KS800S | Black&Decker KS800S JIGSAW instruction manual

402011-42 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KS800S
KS800SL
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Ferăstrăul Black & Decker a fost conceput pentru tăierea
lemnului, a materialelor plastice şi a metalului. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
f.
g.
4.
a.
b.
5
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina ferăstrăul să devieze
sau să se blocheze în timpul apăsării pe acesta.
Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă de ferăstrăul
adecvat pentru materialul piesei de prelucrat şi
pentru tipul de tăietură.
♦
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţivă că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
♦
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
♦
Lama va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi
aşteptaţi ca lama să se oprească complet înainte
de a lăsa jos unealta.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască anti-praf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru ferăstraie.
♦
♦
♦
Ţineţi unealta pe suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
unealta de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu
un cablu sub tensiune va determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei şi va cauza electrocutarea operatorului.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare în
apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de
fixare a lamei. Nu stabilizaţi ferăstrăul ţinând de
ghidaj.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
6
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
♦
♦
Etichetele prezente pe unelte
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
♦
♦
Siguranţa electrică
♦
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
Descriere
1. Buton de blocare
2. Întrerupător de pornire/oprire
3. Capacul compartimentului de depozitare a lamelor
4. Manetă de blocare a tălpii ghidajului
5. Orificiu de evacuare a prafului extras
6. Adaptor de extragere a prafului
7. Talpa ghidajului
8. Buton Auto Select™
9. Rolă de fixare a lamei
10. Clemă de fixare a lamei
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
acumulatorii ce nu sunt reîncărcabili
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu incineraţi acumulatorii.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
procedaţi în felul următor:
Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi
contactul pielii cu lichidul.
Caracteristici suplimentare (fig. A)
Pot exista caracteristici suplimentare în funcţie de
produsul achiziţionat. Caracteristicile suplimentare
existente pentru numărul de catalog aferent produsului
achiziţionat sunt ilustrate în fig. A.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta este
oprită şi deconectată şi că lama ferăstrăului nu se mişcă.
Lamele de ferăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Montarea lamei ferastraului (fig. B)
♦
Ţineţi lama de ferăstrău (11) conform ilustraţiei, cu
zimţii orientaţi înainte.
♦
Împingeţi în jos şi ţineţi împinsă clema de fixare
a lamei (10).
♦
Introduceţi tija lamei de ferăstrău în suportul lamei
(12) cât de mult posibil.
♦
Eliberaţi clema de fixare a lamei (10).
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al
acestui manual.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat
de copii cu vârsta sub 16 ani.
Radiaţia laser.
Depozitarea lamelor de ferăstrău (fig. C)
Lamele de ferăstrău (11) pot fi depozitate în compartimentul de depozitare amplasat în partea din spate
a uneltei.
♦
Deschideţi capacul (3) compartimentului de depozitare a lamelor de ferăstrău ţinând de clapeta de
pe partea superioară a capacului (3) şi trăgând-o în
afară.
♦
Lamele sunt reţinute în compartiment cu ajutorul
unei benzi magnetice. Pentru a scoate o lamă,
apăsaţi în jos pe un capăt al lamei pentru a-i ridica
celălalt capăt şi extrageţi-o.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru
a privi fasciculul laser.
♦
prevedeţi repararea acestuia de către un agent de
reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în mod
normal o protecţie corespunzătoare. Pe distanţe
mai mari de 1 m, laserul se încadrează în clasa 1
şi este, aşadar, considerat complet sigur.
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.
Nu instalaţi unealta în locuri unde fasciculul laser
poate trece la nivelul capului persoanelor.
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu
EN60825-1:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una
de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat,
7
Pentru a reseta talpa ghidajului (7) pentru tăieturi drepte:
♦
Trageţi de maneta de blocare a tălpii ghidajului (4)
în afară pentru a debloca talpa ghidajului (7).
♦
Reglaţi talpa ghidajului (7) la un unghi de 0° şi
împingeţi talpa ghidajului înapoi.
♦
Împingeţi maneta de blocare a tălpii ghidajului
(4) înapoi înspre ferăstrău pentru a bloca talpa
ghidajului (7).
♦
Închideţi capacul (3) compartimentului de depozitare a lamelor de ferăstrău şi asiguraţi-vă că este
încuiat.
Avertisment! Închideţi bine uşa compartimentului
înainte de a opera ferăstrău.
Conectarea unui aspirator la unealtă (fig. D)
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului la unealtă.
Adaptorul de extragere a prafului (6) poate fi achiziţionat
de la comerciantul Black & Decker local.
♦
Împingeţi adaptorul (6) în orifi ciul de evacuare
pentru praful extras (5).
♦
Conectaţi furtunul aspiratorului la adaptor (6).
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Utilizare
Reglarea tălpii ghidajului pentru tăieturi oblice
(fig. E şi F)
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta atunci când
talpa ghidajului este slăbită sau scoasă.
Talpa ghidajului (7) poate fi reglată la un unghi oblic de
până la 45° către stânga sau dreapta.
♦
Trageţi de maneta de blocare a tălpii ghidajului (4)
în afară pentru a debloca talpa ghidajului (7) din
poziţia 0 grade (fig. F).
♦
Trageţi de talpa ghidajului (7) înainte şi setaţi
înclinaţia necesară de 15°, 30° şi respectiv 45°,
indicată pe vizorul unghiului oblic.
♦
Împingeţi maneta de blocare a tălpii ghidajului
(4) înapoi înspre ferăstrău pentru a bloca talpa
ghidajului (7).
8
Modul de utilizare a butonului Auto Select™ (fig. G)
Această unealtă este dotată cu un buton unic Auto Select™ (8) pentru setarea vitezei şi a acţiunii ferăstrăului pendular pentru diverse aplicaţii de debitare. Pentru a selecta viteza şi acţiunea ferăstrăului pendular optime pentru
tipul de material ce trebuie tăiat, rotiţi butonul (8) conform indicaţiilor din tabelul de mai jos:
Pictogramă
Aplicaţie
Viteza lamei
Tip
Blaturi de
bucătărie, tăblii
de lucru, placă
laminate
Viteză ridicată
Lemn obişnuit
Obiecte lucrate/
curbe/melaminate, obiecte
din lemn dur,
duşumele,
pardoseli
Viteză ridicată
Lemn melaminat
Lemn obişnuit
Furnir
Viteză ridicată
Lemn obişnuit
Cherestea
obişnuită, lemn
moale, spintecări rapide
Viteză ridicată
Lemn obişnuit
Materiale plastice, Plexiglas,
PVC
Viteză medie
Universal
Foaie de
tablă metalică
galvanizată,
ţiglă ceramică,
placă din fibră
de sticlă
Viteză redusă
Lamă pentru
metale sau
ceramică sau
fibră de sticlă
Viteză mică,
pornire de
precizie
Viteză mică
Alegeţi lama
corectă pentru
aplicaţie
Operarea laserului (fig. H - K) (numai pentru unităţile „L”)
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (2).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (2).
♦
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (1) şi eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (2).
♦
Pentru a opri unealta în timpul operării, apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (2) şi eliberaţi-l.
Instalarea acumulatorilor (fig. H)
Detaşaţi modulul laser (14) de pe ferăstrău scoţând
şurubul (13) şi trăgând modulul laser înainte. Introduceţi două baterii alcaline noi, de tip AAA, de 1,5 volţi,
verificând să potriviţi corect bornele (+) şi (-). Ataşaţi din
nou modulul laser (14).
Reglarea alternativă stânga-dreapta a laserului faţă
de centru (fig. I)
Notă: Laserul reprezintă un element ajutător pentru
debitare, acesta nu garantează o tăiere precisă.
Avertisment! Nu reglaţi laserul cu ferăstrăul conectat
la priză.
♦
Dacă este necesar, utilizaţi şurubul de reglare
a laserului (15) pentru a alinia linia laserului cu
lama ferăstrăului.
Tăierea cu ferăstrăul
Ţineţi bine unealta cu ambele mâini în timpul tăierii.
Talpa ghidajului (7) trebuie aşezată bine pe materialul
de tăiat. Acest lucru va împiedica ferăstrăul să salte,
va reduce vibraţiile şi va reduce la minim riscul de
rupere a lamei.
♦
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
♦
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
9
Întreţinerea
Vizibilitatea (puterea) laserului va fi redusă dacă ferăstrăul este supraîncălzit. Este posibil ca laserul să nu
fie vizibil atunci când ferăstrăul este supraîncărcat pe
o perioadă prelungită de timp. Vizibilitatea laserului va
reveni gradual la normal atunci când unealta se răceşte,
chiar şi atunci când este deconectată de la priză.
Avertisment! Nu lăsaţi PORNIT laserul supraîncălzit.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia OPRIT
şi scoateţi acumulatorii pentru a lua curentul din laser.
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu
scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Utilizarea laserului (fig. J şi K)
Laserul proiectează linia de debitare (18) pe suprafaţa
piesei de prelucrat.
♦
Pentru a porni laserul, apăsaţi butonul (16).
♦
Pentru a opri laserul, apăsaţi din nou butonul (16).
Privind direct de deasupra ferăstrăului, linia de debitare (17) poate fi urmărită cu uşurinţă. În cazul în care
această vedere este obstrucţionată din orice motiv,
laserul poate fi folosit ca mijloc alternativ de ghidare.
♦
Folosiţi un creion pentru a marca linia de debitare
(17).
♦
Poziţionaţi ferăstrăul pe linie (17).
♦
Porniţi laserul.
Înlocuirea prizei de alimentare (numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalată o priză nouă:
♦
Eliminaţi în siguranţă priza veche.
♦
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din priza nouă.
♦
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Operarea luminii de lucru (fig. L şi M) (numai pentru
unităţile „W”)
Unităţile ce includ litera „W” în numărul de catalog sunt
prevăzute cu o lumină LED (19) pentru iluminarea zonei
din jurul lamei.
♦
Pentru a aprinde lumina de lucru, glisaţi întrerupătorul (20) în poziţia pornit (I).
♦
Pentru a stinge lumina de lucru, glisaţi întrerupătorul (20) în poziţia oprit (0).
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Tăierea laminatelor
Atunci când tăiaţi laminate, poate surveni aşchierea
care poate deteriora aspectul suprafeţei. Cele mai
comune lame de ferăstrău taie în timpul cursei în sus,
de aceea, în cazul în care talpa ghidajului se află pe
suprafaţa materialului, folosiţi o lamă de ferăstrău ce
taie în timpul cursei în jos sau:
♦
Folosiţi o lamă de ferăstrău cu zimţi fini.
♦
Efectuaţi tăietura de pe partea posterioară a materialului de prelucrat.
♦
Pentru a reduce la minim aşchierea, prindeţi câte
o bucată de lemn sau de carton pe ambele părţi
ale piesei de prelucrat şi tăiaţi împreună cele trei
straturi astfel create.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou. Black & Decker
pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns
la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia
de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Tăierea metalului
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult decât
tăierea lemnului.
♦
Utilizaţi o lamă de ferăstrău adecvată pentru tăierea
metalului.
♦
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat
şi tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
♦
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat
pe care doriţi să o executaţi.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
10
Declaraţia de conformitate
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
DIRECTIVA UTILAJE
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător:
♦
♦
KS800S, KS800SL
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-11
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Specificaţie tehnică
KS800S
KS850SL
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker
TIPUL1
Tensiune
Vc.a. 230
Putere consumată nominală
Viteză în gol
W 520
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Regatul Unit al Marii Britanii
23.04.2012
min -1 800-3000
Adâncimea maximă de tăiere
Lemn
mm 70
Oţel
mm 5
Aluminiu
mm 15
Greutate
kg 2,2
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 89 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Garanţie
Putere acustică (LWA) 100 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 6 m/s2, incertitudine (K)
1,5 m/s2, Tăierea metalului (ah,CM) 6,5 m/s2, incertitudine
(K) 1,5 m/s2
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
11
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00203820 - 02-04-2013
12
13
Download PDF

advertising