PP360 | Black&Decker PP360 SCREWDRIVER instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-52 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL PP360
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
3.
a.
Wkrętarka Pivot Driver™ firmy Black & Decker jest przeznaczona do wkręcania i wykręcania wkrętów, zwłaszcza
w trudnodostępnych miejscach, jak np. w pobliżu narożników i krawędzi oraz stropów i podłóg itd. Elektronarzędzie
to nie nadaje się do celów przemysłowych.
b.
Instrukcja bezpieczeństwa
O g ó l n e p r z e p i s y b e z p i e c z eńs t w a d l a
elektronarzędzi
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Jeśli praca na wolnym powietrzu jest nieunikniona, należy zastosować awaryjny wyłącznik
prądu (FI-wyłącznik prądu). Poprzez zastosowanie
FI-wyłącznika ryzyko porażenia prądem zostanie
zmniejszone.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
3
Osobiste bezpieczeństwo
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Zanim przyłączysz elektronarzędzie do sieci sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub
i innych małych przedmiotów metalowych, które
mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu spłucz
wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza. Wyciekły
elektrolit może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
♦
♦
♦
♦
Drgania
Podane wartości drgań w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone zgodnie z metodą
znormalizowaną i zatwierdzoną przez EN 60745 i mogą
być stosowane do porównania z innymi urządzeniami.
Deklarowany poziom emisji drgań może być zastosowany
do wstępnej oceny jego ekspozycji.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Uwaga! Wartość drgań przy faktycznym użytkowaniu
może odbiegać od deklarowanej wartości. To zależy od
sposobu zastosowania urządzenia. Poziom drgań może
wtedy przekraczać podaną wartość.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracyelektronarzędzi
Przy klasyfikacji drgań dla ustalenia środków bezpieczeństwa zgodnych z 2002/44/WE dla osób pracujących
regularnie z elektronarzędziami, musi być uwzględniona
klasyfikacja, która bierze pod uwagę faktyczne warunki
zastosowania, jego rodzaj i sposób. Muszą być również
uwzględnione wszystkie aspekty cyklu pracy , jak na
przykład czas, w którym urządzenie jest włączane i wyłączane oraz pracuje na biegu jałowym.
Ostrzeżenie! Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa dla wkrętaków i zakrętarek
udarowych
♦
Zakładaj ochronniki na uszy przy zakrętarkach
udarowych. Ekspozycja na hałas może skutkować
utratą słuchu.
Używaj pomocniczych uchwytów dostarczonych
z narzędziem. Utrata równowagi może wywołać
obrażenia ciała.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
Trzymaj narzędzie za izolowaną powierzchnie
uchwytu, podczas prac, przy których mogą być
poruszone ukryte przewody lub przyłącza.
Akcesoria, które uszkodzą przewody pod napięciem,
mogą spowodować porażenie prądem.
Zastosuj imadło lub podobne narzędzie, aby przedmiot obrabiany znajdował się w stabilnej pozycji. Jeśli przytrzymuje się przedmiot ręką lub inną częścią
ciała pozostaje on niestabilny i można stracić nad
nim kontrolę.
Sprawdź przed podjęciem wiercenia w ścianie,
podłodze i dachu dokładny przebieg instalacji i rur.
Narzędziem nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Nie powinna być również używana
przez osobę, która nie posiada żadnego doświadczenia z tym urządzeniem, chyba że odbywa się
to pod dozorem osoby odpowiedzialnej za jej
bezpieczeństwo. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
W instrukcji jest opisany prawidłowy sposób użytkowania narzędzia. Jego zastosowanie inne niż
opisana w tej instrukcji budowa urządzenia, osprzęt
i prace przy jego użyciu może prowadzić do wypadków i/lub uszkodzeń.
Trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści,
gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego przewodu zasilającego. Narzędzie robocze
ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi
elementami elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w razie natrafienia na będący
pod napięciem przewód.
Oznaczenia na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące symbole:
4
Elementy wkrętarki
Ostrzeżenie! Aby zredukować ryzyko urazu
użytkownik powinien przeczytać instrukcję
obsługi.
1.
2.
3.
4.
5.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej
temperatury.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Ładowanie tylko w temperaturze otoczenia pomiędzy
10 °C a 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Rys. A
6.
7.
8.
9.
Wtyk kabla ładowarki
Wskaźnik ładowania
Podstawka do ładowania
Ładowarka
Montaż
Mocowanie i wyjmowanie końcówki
wkrętarskiej (rys. B)
Elektronarzędzie to jest przystosowane do końcówek
wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm (1/4”).
♦
By zamocować końcówkę wkrętarską, wsuń chwyt
końcówki w obsadę (4).
♦
By wyjąć końcówkę wkrętarską, wyciągnij ją z obsady (4).
Ładowarki
♦
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z wiertarko-wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na nowy.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Obsługa
♦
♦
♦
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator przez
przynajmniej 14 godzin.
Akumulator należy naładować przed pierwszym
użyciem narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać. Gdy akumulator jest ładowany po raz
pierwszy lub po dłuższym okresie składowania, jego
ładunek osiąga tylko 80% pojemności znamionowej.
Akumulator daje się naładować do pełna dopiero po
kilku cyklach ładowania i rozładowania.
Gdy wkrętarka nie jest używana, pozostaw ją w podstawce.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Przeczytaj instrukcję obsługi przed użytkowaniem urządzenia.
♦
♦
Umieść wkrętarkę w podstawce (9).
Włóż wtyk (7) kabla ładowarki do gniazda w podstawce.
♦
Przyłącz ładowarkę (6) do gniazda sieciowego.
♦
Pozostaw wkrętarkę przyłączoną do ładowarki na
ok. 8 - 10 godzin.
Czerwona lampka świeci się, gdy wkrętarka jest ładowana, a ładowarka przyłączona do sieci. Lampka ta gaśnie
po całkowitym naładowaniu akumulatora.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza. Jak tylko
temperatura otoczenia ochłodzi się, ładowarka
wznowi działanie.
Ładowanie tylko w temperaturze otoczenia
pomiędzy 10 °C a 40 °C.
Podczas ładowania akumulator może brzęczeć i nagrzewać się, ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o usterce.
Ładowanie
Bezpieczeństwo elektryczne
W większości zastosowań wystarcza ładowanie w ciągu
8 godzin. Jednak zależnie od stanu akumulatora i warunków ładowania przedłużenie tej czynności do 10 godzin
może znacznie wydłużyć czas pracy wkrętarki.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza
się z wartością podaną na tabliczce znamionowej ładowarki.
♦
Wyłącznik
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Lampka diodowa
Obsada końcówki wkrętarskiej
Suwak blokujący przekładnię
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C.
Jeśli dostarczony przewód elektryczny jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub
autoryzowany serwis Black & Decker aby uniknąć
ryzyka porażenia.
Wybór kierunku obrotów
W celu wkręcania wkrętów wybierz obroty w prawo (w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcania
5
♦
wkrętów wybierz obroty w lewo (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara).
♦
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń w lewo.
♦
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów (2) przesuń w prawo.
♦
By zablokować wkrętarkę, przełącznik kierunku
obrotów (2) ustaw w środkowej pozycji.
♦
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
♦
♦
Przełącznikiem kierunku obrotów (2) wybierz obroty
w prawo lub w lewo.
By załączyć wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1).
By włączyć wkrętarkę, zwolnij wyłącznik (1).
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca się najpierw wywiercić otwór prowadzący o głębokości odpowiadającej długości wkrętu. Otwór ten zapewnia
dobre prowadzenie wkrętu i zapobiega rozszczepieniu lub zdeformowaniu drewna. Optymalne średnice
otworów prowadzących podano w poniższej tabeli.
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno dodatkowo wykonaj otwór przejściowy o głębokości
odpowiadającej połowie długości wkrętu. Optymalne
średnice otworów prowadzących i przejściowych
podano w poniższej tabeli.
Wielkość
wkrętu
Średnica otworu prowadzącego
(drewno
miękkie)
(drewno
twarde)
Nr 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
Nr 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
Nr 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Blokada wrzeciona
Wkrętarka akumulatorowa zawiera automatyczną blokadę wrzeciona, co umożliwia używanie jej jako normalnego
wkrętaka. Dzięki tej blokadzie można nieco silniej dokręcić wkręt lub poluzować go, gdy jest mocno zapieczony.
Obracanie przekładni (rys. rys. C, D i E)
Sprawność wkrętarki akumulatorowej zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria
Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą
jakością i mają na celu polepszenie sprawności elektronarzędzia.
Wkrętarka ta jest przystosowana do końcówek wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm (1/4”).
Konserwacja
Wkrętarka akumulatorowa firmy Black & Decker odznacza się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Natomiast ładowarka do akumulatorów nie wymaga
żadnej konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmuj akumulator z wkrętarki. Zanim
zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij ją z gniazda
sieciowego.
♦
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu
i ładowarce.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Lampka diodowa
Lampka diodowa zapala się automatycznie z chwilą
naciśnięcia wyłącznika. Lampka ta zaświeca się już
przy częściowym naciśnięciu wyłącznika, zanim jeszcze
wkrętarka zacznie pracować. Lampka diodowa świeci
się także, gdy jest naciśnięty wyłącznik, a przełącznik
kierunków obrotów w prawo/w lewo znajduje się w środkowej pozycji.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
♦
♦
♦
4,0 mm
Wyposażenie dodatkowe
Wkrętarkę tę wyposażono w obracaną przekładnię, by
umożliwić wkręcanie i wykręcanie wkrętów w trudno
dostępnych miejscach oraz w pobliżu stropów i podłóg.
Obsada końcówki wkrętarskiej daje się ustawić w pozycji
środkowej oraz w jednej z trzech zewnętrznych pozycji,
to znaczy u góry, z lewej i z prawej strony. Przekładnia
i wrzeciono dają się obracać, pozwalając na ustawianie
obsady końcówki w różnych pozycjach.
♦
By obrócić przekładnię, przesuń suwak (5) do przodu
i przekręć przekładnię o 90° w lewo lub w prawo
(rys. rys. C i D). Wskazówka: Przekładnia daje się
obrócić w lewo lub w prawo tylko o 90°. Nie próbuj
obracać jej dalej.
♦
By obrócić wrzeciono, przesuń suwak (5) do tyłu
i przekręć głowicę o 180° w lewo lub w prawo (rys. E).
Uwaga! Przed użyciem sprawdź, czy przekładnia i wrzeciono są zablokowane w swoich pozycjach.
♦
Średnica
otworu przejściowego
Nie przyśpieszaj pacy na siłę. Unikaj przeciążania
wkrętarki.
Zawsze używaj końcówek wkrętarskich odpowiedniego typu i stosownej wielkości.
Gdy wkręt daje się wkręcać tylko z trudem, posmaruj go niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub
mydłem.
Używaj blokady wrzeciona, by poluzować zakleszczone wkręty lub mocno je dokręcić.
Wkrętarkę i końcówkę wkrętarską zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
6
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Poziom ciśnienia akustycznego według EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (Lpa): 63,5 dB(A), niepewność (K)
3 dB(A), Moc akustyczna (Lwa): 74,5 dB(A), niepewność
(K) 3 dB(A)
Łączna wartość drgań (suma wektora triax) zgodnie
z EN 60754:
Wkręcanie bez udaru (ah, S) 0,5 m/s2, niepewność (K)
1,5 m/s2
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By z niej skorzystać,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wkrętarka akumulatorowa PP360 opisana w punkcie „Dane techniczne“
została wykonana zgodnie z : 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-2.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do Black & Decker na poniższy adres lub na adresy wymienine na stronie
końcowej niniejszej instrukcji obsługi.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo usunąć jako odpad
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
♦
♦
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę deklarację
w imieniu Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
19.01.2012
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wkrętarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami utylizacji
oddaj je do autoryzowanego warsztatu naprawczego
lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min
Maksymalny moment
obrotowy
Nm
Obsada końcówki
wkrętarskiej
Masa
kg
Akumulator
Napięcie
Rodzaj
Pojemność
PP360
4,8
180
4
6,35 mm (1/4“)
0,4
VDC 4,8
Ah NiMH
1,2
Ładowarka do akumulatorów
Napięcie sieciowe
VAC 230
Prąd ładowania
A 0,13
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
h 8 - 10
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00174164 - 05-03-2012
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising