BDSL30 | Black&Decker BDSL30 GUIDE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-23 CZ
BDSL30
2
ČEŠTINA
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjených baterií
Varování! Baterie mohou explodovat nebo může
docházet k únikům kapaliny z baterií, a tak mohou
způsobit vážné zranění nebo požár. Dodržujte pokyny
uvedené níže.
Varování! Předtím vložením baterií do nářadí zajistěte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Vložení baterií
do elektrického nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze
zapnuto, může způsobit nehodu.
Varování! Při nesprávném zacházení může z baterií
unikat kapalina, vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí zasažené místo
opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterií může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
•
Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na
štítku baterie a na obalu.
•
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
•
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou
a typem.
•
Baterie držte z dosahu dětí.
•
Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán,
baterie vyjměte.
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”.
•
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
Použití
Tato vodováha Black & Decker je určeno k usnadnění
prací stanovením vodorovných a svislých linií a zároveň
lze toto nářadí použít k detekci skrytých elektrických
vodičů pod napětím (230 VAC) ve vnitřních stěnách
budov.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z baterií, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Návod uschovejte pro příští potřebu.
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze,
například v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
Držte z dosahu dětí
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí jste-li unavení.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí
není poškozeno. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci ke které
je určeno. Pokud je jakákoliv část nářadí poškozena,
nepoužívejte je.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno
na suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně
zabezpečeno mimo dosah dětí.
Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním
normám. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro detektory vodičů
•
Nepoužívejte tento přístroj pro detekci střídavého
napětí v neizolovaných, obnažených nebo volných
vodičů.
•
Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu za
voltmetr.
•
Pamatujte na to, že tento přístroj nemusí vždy řádně
detekovat všechny vodiče. Následující podmínky
mohou způsobit nepřesné výsledky:
Nedostatečné nabití baterie
Silné stěny s tenkými vodiči
Velmi silné stěny
Vodiče uložené velmi hluboko
Stěny pokryté kovem
Velmi vysoká vlhkost
Stíněné kabely
•
Před použitím vždy vyzkoušejte přístroj na vodičích,
u kterých znáte jejich přesnou polohu.
•
Nejste-li si funkcí přístroje jisti, kontaktujte
dodavatele.
Varování! Tento přístroj nedetekuje vodiče, které
jsou izolovány od napájecího napětí, kabely napájené
stejnosměrným napětím nebo vodiče, které jsou součástí
3
Použití funkce detektoru vodičů (obr. E)
Nářadí je vybaveno funkcí detektoru vodičů k lokalizaci
vedení pod napětím.
Varování! Před použitím otestujte přístroj na vodičích pod
střídavým napětím, u kterých znáte jejich polohu.
•
Ujistěte se, zda se přístroj nenachází v blízkosti
zkoumané plochy a zda je vzdálen od jiných zdrojů
střídavého napětí. Statický náboj může ovlivnit
detekci na obou stranách vodiče, což by vedlo
k nepřesnostem detekce.
•
Hlavní vypínač zap/vyp (4) podržte stisknutý, dokud
se nerozsvítí zelená LED dioda.
•
Po zkoumaném povrchu pohybujte přístrojem
různými směry pomalu a plynule.
Jakmile bude zdroj střídavého napětí lokalizován, dvě
červené LED diody (5) začnou blikat.
•
Po ukončení detekce pracovní plochy zopakujte
testovací postup, abyste se ujistili o správné funkci
přístroje.
telefonních nebo počítačových systémů. Ukryté vodiče
(například světla na stěnách) nemusí být detekovány,
je-li spínač světla v poloze vypnuto.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Vertikální trubice
Horizontální trubice
Vyjímatelná vložka s měřením hladin a detektorem
vodičů
Hlavní vypínač zap/vyp
Indikátor LED (vodič střídavého napětí)
Obr. A
6. Podložky s pružinovým mechanismem
7. Měkčené úchyty
8. Bateriový prostor vyjímatelné vložky
Sestavení
Vyjmutí vložky s měřením hladin (obr. B)
•
Vytáhněte vložku s měřením hladin ven z nářadí.
Čištění a údržba
Vložení baterií (obr. B & C)
•
Vyjměte vložku s měřením hladin.
•
Z nářadí sejměte kryt baterií (8) (obr. B).
•
Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita
odpovídala uvedenému nákresu (obr. C).
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí
je jeho pravidelné čištění a péče.
•
K čištění nářadí používejte pouze navlhčený
hadřík v jemném mýdlovém roztoku. Zabraňte,
aby se jakákoliv kapalina dostala do vnitřních částí
nářadí a nikdy neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
Použití
Použití úchytů opěrných podložek (obr. A)
Nářadí je vybaveno podložkami s pružinovým
mechanismem (6) a neklouzavými měkčenými úchyty
(7). Tato jedinečná výbava zvyšuje stabilitu u vertikálních
povrchů při držení nářadí pouze jednou rukou.
•
Nářadí přiložte ke svislému povrchu.
•
Nářadí přitiskněte k povrchu tak, aby bylo úchyty ve
vertikální poloze přidrženo.
•
Vodováhu držte jednou rukou a druhou si pomocí
tužky udělejte označení místa.
Varování! Nářadí nepouštějte. Úchyty nejsou určeny
k udržení vlastní vodováhy přiložené k měřenému
povrchu.
Poznámka: Optimální účinnosti G-Grip bude dosaženo,
pokud jsou podložky zbaveny prachu a nečistot.
Účinnost lze obnovit otřením podložek pomocí vlhkého
hadříku.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto nářadí nesmí být vyhozeno
do běžného domovního odpadu.
Až přijde den, kdy váš výrobek Black & Decker již
nebudete potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku ve tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
Vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Použití vodováhy (obr. D1 - D2)
Vodováhu lze použít k měření jak vodorovné, tak i svislé
hladiny. K měření drobných předmětů lze vyjmout vložku
s měřením hladiny.
•
Zkontrolujte, zda se bublina v kapalině pohybuje
stejnoměrně mezi 2 ryskami. To znamená, že je
měřená úroveň v rovině.
Black & Decker poskytuje službu odběru a recyklace
výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich technické
životnosti. V rámci této výhodné služby dodejte Vaše
nepotřebné nářadí kterékoliv autorizované servisní
pobočce Black & Decker, kde bude na naše náklady
shromážděno.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní vypínač
zap/vyp (4).
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
4
servisních zástupců Black & Decker a rovněž další
informace můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
•
•
•
Vyjměte baterie podle výše uvedeného postupu.
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Délka
m
Hmotnost
kg
Vložka s měřením hladin
Napětí
V
Velikost baterie
Délka
m
Přesnost
Hmotnost
kg
BDSL30
0,61
0,6
3
AAA
0,25
± 1 mm na vzdálenost 1 m
0,1
5
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00055766- 21-11-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising