BDSL10 | Black&Decker BDSL10 GUIDE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-62 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDSL10
2
POLSKI
•
•
Przyłóż narzędzie do pionowej powierzchni.
Dociśnij narzędzie, by podkładki przyczepne
dotknęły powierzchni.
•
Przytrzymując poziomnicę jedną ręką, drugą ręką
narysuj linię ołówkiem.
Uwaga! Nie puszczaj poziomnicy. Podkładki przyczepne
nie utrzymują narzędzia na powierzchni.
Wskazówka: Podkładki spełniają swoją funkcję najlepiej,
gdy są czyste. Przyczepność można poprawić przez
wytarcie podkładek wilgotną szmatą.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
To narzędzie firmy Black & Decker służy do zaznaczania
poziomych, pionowych i diagonalnych (pod kątem 45°) linii
oraz do przenoszenia punktów pomiarowych. Narzędzie
nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Uwaga! Przy korzystaniu z narzędzi dokładnie
przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji,
a także przepisów bhp, by nie narazić się na
doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
Zastosowanie poziomnicy (rys. rys. B1 - B3)
Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno
do wyznaczania linii pionowych, poziomych, jak
i diagonalnych.
•
Poziomnica wskazuje dokładnie poziom lub pion,
gdy pęcherzyk powietrza znajduje się pośrodku
między dwiema liniami.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nie dotykały narzędzia.
Utrzymuj stabilną podstawę!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich narzędzi!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie narzędzia
zgodne z przeznaczeniem.
Uwaga! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane narzędziapowinny być przechowywane
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Wykorzystanie suwaków traserskich (rys. B1 - B3,
C i D)
Narzędzie zawiera nastawne suwaki traserskie, które
umożliwiają przenoszenie punktów pomiarowych
z jednego miejsca na drugie lub powtarzanie pomiaru.
•
Zgraj suwaki traserskie (4) z wywierconymi otworami
na przedmiot, który chcesz powiesić na ścianie
(rys. C).
•
Przenieś punkty pomiarowe na inne miejsce
i sprawdź, czy poziomnica jest prawidłowo ustawiona
(rys. rys. B1 - B3).
•
Zaznacz punkty ołówkiem przez szczeliny (rys. D).
Czyszczenie i konserwacja
Narzędzie to odznacza się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest
jego regularne czyszczenie.
•
Do czyszczenia używaj tylko łagodnego roztworu
mydlanego i wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza
narzędzia nie dostała się jakaś ciecz i nigdy nie
zanurzaj w cieczy żadnej części narzędzia.
Elementy narzędzia
1.
2.
3.
4.
Libella pionowa
Libella pozioma
Libella diagonalna
Nastawne suwaki traserskie
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Rys. A
6. Podkładki sprężynowe
7. Podkładki przyczepne
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Montaż i regulacja
Nastawianie suwaków traserskich
•
Przesuń suwak traserski w prawo bądź w lewo.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Zastosowanie
Zastosowanie podkładek przyczepnych (rys. A)
Narzędzie to zawiera podkładki sprężynowe (6)
i antypoślizgowe podkładki przyczepne (6). Dzięki
nim można stabilnie utrzymywać narzędzie ręką na
pionowych powierzchniach.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
3
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By z niej
skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Długość
Dokładność
Masa
m
kg
BDSL10
0,91
± 1 mm na długości 1 m
0,7
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
4
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00056777 - 14-11-2007
5
BDSL10 - - - - A
GUIDE 1
©
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising