BDHL18 | Black&Decker BDHL18 CAR LIGHT instruction manual

509111-54 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDHL18
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy lamp
diodowych
♦
Gdyby lampa upadła na podłogę lub została
uderzona, sprawdź soczewkę, czy nie uległa
uszkodzeniu. Nigdy nie włączaj lampy z uszkodzoną
soczewką lub bez soczewki.
♦
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny
i nie kieruj go w oczy innej osoby.
♦
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
Lampa diodowa Black & Decker jest przeznaczona dla
majsterkowiczów i hobbistów. Urządzenie to nie nadaje
się do celów przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeń bateryjnych
dok ł adnie pr zestr zegaj wskazówek zawar t ych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦
Przed pier wszym użyciem lampy dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
♦
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie lampy. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie lampy w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
♦
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować bądź wyciec,
co grozi doznaniem urazu ciała lub zaprószeniem
ognia. By zminimalizować to zagrożenie, stosuj się do
poniższych wskazówek:
♦
Pr z e d w ł o ż e n i e m b a t e r i i s p r a wd ź , c z y
wyłącznik lampy jest wyłączony. Wkładanie
baterii do załączonych urządzeń elektrycznych
może doprowadzić do wypadku.
♦
Z powodu niewłaściwego postępowania
z baterii może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
pr ysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do
lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie skóry lub oparzenia.
♦
Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń
z amieszc zonyc h na et yk iec ie bater ii i jej
opakowaniu.
♦
Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją („+”
i „-”) zaznaczoną na samej baterii i na lampie.
♦
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Nie mieszaj ze sobą starych ani nowych baterii.
Wszystkie baterie wymieniaj w tym samym czasie
na nowe takiej samej marki i takiego samego typu.
♦
Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
♦
Wyjmuj baterie, gdy produkt ma nie być używany
przez kilka miesięcy.
♦
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
♦
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
♦
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦
Nie wrzucaj baterii do ognia!
Zastosowanie lampy
Z lampą tą zawsze obchodź się ostrożnie.
♦
Zabrania się używania lampy przez dzieci i osoby
niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
♦
Lampa nie jest zabawką.
♦
Używaj lampy tylko w suchym otoczeniu. Uważaj,
by jej nie zamoczyć.
♦
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
♦
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
♦
Nie używaj lampy w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
♦
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
Po użyciu
♦
Nieużywaną lampę przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
♦
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
♦
Przy transportowaniu lampy w samochodzie
umieść ją w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mogła się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
♦
Chroń lampę przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Elementy lampy
1.
2.
3.
4.
Kontrola i naprawy
♦
Przed użyciem lampy sprawdź, czy nie zawiera
jakic hś uszkodzonyc h elementów lub c z y
nie wystąpiły inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
♦
Nie używaj lampy, gdy jakiś jej element jest
niesprawny.
♦
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
♦
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
5.
6.
7.
Podstawka magnetyczna
Elastyczne ramiona
Zaczep magnetyczny
3-stopniowy wyłącznik oświetlenia
powierzchniowego
Zespół diod świecących
Wyłącznik oświetlenia punktowego
Światło punktowe
Montaż
Wkładanie baterii (rys. A)
Ostrzeżenie! Stosuj tylko baterie alkaliczne o wielkości
AA.
4
♦
♦
♦
♦
Konserwacja
By otworzyć pokrywę kieszeni baterii (8),
obróć zaczep magnetyczny (3).
Lampa firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie i ostrożne się
z nią obchodzenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia lampy odłącz ją od źródła zasilania.
♦
Od czasu do czasu przecieraj lampę wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj lampy w wodzie.
Wykręć wkręt (9) i obróć pokrywę kieszeni baterii,
by ją otworzyć.
Włóż 6 nowych baterii alkalicznych o wielkości AA
(10). Pamiętaj przy tym o zachowaniu właściwej
polaryzacji.
Zamknij pokrywę (8) i zamocuj ją przez wkręcenie
wkrętu (9).
Zastosowanie
Zastosowanie elastycznych ramion (rys. B)
Ochrona środowiska
Elastyczne ramiona służą do ustalania
pozycji światła punktowego (7) i podstawki
magnetycznej (1).
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Zastosowanie oświetlenia powierzchniowego
(rys. B)
Wył ąc znik oświetlenia powier zchniowego jest
3-stopniowy.
♦
By oświetlić całą powierzchnię, jeden raz naciśnij
wyłącznik (4).
♦
By oświetlić połowę powierzchni, ponownie naciśnij
wyłącznik (4).
♦
By wyłączyć oświetlenie, jeszcze raz naciśnij
wyłącznik (4).
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce
Zastosowanie światła punktowego (rys. C)
♦
By włączyć oświetlenie punktowe (7), naciśnij
wyłącznik (6).
♦
Za pomocą elastycznego ramienia skieruj światło
(7) w żądane miejsce.
♦
By wyłączyć oświetlenie punktowe (7), naciśnij
wyłącznik (6).
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego uży tku do specjalnych punktów
zbi orc z yc h lub zobowi ą zuj ą spr zedawc ów do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Zastosowanie podstawki magnetycznej (rys. B)
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Ostrzeżenie! Nie wykorzystuj podstawki
d o c i ę ż k i c h p r z e d m i o t ó w (o w a d z e
przekraczającej 65 g).
♦
Za pomocą elastycznego ramienia ustal podstawkę
(1) w żądanej pozycji.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach ser wisowych. Ich listę
znajdzies z t ak że w I nte r n e c i e p o d adre s e m:
www.2helpU.com.
Zastosowanie zaczepu magnetycznego (rys. rys.
B, C i D)
Za pomocą zaczepu lampę diodową
można przytwierdzić do dowolnej
metalowej powierzchni o właściwościach
magnet ycznych. Zaczep ma zawias
pozwalający na przechylanie lampy w celu
odpowiedniego dla siebie oświetlenia miejsca
pracy (rys. C).
Zużyte baterie zlikwiduj zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska. Wyjmij baterie zgodnie
z powyższym opisem.
♦
Dzięki zintegrowanej sprężynie zaczep można też
przyt wierdzić do krawędzi sto łu roboczego lub
podobnego przedmiotu. (rys. D).
Włóż baterie do odpowiedniego opakowania, by
nie dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Zaczep magnetyczny może też służyć jako podstawka
lampy. Przechyl podstawkę do żądanej pozycji i ustaw
ją na płaskiej powierzchni.
5
Dane techniczne
Napięcie zasilania
Masa
Wielkość baterii
VDC
kg
typ
BDHL18
9
0,83
LR06 (AA)
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisana
lampa nr kat. BDHL18 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/95/EC,
95/54/EC, EN60335, EN61000, EN60598, EN61347,
EN55014.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
01-08-2007
6
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00143137- 08-12-2010
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising