BDET700 | Black&Decker BDET700 TOOL KIT instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-14 CZ
BDET700
2
3
4
ČEŠTINA
Použití přístroje
Tento přístroj Black & Decker je určen pro lokalizaci
elektrických vodičů pod napětím (230 V), ke šroubování,
štípání vodičů a odstranění jejich izolace a dalším
úkonům při svépomocných pracích.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
e.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Použití těchto kabelů snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím používejte rozum. Jste-li
unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků,
s nářadím nikdy nepracujte. Chvilka nepozornosti
při práci s nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně sluchu. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
nářadí do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl
hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro
odsávání prachu, zkontrolujte, zda je řádně
nainstalováno a správně užíváno. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo
vážné poranění.
b.
c.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
d.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy, jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo
ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s horkými, mastnými a ostrými
předměty a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
5
Provoz a údržba elektrického nářadí
Na nářadí příliš netlačte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě a/nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda se
u nářadí nevyskytují vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné
f.
g.
5.
a.
závady, které mohou mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte
podle těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
jiným způsobem a k jiným než doporučeným účelům
může vést ke vzniku nebezpečných situací.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad působení
vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako
doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na stroji jsou následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí
být obsluha obeznámena s tímto návodem
k obsluze.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjených baterií
Varování! Baterie mohou explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak způsobit vážné zranění nebo
požár. Dodržujte pokyny uvedené níže.
•
Předtím, než do nářadí vložíte baterii zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Vložení
baterií do elektrického nářadí, jehož hlavní spínač
je v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
•
Při nesprávném zacházení může z baterie unikat
kapalina, vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí zasažené
místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
•
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na
štítku baterie a na obalu.
•
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
•
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou
a typem.
•
Baterie uchovejte mimo dosah dětí.
•
Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán,
baterie vyjměte.
•
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí být
obsluha obeznámena s tímto návodem k obsluze.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se
šroubováků a rázových klíčů
•
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také „živé“ a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
•
K přichycení obrobku ke stabilní podložce
použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.
Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše tělo
je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
•
Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy řádně
ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
•
Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobán nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití přístroje osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly
být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
•
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jakéhokoliv jiného příslušenství nebo
přídavných zařízení, nebo provádění jakéhokoliv
jiného využití tohoto přístroje, než je popsáno
v tomto návodu k použití, může mít za následek
riziko poranění osob nebo škody na majetku.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Další bezpečnostní pokyny pro detektory vodičů
•
Nepoužívejte tento přístroj pro detekci střídavého
napětí v neizolovaných, obnažených nebo volných
vodičů.
•
Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu za
voltmetr.
6
•
Pro povolování šroubu držte stisknutý spínač
šroubováku pro zpětný chod (2).
•
Chcete-li šroubovák vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
Varování! Toto nářadí není vhodné ke šroubování vrutů
do dřeva.
•
Pamatujte na to, že tento přístroj nemusí vždy řádně
detekovat všechny vodiče. Následující podmínky
mohou způsobit nepřesné výsledky:
Nedostatečné nabití baterie
Silné stěny s tenkými vodiči
Velmi silné stěny
Vodiče vedené velmi hluboko
Stěny pokryté kovem
Velmi vysoká vlhkost
Stíněné kabely
•
Před použitím vždy vyzkoušejte přístroj na vodičích,
u kterých znáte jejich přesnou polohu.
•
Nejste-li si funkcí přístroje jisti, kontaktujte
dodavatele.
Varování! Tento přístroj nedetekuje vodiče, které
jsou izolovány od napájecího napětí, kabely napájené
stejnosměrným napětím nebo vodiče, které jsou součástí
telefonních nebo počítačových systémů. Ukryté vodiče
(například světla na stěnách) nemusí být detekovány,
je-li spínač světla v poloze vypnuto.
Použití zámku hřídele
Toto nářadí je vybaveno automatickým zajištěním hřídele,
a proto může být použito jako běžný šroubovák. Tímto
způsobem se zablokovanou hřídelí povolujte silně
dotažené šrouby nebo tento způsob použijte k silnému
dotažení šroubů.
•
Spínač ponechejte vypnutý a šroub dotahujte či
povolujte ručně.
Varování! Při ručním šroubování dávejte pozor, abyste
u malých šroubů nestrhli závit.
Použití funkce detektoru elektrických vodičů (obr. C)
Tuto funkci můžete použít k určení, zda je elektrická
zásuvka, vypínač nebo svítidlo pod napětím.
Varování! Před použitím otestujte přístroj na vodičích pod
střídavým napětím, u kterých znáte jejich polohu.
•
Konec šroubováku namiřte směrem k očekávanému
místu, které je pod napětím.
•
Stiskněte tlačítko detekce elektrických vodičů pod
napětím (3).
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Spínač šroubováku pro chod vpřed
Spínač šroubováku pro zpětný chod
Tlačítko detekce elektrických vodičů pod napětím
Indikátor LED detekce elektrických vodičů pod
napětím
Hřídel šroubováku
Úložný prostor šroubovacích násad
Posuvný spínač s osvětlením LED
Kleště
Uvolňovací spínač rukojetí kleští
Dělicí separátor
Štípací kleště na elektrické vodiče
Kleště ke stahování izolace
Ochranné víčko
Zelený indikátor LED detekce elektrických vodičů pod
napětím (4) bude při aktivaci funkce dekteru elektrických
vodičů svítit.
•
Tlačítko detekce elektrických vodičů pod napětím
držte stisknuto.
Pokud je nalezen elektrický vodič pod napětím, rozbliká
se červený indikátor LED detekce elektrických vodičů
pod napětím (4) a rozezní se akustická signalizace. Čím
bude detektor blíže elektrickému vodiči pod napětím, tím
blikání a bzučení poroste.
•
Po skončení detekce elektrického vodiče pod
napětím vypněte jistič v rozvodné skříni a před
provedením jakékoliv opravy zkontrolujte, zda není
elektrická zásuvka či svítidlo pod napětím.
Poznámka: Statický náboj může ovlivnit detekci na
obou stranách vodiče, což by vedlo k nepřesnostem
detekce.
Sestavení
Vložení a vyjmutí baterie (obr. A)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (14).
•
Baterii 9V vložte se správnou polaritou, aby označení
pólů (+) a (-) uvnitř bateriového prostoru odpovídalo
polaritě kontaktů baterie.
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
Použití kleští (obr. D)
Nářadí je vybaveno kleštěmi ke štípání vodičů a dalším
úkonům při svépomocných pracích. Kleště ke stahování
izolace (12) a štípací kleště na elektrické vodiče (11) jsou
k dispozici po otevření rukojeti kleští.
•
Rukojeť kleští otevřete posunutím uvolňovacího
spínače rukojetí kleští (9) směrem vzad.
•
Rukojeť kleští zavřete jejich stlačením a přidržením
k nářadí a přesunutím uvolňovacího spínače
směrem dopředu.
Varování! Necvakejte ani neodstraňujte izolaci z vodičů
pod napětím. Před stahováním izolace, přecvakáváním
a manipulací s elektrickýmí vodiči vypněte celý napájecí
okruh, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Varování! Vždy použijte ochranné brýle a rukavice.
Nasazení a sejmutí šroubovací násady (obr. B)
•
Šroubovací násadu (15) připevníte zasunutím do
držáku násady (5) tak, aby byla upevněna.
•
Šroubovací násadu odstraníte tak, že ji vytáhnete
z držáku násady přímým tahem směrem ven.
Poznámka: Pokud není možné šroubovací násadu
zasunout do držáku, otočte jí a znovu ji zasuňte.
Použití
Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Šroubování
•
Pro utahování šroubu držte stisknutý spínač
šroubováku pro chod vpřed (1).
7
Odstraňování izolace (obr. E)
Nářadí je vybaveno kleštěmi ke stahování izolace vodičů
o průřezu 1,0, 1,5 a 2,5 mm2.
•
Při stahování izolace použijte otvor odpovídající
velikosti průřezu vodiče.
•
Kleštěmi ke stahování izolace sevřete vodič.
•
Vodič pevně uchopte a kleštěmi pomalu táhněte
zpět.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Použití dělicího separátoru (obr. F)
Nářadí je pro rozdělení vodičů vybaveno dělicím
separátorem.
•
Kabel zasuňte do dělicího separátoru tak, aby střed
kabelu směřoval oproti čepeli separátoru.
•
Kabel táhněte oproti čepeli dále a ponechejte jej
zcela rozříznout.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Osvětlení LED
Ke zlepšení viditelnosti je nářadí vybaveno na obou
stranách osvětlením LED.
•
Osvětlení LED v přední části rozsvítíte stlačením
posuvného spínače (7) směrem dopředu.
•
Osvětlení LED v zadní části rozsvítíte stlačením
posuvného spínače (7) směrem dozadu.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Použití úložného prostoru šroubovacích násad
Nářadí je vybaveno úložným prostorem šroubovacích
násad (6), kde je možné nepoužívané násady uložit.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Použití ochranného víčka
Ochranné víčko (13) je upevněno k nářadí a lze jej nasadit
na obě dvě strany.
•
Víčko nasaďte na stranu kleští, pokud nářadí
používáte ke šroubování.
•
Pokud bude nářadí používat jako kleště, sejměte
šroubovací násadu a víčko nasaďte na šroubovací
část nářadí.
Baterie
Po ukončení provozní životnosti baterií je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Rady k optimálnímu použití
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací
násady.
•
Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zablokované
hřídele.
•
Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné
přímé ose se šroubem.
•
•
Uložení
Pokud nářadí nepoužíváte, postupujte následovně:
•
Na kleště (8) nasaďte ochranné víčko (13).
•
Pokud nebude nářadí používáno delší dobu, vyjměte
baterii.
Napájecí napětí
Typ baterie
Max. utahovací moment
Držák násad
Otáčky naprázdno
Průřez štípaného vodiče
Průřez vodiče při stahování
izolace
Hmotnost
•
Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Odevzdejte baterie do místní sběrny odpadů.
Technické údaje
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí
je jeho pravidelné čištění a péče.
•
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla.
8
min-1
mm2
BDET700
9
6LR61
2,0
šestihran 6,35 mm
200
2,5
mm2
kg
1,0/1,5/2,5
0,3
V
Nm
ES Prohlášení o shodě
BDET700
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty odpovídají směrnicím: 98/37/EC & EN 60745
LpA (akustický tlak) 58 dB(A),
LWA (akustický výkon) 69 dB(A)
KpA (nepřesnost měření akustického tlaku) 3 dB(A) ,
KWA (nepřesnost měření akustického výkonu) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy: EN 60745
Šroubování bez rázů (ah) 0,129 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Velká Británie
01-06-07
9
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek
Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00055756- 06-11-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising