D21720 | DeWalt D21720 DRILL Type 4 instruction manual

544666-07 SK
Preložené z pôvodného návodu
D21720
D21721
A
7
8
9
5
12
6
4 3 1 2 11
5
10
9
7
14
12
8
6
4 3 1 2 11
2
B
5
D
C
7
6
3
E
4
F
13
4
G
13
5
PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA D21720/D21721
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovnej doby značne predĺžiť doba
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie spoločnosti
D EWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj
výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti
DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov
pre používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Počet rázov naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Max. priemer otvoru pri vŕtaní do
ocele/mäkkého dreva/betónu
Veľkosť závitu skľučovadla
Priemer objímky
Maximálna kapacita skľučovadla
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku K)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu K)
W
D21720/D21721
230
4/10
650
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2600
min-1
min-1
mm
0 - 19000
0 - 44200
13 / 25 / 16
UNF
mm
mm
kg
1/2" x 20
43
13
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,0
106
3,0
V
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou, kedy
je náradie vypnuté alebo kedy je v chode,
ale nerobí žiadnu prácu. Tak sa môže počas pracovnej doby značne skrátiť doba
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN60745:
Hodnota vibrácií ah
Príklepové vŕtanie
h,ID =
m/s²
20,5
a
Odchýlka K =
m/s²
2,3
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
h,D =
m/s²
3,1
a
1,5
Odchýlka K =
m/s²
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie
m/s²
< 2,5
ah =
Odchýlka K =
m/s²
1,5
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu alebo
smrteľného zranenia v prípade, že
sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa
použiť pre porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota môže byť použitá na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
6
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE
PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom)
alebo náradie napájané z akumulátora (bez
prívodného kábla).
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES prehlásenie o zhode v rámci
EÚ
NARIADENIE PRE STROJOVÉ
ZARIADENIA
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť zapálenie prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
09
D21720/D21721
Spoločnosť D E WALT týmto vyhlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN
60745-2-2.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke.
Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením, nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do náradia
vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
6. 8. 2009
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE!Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
7
pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, používajte
prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať
vplyv na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu,
ktorú budete vykonávať. Použitie náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe, môže
spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých
častiach náradia môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
8
Označenia na náradí
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre vŕtačky
•
•
•
•
•
•
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením
alebo s vlastným prívodným káblom,
držte náradie za izolované rukoväti.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a podopretie obrobku
k stabilnému povrchu pou žívajte
svorky alebo iné praktické pomôcky.
Držanie obrobku rukou alebo jeho opretie
o Vaše telo je nestabilné a môže viesť
k strate kontroly.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie očí s trvalými následkami.
Pri používaní dochádza k veľkému zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii preto
používajte rukavice.
Dbajte na to, aby boli rukoväti náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené
olejom alebo mazivom. Odporúčame
Vám používať gumené rukavice. Tak
bude umožnená lepšia ovládateľnosť
náradia.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Umiestnenie dátumového kódu (obr. A)
Dátumový kód (14), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 rotačnú/príklepovú vŕtačku
1 bočnú rukoväť
1 hĺbkový doraz
1 kľúčik skľučovadla (D21720)
1 kufor (iba pre modely K)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
•
•
Popis (obr. A, F, G)
VAROVANIEÍ: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti. Mohlo by dôjsť k úrazu
alebo k poškodeniu náradia.
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
- Zranenia spôsobené dotknutím sa otáčajúcich sa dielov alebo horúcich dielov
nástroja.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú
tieto riziká celkom vylúčiť. Tieto riziká sú:
–
–
–
–
–
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Poškodenie sluchu.
Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
Riziko fyzického zranenia z dôvodu dlhodobého používania.
Vypínač s reguláciou otáčok
Poistné tlačidlo
Prepínač pravého / ľavého chodu
Volič prevodového stupňa
Volič pracovného režimu
Bočná rukoväť
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Skľučovadlo s kľúčikom (D21720)
Rýchloupevňovacie skľučovadlo (D21721)
Objímka
Kľúčik skľučovadla
Závesné očko
Hlavná rukoväť
Skrutka
POUŽITIE VÝROBKU
Táto príklepová vŕtačka je určená na profesionálne vŕtanie a skrutkovanie.
9
•
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
Tieto príklepové vŕtačky sú náradím na profesionálne použitie.
Požadovaný pracovný režim zvoľte natočením voliča (5) do príslušnej polohy.
Vloženie a vybratie pracovného nástroja
(obr. A)
Rýchloupevňovacie skľučovadlo
• Roztvorte skľučovadlo otočením objímky
(9) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
a vložte do neho upínaciu stopku nástroja.
• Pritiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
v smere pohybu hodinových ručičiek.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu.
Ak používajú toto náradie neskúsené osoby,
musí sa zaistiť odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Skľučovadlo s kľúčikom
• Roztvorte skľučovadlo otočením objímky
(9) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
a vložte do neho upínaciu stopku nástroja.
• Zasuňte kľúčik (10) do každého otvoru na
bočnej časti skľučovadla a otáčajte ním
v smere pohybu hodinových ručičiek, pokiaľ
nebude upínacia stopka nástroja riadne
utiahnutá.
• Ak chcete nástroj zo skľučovadla vybrať,
postupujte v opačnom poradí.
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Montáž bočnej rukoväti (obr. A)
Bočnú rukoväť (6) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
Použitie predlžovacieho kábla
Používajte schválený typ predlžovacieho kábla
s tromi vodičmi vhodný pre príkon tohto náradia
(pozri technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka kábla je 30
m. V prípade použitia navíjacieho kábla vždy
odviňte celú dĺžku kábla.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
•
•
MONTÁŽ A NASTAVENIE
•
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
•
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov - nasuňte upínaciu svorku
rukoväti na objímku za skľučovadlom tak,
aby bola rukoväť vľavo.
Pre ľavákov - nasuňte upínaciu svorku
rukoväti na objímku za skľučovadlom tak,
aby bola rukoväť vpravo.
Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. C)
• Do skľučovadla upnite požadovaný vrták.
• Uvoľnite bočnú rukoväť (6).
• Prevlečte otvorom v upínacej svorke bočnej
rukoväti nastaviteľný hĺbkový doraz (7).
• Nastavte hĺbku vŕtania podľa uvedeného
obrázku.
• Dotiahnite bočnú rukoväť.
Voľba pracovného režimu (obr. B)
Náradie je možné prevádzkovať v dvoch pracovných režimoch:
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. A)
• Ak chcete zvoliť otáčanie pracovného
nástroja dopredu alebo dozadu, použite
prepínač chodu (3) (viď šípka na náradí).
Rotačné vŕtanie:
pre oceľ, drevo a plasty
Príklepové vŕtanie:
súčasné vŕtanie a nárazy, vhodné
pri vŕtaní do betónu a muriva.
VAROVANIE: Pred vykonaním zmeny
smeru chodu počkajte, až sa motor
celkom zastaví.
10
Správna poloha rúk (obr. A, D)
Volič prevodového stupňa (obr. E)
Vaše náradie je vybavené voličom prevodového stupňa (4), ktorý umožňuje zmenu pomeru
otáčok a hodnoty momentu.
• Uvoľnite hlavný vypínač a po zastavení
vrtáku zvoľte požadovaný režim.
Vždy zarovnajte šípku voliča so symbolom
prevodu na kryte motora:
1 nízke otáčky / vysoká hodnota uťahovacieho momentu (vŕtanie väčších otvorov
alebo skrutkovanie veľkých skrutiek)
2 vysoké otáčky / nízka hodnota momentu
(menšie otvory, vŕtanie do dreva)
Veľkosti otáčok sú uvedené v technických
údajoch.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (6) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (12).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač .
Tlak vyvíjaný na tento vypínač určuje
otáčky náradia.
VAROVANIE: Nemeňte prevody v maximálnych otáčkach alebo pri použití
vŕtačky.
Skrutkovanie
• Zvoľte si smer otáčok vpred alebo vzad.
• Používajte režim pre nízke otáčky a vysokú
hodnotu momentu (1. prevodový stupeň).
Demontáž skľučovadla (obr. F, G)
• Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
• Do skľučovadla zasuňte skrutkovač a otáčaním v smere hodinových ručičiek odskrutkujte prídržnú skrutku skľučovadla (13).
• Do skľučovadla upnite šesťhranný kľúč
a udrite doňho kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
Príklepové vŕtanie (obr. A)
• Zvoľte si režim vŕtania s príklepom.
• Stlačte vypínač (1).
• Ak chcete použiť nepretržitý pracovný
režim, stlačte poistné tlačidlo (2) a uvoľnite
hlavný vypínač.
Poistné tlačidlo je možné použiť iba pre
maximálne otáčky vŕtačky a pre pravý
chod.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
• Ak chcete ukončiť režim nepretržitého
chodu náradia, stlačte krátko vypínač
a uvoľnite ho. Po ukončení práce a pred
odpojením prívodného kábla náradie vždy
vypnite.
Pred zahájením prevádzky:
•
•
Do skľučovadla upnite požadovaný vrták.
Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
OBSLUHA
VAROVANIE: Aby sa znížilo
riziko vážneho fyzického zranenia,
vypnite nástroj a odpojte ho od
zdroja napájania skôr, ako vykonáte
akékoľvek nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete nástavce, prípadne
príslušenstvo.
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
• Zvoľte si režim vŕtania bez príklepu.
• Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičov.
• Na náradie príliš netlačte.
Nadmerný tlak nielen že nezvýši
rýchlosť vŕtania, ale výrazne zníži výkon prístroja a znižuje jeho
životnosť.
Vŕtanie
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho fyzického zranenia, vypnite
nástroj a odpojte ho od zdroja napájania skôr, ako vykonáte akékoľvek nastavenia alebo odpojíte/nainštalujete
nástavce, prípadne príslušenstvo.
11
VŔTANIE DO KOVU
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne
tieto otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne vyvíjajte stály tlak na náradie. Plynulé
vŕtanie a rovnomerný odvod nečistôt z vŕtanej
diery signalizuje správnu rýchlosť vŕtania. Pri
vŕtaní do kovu používajte mazivo. Výnimkami
sú liatina a mosadz. Pri týchto kovoch nepoužívajte žiadne mazivo.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY
sa uistite, či je obrobok riadne pripevnený alebo upnutý. Ak vŕtate do
tenkého materiálu, použite ako podložku drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
1. Používajte iba nabrúsené vrtáky. Pri vŕtaní do DREVA používajte nízke otáčky
a špirálové vrtáky, ploché vrtáky, hadovité
vrtáky alebo korunkové vrtáky. Pri vŕtaní do
KOVU používajte nízke otáčky a oceľové
špirálové vrtáky alebo korunkové vrtáky.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené vŕtanie vrtáka a netlačte na náradie
tak, aby dochádzalo k zastavovaniu motora
alebo k vychyľovaniu vrtáka.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby
ste mohli regulovať pohyby vrtáku.
POZNÁMKA: Veľké diery v oceli (8 až 13 mm)
sa môžu vyvŕtať jednoduchšie, ak sú najskôr
vyvŕtané vodiace otvory (4 až 5 mm).
VŔTANIE DO DREVA
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne
tieto otáčky zvyšujte na maximálny výkon
a súčasne vyvíjajte stály tlak na náradie.
Otvory do dreva je možné vŕtať rovnakými
špirálovými vrtákmi, aké sa používajú pri vŕtaní
do kovu. Tieto vrtáky sa môžu prehrievať, ak
sa často nevyťahujú z vŕtaných otvorov, aby
sa z ich drážok odstránili piliny. Obrobky, ktoré
majú sklon k rozštiepeniu, by sa mali podložiť
dreveným hranolom.
UPOZORNENIE: Preťaženie vŕtačky
môže spôsobiť jej spomalenie a náhle
stočenie. Pri práci vždy očakávajte,
že môže dôjsť k tejto situácii. Držte
vŕtačku pevne, aby ste mohli reagovať
na túto situáciu a aby ste zabránili
spôsobeniu zranenia.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
4. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávným použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
VYPÍNAČ, vytiahnite vrták z obrobku
a stanovte príčinu zastavenia. NEZAPÍNAJTE A NEVYPÍNAJTE VYPÍNAČ, ABY
STE SA POKÚSILI ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ VŔTAČKU — TAK BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU VŔTAČKY.
5. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vrtáku alebo prevŕtanie materiálu, počas
poslednej fázy vŕtania znížte tlak vyvíjaný
na vŕtačku a odľahčite vrták.
6. Pri vyťahovaní vrtáku z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Týmto spôsobom zabránite zaseknutiu vrtáku.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie prierazového vrtáku na označenie
bodu vŕtania nie je nutné. Pri začatí vŕtania použite nízke otáčky a akonáhle bude
vŕtaný otvor dostatočne hlboký, silnejším
stlačením vypínača zvyšujte otáčky, čo
umožní vŕtanie bez poskakovania vrtáku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
Mazanie
Toto náradie nevyžaduje žiadne mazanie.
12
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Čistenie
S p o l o č n o s ť D E WA LT p o s k y t u j e s l u žbu zberu a recyklácie výrobkov D E WALT
po skončení ich technickej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte
prosím Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
VAROVANIE: Akonáhle dôjde vo
vetracích drážkach a v ich okolí k nahromadeniu nečistôt a prachu, vyfúknite ich suchým stlačeným vzduchom.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu poškodiť
materiál týchto častí. Používajte
handru navlhčenú v mydlovom roztoku. Dbajte na to, aby sa do náradia
nikdy nedostala žiadna kvapalina.
Žiadne časti náradia neponárajte do
kvapaliny.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou D EWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
zst00240821 - 15-07-2014
13
D21720
Vŕtačka 4
©
14
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising