D28065 | DeWalt D28065 ANGLE GRINDER instruction manual

555222-07 PL
D28065
c
Rys. 1
d
h
g
h
a
b
e
f
i
f
j
j
k
Rys. 2
m
l
o
n
n
Rys. 3
e
c
b
2
a
Rys. 4
i
p
j
q
Rys. 5
i
p
j
A
i
p
j
B
3
WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA
D28065
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do szkód
rzeczowych.
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
s p r a w i ł y, ż e f i r m a D E WA LT s t a ł a s i ę
prawdziwie niezawodnym partnerem dla
wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Deklaracja zgodności z normami UE
Dane techniczne
D28065
230
1250
Napięcie
VDC
Moc
W
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/ min
9000
Średnica tarczy
mm
125
szlifierskiej
Średnica wrzeciona
M14
Masa (bez akumulatora) kg
2,1*
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
D28065
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że szlifierka
kątowa nr kat.D28065 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EG,89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 607451, EN 50144 -2-3, prEN 60745-2-3x.
EN 55014-2, EN 55014-1, EN61000-3-2 i EN
EN61000-3-3
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
Europa Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z
naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i
zwracanie uwagi na te symbole.
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru mocy
akustycznej
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
dB(A)
D28065
90
dB(A)
dB(A)
3,0
101
dB(A)
3,0
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa przyśpieszeń drgań w 3
osiach)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań
m/s2
5,0
OSTRZEŻENIE: Informuje o
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Horst Großmann
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
03.2007
4
d) Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W r a z i e k o n i e c z n o ś c i u ż y c i a
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu,
zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w
tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z
kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE
PRACY
a Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek i
niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj z
elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego i
w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
5
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z
tą instrukcją i przeznaczeniem.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
f)
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone i
prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4) O B S Ł U G A I K O N S E R W A C J A
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b) N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a z
uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w
rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a w
nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
OGÓLNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
SZLIFIEREK KĄTOWYCH
a) E l e k t r o n a r z ę d z i e t o m o ż e b y ć
wykorzystywane jako szlifierka kątowa,
szczotka stalowa lub przecinarka.
Przeczytaj wszystkie wskazówki
bezpieczeństwa/ostrzeżenia i instrukcje,
a także zapoznaj się z ilustracjami i
danymi technicznymi tej maszyny.
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek
grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem i/lub doznaniem ciężkich urazów
ciała.
b) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
c) Znamionowa prędkość obrotowa narzędzi
roboczych musi być przynajmniej równa
lub większa od maksymalnej prędkości
obrotowej podanej na tabliczce
znamionowej maszyny. Narzędzia
używane przy prędkości obrotowej większej
od dopuszczalnej mogą się rozpaść na
kawałki.
d) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego musi być dostosowana do
możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej i
panowania nad maszyną.
e) Średnica otworu w tarczach, pierścieniach
kołnierzowych, talerzach lub innych
6
akcesoriach musi być dostosowana do
wrzeciona szlifierki. Narzędzia robocze o
większym otworze centralnym wpadają w
silne drgania i grożą utratą panowania nad
maszyną.
f) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź
narzędzie robocze, np. tarczę szlifierską,
czy nie jest ukruszona lub pęknięta,
talerz, czy nie jest pęknięty, rozdarty lub
nadmiernie zużyty, szczotkę garnkową,
czy nie ma poluzowanych lub połamanych
drutów. Gdyby szlifierka upadła na
podłogę, sprawdź, czy sama szlifierka
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu,
a w razie potrzeby wymienień je na
nowe. Po sprawdzeniu i zamontowaniu
narzędzia roboczego na minutę załącz
szlifierkę przy maksymalnej prędkości
obrotowej biegu jałowego, ale nie stój
przy tym w płaszczyźnie obrotu tarczy
i uważaj także na inne osoby. W czasie
tej próby uszkodzone narzędzie na ogół się
rozlatuje.
g) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może
to być maska ochronna lub okulary
ochronne, a także maska przeciwpyłowa,
nauszniki ochronne, rękawice i fartuch
roboczy, które są w stanie zatrzymać
niewielkie fragmenty ściernicy lub
przedmiotu obrabianego. Okulary
muszą być w stanie zatrzymać cząstki
odrzucane przy różnych pracach. Maska
przeciwpyłowa lub sprzęt ochronny dróg
oddechowych muszą odfiltrowywać pył
wytwarzany przy szlifowaniu. Przy dłużej
trwającym, intensywnym hałasie występuje
zagrożenie uszkodzenia narządu słuchu.
h) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy. W
przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie
ochronne. Odrzucane kawałki przedmiotu
obrabianego lub narzędzia roboczego
mogą spowodować urazy ciała nawet dalej
przebywających osób.
i) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę
tylko za izolowane powierzchnie. W
razie natrafienia na przewód pod napięciem
napięcie to jest podawane na gołe elementy
metalowe elektronarzędzia.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem
kabla, który może przy tym owinąć się o
rękę i pociągnąć ją w stronę obracającego
się narzędzia.
Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia przy swoim boku.
Obracające się narzędzie robocze może
pochwycić i wciągnąć odzież, co grozi
doznaniem urazu ciała.
Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący
silnik wciąga pył do obudowy, a duża ilość
proszku metalowego grozi porażeniem
prądem.
Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
Wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące szlifowania i cięcia
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do
tego elektronarzędzia, i odpowiednich
osłon. Tarcze nieprzewidziane do tej
szlifierki nie mogą być wystarczająco
osłonięte i są niebezpieczne.
b) Osłona musi być pewnie zamocowana i
tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Nie wolno na przykład używać tarcz
tnących do szlifowania. Nacisk na
tarczę tnącą może być wywierany tylko
w jej płaszczyźnie. Nacisk boczny może
spowodować pęknięcie tarczy.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych pierścieni
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe pierścienie
7
kołnierzowe wspierają tarczę i zmniejszają
ryzyko jej pęknięcia. Pierścienie kołnierzowe
do tarcz tnących mogą się ewentualnie
różnić od pierścieni do tarcz szlifierskich.
e) Nie używaj zużytych tarcz od większych
szlifierek. Tarcze do dużych szlifierek
nie nadają się do większych prędkości
obrotowych, jakimi odznaczają się mniejsze
szlifierki, i mogą się rozpaść.
Duże płyty mogą pod własnym ciężarem
zawisnąć. Płyty muszą być podparte po obu
stronach blisko linii cięcia i blisko brzegu
płyty.
Tabliczki na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
symbole:
Przed użytkowaniem przeczytaj
instrukcję obsługi
Przyczyny odrzutów i sposoby ich
unikania
•
•
•
•
•
•
Zakładaj okulary ochronne
Odrzut to nagła reakcja na zakleszczenie
lub zaczepienie obracającej się tarczy
lub innego osprzętu. Zakleszczenie lub
zaczepienie powoduje nagłe zatrzymanie
obracającego się osprzętu, co z kolei
powoduje nagły ruch elektronarzędzia w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotów
osprzętu w punkcie zablokowania.
Jeżeli na przykład tarcza ścierna zostanie
zaczepiona lub pochwycona przez
obrabiany przedmiot, krawędź tarczy
wchodząca do punktu zakleszczenia może
zaprzeć się o powierzchnię materiału
powodując wyrzucenie lub szarpnięcie
tarczy. Tarcza może szarpnąć w kierunku
do lub od operatora, zależnie od kierunku
obrotów tarczy w punkcie zakleszczenia.
W tych warunkach może również dojść do
pęknięcia tarczy ściernej.
Odrzut jest wynikiem przykładania narzędzia
z nadmierną siłą i/lub nieprawidłowych
procedur lub warunków pracy. Można go
uniknąć, podejmując środki ostrożności
wyszczególnione poniżej:
Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile
odrzutu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych
sytuacji.
Przy ponownym starcie tarczy tnącej w
przedmiocie obrabianym należy mieć
pewność, że tarcza nie tkwi w materiale.
Jeśli tarcza jest zakleszczona w materiale,
może przy ponownym starcie wyskoczyć do
góry lub uderzyć do tyłu.
Duże powierzchnie muszą być
wystarczająco podparte, aby zredukować
ryzyko zakleszczenia tarczy i odrzutu.
Zakładaj nauszniki ochronne
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera:
1 szlifierkę ręczną z końcówką kątową
1 osłonę ochronną
1 uchwyt boczny chroniony przed wibracjami
1 podstawę kołnierzową
1 klucz dwuotworowy
1 instrukcję obsługi
1 rysunek złożeniowy
•
•
Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis szlifierki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wysokowydajna szlifierka kątowa D28065 jest
przeznaczona do profesjonalnego szlifowania
ściernicą i drucianą szczotką oraz przecinania.
NIGDY nie używaj szlifierki w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Wysokowydajne szlifierki kątowe stanowią
elektronarzędzia przeznaczone do
profesjonalnego użytku. NIE pozwalaj dotykać
ich dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą
używać elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
8
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
wyzwalacz
wyłącznik bezpieczeństwa
blokada włącznika
przycisk blokady wrzeciona
osłona ochronna
Dust Ejection System™ (system usuwania pyłu)
uchwyt boczny
otwór uchwytu bocznego
nakrętka szybkomocująca z gwintem
kołnierz mocujący
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
Mocowanie rękojeści bocznej
Rękojeść boczną (g) można zamocować z
lewej lub z prawej strony obudowy przekładni,
wkręcając ją w przewidziany do tego celu otwór
gwintowany(h). Przed użyciem szlifierki sprawdź,
czy rękojeść jest dobrze zamocowana.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzia DEWALT są podwójnie
zaizolowane zgodnie z normą EN
50144 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Montaż osłony tarczy
MONTAŻ I ZDEJMOWANIE OSŁONY TARCZY
(RYS.2)
OSTRZEŻENIE: wersje 15V muszą
być zasilane poprzez bezpiecznie
zaizolowany transformator z osłona z
uziemieniem pomiędzy pierwotnym i
wtórnym uzwojeniem
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub zdjęciem bądź założeniem narzędzia roboczego wyłącz
szlifierkę i wyjmij wtyczkę sieciową.
Przed ponownym załączeniem elektronarzędzia naciśnij wyłącznik i pozostaw
wolno, aby się upewnić, że urządzenie
jest wyłączone
Przedłużacz
Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
który został dopuszczony do eksploatacji (patrz:
Dane techniczne). Jego minimalny przekrój
powinien wynosić 1,5 mm2
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Patrz tabela poniżej.
Przekrój żyły
(mm2)
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
A
0-2.0
2.1- 3.4
3.5- 5.0
5.1- 7.0
7.1-12.0
12.1-20.0
1. Należy ustawić szlifierkę ręczną z końcówką
kątową na stole z wrzecionem skierowanym
do góry.
2. Należy zwolnić blokadę dociskową
(l) i trzymać osłonę ochronną (e) nad
narzędziem, tak jak to zostało przedstawione
na rysunku.
3. Należy nakierować kołek (m) na rowek
(n).
4. Należy nacisnąć do dołu osłonę ochronną
i przekręcić ją do wybranej pozycji.
5. W razie konieczności należy wyrównać siłę
napięcia poprzez dociągnięcie śruby (o).
6. Należy ponownie dociągnąć blokadę
dociskową (l).
7. Aby zdjąć osłonę ochronną, należy zwolnić
blokadę dociskową.
Natężenie prądu
płynącego przez kabel (A)
6
10
15
20
25
Długość kabla (m)
7,5 15 25 30 45
V
230
UWAGA: Podczas pracy szlifierki musi być
używana osłona tarczy
60
Kabel (A)
6
6
6
6
6
6
10 10
15 15
20 20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
6
6 10
10 15
15 20
20 25
6
6
15
15
20
UWAGA: Jeżeli osłona ochronna
przy zablokowanej dźwigni
napinającej jest mobilna, nie należy
eksploatować narzędzia. Aby uniknąć
9
niebezpieczeństwa zranienia, należy
oddać narzędzie oraz osłonę ochronną
do naprawy lub do wymiany w punkcie
obsługi klienta.
UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia
narzędzia, nie należy nigdy ustawiać
śruby nastawczej, jeżeli dźwignia
mocująca jest odblokowana. Mogłoby
to spowodować niezauważalne
uszkodzenia na osłonie ochronnej lub
na piaście mocującej.
nacisnąć najpierw wyzwalacz (a), a następnie
wyłącznik bezpieczeństwa (b). Po zwolnieniu
wyzwalacza narzędzie pracuje dalej. Aby
odblokować narzędzie należy nacisnąć
wyzwalacz i ponownie go zwolnić. W ten sposób
narzędzie zostaje zatrzymane.
UWAGA: Należy mocno przytrzymywać
uchwyt boczny oraz obudowę narzędzia
podczas włączania oraz eksploatacji aż
do osiągnięcia stanu spoczynku przez
szlifierkę.
UWAGA: Przed umieszczeniem
szlifierki na powierzchni przedmiotu
obrabianego należy poczekać, aż
zostanie osiągnięta pełna prędkość
obrotowa. Przed wyłączeniem narzędzia
należy je odsunąć od powierzchni
przedmiotu obrabianego.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego
urazu ciała, przed dokonaniem
jakichkolwiek regulacji lub zdjęciem
bądź założeniem narzędzia roboczego
wyłącz szlifierkę i wyjmij wtyczkę
sieciową.
Przed ponownym załączeniem
elektronarzędzia naciśnij wyłącznik i
pozostaw wolno, aby się upewnić, że
urządzenie jest wyłączone
BLOKADA WRZECIONA
Blokada wrzeciona (d) zapobiega obracaniu się
wrzeciona podczas nakładania i zdejmowania
tarczy szlifierskich. Blokada wrzeciona może
być przestawiana wyłącznie wtedy, kiedy
narzędzie jest wyłączone i odsunięte, a także
w czasie całkowitego spoczynku.
Wyzwalacz (rys.3)
UWAGA: Należy mocno przytrzymywać
uchwyt boczny oraz obudowę narzędzia
podczas włączania oraz eksploatacji aż
do osiągnięcia stanu spoczynku przez
szlifierkę.
UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia
narzędzia, nie należy nigdy przestawiać
blokady wrzeciona w czasie pracy
narzędzia. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie narzędzia, przeciągnięcie
innych części i doprowadzić do
zranienia.
WSKAZÓWKA: Aby uniknąć nagłych,
wstecznych ruchów narzędzia, nie należy
włączać ani wyłączać narzędzia, jeżeli jest
ono obciążone. Przed umieszczeniem szlifierki
na powierzchni przedmiotu obrabianego
należy poczekać, aż zostanie osiągnięta
pełna prędkość obrotowa. Przed wyłączeniem
narzędzia należy je odsunąć od powierzchni
przedmiotu obrabianego. Należy poczekać na
osiągnięcie stanu spoczynku przez narzędzie,
zanim zostanie ono odłożone na bok.
1. Aby włączyć narzędzie należy nacisnąć
jednocześnie wyzwalacz (a) oraz blokadę
włącznika (c).
2. Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić
wyzwalacz.
Aby zablokować wrzeciono, należy nacisnąć
przycisk blokady wrzeciona i obrócić wrzeciono
do oporu.
Nakładanie i zdejmowanie tarczy
ściernej oraz brzeszczotu piły
(Rys. 4,5)
1. Należy ustawić narzędzie na stole z osłoną
ochronną skierowaną do góry.
2. Należy nakierować właściwie kołnierz
mocujący (j) na wrzeciono (q) (Rys. 4).
3. Należy nasadzić tarczę (p) na kołnierz
mocujący (j). Jeżeli środek nakładanej
tarczy jest znajduje się nieco wyżej, należy
to wybrzuszenie (k) nakierować na kołnierz
mocujący (j).
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Wyłącznik bezpieczeństwa (b) jest przydatny
szczególnie w przypadku dłuższej eksploatacji
narzędzia. Aby zablokować narzędzie należy
10
4. Należy przykręcić nakrętkę szybkomocującą
z gwintem (i) do wrzeciona (q) (Rys. 5).
a. Pierścień nakrętki szybkomocującej z
gwintem (i) powinien podczas nakładania
tarczy ściernej wskazywać w kierunku
tarczy (Rys. 5A).
b. Pierścień nakrętki szybkomocującej z
gwintem (i) powinien podczas nakładania
brzeszczotu piły wskazywać w kierunku
przeciwnym do tarczy (Rys. 5B).
5. Należy nacisnąć przycisk blokady wrzeciona
(d) i obracać wrzecionem (q), aż się
zatrzyma.
6. N a l e ż y d o c i ą g n ą ć n a k r ę t k ę
szybkomocującą z gwintem (i) przy pomocy
dostarczonego wśród akcesoriów klucza
dwuotworowego.
7. Należy zwolnić blokadę wrzeciona.
8. Aby zdjąć tarczę należy odkręcić nakrętkę
szybkomocującą z gwintem (i) przy pomocy
klucza dwuotworowego.
prowadzić do podwyższenia ryzyka
porażenia prądem. Aby zmniejszyć
to zagrożenie należy przed ich
zastosowaniem zainstalować wyłącznik
ochronny prądowy i codziennie czyścić
szczelinę wentylacyjną zgodnie z
poniżej wymienionymi wskazówkami
dotyczącymi konserwacji.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Szczotki
Silnik wyłącza się automatycznie, gdy szczotki
węglowe są prawie zużyte i narzędzie wymaga
konserwacji. Szczotki węglowe nie mogą
być doglądane przez użytkownika. W takim
przypadku urządzenie musi być przekazane do
autoryzowanego serwisu DeWALT.
SZLIFOWANIE POWIERZCHNI
METALOWYCH
• Jeżeli urządzenie służy do szlifowania
powierzchni metalowych należy sprawdzić,
czy zostało zainstalowany wyłącznik
ochronny prądowy, aby przeciwdziałać
typowym zagrożeniom spowodowanym
pyłem ściernym.
• Jeżeli dopływ prądu zostanie odcięty
przez wyłącznik ochronny prądowy, należy
dostarczyć narzędzie do autoryzowanego
punktu obsługi klienta DEWALT.
Smarowanie
Szlifierka ta nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: W ekstremalnych
warunkach eksploatacji podczas
szlifierki powierzchni metalowych w
obudowie narzędzia może zbierać się
pył przewodzący. W ten sposób może
zostać zniszczona wewnętrzna izolacja
ochronna narzędzia i występuje ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych(h) zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy tym
okulary ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów szlifierki nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, gdyż
mogą one osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
wodą z mydłem. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz i
żadnej części szlifierki nie zanurzaj w
wodzie.
Aby uniknąć zbierania się pyłu ściernego, należy
codziennie czyścić szczelinę wentylacyjną.
Patrz rozdział Konserwacja.
ZASTOSOWANIE MOPÓW SZLIFIERSKICH
OSTRZEŻENIE: Zbieranie się pyłu
ściernego. Dłuższe stosowanie mopów
szlifierskich w przypadku szlifowania
powierzchni metalowych może
11
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego produktu, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00082798 - 24-09-2008
13
ANGLE GRINDER 1
©
D28065 - - - - A
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising