D28065 | DeWalt D28065 ANGLE GRINDER instruction manual

511888-66 SK
D28065
Obrázok 1
Obrázok 2
Obrázok 3
2
Obrázok 4
Obrázok 5
3
UHLOVÁ BRÚSKA
D28065
Blahoželáme Vám!
Prehlásenie o zhode
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
D28065
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 60745-1, EN 50144-2-3, prEN 607452-3x, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Technické údaje
D28065
Napätie
V 230
Výkon
W 1250
Otáčky naprázdno
min-1 9000
Priemer kotúča
mm 125
Závit hriadeľa
M14
Hmotnosť
kg 2,1*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväte a ochranného
bezpečnostného krytu
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
D28065 D28065
LX
QS/GB
LpA (akustický tlak)
dB(A) 90
90
LWA (akustický výkon) dB(A) 101
101
Vibrácie RMS prenášané
na obsluhu (merané
v troch osiach)
m/s2 4,0
5,0
Poistky
náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Popis: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis popisuje stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Nepresnosť akustického
tlaku (KpA)
dB(A)
Nepresnosť akustického
výkonu (KWA)
dB(A)
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo ktoré, v prípade
nedodržania, spôsobí smrť alebo
vážne zranenie.
3
3
3
3
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Nemecko
03/2007
UPOZORNENIE: Označuje možné
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
mierne alebo menej závažné
zranenie.
UPOZORNENIE: Bez bezpečnostného
výstražného symbolu označuje možné
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
škody na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
4
elektrickej siete za neho neťahajte.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a
pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru
alebo vážne poranenie. Označenie
„elektrické náradie“ vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel)
alebo náradie napájané batériami
(bez kábla).
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte.S náradím nepracujte
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť
pri práci s náradím môže privodiť vážne
zranenie.
b) Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti.Vždy používajte ochranu
zraku. Ochranné prostriedky, ako
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na vypínači alebo jeho
pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač v polohe
zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúč zanechaný
v rotujúcich častiach náradia môže spôsobiť
poranenie osôb.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Vaše vlasy, odev a
rukavice držte mimo dosahu pohyblivých
častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Používanie tohto
zariadenia znižuje riziká spojené s prácou
v prašnom prostredí.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
1) B E Z P E Č N O S Ť V P R A C O V N O M
PRIESTORE
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné látky. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, čo môže viesť k zapáleniu prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a
okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
práci s uzemneným elektrickým náradím
nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a vyhovujúce spoje
znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu
ani vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
5
4) PREVÁDZKAA ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO
NÁRADIA
a) Náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie, ktoré zodpovedá
vykonávanej práci. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
b) Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd vzniká
v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g) P o u ž í v a j t e e l e k t r i c k é n á r a d i e ,
príslušenstvo, nástroje atď. v súlade
s týmito pokynmi a spôsobom
odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky
a druh vykonávanej práce. Použitie
náradia iným spôsobom a na iné než
odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
a) Toto elektrické náradie je určené na
brúsenie, brúsenie s oceľovou kefou,
leštenie alebo skracovanie. Prečítajte
si všetky bezpečnostné varovania
a pokyny, preštudujte si obrazovú
dokumentáciu a technické údaje dodané
s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b) Nepoužívajte kotúče, ktoré nie sú
vyslovene určené alebo odporučené
výrobcom tohto náradia. To, že sa
dajú kotúče upevniť na Vaše náradie
ešte neznamená, že bude prevádzka
bezpečná.
c) Otáčky daných kotúčov musia byť
rovnaké alebo vyššie než sú maximálne
otáčky vyznačené na elektrickom náradí.
Kotúče, ktoré sa otáčajú vyššou rýchlosťou
než sú uvedené otáčky, môžu popraskať
a potom sa roztrhnúť.
d) Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva nesmie presiahnuť
hodnoty vášho elektrického náradia. Pri
použití kotúčov nesprávnych rozmerov nie
je možné zaistiť adekvátnu bezpečnostnú
ochranu ani riadne vedenie nástroja.
e) Veľkosť upínacích otvorov kotúčov,
prírub, podporných kotúčov a ďalšieho
príslušenstva musí zodpovedať veľkosti
hriadeľa elektrického náradia tak, aby
ich bolo možné riadne upevniť. Kotúče
s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú
montážnym dielom elektrického náradia,
sa nebudú točiť stabilne, budú nadmerne
vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
f) Poškodené kotúče nepoužívajte.
Poškodené kotúče nepoužívajte.
Pred každým použitím skontrolujte
príslušenstvo, ako je napríklad brúsny
kotúč, či nie je ulomený a popraskaný,
podporný kotúč, či nie je popraskaný,
či nemá trhliny alebo či nie je nadmerne
opotrebený, drôtenú kefu, či v nej
nechýbajú drôty alebo či nie sú polámané.
Pokiaľ dôjde k pádu elektrického náradia
alebo príslušenstva, skontrolujte je,
či nedošlo k poškodeniu, prípadne ho
vymeňte za príslušenstvo, ktoré nie
je poškodené. Po tom, čo prevediete
kontrolu a montáž príslušenstva
5) ÚDRŽBA
a) Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
6
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
skontrolujte, či sa Vy ani okolité osoby
nenachádzate v rovine rotácie kotúča
a jednu minútu ponechajte bežať náradie
v maximálnych otáčkách naprázdno.
V tejto testovacej dobe sa poškodené
kotúče obvykle roztrhnú na kúsky.
Používajte prostriedky na ochranu
osôb. V závislosti od spôsobu použitia
si nasaďte ochrannú masku, ochranné
alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
situácie používajte protiprachovú
masku, chrániče sluchu, rukavice
a protipracovnú zásteru schopnú
zachytiť drobné brúsne častice alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
byť schopná odolať odletujúcim úlomkom,
ktoré sa tvoria pri rôznych úkonoch.
Protiprachová maska alebo respirátor
musia byť schopné odfiltrovať prachové
čiastočky vytvárané pri vašej práci.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite
hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
Okolostojace osoby držte v bezpečnej
vzdialenosti od pracoviska. Ktorákoľvek
osoba vstupujúca na pracovisko musí
mať nasadené prostriedky na ochranu
osôb. Fragmenty obrobku alebo úlomky
kotúča môžu odlietavať a spôsobiť úraz
i mimo priameho miesta práce.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväte. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
Prívodný kábel veďte mimo oblasť
rotujúceho kotúča. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
Nikdy neklaďte elektrické náradie na
zem skôr, než sa kotúč celkom zastaví.
Rotujúci kotúč vám môže po zachytení
vytrhnúť náradie z ruky.
Pri prenášaní elektrické náradie
nezapínajte. Náhodné zachytenie
rotujúceho kotúča by mohlo spôsobiť
poškodenie vášho odevu a zachytenie
kotúča Vaším telom.
Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
n) Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
o) Nepoužívajte príslušenstvo vyžadujúce
chladenie kvapalinou. Použitie vody či inej
kvapaliny na chladenie môže spôsobiť úraz
alebo i usmrtenie elektrickým prúdom.
Bezpečnostné upozornenia
týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
a) P o u ž í v a j t e i b a o d p o r u č e n é t y p y
kotúčov pre Vaše náradie a ochranný
bezpečnostný kryt určený pre zvolený
kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre toto
náradie, nemôžu byť adekvátne chránené
a sú tak nebezpečné.
b) K n á r a d i u m u s í b y ť u p e v n e n ý
bezpečnostný ochranný kryt a musí
byť nastavený tak, aby poskytoval
maximálnu mieru bezpečnosti a aby
k obsluhujúcemu smerovala čo
najmenšia nechránená časť kotúča.
Bezpečnostný ochranný kryt pomáha
chrániť obsluhujúceho pred odlietavajúcimi
úlomkami kotúča a neúmyselným kontaktom
s rotujúcim kotúčom.
c) Kotúče musia byť použité len na ten účel,
na ktorý sú určené. Napríklad: nebrúste
bočnou plochou skracovacieho rezného
kotúča. Skracovacie rezné kotúče sú
určené na obvodové rozbrusovanie, bočný
tlak na tieto kotúče môže spôsobiť ich
roztrhnutie.
d) Vždy používajte príruby správnej veľkosti
a tvaru, podľa použitého kotúča. Správny
typ príruby pri unášaní kotúča znižuje
možnosť jeho prasknutia. Príruby určené
na skracovacie rezné kotúče sa môžu od
prírub pre brúsne kotúče odlišovať.
e) Nepoužívajte opotrebené kotúče získané
z výkonnejších brúsok. Kotúče určené
pre výkonnejšie náradie nie sú vhodné pre
vyššie rýchlosti menších brúsok a môžu
prasknúť.
7
ŠTÍTKY NA NÁRADÍ
Okrem piktogramov uvedených v príručke môžu
štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať
nasledujúce piktogramy:
Príčiny spätného rázu a ochrana
obsluhujúceho pred jeho
pôsobením
•
•
•
•
•
•
•
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie,
odrazenie alebo vychýlenie kotúča, oceľovej
kefy alebo segmentovaného brúsneho
kotúča, ktorý spôsobuje nekontrolovateľný
odskok náradia z obrobku smerom
k obsluhujúcemu.
Pri tesnom zovretí alebo zaseknutí do
obrobku sa kotúč prestane otáčať a reakciou
motora je náradie vrhnuté prudko späť
smerom k obsluhujúcemu alebo iným
smerom.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho
použitia alebo nesprávnych pracovných
postupov alebo prevádzkových podmienok.
Tomuto javu môžete zabrániť, keď budete
dodržovať nižšie uvedené pokyny.
Udržujte oboma rukami pevný úchop
náradia a zaujmite taký postoj, aby ste
prípadný spätný ráz udržali. Sila spätného
rázu môže byť regulovaná obsluhou píly, ak
sú vykonané vhodné opatrenia.
Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja
alebo k prerušeniu rezu z akéhokoľvek
dôvodu, uvoľnite hlavný vypínač
a držte náradie bez pohybu v materiáli,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
rezného nástroja.Ak je rezný nástroj
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať
pílu z obrobku alebo ju stiahnuť späť,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu.
Premýšľajte a prevádzajte také úkony, aby
ste eliminovali príčinu zaseknutia rezného
nástroja.
Pri opätovnom zapnutí náradia, ktoré
bolo zaseknuté v obrobku, sa uistite,
či je kotúč uvoľnený a obrobku sa už
nedotýka. Pokiaľ je kotúč zaseknutý
v obrobku, po opätovnom zapnutí náradie
môže vyskočiť alebo spraviť spätný ráz.
Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
kotúča a riziko spätného rázu. Veľké
panely majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia
byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Používajte ochranné okuliare.
Používajte ochranu sluchu.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Uhlovú brúsku
1 Ochranný kryt
1 Antivibračnú bočnú rukoväť
1 Sadu príruby
1 Kľúč
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častíach.
Inak by mohlo dôjsť k úrazom osôb
a materiálnym škodám.
Použitie výrobku
Vaša uhlová brúska D28065 je určená na
profesionálne brúsenie v rôznom pracovnom
prostredí (napr. na stavenisku). NEPOUŽÍVAJTE
ju vo vlhkom protredí alebo v prostredí
s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
Tieto uhlové brúsky sú profesionálnym
elektrickým náradím. ZABRÁŇTE deťom,
aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu.
Neskúsení pracovníci môžu toto náradie
obsluhovať len pod dozorom.
a. Vypínač
b. Zaisťovacie tlačidlo
c. Odisťovacie tlačidlo
d. Aretačné tlačidlo
e. Ochranný kryt
f. Systém odvádzania prachu™
g. Bočná rukoväť
h. Pripevnenie bočnej rukoväte
8
I
j.
Príchytná matica so závitom
Príruba
UPOZORNENIE: Táto brúska sa musí
používať s ochrannými krytmi.
1. Uhlovú brúsku položte na stôl, hriadeľom
nahor.
2. Povoľte upínaciu svorku (l) a nasuňte podľa
obrázku ochranný kryt (e).
3. Zarovnajte výstupky (m) s výrezmi (n).
4. Ochranný kryt pritlačte dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
5. Pokiaľ je potrebné, zosilnite upnutie
pritiahnutím skrutky (o).
6. Upínaciu svorku (l) pritiahnite.
7. Ochranný kryt vyberte povolením upínacej
svorky.
Elektrická bezpečnosť
Vaše náradie značky D E WALT je
chránené dvojitou izoláciou v súlade
s normou EN 50144; preto nie je nutné
použitie zemniaceho vodiča.
VAROVANIE: 15 V prístroje musia
byť napájané bezpečnými izolovanými
transformátormi s uzemneným
oddelením primárneho a sekundárneho
vinutia.
Použitie predlžovacieho kábla
UPOZORNENIE: Pokiaľ sa nedá
bezpečnostný ochranný kryt skrutkou
pevne pritiahnuť, náradie nepoužívajte.
Na zníženie rizika úrazu náradie
nechajte opraviť v autorizovanom
servisnom stredisku, alebo ochranný
kryt vymeňte.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla. Všimnite si tiež nižšie uvedenú
tabuľku.
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
poškodenia náradia, neuťahujte skrutku,
pokiaľ je páčka uzáveru otvorená. Mohlo
by dôjsť k nezistiteľnému poškodeniu
ochranného bezpečnostného krytu.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadzovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a odpojte akumulátor. Pred
pripojením akumulátora stlačte
a uvoľnite vypínač, aby ste sa uistili, či
je náradie vypnuté.
Prevádzka
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadzovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a odpojte akumulátor. Pred
pripojením akumulátora stlačte a
uvoľnite vypínač, aby ste sa uistili, či
je náradie vypnuté.
Pripevnenie bočnej rukoväte
Bočnú rukoväť (g) pevne naskrutkujte do
jedného z otvorov (h) po oboch stranách krytu
prevodovky.
Montáž bezpečnostného
ochranného krytu
Vypínač (Obr. 3)
UPOZORNENIE: Pri zapnutí a počas
chodu držte bočnú rukoväť a telo
náradia pevne, aby bola zaistená plná
kontrola náradia, a pevné uchopenie
uvoľnite iba vtedy, až sa kotúč alebo
iné príslušenstvo celkom zastaví. Pred
tým, než náradie odložíte sa uistite, či
sa kotúč celkom zastavil.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÉHO
OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 2)
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred prevádzaním
akéhokoľvek nastavovania alebo pred
nasadzovaním / snímaním príslušenstva
alebo prídavných zariadení náradie
vypnite a odpojte akumulátor. Pred
pripojením akumulátora stlačte
a uvoľnite vypínač, aby ste sa uistili, či
je náradie vypnuté.
POZNÁMKA: Aby ste predišli neočekávanému
pohybu náradia, nezapínajte ho ani ho
nevypínajte, pokiaľ je v záťaži. Pred kontaktom
kotúča s povrchom obrobku ponechajte náradie
9
dosiahnuť plné otáčky. Nevypínajte náradie
pokiaľ je v kontakte s obrobkom. Pred odložením
náradia počkajte, až sa kotúč celkom zastaví.
1. Náradie zapnete stlačením vypínača (a) so
súčasným stlačením odisťovacieho tlačidla
(c).
2. Náradie vypnete uvoľnením stlačenia
vypínača.
2. Prírubu (4) nasaďte správne na hriadeľ (q)
( obr. 4).
3. Na prírubu (j) nasaďte kotúč (p). Pokiaľ
nasadzujete kotúč so zosilnenou stredovou
vrstvou, uistite sa, či je zosilnený stred na
strane príruby (j).
4. Príchytnú maticu so závitom (i) naskrutkujte
na hriadeľ (q) (obr. 5):
a. Pri upínaní brúsneho kotúča musí
prstenec na príchytnej matici so závitom
(i) smerovať smerom ku kotúču (obr.
5A);
b. Pri upínaní rezného kotúča musí
prstenec na príchytnej matici so závitom
(i) smerovať smerom od kotúča (obr.
5B);
5. Stlačte aretačné tlačidlo (d) a otočte
hriadeľom (q), až pokým nezapadne na
svoje miesto.
6. Príchytnú maticu so závitom (i) utiahnite
dodaným dvojkolíkovým kľúčom.
7. Uvoľnite aretačné tlačidlo.
8. Kotúč vyberiete tak, že dvojkolíkovým
kľúčom povolíte príchytnú maticu so
závitom (i).
ZAISŤOVACIE TLAČIDLO
Zaisťovacie tlačidlo (b) poskytuje zvýšenú mieru
pohodlia pri dlhšom používaní. Náradie zaistíte
stlačením vypínača (a) so súčasným stlačením
zaisťovacieho tlačidla (b). Po uvoľnení vypínača
bude náradie opäť pokračovať v chode. Náradie
odistíte stlačením a uvoľnením vypínača. Tým
sa chod náradia zastaví.
UPOZORNENIE: Pri zapnutí a počas
chodu držte bočnú rukoväť a telo
náradia pevne, aby bola zaistená plná
kontrola náradia, a pevné uchopenie
uvoľnite iba vtedy, až sa kotúč alebo
iné príslušenstvo celkom zastaví. Pred
tým, než náradie odložíte sa uistite, či
sa kotúč celkom zastavil.
PRÁCA S KOVOM
• Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobeným kovovými
pilinami.
• Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
UPOZORNENIE: Pred kontaktom
kotúča s povrchom obrobku ponechajte
náradie dosiahnuť plné otáčky.
Nevypínajte náradie pokiaľ je v kontakte
s obrobkom.
ARETAČNÉ TLAČIDLO
Tlačidlo zámku hriadeľa (d) je určené na zaistenie
hriadeľa pred otáčaním pri nasadzovaní
a snímaní kotúčov. Aretačné tlačidlo používajte
len pokiaľ je náradie vypnuté, akumulátor
vybratý a kotúč celkom zastavený.
VAROVANIE: Pri práci s kovom sa za
extrémnych podmienok môže v obale
stroja hromadiť vodivý prach. To môže
mať za následok zníženie izolácie
zariadenia a môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Na zníženie rizika
poškodenia náradia nezaisťujte hriadeľ
počas chodu náradia. Následkom by
bolo poškodenie náradia a mohlo by
dôjsť k odtrhnutiu kotúča s možným
následkom úrazu.
Usadzovanie kovových častíc vo vnútri
zariadenia zabránite pravidelným denným
čistením ventilačných otvorov. Viď kapitolu
Údržba.
Zámku hriadeľa použijete nasledovne. Stlačíte
tlačidlo tak, ako je znázornené na obrázku
a hriadeľom budete otáčať pokým poistka
hriadeľa nezaskočí.
POUŽITIE PRUŽNÝCH KOTÚČOV
VAROVANIE: Vrstvenie kovového
prachu. Časté používanie lamelových
kotúčov pri obrábaní kovu prináša
zvýšené riziko možného úrazu
elektrickým prúdom.Riziko znížite
použitím prúdového chrániča
v elektrickom okruhu a každodenným
Nasadenie a vybratie brúsneho
alebo rezného kotúča (obr. 4, 5)
1. Náradie položte na stôl tak, aby ochranný
kryt smeroval nahor.
10
čistením ventilačných otvorov prúdom
stlačeného vzduchu podľa pokynov na
údržbu uvedených ďalej.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Použitie iného než
originálneho príslušenstva ponúkaného
spoločnosťou DEWALT, ktoré nebolo
s týmto výrobkom testované, môže
privodiť nebezpečné situácie. Na
zníženie rizika úrazu by sa malo s týmto
výrobkom používať iba odporučené
príslušenstvo DEWALT.
Údržba
Elektrické náradie DEWALT je vyvinuté tak,
aby jeho životnosť bola čo najdlhšia a aby
vyžadovalo len minimálnu údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Brúsne kotúče na konci životnosti
Ak sa motor automaticky zastaví, to znamená,
že sú karbónové brúsne kotúče na konci
životnosti a náradie potrebuje servis. Karbónové
kotúče nemôže opraviť užívateľ. Zaneste
náradie do autorizovaného servisného strediska
DEWALT.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
•
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi Black & Decker.
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja
hromadiť vodivý prach. To môže mať za
následok zníženie izolácie zariadenia
a môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
Čistenie
VAROVANIE: Z hlavnej časti krytu
vyfúknite suchým prúdom vzduchu
prach a zanesené nečistoty zakaždým,
keď je usadený prach vidieť vo
vetracích otvoroch a v ich okolí. Pri
tejto procedúre používajte schválenú
ochranu zraku ANSI Z87.1 (CAN/ CSA
Z94.3).
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia zabránite pravidelným denným čistením
ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
UPOZORNENIE: Pri čistení plastových
častí používajte iba jemné mydlo a vlhkú
handričku. Mnoho domácich čistiacich
prostriedkov obsahuje chemikálie,
ktoré môžu poškodiť plastové časti
náradia.Taktiež nepoužívajte benzín,
terpentýn, riedidlá na lak a nátery,
chemické činidlá alebo podobné
výrobky, ktoré by mohli plastové diely
vážne poškodiť. Zabráňte preniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do vnútornej
časti náradia.Žiadne časti náradia
neponárajte do kvapaliny.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
11
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu Black & Decker, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Nepotrebné náradie
Nepotrebné náradie prineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
12
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046750 - 09-08-2007
13
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising