KS800SW | Black&Decker KS800SW JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-68 H
KS800
KS850
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez.
Ezt a készüléket fa, műanyagok, és fémlemezek
vágására terveztük. A fűrész iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tar tsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
Mielőtt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le
a készüléket a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne hasz nálja a készül éket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém
munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos
biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor
vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
e.
f.
g.
5
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások dekopírfűrészekez.
•
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét
jelenti a felhasználó számára.
•
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és
személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
•
Tartsa a munkaterülettől távol kezeit munkavégzés közben. Soha ne nyúljon semmilyen
okból a munkadarab alá. Soha ne helyezze ujjait
a fűrészlap és a fűrészlap befogó közelébe. Soha
ne próbálja úgy stabilizálni a készüléket, hogy
a fűrésztalpat megmarkolja.
•
Tartsa a fűrészlapot élesen. Soha ne használjon
életlen vagy sérült fűrészlapot. Az életlen vagy
helytelenül beállított fűrészlap szűk vágásvonalat
eredményez, így a feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz vezet.
Mindig az anyaghoz és a vágástípushoz megfelelő
fűrészlapot használja.
•
Ha csövet vagy vízvezetéket vág, mindig ellenőrizze, hogy ne legyen benne víz, elektromos
vezeték, stb.
•
Soha ne érintse meg a munkadarabot vagy
a fűrészlapot rögtön a vágás befejezése után.
Ezek felforrósodhatnak, így sérülést okozhatnak.
•
Mielőtt falazatba vagy padlózatba vág, ügyeljen
a rejtett fém csövek és elektromos vezetékek
helyzetére. Fűrészelés előtt győződjön meg arról,
hogy a vágandó terület akadálytól mentes, különösen a vágásvonal másik oldalán.
•
A fűrészlap a kapcsoló elengedése után néhány
pillanatig még mozogni fog. Mindig kapcsolja ki
a készüléket és várja meg, míg a fűrészlap teljesen
megáll, mielőtt leteszi kezéből a gépet.
Figyelem! A vágási alkalmazásokkor keletkező porral
való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet
a munkaterületen tar tózkodók és a felhasználó
egészségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan
arra terveztek, hogy megvédje használóját a keletkezett
portól és párától. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen
tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot.
•
Munka után alaposan távolítson el minden pormaradványt.
•
Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú
festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet
vág, amelyből mérgező por keletkezhet.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
6
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások nem
újratölthető akkumulátorokhoz
•
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
•
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
•
A tönkrement akkumulátorról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak szerint.
Tilos az akkut tűzbe dobni!
•
Szélsőséges körülmények között történő használatkor előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki
az akkumulátorból. Ekkor járjon el a következőképpen:
Óvatosan törölje le a folyadékot az akkuról egy
kendővel. Kerülje, hogy bőre az akkufolyadékkal érintkezzen.
Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket
a munkaterületre.
Enni, inni és dohányozni a munkaterületen
tilos. Ne tároljon semmilyen ételt vagy italt
a munkaterületen.
Úgy dolgozzon, hogy a por mennyisége minél
kevesebb legyen.
A készülék használatát fiataloknak, illetve képzetlen felhasználók részére csak felügyelet mellett
engedélyezze. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak
a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
-
•
•
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
lézerekhez
Olvassa el figyelmesen a kezelési
utasítást.
Ezt a készüléket 16 év alatti gyermek
nem használhatja.
Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard
teszt metódus szerint EN60745 szabvány szerint van
mérve, és egy másik készülékkel való összehasonlításra
szolgál. A megállapított vibráció emisszió érték, szintén
használható a kitettség előzetes megbecsülésére.
Figyelem! Lézersugárzás.
Tilos a lézernyalábba nézni!
Figyelem! A vibráció emisszió ér ték a készülék
használatakor eltérhet a megállapítot t ér ték től
a készülék használatának módjától függően. A vibráció
érték az itt megállapított szint fölé emelkedhet.
T i l o s m e g n é z n i a l é z e r nya l á b o t
közvetlenül, optikai eszközzel!
•
A keletkező vibrációs mér ték meghat ároz ása:
a 2002/44/EC szabvány szerint adott a biztonságos
érték, azonban azok védelmében, akik rendszeresen
használják a készüléket, egy becsült érték figyelembe
vétele szükséges, mely számításba veszi a kitettség
időintervallumát, a munkaterület karakterisztikáját,
a készülék használati módját, beleértve részegységek
működési ciklusát, mint pl. a készülék be - és
kikapcsolása a kapcsolóra gyakorolt hatása.
•
•
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
•
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
•
•
Elektromos biztonság
Ez a készülék ket tősszigetelésű, ezér t
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép
adattábláján feltüntetettnek!
•
•
•
Ez a lézeregység megfelel a 2 osztály következő
szabványainak IEC 60825+A1+A2:2001. A lézerdiódát ne cserélje le másik típusra. Ha megsérült,
a lézeregység javítását csak szakszerviz végezheti
el.
A lézert kizárólag lézervonalak kivetítésére alkalmazza, ne használja más alkalmazásra.
A szemet 2 osztályú lézersugárnak maximálisan
0,25 másodperc időintervallumig szabad kitenni.
A szemhéj reflexek általában elegendő védelmet
biztosítanak. 1 méternél nagyobb távolság esetén,
a lézersugár, 1 osztályúnak felel meg és így teljesen biztonságosnak tekinthető.
Soha ne nézzen közvetlenül és szándékosan
a lézersugárba.
Tilos megnézni a lézernyalábot optikai eszközzel!
Soha ne tegye olyan helyzetbe a lézeregységet,
hogy a nyaláb bárkit is keresztezhetne fejmagasságban.
Ne engedjen gyerekeket a lézeregység közelébe.
Leírás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen/tapasztalatlan felhasználók részére csak
felügyelet mellett engedélyezze.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
7
Tartósüzem rögzítő gomb
Ki/be üzemi kapcsoló
Fűrészlap tároló rekesz fedél
Fűrésztalp rögzítő kar
Porelszívó kimenet
Porelszívó adapter
Fűrésztalp
8. Auto SelectTM üzemmód választó kerék
9. Fűrészlap támasztógörgő
10. Szerszám nélküli fűrészlap befogó
A készülék használata
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (E és F ábra)
Figyelem! Soha ne használja a fűrészt akkor, ha
a fűrésztalp nem megfelelően van rögzítve, vagy ha el
van távolítva a készülékről.
A fűrésztalp (7) bal és jobb irányban is 45°-ig
dönthető.
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) 0 fokból való kioldásához (E ábra).
•
Húzza a fűrésztalpat (7) előre, állítsa be a kívánt
15°, 30° és 45° szögbe, ami a dőlésszög kijelző
ablakon látható.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez.
További funkciók (A ábra)
További funkciók érhetőek el a megvásárolt termék
pontos típusától függően. Az elérhető további funkciók
az „ A” ábrán látható katalógus számok szerint
azonosíthatóak.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva
és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felforrósodhatnak.
A fűrésztalp (7) visszaállítása merőleges helyzetbe,
egyenes vonalak vágására:
•
Húzza ki a fűrésztalp rögzítő kart (4) a fűrésztalp
(7) kioldásához.
•
Állítsa a fűrésztalpat (7) 0° fokba, és nyomja a fűrésztalpat hátra.
•
Nyomja a fűrésztalp rögzítő kart (4) hátra a fűrész
felé a fűrésztalp (7) rögzítéséhez
A fűrészlap befogása (B ábra)
•
Tartsa a fűrészlapot (11) az ábra szerint, fogakkal
előre.
•
Nyomja le és tartsa lenyomva a fűrészlap befogót
(10).
•
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap tartóba
(12) és tolja be ütközésig.
•
Engedje el a fűrészlap befogót (10).
Hogyan használja az Auto Select TM üzemmód
választó kereket (G ábra)
Ez a készülék egy egyedülálló Auto SelectTM üzemmód
választó kerékkel (8) van felszerelve, amellyel
beállíthatja a sebességet és a fűrészlap pengeelőtolását
a különböző vágási alkalmazásoknak megfelelően.
A vágandó munkaanyaghoz megfelelő optimális
sebesség és fűrészlap pengeelőtolás kiválasztásához,
forgassa a kereket (8) az alábbi ábra szerint:
Fűrészlap tárolása (C ábra)
A fűrészlapok (11) a készülék oldalán található tároló
rekeszben helyezhetőek el.
•
Nyissa fel a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3)
a fedélen lévő fül segítségével.
•
A fűrészlapokat egy mágneses csík tartja a tároló
rekeszben. A fűrészlap eltávolításához nyomja le
a fűrészlap egyik végét a másik vég megemeléséhez, és távolítsa el.
•
Csukja be a fűrészlap tároló rekesz fedelét (3), és
ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült.
Figyelem! Biztosan zárja be a rekesz ajtaját, mielőtt
a készüléket beindítja.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez (D ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés is
csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy porelszívó
adapterre. Az adaptert (6) bármelyik Black & Decker
szakkereskedőnél megvásárolhatja.
•
Nyomja a porelszívó adaptert (6) a porkiömlő
nyílásra (5).
•
Csatlakoztassa a porszívó csövet az adapterhez
(6).
8
Ikon
Alkalmazás
Sebesség /
Fűrészlap
Pengeelőtolás típus
Konyhapult,
munkaasztal,
laminált lemez
Gyors sebesség, pengeelőtolás nélkül
Általános fa
Ívek/görbe
vonalak vágása, kézműves
alkalmazás,
keményfák,
deszkaburkolás, padlóburkolás
Ívvágó fa
Általános fa
Gyors sebesség, pengeelőtolás nélkül
Furnérlemez,
fatábla
Gyors sebesség, közepes
pengeelőtolás
Általános fa,
puhafa, gyors
hasító vágás
Gyors sebesség, maximális
pengeelőtolás
Általános fa
Közepes
sebesség,
közepes pengeelőtolás
Általános célú
Műanyag,
Plexi, PVC
Fémlemez,
bádoglemez,
kerámialap,
üvegszálas
lapok
Alacsony
sebesség,
pengeelőtolás
nélkül
Fűrészlap
fémhez vagy
kerámiához
vagy üvegszálas anyagokhoz
Lassú sebesség, pontos
indítás
Lassú sebesség, pengeelőtolás nélkül
Válassza ki az
alkalmazáshoz
megfelelő
fűrészlapot
Általános fa
A l éz er működ t et ése (H - K ábra) (CSA K „ L”
KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
A készülék be- és kikapcsolása
•
A készülék beindításához nyomja be az üzemi
kapcsolót (2).
•
A gép leállításához engedje el az üzemi kapcsolót
(2).
•
A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (1) és engedje el az üzemi
kapcsolót (2).
•
Ha a gépet tartósüzem közben kívánja leállítani,
nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót (2)
és engedje el.
Az elemek behelyezése (H ábra)
Szerelje le a lézermodult (14) a készülékről úgy, hogy
eltávolítja a csavart (13) és előre kihúzza a modult
a készülékből. Helyezze be a két 1,5 Voltos AAA
alkáli elemet a modulba, ügyelve rá, hogy a (+) és a (-)
terminálok megfelelően illeszkedjenek. Szerelje vissza
a lézermodult (14) a készülékbe.
A lézer beállítása (I ábra)
Megjegyzés: A lézer rendeltetésszerűen csak vágási
segédvonalként használható és nem garantálja a pontos
vágást.
Figyelem! Ne állítson a lézeren, ha a készülék áram
alatt van.
•
Használja a lézer állítócsavart (15) a lézervonal
és a fűrészlap párhuzamba állításához, ha szükséges.
A lézervonal láthatósága (teljesítménye) csökken,
ha a dekopírfűrész túlmelegedik. A lézervonal nem
lesz látható, ha a fűrészt hosszabb ideig túlterheli.
A lézer vonal láthatósága fokozatosan visszatér
Fűrészelés
Vágás közben tartsa a készüléket szorosan, két
kézzel.
A f űré s z t alpat ( 7) t ar t s a s zoros an a vágandó
munkaanyagnak. Így megel őzhető a kés zülék
megugrása, csökkenthető a vibráció és minimalizálható
a fűrészlap törése.
•
Hagyja a fűrészlapot szabadon futni néhány másodpercig, mielőtt a vágáshoz kezd.
•
Csak kis nyomást fejtsen ki a készülékre, mialatt
fűrészel a készülékkel.
9
a normál értékre, ha a készülék lehűl, még akkor is, ha
a készüléket lekapcsolja az áramforrásról.
Figyelem! Soha ne hagyja a túlmelegedett lézert
bekapcsolva. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van
kapcsolva és távolítsa el az elemeket a lézer teljes
kikapcsolásához.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy puha kefével vagy száraz ronggyal.
•
A készülék tisztításához használjon egy enyhén
nedves szappanos kendőt. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik
részét folyadékba.
A lézer használata (J és K ábra)
A lézer kivetíti a vágási segédvonalat (18) a munkaanyag
felületére.
•
A lézermodul bekapcsolásához, nyomja meg
a gombot (16).
•
A lézermodul kikapcsolásához, nyomja meg a gombot (16) még egyszer.
Közvetlenül a fűrész fölött nézve, a vágásvonal (17)
könnyedén követhető. Ha ez a pozíció bármilyen
oknál fogva korlátozva van, a lézer alternatív vágási
vezetőként használható.
•
Jelölje meg egy ceruzával a vágásvonalat (17).
•
Helyezze a dekopírfűrészt a vonalra (17).
•
Kapcsolja be a lézermodult.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Eg y n a p o n , m i ko r ké s z ü l é ke e l é r i t e c h n i k a i
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket
a normál háztar tási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
A munkalámpa működtetése (L és M ábra) (CSAK
„W” KIEGÉSZÍTÉSŰ TÍPUSOKNÁL)
Azok a típusok, melyeknek a katalógusszámában „W”
szerepel, egy LED lámpával (19) vannak felszerelve
a fűrészlap körüli terület megvilágításához.
•
A munkalámpa bekapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) be pozícióba (I).
•
A munkalámpa kikapcsolásához, csúsztassa
a kapcsolót (20) ki pozícióba (0).
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek há z t ar t ási hulladék tól elkülönítet t
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban,
a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet.
A legtöbb fűrészlap felfelé ütemben vág, így ha
a fűrésztalp a munkaanyag színén helyezkedik el, vagy
használjon lefelé ütemben vágó fűrészlapot, vagy:
•
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
•
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
•
A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Elemek
Fémek fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
•
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
•
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
•
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
M i e l ő t t a ké s z ü l é k m e g s e m m i sít é s r e
kerül, az akkumulátor t el kell távolítani
belőle az előzőekben leírtak szerint. Az
akkumulátorokat a helyi rendelkezések szerint
kell megsemmisíteni.
•
•
•
10
Merítse le az elemet teljesen, és távolítsa el a gépből.
Megfelelően csomagolja be az elemeket, biztosítva, hogy az érintkezők ne tudjanak rövidre zárni.
Vigye az akkumulátorokat a helyi újrahasznosító,
begyűjtő állomásra.
•
A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
•
A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
•
A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
•
A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia ér vényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
KS800S
sorozat
Feszültség
Vac 230
Felvett teljesítmény
W 520
Üresjárati löketszám min-1 800 - 3000
Maximális vágás kapacitás
Fa
mm 70
Fém
mm 5
Alumínium
mm 15
Súly
kg 2.2
KS850S
sorozat
230
540
800-3000
70
5
15
2.2
EU-TANÚSÍTÁS
KS800S sorozat, KS850S sorozat
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 98/37/EC, EN 60745
89 dB(A)
3 dB(A)
100 dB(A),
3 dB(A)
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
•
Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál
használat során elkopnak.
•
Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen
kezelésből eredtek.
•
Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem
tartásából eredtek.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint
mérve:
6,0 m/s2
Fa fűrészelése (ah, CW)
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Fémlemez fűrészelése (ah, CM)
6,5 m/s2
toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok
és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben
teljesít ményc sökkenés léphet fel, és a g ép
elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van,
feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási
okmányokat (számlát).
Hangnyomásszint EN 60745 szerint:
Hangnyomásszint (LpA)
toleranciafaktor (K)
Hangteljesítmény szint (LWA)
toleranciafaktor (K)
Alulírott felelős a technikai adatállomány összeállításáért és a Black & Decker nevében elkészített
nyilatkozatért.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
12-11-2007
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt,
és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat
csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja
hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az
Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén
érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés
módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az
eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker
garanciát vállal a hibás alkatrészek c seréjére,
a normál kopásnak kitett termékek javítására, illetve
az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek
a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi
feltételekkel:
11
d)
A készülék túlterhelése miatt
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek.
e) A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek
és tartozékok használatából adódnak.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál érvényesítheti.
•
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási
idő azon részével, amely alatt a fogyasztó
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
•
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk.
Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
•
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Ha a csere nem lenne lehetséges,
műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizethető a vételár.
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán
fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját,
a termék típusát vagy termékkódját,
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn
belüli ingyenes garanciális javításra.
c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
d) A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási
számla felmutatásával, térítés ellenében
tudunk pótolni!
f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat,
átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás
után keletkezett okból következett be.
(A rendeltetéssel ellentétes használat
elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
b) Az olyan károsodásokra, amelyek
a szerszámok iparszerű (professzionális),
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása
miatt keletkeztek.
c) Azon alkatrészekre, amelyeknél
a meghibásodás garanciaidőn belül
a helyes kezelés, karbantartás szerinti
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása,
kopása következtében állt elő. (ezek
a következők: megmunkáló szerszámok
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy,
szénkefe, csillagkerék kpl.)
zst00071780 - 02-06-2008
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
12
Importőr/ Forgalmazó:
Erfaker Kft.
1158. Budapest,
Késmárk u. 9.
Black & Decker KÖZPONTI
MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
Black & Decker GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 214-0561
Fax: 214-6935
IMPORTŐR:
ERFAKER KFT
1158 Budapest
Késmárk u.9.
Tel./fax: 417-6801
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Baja
Mofüker Kft.
6500, Szegedi út 9.
79/323-759
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.16.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Kecskemét
Németh Józsefné
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/310-498
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/950-023
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/422-395
Szeged
Edison Üzlet-Szerviz
6722, Török u.1/a
62/426-833
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
13
14
E15173
www.2helpU.com
KS800S - KS800SL - KS800SW - KS800SLW
KS850S - KS850SL - KS850SW - KS850SLW
21 - 08 - 07
©
TYP.
1
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising