BDSL30 | Black&Decker BDSL30 GUIDE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-97 SK
BDSL30
2
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nedobíjateľných batérií
Varovanie! Batérie môžu explodovať alebo môže dôjsť
k únikom kvapaliny z batérií, a tak môžu spôsobiť vážne
zranenie alebo požiar. Dodržujte pokyny uvedené
nižšie.
Varovanie! Pred vložením batérií do náradia zaistite, aby
bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Vloženie batérií do
elektrického náradia, pokiaľ je hlavný vypínač v zapnutej
polohe, môže spôsobiť nehodu.
Varovanie! Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z batérie unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak prídete s kvapalinou náhodne do styku,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí
zasiahnuté miesto omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z batérií môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
•
Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na
štítku batérie a na obale.
•
Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -)
tak, ako je vyznačené na batérii a na výrobku.
•
Zabráňte skratu kontaktov batérie.
•
Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
•
Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou značkou
a typom.
•
Batérie udržujte mimo dosahu detí.
•
Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Neskladujte batérie v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40°C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
•
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Použitie
Toto náradie Black & Decker je určené na uľahčenie práce
so stanovením vodorovných a zvislých línií a zároveň ho
možno použiť na detekciu skrytých elektrických vodičov
pod napätím (230 VAC) vo vnútorných stenách budov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného z batérií by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku kvapaliny z batérie, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte na neskoršie použitie.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť ku vzniku úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Držte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
náradie ak ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte, či
nie je poškodené. Zaistite, aby bol chod náradia celkom
v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú
je určené. Nepoužívajte náradie, pokiaľ je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na
suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom
vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.
Opravy
To t o e l e k t r i c k é n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným normám. Opravy by mali byť prevádzané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory vodičov
•
Nepoužívajte tento prístroj na vyhľadanie striedavého
napätia v neizolovaných, obnažených alebo voľných
vodičoch.
•
Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za
voltmeter.
•
Pamätajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne
detekovať všetky vodiče. Nasledujúce podmienky
môžu spôsobiť nepresné výsledky:
Nedostatočné nabitie batérie
Hrubé steny s tenkými vodičmi
Veľmi hrubé steny
Vodiče vedené veľmi hlboko
Steny pokryté kovom
Veľmi vysoká vlhkosť
Tienené káble
•
Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí
alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
•
Ak si nie ste funkciou prístroja istí, kontaktujte
dodávateľa.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje vodiče, ktoré
sú izolované od napájacieho napätia, káble napájané
jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou
3
Použitie funkcie detektora vodičov (obr. E)
Náradie je vybavené funkciou detektora vodičov na
lokalizáciu vedenia pod napätím.
Varovanie! Pred použitím otestujte prístroj na vodičoch
pod striedavým napätím, ktorých polohu poznáte.
•
Uistite sa, či sa v blízkosti skúmanej plochy alebo
prístroja nenachádza iný zdroj striedavého napätia.
Statický náboj môže ovplyvniť detekciu na oboch
stranách vodiča, čo by viedlo k nepresnostiam pri
detekcii.
•
Hlavný vypínač (4) podržte stlačený, pokým sa
nerozsvieti zelená LED dióda.
•
Po skúmanom povrchu pohybujte prístrojom rôznymi
smermi pomaly a plynule.
Hneď ako bude zdroj striedavého napätia lokalizovaný,
dve červené LED diódy (5) začnú blikať.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili o správnosti
fungovania prístroja.
telefónnych alebo počítačových systémov. Ukryté vodiče
(napríklad svetlá na stenách) nemusia byť rozoznané, ak
je vypínač svetla v polohe vypnuté.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Vertikálna vodováha
Horizontálna vodováha
Vyberateľná vložka s vodováhami a detektorom
vodičov
Hlavný vypínač
Indikátor LED (vodič striedavého napätia)
Obr. A
6. Podložky s pružinami
7. Mäkké pomocné úchyty
8. Priestor pre batérie vo vyberateľnej vložke
Nastavenie
Vybratie vložky s vodováhami (obr. B)
•
Vytiahnite vložku s vodováhami von z náradia.
Čistenie a údržba
Vloženie batérií (obr. B a C)
•
Vyberte vložku s vodováhami.
•
Z náradia odstráňte kryt batérií (8) (obr. B).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu (obr. C).
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť
a zároveň minimálne nároky na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Na čistenie náradia používajte iba navlhčenú
handričku v jemnom mydlovom roztoku. Dbajte
na to, aby sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
Použitie
Použitie mäkkých pomocných úchytov (obr. A)
Náradie je vybavené podložkami s pružinami (6)
a nekĺzavými mäkkými úchytmi (7). Táto jedinečná
výbava zvyšuje stabilitu na vertikálnych povrchoch pri
držaní náradia iba jednou rukou.
•
Náradie priložte k zvislému povrchu.
•
Náradie pritlačte k povrchu tak, aby boli úchytky vo
vertikálnej polohe pridržané.
•
Vodováhu držte jednou rukou a druhou si pomocou
ceruzky označte miesto.
Varovanie! Náradie nepúšťajte. Úchyty neslúžia na
udržanie vlastnej vodováhy priloženej k meranému
povrchu.
Poznámka: Optimálna účinnosť úchytov sa dosiahne, ak
budú podložky zbavené prachu a nečistôt.
Účinnosť je možné obnoviť utretím podložiek pomocou
vlhkej handričky.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Keď príde deň, kedy Váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie doba jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Použitie vodováhy (obr. D1 - D2)
Vodováhu je možné použiť na meranie vodorovnej
i zvislej roviny. Na meranie drobných predmetov je možné
použiť vyberateľnú vložku s vodováhami.
•
Skontrolujte, či sa bublina v kvapaline pohybuje
rovnomerne medzi 2 ryskami. To znamená, že je
meraná úroveň v rovine.
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatného
odberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich životnosti. V rámci tejto výhodnej služby dodajte Vaše
nepotrebné náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude na naše náklady
náradie zhromaždené.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(4).
4
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
Dĺžka
m
Hmotnosť
kg
Vložka s vodováhami
Napätie
V
Veľkosť batérie
Dĺžka
m
Presnosť
Hmotnosť
kg
BDSL30
0,61
0,6
3
AAA
0,25
± 1 mm na vzdialenosť 1 m
0,1
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00055767 - 21-11-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising