KA900E | Black&Decker KA900E POWERFILE instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-58 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA900E
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker Nútcsiszolóját faanyagok, fémek,
műanyagok és festett felületek csiszolására terveztük.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
f.
Biztonsági előírások
3.
a.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is használhassa referenciaként. Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
szerszámát jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület legyen tiszta és világos. A rendetlen és sötét munkaterületek a balesetek melegágyai.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek meggyújthatják a porokat vagy
a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik,
az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra
f.
g.
4.
a.
b.
5
alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyi biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést
okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc, a biztonsági
csúszásmentes cipő, a védősisak vagy a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, akkor azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg
kell javíttatni.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza le az áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne vagy
azt eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha a szerszám sérült,
akkor a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és
a szerszám befogókat stb. a használati utasításnak megfelelően használja a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
Mások biztonsága
♦
♦
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos üzemelését.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Figyelmeztetés: További biztonsági utasítások csiszolókhoz
♦
♦
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott fizikai,
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást
biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a termékkel.
Vibráció
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
♦
meg arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek
megfelelő védelmet.
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösen óvatos, ha ólomtartalmú festéket
csiszol, ill. azon faanyagok és fémek csiszoláskor,
melyek megmunkálása mérgező porok keletkezésével jár:
Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők belépjenek a munkaterületre.
A munkaterületen ne egyen, igyon és ne dohányozzon.
A porokat és a többi hulladékot biztonságosan
selejtezze le/ártalmatlanítsa.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt nem szereplő műveletek végzése személyes
sérülés és/vagy dologi kár kockázatával jár.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
A készüléket mindig a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol rejtett, vagy
a saját vezetékével találkozhat a készülék. Élő vezetékkel való kontaktus által a készülék fém részei
is vezetővé válnak, és elektromos áramütés érheti
a felhasználót.
Használjon satut vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére. Soha ne tartsa a munkadarabot
kezeivel, vagy tegye lábaira, mert így a munkadarab
nem áll stabilan, ami az irányítás elvesztéséhez vezethet.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező porok
belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és a közelben állók egészségére.
Hordjon a porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot és győződjön
Címkék a szerszámon
Figyelmeztetés: A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Mindig viseljen védőkesztyűt, ha fém munkadarabbal dolgozik.
6
♦
Mindig viseljen védőszemüveget, ha a készülékkel dolgozik.
♦
♦
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
♦
Az eszközön a következő jelzések találhatók:
Tegye fel a porkazettát, mielőtt a szerszámot fa munkadarabokon használná.
Eltávolítás
♦
Távolítsa el a csiszolószalagot (12) (ha fel van szerelve) az alábbiak szerint.
♦
Lazítsa meg és távolítsa el a szalagvezető gombot
(6).
♦
Távolítsa el a csiszolókart (7, 9 vagy 10).
Figyelmeztetés! Ügyeljen rá, hogy ne lazítsa ki a rugót (8).
Vegye le a porkazettát és tegye fel a terelőt, mielőtt a szerszámot fémtartalmú
munkadarabokon használná.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
Távolítsa el a szalagtartó rugót (8) (ha fel van szerelve).
Ellenőrizze, hogy a rugó (8) a felfogó furaton legyen.
Helyezze a csiszolókart (7, 9 vagy 10) az ábra szerint.
Szerelje fel a szalagvezető gombot (6) és húzza
feszesre addig, amíg a csiszolókar (7) egy vonalba
áll a készülékkel.
Csiszolószalagok felhelyezése és
eltávolítása (B ábra)
Figyelem! A rugót fel kell szerelni. Ügyeljen rá, hogy ne
lazítsa ki a rugót (8).
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Felhelyezés
♦
Mozgassa a szalagfeszítő kart (5) elülső pozícióba
(A).
♦
Ellenőrizze, hogy a csiszolószalag (12) belsejében
található nyíl ugyanabba az irányba mutasson, mint
a készüléken található nyíl (17).
♦
Helyezze a csiszolószalagot (12) az elülső görgőre
(11) és a hátulsó görgőre (16), a motorházon lévő
vájaton keresztül.
♦
Mozgassa a szalagfeszítő kart (5) hátulsó pozícióba
(B).
♦
Állítsa be a szalag futtatását az alábbiak szerint.
Csomag tartalma
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám előválasztó
2. Be/Ki kapcsoló
3. Tartósüzem rögzítő gomb
4. Második markolat
5. Szalagfeszítő kar
6. Szalagvezető gomb
7. Egyenes csiszolókar
A ábra
9. Keskeny csiszolókar (csak KA901E típusnál)
10. Hajlított csiszolókar (csak KA901E típusnál)
Eltávolítás
♦
Mozgassa a szalagfeszítő kart (5) elülső pozícióba
(A).
♦
Csúsztassa le a csiszolószalagot (12) a görgőkről.
D ábra
13. Porzsák (csak KA901E típusnál)
14. Porkazetta (csak KA900E típusnál)
15. Terelő
A csiszolószalag futtatásának beállítása
(C ábra)
Összeszerelés
♦
♦
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból.
Csiszoló karok fel- és leszerelése (A ábra)
Kapcsolja be a készüléket.
Forgassa a szalagvezető gombot (6) annyira, amenynyire szükséges addig, amíg a szalag pontosan a görgők közepén fut, a csiszolókarral párhuzamosan.
A porkazetta (KA900E típusnál) vagy
a porzsák (KA901E típusnál) felszerelése és
eltávolítása (D, E és F ábra)
Az első használat előtt, fel kell szerelni a csiszolókart
a készülékre. Az Ön szerszáma a következővel van felszerelve:
♦
Egyenes csiszolókar (7, 13 mm széles). Keskeny
csiszolókar (9, 6 mm széles), és Hajlított csiszolókar
(10) külön megvásárolhatók a Black & Decker szakkereskedésekben és a központi márkaszervizben.
Figyelem! Ha fémtartalmú munkadarabbal dolgozik,
mindig távolítsa el a porzsákot vagy porkazettát, és helyezze fel a terelőt.
Felszerelés
♦
Illessze a porkazettát (14) vagy a porzsákot (13)
a porkimenetre.
♦
Csúsztassa a porkazettát vagy porzsákot (13 vagy
14) a készülékre és ellenőrizze, hogy megfelelően
legyen rögzítve.
Felszerelés
♦
Ellenőrizze, hogy a szalagfeszítő kar (5) az ábra
szerinti helyzetben legyen.
♦
Lazítsa meg és távolítsa el a szalagvezető gombot
(6).
7
Eltávolítás
♦
A porkazetta (14) vagy porzsák (13) eltávolításához
húzza hátra majd le a kimenetről.
♦
A terelő felhelyezése és eltávolítása
(D és E ábra)
♦
Figyelem! A terelőt kell használnia, ha fémtartalmú munkaanyagot csiszol.
A folyamatos működéshez:
nyomja be a be/ki üzemi kapcsolót (2).
nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (3).
engedje el az üzemi be/ki kapcsolót (2).
Ha tartósüzem használat közben kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még egyszer az üzemi
be/ki kapcsolót (2), majd engedje el.
A porkazetta ürítése (F ábra)
Felhelyezés
♦
Illessze a terelőt (15) a porkimenetre.
♦
Csúsztassa a terelőt (15) a készülékre és ellenőrizze, hogy megfelelően legyen rögzítve.
♦
♦
♦
Eltávolítás
♦
A terelő (15) eltávolításához húzza hátra majd le
a kimenetről.
♦
♦
♦
Maradványkockázatok
A porkazettát (14) 10 percenként ki kell üríteni használat közben.
Húzza a porkazettát (14) hátra lefelé a készülékről.
Távolítsa el a fedelet (19) úgy, hogy az óramutató
járásával ellentétes irányba csavarja.
Tartsa a porkazettát (14) a szűrővel (18) lefelé néző
helyzetben és rázza ki a kazettát a por ürítéséhez.
Rázza meg a fedelet (19) is a tartalma kiürítéséhez.
Helyezze vissza a fedelet (19) a porkazettára (14),
csavarja az óramutató járásával megegyező irányba,
amíg a helyére illeszkedik.
Helyezze vissza a porkazettát (14) a készülékre.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A porkazetta szűrőjének tisztítása (F ábra)
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
például a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson rendszeres munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegeltlemez
anyagokra.
(ha van a készüléken)
Figyelem! Soha ne használjon a tisztításra kefét, éles
tárgyat vagy sűrített levegőt. Soha ne mossa, vizezze
be a szűrőt.
♦
A porkazetta szűrő (18) újrahasználható és rendszeres tisztításra szorul.
♦
Ürítse a porkazettát (14) az előbbiekben leírtak szerint.
♦
Húzza le a szűrőt (18) a kazettáról.
♦
Rázzon ki minden szennyeződést a szűrőből (18)
úgy, hogy óvatosan ütögeti.
♦
Helyezze vissza a szűrőt (18) a kazettába.
♦
Helyezze vissza a fedelet (19).
♦
Helyezze vissza a porkazettát (14) a készülékre, és
ellenőrizze, hogy biztonságosan illeszkedik a készülékre.
Használat
A porzsák ürítése (E ábra) (ha van a készüléken)
A porzsákot (13) 10 perc használat után kell üríteni.
♦
Húzza a porzsákot (13) hátra, le a szerszámról.
♦
Tartsa a garatot lefele és rázza ki a porzsákot (13),
hogy azt kiürítse.
♦
Csúsztassa a porzsákot (13) a szerszámra, és győződjön meg arról, hogy azt biztonságosan szerelte fel.
♦
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Fordulatszám előválasztás (G ábra)
A fordulatszám előválasztó (1) segítségével a motor fordulatszámát a megmunkálandó anyag típusának megfelelően állíthatja be.
Használjon alacsony fordulatszámot, ha finom csiszolópapírt használ, ha műanyagot vagy kerámiát csiszol, és
ha festéket vagy lakkot távolít el.
Használjon magas fordulatszámot, ha durva csiszolópapírt használ, és ha nagy anyagmennyiséget távolít el.
♦
Állítsa a fordulatszám előválasztót (1) a kívánt értékre.
Szükség esetén a porzsákot (13) le lehet venni a keretéről és ki lehet mosni. Szárítsa azt meg, mielőtt azt
újra felszerelné.
Speciális alkalmazások (H, I és J ábra)
Hajlított csiszolókar (H ábra) (ha van
a készüléken)
Használja az A részt hornyoláshoz vagy munkadarabok
közepének és nehezen elérhető helyek csiszolására.
Használja a B részt hajlított felületek csiszolására.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja be az üzemi
be/ki kapcsolót (2).
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
be/ki kapcsolót (2).
8
Környezetvédelem
Egyenes csiszolókar (I ábra)
Használja a normál vagy keskeny csiszolókart általános
használatra, hornyoláshoz és illesztékek készítéséhez.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Keskeny csiszolókar (J ábra) (ha van
a készüléken)
Használja a keskeny csiszolókart finom csiszolásokhoz,
vágáshoz és faragáshoz.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Javaslatok optimális munkavégzéshez
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A készüléket mindig két kézzel tartsa.
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolószalag (12) állapotát. Szükség esetén cserélje ki.
Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon.
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt használjon extra finom csiszolópapírt.
Egyenetlen felületek simításakor valamint régi festékréteg eltávolításakor, először használjon durva csiszolópapírt. Más felületeket először közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljon. Mindkét esetben egy
idő után váltson át finomabb csiszolópapírra, ezzel
egyre simább, és finomabb felület érhető el.
A tartozékokról további információért forduljon
a Black & Decker Képviselethez vagy bármelyik
márkakereskedőhöz.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által
új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával viszszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszútávú használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha, száraz kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
Műszaki adatok
KA900E 1-ES TÍPUS
Feszültség Vváltakozó
Felvett teljesítmény
230
W 350
Üresjárati fordulatszám m/min 900-1600
Súly
kg 1,6
A hangnyomásszint az EN60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 84 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 95 dB (A), toleranciafaktor
(K) 3 dB (A)
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötni. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 1,7 m/s2, bizonytalanság
(K) 1,5 m/s2
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KA900E
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN607451, EN60745-2-4.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, globális mérnökség
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 09. 14.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00243935 - 21-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising