BDSL10 | Black&Decker BDSL10 GUIDE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-98 SK
BDSL10
2
SLOVENČINA
•
Náradie pritlačte k povrchu tak, aby boli úchytky vo
vertikálnej polohe pridržané.
•
Vodováhu držte jednou rukou a druhou si pomocou
ceruzky označte miesto.
Varovanie! Náradie nepúšťajte. Úchytky nie sú určené
na udržanie vlastnej vodováhy priloženej k meranému
povrchu.
Poznámka: Optimálna účinnosť úchytiek sa dosiahne,
ak budú podložky zbavené prachu a nečistôt.
Účinnosť je možné obnoviť utretím podložiek pomocou
vlhkej handričky.
Použitie
Toto náradie Black & Decker je určené na uľahčenie prác
so stanovovaním vodorovných, zvislých línií, alebo línií
pod uhlom 45° a zároveň je možné toto náradie použiť ako
pomocný prostriedok pri prenosu nameraných hodnôt.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití náradia by sa mali vždy
dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby sa znížilo riziko poranenia alebo
poškodenia materiálu.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte na neskoršie použitie.
Použitie vodováhy (obr. B1 - B3)
Vodováhu je možné použiť na meranie vodorovnej, zvislej
a diagonálnej roviny.
•
Skontrolujte, či sa bublina v kvapaline pohybuje
rovnomerne medzi 2 ryskami. To znamená, že je
meraná úroveň v rovine.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Držte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
náradie, ak ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na
suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom
vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.
Použitie meracích prvkov (obr. B1 - B3, C a D)
Náradie je vybavené nastaviteľnými meracími prvkami
na prenos alebo opakovanie meraní z jedného miesta
na druhé.
•
Zarovnajte nastaviteľné meracie prvky (4)
s prednastavenými závesnými otvormi predmetu,
ktorý bude zavesený na stenu (obr. C).
•
Preneste nameranú hodnotu na Vašu pracovnú
oblasť tak, aby vodováha zostala v rovine (obr. B1
- B3).
•
Ceruzkou vo výrezoch meracích prvkov vyznačte
ich umiestnenie (obr. D).
Čistenie a údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu. Predpokladom
dlhodobého bezproblémového fungovania náradia je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť oň.
•
Na čistenie náradia používajte iba navlhčenú
handričku v jemnom mydlovom roztoku. Dbajte
na to, aby sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
Popis
1.
2.
3.
4.
Vertikálna vodováha
Horizontálna vodováha
Diagonálna vodováha
Nastaviteľné meracie prvky
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Obr. A
5. Podložky s pružinami
6. Mäkké pomocné úchytky
Keď príde deň, kedy Váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie čas jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Montáž a nastavenie
Nastavenie meracích prvkov
•
Merací prvok posuňte doprava alebo doľava.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Použitie
Použitie mäkkých pomocných úchytiek (obr. A)
Náradie je vybavené podložkami s pružinami (5)
a nekĺzavými mäkkými úchytkami (6). Táto jedinečná
výbava zvyšuje stabilitu na vertikálnych povrchoch pri
držaní náradia iba jednou rukou.
•
Náradie priložte k zvislému povrchu.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
3
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatného
odberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich životnosti. V rámci tejto výhodnej služby dodajte Vaše
nepotrebné náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude na naše náklady
zhromaždené.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Dĺžka
Presnosť
Hmotnosť
m
kg
BDSL10
0,91
± 1 mm na vzdialenosť 1 m
0,7 kg
4
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00055765 - 22-11-2007
5
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising