KA900E | Black&Decker KA900E POWERFILE instruction manual

382013 - 43 BAL
www.blackanddecker.eu
KA900E
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
13
21
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
28
2
6
3
4
5
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Deckerjev Powerfile™ brusilnik je
namenjen brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih
in barvanih površin. To orodje je namenjeno samo
domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne napotke in navodila za uporabo. Neupoštevanje
navedenih navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Električno orodje povzroča iskrenje, kar lahko povzroči vžig prahu ali
drugih gorljivih izparin.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite
nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Priključni vtič električnega aparata mora
ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem primeru
ni dovoljeno spreminjati. Ne uporabljajte
nikakršnih adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi orodji. Originalni vtiči in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Nevarnost električnega udara je večja,
če je vaše telo ozemljeno.
c. Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor
vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali
6
izklop električnega orodja iz omrežja. Kabel
čuvajte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in
vrtljivimi deli. Poškodovan ali prepleten kabel
povečuje nevarnost električnega udara.
e. Če uporabljate električni aparat na prostem,
uporabljajte samo take kabelske podaljške,
ki so primerni za delo na prostem. Uporaba
drugačnih podaljškov povečuje nevarnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, kaj se dogaja, delo z električnim orodjem opravljajte s pametjo. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivomdrog, alkohola ali zdravil. Že
trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne
drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na
vrsto in uporabo električnega orodja, zmanjšuje
nevarnost poškodb.
c. Izogibajte se naključnega vklopa. Preden
vtaknete vtič v vtičnico, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja se prepričajte,
da je stikalo v položaju izklopa. Ne prenašajte
priključenega orodja s prstom na sprožilcu, ker
lahko to vodi do nezgode.
d. Pred vklopom aparata odstranite ključe in
nastavitveno orodje. Orodje ali ključ, ki se
nahaja v vrtečem se delu orodja, lahko povzroči
poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa. To
omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite primerno obleko. Ne uporabljajte
ohlapnih oblačil ali nakita. Lase, obleko in
rokavice držite proč od gibljivih delov. Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli orodja
zagrabijo.
g. Če je potrebno napravam priključiti sesalnik
za prah ali druge priključke, se prepričajte, da
so le-ti pravilno in dobro priključeni. Uporaba
tovrstnih naprav lahko znatno zmanjša nevarnost, povezano z nabiranjem prahu.
SLOVENŠČINA
4. Skrbno ravnanje in uporaba električnih orodij
a. Električnega aparata ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za posamezno opravilo. Uporaba ustreznega električnega orodja zagotavlja boljše in varnejše delo
v nazivnem območju.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Delo z električnim orodjem,
katerega ni moč vklopiti ali izklopiti je nevarno.
Orodje je potrebno takoj popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo
orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo
možnost nenadejanega vklopa.
d. Električno orodje, ki ni v uporabi dobro čuvajte, še zlasti pred otroki. Ne dopuščajte uporabe osebam, ki ne poznajo načina uporabe
in teh navodil niso prebrali. Električna orodja
so nevarna, če jih uporablja nepoučena oseba.
e. Električni orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto gibljivi
oz. niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električnega aparata s tem
okrnjena. Pred uporabo električnega aparata,
pustite da popravila poškodovanih delov
opravi kvalificirano osebje. Mnogim nesrečam
botruje slabo vzdrževanje električnih orodij.
f. Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Skrbno
negovana rezilna orodja z ostrimi rezilnimi robovi
se manj sprijemajo in jih je lažje voditi.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnih
orodij za druge namene kakor je predvideno,
lahko pripelje do nevarnih situacij.
5. Servisiranje
a. Popravila vašega aparata prepustite samo
kvalificiranemu strokovnemu osebju, zamenjava delov pa mora biti opravljena samo
z originalnimi nadomestnimi deli. S tem bo
ohranjena varnost aparata.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike.
♦
Električno orodje držite za izoliran ročaj,
ker se lahko brusilni trak / brusilna podlaga
dotakneta lastnega napajalnega kabla. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo
♦
♦
♦
♦
♦
tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja
pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika
orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno
masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred
prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da
so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo
v delovno območje tudi zaščitene.
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja
strupen prah:
- Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
- Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
- Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da
bi se igrali z napravo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
7
SLOVENŠČINA
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodjih
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
telesnih poškodb mora uporabnik prebrati
navodila.
Ko rokujete s kovinskimi obdelovanci, vedno
nosite zaščitne rokavice.
Med uporabo tega orodja nosite zaščitna
očala.
Med uporabo tega orodja nosite zaščito
za sluh.
Na napravi so označeni naslednji simboli:
Pritrdite kaseto za prah, preden uporabite orodje na lesenih površinah.
Odstranite kaseto za prah in pritrdite
deflektor, preden uporabite orodje na
obdelovancih, ki vsebujejo kovino.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali dejanska napetost ustreza napetosti,
navedeni na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naštete sestavne
dele:
1. Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
2. Stikalo Vklop/Izklop
3. Zaporni gumb
4. Pomožni ročaj
5. Vzvod za napenjanje traku
6. Gumb za nastavitev teka traku
7. Ravna roka
Sl. A
9. Ozka roka (če je priložena)
10. Kolenasta roka (če je priložena)
8
Sl. D
13. Vrečka za prah (če je priložena)
14. Kaseta za prah
15. Deflektor
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Montaža in demontaža brusilnih rok (sl. A)
Pred prvo uporabo morate na orodje pritrditi brusilno
roko. Orodje je opremljeno z naslednjimi brusilnimi
rokami:
♦ Ravna roka (7, širina brušenja 13 mm).
Prikazani deli so pri prodajalcu Вlack & Decker na
voljo kot dodatna oprema ob doplačilu (ne velja za
Novo Zelandijo in Avstralijo).
Montaža
Vzvod za napenjanje traku (5) mora biti na poziciji,
prikazani na sliki.
♦ Sprostite in odstranite gumb za nastavitev teka
traku (6).
♦ Odstranite trak, ki zadržuje vzmet (8) (če je
prisotna na orodju).
♦ Preverite, ali se vzmet (8) nahaja v svoji montažni
luknji.
♦ Namestite roko (7, 9 ali 10), kot je prikazano.
♦ Namestite gumb za nastavitev teka traku (6) in ga
privijajte, dokler ni roka (7) poravnana z orodjem.
Demontaža
♦ Odstranite brusilni trak (12) (če obstaja), kot je
opisano spodaj.
♦ Sprostite in odstranite gumb za nastavitev teka
traku (6).
♦ Odstranite roko (7, 9 ali 10).
Opozorilo! Pazite, da ne izgubite vzmeti (8).
Namestitev in odstranitev brusilnih trakov
(sl. B)
Opozorilo! Vzmet mora biti vstavljena. Pazite, da ne
izgubite vzmeti (8).
Montaža
♦ Premaknite vzvod za napenjanje traku (5) v sprednji položaj (A).
♦ Puščici na notranji strani brusilnega traku (12)
morata biti obrnjeni v isto smer kot puščici (17)
na ohišju.
♦ Položite brusilni trak (12) preko sprednje jermenice (11) in zadnje jermenice (16), tako da ga
potisnete skozi režo v ohišju.
SLOVENŠČINA
♦
♦
Premaknite vzvod za napenjanje traku (5) v zadnji položaj (B).
Nastavite tek traku po napotkih spodaj.
Demontaža
♦ Premaknite vzvod za napenjanje traku (5) v sprednji položaj (A).
♦ Potisnite brusilni trak (12) z jermenic.
♦
♦
♦
♦
Nastavitev teka brusilnega traku (sl. C)
♦
♦
Vključite orodje.
Vrtite gumb za nastavitev teka traku (6), dokler
brusilni trak ne teče ravno vzdolž roke.
Montaža in demontaža kasete za prah ali
vrečke za prah (sl. D, E in F)
Opozorilo! Če uporabljate orodje za brušenje kovinskih obdelovancev, vedno odstranite vrečko za prah
ali kaseto za prah in namestite deflektor.
Montaža
♦ Namestite kaseto za prah (14) ali vrečko za prah
(13) preko odprtine za odvajanje prahu.
♦ Montirajte vrečko za prah ali kaseto za prah (13
ali 14) na orodje in preverite, ali je trdno pritrjena.
Demontaža
♦ Kaseto za prah (14) ali vrečko za prah (13)
odstranite tako, da kaseto ali vrečko (13 ali 14)
povlečete nazaj in snemite z odprtine.
Montaža in demontaža deflektorja (sl. D in E)
Opozorilo! Deflektor morate uporabljati pri brušenju
kovinskih obdelovancev.
Montaža
♦ Namestite deflektor (15) preko odprtine za odvajanje prahu.
♦ Potisnite deflektor (15) na orodje in preverite, ali
je varno pritrjen.
Demontaža
♦ Deflektor (15) odstranite tako, da ga povlečete
nazaj in snamete z odprtine.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil
ali dodatkov.
Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne odmore.
Poškodbe sluha.
Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti (sl. G)
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti (1) vam
omogoča prilagajanje hitrosti glede na zahteve
obdelovanca.
Uporabite nastavitev za nizko hitrost pri finem brušenju, pri obdelovanju plastičnega ali keramičnega
obdelovanca in pri odstranjevanju barvnih ali lakiranih
premazov.
Uporabite nastavitev za visoko hitrost pri grobem
brušenju in ko želite odstraniti veliko materiala.
◆ Nastavite krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
(1) na ustrezno nastavitev.
Vklop in izklop (sl. G)
◆
◆
◆
◆
Orodje vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/
izklop (2).
Orodje izklopite tako, da sprostite stikalo za
vklop/izklop (2).
Za neprekinjeno delovanje:
- Pritisnite stikalo za vklop/izklop (2).
- Pritisnite zaporni gumb (3).
- Sprostite stikalo za vklop/izklop (2).
Za izklop orodja med nepretrganim delovanjem
pritisnite na stikalo za vklop/izklop (2) in ga
sprostite.
Praznjenje kasete za prah (sl. F)
Kaseto za prah (14) morate izprazniti na vsakih 10
minut uporabe.
♦ Povlecite kaseto za prah (14) nazaj in jo snemite
z orodja.
♦ Odstranite pokrov (19), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
♦ Držite kaseto za prah (14) s filtrom (18) obrnjenim
navzdol in stresite kaseto (14) da jo izpraznite.
♦ Stresite pokrov (19) in izpraznite njegovo vsebino.
♦ Ponovno namestite pokrov (19) na kaseto za
9
SLOVENŠČINA
♦
prah (14) tako, da ga privijete v smeri gibanja
urinega kazalca, dokler se ne zaskoči v ležišče.
Pritrdite kaseto za prah (14) na orodje.
Čiščenje filtra kasete za prah (sl. F)
Opozorilo! Filtra ne ščetkajte oz. za čiščenje filtra
ne uporabite stisnjenega zraka ali ostrih predmetov.
Filtra ne umivajte.
♦ Filter kasete za prah (18) lahko znova uporabite,
zato ga je treba redno čistiti.
♦ Izpraznite kaseto za prah (14) kot je opisano
zgoraj.
♦ Povlecite filter (18) s kasete za prah (14).
♦ Stresite odvečni prah, tako da potrkate s filtrom
(18) ob smetnjak.
♦ Namestite filter (18).
♦ Ponovno pritrdite pokrov (19).
♦ Potisnite kaseto za prah (14) na orodje in preverite, ali je varno pritrjena.
Praznjenje vrečke za prah (sl. E) (če je
priložena)
Vrečko za prah (13) morate izprazniti vsakih deset
minut uporabe.
♦ Povlecite vrečko za prah (13) nazaj in jo snemite
z orodja.
♦ Držite odprtino za odvajanje praha navzdol in
stresite vrečko za prah (13), da se izprazni.
♦ Potisnite vrečko za prah (13) na orodje in preverite, ali je varno pritrjena.
Če je potrebno lahko vrečko za prah (13) odstranite
iz okvirja in operete. Preden jo namestite nazaj,
počakajte, da se posuši.
Posebni načini uporabe (sl. H, I in J)
Kolenasta roka (sl. H) (če je priložena)
♦
Uporabite del A za žlebljenje ali brušenje na
sredini obdelovanca in v ozkih, težko dostopnih
predelih. Uporabite del B za ukrivljene površine.
Ravna roka (sl. I)
♦
Uporabite običajno ali ozko roko za splošno
brušenje, za fino brušenje in za izdelavo spojev.
Ozka roka (sl. J) (če je priložena)
♦
Uporabite ozko roko za fino brušenje, za rezanje
in rezbarjenje.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦ Vedno držite orodje z obema rokama.
♦ Ne pritiskajte premočno na orodje.
♦ Redno preverjajte stanje brusilnega traku (12).
10
♦
♦
♦
♦
Po potrebi ga zamenjajte.
Les vedno brusite v smeri letnic.
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte
posebej fin brusni papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju slojev barve začnite z grobim brušenjem.
Na drugih površinah začnite s srednje grobo
brusilno podlago. V obeh primerih postopoma
uporabljajte vse bolj fino brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se obrnite na trgovca.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da
dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred opravljanjem kakršnihkoli vzdrževalnih del, orodje izklopite in izključite iz električnega
omrežja.
◆ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja
z mehko ščetko ali suho krpo.
◆ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne
krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega
čistila.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo
za Veliko Britanijo in Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič napajalnega kabla:
◆ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
◆ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
◆ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Orodja ne odstranjujte skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k varovanju onesnaženja okolja
in manjši porabi naravnih virov.
SLOVENŠČINA
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko po
izteku življenjske dobe odnesete tudi v zbirni center
za odpadke oz. ga dostavite prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
V (izmenični tok)
Vhodna moč
W
Hitrost v praznem teku
m/min
Masa
kg
KA900E TIP 1
230
350
900-1.600
1,6
ES izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
KA900E
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
„tehničnimi podatki“ v skladu z:
2006/42/ES, EN60745-1, EN60745-2-4
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v imenu Вlack & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
14.09.2011
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN60745:
Zvočni pritisk (LpA) 84 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Zvočna moč (LpA) 95 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 1.7 m/s2, negotovost (K) 1.5 m/s2
11
SLOVENŠČINA
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za
profesionalno uporabo ali za najem.
♦ Izdelek ni bil pravilno uporabljan ali vzdrževan.
♦ Izdelek je bil poškodovan zaradi tujih predmetov,
snovi ali zaradi nezgod.
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Вlack & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk ter registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo
tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno
stran www.blackanddecker.co.uk.
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite svoj izdelek preko spleta
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ali pošljite vaše ime in priimek in kodo izdelka na
Вlack & Decker v vaši državi.
12
HRVATSKI
Namjena
Ova brusilica Вlack & Decker Powerfile™ predviđena
je za brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku
upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih uputa
može rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima navedenima u nastavku odnosi se na električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja na električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba ovih uređaja može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
13
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savinutih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način zajamčiti sigurnost pri
održavanju alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice.
♦
♦
14
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate jer bi brusna traka / baza
za brušenje mogla doći u dodir s vlastitim
kabelom. Prerezivanje žice pod naponom može
izazvati prelazak napona na izložene metalne
dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
♦
♦
♦
♦
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite
zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu
od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze u radnom području ili njime
prolaze.
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Budite osobito oprezni prilikom brušenja boje
koja bi mogla biti proizvedena na bazi olova ili
prilikom brušenja nekih drva ili metala koji bi
mogli proizvoditi otrovnu prašinu:
- Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
- U radnom području ne jedite, ne pijte i ne
pušite.
- Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisije vibracija može
se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
HRVATSKI
Sl. A
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
13. Vreća za prašinu (ako je isporučena)
14. Spremnik za prašinu
15. Deflektor
Oznake na alatima
Sastavljanje
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Prilikom rada s metalnim radnim materijalima
uvijek nosite rukavice.
Tijekom upotrebe ovog alata nosite zaštitne
naočale.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu
za sluh.
Na uređaju se nalaze sljedeći simboli:
Postavite spremnik za prašinu prije
upotrebe ovog alata na drvenim radnim materijalima.
Uklonite spremnik za prašinu i postavite deflektor prije upotrebe ovog
alata na radnim materijalima koji
sadrže metal.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom
te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Vaš alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Gumb regulatora brzine
2. Prekidač uključivanja/isključivanja
3. Tipka za blokiranje
4. Pomoćni rukohvat
5. Ručica za napinjanje trake
6. Gumb za pravac trake
7. Ravni krak
9. Uski krak (ako je isporučen)
10. Zglobni krak (ako je isporučen)
Crtež D
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i brusnih krakova (sl. A)
Prije prve upotrebe potrebno je postaviti brusni krak
na alat. Uz alat je isporučeno:
♦ Ravni krak (7, širina brušenja 13 mm).
Ovi su dijelovi dostupni i kao dodatni pribor od
Вlack & Decker dobavljača (nije dostupno u Australiji
i na Novom Zelandu).
Postavljanje
Poluga za napinjenje trake (5) treba biti u prikazanom
položaju.
♦ Olabavite i uklonite gumb za pravac trake (6).
♦ Uklonite oprugu koja pridržava traku (8) (ako je
postavljena).
♦ Provjerite je li opruga (8) smještena u svom
otvoru.
♦ Postavite krak (7, 9 ili 10) kao što je prikazano.
♦ Postavite ručicu za pravac trake (6) i pritežite je
dok se krak (7) ne poravna s alatom.
Uklanjanje
♦ Uklonite brusnu traku (12) (ako je postavljena),
kako je opisano u daljnjem tekstu.
♦ Olabavite i uklonite gumb za pravac trake (6).
♦ Uklonite krak (7, 9 ili 10).
Upozorenje! Pazite da ne izgubite oprugu (8).
Postavljanje i uklanjanje brusnih traka
(crtež B)
Upozorenje! Opruga mora biti postavljena. Pazite
da ne izgubite oprugu (8).
Postavljanje
♦ Polugu za napinjanje trake (5) pomaknite u prednji položaj (A).
♦ Pazite da strelice s unutarnje strane brusne trake
(12) pokazuju u istom smjeru kao i strelice (17)
na kućištu.
♦ Brusnu traku (12) namjestite preko prednje remenice (11) i preko stražnje remenice (16), tako
15
HRVATSKI
♦
♦
da je provučete kroz utor na kućištu.
Polugu za napinjanje trake (5) pomaknite u stražnji položaj (B).
Prilagodite smjer trake, kako je opisano u daljnjem tekstu.
Uklanjanje
♦ Polugu za napinjanje trake (5) pomaknite u prednji položaj (A).
♦ Brusnu traku (12) skinite s remenica.
Prilagođavanje pravca brusne trake
(crtež C)
♦
♦
Uključite alat.
Zakrećite ručicu za pravac trake (6) prema potrebi, dok se brusna traka ne počne kretati ravno
uzduž kraka.
Postavljanje i uklanjanje spremnika ili vreće
za prašinu (sl. D, E i F)
Upozorenje! Uvijek uklonite spremnik ili vreću za
prašinu i postavite deflektor kad ovaj alat koristite
na radnim materijalima od metala.
Postavljanje
♦ Spremnik (14) ili vreću za prašinu (13) namjestite
na otvor za odvođenje prašine.
♦ Navucite pribor (13 ili 14) na alat i provjerite je li
dobro pričvršćen.
Uklanjanje
♦ Da biste uklonili spremnik (14) ili vreću za prašinu
(13), povucite pribor (13 ili 14) prema natrag i od
otvora.
Postavljanje i uklanjanje deflektora (sl. D i E)
Upozorenje! Deflektor se mora koristiti tijekom
brušenja radnih materijala od metala.
Postavljanje
♦ Deflektor (15) namjestite na otvor za odvođenje
prašine.
♦ Deflektor (15) navucite na alat i provjerite je li
dobro pričvršćen.
Uklanjanje
◆ Da biste uklonili deflektor (15), povucite ga prema
natrag i uklonite s otvora.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i si16
gurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjena dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Gumb regulatora brzine (crtež G)
Regulator brzine (1) omogućuje prilagođavanje brzine alata u skladu s radnim materijalom.
Primijenite malu brzinu ako rabite finu granulaciju,
prilikom rada s plastikom ili keramikom i prilikom
uklanjanja obojanih ili lakiranih površina.
Primijenite veliku brzinu prilikom upotrebe grube
granulacije ili uklanjanja velike količine materijala.
♦ Gumb regulatora brzine (1) postavite na potrebnu
brzinu.
Uključivanje i isključivanje (crtež G)
♦
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (2).
Za isključivanje alata pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).
Za kontinuirani rad:
- Pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje (2).
- Pritisnite gumb za blokiranje (3).
- Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).
Za isključivanje alata dok je u kontinuiranom
načinu rada, ponovo pritisnite i pustite prekidač
za uključivanje/isključivanje (2).
Pražnjenje spremnika za prašinu (crtež F)
Spremnik za prašinu (14) treba prazniti svakih 10
minuta rada.
♦ Spremnik za prašinu (14) povucite prema natrag
i uklonite s alata.
♦ Uklonite poklopac (19) zakretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu.
♦ Pridržavajte spremnik za prašinu (14) s filtrom
HRVATSKI
♦
♦
♦
(18) okrenutim prema dolje i protresite spremnik
(14) kako biste ispraznili sadržaj.
Protresite poklopac (19) kako biste ispraznili
sadržaj.
Ponovo postavite poklopac (19) na spremnik za
prašinu (14), zakrećući ga u smjeru kazaljki na
satu dok se ne zabravi u svom ležištu.
Spremnik za prašinu (14) ponovo postavite na
alat.
Čišćenje spremnika za prašinu (crtež F)
Upozorenje! Za čišćenje filtra ne koristite četku,
tlačeni zrak ili oštre predmete. Filtar nemojte prati.
♦ Filtar spremnika za prašinu (18) može se ponovno koristiti i potrebno ga je redovno čistiti.
♦ Ispraznite spremnik za prašinu (14), kako je
prethodno opisano.
♦ Filtar (18) izvucite iz spremnika za prašinu (14).
♦ Višak prašine istresite laganim udaranjem filtrom
(18) po kanti za otpadnu prašinu.
♦ Ponovo postavite filtar (18).
♦ Postavite poklopac (19).
♦ Spremnik za prašinu (14) navucite na alat i provjerite je li dobro pričvršćen.
Pražnjenje vreće za prašinu (sl. E) (ako je
isporučena)
Vrećicu za prašinu (13) trebalo bi prazniti svakih
10 minuta uporabe.
♦ Spremnik za prašinu (13) povucite prema natrag
i odvojite od alata.
♦ Okrenite otvor prema dolje i protresite vrećicu za
prašinu (13) kako biste ispraznili sadržaj.
♦ Vreću za prašinu (13) navucite na alat i provjerite
je li dobro pričvršćena.
Ako je potrebno, vreća za prašinu (13) može se
skinuti s njezinog okvira i oprati. Ostavite je da se
osuši prije ponovnog postavljanja.
Posebne primjene (sl. H, I i J)
Zglobni krak (sl. H) (ako je isporučen)
♦
Upotrijebite segment A za izradu utora i brušenje u središtu radnog materijala i u skučenim
prostorima. Za zakrivljene površine upotrijebite
segment B.
Ravni krak (crtež I)
♦
Za opću primjenu te za izradu utora i obradu
spojeva upotrijebite normalan ili uski krak.
Uski krak (sl. J) (ako je isporučen)
♦
Uski krak upotrijebite za finije detalje, za rezanje
i za rezbarenje.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦ Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
♦ Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
♦ Redovito provjeravajte stanje brusne trake (12).
Po potrebi zamijenite.
♦ Uvijek brusite papirom za drvo.
♦ Tijekom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir izuzetno
sitne granulacije.
♦ Na površinama koje su izrazito neravne ili tijekom
uklanjanja više slojeva boje, započnite grubljim
papirom. Na ostalim površinama započnite papirom srednje finoće. U oba slučaja postepeno
prelazite na finiju granulaciju papira, kako biste
dobili glatku površinu.
♦ Kod vašeg prodavača potražite dodatne informacije o raspoloživim dodacima.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovno čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom
utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako je vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
17
HRVATSKI
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem
Interneta na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Težina
Vac
W
m/min
kg
KA900E TIP 1
230
350
900-1600
1,6
Razina zvučnog tlaka prema EN60745:
Zvučni tlak (LpA) 84 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 95 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisija vibracija (ah) 1,7 m/s2, netočnost (K) 1,5 m/s2
18
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA900E
Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
14.09.2011.
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili
nedostatku udobnosti, unutar 24 mjeseca od dana
kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg
kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
♦ Proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker, na adresi navedenoj u ovom priručniku. Dodatno, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem
stranicewww.blackanddecker.co.uk/productregistration ili svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite
predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u svojoj državi.
19
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
20
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše Вlack & Decker Powerfile™ višenamenska
brusilica je namenjena za brušenje drveta, metala,
plastike i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen
samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje!Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih
navedenih uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
21
SRPSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava održavanje bezbednosti električnog
alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za električno rende.
♦
22
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka /
brusna ploča može da dođe u dodir sa sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog kabla pod
naponom mogu se staviti pod napon metalni
delovi električnog alata i izložiti rukovaoca elek-
♦
♦
♦
♦
♦
tričnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana
za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da
osobe koje ulaze u radno područje takođe budu
zaštićene.
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal
koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
- Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
- Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
- Bezbedno odložite u otpad svu prašinu
i drugi otpad.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
SRPSKI
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatima
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Nosite uvek rukavice kada radite sa metalnim
radnim komadima.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
alatom.
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim
alatom.
Vaš aparat je označen sledećim simbolima:
Namestite kasetu za prašinu pre
korišćenja ovog alata na radnim
komadima od drveta.
Uklonite kasetu za prašinu i namestite
deflektor pre korišćenja ovog alata na
radnim komadima koji sadrže metal.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Вlack & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Vaš alat sadrži neke ili sve sledeće delove:
1. Regulator brzine
2. Prekidač za uključivanje i isključivanje
3. Dugme za blokadu
4. Pomoćna drška
5. Ručica za zatezanje trake
6. Dugme za praćenje trake
7. Pravi krak
Sl. A
9. Tesan krak (ako je isporučena)
10. Savijen krak (ako je isporučena)
Sl. D
13. Kesa za prašinu (ako je isporučena)
14. Kaseta za prašinu
15. Deflektor
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje i skidanje brusnih krakova
(sl. A)
Pre prve upotrebe morate da namestite brusni krak
na alat. Ovaj alat je isporučen sa sledećim artiklima:
♦ Pravi krak (7 širina brušenja 13 mm).
Ovi delovi su takođe na raspolaganju kao pribor kod
vašeg Вlack & Decker prodavca, (nije na raspolaganju u Australiji i na Novom Zelandu).
Montaža
Obezbedite da ručica za zatezanje trake (5) bude
u položaju koji je prikazan na slici.
♦ Popustite i uklonite zavrtanj za praćenje trake
(6).
♦ Uklonite traku koja drži oprugu (8) (ako postoji).
♦ Proverite da li se opruga (8) nalazi u svom montažnom otvoru.
♦ Postavite krak (7, 9 ili 10) kao što je prikazano.
♦ Namestite zavrtanj za praćenje trake (6) i pritegnite ga tako da se krak (7) poravna sa alatom.
Demontaža
♦ Uklonite brusnu traku (12) (ako postoji), kao što
je opisano ispod.
♦ Popustite i uklonite zavrtanj za praćenje trake
(6).
♦ Skinite krak (7, 9 ili 10) kao što je prikazano.
Upozorenje! Pazite da ne olabavite oprugu (8).
Postavljanje i skidanje brusnih traka (sl. B)
Upozorenje! Opruga se mora postaviti. Pazite da ne
olabavite oprugu (8).
Montaža
♦ Pomerite ručicu za zatezanje trake (5) u prednji
položaj (A).
♦ Uverite se da su strelice na unutrašnjoj strani
brusne trake (12) okrenute u istom smeru kao
strelice (17) na kućištu.
♦ Brusnu traku (12) postavite preko prednje koturače (11) i zadnje koturače (16) tako što ćete je
gurati kroz žleb u kućištu.
♦ Pomerite ručicu za zatezanje trake (5) u zadnji
položaj (B).
♦ Podesite praćenje trake kao što je opisano ispod.
23
SRPSKI
Demontaža
♦ Pomerite ručicu za zatezanje trake (5) u prednji
položaj (A).
♦ Skinite brusnu traku (12) sa koturača.
♦
♦
Podešavanje praćenja brusne trake (sl. C)
♦
♦
Uključite alat.
Zavrtanj za praćenje trake (6) okrećite po potrebi
dok se brusna traka ne ispravi duž kraka.
Nameštanje i skidanje kasete ili kese za
prašinu (sl. D, E i F)
Upozorenje! Uvek uklonite kesu za prašinu i namestite deflektor pre korišćenja ovog alata na radnim
komadima koji sadrže metal.
Montaža
♦ Namestite kasetu za prašinu (14) ili kesu za
prašinu (13) na izlaz za izbacivanje prašine.
♦ Navucite artikal (13 ili 14) na alat kako biste
osigurali da je bezbedno postavljen.
Demontaža
♦ Za skidanje kasete (14) ili kese za prašinu (13),
povucite artikal (13 ili 14) prema unazad i od
izlaza.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Regulator brzine (sl. G)
Regulator brzine (1) vam omogućava da podesite
brzinu alata prema materijalu radnog komada.
Koristite nižu brzinu kada radite sa finim brusnim papirom, kada radite sa plastikom ili keramikom i kada
skidate obojene ili lakirane površine.
Koristite veću brzinu kada radite sa grubim brusnim
papirom i kada skidate mnogo materijala.
♦ Podesite regulator brzine (1) na potrebno podešenje.
Uključivanje i isključivanje (sl. G)
♦
Postavljanje i skidanje deflektora (sl. D i E)
♦
Upozorenje! Deflektor se mora koristiti pri brušenju
radnih komada od metala.
♦
Montaža
♦ Namestite deflektor (15) na izlaz za izbacivanje
prašine.
♦ Gurnite deflektor (15) na alat kako biste osigurali
da je bezbedno postavljen.
♦
Demontaža
♦ Da biste skinuli deflektor (15), povucite ga unazad i skinite sa izlaza.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
24
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom).
Da uključite alat, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).
Da isključite alat, pustite prekidač za uključivanje/
isključivanje (2).
Za neprekidan rad:
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).
- Pritisnite dugme za blokadu (3).
- Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje
(2).
Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom
režimu rada, pritisnite i otpustite prekidač za
uključivanje i isključivanje (2).
Pražnjenje kasete za prašinu (sl. F)
Kaseta za prašinu (14) treba da se isprazni posle
svakih 10 minuta upotrebe.
♦ Povucite kasetu za prašinu (14) unazad i skinite
je sa alata.
♦ Skinite poklopac (19) tako što ćete ga okretati
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Držite kasetu za prašinu (14) tako da filter (18)
bude okrenut nadole i protresite kasetu (14) da
biste ispraznili sadržaj.
♦ Protresite poklopac (19) da biste ispraznili sadržaj.
♦ Ponovo namestite kontejner (19) na kasetu za
prašinu (14) tako što ćete ga okretati u smeru
kazaljke na satu dok se ne ukopča na mesto.
SRPSKI
♦
Ponovo namestite kasetu za prašinu (14) na alat.
Čišćenje filtera kasete za prašinu (sl. F)
Upozorenje! Ne iščetkavajte i ne koristite komprimovani vazduh ili oštre predmete za čišćenje filtera.
Ne perite filter.
♦ Filter kasete za prašinu (18) se može višekratno
koristiti i treba ga redovno čistiti.
♦ Ponovo namestite kasetu za prašinu (14), kao
što je opisano iznad.
♦ Skinite filter (18) sa kasete za prašinu (14).
♦ Otresite višak prašine tako što ćete istresti filter
(18) u kantu za prašinu.
♦ Ponovo postavite filter (18).
♦ Postavite poklopac (19).
♦ Gurnite kasetu za prašinu (14) na alat kako biste
osigurali da je bezbedno postavljen.
Pražnjenje kese za prašinu (sl. E) (ako je
isporučena)
Kesa za prašinu (13) treba da se isprazni posle
svakih 10 minuta upotrebe.
♦ Povucite kesu za prašinu (13) unazad i skinite je
sa alata.
♦ Držite ispusni otvor naniže i tresite kesu za prašinu (13) da biste ispraznili sadržaj.
♦ Gurnite kesu za prašinu (13) na alat kako biste
osigurali da je bezbedno postavljena.
Po potrebi možete skinuti kesu za prašinu (13) od
njenog rama i oprati je. Neka se osuši pre ponovnog
postavljanja.
Specijalne primene (sl. H, I i J)
Savijen krak (sl. H) (ako je isporučen)
♦
Koristite deo A za ožlebljivanje i brušenje u sredini radnih komada i u zaklonjenim područjima.
Koristite deo B za zakrivljene površine.
Pravi krak (sl. I)
♦
Koristite pravi ili uzani krak za opšte namene, za
urezivanje žlebova i izradu spojeva.
Tesan krak (sl. J) (ako je isporučen)
♦
Uzani krak koristite za finije detalje, za rezanje
i rezbarenje.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦ Alat uvek držite obema rukama.
♦ Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
♦ Redovno proveravajte stanje brusne trake (12).
Zamenite po potrebi.
♦ Uvek brusite prateći strukturu drveta.
♦
♦
♦
Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na
drugim površinama, počnite sa srednjim zrnom.
U oba slučaja, postepeno povećavajte finoću
zrna radi postizanja glatke površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
i čistu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
25
SRPSKI
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Težina
Vac
W
m/min
kg
KA900E TIP 1
230
350
900-1600
1,6
Nivo zvučnog pritiska prema EN60745:
Zvučni pritisak (LpA) 84 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 95 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 1,7 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
26
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA900E
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
14-09-2011
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam.
♦ Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru.
♦ Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Вlack & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk.
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
27
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker Powerfile™ шмиргла е
наменета за шмирглање на дрво, метал, пластика и бојадисани површини. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон сите упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка која работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
28
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
МАКЕДОНСКИ
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Употребата на оваа опрема може да го
намали бројот на опасности поради прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.
Ова ќе осигура да се одржи безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за машини за шмирглање.
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ја електричната алатка само за
изолираните површини за држење, бидејќи
ременот за шмирглање/подлогата за шмирглање може да се допира со сопствениот
кабел. Пресекувањето на жица под напон
може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат во зоната на
работа да бидат исто така заштитени.
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или кога
шмирглате некои дрва и метал кои што можат
да создадат токсичен прав:
- Немојте да дозволувате деца или бремени
жени да влегуваат во зоната на работа.
- Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
29
МАКЕДОНСКИ
-
♦
Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Етикети на алатката
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Секогаш носете ракавици кога работите
со метални работни материјали.
Носете заштитни очила додека ја употребувате алатката.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на уредот од страна на лице кое е
одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Носете заштита за ушите додека ја употребувате оваа алатка.
Следниве симболи се означени на вашиот уред:
Монтирајте ја касетата за прав пред
да ја употребите алатката на дрвени
работни материјали.
Извадете ја касетата за прав и монтирајте го дефлектерот пред да ја
употребите алатката на работен
материјал што содржи метал.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Вашата алатка има неколку или сите наведени
опции:
1. Копче за контрола на менлива брзина
2. Прекинувач за вклучување и исклучување
3. Копче за блокирање
4. Секундарна рачка
5. Рачка за затегање на ременот
6. Рачка за местење на ременот
7. Права дршка
Скица А
9. Тесна дршка (Кога е снабдена)
10. Свиткана дршка (Кога е снабдена)
Скица D
13. Торба за прав (Кога е снабдена)
14. Касета за прав
15. Дефлектор
30
МАКЕДОНСКИ
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Монтирање и вадење на дршки за шмирглање (скица А)
Пред првото користење, морате да монтирате
дршка за шмирглање на алатката. Вашата алатка
е опремена со следното:
♦ Права дршка (7, ширина на шмирглање
13 mm).
Исто така, овие делови се достапни како додаток
кај вашиот Вlack & Decker дистрибутер (не се
достапни во Австралија и Нов Зеланд).
Монтирање
Осигурајте се дека рачката за затегање на ременот (5) е во прикажаната положба.
♦ Олабавете и отстранете ја рачката за местење
на ременот (6).
♦ Отстранете ја лентата што ја држи пружината
(8) (ако ја има).
♦ Проверете дека пружината (8) е наместена во
нејзиниот отвор за монтирање.
♦ Наместете ја дршката (7, 9 или 10) како што
е прикажано.
♦ Монтирајте ја рачката за местење на ременот
(6) и зацврстете ја додека дршката (7) не се
порамни со алатката.
♦
♦
предниот скрипец (11) и задниот скрипец (16),
притоа лизгајќи го низ отворот во куќиштето.
Придвижете ја рачката за затегање на ременот (5) до положбата наназад (В).
Подесете го местењето на ременот како што
е опишано подолу.
Отстранување
♦ Придвижете ја рачката за затегање на ременот (5) до положбата напред (A).
♦ Лизнете го ременот за шмирглање (12) вон
скрипците.
Подесување на местењето на ременот за
шмирглање (скица С)
♦
♦
Вклучете ја алатката.
Свртете ја рачката за местење на ременот
(6) колку што е потребно додека ременот
за шмрглање не се придвижи исправено по
должината на дршката.
Монтирање и отстранување на касетата
или торбата за прав (скици D, E и F)
Предупредување! Секогаш вадете ја торбата или
касетата за прав и монтирајте го дефлекторот кога
ја користите алатката за обработка на метални
работни парчиња.
Монтирање
♦ Монтирајте ја касетата за прав (14) или торбата за прав (13) отворот за извлекување на
прав.
♦ Лизнете го делот (13 или 14) врз алатката
и осигурајте се дека е добро наместен.
Отстранување
♦ Отстранете го ременот за шмирглање (12) (ако
го има) како што е опишано подолу.
♦ Олабавете и отстранете ја рачката за местење
на ременот (6).
♦ Отстранете ја дршката (7, 9 или 10).
Предупредување! Внимавајте да не ја изгубите
пружината (8).
Отстранување
♦ За да ја отстраните касетата за прав (14)
или торбата за прав (13), повлечете го делот
(13 или 14) до задниот дел и извлечете го од
отворот.
Монтирање и вадење на ремени за шмирглање (скица В)
Монтирање и отстранување на дефлекторот (скици D и Е)
Предупредување! Пружината мора да биде
монтирана. Внимавајте да не ја изгубите пружината (8).
Предупредување! Дефлекторот мора да биде
употребен кога се шмирглаат метални работни
парчиња.
Монтирање
♦ Придвижете ја рачката за затегање на ременот (5) до положбата напред (A).
♦ Осигурајте се дека стрелките на внатрешниот дел на ременот за шмирглање (12) се
насочени во ист правец како стрелките (17)
на куќиштето.
♦ Поставете го ременот за шмирглање (12) врз
Монтирање
♦ Поставете го дефлекторот (15) врз отворот за
извлекување на прав.
♦ Лизнете го дефлекторот (15) врз алатката
и осигурајте се дека е добро наместен.
Отстранување
◆ За да го отстраните дефлекторот (15), повле31
МАКЕДОНСКИ
чете го дефлекторот до задниот дел на алатката и извлечете го од отворот за извлекување
на прав.
Преостанати ризици
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително правете
редовни паузи кога употребувате било која
алатка во долг временски период.
♦ IОслабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Контрола на менлива брзина (скица G)
Контролата на менливата брзина (1) ви овозможува да ја адаптирате брзината на алатката за
работниот материјал.
Употребувајте подесување со мала брзина кога
користите фина гранулација, кога работите со
платика или керамика и кога отстранувате бојадисани или лакирани површини.
Употребувајте подесување со голема брзина кога
користите груба гранулација и кога отстранувате
големо количество на материјал.
♦ Поставете го копчето за контрола на менлива
брзина (1) на потребното подесување.
Вклучување и исклучување (скица G)
♦
♦
♦
32
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (2).
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот (2).
За непрекинато работење:
- Притиснете го прекинувачот (2).
♦
- Притиснете го копчето за блокирање (3).
- Отпуштете го прекинувачот (2).
За да ја исклучите алатката во состојба на
непречено работење, притиснете и отпуштете
го прекинувачот за вклучување и исклучување
(2).
Празнење на касетата за прав (скица F)
Касетата за прав (14) треба да се празни на секои
10 минути.
♦ Повлечете ја касетата за прав (14) до задниот
дел на алатката и извлечете ја.
♦ Отстранете го капакот (19) со негово вртење
во спротивна насока од стрелките на часовникот.
♦ Држете ја касетата за прав (14) со филтерот
(18) свртен надолу и тресете ја касетата (14)
за да ја испразните содржината.
♦ Протресете го капакот (19) за да ја испразните
содржината.
♦ Повторно наместете го капакот (19) врз касетата за прав (14) и вртете го во насоката
на стрелките на часовникот додека не се
намести.
♦ Повторно монтирајте ја касетата за прав (14)
на алатката.
Чистење на филтерот на касетата за прав
(скица F)
Предупредување! Не го чистете филтерот со
четка, со компресор или со остри предмети. Немојте да го миете филтерот.
♦ Филтерот од касетата за прав (18) може повторно да се употребува и треба редовно да
се чисти.
♦ Испразнете ја касетата за прав (14) како што
е опишано погоре.
♦ Извлечете го филтерот (18) од касетата за
прав (14).
♦ Ослободете се од остатокот од правот со
потчукнување на филтерот (18) во корпа за
ѓубре.
♦ Заменете го филтерот (18).
♦ Наместете го капакот (19).
♦ Лизнете ја касетата за прав (14) врз алатката
и осигурајте се дека е добро наместена.
Празнење на торбата за прав (скица E)
(Кога е снабдена)
Торбата за прав (13) треба да се празни на секој
10 минути употреба.
♦ Повлечете ја торбата за прав (13) до задниот
дел на алатката и извлечете ја.
МАКЕДОНСКИ
♦
Држете го отворот надолу и тресете ја торбата
за прав (13) за да ја испразните содржината.
♦ Лизнете ја торбата за прав (13) врз алатката
и осигурајте се дека е добро наместена.
Ако има потреба, торбата за прав (13) може да се
извади од нејзината рамка и да се испере. Дозволете и да се исуши пред повторно да ја наместите.
Посебни примени (скици H, I и J)
Свиткана дршка (скица H) (Кога е снабдена)
♦
Употребувајте го делот А за правење на
вдлабнатини или за шмирглање во средината
на работните материјали и на тесни места.
Употребувајте го делот B за закривени површини.
Права дршка (скица I)
♦
Употребувајте ги обичните или тесните дршки
за општа употреба и за правење на отвори
и зглобови.
Тесна дршка (скица Ј) (Кога е снабдена)
♦
Употребувајте ја тесната дршка за поделикатни детали, за сечење и за резбање.
Совети за оптимална употреба
♦ Секогаш држете ја алатката со двете раце.
♦ Не ја притискајте алатка премногу.
♦ Постојано проверувајте ја состојбата на ременот за шмирглање (12). Заменете ја кога е
тоа потребно.
♦ Секогаш шмирглајте по текстурата на дрвото.
♦ Користете посебно фина гранулација кога
шмирглате нови слоеви на боја пред да нанесете уште еден слој.
♦ На многу нерамни површини или кога отстранувате слоеви на боја, започнете со рапава
гранулација. Другите површини започнувајте
ги со шмиргла со средно фина гранулација.
Во двата случаи, постепено преминувајте
на фина гранулација за да добиете мазна
завршна обработка.
♦ Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе информации за достапните додатоци.
Одржување
Вашата Вlack & Decker електрична алатка е
направена да работи долго време со минимално
одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и ре-
довното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на чиста влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или
средства за чистење на база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
33
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Технички податоци
Напон
V наизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување
m/min
Тежина
kg
KA900E ТИП 1
230
350
900-1600
1,6
Ниво на звучен притисок спрема EN60745:
Звучен притисок (LpA) 84 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 95 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 1,7 m/s2, отстапување
(K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA900E
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
14-09-2011
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24
месеци од датумот на набавката, Black & Decker
гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на
нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk.
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во вашата држава.
zst00210020 - 03-07-2013
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising