D21720 | DeWalt D21720 DRILL Type 4 instruction manual

505101-34 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D21720
D21721
A
7
8
9
5
12
6
4 3 1 2 11
5
10
9
7
14
12
8
6
4 3 1 2 11
2
B
5
D
C
7
6
3
E
4
F
13
4
G
13
5
WIERTARKA UDAROWA D21720/D21721
Serdeczne gratulacje!
OSTRZEŻENIE: Podana ważona wartość skuteczna całkowitego przyspieszenia drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane w
inny sposób, z innymi akcesoriami, lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa w
trakcie całego okresu użytkowania maszyny może być dużo większa.
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
firmy D EWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej trzeba też uwzględnić, jak długo w
danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym. Ekspozycja drganiowa w
trakcie całego okresu użytkowania maszyny mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dane techniczne
D21720/D21721
Napięcie
V
230
Typ
4/10
Pobór mocy
W
650
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
bieg
obr/min 0-1100
bieg
obr/min 0-2600
Częstotliwość udarów na biegu jałowym:
bieg
1/min 0-19000
bieg
1/min 0-44200
Maksymalna średnica wiercenia w:
stali/miękkim drewnie/betonie
13/25/16
Wrzeciono
UNF 1/2” x 20
Średnica kołnierza wrzeciona
mm
43
Maks. rozwarcie szczęk
mm
13
Masa
kg
2,4
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Dla ochrony użytkownika przed skutkami wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja narzędzi i akcesoriów,
utrzymywanie ciepłych rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
10 A
prądem o napięciu 230 V
95
3,0
106
3,0
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa
trzech składowych kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745
Wiercenie udarowe
20,5
Ważona wartość skuteczna
m/s2
2,3
Niepewność pomiaru
m/s2
Wiercenie w metalu
3,1
Ważona wartość skuteczna
m/s2
1,5
Niepewność pomiaru
m/s2
Wkręcanie wkrętów
< 2,5
Ważona wartość skuteczna
m/s2
1,5
Niepewność pomiaru
m/s2
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie
instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazówki może doprowadzić do
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
Podana ważona wartość skuteczna całkowitego przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie EN
60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
6
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może doprowadzić do szkód rzeczowych.
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
przechowuj niniejszą instrukcję,
by w razie potrzeby móc z niej ponownie
skorzystać.
Deklaracja zgodności z normami UE
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
DYREKTYWA MASZYNOWA
09
D21720/D21721
Firma D EWALT deklaruje, że produkty opisane w rozdziale „Dane techniczne” są zgodne
z normami: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-1, EN 60745-2-2.
1) BEZPIECZEŃST WO W OBSZ AR ZE
PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i w
żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektro-
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem
lub w jednej z naszych filii wymienionych na
końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy D EWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
08.08.2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
7
narzędzia ani do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f)
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia
pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się w
odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem napraw.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
8
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
-
-
-
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek
•
•
•
•
•
•
uszkodzenie narządu słuchu;
niebezpieczeństwo zgniecenia palców
przy wymianie narzędzi roboczych;
zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
drewnianego pyłu wzbijanego podczas
pracy;
obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić co uszkodzenia narządu słuchu.
W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający trzymaj wiertarkę za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi do wszystkich gołych metalowych części elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Przedmiot obrabiany zawsze mocuj
do stabilnej powierzchni przy użyciu
zacisków lub innych odpowiednich
środków. Nie należy przytrzymywać
przedmiotu obrabianego ręką ani ciałem,
gdyż jest to niepewny sposób i grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
Zakładaj okulary ochronne lub w inny
sposób chroń oczy. Przy wierceniu mogą
odpryskiwać odłamki i trafić w oczy, co jest
bardzo niebezpieczne.
W czasie pracy narzędzia robocze nagrzewają się. W razie potrzeby chwytaj je
poprzez rękawice ochronne.
Pilnuj, by rękojeści zawsze były suche,
czyste i niezabrudzone olejem ani smarem. Zaleca się używanie gumowych
rękawic ochronnych. Dzięki nim łatwiej
zachować panowanie nad wiertarką.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (rys. A)
Kod daty (14), który zawiera również rok produkcji, jest wydrukowany na obudowie.
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następując elementy:
1 wiertarka (udarowa)
1 rękojeść dodatkowa
1 ogranicznik głębokości wiercenia
1 klucz do uchwytu wiertarskiego (D21720)
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części.
•
•
Sprawdź, czy urządzenie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis wiertarki (rys. rys. A, F, G)
OSTRZEŻENIE! By nie narażać się
na doznanie szkód rzeczowych i osobowych, nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek w elektronarzędziu.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania elektronarzędzia grozi
niebezpieczeństwo:
- oparzenia gorącymi elementami maszyny.
1
2
Pomimo przestrzegania obowiązujących
9
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przycisk blokujący wyłącznik w trybie
pracy ciągłej
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
Montaż i regulacja
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w
lewo
Przełącznik biegów
Przełącznik trybu pracy
Rękojeść boczna
Ogranicznik głębokości wiercenia
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
(D21720)
Uchw y t wier tarski szybkozaciskow y
(D21721)
Tuleja zaciskowa
Klucz do uchwytu wiertarskiego
Ucho do zawieszania
Rękojeść główna
Wkręt
ostrzeżenie: By zminimalizować ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się, czy wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
Wybór trybu pracy (rys. B)
Wiertarka udarowa dysponuje dwoma trybami
pracy:
Wiercenie:
Wiercenie w stali, drewnie i tworzywach sztucznych
Wiercenie udarowe:
Jednoczesne wiercenie i pobijanie
wiertłem w betonie i kamieniu.
CEL ZASTOSOWANIA
Wiertarka udarowa jest przeznaczona do profesjonalnego wiercenia, wiercenia udarowego
oraz wkręcania i wykręcania wkrętów
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Te wiertarki udarowe stanowią elektronarzędzia profesjonalne.
NIE pozwalaj dotykać ich dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
•
Żądany tryb pracy wybiera się przez obrócenie przełącznika (5) do odpowiedniej
pozycji.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub narzędzia roboczego (rys. A)
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski:
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając tuleję
zaciskową (9) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i włóż narzędzie
robocze.
• Mocno zaciśnij uchwyt, obracając tuleję
zaciskową w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Wiertarka D EWALT jest podwójnie zaizolowana zgodnie z normą EN 60745
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając tuleję
zaciskową (9) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i włóż narzędzie
robocze.
• Po kolei wkładaj klucz (10) we wszystkie
trzy boczne otwory w uchwycie wiertarskim i obracaj klucz w prawo aż do
prawidłowego zamocowania narzędzia
roboczego.
• By wyjąć narzędzie robocze, obróć klucz
w lewo.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy D EWALT.
Przedłużacz
Należy stosować 3-żyłowy przewód przystosowany do mocy tego narzędzia (patrz dane
techniczne). Minimalna powierzchnia przekroju
żyły wynosi 1,5 mm2, długość maksymalnie
30m. W przypadku wykorzystania zwijacza,
całkowicie rozwinąć przewód.
Montaż rękojeści bocznej (rys. A)
Rękojeść boczną (6) można zamocować z lewej lub z prawej strony tak, by mogły się nią
posługiwać osoby lewo- i praworęczne.
10
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego (rys.
rys. F, G)
• Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
• Za pomocą wkrętaka wykręć w prawo
śrubę mocującą (13) uchwyt wiertarski.
• W uchwycie wiertarskim zaciśnij klucz
trzpieniowy i lekko uderz go młotkiem
(patrz rysunek).
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
pracy najpierw zawsze się upewniaj,
czy rękojeść boczna jest prawidłowo
zamocowana.
•
•
•
•
Poluzuj rękojeść boczną.
Osoby praworęczne: rękojeść boczną nasuń na kołnierz wrzeciona tak, by znalazła
się z lewej strony.
Osoby leworęczne: rękojeść boczną nasuń
na kołnierz wrzeciona tak, by znalazła się
z prawej strony.
Obróć rękojeść do żądanej pozycji i zaciśnij przez obrócenie rączki w prawo.
Przed rozpoczęciem pracy
•
•
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. C)
• Włóż odpowiednie wiertło w uchwyt wiertarski.
• Poluzuj rękojeść boczną (6).
• Przez otwór w pierścieniu zaciskowym
rękojeści bocznej przełóż ogranicznik
głębokości wiercenia (7).
• Zgodnie z rysunkiem nastaw wymaganą
głębokość wiercenia.
• Zaciśnij rękojeść boczną.
Włóż odpowiednie wiertło w uchwyt wiertarski.
Zaznacz miejsce, w którym ma być wywiercony otwór.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
• Przed rozpoczęciem pracy zorientuj się, jak przebiegają rury
i przewody elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarkę. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia, a jedynie przeciąża elektronarzędzie
i może być przyczyną skrócenia
jego trwałości użytkowej.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w
lewo (rys. A)
• W celu uzyskania obrotów w prawo lub w
lewo ustaw przełącznik (3) w odpowiedniej
pozycji.
OSTRZEŻENIE: Kierunek obrotów
zmieniaj dopiero po całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Przełącznik biegów (rys. E)
Wiertarka ta zawiera 2-biegową przekładnię.
• Zwolnij wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej i wybierz odpowiedni bieg.
Wiertarka może być przy tym zatrzymana
lub pracować na biegu jałowym. Cyfra
na przełączniku biegów musi się znaleźć
naprzeciwko znaku na obudowie przekładni.
1 mała prędkość obrotowa/duży moment
obrotowy
2 duża prędkość obrotowa/mały moment
obrotowy.
Wartości prędkości obrotowych podano w
punkcie „Dane techniczne”.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. rys. A, D)
OSTRZEŻENIE: by zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: by zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE mocno utrzymuj elektronarzędzie, by w razie potrzeby móc
zawczasu odpowiednio zareagować
w nagłej sytuacji.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zmieniaj
biegu, gdy wyłącznik jest naciśnięty.
11
najlepsze są wiertła śrubowe ze stali szybkotnącej i wiertła cylindryczne.
2. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła. Powinien on być wystarczająco duży dla zapewnienia odpowiedniego postępu wiercenia,
ale też nie za mocny, by nie przeciążyć
silnika ani nie wygiąć wiertła.
3. Wiertarkę trzymaj obiema rękami, by cały
czas mieć nad nią pełną kontrolę.
Prawidłowa pozycja rąk wymaga trzymania
rękojeści bocznej (6) jedną ręką, a rękojeści
głównej (12) - drugą ręką.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
• By uruchomić wiertarkę, naciśnij regulator
prędkości obrotowej (1). Im głębiej go
naciśniesz, tym większa będzie prędkość
obrotowa silnika napędowego.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
• Wybierz obroty w prawo lub w lewo.
• Wybierz 1. bieg (mała prędkość obrotowa/
duży moment obrotowy).
UWAGA: Wiertło może się zablokować, co powoduje gwałtowne obrócenie wiertarki. Zawsze miej to na
uwadze i mocno trzymaj elektronarzędzie za rękojeść, by nie narazić się na
doznanie urazu.
Wiercenie udarowe (rys. A)
• Wybierz tryb wiercenia udarowego.
• Naciśnij wyłącznik (1).
• W razie potrzeby wyłącznik ten można zablokować przyciskiem (2) i nie trzeba go już
wtedy stale naciskać. Przycisk blokujący
działa tylko przy maksymalnej prędkości
obrotowej w prawo.
• By zatrzymać wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
• By zatrzymać wiertarkę załączoną na stałe
przez zablokowanie wyłącznika, naciśnij
go na chwilę i zaraz zwolnij. Po zakończeniu pracy i przed wyjęciem wtyczki kabla
z gniazda sieciowego zawsze wyłączaj
wiertarkę.
4. PR ZYCZYNĄ Z ABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie maszyny lub niefachowe się nią posługiwanie.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK,
wyjmij wiertło z przedmiotu obrabianego
i spróbuj znaleźć przyczynę zablokowania.
NIE WŁĄCZAJ ANI NIE WYŁĄCZAJ
WYŁĄCZNIKA, BY W TEN SPOSÓB
ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE WIERTŁO, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ
DO USZKODZENIA WIERTARKI.
5. By nie doszło do zablokowania wiertła lub
wyłamania materiału, tuż przed całkowitym
przewierceniem otworu zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarkę.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się
nie zakleszczyło.
7. We wiertarkach z regulacją prędkości obrotowej nie trzeba uprzednio zaznaczać punktakiem miejsca, w którym ma być wywiercony
otwór. Rozpocznij wiercenie przy małej
prędkości i zwiększ ją, gdy wiertło przestanie
wyskakiwać z rozpoczętego otworu.
Wiercenie (rys. A)
• Wybierz tryb wiercenia.
• Dalej postępuj tak, jak przy wierceniu
udarowym.
Wiercenie
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania poważnego urazu,
przed każdym ustawieniem i przed
każdym wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczego wyłączaj wiertarkę
i wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
WIERCENIE W METALU
Rozpocznij wiercenie przy małej prędkości
obrotowej i stopniowo ją zwiększ do maksymalnej, wywierając przy tym silny nacisk
na wiertło. Równomierne wydostawanie się
metalowych wiórów świadczy o prawidłowym
postępie wiercenia. Przy wierceniu w metalu
używaj chłodziwa. Tylko żeliwo i mosiądz
powinno się wiercić na sucho.
OSTR ZEŻENIE: By zmniejsz yć
ryzyko doznania urazu, ZAWSZE
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Wiercenie w cienkim materiale grozi
jego uszkodzeniem. By temu zapobiec,
podłóż drewniany klocek.
1. Używaj tylko ostrych wierteł. W celu wiercenia w DREWNIE nastaw małą prędkość
obrotową. Najlepsze do tego celu są
wiertła śrubowe, wiertła piórkowe, wiertła
kręte i wiertła cylindryczne. Do METALU
WSKAZÓWKA: W celu wiercenia dużych
otworów o średnicy od 6 mm do 13 mm w stali
najlepiej jest najpierw wykonać otwór prowadzący o średnicy od 4 do 5 mm.
12
Dostępne akcesoria
WIERCENIE W DREWNIE
Rozpocznij wiercenie przy małej prędkości
obrotowej i stopniowo ją zwiększ do maksymalnej, wywierając przy tym silny nacisk na
wiertło. Można używać takich samych wierteł
jak do metalu, ale trzeba je często wyjmować
z materiału w celu usunięcia zwiercin, by się
nie przegrzewały. Pod materiały, które łatwo
odpryskują, podłuż drewniany klocek.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę D EWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
KONSERWACJA
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Wiertarka udarowa firmy D EWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Upewnij się, czy wyłącznik jest
wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
może doprowadzić do wypadku.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób D EWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Smarowanie
Wiertarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud, wydmuchaj go suchym, sprężonym powietrzem. Załóż przy tym okulary ochronne
i odpowiednią maskę przeciwpyłową.
OSTR ZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
gdyż mogą one osłabić materiał. Najlepsza do tego celu jest szmata zwilżona łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
13
D21720
WIERTARKA 4
©
14
DEWALT
Warunki gwarancji:
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia oraz elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00135222 - 31-08-2010
15
16
17
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/07
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising