BDHL18 | Black&Decker BDHL18 CAR LIGHT instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-15 SK
BDHL18
2
3
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Vaše flexibilné svietidlo Black & Decker je určené na
zabezpečenie osvetlenia pri drobných remeselníckych
prácach a na použitie vo voľnom čase. Tento výrobok
je určený len na spotrebiteľské použitie.
•
•
Bezpečnostné pokyny
Ak je akákoľvek časť svietidla poškodená, nepoužívajte ju.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Špecifické bezpečnostné pokyny pre flexibilné
svietidlá
•
Po náraze, alebo ak Vám svietidlo spadne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu krytu diód. Nepoužívajte svietidlo bez riadne nasadených krytov diód
alebo pokiaľ sú tieto kryty poškodené.
•
Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla ani svetlom
nikomu nemierte do očí.
•
Svietidlo nenamáčajte do vody.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
pomocou batérie by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku z batérií, riziko
úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
•
Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte
tento návod.
•
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
•
Návod uschovajte pre prípad potreby do budúcnosti.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných batérií
Varovanie! Batérie môžu explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak spôsobiť vážne zranenie
alebo požiar. Ak chcete znížiť tieto riziká:
•
Pred vložením batérie do náradia sa ujistite, či
je hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Vloženie
batérií do elektrického náradia, pokiaľ je hlavný vypínač v zapnutej polohe, môže spôsobiť nehodu.
•
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z batérie
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z batérie
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
•
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na
štítku batérie a na obale.
•
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -)
tak, ako je vyznačené na batérii a na výrobku.
•
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
•
Batérie nenabíjajte.
•
Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou
a typom.
•
Batérie uschovajte mimo dosahu detí.
•
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
•
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
•
Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru.
•
Tento prístroj nesmie byť použitý ako hračka.
•
Používajte toto zariadenie iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa zariadenie dostalo do vlhkého prostredia.
•
Neponárajte výrobok do vody.
•
Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberať. Vnútri nie
sú žiadne prakticky použiteľné diely.
•
Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
•
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste
uvoľnili zástrčku zo zásuvky.
Po použití
•
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na
suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu
detí.
•
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
•
Ak je prístroj uložený alebo prepravovaný v aute,
mal by byť umiestnený v batožinovom priestore
a mal by byť zaistený tak, aby pri náhlych zmenách
rýchlosti alebo smeru jazdy nedochádzalo k jeho
pohybu.
•
Prístroj by mal byť chránený pred priamym slnečným žiarením, teplom a vlhkosťou.
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
4
Nastaviteľná magnetická miska
Ohybné ramená
Magnetická príchytka
Hlavný vypínač nastaviteľného svietidla
Diódové svetlá
6.
7.
Magnetická príchytka sa môže tiež použiť ako stojan.
Nastavte stojan do uvedenej polohy a postavte svietidlo
na plochý povrch (obr. B).
Hlavný vypínač bodového svetla
Diódové bodové osvetlenie
Nastavenie
Údržba
Vloženie batérií (obr. A)
Varovanie! Používajte výhradne batérie typu AA.
Používajte iba alkalické batérie.
•
•
•
•
Váš výrobok Black & Decker bol skonštruovaný tak, aby
Vám slúžil dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby alebo
čistenia prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.
•
Občas zariadenie utrite navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky. Svietidlo nenamáčajte do
vody.
Otočte magnetickú príchytku (3) tak,
aby ste získali prístup ku krytu úložného
priestoru pre batérie (8).
Povoľte skrutku (9) a otočte kryt úložného priestoru
pre batérie tak, aby sa mohol otvoriť.
Vložte šesť nových alkalických batérií typu AA (10)
a uistite sa, či sú správne orientované ich kladné
(+) a záporné póly (-).
Uzavrite kryt úložného priestoru (8) a pritiahnite
skrutku (9), aby došlo k riadnemu zaisteniu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Použitie
Použitie ohybných ramien (obr. B)
•
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte vymeniť alebo
že ho nebudete ďalej používať. V tomto prípade myslite
na ochranu životného prostredia. Zástupcovia servisu
Black & Decker od Vás staré náradie Black & Decker
odoberú a postarajú sa o jeho spracovanie, bez toho,
aby došlo k ohrozeniu životného prostredia.
Ohybné ramená (2) sa môžu použiť na
nastavenie polohy bodového svietidla
(7) a na nastavenie akejkoľvek polohy
magnetickej misky (1).
Použitie svietidla (obr. B)
Hlavný vypínač má tri polohy.
•
Ak chcete, aby svietilo celé svietidlo, stlačte hlavný
vypínač (4).
•
Ak chcete, aby svietila iba polovica diód svietidla,
stlačte hlavný vypínač (4) ešte raz.
•
Ak chcete svietidlo vypnúť, stlačte znovu hlavný
vypínač (4).
Tr i e d e ný o dp a d um o ž ň uj e r e c y k l ác iu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Obsluha bodového svietidla (obr. C)
•
Ak chcete zapnúť bodové svietidlo (7), stlačte
tlačidlo (6).
•
Pomocou ohybných ramien nastavte bodové svietidlo (7) do požadovanej polohy.
•
Ak chcete vypnúť bodové svietidlo (7), opäť stlačte
tlačidlo (6).
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. V rámci tejto výhodnej služby vráťte
Vaše nepotrebné výrobky Black & Decker ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
budú tieto výrobky zhromaždené a s ohľadom na životné
prostredie recyklované.
Použitie magnetickej misky (obr. B)
Varovanie! Nepoužívajte magnetickú misku
pre ťažké predmety. Maximálna nosnosť
magnetickej misky je 65 g.
•
Adresu najbližšieho autorizovaného servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisných dielní Black & Decker a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Pomocou ohybných ramien nastavte magnetickú
misku (1) do požadovanej polohy.
Použitie magnetickej príchytky (obr. B, C a D)
Pomocou magnetickej príchytky sa môže
svietidlo pripevniť k akémukoľvek kovovému
povrchu. Príchytka sa môže nastaviť tak, aby
svietidlo mohlo osvetľovať pracovný priestor
(obr. C).
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia: Podľa vyššie uvedeného postupu
batérie vyberte.
•
Svietidlo sa môže pripevniť tiež na hranu pracovného
stola alebo pomocou pružinovej príchytky (obr. D).
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
5
Technické údaje
Napätie
Hmotnosť
Veľkosť batérie
V
kg
typ
BDHL18
9
0,83
LR06 (AA)
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
07
BDHL18
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 2006/95/EC,
95/54/EC, EN60335, EN61000, EN60598, EN61347,
EN55014
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
01-08-2007
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je
vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00078927- 10-09-2008
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
TYP.
1
BDHL18
©
E15169
www.2helpU.com
9
20 - 08 - 07
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising