KS800S | Black&Decker KS800S JIGSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-68 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS800
KS850
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker
Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket fa, műanyagok,
és fémlemezek vágására terveztük. A fűrész iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tar tsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le
a készüléket a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne hasz nálja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
e.
f.
g.
5
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások dekopírfűrészekez.
•
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
•
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
•
Tartsa a munkaterülettől távol kezeit munkavégzés közben. Soha ne nyúljon semmilyen
okból a munkadarab alá. Soha ne helyezze ujjait
a fűrészlap és a fűrészlap befogó közelébe. Soha
ne próbálja úgy stabilizálni a készüléket, hogy
a fűrésztalpat megmarkolja.
•
Tartsa a fűrészlapot élesen. Soha ne használjon
életlen vagy sérült fűrészlapot. Az életlen vagy
helytelenül beállított fűrészlap szűk vágásvonalat
eredményez, így a feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz vezet.
Mindig az anyaghoz és a vágástípushoz megfelelő
fűrészlapot használja.
•
Ha csövet vagy vízvezetéket vág, mindig ellenőrizze, hogy ne legyen benne víz, elektromos
vezeték, stb.
•
Soha ne érintse meg a munkadarabot vagy
a fűrészlapot rögtön a vágás befejezése után.
Ezek felforrósodhatnak, így sérülést okozhatnak.
•
Mielőtt falazatba vagy padlózatba vág, ügyeljen
a rejtett fém csövek és elektromos vezetékek
helyzetére. Fűrészelés előtt győződjön meg arról,
hogy a vágandó terület akadálytól mentes, különösen a vágásvonal másik oldalán.
•
A fűrészlap a kapcsoló elengedése után néhány pillanatig még mozogni fog. Mindig kapcsolja ki a készüléket és várja meg, míg a fűrészlap
teljesen megáll, mielőtt leteszi kezéből a gépet.
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet
a munkaterületen tar tózkodók és a felhasználó
egészségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan
arra terveztek, hogy megvédje használóját a keletkezett
portól és párától. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen
tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot.
•
Munka után alaposan távolítson el minden pormaradványt.
•
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet
vág, amelyből mérgező por keletkezhet.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
6
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Szélsőséges körülmények között történő használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki
az akkumulátorból. Ekkor járjon el a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról
egy kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal érintkezzen.
Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
Úgy dolgozzon, hogy a por mennyisége minél
kevesebb legyen.
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen felhasználók részére csak felügyelet mellett
engedélyezze. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak
a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az
Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
-
•
•
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások lézerekhez
Olvassa el figyelmesen a kezelési
utasítást.
Ezt a készüléket 16 év alatti gyermek
nem használhatja.
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
T i l o s m e g n é z n i a l é ze r nya l á b ot
közvetlenül, optikai eszközzel!
Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék
használatakor eltérhet a megállapítot t ér téktől
a készülék használatának módjától függően. A vibráció
érték az itt megállapított szint fölé emelkedhet.
•
A keletkező vibrációs mér ték meghatározása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be - és
kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
•
•
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
•
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
•
•
Elektromos biztonság
•
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezér t
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
•
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak IEC 60825+A1+A2:2001. A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. Ha megsérült,
a lézeregység javítását csak szakszerviz végezheti
el.
A lézert kizárólag lézervonalak kivetítésére alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így teljesen biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is keresztezhetne fejmagasságban.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
7
Tartósüzem rögzítő gomb
Ki/be üzemi kapcsoló
Fűrészlap tároló rekesz fedél
Fűrésztalp rögzítő kar
Porelszívó kimenet
Porelszívó adapter
Fűrésztalp
Auto Select™ üzemmód választó kerék
A készülék használata
9. Fűrészlap támasztógörgő
10. Szerszám nélküli fűrészlap befogó
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (E és F ábra)
Figyelem! Soha ne használja a fűrészt akkor, ha
a fűrésztalp nem megfelelően van rögzítve, vagy ha el
van távolítva a készülékről.
A fűrésztalp (7) bal és jobb irányban is 45°-ig dönthető.
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) 0 fokból való kioldásához (E ábra).
•
Húzza a fűrésztalpat (7) előre, állítsa be a kívánt
15°, 30° és 45° szögbe, ami a dőlésszög kijelző
ablakon látható.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez.
További funkciók (A ábra)
További funkciók érhetőek el a megvásárolt termék
pontos típusától függően. Az elérhető további funkciók
az „ A” ábrán látható katalógus számok szerint
azonosíthatóak.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva
és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felforrósodhatnak.
A fűrésztalp (7) visszaállítása merőleges helyzetbe,
egyenes vonalak vágására:
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) kioldásához.
•
Állítsa a fűrésztalpat (7) 0° fokba, és nyomja a fűrésztalpat hátra.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez
A fűrészlap befogása (B ábra)
•
Tartsa a fűrészlapot (11) az ábra szerint, fogakkal
előre.
•
Nyomja le és tartsa lenyomva a fűrészlap befogót
(10).
•
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap tartóba
(12) és tolja be ütközésig.
•
Engedje el a fűrészlap befogót (10).
Hogyan használja az Auto Select™ üzemmód
választó kereket (G ábra)
Ez a készülék egy egyedülálló Auto Select™ üzemmód
választó kerékkel (8) van felszerelve, amellyel
beállíthatja a sebességet és a fűrészlap pengeelőtolását
a különböző vágási alkalmazásoknak megfelelően.
A vágandó munkaanyaghoz megfelelő optimális
sebesség és fűrészlap pengeelőtolás kiválasztásához,
forgassa a kereket (8) az alábbi ábra szerint:
Fűrészlap tárolása (C ábra)
A fűrészlapok (11) a készülék oldalán található tároló
rekeszben helyezhetőek el.
•
Nyissa fel a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3)
a fedélen lévő fül segítségével.
•
A fűrészlapokat egy mágneses csík tartja a tároló
rekeszben. A fűrészlap eltávolításához nyomja le
a fűrészlap egyik végét a másik vég megemeléséhez, és távolítsa el.
•
Csukja be a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3), és
ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült.
Figyelem! Biztosan zárja be a rekesz ajtaját, mielőtt
a készüléket beindítja.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez (D ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés is
csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy porelszívó
adapterre. Az adaptert (6) bármelyik Black & Decker
szakkereskedőnél megvásárolhatja.
•
Nyomja a porelszívó adaptert (6) a porkiömlő
nyílásra (5).
•
Csatlakoztassa a porszívó csövet az adapterhez
(6).
8
Ikon
Alkalmazás
Sebesség /
Fűrészlap
Pengeelőtolás típus
Konyhapult,
munkaasztal,
laminált lemez
Gyors sebesség, pengeelőtolás nélkül
Általános fa
Ívek/görbe
vonalak vágása, kézműves
alkalmazás,
keményfák,
deszkaburkolás, padlóburkolás
Ívvágó fa
Általános fa
Gyors sebesség, pengeelőtolás nélkül
Furnérlemez,
fatábla
Gyors sebesség, közepes
pengeelőtolás
Általános fa,
puhafa, gyors
hasító vágás
Gyors sebesség, maximális
pengeelőtolás
Általános fa
Közepes
sebesség,
közepes pengeelőtolás
Általános célú
Műanyag,
Plexi, PVC
Fémlemez,
bádoglemez,
kerámialap,
üvegszálas
lapok
Alacsony
sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Fűrészlap
fémhez vagy
kerámiához
vagy üvegszálas anyagokhoz
Lassú sebesség, pontos
indítás
Lassú sebesség, pengeelőtolás nélkül
Válassza ki az
alkalmazáshoz
megfelelő
fűrészlapot
Általános fa
A l ézer működ t et ése (H - K ábra) (CSAK „L”
KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
A készülék be- és kikapcsolása
•
A készülék beindításához nyomja be az üzemi
kapcsolót (2).
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót
(2).
•
A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (1) és engedje el az üzemi
kapcsolót (2).
•
Ha a gépet tartósüzem közben kívánja leállítani,
nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót (2)
és engedje el.
Az elemek behelyezése (H ábra)
Szerelje le a lézermodult (14) a készülékről úgy, hogy
eltávolítja a csavart (13) és előre kihúzza a modult
a készülékből. Helyezze be a két 1,5 Voltos AAA
alkáli elemet a modulba, ügyelve rá, hogy a (+) és a (-)
terminálok megfelelően illeszkedjenek. Szerelje vissza
a lézermodult (14) a készülékbe.
A lézer beállítása (I ábra)
Megjegyzés: A lézer rendeltetésszerűen csak vágási
segédvonalként használható és nem garantálja a pontos
vágást.
Figyelem! Ne állítson a lézeren, ha a készülék áram
alatt van.
•
Használja a lézer állítócsavart (15) a lézervonal és
a fűrészlap párhuzamba állításához, ha szükséges.
A lézervonal láthatósága (teljesítménye) csökken,
ha a dekopírfűrész túlmelegedik. A lézervonal nem
lesz látható, ha a fűrészt hosszabb ideig túlterheli.
A lézer vonal láthatósága fokozatosan visszatér
a normál értékre, ha a készülék lehűl, még akkor is, ha
a készüléket lekapcsolja az áramforrásról.
Fűrészelés
Vágás közben tartsa a készüléket szorosan, két kézzel.
A f űrész t alpat ( 7) t ar tsa szorosan a vágandó
munkaanyagnak. Így megel őzhető a készülék
megugrása, csökkenthető a vibráció és minimalizálható
a fűrészlap törése.
•
Hagyja a fűrészlapot szabadon futni néhány másodpercig, mielőtt a vágáshoz kezd.
•
Csak kis nyomást fejtsen ki a készülékre, mialatt
fűrészel a készülékkel.
9
Karbantartás
Figyelem! Soha ne hagyja a túlmelegedett lézert
bekapcsolva. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van
kapcsolva és távolítsa el az elemeket a lézer teljes
kikapcsolásához.
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
A lézer használata (J és K ábra)
A lézer kivetíti a vágási segédvonalat (18) a munkaanyag
felületére.
•
A lézermodul bekapcsolásához, nyomja meg
a gombot (16).
•
A lézermodul kikapcsolásához, nyomja meg a gombot (16) még egyszer.
Közvetlenül a fűrész fölött nézve, a vágásvonal (17)
könnyedén követhető. Ha ez a pozíció bármilyen
oknál fogva korlátozva van, a lézer alternatív vágási
vezetőként használható.
•
Jelölje meg egy ceruzával a vágásvonalat (17).
•
Helyezze a dekopírfűrészt a vonalra (17).
•
Kapcsolja be a lézermodult.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A munkalámpa működtetése (L és M ábra) (CSAK
„W” KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
Azok a típusok, melyeknek a katalógusszámában „W”
szerepel, egy LED lámpával (19) vannak felszerelve
a fűrészlap körüli terület megvilágításához.
•
A munkalámpa bekapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) be pozícióba (I).
•
A munkalámpa kikapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) ki pozícióba (0).
Eg y n a p o n , m i ko r ké s z ü l é ke e l é r i t e c h n i k a i
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek há z t ar t ási hulladék tól elkülönítet t
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban,
a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.
A legtöbb fűrészlap felfelé ütemben vág, így ha
a fűrésztalp a munkaanyag színén helyezkedik el, vagy
használjon lefelé ütemben vágó fűrészlapot, vagy:
•
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
•
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
•
A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Fémek fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
•
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
•
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
•
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
Elemek
M i e l ő t t a ké s z ü l é k m e g s e m m i sít é s r e
kerül, az akkumulátor t el kell távolítani
belőle az előzőekben leírtak szerint. Az
akkumulátorokat a helyi rendelkezések szerint
kell megsemmisíteni.
•
•
•
10
Merítse le az elemet teljesen, és távolítsa el a gépből.
Megfelelően csomagolja be az elemeket, biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Műszaki adatok
KS800S
sorozat
Feszültség
Vac 230
Felvett teljesítmény
W 520
Üresjárati löketszám min -1 800-3000
Maximális vágás kapacitás
Fa
mm 70
Fém
mm 5
Alumínium
mm 15
Súly
kg 2,2
KS850S
sorozat
230
540
800-3000
70
5
15
2,2
CE Megfelelőségi nyilatkozat
KS800S sorozat, KS850S sorozat
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 20 0 6/42 /EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Hangnyomásszint EN 60745 szerint:
Hangnyomásszint (LpA)
toleranciafaktor (K)
Hangteljesítmény szint (LWA)
toleranciafaktor (K)
89 dB(A)
3 dB(A)
100 dB(A),
3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint
mérve:
6,0 m/s²
Fa fűrészelése (ah, CW)
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s²
Fémlemez fűrészelése (ah, CM)
6,5 m/s²
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s²
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken. Az
aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor,
County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
12-11-2007
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
zst00243962 - 15-08-2014
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
14
15
E15173
www.2helpU.com
KS800S - KS800SL - KS800SW - KS800SLW
KS850S - KS850SL - KS850SW - KS850SLW
21 - 08 - 07
©
TYP.
1
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising