DC825 | DeWalt DC825 IMPACT DRIVER instruction manual

500500-32 CZ
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
2
Obr. 4
Obr. 5
3
AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY /
ŠROUBOVÁKY DC820/DC822/DC825/DC827/
DC830/DC832/DC835/DC837/DC840/DC845
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Typ baterie
–
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
12
12
NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH –
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
–
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
0 - 2400
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Otáčky
naprázdno
Údery
min-1
min
-1
Maximální
moment
Nm
195
195
150
150
180
180
140
140
160
130
1/2“
1/2“
1/4“
1/4“
1/2“
1/2“
1/4“
1/4“
1/2“
1/4“
čtyřhran
čtyřhran
šestihran
šestihran
čtyřhran
čtyřhran
šestihran
šestihran
čtyřhran
šestihran
mm
M16
M16
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M16
M12
kg
0,98
0,96
0,98
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Baterie
DE9180
DE9503
DE9140
DE9502
DE9501
Typ baterie
Li-Ion
NiMH
Li-Ion
NiMH
NiMH
Držák nástrojů
Maximální velikost
šroubu
Hmotnost
(bez baterie)
Napájecí napětí
V
18
18
14,4
14,4
12
Kapacita
Ah
2,0
2,6
2,0
2,6
2,6
Hmotnost
kg
0,68
1,0
0,58
0,86
0,69
Nabíječka
Napětí sítě
V
Typ baterie
Přibližná doba
min
nabíjení
Hmotnost
kg
DE9130
DE9135
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
30
40
(baterie 2,0 Ah)
(baterie 2,0 Ah)
0,52
0,52
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
4
Popis: Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést ke způsobení lehkého
nebo středně vážného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést ke způsobení hmotných
škod.
Níže uvedené definice popisují stupeň
závažnosti každého hesla. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede ke způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, by mohla
vést ke způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
DC820
LpA (akustický tlak)dB(A) 91
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
91
90
90
91
91
90
90
91
90
KpA (odchylka akustického
tlaku K)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
dB(A)
102
102
101
101
102
102
101
101
102
101
3
3
3
3
3
3
3
3
3
LWA (akustický
výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu K)
dB(A)
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN60745:
Hodnota vibrací m/s2
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
13,7
2
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
5,3
Odchylka K
m/s
Deklarovaná úroveň vibrací byla měřená
v souladu se standardní zkušební metodou
podle normy EN60745 a může být použita ke
srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
ES Prohlášení o shodě
07
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830,
DC832, DC835, DC837, DC840, DC845
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2, EN 55014-2, EN 55014-1.
VAROVÁNÍ: Úroveň vibrací při
aktuálním použití elektrického nářadí
se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití výrobku. To může vést
k významnému podcenění následků
vlivu vibrací, je-li nářadí takovým
způsobem pravidelně používáno.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
Odhad míry vystavení se působení vibrací
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu, ale neprovádí
žádnou práci.
Tak se může během pracovní doby značně
zkrátit doba působení vibrací na obsluhu.
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany, 16/08/2007
5
VAROVÁNÍ: Přečtěte si návod
k obsluze, abyste snížili riziko
způsobení zranění.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
d) Z a c h á z e j t e s p r á v n ě s n a p á j e c í m
kabelem. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí je nezbytně nutné
použití proudového chrániče (RCD)
v napájecím okruhu. Použití proudového
chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny
Nedodržování uvedených pokynů
může vést k úrazu způsobenému
elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění osob.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (akumulátorové
nářadí).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
děláte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto, může vést ke
způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotujících částech
nářadí mohou způsobit úraz.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
6
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte.Nenoste volný oděv
nebo šperky.Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd. používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterií může při vložení jiných baterií
způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie určené pro
daný typ nářadí. Použití jiných typů baterií
může způsobit požár nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, neukládejte
ji v blízkosti kovových předmětů jako
jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování obou svorek baterie.
Vzájemné zkratování kontaktů baterie může
způsobit popálení pokožky nebo požár.
d) Při nesprávném zacházení může z baterie
unikat kapalina, vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou
náhodně potřísníte, zasažené místo
omyjte vodou. Při zasažení očí zasažené
místo opláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ elektrického nářadí pro
vaši práci. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním údržby nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej
od elektrické sítě nebo vyjměte baterii.
Taková preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používá shodné náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny příklepové vrtačky
•
•
7
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
•
•
•
•
•
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Používejte k upnutí obrobku k pevné
podložce svorky nebo jiný vhodný
způsob. Přichycení obrobku rukou nebo
opření obrobku o tělo je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Během vrtání
a příklepového vrtání odlétávají úlomky.
Odlétávající úlomky mohou způsobit
poranění očí s trvalými následky.
Během provozu se nářadí, vrtáky
a pracovní nástavce zahřívají na vyšší
teplotu. Při manipulaci proto používejte
rukavice.
Nenechávejte toto nářadí delší dobu
v chodu. Vibrace způsobené provozem
nářadí mohou být nebezpečné pro
vaše ruce a paže. Používejte rukavice
s tlumicí vložkou a při práci dělejte časté
přestávky.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu krytu nářadí, který vytváří
montážní spoj mezi nářadím a baterií!
Příklad:
2007 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny
a pokyny pro obsluhu nabíječek DE9130
a DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
tuto baterii používá.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Nezkoumejte vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádní
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie
DEWALT, aby bylo sníženo riziko
poranění. Ostatní typy baterií
mohou prasknout, což může vést ke
způsobení zranění nebo hmotných
škod.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoliv částečky kovu,
se nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v nabíječce žádná
baterie, vždy odpojte nabíječku od
sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá zbytková rizika.
Mezi tato rizika patří:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Nebezpečí popálení od příslušenství, které
se během použití silně zahřálo.
– Nebezpečí úrazu způsobené dlouhodobým
použitím.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
•
8
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet baterii
pomocí nabíječek, které nejsou uvedeny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
v tomto návodu. Nabíječka a baterie jsou
vyrobeny tak, aby bylo umožněno jejich
vzájemné použití.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro použití
s jinými bateriemi, než jsou baterie
D E WALT. Jakékoliv jiné použití může
vést ke způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Prodlužovací kabel musí mít
z bezpečnostních důvodů vodiče
s odpovídající tloušťkou. Čím menší je
tloušťka vodiče, tím větší je odpor kabelu. To
znamená, že vodič s tloušťkou 16 má větší
odpor než vodič s tloušťkou 18. Používáte-li
více než jeden prodlužovací kabel, ujistěte
se, zda každý použitý prodlužovací kabel
obsahuje vodič, který dosahuje alespoň
minimální tloušťky vodiče.
Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došloli k prudkému nárazu do nabíječky,
k jejímu pádu nebo k jejímu poškození
jiným způsobem. Svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu.
•
•
•
•
Nepokoušejte se o demontáž nabíječky.
Musí-li být provedena oprava nabíječky,
svěřte tuto opravu autorizovanému
servisu. Nesprávné smontování nabíječky
může vést ke způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem.
Vyjmutí baterie z nabíječky riziko úrazu
elektrickým proudem nesnižuje.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku použít
s jiným napájecím napětím. To neplatí pro
nabíječky do automobilů.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DE9130 může nabíjet baterie typu
NiCd a NiMH s napájecím napětím 7,2 – 18 V.
Nabíječka DE9135 může nabíjet baterie typu
NiCd, NiMH a Li-Ion s napájecím napětím 7,2
– 18 V. Tyto nabíječky nemusí být žádným
způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány
tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší
obsluha.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Nezkoumejte vodivými
p ř e d m ě t y. N e b e z p e č í ú r a z u
elektrickým proudem.
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte
napájecí kabel nabíječky (j) do zásuvky
elektrické sítě.
2. Umístěte baterii (h) do nabíječky. Červená
kontrolka (nabíjení) začne blikat a proces
nabíjení bude zahájen.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno
nepřetržitým svícením červené kontrolky.
Baterie je zcela nabitá a může být okamžitě
použita nebo může zůstat v nabíječce.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
9
Stav nabití
nabíjení
––––––
zcela nabito
–––––––––––
prodleva zahřátá / studená
baterie
––– – ––– –
výměna baterie
•••••••••••
problém
•• •• •• ••
•
•
•
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků baterie podle
jejich maximální kapacity. Oživení baterie
by mělo být provedeno každý týden nebo
v případě, kdy baterie nepodává stejný výkon.
Oživení baterie provedete obvyklým vložením
baterie do nabíječky. Nechejte baterii v nabíječce
alespoň 8 hodin.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Nikdy se
nepokoušejte z jakéhokoliv důvodu
otevřít baterii. Dojde-li k prasknutí
nebo poškození obalu baterie,
nevkládejte tuto baterii do nabíječky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.Poškozené baterie by
měly být vráceny do autorizovaného
servisu, kde bude zajištěna jejich
recyklace.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
z jakéhokoliv důvodu otevřít baterii.
Dojde-li k prasknutí nebo poškození
obalu baterie, nevkládejte tuto baterii
do nabíječky. Dávejte pozor, aby
nedošlo k rozdrcení, pádu nebo jinému
poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu, pádu, přetížení
nebo poškození těchto výrobků jiným
způsobem (například propíchnutí
hřebíkem, náraz kladivem, rozšlápnutí
atd.). Poškozené baterie by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkými bateriemi zůstanou
stát na této baterii ve vzpřímené
poloze, ale snadno může dojít k jejich
převržení.
Prodleva zahřátá / studená baterie
Pokud nabíječka detekuje příliš zahřátou nebo
studenou baterii, automaticky spustí funkci
„Prodleva zahřátá / studená baterie“ a pozastaví
proces nabíjení do doby, než baterie dosáhne
přiměřené teploty. Potom bude nabíječka
automaticky pokračovat v nabíjení. Tato funkce
zajišťuje maximální životnost baterie.
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je baterie používána v nářadí, je
chráněna před úplným vybitím.
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny baterie
Při objednávání náhradních baterií se ujistěte,
zda jste do objednávky napsali katalogové číslo
baterie a také její napájecí napětí. Porovnejte
informace uvedené v tabulce na konci tohoto
návodu, abyste se ujistili o kompatibilitě
nabíječek a baterií.
Po vyjmutí z obalu není baterie zcela nabitá.
Před použitím baterie a nabíječky si přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
může způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
Dbejte na to, aby NEDOŠLO k postříkání
nebo ponoření baterie do vody nebo do jiné
kapaliny.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo překročit 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo kovové
budovy v létě).
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE TYPU NiCd NEBO NiMH
• Nespalujte baterie, i když jsou značně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat.
Nenabíjejte a nepoužívejte baterii ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Jiskření při
vkládání nebo vyjímání baterie z nabíječky
10
•
Při extrémním namáhání nebo při
vysokých teplotách může docházet
k malým únikům kapaliny z baterie. To
není známkou poruchy.
Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu
baterie:
a. a kapalina z baterie se dostane na vaši
pokožku, ihned zasažené místo několik
minut omývejte mýdlem a vodou.
b. a kapalina z baterie zasáhne vaše oči,
okamžitě je začněte vyplachovat čistou
vodou po dobu minimálně 10 minut
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je 25
- 35 % roztok hydroxidu draselného.)
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením nepoužívané baterie se
ujistěte, zda je na kontaktech řádně
nasazena ochranná krytka.
Baterie (obr. 1)
TYP BATERIE
Modely DC820, DC822, DC825 a DC827
pracují s bateriemi s napájecím napětím 18 V.
Modely DC830, DC832, DC835 a DC837 pracují
s bateriemi s napájecím napětím 14,4 V.
Modely DC840 a DC845 pracují s bateriemi
s napájecím napětím 12 V.
Doporučení ke skladování
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE TYPU Li-Ion
• Nespalujte baterie, i když jsou značně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat.Při
spalování baterií typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a materiálů.
• Dostane-li se obsah baterie na pokožku,
ihned zasažené místo omyjte mýdlem
a vodou. Dostane-li se vám kapalina
z baterie do očí, vyplachujte si otevřené
oči vodou zhruba 15 minut nebo po dobu,
dokud nepřestane podráždění. Je-li nutné
lékařské ošetření, elektrolytem baterie je
směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
• Otevřené články baterie uvolňují látky
způsobující podráždění dýchacích
cest. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Přetrvávají-li uvedené příznaky, vyhledejte
lékařské ošetření.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození
nabíječky ani baterie. Při správných
podmínkách mohou být skladovány 5 i více
let.
Štítky na nabíječce a baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
mohou štítky na nabíječce a baterii obsahovat
následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Je-li
kapalina z baterie vystavena jiskření
nebo otevřenému plamenu, může
dojít k jejímu vznícení.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá / studená
baterie.
Krytka baterie (obr. 3)
Nezkoumejte vodivými předměty.
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívané baterie. Pokud by nebyla tato
krytka nasazena, mohlo by dojít ke zkratování
kontaktů baterie kovovými předměty a tím
k poškození baterie nebo ke vzniku požáru.
1. Před vložením baterie do nabíječky nebo
do nářadí odstraňte z baterie ochrannou
krytku (obr. 3A).
2. Po vyjmutí baterie z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte ihned na kontakty baterie
ochrannou krytku (obr. 3B).
Nenabíjejte poškozené baterie.
Používejte pouze baterie DEWALT,
jiné typy mohou explodovat,
způsobit úraz a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
11
Tyto rázové utahováky / šroubováky jsou
elektrické nářadí pro profesionály. ZABRAŇTE
dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do
kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
a. Spouštěcí spínač
b. Tlačítko pro chod vpřed / vzad
c. Objímka
d. Rychloupínací sklíčidlo s upínacím
šestihranem 1/4“
e. Pojistný kolík
f. Upínací čtyřhran
g. Pracovní světlo
h. Baterie
i. Tlačítka pro uvolnění baterie
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Likvidaci baterie provádějte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Baterie typu NiMH, NiCd a Li-Ion
nikdy nespalujte.
Nabíjí baterie NiMH a NiCd.
Nabíjí baterie Li-Ion.
Elektrická bezpečnost
Doba nabíjení je uvedena
v technických údajích.
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí baterie
odpovídá napájecímu napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se také, zda napájecí
napětí vaší nabíječky odpovídá napájecímu
napětí v použité elektrické síti.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 akumulátorový rázový utahovák /
šroubovák
2 baterie
1 nabíječku
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: U modelů N nejsou obsahem
balení baterie a nabíječka.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen speciálním typem kabelu, který
může být zakoupen v servisní síti společnosti
DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
Je-li použit navinovací kabel, odviňte vždy celou
délku kabelu.
Popis (obr. 1 – 5)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k úrazu nebo k poškození
nářadí.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto výkonné rázové utahováky / šroubováky
jsou určeny pro profesionály pro použití při
náročných šroubovacích aplikacích.
Díky funkci rázů je toto nářadí vhodné zejména
pro šroubování spojovacích prvků do dřeva,
kovu a betonu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém
prostředí nebo v prostředí s výskytem hořlavých
kapalin a plynů.
VA R O V Á N Í : P ř e d s e s t a v e n í m
a seřízením vždy vyjměte baterii.
Před vložením nebo vyjmutím baterie
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
12
Vkládání a vyjímání baterie
z nářadí (obr. 2)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed /
vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b)
určuje směr otáčení nářadí a je používáno také
jako zajišťovací tlačítko.
VAROVÁNÍ: Před prováděním
jakéhokoliv seřízení a před nasazením
nebo snímáním příslušenství nebo
přídavných zařízení nářadí vždy
vypněte a vyjměte baterii, abyste
snížili riziko vážného úrazu. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte
spouštěcí spínač a stiskněte ovládací tlačítko
pro chod vpřed / vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte
ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé
straně nářadí.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte základnu nářadí s drážkou uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
slyšeli kliknutí, což znamená zajištění
baterie v rukojeti nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíteli změnu polohy tohoto ovládacího tlačítka,
ujistěte se, zda je uvolněn spouštěcí spínač.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (i) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů
v části pojednávající o nabíječce.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po
změně směru jeho otáčení se může ozvat
cvaknutí. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
OBSLUHA
Pracovní světlo (obr. 1)
Pokyny pro obsluhu
Přímo nad spouštěcím spínačem (a) je
umístěno pracovní světlo (g). Pracovní světlo se
rozsvítí po stisknutí spouštěcího spínače.
VA R O V Á N Í : V ž d y d o d r ž u j t e
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Spínač s regulací otáček (obr. 1)
POZNÁMKA: Pracovní světlo je určeno
pro okamžité osvětlení pracovního povrchu
a není určeno proto, aby bylo používáno jako
svítilna.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí
spínač (a).
Rychloupínací sklíčidlo (obr. 4)
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač.
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
POZNÁMKA: Se sklíčidlem může být použito
pouze příslušenství s upínacím šestihranem
1/4“.
Toto nářadí je vybaveno brzdou. Jakmile dojde
k úplnému uvolnění spouštěcího spínače,
sklíčidlo se zcela zastaví.
Před výměnou příslušenství nastavte tlačítko
pro chod vpřed / vzad do středové polohy
(zajištění) nebo vyjměte z nářadí baterii.
Při vrtání děr bez vyznačení středu pomocí
průbojníku, při vrtání do kovů nebo plastů
nebo při šroubování šroubů, vždy používejte
nižší otáčky. Chcete-li zajistit maximální
provozní životnost nářadí, používejte proměnné
otáčky pouze pro vrtání vodicích děr nebo pro
montážní prvky.
Chcete-li pracovní příslušenství nasadit,
stáhněte z přední části nářadí objímku sklíčidla
(c), zasuňte pracovní příslušenství a uvolněte
objímku. Pracovní příslušenství nyní bude ve
sklíčidle zajištěno.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
proměnných otáček není doporučeno. Mohlo
by dojít k poškození spínače.
Chcete-li pracovní příslušenství vyjmout,
stáhněte z přední části nářadí objímku sklíčidla.
Vyjměte pracovní příslušenství a uvolněte
objímku.
13
Upínací čtyřhran s pojistným
kolíkem (obr. 5)
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda
montážní prvky a systémy snesou
hodnotu momentu generovanou
tímto nářadím. Nadměrná hodnota
momentu může způsobit zničení
montážních prvků a zranění osob.
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Před výměnou příslušenství nastavte tlačítko
pro chod vpřed / vzad do středové polohy
(zajištění) nebo vyjměte z nářadí baterii.
1. Nasaďte nástrčný klíč na hlavu šroubu.
Držte nářadí tak, aby byla jeho osa v ose
šroubu.
2. S t i s k n ě t e s p o u š t ě c í s p í n a č . V ž d y
zkontrolujte utahovací moment pomocí
momentového klíče, protože hodnota
utahovacího momentu je ovlivněna mnoha
faktory včetně následujících:
• Napájecí napětí: Nízké napájecí
napětí, které je způsobeno téměř
vybitou baterií, bude snižovat hodnotu
utahovacího momentu.
• Velikost nástrčného klíče: Nebudouli používány nástrčné klíče správné
velikosti, dojde ke snížení hodnoty
utahovacího momentu.
• Velikost šroubu: Větší průměry šroubů
zpravidla vyžadují vyšší hodnotu
utahovacího momentu. Hodnota
utahovacího momentu se liší také
v závislosti na délce, šroubu, třídě
pevnosti a koeficientu momentu.
• Šroub: Zajistěte, aby byly všechny
závity zbaveny koroze a ostatních
nečistot, aby byla zajištěna správná
hodnota utahovacího momentu.
• Materiál: Typ materiálu a jeho
povrchová úprava ovlivňuje hodnotu
utahovacího momentu.
• Doba utahování: Delší doba utahování
má za následek zvýšení utahovacího
momentu. Bude-li doba utahování delší
než doporučená, může dojít k přepětí
šroubů, stržení závitů nebo k jinému
poškození.
Chcete-li na upínací čtyřhran nasadit
pracovní nástroj, srovnejte otvor na boku
pracovního nástroje s pojistným kolíkem (e)
na upínacím čtyřhranu (f). Natlačte pracovní
nástroj na upínací čtyřhran tak, aby došlo
k usazení pojistného kolíku v otvoru v nástroji.
Při nasazování pracovního nástroje budete
možná muset stisknout pojistný kolík, aby
došlo k usnadnění montáže nástroje na upínací
čtyřhran.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze
pracovní nástroje určené pro rázové
utahováky. Normální pracovní
nástroje mohou prasknout, což
může vést k nebezpečným situacím.
Před použitím pracovních nástrojů
rázových utahováků vždy proveďte
kontrolu, abyste se ujistili, že se na
nich nevyskytují žádné praskliny.
Chcete-li pracovní nástroj sejmout, přes
otvor v nástroji stlačte pojistný kolík a sejměte
nástroj.
Použití
Tento rázový utahovák poskytuje následující
momenty:
Kat. č.
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
Ft.-Lbs.
145
145
111
111
135
135
103
103
120
96
In.-Lbs.
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
1440
1150
Nm
195
195
150
150
180
180
140
140
160
130
ÚDRŽBA
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
14
Doplňkové příslušenství
VA R O V Á N Í : P ř e d n a s a z e n í m
nebo sejmutím příslušenství, před
prováděním seřízení nebo před
výměnou pracovního příslušenství
a nástavců, vypněte nářadí a odpojte
jej od napájecího napětí, abyste snížili
riziko způsobení zranění. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Mazání
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile ve větracích
otvorech na krytu nářadí a v jejich
blízkosti uvidíte nahromaděné
nečistoty a prach, vyfoukejte
je proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto typy chemikálií mohou
plastové části nářadí poškodit.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v jemném mýdlovém roztoku.
Zabraňte proniknutí jakékoliv kapaliny
do vnitřních částí nářadí. Neponořujte
žádné části nářadí do kapaliny.
Nebudete-li váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne-li doba jeho provozní
životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu nebo jiné čisticí
prostředky.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
servisu DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
15
Nabíjecí baterie
Pokud přestane baterie s dlouhou životností
dodávat dostatečný výkon, musí být nabita.
o ukončení její provozní životnosti proveďte její
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Baterie Li-Ion, NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím autorizovanému
prodejci nebo v místní recyklační stanici.
Shromážděné baterie budou vhodně
zlikvidovány nebo recyklovány.
16
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00061486 - 12-02-2008
17
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
18
IMPACT WRENCH 1
©
DC820 - - - - - A
19
IMPACT WRENCH 1
©
DC845 - - - - - A
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising