BDSL30 | Black&Decker BDSL30 GUIDE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-60 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDSL30
2
POLSKI
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
Uwaga! Baterie mogą eksplodować lub wyciec, co grozi
doznaniem urazu ciała lub zaprószeniem ognia. Stosuj
się do poniższych wskazówek.
Uwaga! Przed włożeniem baterii sprawdź, czy przyrząd
jest wyłączony. Wkładanie baterii do załączonego
przyrządu grozi wypadkiem.
Uwaga! Niewłaściwe użycie może doprowadzić do
wycieku elektrolitu z baterii. Unikaj z nim kontaktu,
a gdyby to się nie udało, narażone miejsce zmyj wodą.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, dodatkowo zwróć
się o pomoc do lekarza. Elektrolit może spowodować
podrażnienia lub oparzenia skóry.
•
Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń
zamieszczonych na etykiecie baterii i jej
opakowaniu.
•
Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją („+”
i „-”) zaznaczoną na samej baterii i w przyrządzie.
•
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Nie mieszaj ze sobą starych ani nowych baterii.
Wszystkie baterie wymieniaj w tym samym czasie
na nowe takiej samej marki i takiego samego typu.
•
Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
•
Wyjmuj baterie, gdy przyrząd ma nie być używany
przez kilka miesięcy.
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
•
Przy likwidacji baterii przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
Nie wrzucaj baterii do ognia!
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten przyrząd firmy Black & Decker służy do zaznaczania
poziomych i pionowych linii oraz wykrywania przewodów
pod napięciem (prąd przemienny o napięciu 230 V)
ukrytych w ścianach. Detektor nie nadaje się do
zastosowań przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
Uwaga! Przy korzystaniu z przyrządów bateryjnych
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić
się na pożar, wyciek elektrolitu ani też na doznanie
urazu ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj przyrządu na deszcz. Nie używaj go też
w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj przyrządu
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nie dotykały przyrządu.
Utrzymuj stabilną podstawę!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj przyrządu, gdy jesteś zmęczony.
Używaj odpowiednich przyrządów!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem.
Uwaga! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest całkowicie
sprawny. Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część
jest uszkodzona.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy!
Nieużywane przyrządy i baterie powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Naprawy:
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tyko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; lekceważąc to
zalecenie, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność
za ew. szkody i straty.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
detektorów przewodów elektrycznych
•
Nie używaj przyrządu do wykrywania napięcia
przemiennego w nieizolowanych bądź odkrytych
przewodach.
•
Nie używaj przyrządu zamiast woltomierza.
•
Miej świadomość, że przyrząd nie zawsze prawidłowo
wykrywa wszystkie rury i przewody. Przyczyny tego
mogą być następujące:
słaba bateria
grube ściany z cienkimi przewodami
bardzo grube ściany
bardzo głęboko przebiegające przewody
elektryczne
ściany wyłożone okładziną metalową
bardzo duża wilgotność
ekranowane kable
•
Przed użyciem zawsze sprawdzaj przyrząd, próbując
wykryć nim znany sobie przewód elektryczny.
•
W razie wątpliwości zasięgnij porady
u wykwalifikowanego pracownika budowlanego.
Uwaga! Za pomocą tego przyrządu nie można wykrywać
przewodów odłączonych od sieci prądu przemiennego
ani takich, przez które przepływa prąd stały, a także kabli
telekomunikacyjnych i komputerowych. Ukryte przewody
(na przykład do lamp ściennych) mogą ewentualnie nie
być rozpoznane, gdy nie płynie przez nie prąd.
3
Uwaga! Przed użyciem sprawdź przyrząd, wykrywając
nim znane sobie źródło prądu przemiennego.
•
Oddal przyrząd od skanowanego obszaru i innych
źródeł prądu przemiennego. Statyczny ładunek
może utrudnić wykrycie przewodu prądowego przy
zbliżaniu się do niego z obydwu stron i cierpi na tym
dokładność.
•
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (4), aż zapali się
zielona dioda elektroluminescencyjna.
•
Powoli i równomiernie przemieszczaj przyrząd po
powierzchni, zbliżając się z różnych kierunków.
W chwili zlokalizowania źródła prądu przemiennego
zapalają się obydwie czerwone diody
elektroluminescencyjne (5).
•
Po wykryciu przewodu powtórz test, by przekonać
się o prawidłowym działaniu przyrządu.
Elementy przyrządu
1.
2.
3.
4.
5.
Libella pionowa
Libella pozioma
Wyjmowana poziomnica torpedowa z detektorem
przewodów pod napięciem
Wyłącznik
Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne
(przewód pod napięciem przemiennym)
Rys. A
6. Podkładki sprężynowe
7. Podkładki przyczepne
8. Kieszeń baterii do poziomnicy torpedowej
Montaż
Wyjmowanie poziomnicy torpedowej (rys. B)
•
Wyciągnij poziomnicę torpedową z przyrządu.
Czyszczenie i konserwacja
Przyrząd ten odznacza się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest
jego regularne czyszczenie.
•
Do czyszczenia używaj tylko łagodnego roztworu
mydlanego i wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza
przyrządu nie dostała się jakaś ciecz i nigdy nie
zanurzaj w cieczy żadnej części przyrządu.
Wkładanie baterii (rys. rys. B i C)
•
Wyjmij poziomnicę torpedową.
•
Zdejmij pokrywę kieszeni baterii (8) z przyrządu
(rys. B).
•
Włóż baterię do przyrządu, zwracając uwagę na
właściwą polaryzację (rys. C).
•
Ponownie załóż pokrywę i zatrzaśnij ją na swoim
miejscu.
Ochrona środowiska
Zastosowanie
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Zastosowanie podkładek przyczepnych (rys. A)
Przyrząd ten zawiera podkładki sprężynowe (6)
i antypoślizgowe podkładki przyczepne (7). Dzięki nim
można stabilnie utrzymywać przyrząd ręką na pionowych
powierzchniach.
•
Przyłóż przyrząd do pionowej powierzchni.
•
Dociśnij przyrząd, by podkładki przyczepne dotknęły
powierzchni.
•
Przytrzymując poziomnicę jedną ręką, drugą ręką
narysuj linię ołówkiem.
Uwaga! Nie puszczaj poziomnicy. Podkładki przyczepne
nie utrzymują przyrządu na powierzchni.
Wskazówka: Podkładki spełniają swoją funkcję najlepiej,
gdy są czyste. Przyczepność można poprawić przez
wytarcie podkładek wilgotną szmatą.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Zastosowanie poziomnicy (rys. rys. D1 - D2)
Przyrząd można wykorzystywać zarówno do pomiarów
w pionie, jak i w poziomie. Do małych przedmiotów lepiej
nadaje się poziomnica torpedowa.
•
Poziomnica wskazuje dokładnie poziom lub pion,
gdy pęcherzyk powietrza znajduje się pośrodku
między dwiema liniami.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć przyrząd, naciśnij wyłącznik (4).
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By z niej
skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Zastosowanie jako detektora przewodów pod
napięciem (rys. E)
Przyrząd ten umożliwia wykrywanie przewodów pod
napięciem.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
4
Baterie
Zużyte baterie zutylizuj zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
•
Wyjmij baterie zgodnie z powyższym opisem.
Włóż baterie do odpowiedniego opakowania, by nie
dopuścić do zwarcia biegunów.
Oddaj baterie do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Dane techniczne
Długość
m
Masa
kg
Poziomnica torpedowa:
Napięcie
V
Wielkość baterii
Długość
m
Dokładność
Masa
kg
BDSL30
0,61
0,6
3
AAA
0,25
± 1 mm na długości 1 m
0,1
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.com, na której przedstawiamy
nowe wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.com
5
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00056778 - 14-11-2007
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising