D24000 | DeWalt D24000 TILE CUTTER Type 2 instruction manual

372001 - 09 EST
D24000
Eesti keel
(Originaaljuhend)
20
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
31
3
2
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
3
78
17
21
20
18
19
16
B1
22
B2
4
28 24
23
26
27
25
B3
13
29
B4
5
31
4
30
32
6
C
33
34
35
D1
6
13
D2
15
38
36
37
38
36
E1
39 41
40
39
14
41
E2
7
42
43
F1
9
44
47
48
48a
48b
F2
8
45
46
47
F3
2
10
49
G
9
50
H1
52
H2
10
51
11
53
55
54
56
I3
I1
50
I2
11
11
58
57
59
60
J
K
63
61
L
12
62
63
4
66
65
22
64
M
67
68
69
71
70
N
O
13
P
1
Q
14
R
11
S
15
74
72
73
T1
73
T2
16
74
72
U
V
17
W1
W2
18
75
1
IN
CH
2
5
CM
3
4
1
0
5
6
1
5
29
X
77
76
77
Y
19
EESTI KEEL
PLAADILÕIKUR
D24000
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista.
Aastatepikkused kogemused, põhjalik
tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe kindlama partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Tühikäigukiirus
Ketta läbimõõt
Kettaava läbimõõt
Ketta paksus
Lõikeketta tüüp
Max lõikamiskiirus ketta serval
Kalde seadmine
Max kaldlõikesügavus
Max lõikesügavus 90°
Materjali max mõõdud
Plaat (graniit)
Plokk (põletatud savi)
Max koormus
Plaat (graniit)
Plokk (põletatud savi)
Üldmõõtmed
Nimikaal
Max lubatud kaal (koos veega)
LpA (helirõhk)
KpA (helirõhu määramatus)
LwA (helivõimsus)
KwA (helivõimsus määramatus)
D24000
230
2
W 1 600 / 1 500
min-1
4 200
mm
250
mm
25,4
mm
1,5
sirge, sooneta
(ühtlase servaga)
min-1
5 000
°
22,5 / 45
mm
610
mm
95
V
cm 64,5 x 64,5 x 1,2
cm 30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,0
3,0
103,0
3,1
Vibratsiooni koguväärtused (summaarne kolmes suunas),
mõõdetud vastavalt standarditele EN 61029-1, EN 61029-2-9:
Vibratsiooni mõju ah
ah =
m/s²
2,4
Määramatus K =
m/s²
1,5
20
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju
tase on mõõdetud vastavalt standardis
EN 61029 kirjeldatud standardtestile ja seda
saab kasutada tööriistade omavaheliseks
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Märgitud vibratsiooni
mõju kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kuid kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde jaoks,
erinevate lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võivad
vibratsiooni mõjuväärtused olla
erinevad. Sellisel juhul võib kogu
tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooniga kokkupuute kestuse
arvutamisel tuleb arvesse võtta ka
aega, mil tööriist on väljalülitatud
või pöörleb vabakäigul ning tööd
ei tee. See võib märkimisväärselt
vähendada kogu tööaja kestel
mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
230 V tööriistad
10 A, toitevõrk
MÄRKUS! See seade on mõeldud ühendamaks
vooluallikasüsteemiga, mille Zmax maksimaalne
lubatud süsteemitakistus on 0,30 Ω liidespunktis
(voolu ühendukast) kasutaja varustusega.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud ainult vooluvõrguga, mis vastab
ülal sätestatud nõuetele. Vajaduse korral võib
kasutaja küsida ametliku vooluvõrgu firmast,
milline on süsteemi takistus liidespunktis.
Mõisted: Ohutusjuhised
Järgmised määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisust. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
EESTI KEEL
HOIATUS! Tähistab potentsiaalselt
ohtlikku olukorda – kui seda ei
väldita, võib see lõppeda surma või
raske kehavigastusea.
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Kui kasutatakse
elektritööriistu, peab järgima
elementaarseid ohutusnõudeid, sh
ohutusnõudeid, mis puudutavad tule, elektrilöögi- ja kehavigastusohtu.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib tagajärjeks olla väike või
mõõdukas kehavigastus.
MÄRKUS! Juhib tähelepanu
toimingule, mille tagajärjeks ei või
olla kehavigastus, kuid mis võib
põhjustada varalist kahju.
Lugege enne seadme kasutamist juhiseid ja
hoidke juhised alles.
Tähendab elektrilöögiohtu.
Üldine
Tähendab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D24000
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad
standarditele: 2006/42/EÜ, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Tooted vastavad ka direktiivi 2004/108/
EÜ nõuetele. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTIGA allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat informatsiooni.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTI
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
29.12.2009
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
1 Hoidke tööala puhas
Korrast ära alad ja pingid tööalal võivad
põhjustada õnnetusi.
2 Võtke arvesse töökeskkonda
Ärge laske tööriistal sattuda vihma kätte.
Ärge kasutage tööriista niisketes või
märgades tingimustes. Hoide tööala hästi
valgustatud (250–300 lux). Ärge kasutage
tööriista seal kus on oht tulekahjule või
plahvatusele jm, näiteks tuleohtlike vedelike
ja gaaside läheduses.
3 Hoidke lapsed eemal
Ärge lubage lastel, külalistel või loomadel
tulla tööala lähedusse või puutuda tööriista.
4 Kandke nõuetekohast riietust
Ärge kandke lohvakaid riideid või juveele,
kuna nad võivad sattuda liikuvatesse
osadesse. Kui teil on pikad juuksed, katke
need kinni. Kui töötate õues, kandke
asjakohaseid kindaid ja libisematu tallaga
jalanõusid.
5 Isikukaitse
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo
või tolmumaski, kui töötate tingimustes,
mis tekitab tolmu või lendavat prahti. Kui
need osad võivad olla väga kuumad,
kandke lisaks kuumuskindlat põlle. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid kogu aeg. Kandke
kiivrit kogu aeg.
6 Kaitske end elektrilöögi eest
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Vältige vooluvõrguga
ühendatud toitekaabli puudutamist, kui see on
märg. Ärge seiske tööriista kasutamise ajal
veeloigus.
21
EESTI KEEL
7 Ärge küünitage
Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage
tasakaalu.
8 Olge tähelepanelik
Jälgige, mida oma tegevust. Kasutage tervet
mõistust.
Ärge käitage tööriista, kui olete väsinud.
9 Kinnitage lõigatav materjal
Võimaluse korral kinnitage detail pitskruvide
või kruustangide abil. See on ohutum, kui
kasutada oma käsi ning see vabastab teie
mõlemad käed tööriista käsitsemiseks.
10 Ühendage tolmuäratõmme
Kui seadmega on kaasas tolmu
äratõmbeliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad.
11 Eemaldage reguleerimis- ning
mutrivõtmed.
Muutke harjumuseks kontrollida, et
reguleerimis- ning mutrivõtmed on
eemaldatud tööriista küljest enne tööle
hakkamist.
12 Pikenduskaablid
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ja veenduge, et see pole kahjustatud.
Kui kasutate tööriista õues, kasutage õues
töötamiseks sobivat ja vastavalt tähistatud
pikenduskaablit.
13 Kasutage alati õiget tööriista
Sihtotstarvet on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Ärge koormake väikest
tööriista, tehes sellega suure tööriista tööd.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt
võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista käitamisel jõudu.
HOIATUS! Lisaseadmete kasutamine
igasuguseks muuks otstarbeks kui selles
kasutusjuhendis ette nähtud võib lõppeda
vigastusega.
14 Kontrollige seadet kahjustatud osade
suhtes
Enne kasutamist veenduge, et tööriist pole
saanud kahjustada. Kontrollige liikuvate
osade eritelgsust ja kinnijäämist, osade
võimalikku purunemist, kaitsete ja lülitite
võimalikke kahjustusi ning kõiki teisi
asjaolusid, mis võivad segada seadme
käitamist. Veenduge, et tööriist töötaks,
22
ja selle funktsioonid toimiksid nõuetekohaselt.
Ärge käitage tööriista kui mõni selle osa
on kahjustunud ja vigane. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Kahjustunud või vigased osad tuleb
lasta vahetada DEWALTI remonditöökojas.
Ärge üritage seadet ise remontida.
15 Eemaldage tööriist vooluvõrgust
Lülitage tööriist välja ja oodake kuni
tööriist täielikult seiskub, enne kui jätate
selle järelevalveta. Eemaldage seade
vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata, enne
mis tahes osade, lisaseadmete või tarvikute
vahetamist ning enne hooldamist.
16 Vältige seadme ootamatut käivitumist
Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, et
tööriist on väljalülitatud.
17 Kasutage toitekaablit nõuetekohaselt
Ärge kunagi eemaldage seadet vooluvõrgust
toitekaablist tõmmates. Hoidke kaablit
kuumuse, õli ja teravatest äärte eest.
18 Hoidke tööriist ettenähtud kohas
Kui tööriistu ei kasutata, tuleb neid hoida
kuivas kohas luku taga, laste käteulatusest
eemal.
19 Hooldage tööriista
Hoidke seade heas korras ja puhas, et
see toimiks paremini ja ohutumalt. Järgige
hooldamise ning tarvikute vahetamise
juhiseid. Hoidke käepidemed ja lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
20 Remontimine
Seade vastab kohaldatavatele
ohutusmäärustele. Viige tööriist DEWALTI
volitatud hooldustöökotta. Remonttöid võib
teha ainult selleks volitatud isik, kes kasutab
originaalvaruosi; vastasel juhul võib tekkida
tõsine oht kasutajale.
Lisaohutusnõuded plaadilõikuritele
• Ärge kasutage ebakomplektset seadet.
Ärge töötage seadmega nii, nagu see oleks
käsitööriist.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja pitskruvi
käepidemed on kindlalt kinnitatud enne mis
tahes töö alustamist.
• Ärge asetage käsi lõikeketta lähedale,
kui seade on ühendatud vooluvõrguga.
• Ärge lõigake materjali, mille käitlemisel
teie käed satuvad pöörlevale lõikekettale
lähemale kui 15 cm.
EESTI KEEL
• Ärge kunagi küünitage üle lõikeketta.
• Ärge töötage vaba-käe-lõikemeetodil. Lükake
materjal kindlalt suunaja ja juhiku vastu.
• Lülitage seade välja ja oodake selle täieliku
seiskumiseni, enne kui muudate materjali
asendit või seadet reguleerite.
• Ärge püüdke liikuvat seadet kiiresti peatada,
pannes selleks tööriista või muu eseme vastu
tera. See võib põhjustada raske õnnetuse.
• Hoidke seadme ümber olev ava hästi
hooldatud ja puhas lahtisest materjalist, nt
laastud ja mahalõigatud tükid.
• Kontrollige perioodiliselt, kas mootori
õhutusavad on puhtad ja vajadusel
eemaldage tolm.
• Eemaldage seade vooluvõrgust enne
hooldustööde tegemist või lõikeketta
vahetamist.
• Ärge puhastage või tehke hooldustöid,
kui seade veel töötab ja saepea pole
puhkeasendis.
• Valige lõigatava materjali jaoks õige lõikeketas.
• Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
loetletud lõikekettaid. Ärge kasutage
lihvkettaid. Ärge kasutage ketassae kettaid
või muid hammastega lõikekettaid.
• Lõikeketta vm sobiva tarviku maksimaalne
lubatud töökiirus peab alati olema võrdne
või suurem kui seadme andmesildil näidatud
suurim vabakäigukiirus.
• Ärge kasutage lõikekettaid, mis ei vasta
tehnilistes andmetes näidatud mõõtmetele.
Ärge kasutage vaherõngaid ketta
sobitamiseks seadme võllile.
• Kontrollige lõikeketast alati enne kasutamist.
Ärge kasutage defektseid, pragunenud või
muul moel kahjustatud kettaid.
• Enne kasutamist veenduge, et lõikeketas on
korralikult paigaldatud.
• Käitage seadet ilma koormuseta vähemalt 30
sekundit. Kui tekib tugev vibratsioon või muu
häire, seisake seade ja kontrollige, milles
põhjus.
• Ärge käitage seadet ilma kaitsekateteta.
• Hoidke materjali lõikamise ajal kindlalt
suunaja ja juhiku vastas. Ärge töötage vabakäe-lõikemeetodil.
• Äge lõigake materjali, mille läbilõikamiseks
ei piisa lõikeketta maksimaalsest
lõikesügavusest.
• Ärge lõigake kuivalt. Lisaks seadme
kahjustamisele toob kuivalt lõikamine kaasa
kasutaja kokkupuute kahjuliku õhutolmuba.
• Ärge kasutage lõikekettaid materjaliservade
freesimiseks.
• Ärge lõigake metalli.
• Säilitage lõikekettaid hästi kaitstuna, kuivas
kohas, lastele kättesaamatult.
• Ärge reguleerige seadet ega vahetage
selle osi seadme modifitseerimise
eesmärgil. Tehnilisi muutusi võib teha ainult
seadme tootja kooskõlas kohaldatavate
ohutusnõuetega.
HOIATUS! Enne vooluahela
pingestamist ja seadme
sisselülitamist veenduge, et
ühendused on kuivad.
– Hoidke vesi eemal seadme
elektrilistest osadest ning hoolitsege,
et tööalas ei oleks inimesi.
– Seadme toitekaablit võib vahetada
ainult seadme tootja või tema
volitatud esindaja.
– HOIATUS! Pärast voolukatkestust
lülitage toitelüliti välja, enne kui
vajutate rikkevoolukaitse (RCD)
RESET-nuppu.
– Veenduge, et kasutatav vooluvõrk
on varustatud nõuetekohase
automaatkaitsega, mille
toimekarakteristik HD384 kohaselt
on “B”.
Muud riskid
Seadme kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused;
– lõikeketta purunemisest põhjustatud
vigastused.
Riskid on kõige suuremad:
– seadme käitamise piirkonnas;
– seadme pöörlevate osade läheduses.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete
järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisele
ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on
järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Pöörleva lõikeketta katmata osade
põhjustatud õnnetuseoht.
– Lõikeketta vahetamisel tingitud õnnetuseoht.
– Sõrmede muljumise oht kaitsepiirde
avamisel.
23
EESTI KEEL
Tööriistal olevad sildid
4 kuuskantkruvi
Tööriistal on kasutatud järgmisi piltsümboleid.
1 kuuskantvõti
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Ärge kasutage abrasiivkettaid.
Kandke kaitseprille.
Seadmega töötamisel kandke alati
tavalisi töökindaid.
Kandke alati kõrvakaitsmeid.
Hoiatus. Teravad servad.
Toitelüliti: asendid I (sees) ja 0 (väljas).
Kandekoht.
Ärge pange oma käsi sellesse
piirkonda.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. A)
Andmekood (78), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Näide.
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 kasutusjuhend
1 detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või
lisatarvikud ei ole transpordil saanud
kahjustada.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (jn A)
Plaadilõikur D24000 on mõeldud mitmesuguste
plaatide professionaalseks märglõikamiseks.
Varustatuna sobiva lõikekettaga, mille läbimõõt
on 250 mm, saab seadmega lõigata betooni,
tellist, portselani ja keraamilisi materjale. See
mitmekülgne seade võimaldab plaate lõigata
sirgelt (tükeldada), diagonaalis, teha plaatidesse
sisselõikeid ja lõigata kalde all, tehes seda kõike
lihtsalt, täpselt ja ohutult.
Seadet ei tohi kasutada muul otstarbel peale
selles kasutusjuhendis nimetatute.
1 Toitelüliti
2 Lõikesügavuse reguleerimisnupp
3 Juhtkäepide
4 Liuglaud
5 Servajuhik
6 Lauapikendus
7 Veedüüsid
8 lõiketera
9 Kaitsekate
10 Sügavuspiirik
11 Kalde reguleerimisnupp
12 Võtme asukoht
1 mootori raamikoost
13 Veevann
1 toe raamikoost
14 Liuglaua veekogur
1 veevann
15 Tagumine veekogur
1 veepump
1 lõiketera
1 liuglaud
1 lauapikendus
1 servajuhik
1 tagumine veekogur
1 liuglaua veekogur
1 komplekt väikeäärikuid
24
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Veenduge alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Tööriist on EN 61029-le vastava
topeltisolatsiooniga. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
EESTI KEEL
HOIATUS! 115 V seadet tuleb
käitada läbi tõrkekindla eraldustrafo,
mille primaar- ja sekundaarmähise
vahel on maandus.
Juhet võib vahetada ainult volitatud
hooldustöökojas või seda peab tegema
kvalifitseeritud elektrik.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Minimaalne juhtme
suurus on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
Rikkevoolukaitse
Seade on varustatud rikkevoolukaitsega
(RCD), mis kaitseb kasutajat elektrilöögi
eest, katkestades ahela, kui rikkevool tõuseb
vähemalt 30 mA-ni. Toitepinge 115 V korral on
rikkevoolu alampiir 5 mA.
HOIATUS! Kui rikkevoolukaitset
pole paigaldatud, ärge käitage
seadet. Ärge kasutage seadet,
kui rikkevoolukaitse ei tööta
nõuetekohaselt. Rikkevoolukaitse
nõuetekohaseks toimimiseks
tuleb seade ühendada maandatud
pistikupesaga. Kontrollige
regulaarselt rikkevoolukaitse
toimimist, vajutades nuppu TEST.
Kokkupanemine
HOIATUS! Enne kokkupanemist
eemaldage tööriist vooluvõrgust.
HOIATUS! Seadet kokku pannes
järgige alati allpool olevaid juhiseid
antud järjekorras.
Seadme ja selle osade lahtipakkimine
HOIATUS! Seadme teisaldamiseks
paluge alati abi. Üksinda tõstmiseks
on seade liiga raske.
Mootoriraami asetamine tugiraamile (jn B1)
• Asetage tugiraam (16) võimalikult tasasele ja
rõhtsale pinnale.
• Asetage mootori raam (17) tugiraamile,
seades jaluse (18) augud kohakuti
paigaldusavadega (19).
• Sisestage kruvid (20) aukudesse.
• Pingutage kruvid komplektis oleva
kuuskantvõtmega (21).
Liuglaua paigaldamine tugiraamile
(jn B2 ja B3)
• Veenduge, et lukk (22) on vabastatud
asendis.
• Hoidke lauda raami ees, seades selle rullikud
(23) kohakuti rullikusiiniga (24).
• Asetage tagumine rullik ümarale siinile.
• Lükake laud siinile, nii et laagrid (25)
asetsevad liugsiinide (26) sees.
• Kui laua esiosa jõuab raamini, kallutage lauda
kergelt, et ületada piirik (27).
• Fikseerige laua asend, keerates tihvti (22) ja
lükates selle siini auku (28).
Seademe asetamine veevanni kohale (jn B4)
• Asetage veevann (13) võimalikult tasasele ja
rõhtsale pinnale.
• Sulgege tühjendusava korgiga (29).
• Tõstke seade üles, hoides seda joonisel
näidatud viisil tõstekohtadest.
• Asetage seade veevanni kohale, vastavalt
joonisele.
Lauapikenduse paigaldamine (jn C)
• Hoidke lauapikendust (6) kohakuti liuglaua (4)
parema küljega.
• Seadke lauapikenduse ühendustihvtid (30)
kohakuti liuglaua aukudega (31).
• Lükake lauapikendus liuglaua vastu.
• Pingutage kinnitusnupp (32).
Veepumba paigaldamine (jn D1 ja D2)
• Kinnitage voolik (33) liitmiku (34) külge.
• Asetage veepump (35) veevanni (13)
sügavasse nurka.
• Paigutage toitekaabel ja veevoolik veevanni
põhja, et vältida nende kokkupuudet
liuglauaga.
• Eemaldage kastist lahtine pakkematerjal.
Veekogurite paigaldamine (jn E1 ja E2)
• Tõstke seadme osad kastist välja.
Tagumine veekogur
• Eemaldage seadme osadelt ja kogu
ülejäänud pakkematerjal.
Tagumine veekogur (15) on vajalik tagasivoolava
vee kogumiseks suurte detailide lõikamise ajal.
• Hoidke veekogurit veevanni tagumise osa
juures.
25
EESTI KEEL
• Lükake haarad (36) veevanni servade
(37) alla, kuni süvendid (38) on paigutatud
kõrvade taha.
• Kallutage koguri tagaosa veidi ülespoole, kuni
kogur kinnitub ettenähtud asendisse.
Liuglaua veekogur
Liuglaua veekogur (14) liigub koos lauaga, et
koguda suurtelt ja diagonaalselt lõigatavatelt
plaatidelt mahavalguvat vett.
• Hoidke veekogurit veevanni ligulaua parema
külje juures.
• Lükake haarad (39) liuglaua servade (40) alla,
kuni süvendid (41) on paigutatud kõrvade
taha.
• Kallutage koguri tagaosa veidi ülespoole, kuni
kogur kinnitub ettenähtud asendisse.
Lõikeketta paigaldamine (jn F1 – F3)
Suurim kasutatav lõikeketta läbimõõt on
254 mm.
• Kasutades komplekti kuuluvat kuuskantvõtit
(42) keerake lahti kaitsekatte küljel olev kruvi
(43).
• Tõmmake kummist külgklapp (44) tagasi ja
kergitage kaitsekatet (9) tahapoole.
• Vajutage ühe käega võlli lukustusnuppu (45)
ja teises käes komplekti kuuluvat mutrivõtit
(46) hoides keerake lukustusmutter (47)
vastupäeva lahti.
HOIATUS! Võlliluku kasutamiseks
vajutage nuppu ja keerake võlli
käega, kuni võll lukustub. Jätkake
lukustusnupu hoidmist, et vältida võlli
pöörlemist.
• Eemaldage lukustusmutter (47) ja välimine
äärikseib (48).
• Paigaldage lõikeketas noolega
samasuunaliselt kaitsekattel olevale noolele.
• Paigaldage välimine äärikseib (48). Lugege
kasutatava ääriku kohta jaotisest Materjali
paksus.
• Pingutage lukustusmutrit (47) päripäeva
keerates, hoides samal ajal võllilukku teise
käega all.
• Asetage kaitsekate (9) tagasi.
• Keerake kaitsekatte kruvi (43) kinni.
HOIATUS! Ärge kunagi vajutage
võllilukku, kui ketas pöörleb.
Materjali paksus (jn F2)
• D24000 on varustatud suure läbimõõduga
äärikuga (48a), mis sobib kuni 80 mm
sügavuse materjali lõikamiseks.
26
• Seadme komplektis on ka väiksema
läbimõõduga äärik (48b), mille kasutamisel
suurim lõikesügavus on 95 mm.
• Parema tööjõudluse huvides tuleks kasutada
suuremat äärikut alati, kui see on võimalik.
Seadme ühendamine vooluvõrguga (jn A)
• Veenduge, et toitelüliti (1) on väljalülitatud
asendis.
• Ühendage toitepistik vooluvõrgu pistikupesaga.
• Tehke seadme toitekaablisse tilga-aas, et
vältida vee pistikule tilkumist. Tilga-aas peab
jääma pistikupesast allapoole.
Reguleerimine
HOIATUS! Enne reguleerimist
eemaldage tööriist vooluvõrgust.
Lõikesügavuse kontrollimine ja
reguleerimine (jn G)
Lõikeketta serv peab ulatuma vähemalt 5 mm
võrra läbi lauapinna.
• Keerake sügavuse seadenupp (2) lahti.
• Langetage haar, et seada lõikeketas
madalaimasse asendisse.
• Keerake sügavuse seadenupp (2) kinni.
• Tehke tühikäik, surudes laua läbi lõikeketta.
Veenduge, et lõikeketas ei puuduta lauda.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Keerake sügavuse seadenupp (2) lahti.
• Vabastage liblikmutrit (49) paar pööret.
• Reguleerige lõikesügavuse piirikut (10)
vastavalt vajadusele, nii et lõikeketta serv
ulatub vähemalt 5 mm võrra aluapinnast
allapoole.
• Pingutage liblikutter (49).
Kontrollige, kas paralleellõike käik on juhtlati
suhtes täisnurga all (jn H1 ja H2)
• Langetage haar, et seada lõikeketas
madalaimasse asendisse.
• Lükake laud ketta ette.
• Asetage nurgik (50) laua peale juhtlati vastu,
nii et see puudutab lõikeketast.
• Lükake laud lõikeketta alt läbi ja kontrollige,
kas ketas liigub nurgikuga paralleelselt.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Keerake kruvid (51) lahti, hoides siinikoostu
raamil paigal.
• Nihutage siini regulaatorit (52) vastavalt
vajadusele.
• Kui nurgik on asetatud juhtlati vastu,
kontrollige veel kord, kas ketas liigub
nurgikuga paralleelselt ja reguleerige, kui vaja.
• Pingutage kruvid (51).
EESTI KEEL
Kontrollige, kas lõikeketas on laua suhtes
täisnurga all (jn I1 - I3)
• Keerake kalde fikseerimisnupp (11) lahti.
• Lükake saepead paremale, täiesti
vertikaalsesse asendisse, ja pingutage kalde
pitskruvi.
• Langetage haar, et seada lõikeketas
madalaimasse asendisse.
• Lükake laud ketta alla.
• Asetage nurgik (50) laua peale lõikeketta
vastu, joonisel näidatud asendisse.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
a. Vabastage kalde fikseerimisnupp (11) ja
pöörake vertikaalasendi seadekruvi (53)
sisse- või väljapoole, kuni lõikeketas on laua
suhtes 90° nurga all nurgikuga mõõdetuna.
• Kui kalde osuti (54) ei näita nulli kalde skaalal
(55), keerake lahti kruvi (56), mis hoiab osutit,
ja liigutage osutit vastavalt vajadusele.
Kaldenurga kontrollimine ja reguleerimine
(jn I3 ja j)
• Vabastage kalde fikseerimisnupp (11) ja
seadke lõikuripea vasakule. See on 45°
kaldeasend.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Keerake piirdekruvi (57) sisse- või väljapoole,
kuni osuti (54) näitab 45°.
Lõikesoon (jn K)
Lõikesoone näidik (58) aitab leida lõikeketta
liikumisteed.
• Lülilage seades sisse ja oodake, kuni ketas
saavutab täiskiiruse.
• Lükake laud lõikeketta alt läbi, et lõigata
kettasse (59) soon.
• Lülitage seade välja.
Kui lõikesoon on kulunud, võite teha uue
lõikesoone.
• Vabastage lukustuskruvi (60).
• Pöörake ratast (59), et paljastada
läbilõikamata pind.
• Pingutage lukustuskruvi (60).
• Lõigake uus lõikesoon vastavalt eelmisele
juhisele.
Skaala kontrollimine ja reguleerimine (jn L)
• Lükake laud ketta alla.
• Kontrollige juhtlatil olevat skaalat (61) mõõtelindi
(62) abil, asetades nulli lõikeketta vastu.
• Kui reguleerimine on vajalik, keerake lahti
kruvid (63), mis hoiavad skaalat (62) paigal,
reguleerige skaala õigesse asendisse ja
pingutage kruvid.
Liuglaua fikseerimine (jn M)
Laua saab fikseerida järgmistesse asenditesse.
– Esimene asend (lõikeketas on vabalt
ligipääsetav) (64).
– Sisselõikeasend (lõikeketas on laua keskel)
(65).
– Tagumine asend (lõikeketas on juhtlati
juures) (66).
• Paigutage laud (4) vajalikku asendisse.
• Fikseerige laua asend, keerates tihvti (22) ja
lükates selle siini auku.
Veedüüside reguleerimine (jn A ja N)
Reguleeritavad veedüüsid (7) on vajalikud
jahutusvee voolu suunamiseks jahutatavale
pinnale.
• Reguleerige düüsi, keerates käepidet (67)
vajalikus suunas.
– Maksimaalne jahutus (düüsid on tagasi
tõmmatud) (68).
– Minimaalne jahutus (düüsid on lõikekettaga
kohakuti) (69).
– Väljalülitatud asend jahutusvee
sulgemiseks lõikamiste vaheajal ning
lõikeketta (70) vahetamiseks.
Vee vooluhulga reguleerimine (jn O)
Veetorus olev voolupiiraja (71) on mõeldud
lõikekettale suunatud jahutusvee vooluhulga
reguleerimiseks.
• Vooluhulga vähendamiseks suruge
voolupiirajat kokku.
• Vooluhulga suurendamiseks vabastage
voolupiirajat.
Kasutusjuhised
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina tööpind
tuleb valida nii, et operaatoril oleks tööst hea
ülevaade ning piisavalt vaba liikumisruumi
materjali käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks veenduge,
et töökeskkond ei oleks liialt külm, seade ning
tarvikud oleksid hästi hooldatud ning kastuatava
materjali mõõdud vastaksid seadmele.
HOIATUS! Alati järgi ohutusnõudeid
ja eeskirju.
• Veenduge, et tööriist on paigaldatud
kindlalt.
• Veenduge, et materjal on korralikult
toestatud.
27
EESTI KEEL
• Veenduge, et lõikeketas ei puuduta
materjali, enne kiu seade sisse
lülitatakse.
• Enne saagimist laske mootoril
saavutada täiskiirus.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge kasutage tööriista
käitamisel jõudu.
• Hoidke käed lõikeketta liikumisteelt
eemal. ärge asetage käsi joonisel P
näidatud tähistatud alasse.
Enne kasutamist.
• Paigaldage materjalile vastav lõikeketas.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja pitskruvid
on kindlalt pingutatud.
• Valage veevanni piisav kogus vett, nii et
veepump on täiesti vee all.
Sisse- ja väljalülitamine (jn Q)
• Seadme sisselülitamiseks seadke toitelülitit
(1) asendisse I.
• Seadme väljalülitamiseks seadke toitelülitit (1)
asendisse 0.
Toitekaabliga on ühendatud rikkevoolukaitse
(RCD), milles on pingevaba lähtestuslüliti ja
käsitsi tagastatav mootori ülekoormuskaitse.
Pärast voolukatkestust toimige järgmiselt.
• Veenduge, et toitelüliti (1) on väljalülitatud
asendis.
• Vajutage RCD lähtestuslülitit.
Lüliti lukustamine
• Seadme loata kasutamise vältimiseks saab
toitelüliti tabaluku abil lukustada.
Lihtsad lõiked
Üldine käitlemine
– Proovige mõnd lihtsamat projekti, kasutades
plaadijääke, kuni õpite tundma seadme
käitumist.
– Enne lõplikku lõikamist tehke alati tühi
töötsükkel (seadet sisse lülitamata), et
saaksite kontrollida lõikeketta liikumisjoont.
Rööpne vertikaallõige (jn R)
• Seadke kaldenurgaks 0°.
• Langetage haar, et seada lõikeketas
madalaimasse asendisse.
• Asetage lõigatav materjal lauale, juhtlati
vastu, asetades pealispinna ülespoole.
Seadke materjalile tehtud märe kohakuti
lõikesoone tähisega.
• Hoidke mõlemad käed lõikeketta liikumisteelt
eemal.
28
• Lülitage seade sisse ja laske kettal saavutada
täiskiirus. Oodake, kuni lõikeketas on veega
täielikult kaetud.
• Lükake materjal aeglaselt lõikeketta alla,
hoides materjali samas kindlalt piirde
vastas. Ärge kasutage jõudu. Lõikeketta
pöörlemiskiirus tuleb hoida ühtlasena.
• Pärast lõike lõpetamist lülitage seade välja,
laske kettal peatuda ja eemaldage materjal.
Rööpne kaldlõige (jn S)
Lõikeketta kallet saab reguleerida 22,5° ja 45°
alla.
• Vabastage kalde fikseerimisnupp (11) ja
seadke ketas sobiva kalde alla.
• Keerake kalde fikseerimisnupp kindlalt kinni.
• Jätkake saagimist nii nagu täisnurkse
vertikaallõike puhul.
Diagonaallõige (jn T1 ja T2)
Servajuhik (5) võimaldab plaate lõigata 45°
nurga all.
• Asetage servajuhik koos kanduriga (72)
juhtlati peale
• Kallutage juhtlatt (73) vajalikku asendisse:
– pöörake juhtpatt paremale, et lõigata suure
plaadi küljest väikest tükki;
– muude lõikamistööde jaoks pöörake juhtlatt
vasakule.
• Seadke paralleeljuhik vajalikule kaugusele.
• Keerake nupp (74) kinni, et juhik fikseerida.
• Jätkake saagimist nii nagu täisnurkse
vertikaallõike puhul.
Sisselõige (jn U)
Sisselõiget kasutatakse ava lõikamiseks plaadi
keskele, nt pistikupesa, toru vms jaoks.
• Märkige ava asukoht plaadil, plaadi mõlemal
küljel.
• Paigaldage sobiva suurusega lõikeketas.
• Reguleerige lõikesügavus, nii et see ulatub
aunult poolenisti läbi materjali.
• Asetage lõigatav materjal lauale, juhtpati
vastu, asetades pealispinna ülespoole.
Seadke materjalile tehtud märe kohakuti
lõikesoone tähisega.
• Lülitage seade sisse ja laske kettal saavutada
täiskiirus. Oodake, kuni lõikeketas on veega
täielikult kaetud.
• Liigutage lauda, kuni materjalile tehtud märge
on lõikeketta all.
• Langetage haar, et lõigata kettaga materjali.
Ärge lõigake märgitud kohast kaugemale.
Kui plaat on läbi lõigatud, fikseerige haar
ülemises asendis.
• Korrake protseduuri teiste märkide juures.
EESTI KEEL
• Pöörake plaat tagurpidi. Korrake kirjeldatud
toiminguid plaadi teisel küljel, et plaat läbi
lõigata.
• Pärast lõike lõpetamist lülitage seade välja,
laske kettal peatuda ja eemaldage materjal.
Soonte lõikamine (jn V)
Seade võimaldab lõigata plaatidesse sooni nt
juhtmete paigaldamiseks plaadi taha.
• Seadistage lõikamissügavus vastavalt
vajadusele.
• Asetage lõigatav plaat lauale, juhtlati vastu,
asetades pealispinna allapoole. Seadke
materjalile tehtud märe kohakuti lõikesoone
tähisega.
• Jätkake saagimist nii nagu täisnurkse
vertikaallõike puhul.
• Korrake toimigut, et soon laiemaks lõigata.
Lisavarustus
HOIATUS! Muid lisaseadmeid, peale
DEWALTI pakutate ei ole koos selle
tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
koos tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud lisaseadmeid.
HOIATUS! Seadme teisaldamiseks
paluge alati abi. Üksinda tõstmiseks
on seade liiga raske.
Hooldamine
Teie DEWALTI tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Veevanni tühjendamine (jn X)
Veevann tuleb pärast kasutamist alati
tühjendada.
• Asetage veepump alusele (75).
• Pange tühjendusava (29) alla sobiv nõu.
• Eemaldage kork.
• Laske vedelikul välja voolata.
• Kui vann on tühjenenud, paigaldage kork.
• Kõrvaldage vesi keskkonnasõbralikul moel.
Laua veeretakistuse reguleerimine (jn Y)
Laua ja rullikute vahelise pilu kõrvaldamiseks
toimige järgmiselt.
• Vabastage siini kõrguse seadekruvid (76).
• Keerake siini kõrguse regulaatoreid (77), kuni
laud liigub vabalt.
• Pingutage siini kõrguse seadekruvid.
Saada olevad lõikekettad
Ketta
tüüp
DT3733
DT3734
Mõõtmed (läbimõõt Otstarve
x ava läbimõõt)
250 × 25,4 mm
Keraamilised
plaadid
250 × 25,4 mm
Portselan- ja
kiviplaadid
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige müüjaga.
Transportimine (jn W1 ja W2)
Eemaldatud osad võib transpordi
hõlbustamiseks panna veevanni.
• Tühjendage veevann. Vt jaotist “Hooldus”.
• Eemaldage servajuhik ja lauapikendus.
• Fikseerige liuglaud.
• Eemaldage veekogurid.
• Tõstke seade veevannilt maha, vastavalt
joonisele.
• Asetage kogurid veevanni, joonisel näidatud
suunas.
• Pöörake veevann tagurpidi.
• Asetage servajuhik ja lauapikendus veevanni,
joonisel näidatud suunas.
Puhastamine
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt
lõikeketta kaitsekatet ja veenduge, et see
toimib nõuetekohaselt. Veenduge, et pori ja
materjalitükid neid osi ei ummista.
Kui materjalitükke on kiilutud lõikeketta
ja katisekatete vahele, eemaldage seade
vooluvõrgust ja järgige jaotises Lõikeketta
paigaldamine olevaid juhiseid. Eemaldage
materjalitükid ja paigadalge lõikeketas.
Hoidke ventilatsiooniavad puhtana ja puhastage
korpust korrapäraselt pehme lapiga.
Seadet tuleb puhastada järgmiselt iga päev.
• Pange veepump puhta veega täidetud
ämbrisse ja pumbake vett läbi voolikute.
• Puhastage siine ja tugihaara mördikäsna või
lapiga.
• Loputage veevanni ja liuglauda puhta veega.
Lühkige toplmujäägid mördikäsna abil maha.
29
EESTI KEEL
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikaromu ja pakendite
sorteerimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest
ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale,
kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК
D24000
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы D EWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты D EWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D24000
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт 1 600 / 1 500
Число оборотов без нагрузки об/мин.
4 200
Диаметр диска
мм
250
Диаметр установочного
отверстия диска
мм
25,4
Толщина диска
мм
1,5
Тип режущего диска
Прямой, без
углубления
(непрерывная
кромка)
Макс. окружная скорость
диска
об./мин.
5 000
Фиксированные установки
угла наклона
°
22,5 / 45
Макс. продольный рез
мм
610
Глубина реза под углом 90°
мм
95
Макс. размеры заготовки
Плитка (гранит)
см 64,5 x 64,5 x 1,2
Блок (обожженная глина)
см 30,5 x 30,5 x 9,0
Макс. нагрузка
Плитка (гранит)
кг
13
Блок (обожженная глина)
кг
20
Габаритные размеры
см
86,4 x 68,6
Номинальный вес
кг
32
Макс. допустимый вес (с водой) кг
51
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
90,0
дБ(А)
дБ(А)
3,0
103,0
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3,1
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029-1 и EN 61029-2-9:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
2,4
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может
также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится в ненадлежащем порядке,
уровень вибрации будет отличаться от указанной величины.
Это может значительно увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент находился в выключенном
состоянии или когда он включен,
но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности для
защиты оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Декларация соответствия
ЕС
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы
Zmax 0,30 Ω в точке подключения (блоке
питания) пользовательской сети.
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Пользователь должен следить за тем,
чтобы данное устройство подключалось
только к системе электропитания, которая
полностью соответствует описанным
выше требованиям. При необходимости
пользователь может узнать о системе
сопротивления в точке подключения
в компании по коммунальному
электроснабжению.
D EWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Определения:
Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на
данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к получению травмы
легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Означает ситуацию, не
связанную с получением
телесной травмы, которая,
однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
32
D24000
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических
данных и делает это заявление от имени
фирмы D EWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным
разработкам
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.12.2009
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара,
поражения электрическим током
и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие требования
1 Содержите рабочее место в чистоте
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2 Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде. Обеспечьте хорошую
освещенность рабочего места (250300 Люкс). Не пользуйтесь инструментом,
если существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3 Не подпускайте детей к рабочей зоне
Не позволяйте детям, посторонним лицам
или животным находиться в рабочей зоне,
дотрагиваться до инструмента или до
электрического кабеля.
4 Одевайтесь соответствующим образом
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. Используйте защитный
головной убор, чтобы спрятать
длинные волосы. Рекомендуется
надевать защитные перчатки и обувь на
нескользящей подошве.
5 Личная безопасность
Всегда работайте в защитных
очках. Если во время работы может
образоваться пыль или вылетают
частицы обрабатываемого материала,
всегда надевайте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
6 Защита от поражения электрическим
током
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
7
8
9
10
11
12
13
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам).
Избегайте соприкосновения с влажным
кабелем, подключенным к электросети.
При работе электроинструментом стойте
только на сухой поверхности.
Работайте в устойчивой позе
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
Будьте внимательны
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости.
Закрепляйте обрабатываемую
заготовку
Используйте струбцины или тиски для
фиксации заготовки. Это более безопасно
и позволяет управлять инструментом
обеими руками.
Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
Удалите регулировочные и гаечные
ключи
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
Удлинительные кабели
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения вне
помещений и имеющим соответствующую
маркировку.
Используйте инструмент по
назначению
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при помощи
более мощных инструментов. Инструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках. Избегайте
чрезмерной нагрузки инструмента.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов работ, не
рекомендованных в данном руководстве
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
14 Проверяйте исправность деталей
инструмента
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрокабель
на отсутствие повреждений. Проверьте
центровку и качество крепления
движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, исправность
защитных кожухов и выключателей,
а также любые другие условия, которые
могут повлиять на работу инструмента.
Убедитесь, что инструмент находится
в безупречном состоянии и готов
выполнять все намеченные функции.
Не используйте инструмент, если
повреждена или неисправна какаялибо его деталь. Не используйте
электроинструмент, если его выключатель
не устанавливается в положение
включения или выключения. Заменяйте
поврежденные или неисправные детали
только в авторизованном сервисном
центре D EWALT. Никогда не пытайтесь
выполнить ремонт самостоятельно.
15 Отключите инструмент от источника
питания
Прежде чем оставить инструмент без
присмотра, выключите его и дождитесь
полной остановки двигателя. Если
инструмент не используется, а также
перед проведением технического
обслуживания или сменой
принадлежностей или насадок, всегда
отключайте инструмент от источника
питания.
34
16 Не допускайте непреднамеренного
запуска
Перед подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
17 Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов.
18 Хранение неиспользуемых
инструментов
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
19 Проверяйте исправность инструмента
Содержите инструмент в хорошем
и чистом состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели
и сделает работу более безопасной.
Соблюдайте инструкции по техническому
обслуживанию и замене дополнительных
принадлежностей. Все рукоятки
и выключатели должны быть сухими,
чистыми и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
20 Ремонт
Данный инструмент изготовлен в полном
соответствии с правилами техники безопасности. Ремонтируйте инструмент в авторизованном сервисном центре D EWALT.
Ремонт инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных
запасных частей; несоблюдение данного
указания может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила техники
безопасности для работы на
плиткорезном станке
• Используйте станок только в полностью
собранном состоянии. Не используйте
станок как ручной (переносной)
электроинструмент.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не держите руки рядом с диском, когда
станок подключен к источнику питания.
• Не используйте данный инструмент
при необходимости ручного удержания
детали, если расстояние от руки
до вращающегося режущего диска
составляет менее 15 см.
• Следите за тем, чтобы руки не находились
в зоне за режущим диском.
• Не работайте, удерживая заготовку
вручную. Крепко прижимайте
обрабатываемую заготовку к столу
и направляющему упору.
• Перед тем как двигать заготовку или
менять настройки, выключите станок
и дождитесь остановки режущего диска.
• Никогда не пытайтесь быстро остановить
механизм путем прижатия какого-либо
инструмента или другого предмета
к режущему диску; это может стать
причиной несчастного случая с тяжкими
последствиями.
• Следите, чтобы окружающее
пространство вокруг станка всегда было
чистым, не допускайте скапливания
обрезков и пыли.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них пыли.
• Перед заменой режущего диска или
выполнением технического обслуживания
отключите станок от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
станок еще работает, а пильная головка
находится в рабочем положении.
• Используйте режущие диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Используйте только режущие диски,
обозначенные в данном руководстве
по эксплуатации. Ни в коем случае не
устанавливайте на станок шлифовальные
круги. Ни в коем случае не используйте
режущие диски для дисковых пил или
другие отрезные диски с зубьями.
• Максимально допустимая частота
вращения режущего диска или какойлибо другой принадлежности должна
соответствовать или превышать
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке станка.
• Не допускается использование
с инструментом режущих дисков, размеры
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
которых отличаются от указанных
в технических характеристиках. Не
используйте никаких монтажных
элементов при установке диска на
шпиндель.
Каждый раз перед использованием
проверяйте состояние режущего диска.
Ни в коем случае не используйте
обломанные или треснутые режущие
диски.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что режущий диск установлен
правильно.
Включите станок и дайте ему поработать
без нагрузки (установив в безопасное
положение) в течение минимум 30-ти
секунд. При выявлении значительной
вибрации или иных дефектов, выключите
станок и проверьте его для выявления
причины.
Не работайте на станке без
установленных защитных кожухов.
Крепко прижимайте заготовку к столу
и направляющему упору во время
выполнения операций. Не работайте,
удерживая заготовку вручную.
Не режьте заготовки, толщина которых
превышает максимально допустимую
глубину резания диска.
Ни в коем случае не режьте всухую.
Резка всухую вредна не только для
станка, но и для Вашего здоровья, ввиду
повышенного выделения пыли.
Ни в коем случае не используйте
режущие диски для шлифования боковой
поверхностью.
Ни в коем случае не режьте металлы.
Режущие диски храните в надежно
защищенном и сухом месте, недоступном
для детей.
Ни в коем случае не производите
самостоятельно регулировку
и замену деталей станка. Технические
изменения могут производиться
только изготовителем оборудования,
в соответствии с действующими нормами
и правилами безопасности.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем
снова присоединить станок
к штепсельной розетке и включить
электрическую цепь, убедитесь,
что все соединения находятся
в сухом состоянии.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Следите, чтобы на электрических
частях инструмента и на людях
в рабочей зоне не было воды.
– Замена удлинительного кабеля
всегда должна выполняться
производителем оборудования
или в авторизованном сервисном
центре.
– ВНИМАНИЕ! Когда напряжение
после короткого замыкания
восстановится, переведите
пусковой выключатель по
положение «ВЫКЛ.», прежде
чем нажимать на кнопку
СБРОСА устройства защитного
отключения (УЗО).
– Убедитесь что Ваше
оборудование снабжено
выключателем типа «В» согласно
HD384.
Ни в коем случае не используйте
режущие диски с углублением.
Работайте в защитных очках.
Всегда при работе с данным
инструментом надевайте рабочие
перчатки.
Всегда используйте средства
защиты органов слуха.
Внимание! Острые края.
Пусковой выключатель: позиция
I (включено) и O (выключено).
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при работе данными инструментами:
Место захвата для перено-
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
ски
– получение травмы вследствие
разрушения режущего диска
Эти риски являются наиболее очевидными:
– непосредственно в зоне обработки,
– в зоне нахождения вращающихся
деталей оборудования.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
режущего диска.
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
Маркировка инструмента
На станке имеются следующие знаки:
Перед началом работы
внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
36
Держите руки в стороне от этого
участка.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
(РИС. В1)
Код даты (78), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
Блок электродвигателя
Блок опорной рамы
Водная ванна
Водяной насос
Режущий диск
Передвижной стол
Дополнительный стол
Направляющий упор
Задний водосборник
Водосборник передвижного стола
Набор малых фланцев
Винта с шестигранными головками
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
Ваш плиткорезный станок D24000
предназначен для профессионального
мокрого резания плитки. Применяя
соответствующий режущий диск диаметром
250 мм, его можно использовать для
резания таких материалов, как бетон,
кирпич, фарфор и керамика. Обеспечивая
оптимальное разнообразие, плиткорезный
станок производит качественное
и безопасное резание следующими
методами: прямое резание, резание по
диагонали, врезное пиление и наклонное
резание.
Данный плиткорезный станок может быть
использован только в целях, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Пусковой выключатель
Рукоятка настройки глубины резания
Рабочая рукоятка
Передвижной стол
Направляющий упор
Дополнительный стол
Водоструйное сопло
Режущий диск
Защитный кожух
Ограничитель глубины реза
Рукоятка настройки наклона
Держатель гаечного ключа
Водная ванна
Водосборник передвижного стола
Задний водосборник
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
исключающей потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные
кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую,
чем потребляемая мощность данного
инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Устройство защитного
отключения
Станок оснащен устройством защитного
отключения по току утечки (УЗО), которое
защищает пользователя, замкнувшего какойлибо частью своего тела электрическую
цепь, от поражения электрическим током,
если ток утечки при этом достигнет 30 мА
или больше. Для инструментов напряжением
115 В расчетный ток утечки составляет 5 мА.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
эксплуатируйте станок без
установленного УЗО. Не
используйте станок, если УЗО
не выполняет своих функций
должным образом. Для работы
УЗО, станок должен быть
подключен к заземленной стенной
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
электрической розетке. Регулярно
проверяйте функциональность
УЗО, нажав на кнопку ТЕСТ.
Сборка
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
станка всегда отключайте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Сборку
станка всегда производите
в соответствии с приведенными
ниже разделами руководства
по эксплуатации, в заявленной
последовательности.
Распаковка станка и его составных
частей
ВНИМАНИЕ: Для перемещения
станка воспользуйтесь
посторонней помощью. Станок
слишком тяжел для одного
человека.
• Извлеките из коробки освободившийся
упаковочный материал.
• Извлеките из коробки составные части
станка.
• Удалите с составных частей станка
оставшийся упаковочный материал.
Установка блока электродвигателя на
опорную раму (Рис. B1)
• Установите опорную раму (16) на ровную
горизонтальную поверхность.
• Установите блок (17) электродвигателя
на опорную раму, чтобы отверстия
основания (18) совпали с установочными
отверстиями (19) опорной рамы.
• Вставьте в отверстия винты (20).
• Затяните с усилием винты входящим
в комплект поставки торцовым
шестигранным ключом (21).
Установка передвижного стола на
опорную раму (Рис. B2 и B3)
• Убедитесь, что фиксатор (22)
разблокирован.
• Удерживая стол перед рамой, совместите
ролики (23) с направляющей (24).
• Поставьте крайний ролик на
направляющую.
• Надвиньте стол на направляющую
настолько, чтобы подшипники (25) вошли
в направляющие (26).
38
• Как только передняя часть стола
приблизится к раме, немного наклоните
стол, чтобы провести его мимо упора (27).
• Зафиксируйте стол в этом положении,
повернув фиксатор (22) и введя его штифт
в отверстие (28) направляющей.
Установка станка в водную ванну
(Рис. B4)
• Установите водную ванну (13) на ровную
горизонтальную поверхность.
• Вставьте пробку (29) в выпускное
отверстие.
• Поднимите и удерживайте станок за точки
переноса, как показано на рисунке.
• Поместите станок в водную ванну, как
показано на рисунке.
Установка дополнительного стола
(Рис. С)
• Держите дополнительный стол (6) перед
правой стороной передвижного стола (4).
• Совместите установочные штифты
(30) дополнительного стола
с соответствующими отверстиями (31)
передвижного стола.
• Установите дополнительный стол вровень
с передвижным столом.
• Затяните зажимную рукоятку (32).
Установка водяного насоса (Рис. D1 и D2)
• Надвиньте шланг (33) на штуцер (34).
• Установите водяной насос (35) в наиболее
глубокий угол водной ванны (13).
• Проложите электрокабель и водный
шланг по дну водной ванны, чтобы они
не могли быть зажатыми передвижным
столом.
Установка водосборников (Рис. E1 и E2)
Задний водосборник
Задний водосборник (15) улавливает
стекающую воду при резании
обрабатываемых заготовок больших
размеров.
• Закрепите водосборник на задней
стороне водной ванны.
• Надвиньте кронштейны (36) на кромки (37)
водной ванны, до совмещения вырезов
(38) с выступами.
• Отклоните водосборник немного назад,
до слышимого щелчка фиксатора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Водосборник передвижного стола
Водосборник передвижного стола двигается
вместе с передвижным столом и улавливает
воду, стекающую с больших плиток и при
резании по диагонали.
• Закрепите водосборник на правой
стороне передвижного стола.
• Надвиньте кронштейны (39) на кромки
(40) передвижного стола, до совмещения
вырезов (41) с выступами.
• Отклоните водосборник немного назад,
до слышимого щелчка фиксатора.
Установка режущего диска (Рис. F1 – F3)
Допускается устанавливать отрезные диски
с максимальным диаметром 254 мм.
• С помощью входящего в комплект
поставки торцового шестигранного ключа
(42) ослабьте винт (43) на защитном
кожухе.
• Оттяните резиновый клапан (44)
и отведите назад защитный кожух (9).
• Нажмите одной рукой кнопку блокировки
шпинделя (45), затем другой рукой
входящим в комплект поставки ключом
(46) ослабьте гайку (47) крепления
режущего диска, поворачивая ее
в направлении против часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ: Для блокировки
шпинделя удерживайте кнопку, как
показано на рисунке, и медленно
поворачивайте рукой шпиндель,
до ощущаемой его фиксации. Во
избежание вращения шпинделя,
продолжайте удерживать кнопку
блокировки.
• Отвинтите гайку (47) и снимите наружный
фланец (48).
• Установите новый режущий диск, чтобы
указательная стрелка на нем указывала
в том же направлении, что и указательная
стрелка на защитном кожухе.
• Установите на место наружный фланец
(48). Диаметр фланца для использования
см. в разделе «Толщина материала».
• Удерживая нажатой одной рукой
кнопку блокировки шпинделя, другой
рукой затяните с усилием гайку (47),
поворачивая ее в направлении по часовой
стрелке.
• Надвиньте защитный кожух (9) на свое
место.
• Затяните винт (43) на защитном кожухе.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не нажимайте кнопку блокировки
шпинделя при вращающемся
режущем диске!
Толщина материала (Рис. F2)
• Модель D24000 оснащена
фланцем большого диаметра (48а),
рекомендованным для резания
материала в глубину до 80 мм.
• Фланец малого диаметра (48b)
предназначен для резания
с максимальной глубиной 95 мм.
• Чтобы добиться наилучшего результата,
по возможности, старайтесь использовать
фланцы большего диаметра.
Подключение станка к электросети
(Рис. А)
• Убедитесь, что пусковой выключатель (1)
находится в положении ВЫКЛ.
• Вставьте вилку удлинительного кабеля
в штепсельную розетку электросети.
• Прокладывайте кабель подключения
к электросети в виде капельной петли
(с провисанием), для исключения
попадания воды на штепсельную
вилку. Капельная петля - часть кабеля,
расположенная ниже штепсельной
розетки.
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой
инструмента всегда отключайте
его от электросети.
Проверка и регулировка глубины резания
(Рис. G)
Нижний край режущего диска всегда
должен находиться минимум на 5 мм ниже
поверхности стола.
• Ослабьте рукоятку настройки глубины
резания (2).
• Направьте резак вниз, чтобы установить
режущий диск в самое нижнее положение.
• Затяните рукоятку настройки глубины
резания (2).
• Произведите пробный пуск, протолкнув
стол под режущим диском на всю длину
хода. Проследите при этом, чтобы
режущий диск не касался стола.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Ослабьте рукоятку настройки глубины
резания (2).
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Ослабьте барашковую гайку (49) на
несколько оборотов.
• При необходимости, отрегулируйте
ограничитель глубины (10), при этом
проследите, чтобы нижний край режущего
диска находился минимум на 5 мм ниже
поверхности стола.
• Затяните барашковую гайку (49).
Проверка перпендикулярности подачи
к направляющему упору при поперечном
распиле (Рис. Н1 и Н2)
• Направьте резак вниз, чтобы установить
режущий диск в самое нижнее положение.
• Подвиньте стол к режущему диску.
• Положите угольник (50) на стол и плотно
прижмите к направляющему упору так,
чтобы он едва касался режущего диска,
как показано на рисунке.
• Протолкните стол под режущим диском,
чтобы проверить параллельность передвижения угольника относительно диска.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Ослабьте болты (51), крепящие блок
направляющих к опорной раме.
• При необходимости, используйте
регулятор (52) направляющих.
• Приложив угольник к упору, проверьте
параллельность передвижения
угольника относительно режущего диска
и при необходимости, произведите
соответствующую корректировку.
• Затяните винты (51).
Проверка взаимной перпендикулярности
режущего диска и поверхности рабочего
стола (Рис. I1 - I3)
• Ослабьте рукоятку настройки наклона (11).
• Переведите резак вправо, убедившись,
что он расположен полностью
вертикально, и затяните рукоятку
настройки наклона.
• Направьте резак вниз, чтобы установить
режущий диск в самое нижнее положение.
• Подвиньте стол под режущий диск.
• Положите угольник (50) на стол
и вплотную к режущему диску, как
показано на рисунке.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Ослабьте рукоятку настройки наклона
(11) и поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения
(53) влево или вправо, пока измеренный
40
по угольнику угол между режущим диском
и столом не составит 90°.
• Если указатель наклона (54) не указывает
на ноль градуированной шкалы (55) угла
наклона резака, ослабьте установочный
винт (56) и установите указательную
стрелку на ноль.
Проверка и регулировка угла наклона
(Рис. I3 и J)
• Ослабьте рукоятку настройки наклона
резака (11) и переместите резак влево.
При этом угол наклона будет равен 45°.
• При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
• Поверните стопорный винт (57) влево или
вправо, чтобы индикатор наклона (54)
указывал на 45°.
Прорезание прорези (Рис. K)
Разметочная прорезь (58) предназначена
для определения местоположения линии
перемещения режущего диска.
• Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
• Протолкните стол на всю длину под
режущим диском, чтобы прорезать
прорезь в колесе (59).
• Выключите станок.
Если прорезь не качественная, повторите
прорезание.
• Ослабьте установочный винт (60).
• Поворачивайте колесо (59), до
нахождения на нем места, не имеющего
следов резания.
• Затяните установочный винт (60).
• Прорежьте новую прорезь, следуя
приведенным выше указаниям.
Проверка и регулировка градуированной
шкалы (Рис. L)
• Подвиньте стол под режущий диск.
• Контролируйте положение
градуированной шкалы (61) с помощью
рулетки (62), нулевая риска которой
прилегает к режущему диску.
• Если требуется регулировка, ослабьте
винты (63), которыми крепится шкала (62),
затем привинтите ее с усилием к своему
месту в правильном положении.
Фиксация передвижного стола (Рис. М)
Передвижной стол можно зафиксировать
в следующих положениях:
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Переднее положение (свободный
доступ к режущему диску) (64).
– Положение врезания (режущий диск
в центре стола) (65).
– Положение выхода (режущий диск
в упоре) (66).
• Установите стол (4) в необходимом
положении.
• Зафиксируйте стол, повернув фиксатор
(22) и введя его штифт в отверстие
направляющей.
Регулировка водоструйного сопла
(Рис. А и N)
Возможна регулировка водоструйного сопла
(7), направляющего охлаждающую воду на
режущий диск.
• Вращением рукоятки (67), установите
сопло в необходимое положение.
– Максимальная площадь смачивания
(сопло полностью втянуто) (68).
– Минимальное смачивание (сопло на
одной линии с краем режущего диска)
(69).
– Выключенное положение (прекращение
смачивания водой при простое
и замене режущего диска) (70).
Регулировка потока воды (Рис. O)
Ограничитель расхода (71) на водном
шланге позволяет регулировать поток
охлаждающей воды, подводимой
к режущему диску.
• Для уменьшения расхода воды, сжимайте
ограничитель.
• Для увеличения расхода воды,
ослабляйте ограничитель.
Инструкции по
использованию
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Проверьте надежность установки
станка.
• Обеспечьте надежную фиксацию
обрабатываемой заготовки.
• Перед включением станка
убедитесь, что диск не касается
заготовки.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• В процессе работы производите
только легкое нажатие на станок.
Не прилагайте чрезмерного
усилия.
• Держите руки вне траектории хода
режущего диска. Ни в коем случае
не располагайте руки в области,
выделенной на Рис. P.
Перед началом работ
• Установите режущий диск
соответствующего типа.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
• Заполните водную ванну достаточным
количеством воды, чтобы насос был
полностью погружен в воду.
Включение и выключение (Рис. Q)
• Чтобы включить станок, установите
пусковой выключатель (1) в положение I.
• Чтобы выключить станок, установите
пусковой выключатель (1) в положение О.
Соединенное с силовым кабелем станка
устройство защитного отключения (УЗО)
содержит расцепитель минимального
напряжения и защиту от перегрузки
электродвигателя с ручным сбросом.
В случае самопроизвольного выключения
станка, поступите следующим образом:
• Убедитесь, что пусковой выключатель (1)
находится в положении ВЫКЛ.
• Нажмите кнопку сброса на УЗО.
Блокировка пускового выключателя
• Во избежание несанкционированного
использования станка, его можно
заблокировать висячим замком.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
Основные типы резов
Общие указания
– Изготовьте несколько простых изделий
из отходов, чтобы почувствовать
уверенность при управлении станком.
– Всегда сначала выполняйте пробные
разрезы (при выключенном станке), перед
тем как делать окончательный разрез,
чтобы проверить ход диска.
Вертикальное резание под прямым
углом (Рис. R)
• Установите угол наклона 0°.
• Направьте резак вниз, чтобы установить
режущий диск в самое нижнее положение.
• Положите обрабатываемую заготовку
горизонтально на стол, верхней стороной
вверх, и прижмите к упору. Совместите
разметку обрабатываемой заготовки
с разметочной прорезью.
• Держите руки подальше от режущего
диска.
• Включите станок и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
Подождите, когда отрезной диск
полностью покроется водой.
• Медленно двигайте заготовку
в направлении режущего диска, крепко
прижимая ее к направляющему упору.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Диск
будет вращаться с постоянной скоростью.
• По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока режущий диск полностью
не прекратит движение, затем удалите
заготовку.
Поперечное резание с наклоном (Рис. S)
Можно установить угол наклона 22,5° и 45°.
• Ослабьте зажимную рукоятку (11)
и установите нужный угол наклона.
• Крепко затяните зажимную рукоятку (11).
• Далее действуйте как при вертикальном
пилении под прямым углом.
Резание по диагонали (Рис. T1 и T2)
Направляющий упор (5) позволяет резать
под углом 45°.
• Установите направляющий упор
с помощью держателя (72) на упоре
подвижного стола.
• Поместите направляющую линейку (73)
на подходящую для соответствующего
резания сторону.
42
– Помещайте упор справа, если от
больших плиток должны отрезаться
маленькие куски.
– Для других целей помещайте упор
слева.
• Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
• Закрепите направляющую на месте,
затянув зажимную рукоятку (74).
• Далее действуйте как при вертикальном
резании под прямым углом.
Врезное пиление (Рис. U)
Методом врезного пиления можно вырезать
элемент в центре плитки, например,
отверстие для штепсельной розетки,
дренажа и т. д.
• Разметьте вырез на обеих сторонах
плитки.
• Установите режущий диск необходимой
величины.
• Установите глубину резания,
позволяющую производить резание
только до половины толщины
обрабатываемой заготовки.
• Положите обрабатываемую заготовку
горизонтально на стол, верхней стороной
вверх, и прижмите к упору. Совместите
разметку обрабатываемой заготовки
с разметочной прорезью.
• Включите станок и подождите, когда
диск достигнет максимальных оборотов.
Подождите, когда отрезной диск
полностью покроется водой.
• Передвиньте стол, чтобы разметка на
обрабатываемой заготовке оказалась под
режущим диском.
• Направьте резак вниз для резания
обрабатываемой заготовки. Режьте, не
выходя за пределы разметки. После
резания обрабатываемой заготовки по
размеченной длине, установите резак
в самом высоком положении.
• Повторите данный процесс для других
линий разметки.
• Переверните обрабатываемую
заготовку нижней стороной вверх.
Далее действуйте, как указано выше,
чтобы произвести аналогичное
резание на противоположной стороне
обрабатываемой заготовки.
• По окончании резания выключите
станок и ждите, пока диск полностью
не прекратит движение, затем удалите
заготовку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вырезание пазов (Рис. V)
Пазы в плитках вырезаются, например, для
прокладки скрытой электропроводки.
• Установите необходимую глубину
резания.
• Положите обрабатываемую заготовку
горизонтально на стол, верхней стороной
вверх, и прижмите к упору. Совместите
разметку обрабатываемой заготовки
с разметочной прорезью.
• Далее действуйте как при вертикальном
резании под прямым углом.
• Если необходимо расширить паз,
повторите процесс.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает D EWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные D EWALT
дополнительные принадлежности.
Типы режущих дисков, имеющиеся
в продаже
Тип
диска
DT3733
DT3734
Размеры (диаметр Применение
х диаметр посад.
отв-я)
250 × 25,4 mm
Керамическая
плитка
250 × 25,4 mm
Фарфоровая
плитка
и плитка из
натурального
камня
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Транспортировка (Рис. W1 и W2)
Для облегчения транспортировки,
демонтируемые детали можно разместить
в водной ванне.
• Вылейте воду из ванны. См. раздел
«Техническое обслуживание».
• Снимите направляющий упор
и дополнительный стол.
• Надежно закрепите передвижной стол.
• Снимите водосборники.
• Поднимите станок из водной ванны, как
показано на рисунке.
• Разместите водосборники в водной ванне,
как показано на рисунке.
• Поверните водную ванну вверх дном.
• Поместите направляющий упор
и дополнительный стол в водную ванну,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для перемещения
станка воспользуйтесь
посторонней помощью. Станок
слишком тяжел для одного
человека.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент D EWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Осушение ванны (Рис. Х)
Водная ванна должна осушаться после
каждого использования.
• Поставьте водяной насос (75) на
хранение.
• Установите подходящую емкость под
выпускным отверстием (29).
• Выньте пробку из выпускного отверстия.
• Полный слив жидкости займет довольно
длительный период времени.
• После слива жидкости установите пробку
выпускного отверстия на свое место.
• Утилизируйте жидкость безопасным для
окружающей среды способом.
Регулирование сопротивления качению
стола (Рис. Y)
Для устранения зазора между столом
и направляющими, поступите следующим
образом:
• Ослабьте винты (76) установки высоты
направляющих.
• Установите при помощи регуляторов (77)
высоту направляющих, обеспечивающую
плавное передвижение стола.
• Затяните винты установки высоты
направляющих.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Чистка
Перед использованием станка, тщательно
проверьте защитный кожух режущего диска
и убедитесь, что он функционирует должным
образом. Убедитесь, что керамическая
масса или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки
между режущим диском и защитным
кожухом, отключите станок от источника
питания и следуйте инструкциям,
приведенным в разделе «Установка
режущего диска». Удалите застрявшие
частицы и установите на место режущий
диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия станка оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
Для обеспечения постоянной чистоты
станка, ежедневно должны проводиться
следующие работы:
• Погрузите водяной насос в емкость
с чистой водой, и прокачайте воду через
систему шлангов.
• Протрите направляющие и резак влажной
губкой или протирочной тканью.
• Промойте водную ванну и передвижной
стол чистой водой. Удалите с них остатки
загрязнений губкой.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
44
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство
может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов,
или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма D EWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий D EWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный
центр, который собирает их по нашему
поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D EWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D EWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
45
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
РУССКИЙ ЯЗЫК
D24000
Стол
ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК 2
©
48
РУССКИЙ ЯЗЫК
D24000
Двигатель
ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК 2
©
49
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising