KA900E | Black&Decker KA900E POWERFILE instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
555222-10 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA900E
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie
na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy są
one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Pilnik taśmowy Power FileTM firmy Black & Decker jest
przeznaczony do szlifowania drewna, metali, tworzyw
sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to
nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo osobiste
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
-
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
♦
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową metodą opisaną
w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami oraz
do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie
od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób regularnie używających
elektronarzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu
jałowym.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek
♦
♦
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Wibracje
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
♦
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód
rzeczowych.
W razie niebezpieczeństwo przetarcia przewodu
przyłączeniowego przez papier ścierny trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Przecięcie przewodu prądowego powoduje podanie
napięcia na gołe metalowe elementy urządzenia,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub podobnych środków do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem
grozi utratą panowania nad sytuacją.
Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów szlifierskich zagraża zdrowiu użytkownika. Zakładaj
specjalną maskę chroniącą przed pyłem i parami,
a także dbaj o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz pozostały pył.
Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać ołów, lub
określonych rodzajów drewna i metalu, które mogą
wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne
środki ostrożności:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Przy obróbce metalowych przedmiotów zawsze
zakładaj rękawice ochronne.
Przy pracy z elektronarzędziem zakładaj okulary ochronne.
Przy pracy z elektronarzędziem zakładaj nauszniki ochronne.
Na pilniku taśmowym umieszczono następujące symbole:
Przed rozpoczęciem obróbki drewna
załóż kasetę pyłową.
6
Przy obróbce materiałów zawierających metale zdejmij kasetę pyłową
i załóż deflektor.
♦
Bezpieczeństwo elektryczne
Zdejmowanie
♦
Zdejmij taśmę szlifierską (12) (jeżeli występuje)
zgodnie z poniższym opisem.
♦
Poluzuj i odkręć pokrętło centrujące taśmę (6).
♦
Zdejmij prowadnicę (7, 9 lub 10).
Ostrzeżenie! Uważaj, by nie zgubić sprężyny (8).
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
Załóż i mocno dokręć pokrętło centrujące taśmę
(6), aż prowadnica (7) przylgnie do przedniej części
pilnika.
Zakładanie i zdejmowanie taśm szlifierskich
(rys. B)
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Ostrzeżenie! Sprężyna musi być włożona. Uważaj, by
nie zgubić sprężyny (8).
Zakładanie
♦
Dźwignię napinającą taśmę (5) obróć do przodu
(A).
♦
Pamiętaj, że strzałki po wewnętrznej stronie taśmy
szlifierskiej (12) muszą być zwrócone w tym samym
kierunku co strzałki (17) na obudowie pilnika.
♦
Przełóż taśmę (12) przez przednią (11) i tylną rolkę
(16), wprowadzając ją z boku w szczelinę w obudowie.
♦
Dźwignię napinającą taśmę (5) obróć do tyłu (B).
♦
Wycentruj taśmę zgodnie z poniższym opisem.
Elementy pilnika taśmowego
Pilnik ten zawiera wszystkie lub niektóre spośród wymienionych niżej elementów:
1. Regulator prędkości przesuwu taśmy
2. Wyłącznik
3. Przycisk ustalający
4. Rękojeść dodatkowa
5. Dźwignia napinająca taśmę
6. Pokrętło centrujące taśmy
7. Standardowa prowadnica taśmy
Zdejmowanie
♦
Dźwignię napinającą taśmę (5) obróć do przodu (A).
♦
Zsuń taśmę (12) z rolek.
Rys. A
9. Wąskie ramie (jeżeli jest na wyposażeniu)
10. Kątowe ramie (jeżeli jest na wyposażeniu)
Centrowanie taśmy szlifierskiej (rys. C)
Rys. D
13. Worek pyłowy (jeżeli jest na wyposażeniu)
14. Kaseta pyłowa
15. Deflektor
♦
♦
Załącz pilnik.
Tak obróć pokrętło centrujące (6), aż taśma znajdzie
się na środku rolek.
Zakładanie i zdejmowanie kasety pyłowej lub
worka pyłowego (rys. rys. D, E i F)
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
pilnik jest wyłączony, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Ostrzeżenie! Przy obróbce metalowych przedmiotów
zawsze zdejmuj kasetę pyłową i zakładaj deflektor.
Zakładanie
♦
Załóż kasetę pyłową (14) lub worek pyłowy (13)
na przyłącze do odsysania pyłu.
♦
Wciśnij pojemnik (14 lub 13) do oporu i sprawdź,
czy jest dobrze zamocowany.
Mocowanie i demontaż ramion szlifierskich
(rys. A)
Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczne jest zamontowanie ramienia szlifierskiego do narzędzia. Narzędzie
zostało wyposażone w:
♦
Proste ramię (7, szerokość szlifowania 13 mm).
Elementy te można nabyć także u dilera Black & Decker
jako akcesoria.
Zdejmowanie
By zdjąć kasetę pyłową (14) lub worek pyłowy (13) ściągnij ją/go z przyłącza.
Zakładanie
♦
Sprawdź, czy dźwignia napinająca taśmę (5) znajduje się w pozycji pokazanej na rysunku.
♦
Poluzuj i odkręć pokrętło centrujące taśmę (6).
♦
Ściągnij taśmę zabezpieczającą sprężynę (8) (jeżeli
występuje).
♦
Sprawdź, czy sprężyna (8) znajduje się w przewidzianym dla niej otworze.
♦
Przyłóż prowadnicę (7, 9 lub 10) w pozycji pokazanej
na rysunku.
Zakładanie i zdejmowanie deflektora
(rys. rys. D i E)
Ostrzeżenie! Przy szlifowaniu metalowych przedmiotów
zawsze zakładaj deflektor.
Zakładanie
♦
Nasadź deflektor (15) na przyłącze do odsysania
pyłu.
♦
Wciśnij deflektor (15) do oporu i sprawdź, czy jest
dobrze zamocowany.
7
Zdejmowanie
♦
By zdjąć deflektor (15), ściągnij go z przyłącza.
♦
Ponownie załóż kasetę pyłową (14) na pilnik.
Czyszczenie filtra kasety pyłowej (rys. F)
Pozostałe zagrożenia
(jeżeli jest na wyposażeniu)
Ostrzeżenie! Nie czyść filtra szczotką ani ostrymi przedmiotami lub sprężonym powietrzem. Nie myj filtra wodą.
♦
Filtr kasety pyłowej (18) jest filtrem wielokrotnego
użytku i trzeba go regularnie czyścić.
♦
Opróżnij kasetę pyłową (14) zgodnie z powyższym
opisem.
♦
Wyjmij filtr (18) z kasety pyłowej (14).
♦
Usuń przywarty pył, ostukując filtr (18) o wewnętrzną
stronę kubła na śmieci.
♦
Ponownie załóż filtr (18).
♦
Ponownie załóż pokrywę (19).
♦
Nasadź kasetę pyłową (14) na przyłącze pilnika
i sprawdź, czy jest dobrze zamocowana.
Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Opróżnianie worka pyłowego (rys. E) (jeżeli
jest na wyposażeniu)
W trakcie szlifowania worek pyłowy (13) opróżniaj co
10 minut.
♦
Zdejmij worek pyłowy (13) do tyłu z pilnika.
♦
Obróć worek pyłowy otworem do dołu i wytrzep go,
by usunąć zgromadzony pył.
♦
Nasadź worek pyłowy (13) na przyłącze pilnika
i sprawdź, czy jest dobrze zamocowany.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania pilnika.
W razie potrzeby worek pyłowy (13) można zdjąć z ramki
i umyć. Zanim znów założysz worek, najpierw go wysusz.
Regulacja prędkości przesuwu taśmy
(rys. G)
Specjalne zastosowania (rys. rys. H, I i J)
Za pomocą regulatora (1) można dostosować prędkość
przesuwu taśmy do rodzaju obrabianego materiału.
Gdy jest założony bardzo drobnoziarnisty papier ścierny,
przy szlifowaniu plastiku lub ceramiki i przy zdzieraniu
starych powłok malarskich wybierz małą prędkość.
Gdy jest założony gruboziarnisty papier ścierny i w celu
szybkiej obróbki ubytkowej wybierz dużą prędkość.
♦
Regulatorem nastaw żądaną prędkość przesuwu
taśmy.
Prowadnica wygięta (rys. H) (jeżeli jest na
wyposażeniu)
♦
W celu szlifowania rowków i innych trudno dostępnych miejsc przyłóż prowadnicę w obszarze A. Przy
szlifowaniu wypukłych powierzchni przyłóż prowadnicę w obszarze B.
Załączanie i wyłączanie (rys. G)
♦
♦
♦
♦
♦
Prowadnica standardowa (rys. I)
By załączyć pilnik, naciśnij wyłącznik (2).
By wyłączyć pilnik, zwolnij wyłącznik (2).
By załączyć pilnik na stałe:
Naciśnij wyłącznik (2).
Naciśnij przycisk ustalający (3).
Zwolnij wyłącznik (2).
By wyłączyć pilnik załączony na stałe, naciśnij i zwolnij wyłącznik (2).
Do szlifowania szczelin, rowków i złączy ciesielskich
najlepiej nadaje się prowadnica standardowa lub
wąska.
Prowadnica wąska (rys. J) (jeżeli jest na
wyposażeniu)
♦
Do szlifowania drobnych detali, do przecinania i drążenia służy prowadnica wąska.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. F)
♦
♦
♦
W trakcie szlifowania kasetę pyłową (14) opróżniaj co
10 minut.,
♦
Ściągnij kasetę pyłową (14) do tyłu z pilnika.
♦
Zdejmij pokrywę (19) przez obrócenie jej w lewo.
♦
Obróć kasetę pyłową (14) filtrem (18) do dołu. Potrząśnij kasetę (14), by ją opróżnić.
♦
Wytrzep pokrywę (1), by usunąć z niej pył.
♦
Ponownie załóż pokrywę (19) na kasetę pyłową (14).
W tym celu obróć ją w prawo aż do zatrzaśnięcia.
♦
♦
♦
8
Zawsze trzymaj pilnik obiema rękami.
Nie wywieraj na pilnik zbyt dużego nacisku.
Regularnie sprawdzaj stan taśmy szlifierskiej (12).
W razie potrzeby zmieniaj ją.
Zawsze szlifuj w kierunku słojów drewna.
W celu szlifowania świeżych powłok malarskich
przed naniesieniem następnych używaj bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
W celu szlifowania bardzo nierównych powierzchni
i do zdzierania starych powłok malarskich najpierw
♦
zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień go na papier
drobnoziarnisty, by ostatecznie osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.
Dane techniczne
KA900E TYP 1
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 350
Prędkość przesuwu
taśmy na biegu jałowym
Masa
Konserwacja
m/min 900-1600
kg 1,6
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Pilnik firmy Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji wyłącz pilnik i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦
Za pomocą miękkiej, suchej szczoteczki lub suchej
szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
w obudowie pilnika.
♦
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna: 1,7 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Ochrona środowiska
KA900E
Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilnik nr kat.
KA900E został wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu Black & Decker.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
14-09-2011
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
8.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00164698- 26-10-2011
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising