KS800SW | Black&Decker KS800SW JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie dla
majsterkowicza.
555555-78 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KS800
KS850
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Wyrzynarka Black & Decker jest przeznaczona do
piłowania drewna, tworzyw sztucznych i blachy.
Urządzenie to nie nadaje się do celów produkcyjnych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Pr zechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
ur ządzenie sieciowe (z kablem sieciow ym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo
osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
d.
e.
f.
g.
5.
a.
•
Przy piłowaniu rur upewnij się, czy nie ma
w nich wody ani innych mediów lub kabli prądowych.
•
Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być
gorące.
•
Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów upewnij się, czy nie ma tam ukrytych kabli ani rur.
•
Po zwolnieniu wyłącznika brzeszczot porusza
się jeszcze przez chwilę. Przed odłożeniem
wyrzynarki odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się
zatrzyma.
Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie wyrzynania zagraża zdrowiu
użytkownika i ewentualnych obserwatorów. Dla ochrony
przed pyłami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową
i dbaj o to, by także inne osoby przebywające w obszarze
pracy były odpowiednio zabezpieczone.
•
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać ołów,
lub określonych rodzajów drewna i metalu, które
mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
•
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem
doświadczonej osoby. Pilnuj dzieci, by nie bawiły
się elektronarzędziem.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała
i/lub szkód rzeczowych.
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek
•
•
•
•
W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
przewodów lub własnego przewodu przyłączeniowego przez brzeszczot trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Przecięcie
przewodu prądowego powoduje podanie napięcia
na gołe elementy metalowe urządzenia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub
podobnych środków do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem
grozi utratą panowania nad sytuacją.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nigdy
nie sięgaj ręką pod cięty przedmiot. Nie przybliżaj
palców do poruszającego się brzeszczotu i jego
uchwytu. Nie próbuj stabilizować wyrzynarki, trzymając ją za stopę.
Używaj wyłącznie ostrych brzeszczotów. Tępe
lub uszkodzone brzeszczoty mogą pęknąć lub
się zablokować. Stosuj brzeszczoty odpowiednie
do rodzaju przedmiotu obrabianego i sposobu
cięcia.
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane
w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały
zmierzone standardową metodą opisaną w normie
EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać
do porównań z innymi elektronarzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania elektronarzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków
bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo regularnie
używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
6
Symbole ostrzegawcze na wyrzynarce
Uwaga! By nie narażać się na doznanie urazu,
przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne
Wyrzynarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
•
•
•
•
Elementy wyrzynarki
Wyrzynarką nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie uczyniły sobie
z niej zabawy.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się
na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy baterii
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
•
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie wrzucaj baterii do ognia!
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia
cieczy na obudowie baterii:
Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych
niżej operacji sprawdź, czy wyrzynarka jest wyłączona,
wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego, a brzeszczot
zatrzymany. Tuż po użyciu brzeszczot może być
gorący.
Mocowanie brzeszczotu (rys. B)
•
Zęby brzeszczotu (11) skieruj do przodu, tak jak
pokazano na rysunku.
•
Naciśnij do dołu i przytrzymaj dźwignię uchwytu
zaciskowego brzeszczotu (10).
•
Chwyt brzeszczotu włóż do oporu w uchwyt (12).
•
Zwolnij dźwignię (10).
Dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję
Wyrzynarki tej nie dawaj do ręki
dzieciom poniżej 16. roku życia
Promieniowanie laserowe!
Przechowywanie brzeszczotów (rys. C)
Brzeszczoty można przechowywać w schowku z boku
wyrzynarki.
•
By otworzyć schowek, pociągnij na zewnątrz
języczek pokrywy (3) i odchyl ją do dołu.
•
Brzeszczoty są utrzymywane w schowku przez
pasek magnetyczny. By wyjąć brzeszczot, naciśnij
go z jednej strony do dołu i unieś drugą stronę.
•
Ponownie zamknij i zatrzaśnij pokrywę schowka
(3).
Uwaga! Nie załączaj wyrzynarki przy niezatrzaśniętej
pokrywie.
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Nie używaj przyrządów optycznych
do obserwowania promieniowania
laserowego.
•
•
Przycisk ustalający
Wyłącznik
Pokrywa schowka na brzeszczoty
Dźwignia ustalająca stopy
Przyłącze do odsysania pyłu
Złączka adaptacyjna do odkurzacza
Stopa
Nastawnik trybu pracy Auto Select™
Rolka podtrzymująca brzeszczot
Dźwignia beznarzędziowego uchwytu zaciskowego
brzeszczotu
Wyposażenie dodatkowe (rys. A)
Wyposażenie dodatkowe zależy od modelu wyrzynarki.
Wraz z numerami katalogowymi przedstawiono je na
rysunku A.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
lasera
•
starczającą ochronę. Przy odległościach powyżej
1 m laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio w promień
laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promieniowania laserowego.
Nigdy nie trzymaj wyrzynarki w taki sposób, by
promień laserowy był emitowany na wysokości
oczu innych osób.
Nie dopuszczaj dzieci w pobliże lasera.
Laser ten odpowiada klasie 2 według normy IEC
60825+A1+A2:2001. Nie wymieniaj diody laserowej
na diodę innego rodzaju. Naprawę uszkodzonego
lasera zleć właściwemu warsztatowi serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii świetlnej.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser klasy
2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż 0,25 s.
Odruch zamykania powiek na ogół stanowi wy-
Przyłączanie odkurzacza (rys. D)
Do wyrzynarki można za pomocą złączki adaptacyjnej
przyłączyć odkurzacz lub odpylacz ssący. Złączka adaptacyjna (6) jest do nabycia u dilera Black & Decker.
7
•
•
Wsuń złączkę adaptacyjną (6) w przyłącze do
odsysania pyłu (5).
Nasadź wąż odkurzacza na złączkę adaptacyjną
(6).
By ponownie ustawić stopę (7) w pozycji cięcia prostopadłego:
•
Odchyl dźwignię ustalającą (4), by odblokować
stopę (7) (rys. F).
•
Ponownie obróć stopę (7) do pozycji wyjściowej
(kąt 0°) i przesuń ją do tyłu.
•
Ponownie przychyl dźwignię ustalającą (4), by
zablokować stopę (7).
Zastosowanie
Ustawienie stopy wyrzynarki w pozycji cięcia
ukosowego (rys. rys. E i F)
Uwaga! Nigdy nie używaj wyrzynarki, gdy stopa jest
poluzowana lub nie została założona.
Stopę wyrzynarki (7) można przechylić w lewo lub
w prawo i ustawić ją pod kątem do 45°.
•
Odchyl dźwignię ustalającą (4), by odblokować
stopę (7) (rys. F).
•
Przesuń stopę (7) do przodu i ustaw ją pod żądanym kątem cięcia ukosowego (15°, 30° lub 45°)
wskazywanym w okienku.
•
Ponownie przychyl dźwignię ustalającą (4), by
zablokować stopę (7).
Zastosowanie nastawnika trybu pracy Auto Select™
(rys. G)
Wyrzynarka ta zawiera jedyny w swoim rodzaju
nastawnik trybu pracy Auto Select™ (8), który umożliwia
jednoczesne nastawienie prędkości skokowej i ruchu
wahadłowego odpowiednio do rodzaju ciętego
materiału. W tym celu obróć pokrętło (8) do jednej
z pozycji wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Symbol
Zastosowanie
Blaty kuchenne,
blaty stołów
warsztatowych,
płyty laminowane
Rodzaj
brzeszczotu
duża
Uniwersalne
brzeszczoty do
drewna
Cięcie kształtowe,
wypukłe
powierzchnie,
twarde drewno,
sufity i podłogi
duża
Wąskie
brzeszczoty do
drewna
Uniwersalne
brzeszczoty do
drewna
Sklejka i panele
drewniane
duża
Uniwersalne
brzeszczoty do
drewna
Drewno
konstrukcyjne
i stolarskie i inne
tworzywa drzewne,
miękkie drewno,
szybkie cięcie
wzdłużne
duża
Uniwersalne
brzeszczoty do
drewna
Tworzywa sztuczne,
średnia
pleksiglas i PCV
Brzeszczoty
uniwersalne
Blacha metalowa,
płytki ceramiczne,
płyty wzmocnione
włóknem szklanym
mała
Brzeszczoty
do metalu,
ceramiki
lub włókna
szklanego
bardzo
mała
Rodzaj
brzeszczotu
odpowiedni
do ciętego
materiału
Minimalna
prędkość,
precyzyjne
rozpoczęcie cięcia
8
Prędkość
skokowa
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik (2).
•
By wyłączyć wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik (2).
•
By załączyć wyrzynarkę na stałe, naciśnij przycisk
ustalający (1) i zwolnij wyłącznik (2).
•
By wyłączyć wyrzynarkę załączoną na stałe,
naciśnij i zwolnij wyłącznik (2).
Zastosowanie oświetlenia roboczego (tylko modele
„W”, rys. rys. L i M)
Modele z literą „W” w numerze katalogowym zawierają
lampkę diodową (19), która służy do oświetlania obszaru
cięcia.
•
By załączyć lampkę, przełącz wyłącznik (20) do
pozycji „I”.
•
By wyłączyć lampkę, przełącz wyłącznik (20) do
pozycji „0”.
Piłowanie
Mocno trzymaj wyrzynarkę obiema rękami.
Stopa (7) cały czas powinna być dobrze dociśnięta do
przedmiotu obrabianego. W ten sposób zapobiega się
odskakiwaniu wyrzynarki. Ponadto maleją wibracje
i zmniejsza się ryzyko pęknięcia brzeszczotu.
•
Przed rozpoczęciem pracy załącz wyrzynarkę
i odczekaj kilka sekund.
•
W czasie piłowania nie wywieraj nadmiernego
nacisku na brzeszczot.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki
pracy
Cięcie laminatu
Ponieważ właściwe cięcie następuje przy ruchu
brzeszczotu do góry, powierzchnia stykająca się
ze stopą może odpryskiwać. Z tego powodu, gdy
wyrzynarka musi być prowadzona po wierzchniej
stronie przedmiotu obrabianego, jeżeli to możliwe,
zastosuj brzeszczot, przy którym właściwe cięcie
następuje przy ruchu narzędzia roboczego do dołu.
W przeciwnym razie:
•
Użyj brzeszczotu o drobnych zębach.
•
Materiał wyrzynaj po obróceniu go spodem do
góry.
•
By osiągnąć czyste cięcie, zaciśnij kawałki drewna
lub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronach
przedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tę kombinację.
Zastosowanie lasera (tylko modele „L”, rys. rys.
H do K)
Wkładanie baterii (rys. H)
Zdejmij laser (14) z wyrzynarki. W tym celu wykręć
wkręt (13) i wyjmij laser do przodu. Włóż dwie nowe
1,5-woltowe baterie alkalicznie o wielkości AAA. Zwróć
uwagę na prawidłowe położenie biegunów dodatniego
(+) i ujemnego (-). Ponownie załóż laser (14).
Boczna regulacja lasera (rys. I)
Wskazówka: Laser pomaga w prowadzeniu wyrzynarki,
ale nie gwarantuje precyzyjnego cięcia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem regulacji lasera wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
•
W razie potrzeby zgraj rzutowaną linię laserową
z brzeszczotem za pomocą śruby regulacyjnej
(15).
Przegrzanie prowadzi do pogorszenia widoczności
rzutowanej linii laserowej. Gdy wyrzynarka pracuje
przez dłuższy czas przy dużym obciążeniu, linia może
nawet całkowicie zaniknąć. Staje się ona znów widoczna
po ochłodzeniu elektronarzędzia (także przy wyłączonej
wyrzynarce i wyjętej wtyczce z gniazda sieciowego).
Uwaga! W razie przegrzania wyłącz laser i wyjmij
baterie, by przerwać zasilanie.
Cięcie metalu:
Zwraca się uwagę, że cięcie metalu zajmuje dużo więcej
czasu niż cięcie drewna.
•
Używaj specjalnych brzeszczotów do cięcia metalu.
•
Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj z drugiej strony
kawałek drewna lub płyty pilśniowej twardej i razem
przepiłuj tę kombinację.
•
Przed rozpoczęciem wyrzynania posmaruj linię
cięcia cienką warstwą oleju.
Konserwacja
Wyrzynarka Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
•
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
w obudowie wyrzynarki.
•
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Uważaj, by do wyrzynarki nie
dostała się jakaś ciecz. Żadnej części wyrzynarki
nie zanurzaj w cieczy.
Zastosowanie lasera (rys. rys. J i K)
Laser r zutuje linię cięcia (18) na powier zchnię
przedmiotu obrabianego.
•
By załączyć laser, naciśnij przycisk (16).
•
By wyłączyć laser, ponownie naciśnij przycisk
(16).
Patrząc na wyrzynarkę od góry, można bez problemu
prowadzić ją po linii cięcia (17). Gdyby taki kąt patrzenia
nie był możliwy, pomocą służy linia laserowa.
•
Zaznacz linię cięcia (17) odpowiednim narzędziem.
•
Nakieruj wyrzynarkę na linię cięcia (17).
•
Załącz laser.
9
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności z normami UE
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
wyrzynarki z serii KS800S i KS850S są zgodne
z następującymi normami: 98/37/EG, EN 60745
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie
wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Ciśnienie akustyczne zmierzone według normy
EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego
89 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
100 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa przyśpieszeń drgań w trzech osiach)
zmierzone według normy EN 60745:
Cięcie drewna
6,0 m/s2
niepewność pomiaru
1,5 m/s2
cięcie blachy metalowej
6,5 m/s2
niepewność pomiaru
1,5 m/s2
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego uży tku do specjalnych punktów
zbiorc z yc h lub zob ow i ą zuj ą spr zedawc ów do
przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
Firma Black & Decker chętnie pr zyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
12.11.2007
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Baterie
Przy likwidacji zużytych baterii pamiętaj
o środowisku naturalnym. Wyjmij baterie
zgodnie z powyższym opisem.
•
•
Włóż baterie do odpowiedniego pojemnika, by nie
dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do najbliższego punktu zbiorczego.
Dane techniczne
Seria
KS800S
VAC 230
W 520
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość skokowa
biegu jałowego
1/min 800-3000
Maksymalna głębokość cięcia:
drewna
mm 70
stali
mm 5
aluminium
mm 15
Masa
kg 2,2
Seria
KS850S
230
540
800-3000
70
5
15
2,2
10
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki,
tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła i inne
akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
a)
b)
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker
powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez Black & Decker;
c) m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a p r o d u k t u
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny, paski
napędowe i inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00069981 - 02-06-2008
11
12
E15173
www.2helpU.com
KS800S - KS800SL - KS800SW - KS800SLW
KS850S - KS850SL - KS850SW - KS850SLW
21 - 08 - 07
©
TYP.
1
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising