KA900E | Black&Decker KA900E POWERFILE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-03 SK
KA900E
KA901E
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša pásová brúska Black & Decker Powerfi le™ je
určená na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných
povrchov. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské
použitie.
b.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané batériami (bez prívodného kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to,
aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo
stojace osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré
je chránené uzemnením nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte pri odpájaní náradia z elektrickej siete.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do
kontaktu s horúcimi povrchmi, olejom, ostrými
hranami a pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte predlžovací kábel vhodný na použitie vo vonkajšom
prostredí.Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
5
nepracujte ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov.Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením prívodného kábla k zásuvke sa uistite, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu ak
je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté môže
spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie.
Používanie tohto zariadenia znižuje riziká spojené
s prácou v prašnom prostredí.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Používajte správne elektrické náradie, ktoré zodpovedá vykonávanej
práci. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou vypínača,
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred vykonávaním servisu alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte,
či náradie nemá vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú závadu, ktorá môže mať vplyv na správny
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f.
g.
5.
a.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Elektrické náradie a príslušenstvo používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
Na Vašom prístroji sú v yznač ené nasledujúce
symboly:
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou s použitím
výhradne originálnych náhradných dielov. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Pred použitím brúsky na obrobkoch
z kovu alebo obrobkoch obsahujúcich
kov sa uistite, či je nádoba alebo
zberný vak na zachytávanie prachu
z brúsky odpojený.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Pred použitím náradia na drevených
obrobkoch sa uistite, či je k brúske
pripevnený vak na zachy távanie
prachu.
Elektrická bezpečnosť
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
Varovanie! Nikdy pásovú brúsku nepoužívajte
v obrátenej stacionárnej polohe.
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväte. Kontakt so „živým“ vodičom
zapríčiní, že sa ostatné kovové časti píly stanú
„živými“ a obsluha tak utrpí úraz elektrickým
prúdom.
•
Používajte na upnutie obrobku k pevnej podložke
svorky alebo iný vhodný spôsob. Držanie obrobku
rukou alebo jeho pritisnutie k telu zapríčiní, že
obrobok nebude stabilne uchytený a to môže viesť
k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri rezaní, tento môže byť pre
obsluhu a okolité osoby zdraviu nebezpečný. Používajte
masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
•
Po brúsení odstráňte všetok prach.
•
Zvláštnu pozornosť dávajte pri brúsení náterov,
ktoré môžu obsahovať olovo, alebo pri opracovávaní dreva a kovov, kde sa môže vytvárať toxický
prach.
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
•
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou,
preto nie je nutné použiť zemniaci vodič.
Prekontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá
napätiu uvedenému na t ypovom štítku
elektrického náradia.
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické
údaje). Pred použitím predlžovací kábel riadne
prehliadnite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy celú dĺžku
kábla. Použitie predlžovacieho kábla, ktorý nie je vhodný
pre príkon tohto náradia alebo ktorý je poškodený, môže
viesť ku vzniku zranenia spôsobeného elektrickým
prúdom alebo ku vzniku požiaru.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Regulátor otáčok
2. Hlavný vypínač
3. Poistné tlačidlo
4. Prídavná rukoväť
5. Páka na napínanie pásu
6. Nastavovanie vedenia pásu
7. Priame rameno
Obr. A
9. Úzke rameno (KA901E)
10. Zalomené rameno (KA901E)
Obr. D
13. Zberný vak (KA901E)
14. Zberná nádoba (KA900E)
15. Odchyľovač
Pri práci s kovovými obrobkami používajte
rukavice.
Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné alebo ochranné okuliare.
6
Upevnenie a vybratie zbernej nádoby (KA900E)
alebo zberného vaku (KA901E) (obr. D, E a F)
Varovanie! Pred použitím brúsky na obrobkoch
z kovu alebo obrobkoch obsahujúcich kov sa uistite,
či je nádoba alebo zberný vak na zachytávanie prachu
z brúsky odpojený.
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený zo zásuvky.
Nasadenie a vybratie brúsnych ramien (obr. A)
Pred prvým použitím musíte na náradie nasadiť brúsne
rameno. Priame rameno (7, brúsna šírka 13 mm) sa
dodáva pri všetkých modeloch. Model KA901E je naviac
vybavený nasledujúcim príslušenstvom:
•
úzke rameno (9, brúsna šírka 6 mm) je na zložitejšie
práce
•
zalomené rameno (10) je na drážkovanie a brúsenie
uprostred obrobku a na prístup k stiesneným
plochám
Tieto diely sú k dispozícii tiež ako príslušenstvo u Vášho
dodávateľa Black & Decker, (nie sú k dispozícii v Austrálii
a na Novom Zélande).
Upevnenie
•
Zbernú nádobu (14) alebo vak (13) nasaďte cez
výstupný otvor odsávania prachu.
•
Súčasti (13 alebo 14) nasuňte na náradie a uistite
sa, či sú pevne prichytené.
Vybratie
•
Zbernú nádobu (14) alebo vak (13) vyberiete tak,
že ich z výstupného otvoru na odsávanie prachu
stiahnete smerom dozadu.
Vybratie a nasadenie odchyľovača (obr. D a E)
Varovanie! Odchyľovač sa musí použiť pri brúsení
kovových obrobkov.
Montáž
•
Uistite sa, či páka na napínanie pásu (5) je v zobrazenej polohe.
•
Uvoľnite a odstráňte nastavovač pásu (6).
•
Odstráňte pásku zadržujúcu pružinu (8) (pokiaľ tam
nejaká je).
•
Skontrolujte, či je pružina (8) umiestnená v príslušnom montážnom otvore.
•
Ramená (7, 9 alebo 10) umiestnite podľa obrázku.
•
Nasaďte gombík na nastavenie vedenia pásu (6)
a utiahnite ho tak, aby bolo rameno (7) celkom
vyrovnané s náradím.
Nasadenie
•
Odchyľovač (15) nasaďte na výstup pre odsávanie
prachu.
•
Odchyľovač (15) nasuňte na náradie a uistite sa, či
je pevne prichytený.
Vybratie
•
Odchyľovač (15) vyberte tak, že ho z výstupného
otvoru na odsávanie prachu stiahnete smerom
dozadu.
Demontáž
•
Brúsny pás (12) vyberte (pokiaľ je nasadený) nižšie
popísaným spôsobom.
•
Uvoľnite a odstráňte gombík na nastavenie pásu
(6).
•
Vyberte rameno (7, 9 alebo 10).
Varovanie! Dávajte pozor, aby ste nestratili pružinu
(8).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Regulácia otáčok (obr. G)
Regulácia otáčok (1) Vvám umožní prispôsobiť rýchlosť
náradia vzhľadom k materiálu obrobku.
Nasadenie a vybratie brúsnych pásov (obr. B)
Varovanie! Pružina musí byť nasadená. Dávajte pozor,
aby ste nestratili pružinu (8).
Nízku rýchlosť nastavte pri používaní jemného brúsneho
papiera, pri práci s plastami alebo keramikou a pri
odstraňovaní farieb alebo lakov.
Montáž
•
Páku na napínanie pásu (5) otočte dopredu (A).
•
Uistite sa, že šípky na vnútornej strane brúsneho
pásu (12) smerujú rovnakým smerom, ako šípky
(17) na púzdre.
•
Brúsny pás (12) položte cez prednú (11) a zadnú
remenicu (16), prevlečte otvorom v púzdre.
•
Páku na napínanie pásu (5) otočte dozadu (B).
•
Pás nastavte podľa nižšie uvedeného postupu.
Vysokú rýchlosť nastavte pri používaní hrubého
brúsneho papiera a pri odstraňovaní veľkého množstva
materiálu.
•
Nastavte regulátor otáčok (1) do požadovanej
polohy.
Zapnutie a vypnutie (obr. G)
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný vypínač
(2).
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(2).
•
Nepretržitá prevádzka:
Stlačte hlavný vypínač (2).
Stlačte poistné tlačidlo (3).
Uvoľnite stisk hlavného vypínača (2).
•
Náradie v režime nepretržitého chodu vypnite
opätovným stisnutím vypínača (2) a jeho následným
uvoľnením.
Demontáž
•
Páku na napínanie pásu (5) otočte dopredu (A).
•
Brúsny pás (12) vyberte z remeníc.
Nastavenie vedenia brúsneho pásu (obr. C)
•
Zapnite náradie.
•
Otočte nastavovačom pásu (6) podľa potreby, až sa
bude brúsny pás pohybovať rovnobežne po dĺžke
ramena.
7
Vyprázdnenie zásobníka na prach (obr. F)
•
Nádoba na zachytávanie prachu (14) by mala byť
vyprázdňovaná po každých 10 minútach prevádzky
brúsky.
•
Vypnite náradie a stiahnite nádobu na zachytávanie
prachu (14) smerom dozadu.
•
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte kryt (19).
•
Zbernú nádobu (14) uchopte filtrom (18) smerom
dole a celý obsah nádoby (14) vyklepte.
•
Z krytu (19) vyklepte prach.
•
Veko (19) nasaďte späť na nádobu (14) a otočením
v smere chodu hodinových ručiček ho zaistite.
•
Nasaďte nádobu (14) späť na náradie.
•
•
Čistenie filtra zbernej nádoby (obr. F)
Varovanie! Na vyčistenie filtra nepoužívajte stlačený
vzduch a ostré predmety. Filter neoplachujte vodou.
•
Filter (18) môže byť opakovane použitý a mal by
byť pravidelne čistený.
•
Vyššie popísaným spôsobom vyprázdnite zbernú
nádobu na prach (14).
•
Zo zbernej nádoby (14) vyberte filter (18).
•
Nadbytočné množstvo zachyteného prachu z filtra
(18) vyklepte do odpadkového koša.
•
Hlavný filter (18) vložte späť.
•
Nasaďte kryt (19).
•
Nádobu (14) nasuňte na náradie a uistite sa, či je
pevne prichytená.
Údržba
•
•
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
N a ve ľmi ner ov nýc h p ov rc ho c h aleb o pr i
odstraňovaní náterových vrstiev zahájte prácu
s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na
ostatných povrchoch zahájte prácu s brúsnym
papierom so strednou veľkosťou zŕn. V oboch
prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny
papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej
funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby
náradie vypnite a odpojte kábel od siete.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá. Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra
náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte
do vody.
Vyprá zdnenie zberného prachového vrecka
(obr. E)
Vak na prach (13) by mal byť vyprázdňovaný po každých
10 minútach prevádzky brúsky.
•
Vypnite náradie a stiahnite vak na prach (13)
smerom dozadu.
•
Podržte výsypku smerom dole a zatrasením vak
(13) vyprázdnite.
•
Vak (13) nasuňte na náradie a uistite sa, či je pevne
prichytený.
Ak je to nutné, môžete vak vybrať z rámu a vyprať. Pred
opätovným použitím nechajte vak uschnúť.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte vymeniť alebo
že ho nebudete ďalej používať. V tomto prípade myslite
na ochranu životného prostredia. Zástupcovia servisu
Black & Decker od Vás staré náradie Black & Decker
odoberú a postarajú sa o jeho spracovanie, bez toho,
aby došlo k ohrozeniu životného prostredia.
Špeciálne použitie (obr. H, I a J)
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha zabrániť znečisteniu životného prostredia a znižuje dopyt po nových
surovinách.
Zalomené rameno (obr. H)
•
Časť A používajte na drážkovanie alebo na brúsenie
uprostred obrobku a v stiesnených priestoroch.
Časť B používajte na zakrivené plochy.
Priame rameno (obr. I)
•
Normálne alebo úzke rameno je určené na
všeobecné použitie, na drážkovanie a na brúsenie
špár.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Úzke rameno (obr. J)
•
Úzke rameno používajte na jemnejšie detaily, na
rezanie a vyrezávanie.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. Ak
chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše
nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde sa
na naše náklady zaistí ich recyklácia a ekologické
spracovanie.
Rady pre optimálne použitie náradia
•
Náradie držte vždy oboma rukami.
•
Nevyvíjajte na brúsku nadmerný tlak.
•
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho pásu (12). Ak
je to nutné, vymeňte ho.
8
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných stredísk
Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
VAC
W
min-1
kg
KA900E
230
350
900-1600
1.6
KA901E
230
350
900-1600
1.6
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
07
KA900E, KA901E
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN61000,
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie prenášané na obsluhu
Kpa (odchýlka akustického tlaku)
Kwa (odchýlka akustického výkonu)
84 dB(A)
95 dB(A)
2,9 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
18-05-2007
9
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00069234 - 09-05-2008
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising