KA900E | Black&Decker KA900E POWERFILE instruction manual

500500 - 63 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KA900E
2
3
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše bruska Black & Decker Powerfile™ je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c.. Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných zásobníků, zajistěte jejich správné připojení a řádnou
funkci. Použití takových zařízení může snížit rizika
týkající se prachu.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému
zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
Bezpečnost na pracovišti
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c.. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2.
a.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
c.. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
4.
a.
b.
c.
5
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky a vyjměte z nářadí baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
-
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte
v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci,
kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití zařízení osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se brusek
♦
♦
♦
♦
♦
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací s tímto
nářadím, než je doporučeno tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy nebo poškození zařízení.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby,
při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Elektrické nářadí držte za izolované rukojeti, protože může dojít k zachycení napájecího kabelu
brusným pásem nebo základnou brusky. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
Štítky na nářadí
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Při práci s kovovými obrobky vždy používejte
rukavice.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
6
♦
Na nářadí jsou následující symboly:
Před použitím nářadí na dřevěných
obrobcích nasaďte na brusku kazetu
na prach.
♦
♦
Před použitím nářadí na obrobcích obsahujících kov sejměte z nářadí kazetu
na prach a nasaďte odchylovač
♦
Elektrická bezpečnost
Sejmutí
♦
Sejměte brusný pás (12) (pokud je nasazen) způsobem, který je popsán níže.
♦
Uvolněte a odstraňte šroub pro středění brusného
pásu (6).
♦
Sejměte rameno (7, 9 nebo 10).
Varování! Dávejte pozor, abyste neztratili pružinu (8).
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦
Odstraňte pásku zadržující pružinu (8) (pokud je
nasazena).
Zkontrolujte, zda je pružina (8) umístěna v příslušném montážním otvoru.
Nasaďte rameno (7, 9 nebo 10) jako na uvedeném
obrázku.
Nasaďte šroub pro středění brusného pásu (6)
a utáhněte jej tak, aby bylo rameno (7) zcela srovnáno s nářadím.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker,
aby bylo zabráněno možným rizikům.
Nasazení a sejmutí brusných pásů (obr. B)
Varování! Pružina musí být nasazena. Dávejte pozor,
abyste neztratili pružinu (8).
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky:
1. Regulátor otáček
2. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
3. Zajišťovací tlačítko
4. Pomocná rukojeť
5. Napínací páčka brusného pásu
6. Šroub pro středění brusného pásu
7. Přímé rameno
Nasazení
♦
Otočte napínací páčku brusného pásu (5) do přední
polohy (A).
♦
Ujistěte se, zda šipky na vnitřní straně brusného
pásu (12) směřují stejným směrem, jako šipky (17)
na krytu.
♦
Umístěte brusný pás (12) na přední (11) a zadní
kladku (16) a protáhněte jej drážkou v krytu.
♦
Otočte napínací páčku brusného pásu (5) do zadní
polohy (B).
♦
Seřiďte pás podle níže uvedeného postupu.
Obr. A
9. Úzké rameno
10. Zalomené rameno
Sejmutí
♦
Otočte napínací páčku brusného pásu (5) do přední
polohy (A).
♦
Sejměte brusný pás (12) z kladek.
Obr. D
13. Sáček na prach
14. Kazeta na prach
15. Odchylovač
Středění brusného pásu (obr. C)
Sestavení
♦
♦
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí brusných ramen (obr. A)
Zapněte nářadí.
Podle potřeby otáčejte šroubem pro středění brusného pásu (6), dokud nebude pohyb brusného pásu
srovnán po celé délce ramena.
Nasazení a sejmutí kazety nebo sáčku
na prach (obr. D, E a F)
Před prvním použitím musíte na nářadí nasadit brusné
rameno. Nářadí je dodáváno s následujícími brusnými
rameny:
♦
Přímé rameno (7, brusná šířka 13 mm).
♦
Úzké rameno (9, brusná šířka 6 mm) pro složitější
práce.
♦
Zalomené rameno (10) pro drážkování a broušení
uprostřed obrobku a pro práci na špatně přístupných
místech.
Tyto díly jsou k dispozici také jako příslušenství, které můžete zakoupit u autorizovaného prodejce Black & Decker.
Varování! Budete-li brusku používat pro broušení kovových obrobků, vždy sejměte kazetu nebo sáček na prach
a nasaďte na nářadí odchylovač.
Nasazení
♦
Nasaďte na výstupní otvor pro odvod prachu kazetu
(14) nebo sáček na prach (13).
♦
Nasuňte kazetu (14) nebo sáček na prach (13)
na nářadí a ujistěte se, zda je správně umístěn.
Sejmutí
♦
Chcete-li kazetu (14) nebo sáček na prach (13)
z nářadí sejmout, stáhněte jej z výstupního otvoru
pro odvod prachu.
Nasazení
♦
Ujistěte se, zda je páčka napínání pásu (5) v zobrazené poloze.
♦
Uvolněte a odstraňte šroub pro středění brusného
pásu (6).
7
Nasazení a sejmutí odchylovače (obr. D a E)
Varování! Odchylovač musí být použit při broušení kovových obrobků.
♦
Nasazení
♦
Nasaďte odchylovač (15) na výstupní otvor pro odvod prachu.
♦
Nasuňte odchylovač (15) na nářadí a ujistěte se,
zda je správně umístěn.
Vyprázdnění kazety na prach (obr. F)
Kazeta na prach (14) by měla být vyprázdněna po každých 10 minutách provozu brusky.
♦
Sejměte kazetu (14) ze zadní části nářadí.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte kryt (19).
♦
Držte kazetu na prach (14) tak, aby filtr (18) směřoval
dolů a vytřepejte obsah kazety (14).
♦
Vyklepejte prach také z krytu (19).
♦
Nasaďte kryt (19) zpět na kazetu (14) a otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček jej zajistěte.
♦
Nasaďte kazetu na prach (14) zpět na nářadí.
Sejmutí
♦
Chcete-li odchylovač (15) z nářadí sejmout, stáhněte
jej z výstupního otvoru pro odvod prachu.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Čištění filtru kazety na prach (obr. F)
Varování! K vykartáčování a k čištění filtru nepoužívejte stlačený vzduch a ostré předměty. Neoplachujte
filtr vodou.
♦
Filtr kazety (18) může být opakovaně použit a měl
by být pravidelně čištěn.
♦
Výše popsaným způsobem vyprázdněte kazetu
na prach (14).
♦
Vyjměte filtr (18) z kazety na prach (14).
♦
Vyklepejte prach zachycený na filtru (18) do
♦
odpadkového koše.
♦
Vložte filtr (18) zpět do kazety.
♦
Nasaďte kryt (19).
♦
Nasaďte kazetu na prach (14) na nářadí a ujistěte
se,
♦
zda je správně usazena.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
♦
♦
♦
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vyprázdnění sáčku na prach (obr. E)
Sáček na prach (13) by měl být vyprázdněn po každých
10 minutách provozu brusky.
♦
Sejměte sáček (13) ze zadní části nářadí.
♦
Držte sáček na prach (13) otvorem dolů a vytřepejte
jeho obsah do koše.
♦
Nasuňte sáček na prach (13) na nářadí a ujistěte
se, zda je správně nasazen.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček (obr. G)
Je-li to nutné, sáček na prach (13) může být sejmut
z rámečku a může být vyprán. Před nasazením nechejte
sáček řádně oschnout.
Regulátor otáček (1) vám umožňuje přizpůsobit otáčky
nářadí materiálu obrobku.
Nízké otáčky nastavte při použití jemného brusného pásu,
při broušení plastů nebo keramiky a při broušení nátěrů
nebo lakovaných povrchů.
Vysoké otáčky nastavte při použití hrubého brusného
pásu a při odstraňování velké vrstvy materiálu.
♦
Nastavte regulátor otáček (1) na požadované otáčky.
Speciální práce (obr. H, I a J)
Zalomené rameno (obr. H)
♦
Zapnutí a vypnutí (obr. G)
♦
♦
♦
Stiskněte zajišťovací tlačítko (3).
Uvolněte hlavní spínač (2).
Chcete-li nářadí v režimu nepřetržitého chodu vypnout, stiskněte a uvolněte spínač (2).
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(2).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač (2).
Nepřetržitý provoz:
Stiskněte hlavní spínač (2).
Část A používejte pro drážkování nebo broušení
uprostřed obrobku a pro práci na špatně přístupných místech. Část B používejte pro zakřivené
plochy.
Přímé rameno (obr. I)
♦
8
Normální nebo úzké rameno je určeno pro běžné
použití, pro drážkování a pro vytváření spár.
Úzké rameno (obr. J)
♦
s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Úzké rameno používejte pro jemnější detaily, pro
řezání a vyřezávání.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy držte nářadí oběma rukama.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Pravidelně kontrolujte stav brusného pásu (12). Je-li
to nutné, vyměňte jej.
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější brusný papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
Kontaktujte autorizovaného prodejce, který vám
poskytne podrobnější informace o dostupném
příslušenství.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Údržba
Technické údaje
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
suchým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
KA900E TYP 1
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Hmotnost
V 230
W 350
m/min 900 - 1600
kg 1,6
Hodnota akustického tlaku měřená dle normy EN60745:
Akustický tlak (LpA) 84 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 95 db(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 1,7 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen
do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
9
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KA900E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15-02-2010
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a v evropské zóně volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24
měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
10
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00125487- 22-04-2010
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising