D28065 | DeWalt D28065 ANGLE GRINDER instruction manual

www.
.eu
D28065
2
Dansk
3
Deutsch
12
English
22
Español
31
Français
40
Italiano
49
Nederlands
58
Norsk
67
Português
75
Suomi
84
Svenska
93
Türkçe
102
Ελληνικά
110
c
Figure 1
d
h
g
h
a
b
e
f
i
f
j
j
k
Figure 2
m
l
o
n
n
Figure 3
e
c
b
a
1
Figure 4
i
p
j
q
Figure 5
i
p
j
A
i
p
j
B
2
DANSK
VINKELSLIBER
D28065
Tillykke!
EF-konformitetserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elektrisk værktøj.
D28065
Tekniske data
D28065
Spænding
V
230
Spænding: Kun UK & Irland )
V
230/115
Effekt
W
1250
9000
Ubelastet
min-1
Skivediameter
mm
125
Spindeldiameter
M14
Vægt
kg
2,1*
* vægt inklusive sidehåndtag og beskyttelsesskærm
Sikringer
Europa
UK / Irland
UK / Irland
230 V værktøj
230 V værktøj
115 V værktøj
10 ampere, lysnet
13 A, i stik
16 A, i stik
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
DEWALT erklærer, at dette værktøj og opladerne er
fremstillet i overensstemmelse med:
98/37/EØF, 89/336/EU, 73/23/EU, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 og EN 61000-3-3.
For nærmere oplysninger bedes du kontakte
DEWALT på nedenstående adresse eller se bag i
vejledningen.
LpA (lydtryk)
LWA (akustisk effekt)
Vægtet RMS accelerationsværdi
(triaksialt mål)
D28065 D28065
LX
QS/GB
dB(A)
90
90
dB(A)
101
101
m/s2
Usikkerhed for lydtryk (KpA)
dB(A)
Usikkerhed for akustisk effekt (KWA) dB(A)
4,0
5,0
3
3
3
3
Director Engineering and Product Development
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Tyskland
03/2007
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød
3
DANSK
Generelle sikkerhedsbestemmelser
ADVARSEL! Læs alle instruktioner.
Manglende overholdelse af alle
nedenstående instruktioner kan medføre
risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade. Udtrykket elektrisk
værktøj i alle de advarsler, der er
angivet i det efterfølgende, henviser til
elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med
el-ledning) eller batteridrevet (uden elledning) elektrisk værktøj.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
vel oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at bruge elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og forbipassende på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, så som rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget risiko
for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet til
jord.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i noget elektrisk værktøj, øges
risikoen for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for
overlast. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække værktøjet eller trække det
ud fra stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter
og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
4
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft,
når du bruger elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
så som støvmaske, skridsikre sko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, der bruges,
når omstændighederne foreskriver det,
reducerer personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for, at
kontakten er slået fra, før værktøjet
tilsluttes. Når elektrisk værktøj bæres med
fingeren på kontakten eller tilsluttes, når
kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før elektrisk værktøj startes.
En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold god
fodstilling og balance til hver en tid. Dette
giver bedre kontrol af elektrisk værktøj når
uventede situationer forekommer.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan
blive grebet i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Brug af sådant udstyr
kan mindske støvrelaterede helbredsrisici.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt med elektrisk
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst
egnet til det arbejde, der skal udføres.
Det rette værktøj får arbejdet gjort bedre og
mere sikkert ved den belastning, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj,
hvis kontakten ikke tænder og slukker
for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farligt og skal
repareres.
DANSK
c)
Træk stikket ud af stikkontakten, inden
der foretages eventuelle justeringer,
tilbehør udskiftes, eller værktøjet stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Elektrisk værktøj skal, når det ikke
anvendes, opbevares utilgængeligt for
børn, og personer, som ikke er bekendt
med elektrisk værktøj eller disse
instruktioner, må ikke betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen
deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg, om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu så vel
som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis elektrisk
værktøj er beskadiget, skal det repareres
før brug. Mange ulykker forårsages af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og
rent. Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj
med skarpe skærekanter har mindre
sandsynlighed for at binde og er lettere at
styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner og på den måde , som
det er hensigten med det pågældende
værktøj, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og til den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj
til andre andre opgaver end dem, det er
beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker, og der
skal anvendes identiske reservedele.
Derved sikres, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
Særlige sikkerhedsregler
a) Dette eldrevne værktøj er beregnet til brug
som vinkelsliber, sandsliber, polermaskine,
stålbørste eller skæreværktøj. Læs
alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specificationer, der følger
med værktøjet. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre
risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
b) Anvend kun specielt designede
værktøjsdele som anbefales af
værktøjsproducenten. Der er ingen garanti
for sikker betjening, selv om en værktøjsdel kan
monteres på værktøjet.
c) Værktøjsdele skal altid være godkendt
til hastigheder højere end værktøjets
hastighed som angivet på mærkepladen.
Hvis en værktøjsdel anvendes ved hastigheder,
som er højere end den godkendte, kan den
springe i stykker på grund af overbelastning.
d) Værktøjsdelenes tykkelse og udvendige
diameter skal ligge inden for værktøjets
godkendte kapacitetsgrænse. Tilbehør, der
ikke passer i størrelsen, kan ikke afskærmes og
styres korrekt.
e) Hulstørrelsen på skiver, flanger, bagskiver
eller andre typer tilbehør skal passe
nøjagtigt til værktøjets spindel. Værktøjsdele
med monteringshul, som ikke passer til
monteringsdelene på værktøjet, vil køre skævt
og vibrere voldsomt, hvilket kan medføre at
værktøjet ikke kan styres.
f) Anvend aldrig beskadigede værktøjsdele.
Før brug efterses slibeskiver for skår og
revner, bagskiver for revner og slid, og
trådbørster for løse eller revnede tråde.
Hvis værktøjet eller en værktøjsdel tabes,
skal de kontrolleres for skade. Alternativt
monteres nye og intakte dele. Efter kontrol
og montering af dele afprøves værktøjet
ved at køre ved maksimal hastighed i
ubelastet tilstand i et minut. Personer
inklusive operatøren skal holde afstand
til det roterende værktøjs overflade. En
beskadiget værktøjsdel vil oftest gå i stykker
under testen.
g) Bær altid sikkerhedsudstyr. Alt efter
forholdene bæres visir, sikkerhedsmaske
eller sikkerhedsbriller. Efter behov bæres
støvmaske, høreværn, handsker og
sikkerhedsforklæde til beskyttelse mod
slibestykker og afslag fra arbejdsemnet.
Øjenbeskyttelsen skal kunne standse løsrevne
dele fra arbejdsprocessen. Støvmasken eller
åndedrætsværnet skal kunne filtrere partikler,
der opstår under arbejdet. Langvarig udsættelse
for højt støjniveau kan føre til tab af høreevne.
h) Sørg for at andre personer i området
opholder sig i sikker afstand til
arbejdsstedet. Alle personer der
opholder sig på arbejdsstedet skal bære
sikkerhedsudstyr. Dele af arbejdsemnet
eller af et defekt værktøjsstykke kan løsrives
og forårsage skade uden for det nære
arbejdsområde.
5
DANSK
i) Værktøjet skal altid holdes ved hjælp af
de isolerede greb, når skæreværktøjet
under arbejdet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller dets egen
ledning. Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt
med strømførende ledninger, kan værktøjets
metaldele blive strømførende, og operatøren
få stød.
j) Sørg for at ledningen er i sikker afstand fra
den roterende værktøjsdel. Hvis kontrollen
over værktøjet mistes, kan det føre til at
ledningen skæres over eller flænses, og din arm
eller hånd kan blive trukket ind i det roterende
værktøj.
k) Læg aldrig værktøjet ned, før
værktøjsdelen står helt stille. Det roterende
værktøj kan gribe fat i overfladen, så du mister
kontrollen over værktøjet.
l) Hav aldrig værktøjet gående mens du
bærer det langs siden. Hvis dit tøj kommer
i kontakt med den roterende værktøjsdel, kan
værktøjet blive trukket ind mod kroppen.
m) Værktøjets udluftningsriller skal rengøres
jævnligt. Motorens ventilator trækker støv ind
i huset, og ophobning af metalstøv kan føre til
risiko for elektrisk stød.
n) Anvend aldrig værktøjet i nærheden af
brændbare materialer. Gnister kan antænde
brændbare materialer.
o) Værktøjsdele, der kræver kølevæske, må
ikke anvendes. Anvendelse af vand eller andre
kølevæsker kan føre til skade eller dødsfald
forårsaget af elektrisk stød.
Specielle sikkerhedsadvarsler ved
slibning og afskæring.
a) Der må kun anvendes skiver, som er
anbefalet til værktøjet samt den dertil
hørende beskyttelsesskærm. Skiver,
som ikke er designet til værktøjet, kan ikke
afskærmes korrekt, og medfører risiko.
b) Beskyttelsesskærmen skal fastgøres
korrekt til værktøjet og monteres, så den
giver optimal beskyttelse, og så lidt af
skiven som muligt er udækket i retning
mod operatøren. Beskyttelsesskærmen
beskytter operatøren mod afbrækkede
skivestykker og utilsigtet kontakt med skiven.
c) Skiverne må kun anvendes til det formål,
de er beregnet til. Eksempelvis må man
ikke slibe med siden af en skæreskive.
6
Skæreskiver er beregnet til slibning med
kanterne, og påvirkning fra siderne kan føre til at
de splintres.
d) Anvend kun intakte skiveflanger af korrekt
størrelse og form i forhold til skiven.
Skiveflangen skal støtte skiven, og reducere
risikoen for at skiven går i stykker. Flanger til
skæreskiver er ikke de samme som flanger til
slibeskiver.
e) Anvend aldrig nedslidte skiver fra større
værktøjer. Skiver udviklet til større værktøjer
kan ikke tåle den høje hastighed, et mindre
værktøj kører ved, og går derfor let i stykker.
Årsager til og forebyggelse af
tilbageslag
• Tilbageslag forekommer, når en skive, trådbørste
eller pude fastklemmes, binder eller er ude af
justering, og får værktøjet til ukontrolleret at slå
tilbage væk fra arbejdsemnet mod operatøren.
• Hvis skiven fastklemmes eller binder i
arbejdsemnet, står skiven stille, og motorens
kraft tvinger enheden tilbage mod eller væk fra
operatøren med stor kraft.
• Tilbageslag forekommer ved fejlagtig
anvendelse og/eller under uhensigtsmæssige
arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser,
og kan undgås når følgende forholdsregler
overholdes:
• Hold enheden godt fast med begge
hænder, og sørg for at anbringe krop
og arme sådan, at du kan modvirke
tilbageslag. Tilbageslag kan styres af
operatøren, når forholdsreglerne overholdes.
• Hvis hjulet binder, eller hvis skærearbejdet
skal afbrydes, slippes aftrækkeren og
enheden holdes stille i materialet, indtil
skiven står helt stille. Forsøg aldrig at
fjerne enheden fra arbejdsemnet eller
trække enheden bagud med skiven i
bevægelse. Det kan medføre tilbageslag.
Find årsagen til at skiven binder, og foretag de
nødvendige ændringer.
• Når et skæreværktøj genstartes i
arbejdsemnet, skal man kontrollere, at
skiven ikke er i kontakt med materialet.
Hvis skiven binder, kan den bevæge sig opad
eller slå tilbage fra arbejdsemnet, når værktøjet
genstartes.
• Sørg for at understøtte større plader for
at undgå at skiven fastklemmes og slår
tilbage. Større plader kommer til at hænge
DANSK
på grund af deres egen vægt. Plader skal
understøttes på begge sider, tæt på skærelinien
og tæt på kanterne.
MÆRKATER PÅ VÆRKTØJET
Ud over de piktogrammer, der er anvendt her i
manualen, viser mærkaterne følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær sikkerhedsbriller.
Bær høreværn.
Indhold
Pakken indeholder:
1 vinkelsliber
1 beskyttelsesskærm
1 anti-vibrations sidehåndtag
1 flangesæt
1 skruenøgle med to tappe
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
• Undersøg, om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Denne vejledning skal læses og forstås
omhyggeligt inden brugen.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
TILTÆNKT BRUG
Denne kraftige D28065 vinkelsliber er designet
til professionelt slibearbejde på forskellige
arbejdssteder (dvs. byggepladser). MÅ IKKE bruges
ved høj fugtighed eller under forhold, hvor der er
brændbare væsker eller gasser til stede.
Vore kraftige vinkelslibere er professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet under
overvågning.
a. Aftrækkerkontakt
b. Låseknap
c. Lås-op knap
d. Spindellås
f. Støvudstødningssystem™
g. Sidehåndtag
h. Hul til sidehåndtag
i. Spændmøtrik med gevind
j. Bagflange
Elektrisk sikkerhed
Dette DEWALT værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 50144. Ingen
jordledning er derfor nødvendig.
ADVARSEL: 15 V enheder
skal betjenes via en isolerende
sikkerhedstransformer med jordtilsluttet
gitter mellem primære og sekundære
bevikling.
Brug af forlængerledning
Hvis der er behov for en forlængerledning, skal
der anvendes en godkendt forlængerledning, som
er egnet til værktøjets indgangsstrøm (se tekniske
data).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Når der
bruges en ledningstromle, skal ledningen altid rulles
helt ud. Se også nedenstående tabel.
Lederstørrelse (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Kabelklasse (Ampere)
6
10
15
20
25
Kabellængde (m)
7.5
Spænding Ampere
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
30
45
60
Kabelklasse (Ampere)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10
10 15 20
15
15 20 25
20
20 25
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10 10
15
15 15 15
20
20 20 20
15
25
6
6
20
20
25
–
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
e. Beskyttelsesskærm
7
DANSK
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før samling og justering
skal værktøjet altid slukkes, og tilslutning
til forsyningsnettet afbrydes, før der
foretages justeringer eller monteres/
afmonteres værktøjsdele eller tilbehør.
Før værktøjet sluttes til forsyningsnettet
igen, skal aftrækkerkontakten trykkes ind
og udløses for at sikre, at værktøjet er
slukket.
FORSIGTIG: For at undgå risiko
for at beskadige værktøjet må
justeringsskruen ikke spændes, når
låsehåndtaget er frigjort. Der kan opstå
skjult skade på beskyttelsesskærm eller
monteringsnavet.
BETJENING
ADVARSEL: For at undgå risiko
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og tilslutning
til forsyningsnettet afbrydes, før
der foretages justeringer eller der
monteres/afmonteres værktøjsdele
eller tilbehør. Før værktøjet sluttes
til forsyningsnettet igen, skal
aftrækkerkontakten trykkes ind og
udløses for at sikre, at værktøjet er
slukket.
Montering af sidehåndtag
Skru sidehåndtaget (g) grundigt fast i et af hullerne
(h) på siderne af gearkassen.
Montering af beskyttelsesskærm
MONTERING OG AFMONTERING AF
BESKYTTELSESSKÆRM (FIGUR 2)
ADVARSEL: For at undgå risiko
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og tilslutning
til forsyningsnettet afbrydes, før
der foretages justeringer eller der
monteres/afmonteres værktøjsdele
eller tilbehør. Før værktøjet sluttes
til forsyningsnettet igen, skal
aftrækkerkontakten trykkes ind og
udløses for at sikre, at værktøjet er
slukket.
FORSIGTIG: Der skal altid anvendes
beskyttelseskærm med vinkelsliberen.
1. Placer vinkelsliberen på et bord med spindelen
opad.
FORSIGTIG: Hold godt fast i
sidehåndtaget og selve værktøjet for
at have god kontrol over værktøjet ved
opstart og under brug, og indtil skiven
eller anden værktøjsdel står helt stille.
Sørg altid for at skiven standser helt, før
du lægger værktøjet fra dig.
BEMÆRK: For at undgå at værktøjet flytter sig
uventet, må det ikke slukkes eller tændes under
belastning. Sliberen skal køre på fuld hastighed
før kontakt med arbejdsoverfladen. Løft værktøjet
fra arbejdsoverfladen, før det slukkes. Sørg for at
værktøjet standser helt, før det lægges ned.
2. Frigør spændelåsen (l) og hold
beskyttelsesskærmen (e) hen over værktøjet
som vist.
1. For at tænde for værktøjet trykkes
aftrækkerkontakten (a) ind, mens lås-op
knappen trykkes ned (c).
3. Anbring tappene (m) ud for fordybningerne (n).
2. Sluk værktøjet ved at frigøre
aftrækkerkontakten.
4. Tryk beskyttelsesskærmen ned og drej til den
ønskede position.
5. Hvis nødvendigt kan fastspændingen øges ved
at stramme skruerne (o).
6. Spænd spændelåsen (l) .
7. For at fjerne beskyttelsesskærmen frigøres
spændelåsen.
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen
ikke kan spændes med
justeringsklemmen, må værktøjet ikke
anvendes. For at undgå risiko for
personskade skal værktøj og skærm
indleveres på et værksted til reparation
eller udskiftning af skærmen.
8
Aftrækkerkontakt (fig. 3)
LÅSEKNAP
Låseknappen (b) giver større komfort ved
langvarig brug. For at låse værktøjet op trykkes
aftrækkerkontakten (a) ind, og der trykkes på
låseknappen (b). Værktøjet kører selvom aftrækkeren
slippes. For at låse værktøjet op trykkes aftrækkeren
ind og frigøres. Herved standser værktøjet.
FORSIGTIG: Hold godt fast i
sidehåndtaget og selve værktøjet for
at have god kontrol over værktøjet ved
opstart og under brug, og indtil skiven
eller anden værktøjsdel standser helt.
Sørg altid for at skiven standser helt, før
du lægger værktøjet fra dig.
DANSK
FORSIGTIG: Lad værktøjet komme
op på fuld hastighed, før det kommer
i kontakt med arbejdsemnet. Løft
værktøjet fra arbejdsoverfladen, før
det slukkes.
• Hvis forsyningsstrømmen afbrydes af
HFI-afbryderen skal værktøjet indleveres til
reparation hos en autoriseret DEWALT raparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan strømførende støv
ansamles inde i maskinhuset ved
metalarbejde. Det kan resultere i, at
den isolerende beskyttelse i maskinen
nedbrydes og medføre potentiel risiko
for elektrisk stød.
SPINDELLÅS
Spindellåsen (d) sørger for, at spindlen ikke kan
rotere, når skiver skal monteres eller udskiftes.
Spindellåsen må kun bruges når værktøjet er
slukket, afbrudt fra strøm, og står helt stille.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige
værktøjet, må spindellåsen aldrig
bruges mens værktøjet er i brug. Det vil
beskadige værktøjet, og værktøjsdelene
kan springe af og forårsage
personskade.
For at undgå ophobning af metalspåner inde
i maskinen anbefaler vi, at ventilationshullerne
rengøres dagligt. Se under Vedligeholdelse.
ANVENDELSE AF SANDPAPIRLAPSKIVER
ADVARSEL: Ophobning af
metalstøv. Langvarig brug af
sandpapirlapskiver ved metalarbejde
kan føre til øget risiko for elektrisk
stød. For at undgå denne risiko
monteres en HFI-afbryder før brug,
og ventilationshullerne rengøres
dagligt ved at blæse tør trykluft ind i
ventilationshullerne ifølge nedenstående
vedligeholdelsesvejledning.
For at aktivere låsen trykkes spindellåsknappen ind,
og spindlen drejes så langt den kan.
Montering og afmontering af
slibe-eller skæreskive (figur 4, 5)
1. Placer værktøjet på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
2. Monter bagflange (j) korrekt på spindelen (q)
(figur 4).
VEDLIGEHOLDELSE
3. Placer skiven (p) på bagflangen (j). Ved
montering af skiver med ophøjet midterstykke
skal det sikres, at det ophøjede midterstykke (k)
vender ind mod bagflangen (j).
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet
vedligeholdes korrekt og rengøres regelmæssigt.
4. Skru den gevindskårne fastspændingsmøtrik (i)
fast på spindelen (q) (figur 5)
Selvbrydende kul
a. Ringen på den gevindskårne
fastspændingsmøtrik (i) skal vende ind mod
skiven ved montering af slibeskiver (figur 5A);
b. Ringen på den gevindskårne
fastspændingsmøtrik (i) skal vende bort
fra skiven ved montering af skæreskiver
(figur 5B).
5. Tryk på spindellåsen (d) og drej spindelen (q)
indtil den låser i position.
6. Spænd den gevindskårne fastspændingsmøtrik
(i) med den medfølgende skruenøgle.
Motoren afbrydes automatisk, hvilket indikerer at
kulbørsterne er næsten slidt op og at værktøjet skal
repareres. Kulbørsterne kan ikke udskiftes af bruger.
Værktøjet indleveres til en autoriseret DEWALT
reparatør.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
7. Frigør spindellåsen.
8. For at afmontere skiven løsnes den
gevindskårne fastspændingsmøtrik (i) med
skruenøglen.
METALARBEJDE
• Når værktøjet bruges i forbindelse med
metalarbejde, skal det sikres, at en HFI-afbryder
er monteret for at undgå risiko forårsaget af
metalspåner.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud
af hovedhuset med tør luft, når som
helst snavs samler sig i og omkring
luftaftrækket (h). Bær godkendte
9
DANSK
ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)
beskyttelsesbriller ved udførelse af
denne procedure.
FORSIGTIG: Til rengøring må der
kun bruges en mild sæbe og en
fugtig klud på plastikdelene. Mange
rengøringsmidler til husholdningsbrug
indeholder kemikalier, der kan forårsage
alvorlig beskadigelse af plastik. Der må
heller ikke bruges benzin, terpentin, lak
eller fortynder, kemiske rensningsvæsker
eller lignende produkter, der kan
forårsage alvorlig skade på plastikdele.
Der må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
10
Uønsket værktøj
Tag dit værktøj til et autoriseret DEWALT
serviceværktsted, hvor det bortskaffes på en
miljøsikker måde.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE UDEN RISIKO
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for 30
dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Der skal fremvises
gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service til dit DEWALT værktøj inden for 12
måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALT serviceværksted.
Der skal fremvises gyldig kvittering. Omfatter
arbejdsløn og reservedele til elektrisk værktøj.
Tilbehør ikke inkluderet.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt går i stykker
på grund af fejlbehæftede materialer eller
arbejdsudførelse inden for 12 måneder efter
købsdatoen, garanterer vi, at alle defekte dele
eller produktet som helhed, hvilket besluttes af
os, erstattes vederlagsfrit, forudsat at:
• Produktet er ikke misbrugt.
• Ingen uautoriserede personer har
repareret dette produkt.
• Bevis på købsdato er fremvist. Denne
garanti tilbydes som en ekstra service
og ydes foruden de af loven fastsatte
rettigheder for forbrugere.
Nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted findes ved at benytte
telefonnummeret på bagsiden af denne
vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
11
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER
D28065
Herzlichen Glückwunsch!
VORSICHT: Weist bei Verwendung
ohne das Sicherheitssymbol auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, ggf.
zu Sachschäden führt
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem der verlässlichsten Partner
professioneller Anwender von Elektrowerkzeugen.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
EG-Konformitätserklärung
Technische Daten
D28065
Spannung
V
230
Spannung: nur GB und Irland
V
230/115
Leistung
W
1250
Leerlaufdrehzahl
min-1
9000
Schleifscheibendurchmesser
mm
125
Spindeldurchmesser
Gewicht
M14
kg
2.1*
* Gewicht inklusive Seitengriff und Schutzabdeckung
FI-Schalter
Europa
GB und Irland
GB und Irland
230 V Werkzeuge
230 V Werkzeuge
115 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
13 A im Stecker
16 A im Stecker
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Die nachfolgenden Definitionen beschreiben die
Relevanz der einzelnen Warnhinweiswörter. Bitte
lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese
Symbole.
D28065
DEWALT erklärt hiermit, dass diese Werkzeuge und
Ladegeräte gemäß den folgenden Richtlinien und
Normen konzipiert sind:
98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an DEWALT unter der unten angeführten Adresse
oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung
genannten Niederlassungen.
D28065 D28065
LX
QS/GB
LpA (Schalldruck)
dB(A)
90
90
LWA (Schallleistung)
dB(A)
101
101
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung
(triaxiale Messung)
m/s2
4,0
5,0
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
wird.
Unbestimmtheit des
Schalldrucks (KpA)
Unbestimmtheit der
Schallleistung (KWA)
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
3
3
dB(A)
3
3
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11 D-65510
Idstein, Deutschland
03/2007
12
dB(A)
DEUTSCH
Allgemeine Sicherheitsregeln
WARNUNG! Lesen Sie sämtliche
Anweisungen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf
netzbetriebene Werkzeuge (mit
Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
1) ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordnung oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen
nicht in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht. Verwenden Sie es niemals, um
das Elektrowerkzeug zu tragen oder
zu ziehen bzw. um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
das Kabel von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen fern.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen
das Stromschlagrisiko.
e)
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten
Sie darauf, was Sie tun, und lassen Sie
beim Umgang mit Elektrowerkzeugen
gesunden Menschenverstand walten.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge,
wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch von
Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Schutzausrüstungen (wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz) für die entsprechenden
Einsatzbedingungen können das
Verletzungsrisiko mindern.
c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass sich der Schalter in der
Aus-Stellung befindet, bevor das Gerät
mit dem Netz verbunden wird. Das Tragen
des Elektrowerkzeugs mit dem Finger am
Schalter oder der Anschluss eingeschalteter
Werkzeuge führen unnötig Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe von sich bewegenden
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können sich in
den beweglichen Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zu Staubabsaugung
bzw. Staubfang vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig
13
DEUTSCH
verwendet werden. Die Nutzung dieser
Vorrichtungen verringert Gefährdungen durch
Staub.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Werkzeug können die Arbeiten besser und
sicherer in dem Leistungsbereich, für das es
konzipiert ist, erledigt werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie Einstellungen
vornehmen, Zubehörteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug weglegen.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern
das unbeabsichtigte Einschalten des
Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in Händen
von unerfahrenen Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen
oder so beschädigt sind, dass sie
die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch
reparieren. Viele Unfälle sind auf schlecht
gewartete Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen
und in der für diesen speziellen
Elektrowerkzeugtyp vorgeschriebenen
Art und Weise. Berücksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszuführenden Arbeiten. Der
14
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit
kann gewährleistet werden, dass der Betrieb
des Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche werkzeugspezifische
Sicherheitshinweise
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zur
Verwendung als Schleifmaschine,
Schwingschleifer, Topfbürste,
Poliermaschine oder Trennwerkzeug
bestimmt. Lesen Sie alle Sicherheits/Warnhinweise, Anweisungen,
Darstellungen und technischen Daten zu
diesem Elektrowerkzeug. Die Nichteinhaltung
der nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
b) Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht
speziell für dieses Werkzeug konstruiert
wurde und vom Werkzeughersteller nicht
empfohlen wird. Auch wenn sich ein anderes
Zubehör einstecken lässt, ist der sichere Betrieb
dadurch nicht gewährleistet.
c) Die Nenndrehzahl des Zubehörs muss
mindestens gleich der auf dem Werkzeug
angegebenen Höchstdrehzahl sein.
Zubehör das mit einer höheren Drehzahl als die
eigene Höchstdrehzahl betrieben wird, kann
auseinanderbrechen.
d) Der Außendurchmesser und die Stärke
des Zubehörs muss innerhalb der
Nennkapazität des Elektrowerkzeugs
liegen. Bei falsch dimensioniertem Zubehör ist
kein ausreichender Schutz und keine Kontrolle
gewährleistet.
e) Der Lochdurchmesser der Scheiben,
Flanschen, Teller oder anderer
Zubehörteile muss richtig auf die Spindel
des Elektrowerkzeugs passen. Zubehörteile
mit falschem Lochdurchmesser passen nicht
zu den Befestigungsteilen, wobei das Werkzeug
unwuchtig läuft, stark vibriert und eventuell die
Kontrolle über das Werkzeug verloren gehen
kann.
f) Beschädigtes Zubehör nicht verwenden.
Vor jeder Verwendung das Zubehör
inspizieren, z. B. die Schleifscheibe auf
DEUTSCH
Absplitterungen oder Risse, den Teller
auf Risse, Einrisse oder übermäßigen
Verschleiß, die Topfbürste auf lockere
oder gerissene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug fallen gelassen wurde,
muss dieses auf Schäden überprüft und
ein unbeschädigtes Zubehörteil eingesetzt
werden. Nach der Überprüfung und
Installation eines Zubehörteils halten Sie
das Werkzeug so, dass Sie und jegliche
dabei stehende Personen nicht in gleicher
Ebene mit dem rotierenden Zubehör
stehen. Schalten Sie dann das Werkzeug
ein und lassen Sie es mit maximaler
Leerlaufdrehzahl eine Minute lang laufen.
Ein beschädigtes Zubehör bricht bei diesem
Test normalerweise auseinander.
g) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Je nach Art der
Anwendung müssen evtl. auch ein
Gesichtsschirm, Schutzbrille oder
Sicherheitsbrille getragen werden. Ggf.
sollten auch Staubmaske, Gehörschutz,
Handschuhe und eine Arbeitsschürze
getragen werden, die kleine Fragmente
des Schleifkörpers oder Werkstücks
abfangen kann. Der Augenschutz muss
fähig sein, die bei den verschiedenen Arbeiten
weggeschleuderten Schuttteilchen abzufangen.
Die Staubmaske oder das Atemschutzgerät
muss fähig sein, die bei Ihrer Arbeit erzeugten
Partikel herauszufiltern. Bei langer Aussetzung
an intensiven Lärm besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
h) Besucher müssen sich in einem sicheren
Abstand zum Arbeitsbereich fernhalten.
Personen, die den Arbeitsbereich betreten,
müssen persönliche Schutzausrüstung
tragen. Fragmente des Werkstückes oder
gebrochenes Zubehör können wegfliegen und
auch außerhalb des direkten Arbeitsumfeldes
Verletzungen verursachen.
i) Halten Sie das Werkzeug nur an den
isolierten Oberflächen, wenn Sie in
Bereichen arbeiten, in denen es mit
verborgenen elektrischen Installationen
oder seinem eigenen Netzkabel in Kontakt
kommen könnte. Bei einem Auftreffen auf ein
stromführendes Kabel werden die freiliegenden
Metallflächen des Elektrowerkzeugs
stromführend.
j) Positionieren Sie das Kabel so, dass es
nicht in den Drehbereich des Zubehörs
gelangen kann. Wenn Sie die Kontrolle
verlieren, kann das Kabel durchgeschnitten oder
mitgerissen werden, wobei Ihre Hand oder Ihr
Arm in das rotierende Zubehör gezogen werden
kann.
k) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
hin, bevor es vollkommen zum Stillstand
gekommen ist. Das rotierende Zubehör kann
die Oberfläche greifen, was einen Verlust der
Kontrolle über das Werkzeug zur Folge haben
kann.
l) Tragen Sie niemals das eingeschaltete
Elektrowerkzeug an Ihrer Seite. Bei einem
versehentlichen Kontakt mit dem rotierenden
Zubehör könnte Ihre Kleidung erfasst und das
Werkzeug in Ihren Körper gezogen werden.
m) Reinigen Sie regelmäßig die Luftschlitze
des Elektrowerkzeugs. Das Kühlungsgebläse
des Motors zieht Staub in das Gehäuse und
eine zu starke Ansammlung von Metallpulver
kann elektrische Gefahren verursachen.
n) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
der Nähe von brennbaren Stoffen. Solche
Stoffe können durch Funken entzündet werden.
o) Verwenden Sie kein Zubehör, das flüssige
Kühlmittel erfordert. Die Verwendung von
Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann einen
elektrischen Schlag oder tödlichen Stromunfall
zur Folge haben.
Sicherheits- und Warnhinweise
für bestimmte Schleif- und
Trennarbeiten
a) Verwenden Sie nur die Schleifscheiben, die
für Ihr Elektrowerkzeug und die speziell für
die Scheibe konstruierte Schutzabdeckung
empfohlen sind. Nicht für das Werkzeug
bestimmte Scheiben können nicht ausreichend
geschützt werden und sind gefährlich.
b) Die Schutzabdeckung muss sicher
am Elektrowerkzeug befestigt und
sicher positioniert sein, damit so wenig
Schleifscheibe wie möglich in Richtung
des Bedieners freiliegt. Die Schutzabdeckung
dient zum Schutz vor abgebrochenen
Scheibenfragmenten und einem versehentlichen
Kontakt mit der Schleifscheibe.
c) Die Schleifscheiben dürfen nur für ihre
empfohlenen Anwendungen eingesetzt
werden. Es darf zum Beispiel nicht mit der
Seite der Trennscheibe geschliffen werden.
Trennscheiben sind für das Umfangschleifen
bestimmt. Wen diese Scheiben an hohe
Seitenkräfte ausgesetzt werden, können sie
zerbrechen.
15
DEUTSCH
d) Verwenden Sie nur unbeschädigte
Scheibenflanschen mit der richtigen
Größe und Form für die gewählte
Scheibe. Die richtigen Flanschen stützen
die Scheibe und reduzieren somit die Gefahr
eines Scheibenbruchs. Die Flanschen für
Trennscheiben unterscheiden sich eventuell von
denen für Schleifscheiben.
e) Verwenden Sie keine abgenutzten
Scheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Die für ein größeres
Elektrowerkzeug bestimmten Scheiben eignen
sich nicht für die höheren Drehzahlen eines
kleineren Werkzeuges und können dabei
bersten.
Ursachen und
Verhütungsmaßnahmen
für Rückschläge
• Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion
auf eine eingeklemmte, festhängende oder
ungefluchtete Schleifscheibe, Topfbürste oder
Schleifmopteller, wobei sich das Werkzeug,
wenn es nicht unter Kontrolle des Benutzers ist,
aus dem Werkstück lösen und auf den Benutzer
treffen kann.
• Wenn die Scheibe klemmt oder fest im
Werkstück hängt, kann sich die Scheibe nicht
mehr drehen und das Werkzeug wird aufgrund
der Motorkraft rapide gegen den Benutzer
gestoßen oder von ihm weggeschleudert.
• Ein Rückschlag ist das Ergebnis des falschen
Gebrauchs und/oder der falschen Bedienung
oder Einsatzbedingungen des Werkzeugs
und kann durch die unten aufgeführten
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
vermieden werden:
• Halten Sie das Werkzeug mit beiden
Händen fest und stellen Sie sich so
hin, dass Ihr Körper und Ihr Arm den
Rückschlagkräften widerstehen kann.
Rückschlagkräfte können vom Benutzer
unter Kontrolle gebracht werden, wenn die
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen
werden.
• Wenn die Scheibe klemmt oder wenn
aus irgend einem Grund der Schnitt
unterbrochen wird, lassen Sie den
Drücker los und halten Sie das Werkzeug
bewegungslos im Material, bis die Scheibe
vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug
aus dem Werkstück zu entfernen oder
16
zurückzuziehen, während sich die Scheibe
noch dreht, da dies einen Rückschlag
verursacht. Untersuchen und beheben Sie die
Ursachen für ein Klemmen der Scheibe.
• Beim Neustart der Trennscheibe im
Werkstück muss zuerst sichergestellt
werden, dass die Scheibe nicht in das
Material eingreift. Wenn die Scheibe
im Material klemmt, kann sie sich beim
erneuten Starten nach oben bewegen oder
zurückschlagen.
• Große Platten sollten ausreichend
abgestützt werden, um das Risiko
eines Klemmens der Scheibe und eines
Rückschlages zu reduzieren. Große
Platten können unter ihrem eigenen Gewicht
durchhängen. Die Platten müssen an beiden
Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
SCHILDER AM WERKZEUG
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Werkzeug zeigen folgende Symbole:
Bedienungsanleitung
vor Gebrauch lesen.
Tragen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzabdeckung
1 Vibrationsgeschützten Seitengriff
1 Flanschensatz
1 Zweilochschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug,
die Teile und Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich die Zeit, die
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
gründlich durchzulesen.
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
VERWENDUNGSZWECK
Der D28065 Heavy-Duty-Winkelschleifer ist
für professionelles Schleifen an verschiedenen
Arbeitsstellen (z. B. Baustellen) konzipiert.
VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG NICHT
IN einer nassen Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Die Heavy-Duty-Winkelschleifer sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE Kinder nicht in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
a. Auslöser
b. Sicherheitsschalter
c. Einschaltsperre
d. Spindelarretiertaste
e. Schutzabdeckung
f. Dust Ejection System™
g. Seitengriff
h. Loch des Seitengriffs
i. Schnellspannmutter mit Gewinde
j. Aufnahmeflansch
Elektrische Sicherheit
Dieses DEWALT Elektrowerkzeug ist
gemäß EN 50144 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
WARNUNG: Einheiten mit 15 V müssen
mit einem störungssicheren Trenntrafo
mit Erdungsschirm zwischen der
Primär- und Sekundärwicklung betrieben
werden.
Verlängerungskabel
Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird,
verwenden Sie ein für den Leistungseingang dieses
Werkzeugs zugelassenes Kabel (siehe technische
Daten).
Der Mindestquerschnitt des Leiters ist 1,5 mm2. Bei
Verwendung einer Kabelrolle muss das Kabel immer
vollständig abgewickelt werden. Siehe auch Tabelle
unten.
Leiterquerschnitt (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Kabelleistung (Ampere)
6
10
15
20
25
Kabellänge (m)
7.5
Volt
115
Ampere
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
15
25
30
Kabelleistung (Ampere)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10
10 15 20
15
15 20 25
20
20 25
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10 10
15
15 15 15
20
20 20 20
45
60
6
6
20
20
25
–
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Vor der Montage und
bevor Einstellungen vorgenommen
oder Zubehör abgenommen/installiert
wird, muss das Werkzeug immer
ausgeschaltet und der Netzstecker
gezogen werden. Vor dem erneuten
Anschließen des Werkzeugs den
Auslöser drücken und loslassen, um
sicherzustellen, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist.
Befestigen des Seitengriffs
Den Seitengriff (g) in eine der dafür an beiden
Seiten vorgesehenen Gewindebohrungen (h) des
Getriebegehäuses fest einschrauben.
Montage der Schutzabdeckung
MONTAGE UND ABNEHMEN DER SCHUTZABDECKUNG
(ABB. 2)
WARNUNG: Zur Reduzierung
schwerer Verletzungsgefahr muss
vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör
das Werkzeug ausgeschaltet und
der Netzstecker gezogen werden.
Vor dem erneuten Anschließen des
17
DEUTSCH
Werkzeugs den Auslöser drücken
und loslassen, um sicherzustellen,
dass das Werkzeug ausgeschaltet
ist.
VORSICHT: Die Schutzabdeckungen
müssen beim Betrieb des Schleifgeräts
verwendet werden.
1. Den Winkelschleifer mit nach oben gerichteter
Spindel auf einen Tisch stellen.
2. Die Spannverriegelung (l) lösen und die
Schutzabdeckung (e) wie auf der Abbildung
gezeigt über das Werkzeug halten.
3. Die Stollen (m) auf die Kerben (n) ausrichten.
4. Die Schutzabdeckung nach unten drücken und
in die gewünschte Position drehen.
5. Falls erforderlich, die Spannkraft durch Anziehen
der Schraube (o) justieren.
6. Die Spannverriegelung (l) wieder anziehen.
7. Zum Entfernen der Schutzabdeckung die
Spannverriegelung lösen.
VORSICHT: Wenn die
Schutzabdeckung bei geschlossenem
Spannhebel nicht fest sitzt, darf das
Werkzeug nicht verwendet werden. Um
Verletzungsgefahr zu vermeiden, das
Werkzeug und die Schutzabdeckung
zur Reparatur oder zum Ersatz in eine
Kundendienststelle bringen.
VORSICHT: Um eine Beschädigung
des Werkzeugs zu vermeiden, die
Stellschraube niemals bei geöffnetem
Spannhebel einstellen. Dies könnte
unbemerkten Schaden an der
Schutzabdeckung oder an der
Aufnahmenabe verursachen.
BETRIEB
WARNUNG: Zur Reduzierung
schwerer Verletzungsgefahr muss
vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör
das Werkzeug ausgeschaltet und
der Netzstecker gezogen werden.
Vor dem erneuten Anschließen des
Werkzeugs den Auslöser drücken
und loslassen, um sicherzustellen,
dass das Werkzeug ausgeschaltet
ist.
Auslöser (Abb. 3)
VORSICHT: Den Seitengriff und
das Gehäuse des Werkzeugs beim
Einschalten, während des Betriebs und
bis zum Stillstand des Schleifwerkzeugs
gut festhalten. Vor dem Hinlegen des
Werkzeugs warten, bis es vollkommen
zum Stillstand gekommen ist.
HINWEIS: Um plötzliche, ruckartige Bewegungen
des Werkzeugs zu vermeiden, das Werkzeug
nicht ein- oder ausschalten, während dieses
unter Belastung steht. Vor dem Ansetzen des
Schleifgeräts auf der Werkstückoberfläche warten,
bis die volle Drehzahl erreicht ist. Das Werkzeug vor
dem Ausschalten von der Werkstückfläche abheben.
Das Werkzeug zum Stillstand kommen lassen, bevor
es zur Seite gelegt wird.
1. Zum Einschalten des Werkzeugs den Auslöser
(a) drücken und gleichzeitig die Einschaltsperre
(c) drücken.
2. Lassen Sie den Auslöser wieder los, um das
Werkzeug abzuschalten.
SICHERHEITSSCHALTER
Der Sicherheitsschalter (b) ist besonders praktisch
bei längerem Einsatz des Werkzeugs. Zum
Verriegeln des Werkzeugs zuerst den Auslöser
(a) und dann den Sicherheitsschalter (b) drücken.
Nach Freigabe des Auslösers läuft das Werkzeug
weiter. Zum Entriegeln des Werkzeugs den Auslöser
drücken und wieder loslassen. Dadurch wird das
Werkzeug gestoppt.
VORSICHT: Den Seitengriff und
das Gehäuse des Werkzeugs beim
Einschalten, während des Betriebs und
bis zum Stillstand des Schleifwerkzeugs
gut festhalten. Vor dem Hinlegen des
Werkzeugs warten, bis es vollkommen
zum Stillstand gekommen ist.
VORSICHT: Vor dem Ansetzen des
Werkzeugs auf der Werkstückoberfläche
warten, bis die volle Drehzahl erreicht ist.
Das Werkzeug vor dem Ausschalten von
der Werkstückfläche abheben.
SPINDELARRETIERUNG
Die Spindelarretierung (d) verhindert ein Drehen
der Spindel während des Ein- oder Ausbaus von
Schleifscheiben. Die Spindelarretierung darf nur bei
ausgeschaltetem und ausgestecktem Werkzeug
sowie vollkommenem Stillstand betätigt werden.
VORSICHT: Um eine Beschädigung
des Werkzeugs zu vermeiden, die
Spindelarretierung niemals bei
18
DEUTSCH
laufendem Werkzeug betätigen. Dadurch
würde das Werkzeug beschädigt, und
Zubehör kann weggeschleudert werden
und Verletzungen verursachen.
Zum Arretieren der Spindel die Spindelarretiertaste
drücken und die Spindel bis zum Anschlag drehen.
Anbringen und Entfernen eines
Schleif- oder Sägeblatts (Abb. 4, 5)
1. Das Werkzeug mit nach oben gerichteter
Schutzabdeckung auf einen Tisch stellen.
2. Den Aufnahmeflansch (j) richtig auf die Spindel
(q) ausrichten (Abb. 4).
3. Die Scheibe (p) auf den Aufnahmeflansch (j)
stecken. Wenn die Mitte der anzubringenden
Scheibe erhöht ist, muss die erhöhte Mitte (k)
zum Aufnahmeflansch (j) gerichtet sein.
4. Schnellspannmutter mit Gewinde (i) auf die
Spindel (q) schrauben (Abb. 5).
a. Der Ring der Schnellspannmutter mit
Gewinde (i) muss beim Anbringen eines
Schleifblatts in Richtung Scheibe zeigen
(Abb. 5A);
b. Der Ring der Schnellspannmutter mit
Gewinde (i) muss beim Anbringen eines
Sägeblatts von der Scheibe weg zeigen
(Abb. 5B).
5. Die Spindelarretiertaste (d) drücken und die
Spindel (q) drehen, bis sie einrastet.
6. Die Schnellspannmutter mit Gewinde (i) mit dem
mitgelieferten Zweilochschlüssel festziehen.
7. Die Spindelarretierung freigeben.
kann die interne Schutzisolierung des
Werkzeugs zerstört werden und es
besteht ein Stromschlagrisiko.
Um die Ansammlung von Schleifschlamm zu
vermeiden, sollten die Lüftungsschlitze täglich
gereinigt werden. Siehe Abschnitt Wartung.
VERWENDUNG VON SCHLEIFMOPPTELLERN
WARNUNG: Ansammlung von
Metallstaub. Die längere Verwendung
von Schleifmopptellern beim Schleifen
von Metall kann zu einem erhöhten
Stromschlagrisiko führen. Zur
Reduzierung dieser Gefahr sollte vor
der Verwendung eine FehlerstromSchutzeinrichtung installiert und
die Lüftungsschlitze täglich mit
Trockendruckluft gemäß den unten
angeführten Wartungsanweisungen
gereinigt werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
Pop-Off-Bürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab, wenn
die Kohlebürsten fast verschlissen sind und das
Werkzeug gewartet werden muss. Die Kohlebürsten
sind nicht vom Benutzer wartbar. In diesem Fall
das Werkzeug zu einer autorisierten DEWALT
Kundendienststelle bringen.
8. Zum Entfernen der Scheibe die
Schnellspannmutter mit Gewinde (i) unter
Verwendung des Zweilochschlüssels
abnehmen.
SCHLEIFEN VON METALL
• Wenn das Werkzeug zum Schleifen von
Metall verwendet wird, darauf achten, dass
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung installiert
wurde, um die typischen, durch Schleifschlamm
entstehenden Gefahren, zu verhindern.
• Wenn die Stromversorgung von der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgeschaltet
wird, das Werkzeug zu einer autorisierten
DEWALT Kundendienststelle bringen.
WARNUNG: Unter extremen
Arbeitsbedingungen kann sich bei
Arbeiten mit Metall im Werkzeuggehäuse
leitfähiger Staub ansammeln. Dadurch
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze (h)
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie bei dieser Arbeit eine
19
DEUTSCH
nach ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)
zugelassene Schutzbrille.
VORSICHT: Verwenden Sie zum
Reinigen der Kunststoffteile nur eine
schonende Seife und ein feuchtes
Tuch. Viele Haushaltsreiniger enthalten
Chemikalien, die den Kunststoff schwer
beschädigen könnten. Benzin, Terpentin,
Lack- oder Farbenverdünnungsmittel,
Trockenreiniger oder ähnliche Produkte
dürfen ebenfalls nicht verwendet
werden, da sie die Kunststoffteile
beschädigen könnten. Achten Sie
darauf, dass keine Flüssigkeit in
das Werkzeug eindringt. Kein Teil
des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
20
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Ausgediente Werkzeuge
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden.
DEUTSCH
GARANTIE
• RISIKOLOSE 30-TAGE
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden
sind, können Sie es unter Vorlage des
Originalkaufbeleges ohne Weiteres innerhalb
von 30 Tagen bei der Verkaufsstelle im
Originallieferumfang zurückgeben und erhalten
eine Rückerstattung des Kaufpreises.
• 1 JAHR KOSTENLOSER SERVICEVERTRAG •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach
dem Kauf werden Wartungs- oder
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTElektrowerkzeug unter Vorlage des
Originalkaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Dies
umfasst Arbeits- und Ersatzteilkosten für
Elektrowerkzeuge. Zubehör ist nicht enthalten.
• 1 JAHR GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt innerhalb von
12 Monaten ab dem Kaufdatum aufgrund
von Material- oder Verarbeitungsfehlern
unbrauchbar wird, garantieren wir den
kostenlosen Ersatz aller schadhaften
Teile oder nach unserem Ermessen den
kostenlosen Ersatz des Gerätes unter
folgenden Voraussetzungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
eingesetzt.
• Reparaturversuche wurden nicht von
unbefugten Personen durchgeführt.
• Der Originalkaufbeleg wird vorlegt. Diese
Garantie gilt zusätzlich zu den Ihnen als
Verbraucher zustehenden gesetzlichen
Gewährleistungsansprüchen.
Die Adresse der nächstgelegenen DEWALTKundendienstwerkstatt erfahren Sie unter
der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite dieser Anleitungen. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
21
ENGLI S H
ANGLE GRINDER
D28065
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
D28065
Technical data
Voltage
Voltage: U.K. & Ireland only
Power
No-load
Wheel diameter
Spindle diameter
Weight
V
V
W
min-1
mm
kg
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2.1*
* weight includes side handle and guard
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
22
DEWALT declares that these tools and chargers
have been designed in compliance with:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
D28065 D28065
LX
QS/GB
90
90
101
101
LpA (sound pressure)
LWA (acoustic power)
Weighted RMS acceleration value
(tri axial measurement)
dB(A)
dB(A)
m/s2
4.0
5.0
Sound pressure uncertainty (KpA)
Acoustic power uncertainty (KWA)
dB(A)
dB(A)
3
3
3
3
Director Engineering and Product Development
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Germany
03/2007
ENGLISH
General Safety Rules
WARNING! Read all instructions. Failure
to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or
serious injury. The term “power tool” in
all of the warnings listed below refers
to your mains-operated (corded) power
tool or battery-operated (cordless)
power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions
can cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.
b) Use safety equipment. Always wear eye
protection. Safety equipment such as
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat,
or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c) Avoid accidental starting. Ensure the
switch is in the off-position before
plugging in. Carrying power tools with
your finger on the switch or plugging in
power tools that have the switch on invites
accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the
connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of
these devices can reduce dust-related
hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
23
ENGLI S H
e)
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power
tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with
these instructions and in the manner
intended for the particular type of
power tool, taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is
maintained.
Additional Specific Safety Rules
a) This power tool is intended to function
as a grinder, sander, wire brush, polisher
or cut-off tool. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
b) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
c) The rated speed of the accessory must
be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool. Accessories
running faster than their rated speed can break
and fly apart.
d) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannon be adequately guarded or
controlled.
e) The arbour size of wheels, flanges, backing
pads or any other accessory must properly
24
fit the spindle of the power tool. Accessories
with arbour holes that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
f) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such
as abrasive wheel for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked
wires. If power tool or accessory is
dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting
and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the
plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
g) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
h) Keep bystanders a safe distance away
from work area. Anyone entering the
work area must wear personal protective
equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.
i) Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and shock the operator.
j) Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
k) Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface
and pull the power tool out of your control.
ENGLISH
l) Do not run the power tool while carrying
it at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your body.
m) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powered metal may cause electrical hazards.
n) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite
these materials.
o) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
Safety Warnings Specific for
Grinding and Abrasive Cutting-off
Operations
a) Use only wheel types that are
recommended for your power tool and the
specific guard designed for the selected
wheel. Wheels for which the power tool was
not designed cannot be adequately guarded
and are unsafe.
b) The guard must be securely attached
to the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of
wheel is exposed towards the operator. The
guard helps to protect operator from broken
wheel fragments and accidental contact with
wheel.
c) Wheels must be used only for
recommended applications. For example:
do not grind with the side of cut-off wheel.
Abrasive cut-off wheels are intended for
peripheral grinding, side forces applied to these
wheels may cause them to shatter.
d) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
e) Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
Causes and Operator Prevention
of Kickback
disc causing an uncontrolled cut-off tool to
lift up and out of the workpiece toward the
operator.
• When the wheel is pinched or bound tightly by
the workpiece, the wheel stalls and the motor
reaction drives the unit rapidly back toward or
away from the operator.
• Kickback is the result of tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions
and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
• Maintain a firm grip with both hands on
the unit and position your body and arm
to allow you to resist kickback forces.
Kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
• When wheel is binding, or when
interrupting a cut for any reason, release
the trigger and hold the unit motionless
in the material until the wheel comes to a
complete stop. Never attempt to remove
the unit from the work or pull the unit
backward while the wheel is in motion or
kickback may occur. Investigate and take
corrective actions to eliminate the cause of
wheel binding.
• When restarting a cut-off tool in the
workpiece, check that the wheel is not
engaged into the material. If wheel is
binding, it may walk up or kickback from the
workpiece as the tool is restarted.
• Support large panels to minimise the risk
of wheel pinching and kickback. Large
panels tend to sag under their own weight.
Support must be placed under the panel on
both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
LABELS ON TOOL
In addition to the pictographs used in this
manual, the labels on the tool show the following
pictographs:
Read instruction manual
before use.
Wear safety glasses.
Wear ear protection.
• Kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned wheel, wire brush or flap
25
ENGLI S H
Package contents
WARNING: 15 V units have to be
operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Anti vibration side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
INTENDED USE
The D28065 heavy-duty angle grinder is designed
for professional grinding at various work sites
(i.e., construction sites). DO NOT use under wet
conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools. DO NOT let children come into
contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
DANGER:
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorised
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most good
quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live
(L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminals crews.
a. Trigger switch
1
b. Lock-on button
c. Lock-off button
2
4
d. Spindle lock button
e. Guard
3
f. Dust Ejection System™
g. Side handle
h. Side handle hole
i. Threaded clamp nut
j. Backing flange
Electrical safety
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
26
WARNING: NEVER use a light socket.
NEVER connect the live (L) or
neutral (N) wires to the earth
.
pin marked E or
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data).
ENGLISH
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure
that the tool is off.
The minimum conductor size is 1.5 mm2. When
using a cable reel, always unwind the cable
completely. Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
CAUTION: Guards must be used with
this grinder.
1. Place the angle grinder on a table, spindle up.
2. Release the clamping lock (l) and hold the guard
(e) over the tool as shown.
3. Align the lugs (m) with the notches (n).
Cable length (m)
7.5
Voltage Amperes
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
15
25
30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10
10 15 20
15
15 20 25
20
20 25
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10 10
15
15 15 15
20
20 20 20
45
6
6
20
20
25
–
6
6
10
15
20
25
60
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always turn tool off and
disconnect tool from power source
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. Before reconnecting the
tool, depress and release the trigger
switch to ensure that the tool is off.
Attaching side handle
Screw the side handle (g) tightly into one of the
holes (h) on either side of the gear case.
Mounting Guard
MOUNTING AND REMOVING GUARD (FIG. 2)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
4. Press the guard down and rotate it to the
required position.
5. If required, increase the clamping force
bytightening the screw (o).
6. Tighten the clamping lock (l) .
7. To remove the guard, release the clamping lock
CAUTION: If the guard cannot be
tightened by the adjusting clamp, do
not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard
to a service center to repair or replace
the guard.
CAUTION: To reduce the risk of
damage to the tool, do not tighten the
adjusting screw with the clamp lever
in the open position. Undetectable
damage to the guard or the mounting
hub may result.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure
that the tool is off.
Trigger switch (Fig. 3)
CAUTION: Hold the side handle and
body of the tool firmly to maintain
control of the tool at start up and during
use and until the wheel or accessory
stops rotating. Make sure the wheel has
come to a complete stop before laying
the tool down.
27
ENGLI S H
NOTE: To reduce unexpected tool movement,
do not switch the tool on or off while under load
conditions. Allow the grinder to run up to full speed
before touching the work surface. Lift the tool from
the surface before turning the tool off. Allow the tool
to stop rotating before putting it down.
1. To turn the tool on, depress the trigger switch
(a) while depressing the lock-off button (c).
2. Turn the tool off by releasing the trigger switch.
LOCK-ON BUTTON
The lock-on button (b) offers increased comfort
in extended use applications. To lock the tool on,
depress the trigger switch (a), then push the lockon button (b). The tool will continue to run after
the trigger switch is released. To unlock the tool,
depress and release the trigger switch. This will
cause the tool to stop.
CAUTION: Hold the side handle and
body of the tool firmly to maintain
control of the tool at start up and during
use and until the wheel or accessory
stops rotating. Make sure the wheel has
come to a complete stop before laying
the tool down.
CAUTION: Allow the tool to reach full
speed before touching tool to the work
surface. Lift the tool from the work
surface before turning the tool off.
SPINDLE LOCK
The spindle lock (d) is provided to prevent the
spindle from rotating when installing or removing
wheels. Operate the spindle lock only when the tool
is turned off, unplugged from the power supply, and
has come to a complete stop.
CAUTION: To reduce the risk of
damage to the tool, do not engage the
spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and
attached accessory may spin off
possibly resulting in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button
and rotate the spindle until you are unable to rotate
the spindle further.
Fitting and removing a grinding or
cutting disc (fig. 4, 5)
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Fit the backing flange (j) correctly onto the
spindle (q) (fig. 4).
28
3. Place the disc (p) on the backing flange (j).
When fitting a disc with a raised center, make
sure that the raised centre ) is facing the
backing flange (j).
4. Screw the threaded clamp nut (i) onto the
spindle (q) (fig. 5):
a. The ring on the threaded clamp nut (i) must
face towards the disc when fitting a grinding
disc (fig. 5A);
b. The ring on the threaded clamp nut (i) must
face away from the disc when fitting a cutting
disc (fig. 5B).
5. Press the spindle lock button (d) and rotate the
spindle (q) until it locks in position.
6. Tighten the threaded clamp nut (i) with the twopin spanner supplied.
7. Release the spindle lock.
8. To remove the disc, loosen the threaded clamp
nut (i) with the two-pin spanner.
METAL APPLICATIONS
• When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has
been inserted to avoid residual risks caused by
metal swarf.
• If the power supply is shut off by the RCD, take
the tool to authorised DEWALT repair agent.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can result
in the protective insulation inthe machine
becoming degraded with a potential risk
of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. Refer to Maintenance.
USING FLAP DISCS
WARNING: Metal dust build-up.
Extensive use of flap discs in metal
applications can result in the increased
potential for electric shock. To reduce
this risk, insert an RCD before use
and clean the ventilation slots daily by
blowing dry compressed air into the
ventilation slots inaccordance with the
below maintenance instructions.
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Pop-off brushes
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and
that the tool needs servicing. The carbon brushes
are not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DEWALT repair agent.
Lubrication
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Your power tool requires no additional lubrication.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
Cleaning
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear ANSI Z87.1 (CAN/CSA
Z94.3) approved eye protection when
performing this procedure.
CAUTION: When cleaning, use only
mild soap and a damp cloth on plastic
parts. Many household cleaners
contain chemicals which could seriously
damage plastic. Also, do not use
gasoline, turpentine, lacquer or paint
thinner, dry cleaning fluids or similar
products which may seriously damage
plastic parts. Never let any liquid get
inside the tool; never immerse any part
of the tool into a liquid.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Unwanted Tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories
29
ENGLI S H
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with
the performance of your DEWALT tool,
simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full
refund or exchange. Proof of purchase must
be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced. This
guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
30
ESPAÑOL
AMOLADORA DE ÁNGULO
D28065
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Datos técnicos
V
V
W
min-1
mm
kg
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2,1*
* el peso incluye la empuñadura lateral y la protección
Reino Unido e Irlanda
Reino Unido e Irlanda
Declaración de conformidad CE
D28065
Voltaje
Voltaje: RU e Irlanda, únicamente
Potencia
Sin carga
Diámetro de la rueda
Diámetro del eje
Peso
Fusibles
Europa
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Herramientas de 230 V
13 A, en enchufes
Herramientas de 115 V
16 A, en enchufes
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
PRECAUCIÓN: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
DEWALT declara que estas herramientas y
cargadores han sido diseñados de acuerdo con las
normas:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3.
Si desea más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
LpA (presión acústica)
LWA (potencia acústica)
Valor de aceleración ponderado
RMS (medición triaxial)
Incertidumbre de la
presión acústica (KpA)
Incertidumbre de la
potencia acústica (KWA)
dB(A)
dB(A)
D28065 D28065
LX
QS/GB
90
90
101
101
m/s2
4,0
5,0
dB(A
3
3
dB(A)
3
3
Director de Ingeniería y desarrollo de productos
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Alemania
03/2007
PRECAUCIÓN: utilizado sin el símbolo
de alerta de seguridad indica una
situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar daños en la
propiedad.
31
ESPAÑOL
Normas generales de seguridad
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
instrucciones. El incumplimiento de
todas las instrucciones enumeradas
a continuación puede provocar
una descarga eléctrica, un incendio
o lesiones graves. El término
“herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias enumeradas
a continuación hace referencia a su
herramienta eléctrica operada con
corriente (cable eléctrico) o a su
herramienta eléctrica operada con
baterías (inalámbrica).
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas abarrotadas y
oscuras propician accidentes.
b) No opere las herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden encender el
polvo o los vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse al tomacorriente.
Nunca modifique el enchufe de
ninguna manera. No utilice ningún
enchufe adaptador con herramientas
eléctricas con conexión a tierra. Los
enchufes no modificados y que se adaptan
a los tomacorrientes reducirán el riesgo de
descarga eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con
superficies con toma de tierra como, por
ejemplo, tuberías, radiadores, hornillos
y refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
ni a la lluvia ni a condiciones de
humedad. Si entra agua a una herramienta
eléctrica, aumentará el riesgo de descarga
eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
32
e)
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que
está haciendo y utilice el sentido
común cuando emplee una herramienta
eléctrica. No utilice una herramienta
eléctrica si está cansado o bajo el efecto
de drogas, alcohol o medicamentos. Un
momento de descuido mientras se opera
una herramienta eléctrica puede provocar
daños personales graves.
b) Use equipo de seguridad. Utilice siempre
protección ocular. El uso de equipo de
seguridad, como máscaras para polvo,
calzado de seguridad antideslizante, cascos
o protección auditiva en las condiciones
adecuadas reducirá las lesiones personales.
c) Evite el encendido accidental. Asegúrese
de que el interruptor esté en la posición
de apagado antes de enchufar.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en
la posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave
de tuercas antes de encender la
herramienta eléctrica. Una llave de tuercas
o una clavija de ajuste que quede conectada
a una pieza giratoria de la herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para
la conexión de accesorios con fines
de recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso de
estos dispositivos puede reducir los peligros
relacionados con el polvo.
ESPAÑOL
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica.
Utilice la herramienta eléctrica
correcta para el trabajo que realizará.
La herramienta eléctrica correcta hará el
trabajo de un modo mejor y más seguro a la
potencia para la que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si
no puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Toda herramienta que no puede
ser controlada mediante el interruptor es
peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de energía antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta.
Las herramientas eléctricas son peligrosas
si son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
g) Utilice la herramienta eléctrica,
los accesorios y las brocas de la
herramienta, etc. de acuerdo con estas
instrucciones y de la forma prevista
para el tipo de herramienta eléctrica
en particular, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
debe realizarse. El uso de la herramienta
eléctrica para operaciones diferentes de
aquellas para las que fue diseñada podría
originar una situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona calificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que sólo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Normas Específicas de Seguridad
Adicionales
a) Esta herramienta eléctrica ha sido
diseñada para funcionar como amoladora,
lijadora, cepillo metálico, pulidora o
herramienta de corte. Lea todas las
advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones que
acompañan a esta herramienta eléctrica.
El incumplimiento de todas las instrucciones
enumeradas a continuación puede provocar
descargas eléctricas, incendios o lesiones
graves.
b) No utilice accesorios que no hayan
sido específicamente diseñados y
recomendados por el fabricante de la
herramienta. Aunque el accesorio encaje
en su herramienta eléctrica, no significa que
garantice su funcionamiento seguro.
c) La velocidad nominal del accesorio debe
ser como mínimo igual a la velocidad
máxima que figura en la herramienta
eléctrica. Aquellos accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad nominal podrían
partirse y salir despedidos.
d) El diámetro exterior y el grosor de su
accesorio debe ajustarse al nominal de
capacidad de su herramienta eléctrica.
Aquellos accesorios que no tengan las medidas
correctas no quedarán oportunamente
protegidos o controlados.
e) El tamaño de las ruedas, las bridas, las
almohadillas de apoyo o cualquier otro
accesorio, deben ajustarse perfectamente
en el eje de la herramienta eléctrica. Los
accesorios con agujeros que no se ajusten al
equipo de montaje de la herramienta eléctrica,
se descompensarán, vibrarán excesivamente y
podrían ser causa de la pérdida de control.
f) No utilice accesorios deteriorados. Antes
de su uso, inspeccione los accesorios
tales como los discos abrasivos para
grietas y desconchados, la almohadilla
para las grietas, manchas o un desgaste
excesivo, el cepillo de alambre para
los cables sueltos o agrietados. Si una
33
ESPAÑOL
herramienta eléctrica o accesorio se cae,
inspeccione si ha sufrido daños o instale
un accesorio que no esté dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio,
colóquese usted mismo y los que puedan
estar a su alrededor lejos del plano de
rotación del accesorio y haga funcionar
la herramienta eléctrica a la máxima
velocidad sin carga durante un minuto. Los
accesorios dañados normalmente se romperán
y desprenderán durante esta prueba.
g) Lleve equipo de protección personal.
Según la aplicación, utilice un protector
facial, gafas de seguridad o cristales de
seguridad. Si es necesario, colóquese
una mascarilla antipolvo, protectores
para los oídos, guantes y un delantal
de trabajo capaz de absorber pequeños
fragmentos abrasivos o de la pieza. La
protección para los ojos debe poder detener
los restos que salgan despedidos por las
distintas operaciones. La mascarilla antipolvo
o el respirador debe poder filtrar las partículas
generadas durante el trabajo. Una exposición
prolongada a ruidos de gran intensidad podría
ser causa de pérdida de audición.
h) Mantenga a las personas a una distancia
segura, alejada de la zona de trabajo.
Cualquiera que entre en la zona de trabajo
debería llevar un equipo de protección
personal. Podrían salir despedidos fragmentos
de las piezas o de un accesorio roto y causar
lesiones fuera de la zona de trabajo.
i) Coloque la herramienta eléctrica sólo en
superficies absorbentes aisladas cuando
realice un trabajo en el que accesorio
de corte pueda entrar en contacto con
cables ocultos o con su propio cable. Un
accesorio de corte que entre en contacto con
un cable “activo” podría hacer que las piezas
de metal expuestas de la herramienta eléctrica
transmitieran también corriente y electrocutaran
al operario.
j) Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable podría
cortarse o enrollarse y su mano o su brazo
podrían verse atraídos por el accesorio giratorio.
k) Nunca deje la herramienta eléctrica sobre
una superficie hasta que el accesorio se
haya parado del todo. El accesorio giratorio
podría engancharse en la superficie y tirar de la
herramienta eléctrica hasta quedar fuera de su
control.
34
l) No haga funcionar la herramienta eléctrica
mientras la lleve a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría
rasgar su ropa y empujar el accesorio hasta su
cuerpo.
m) Limpie con regularidad los respiraderos
de la herramienta. El ventilador del motor
absorberá el polvo presente en el interior de
la carcasa y una excesiva acumulación de
metal en polvo podría convertirse en un peligro
debido a la electricidad.
n) No haga funcionar esta herramienta
eléctrica cerca de materiales inflamables.
Las chispas podrían incendiar estos materiales.
o) No utilice accesorios que requieran
refrigerantes líquidos. La utilización de agua
u otros líquidos refrigerantes podrían causar
electrocuciones o calambres.
Advertencias de Seguridad
Específicas para las Funciones de
Amolamiento y Abrasión
a) Utilice sólo los discos recomendados para
su herramienta eléctrica y la protección
de seguridad específicamente diseñada
para el disco seleccionado. Los discos que
no hayan sido diseñados para esta herramienta
eléctrica no quedarán oportunamente
protegidos y no ofrecerán seguridad.
b) La protección debe quedar sujeta a
la herramienta de seguridad y estar
perfectamente colocada para obtener
la máxima seguridad, de modo que
el operador quede expuesto a una
mínima superficie de la herramienta. La
protección sirva para proteger al operario de
los fragmentos de disco rotos o del contacto
adicional con el disco
c) Los discos deben utilizarse sólo para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo:
no realice operaciones de amolado con
el lateral del disco de corte. Los discos de
cortar han sido diseñados para los amolados
periféricos, por lo que las fuerzas laterales
aplicadas a estas muelas podrían hacer que se
partieran.
d) Utilice siempre cejas de disco que no estén
dañadas, que tengan el tamaño y la forma
correctas para el disco seleccionado. Unas
cejas adecuadas para el disco sujetan la muela
y así reducen la posibilidad de su rotura. Las
cejas para los discos de corte pueden ser
distintas a las cejas para las muelas.
ESPAÑOL
e) No utilice discos gastados de herramientas
eléctricas más grandes. Los discos
diseñados para una herramienta eléctrica más
grande no resultan adecuados para la mayor
velocidad de una herramienta más pequeña y
podrían quemarse.
Causas y Protección para el Operario
de la Inversión de Giro
• La inversión de giro es una reacción repentina
de disco atrapado, apretad o mal alinead, del
cepillo metálico o del disco de láminas que
hace que una herramienta de corte incontrolada
se salga de la pieza en que se trabaja y vaya en
dirección al operador.
• Cuando el disco está enganchado o
excesivamente ajustado a la pieza en la que
se trabaja, el disco se encalla y la reacción del
motor arroja la unidad con gran fuerza hacia
atrás o lejos del operador.
peso. Debe colocarse algún soporte bajo el
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte
y cerca del borde del panel.
ETIQUETAS EN LA HERRAMIENTA
Además de los pictogramas que se utilizan en este
manual, en las etiquetas de la herramienta aparecen
los siguientes pictogramas:
Lea el manual de instrucciones antes de
usar la herramienta.
Use gafas de seguridad.
Use protección para los oídos.
Contenido del paquete
El paquete contiene:
• La inversión de giro es el resultado de un
mal uso de la herramienta y/o de unos
incorrectos procedimientos o condiciones de
uso y se puede evitar tomando las medidas de
precaución adecuadas, tal y como se indica
seguidamente:
1 amoladora de ángulo
• Mantenga bien sujeta la unidad con
ambas manos y coloque su cuerpo y brazo
de manera que resistan la fuerza de la
inversión de giro. El operario puede controlar
la fuerza de la inversión de giro si toma las
precauciones adecuadas.
1 manual de instrucciones
• Cuando el disco esté cimbreando o
cuando se interrumpa el corte por la razón
que sea, suelte el gatillo y mantenga la
unidad parada hasta que la rueda quede
completamente parada. Nunca intente
quitar la unidad del trabajo o tirar de la
unidad hacia atrás mientras el disco esté
en movimiento, de lo contrario podría
producirse la inversión de giro. Investigue y
emprenda las acciones correctivas necesarias
para eliminar la causa del cimbreo del disco.
• Cuando vuelva a poner en marcha la
herramienta de corte en la pieza en que
trabaje, compruebe que el disco no está
enganchado en el material. Si el disco
cimbrea, puede que salga hacia arriba o invierta
el giro desde la pieza en la que se trabaja
cuando vuelva a arrancar la herramienta.
• Aguante los paneles más grandes para
minimizar el riesgo de que el disco quede
atrapado y se invierta el giro. Los paneles
más grandes tienden a doblarse bajo su propio
1 protección
1 empuñadura lateral antivibración
1 juego de cejas
1 llave con dos clavijas
1 diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, sus piezas
o accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de empezar a trabajar con la máquina,
tómese el tiempo necesario para leer con
atención este manual y entenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño o
una lesión personal
USO PREVISTO
La amoladora de ángulo de alto rendimiento
D28065 fue diseñada para realizar amolamientos
profesionales en distintos tipos de trabajo (por
ejemplo, obras de construcción). NO use la
herramienta bajo condiciones de humedad o en
presencia de gases o líquidos inflamables.
Estas amoladoras de alto rendimiento son
herramientas profesionales. NO permita que los
niños tengan contacto con la herramienta. Cuando
la hagan funcionar operarios sin experiencia, es
necesaria su supervisión.
35
ESPAÑOL
230
a. Interruptor del gatillo
b. Botón de bloqueo
c. Botón de desbloqueo
d. Botón de bloqueo del eje
e. Protector
f. Dust Ejection System™
h. Agujero de la empuñadura lateral
i. Tuerca de sujeción roscada
j. Ceja de soporte
Seguridad eléctrica
La herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma EN
50144; por lo tanto no se requiere toma
de tierra.
ADVERTENCIA: Las unidades de
15 V deben hacerse funcionar mediante
un transformador aislante de seguridad
con una pantalla de tierra entre el
cableado primario y el secundario.
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
–
La dimensión mínima del conductor es de
1,5 mm2. Cuando use un carrete de cable,
desenrolle completamente el cable. Consulte
también la tabla de más abajo.
Dimensión del
conductor (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Amperaje del
cable (Amperios)
6
10
15
20
25
25
30
Montaje de la empuñadura lateral
Enrosque la empuñadura lateral (g) bien apretada en
uno de los agujeros (h) a cada lado de la carcasa.
Cómo montar la protección
PRECAUCIÓN: En esta amoladora,
siempre deben utilizarse las
protecciones.
1. Coloque la amoladora de ángulo sobre una
mesa, con el eje hacia arriba.
2. Suelte el bloqueo de sujeción (l) y mantenga la
protección (e) sobre la herramienta, tal y como
se indica.
Longitud del cable (m)
15
ADVERTENCIA: Antes de montarla
y desmontarla, siempre apague y
desconecte la herramienta de la
corriente para realizar cualquier ajuste o
desmontar/instalar sus acoplamientos
o accesorios. Antes de volver a
conectar la herramienta, pulse y suelte
el interruptor de gatillo para comprobar
que la herramienta está desconectada.
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
retire la batería antes de realizar
ajustes o desmontar/instalar los
acoplamientos o accesorios. Antes
de reconectar la herramienta, pulse
y suelte el interruptor de gatillo para
asegurarse de que la herramienta
esté desconectada.
Si hace falta un cable de extensión, use uno
homologado para el amperaje de la herramienta
(consulte los datos técnicos).
36
6
6
6
10
15
20
CÓMO MONTAR Y RETIRAR LA PROTECCIÓN (FIG. 2)
Uso de un cable de extensión
Voltaje Amperios
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
6
6
6
10
15
20
MONTAJE Y AJUSTES
g. Empuñadura lateral
7.5
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
45
Amperaje del cable (Amperios)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15 20
10
10 15 20 20
15
15 20 25 25
20
20 25
–
–
60
10
15
20
25
–
–
3. Alinee las espigas (m) con las ranuras (n).
4. Apriete hacia abajo la protección y gírela hasta
la posición requerida.
5. Si es necesario, aumente la fuerza de sujeción
apretando el tornillo (o).
6. Apriete el bloqueo de sujeción (l).
7. Para sacar el protector, suelte el bloqueo de
sujeción.
ESPAÑOL
PRECAUCIÓN: Si la protección no
se puede apretar con la palanca de
sujeción, no utilice la herramienta.
Para minimizar el riesgo de lesiones
personales, lleve la herramienta y la
protección a un centro de reparaciones
para repararlas o para reemplazar la
protección.
PRECAUCIÓN: Para minimizar el
riesgo de daños en la herramienta,
no apriete el tornillo de ajuste con la
palanca de sujeción en la posición
de abierto. Podrían producirse daños
indetectables en la protección o en el
cubo de montaje.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
quite la batería antes de realizar
ajustes o desmontar/instalar los
acoplamientos o accesorios. Antes
de reconectar la herramienta, pulse
y suelte el interruptor de gatillo para
asegurarse de que la herramienta
esté desconectada.
Gatillo disparador (Fig. 3)
PRECAUCIÓN: Sujete fuertemente la
empuñadura lateral y el cuerpo de la
herramienta para mantener controlada
la herramienta al arrancarla y durante su
uso, y hasta que el disco o el accesorio
dejen de girar. Compruebe que el disco
esté completamente parado antes de
soltar la herramienta.
NOTA: Para minimizar el riesgo de que la
herramienta haga un movimiento inesperado, no
encienda o apague la herramienta en condiciones
de carga. Deje que la amoladora funcione a plena
velocidad antes de que toque la superficie de
trabajo. Levante la herramienta de la superficie de
trabajo antes de apagar la herramienta. Permita que
la herramienta deje de girar antes de soltarla.
1. Para encender la herramienta, pulse el gatillo (a)
mientras pulsa el botón de desbloqueo (c).
2. Apague la herramienta soltando el botón de
gatillo.
BOTÓN DE BLOQUEO
El botón de bloqueo (b) permite una mayor
comodidad cuando se usa durante largos periodos
de tiempo. Para bloquear la herramienta, pulse el
botón de gatillo (a) y después pulse el botón de
bloqueo (b). La herramienta seguirá funcionando
después de haber soltado el interruptor de gatillo.
Para desbloquear la herramienta, pulse y suelte el
interruptor de gatillo. Así la herramienta dejará de
funcionar.
PRECAUCIÓN: Sujete fuertemente la
empuñadura lateral y el cuerpo de la
herramienta para mantener controlada
la herramienta al arrancarla y durante su
uso, y hasta que el disco o el accesorio
dejen de girar. Compruebe que el disco
esté completamente parado antes de
soltar la herramienta.
PRECAUCIÓN: Permita que la
herramienta alcance la velocidad
máxima antes de que entre en contacto
con la superficie de trabajo. Levante la
herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagar la herramienta.
BLOQUEO DEL EJE
El bloqueo (d) del eje evita que el eje gire cuando
se está instalando o sacando un disco. Ponga
en funcionamiento el bloqueo del eje cuando la
herramienta esté apagada, desenchufada de la
corriente y se haya detenido completamente.
PRECAUCIÓN: Para minimizar el
riesgo de daños en la herramienta, no
coloque el bloqueo del eje cuando la
herramienta esté funcionando. Si lo
hiciera, podría dañar la herramienta y
uno de los accesorios insertados podría
salir disparado y producir lesiones.
Para activar el bloqueo, pulse el botón de bloqueo
del eje y gire el eje hasta el tope.
Cómo montar y desmontar un disco
de amolar o de corte (fig. 4, 5)
1. Coloque la herramienta sobre una mesa, con el
protector hacia arriba.
2. Monte la ceja de soporte (j) correctamente
sobre el eje (q) (fig. 4)
3. Coloque el disco (p) sobre la ceja de soporte (j).
Cuando monte un disco con el centro elevado,
compruebe que el centro elevado (k) esté frente
a la ceja de soporte (j).
4. Atornille la tuerca de sujeción roscada (i) sobre
el eje (q) (fig. 5):
a. La anilla sobre la tuerca de sujeción roscada
(i) debe quedar frente el disco cuando se
monte un disco de amolar (fig. 5A);
37
ESPAÑOL
b. La anilla sobre la tuerca de sujeción roscada
(i) no debe quedar frente el disco cuando se
monte un disco de corte (fig. 5B).
5. Pulse el botón de bloqueo del eje (d) y gire
el eje (q) hasta que quede bloqueado en su
posición.
6. Apriete la tuerca de fijación roscada (i) con la
llave de dos salientes que se proporciona.
Cepillos que saltan
El motor se apaga automáticamente indicando que
los cepillos de carbono están casi gastados y que
la herramienta necesita mantenimiento. Los cepillos
de carbono no pueden ser reparados por el usuario.
Lleve la herramienta a un servicio de reparación
autorizado por DEWALT.
7. Suelte el bloqueo del eje.
8. Para sacar el disco, afloje la tuerca de fijación
roscada (i) con la llave de dos salientes.
USO DE LA HERRAMIENTA CON METAL
• Cuando utilice la herramienta con metal,
compruebe que se ha insertado un dispositivo
para la corriente residual (residual current
device, RCD) para evitar los posibles riesgos de
las virutas de metal.
• Si el RCD ha cortado la corriente, lleve la
herramienta a un servicio de reparación
autorizado DEWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones
extremas de trabajo, podría acumularse
polvo conductor dentro de la carcasa
de la máquina si se trabaja con metal.
En ese caso, podría resultar que la
protección aislante de la máquina se
degradara con el posible riesgo de
calambres eléctricos.
Para evitar que se acumulen virutas metálicas dentro
de la máquina, le recomendamos que limpie las
ranuras de ventilación diariamente. Consulte las
instrucciones de Mantenimiento.
UTILIZACIÓN DE LOS DISCOS PLANOS
ADVERTENCIA: Acumulación
de polvo metálico. Si se utilizan
mucho los discos planos en metal,
puede aumentar el riesgo de posibles
descargas eléctricas. Para disminuir
este riesgo, inserte un RCD antes
de utilizar y limpiar las ranuras
de ventilación soplando con aire
comprimido dentro de las ranuras de
ventilación, según las instrucciones de
mantenimiento que siguen.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada
para funcionar durante un largo período con un
mantenimiento mínimo. Un funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la
herramienta y de una limpieza periódica.
38
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: sople la suciedad y
el polvo de la carcasa principal con aire
seco siempre que vea acumularse el
polvo alrededor de los respiraderos (h).
Lleve protección ocular homologada
ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) cuando
realice este procedimiento.
PRECAUCIÓN: cuando realice la
limpieza, use solo jabón suave y un
trapo húmedo en las piezas de plástico.
Muchos limpiadores domésticos
contienen sustancias químicas que
pueden dañar seriamente el plástico.
No use tampoco gasolina, aguarrás,
laca o diluyentes de pintura, líquidos de
limpieza en seco o productos similares
que puedan deteriorar seriamente las
piezas de plástico. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta;
no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en un líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
ESPAÑOL
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
GARANTÍA
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS
SIN RIESGO •
Si no queda completamente satisfecho con
las prestaciones de su herramienta DEWALT,
devuélvala dentro de los 30 días, completa
tal como la compró, al punto de compra y le
devolveremos su dinero o se la cambiaremos.
Debe aportar la prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATUITO
POR 1 AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT, dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha de compra, este se
realizará sin cargo en un servicio técnico
autorizado DEWALT. Debe aportar la prueba
de compra. Incluye la mano de obra y las
piezas de repuesto de la herramienta. Los
accesorios están excluidos.
• GARANTÍA TOTAL DE 1 AÑO •
Si su producto DEWALT se avería debido
a algún fallo de materiales o de fabricación
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
de compra, le garantizamos el cambio sin
cargo de todas las piezas defectuosas o,
a nuestro exclusivo criterio, el cambio de la
herramienta sin cargo, en el supuesto de que:
• No se haya sometido al producto a uso
indebido.
• No se haya intentado realizar
reparaciones por personas no
autorizadas.
• Se requiere la prueba de compra. Esta
garantía se ofrece como ventaja extra y
de forma adicional a los derechos legales
de los consumidores.
Herramientas no deseadas
Lleve la herramienta a un servicio técnico DEWALT
autorizado donde se eliminará a través de un
método medioambientalmente adecuado.
Para localizar su servicio técnico autorizado
DEWALT más próximo, use el número de
teléfono indicado en la parte posterior de este
manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios
técnicos DEWALT autorizados y detalles
sobre nuestro servicio postventa en Internet:
www.2helpU.com.
39
FRANÇAIS
MEULEUSE ANGULAIRE
D28065
Félicitations !
Déclaration de conformité CE
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
V
Tension : Royaume-Uni
et Irlande uniquement
V
Puissance
W
Régime à vide
min-1
Diamètre de la meule
mm
Diamètre de la broche
Poids
kg
* poids avec la poignée latérale et le protecteur
Fusibles
Europe
Royaume-Uni et Irlande
Royaume-Uni et Irlande
Outils de 230 V
Outils de 230 V
Outils de 115 V
D28065
230
230/115
1250
9 000
125
M14
2,1*
10 A, secteur
13 A, sur fiches
16 A, sur fiches
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
D28065
DEWALT déclare que ces outils et ces chargeurs ont
été mis au point en conformité avec les normes :
98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, adressez-vous
à DEWALT à l’adresse ci-dessous ou consultez le
verso de ce manuel.
D28065
LX
dB(A
90
dB(A)
101
LpA (pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Valeur d’accélération RMS pondérée
(mesure triaxiale)
m/s2
Incertitude de la
pression acoustique (KpA)
Incertitude de la
puissance acoustique (KWA)
D28065
QS/GB
90
101
4,0
5,0
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
Directeur de développement des produits
Horst Grossmann
DANGER: indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole
de l’alerte de sécurité indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des dégâts matériels.
Indique un risque d’électrocution.
40
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Allemagne
03/2007
FRANÇAIS
Instructions générales de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lisez toutes
les instructions. Le non-respect des
instructions indiquées ci-dessous peut
entraîner une électrocution, un incendie
et/ou des blessures graves. Le terme
« outil électrique » mentionné dans
tous les avertissements ci-dessous se
rapporte aux outils branchés sur secteur
(avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée
ou mal éclairée augmente les risques
d’accidents.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant.
Ne modifiez en aucun cas la fiche.
N’utilisez pas de fiches adaptatrices
avec des outils électriques reliés à la
terre (masse). Les fiches non modifiées et
les prises de courant adaptées réduisent les
risques d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le
cordon pour transporter, tirer ou
débrancher l’outil électrique. Tenez le
cordon à l’écart de sources de chaleur,
huile, bords tranchants ou pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e)
Utilisez une rallonge convenant pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez
un cordon convenant pour l’utilisation à
l’extérieur.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité.
Portez toujours des lunettes de sécurité.
Un équipement de sécurité comme un
masque anti-poussières, des chaussures
de sécurité antidérapantes, un casque de
sécurité ou un serre-tête antibruit, utilisés
selon la tâche à effectuer, permettront de
diminuer le risque de blessures corporelles.
c) Évitez tout démarrage involontaire.
Vérifiez que l’interrupteur est sur la
position arrêt avant de brancher l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur
est sur la position marche augmentent les
risques d’accidents.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
Vous aurez ainsi une meilleure maîtrise
de l’outil électrique en cas de situations
imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements
et gants à l’écart des pièces en
mouvement. Les pièces en mouvement
peuvent happer les vêtements amples, les
bijoux et les cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration et
de collecte de la poussière, vérifiez qu’ils
sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de tels accessoires permet de
réduire les risques liés à la présence de
poussière.
41
FRANÇAIS
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation avant de procéder à tout
réglage, de changer d’accessoire ou de
ranger l’outil électrique. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne
laissez aucune personne l’utiliser si elle
n’est pas familiarisée avec les outils
électriques ou ces instructions. Les outils
électriques représentent un danger entre des
mains inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents
sont causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément aux
instructions et de la façon prévue pour
ce type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail
et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié
qui utilise des pièces de rechange
identiques. La sécurité de l’outil électrique
sera ainsi préservée.
42
Consignes particulières de sécurité
supplémentaires
a) Cet outil électrique est conçu pour
meuler, poncer, nettoyer avec une brosse
métallique, polir ou tronçonner. Lisez
tous les avertissements de sécurité,
instructions, illustrations et spécifications
donnés avec cet outil électrique. Le nonrespect des instructions indiquées ci-dessous
peut entraîner une électrocution, un incendie
et/ou des blessures graves.
b) N’utilisez pas d’accessoires autres
que ceux conçus spécialement et
recommandés par le fabricant d’outils.
Ce n’est pas parce qu’un accessoire se fixe
correctement sur votre outil que son utilisation
en toute sécurité est garantie.
c) La vitesse nominale de l’accessoire doit
être au moins égale à la vitesse maximum
inscrite sur l’outil électrique. Les accessoires
tournant plus vite que leur vitesse nominale
peuvent se casser et voler en éclats.
d) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire doivent être dans les limites
de la capacité de l’outil électrique. Des
accessoires ayant des dimensions autres
ne pourront pas être protégés ni maîtrisés
correctement.
e) L’orifice des meules, flasques, disques
d’appui ou autre accessoire doit s’insérer
parfaitement sur la broche de l’outil. Des
accessoires dont l’orifice central ne correspond
pas au matériel de montage de l’outil tourneront
sans équilibre, vibreront excessivement et
pourront entraîner une perte de contrôle.
f) N’utilisez pas un accessoire endommagé.
Avant chaque utilisation, inspectez les
accessoires : vérifiez que la meule abrasive
n’est pas fissurée ou écaillée, que le
disque d’appui n’est pas fissuré, déchiré
ou usé, que les fils de la brosse métallique
ne sont pas desserrés ou fissurés. Si vous
faites tomber l’outil ou son accessoire,
vérifiez qu’il n’est pas abîmé ou bien
remplacez l’accessoire endommagé. Après
avoir vérifié et posé un accessoire, écartezvous (ainsi que les spectateurs) de l’axe de
l’accessoire en rotation et faites tourner
l’outil en régime à vide maximum pendant
une minute. Les accessoires endommagés se
brisent généralement au cours de cette période
d’essai.
FRANÇAIS
g) Portez un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utilisez un
écran facial ou des lunettes de sécurité.
Si nécessaire, portez un masque antipoussières, des protège-tympans,
des gants et un tablier de protection
pouvant arrêter les particules abrasives
ou les fragments de pièce. Les lunettes
de sécurité doivent pouvoir arrêter les débris
volants produits par les diverses opérations
de la meule. Le masque anti-poussières ou
le masque filtrant doivent pouvoir filtrer les
particules produites par l’opération de la meule.
Une exposition prolongée à un bruit d’intensité
élevée peut entraîner une perte auditive.
h) Tenez les spectateurs à une distance sûre
de l’espace de travail. Toute personne
pénétrant dans l’espace de travail doit
porter un équipement de protection
individuel. Des fragments provenant de la
pièce de travail ou d’un accessoire cassé
peuvent voler en éclats et blesser les personnes
se trouvant dans la zone immédiate de travail.
i) Tenez l’outil par une surface de prise isolée
uniquement, lorsque vous effectuez une
tâche où l’accessoire de découpe pourrait
toucher un câblage caché ou son propre
cordon d’alimentation. En cas de contact de
l’accessoire de découpe avec un câble sous
tension, les pièces métalliques à découvert de
l’outil électrocuteraient l’utilisateur.
j) Placez le cordon à l’écart de l’accessoire
en rotation. Si vous perdez le contrôle, le
cordon risque d’être coupé ou tiré et votre
main ou votre bras peuvent être happés par
l’accessoire en rotation.
k) Assurez-vous que l’accessoire est
complètement arrêté avant de poser l’outil.
L’accessoire en rotation risque de s’accrocher à
la surface et de vous faire perdre le contrôle de
l’outil.
l) Ne faites pas fonctionner l’outil lorsque
vous le portez contre vous. Un contact
accidentel de l’accessoire en rotation risque
d’happer vos vêtements et d’attirer l’outil vers
vous.
m) Nettoyez régulièrement les bouches
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attire la poussière à l’intérieur du carter de
l’outil et une accumulation excessive de poudre
métallique présente un risque électrique.
n) N’utilisez pas l’outil à proximité de
matériaux inflammables. Des étincelles
pourraient enflammer ces matériaux.
o) N’utilisez pas d’accessoires nécessitant
un réfrigérant liquide. L’utilisation d’eau
ou d’un réfrigérant liquide peut entraîner une
électrocution ou un choc électrique.
Avertissements relatifs à la sécurité
spécifiques aux opérations de
meulage et découpage abrasif
a) Utilisez uniquement les meules
recommandées pour votre outil et le
protecteur conçu pour la meule choisie.
Les meules pour lesquelles l’outil n’a pas
été conçu ne pourront pas être protégées
correctement et se révèleront dangereuses.
b) Le protecteur doit être fixé fermement
sur l’outil et placé en vue d’une sécurité
maximale, de sorte qu’une moindre surface
de meule soit exposée en direction de
l’utilisateur. Le protecteur permet de protéger
l’utilisateur des éclats de meule brisée et d’un
contact accidentel avec la meule.
c) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées. Par
exemple : ne procédez pas au meulage
avec le côté de la meule à tronçonner. Les
meules de découpage abrasif sont conçues
pour un meulage périphérique. Exercer une
force latérale sur ces meules peut les briser.
d) Utilisez toujours des flasques pour meule
en bon état, aux dimensions et forme
convenant à la meule sélectionnée. Des
flasques pour meule adéquates soutiennent
la meule, diminuant ainsi la possibilité d’une
rupture de la meule. Les flasques pour meules
à tronçonner peuvent être différentes de celles
pour meule abrasive.
e) N’utilisez pas de meules usées provenant
d’outils plus grands. Les meules conçues
pour des outils plus grands ne conviennent pas
à la vitesse supérieure d’un petit outil et risquent
d’éclater.
Causes et prévention du recul
• Le recul est une réaction soudaine de l’outil
lorsque la meule, la brosse métallique ou le
disque à lamelles est coincé, pincé ou désaligné
faisant que l’outil de découpe hors de maîtrise
se soulève et est projeté vers l’utilisateur.
• Lorsque la meule se trouve coincée ou pincée
par la pièce de travail, elle se bloque et une
réaction du moteur entraîne alors rapidement
l’outil vers ou loin de l’utilisateur.
43
FRANÇAIS
• Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation
de l’outil et/ou de procédures ou conditions
d’utilisation incorrectes. On peut l’éviter en
prenant des précautions adéquates, comme
indiqué ci-dessous :
1 protecteur
• Tenez fermement l’outil à deux mains, et
placez votre corps et votre bras de manière
à pouvoir résister à la force du recul.
L’utilisateur peut maîtriser la force exercée par le
recul s’il prend les précautions nécessaires.
1 manuel de l’utilisateur
• Lorsque la meule se trouve coincée ou
lorsque vous interrompez la coupe pour
une raison quelconque, libérez la gâchette
et maintenez l’outil immobile sur la pièce
de travail jusqu’à ce que la meule s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer
l’outil de la pièce ou de faire reculer l’outil
pendant que la meule tourne, sous peine
de provoquer un recul. Identifiez la cause
du blocage de la meule et prenez les mesures
correctives pour y remédier.
• Avant de faire redémarrer l’outil de
découpe dans la pièce, assurez-vous
que la meule n’est pas engagée dans le
matériau. Si la meule est coincée, elle risque
de remonter ou de reculer brutalement au
moment du redémarrage de l’outil.
• Les panneaux de grande dimension
doivent être soutenus pour minimiser les
risques que la meule ne se coince puis
recule brutalement. Les panneaux de grande
dimension ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Des supports doivent être
installés sous le panneau, des deux côtés,
près de la ligne de coupe et près du bord du
panneau.
ÉTIQUETTES SUR L’OUTIL
Outre les pictogrammes utilisés dans ce mode
d’emploi, les étiquettes sur l’outil comportent les
pictogrammes suivants :
1 poignée latérale anti-vibration
1 jeu de flasques
1 clé à deux ergots
1 dessin éclaté
• Vérifiez si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
UTILISATION PRÉVUE
La meuleuse angulaire à usage industriel est
conçue pour un meulage professionnel sur divers
chantiers (chantiers de construction par exemple).
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Cette meuleuse angulaire à usage industriel est
un outil électrique professionnel. Tenez les enfants À
L’ÉCART DE l’outil. Les utilisateurs inexpérimentés
doivent être encadrés lorsqu’ils utilisent cet outil.
a. Gâchette
b. Bouton de déverrouillage
c. Bouton de verrouillage
d. Bouton de blocage de la broche
e. Protecteur
f. Dust Ejection System™
g. Poignée latérale
h. Orifice pour la poignée latérale
i. Écrou de serrage fileté
j. Flasque de soutien
Lisez le mode d’emploi avant toute
utilisation.
Portez des lunettes de sécurité.
Portez un serre-tête antibruit.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 meuleuse angulaire
44
Sécurité électrique
Votre outil DEWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 50144 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
AVERTISSEMENT : les appareils de
15 V doivent être utilisés par le biais
d’un transformateur de séparation à
sécurité intégrée avec un écran de
terre entre le premier et le deuxième
enroulement.
FRANÇAIS
Utilisation d’une rallonge
Pose du protecteur
Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge
homologuée adaptée pour la puissance absorbée
de cet outil (voir les caractéristiques techniques).
POSE ET DÉPOSE DU PROTECTEUR (FIG 2)
La section minimum du conducteur est de
1,5 mm2. Lorsque vous utilisez un enrouleur de
câble, déroulez toujours complètement le câble.
Reportez-vous également au tableau ci-dessous.
Section du conducteur (mm2) Charge nominale (ampères)
0.75
6
1.00
10
1.50
15
2.50
20
4.00
25
Longueur du câble (m)
7.5
Tension Ampères
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
45
60
Charge nominale (ampères)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15 20
10
10 15 20 20
15
15 20 25 25
20
20 25
–
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 10
10
10 10 10 15
15
15 15 15 20
20
20 20 20 25
15
25
30
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : avant tout
assemblage ou réglage, mettez toujours
l’outil hors tension et débranchez-le
de sa source d’alimentation avant de
procéder à des réglages ou d’installer
ou de retirer des accessoires. Avant de
rebrancher l’outil, enfoncez et relâchez la
gâchette afin de vous assurer que l’outil
est éteint.
Fixation de la poignée latérale
Vissez fermement la poignée latérale (g) sur les
orifices (h) situés d’un côté ou de l’autre du carter.
AVERTISSEMENT : pour diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et débranchez-le de
sa source d’alimentation avant
de procéder à des réglages
ou de retirer ou d’installer des
accessoires. Avant de rebrancher
l’outil, enfoncez et relâchez la
gâchette afin de vous assurer que
l’outil est éteint.
ATTENTION : un protecteur doit être
utilisé avec cette meuleuse.
1. Posez la meuleuse angulaire sur une table, la
broche dirigée vers le haut.
2. Dégagez le verrou de serrage (l) et tenez le
protecteur (e) au-dessus de l’outil comme
indiqué.
3. Alignez les saillies (m) sur les entailles (n).
4. Abaissez le protecteur et tournez-le jusqu’à la
position requise.
5. Au besoin, augmentez la force de serrage en
serrant la vis (o).
6. Serrez le verrou de serrage (l).
7. Pour retirer le protecteur, dégagez le verrou de
serrage
ATTENTION : s’il est impossible de
serrer le protecteur en réglant la bride,
n’utilisez pas l’outil. Pour diminuer
les risques de blessures corporelles,
apportez l’outil et le protecteur à un
service de réparation pour faire réparer
ou remplacer le protecteur.
ATTENTION : pour diminuer les risques
de dégât à l’outil, ne serrez pas la vis
de réglage si le levier de serrage est
en position ouverte. Cela risquerait de
causer des dégâts non apparents au
protecteur ou au moyeu.
OPÉRATION
AVERTISSEMENT : pour diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et débranchez-le de
sa source d’alimentation avant
de procéder à des réglages
ou de retirer ou d’installer des
accessoires. Avant de rebrancher
45
FRANÇAIS
l’outil, enfoncez et relâchez la
gâchette afin de vous assurer que
l’outil est éteint.
Gâchette (fig. 3)
ATTENTION : tenez fermement la
poignée latérale et le corps de l’outil
pour garder la maîtrise de l’outil au
démarrage, pendant l’utilisation et
jusqu’à l’arrêt de la meule ou de
l’accessoire en rotation. Vérifiez que la
meule est complètement arrêtée avant
de poser l’outil.
REMARQUE : pour diminuer les mouvements
intempestifs de l’outil, ne mettez pas l’outil sous
ou hors tension en condition de charge. Laissez la
meuleuse atteindre le régime maximal avant qu’elle
ne touche la surface de travail. Levez l’outil de la
surface avant de le mettre hors tension. Attendez
que l’outil ne soit plus en rotation avant de le poser.
1. Enfoncez la gâchette (a) tout en appuyant sur
le bouton de verrouillage (c) pour mettre l’outil
sous tension.
2. Relâchez la gâchette pour mettre l’outil hors
tension.
BOUTON DE DÉVERROUILLAGE
Le bouton de déverrouillage (b) offre un plus grand
confort lorsque le travail demande plus de temps.
Pour verrouiller l’outil, enfoncez la gâchette (a),
puis appuyez sur le bouton de déverrouillage (b).
L’outil continuera de tourner après avoir relâché la
gâchette. Pour déverrouiller l’outil, enfoncez puis
relâchez la gâchette. L’outil s’arrêtera.
ATTENTION : tenez fermement la
poignée latérale et le corps de l’outil
pour garder la maîtrise de l’outil au
démarrage, pendant l’utilisation et
jusqu’à l’arrêt de la meule ou de
l’accessoire en rotation. Vérifiez que la
meule est complètement arrêtée avant
de poser l’outil.
ATTENTION : laissez l’outil atteindre le
régime maximal avant qu’il ne touche
la surface de travail. Levez l’outil de la
surface de travail avant de le mettre
hors tension.
BLOCAGE DE LA BROCHE
La tige de blocage de la broche (d) sert à éviter
que la broche ne tourne pendant la pose ou la
dépose des meules. Actionnez la tige de blocage
de la broche seulement lorsque l’outil est hors
tension, débranché de sa source d’alimentation et
complètement arrêté.
46
ATTENTION : pour diminuer les risques
de dégât à l’outil, n’enclenchez pas le
blocage de la broche pendant que l’outil
fonctionne. Cela endommagerait l’outil,
ferait tournoyer l’accessoire et pourrait
entraîner des blessures.
Pour enclencher le blocage, enfoncez le bouton de
blocage de la broche et tournez-la jusqu’à ce qu’elle
ne puisse tourner davantage.
Insertion et retrait d’un disque
abrasif ou d’un disque à tronçonner
(fig. 4, 5)
1. Posez l’outil sur une table, le protecteur dirigé
vers le haut.
2. Placez correctement le flasque de soutien (j) sur
la broche (q) (fig. 4).
3. Posez le disque (p) sur le flasque de soutien
(j). Lors de l’insertion d’un disque au centre
renforcé, assurez-vous que le centre (k) se
trouve face au flasque de soutien (j).
4. Vissez l’écrou de serrage fileté (i) sur la broche
(q) (fig. 5) :
a. La bague sur l’écrou de serrage fileté (i) doit
être tournée vers le disque lors de l’insertion
d’un disque abrasif (fig. 5A) ;
b. La bague sur l’écrou de serrage fileté (i) doit
être tournée de l’autre côté du disque lors de
l’insertion d’un disque à tronçonner (fig. 5B).
5. Enfoncez le bouton de blocage de la broche
(d) et tournez la broche (q) jusqu’à ce qu’elle se
bloque.
6. Serrez l’écrou de serrage fileté (i) avec la clé à
deux ergots fournie.
7. Relâchez la tige de blocage de la broche.
8. Pour déposer le disque, desserrez l’écrou de
serrage fileté (i) au moyen de la clé à deux
ergots.
TRAVAIL DU MÉTAL
• Lors de l’utilisation de l’outil avec des métaux,
assurez-vous qu’un dispositif à courant résiduel
a été inséré afin d’éviter les risques résiduels
dus aux copeaux de métal.
• Si l’alimentation est coupée par le dispositif
à courant résiduel, apportez votre outil à un
réparateur agréé DEWALT.
AVERTISSEMENT : dans des
conditions d’utilisation extrêmes
lorsqu’on travaille des métaux, il
est possible que des poussières
FRANÇAIS
conductrices se déposent à l’intérieur
de l’outil. La double isolation de l’outil
peut ainsi être endommagée, ce qui
augmente la possibilité d’un risque
d’électrocution.
Afin d’éviter l’accumulation de copeaux de métal
dans l’outil, il est recommandé de dégager
quotidiennement les fentes d’aération. Consultez la
section Entretien.
UTILISATION DE DISQUES À LAMELLES
AVERTISSEMENT : Accumulation
de poussière métallique. L’utilisation
intensive de disques à lamelles
lorsqu’on travaille des métaux peut
augmenter le risque d’électrocution.
Afin de diminuer ce risque, insérez un
dispositif à courant résiduel avant toute
utilisation et nettoyez quotidiennement
les fentes d’aération en soufflant de l’air
comprimé sec dans celles-ci selon les
instructions d’entretien ci-dessous.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
Brosses Pop-Off
Le moteur s’éteint automatiquement ce qui signifie
que les brosses à décalaminer sont presque usées
et que l’outil a besoin d’être dépanné. Les brosses à
décalaminer ne sont pas réparables par l’utilisateur.
Apportez votre outil à un réparateur agréé DEWALT.
Graissage
Cet outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du carter principal en
envoyant de l’air sec dès que vous
remarquez que les orifices d’aération (h)
sont encrassés (à l’intérieur et autour
des orifices). Portez des lunettes de
sécurité ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)
homologuées pendant cette opération.
ATTENTION : nettoyez les parties
en plastique uniquement avec un
détergent doux et un chiffon humide.
De nombreux nettoyants ménagers
contiennent des produits chimiques
qui peuvent gravement endommager
le plastique. N’utilisez pas non plus
d’essence, de térébenthine, de laque
ou de diluant, de produits de nettoyage
à sec ou de produits similaires qui
peuvent gravement endommager les
pièces en plastique. Ne laissez jamais
un liquide pénétrer dans l’outil et
n’immergez jamais les pièces de l’outil
dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux fournis
par DEWALT peut se révéler dangereuse
car ils n’ont pas été testés sur ce
produit. Afin de réduire le risque de
blessure, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par DEWALT.
Adressez-vous à votre revendeur pour de plus
amples informations sur les accessoires appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
47
FRANÇAIS
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT
SATISFACTION GARANTIE •
Si la performance de votre outil DEWALT
ne vous donne pas entière satisfaction, il
vous suffit de le retourner dans les 30 jours
suivants son achat sur le lieu d’achat pour
un remboursement intégral ou un échange.
Munissez-vous de votre preuve d’achat.
• UN AN D’ENTRETIEN GRATUIT •
Outils devenus inutiles
Apportez votre outil à un réparateur DEWALT
autorisé, qui l’éliminera en respectant
l’environnement.
Si votre outil DEWALT nécessite une révision
ou une réparation dans les 12 mois suivant
son achat, celle-ci sera prise en charge
gratuitement auprès d’un réparateur
DEWALT autorisé. Munissez-vous de votre
preuve d’achat. Ce service comprend la
main d’œuvre et les pièces pour les outils
électriques, à l’exclusion des accessoires.
• UN AN DE GARANTIE •
Si votre produit DEWALT présente un défaut
de matériaux ou de fabrication dans les
12 mois suivant son achat, nous garantissons
le remplacement sans frais de toutes les
pièces défectueuses ou, à notre discrétion, le
remplacement sans frais de l’unité entière, à
condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• aucune personne non autorisée n’ait
tenté de réparer le produit ;
• la preuve d’achat portant la date
d’acquisition soit fournie. Cette garantie
est offerte en supplément et s’ajoute aux
droits légaux du consommateur.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur
autorisé près de chez vous, sélectionnez
le numéro approprié au dos de ce manuel
de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet
à l’adresse : www.2helpU.com.
48
ITALIANO
MOLA ANGOLARE
D28065
Congratulazioni!
ATTENZIONE: se utilizzato senza il
simbolo di avvertenza per la sicurezza,
indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata,
può provocare danni alle proprietà.
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti e innovazioni tecnologiche
rendono i prodotti DEWALT gli elettroutensili più
affidabili per gli operatori professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tensione: solo Regno Unito e Irlanda)
Potenza
Velocità a vuoto
Diametro disco
Diametro asse
Peso
V
V
W
min-1
mm
kg
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2,1*
* il peso include maniglia laterale e protezione
Fusibili
Europa
Regno Unito e Irlanda
Regno Unito e Irlanda
Utensili a 230 V
10 A all’alimentazione
Utensili a 230 V
13 A, spina in ingresso
Utensili a 115 V
16 A, spina in ingresso
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di gravità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca decesso o infortuni
gravi.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Dichiarazione di conformità CE
D28065
DEWALT dichiara che gli utensili e i caricabatteria
sono stati progettati in conformità alle seguenti
normative:
98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a DEWALT
all’indirizzo riportato di seguito o fare riferimento al
retro del presente manuale.
D28065
LX
90
101
D28065
QS/GB
90
101
4,0
5,0
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
LpA pressione sonora)
dB(A)
LWA potenza acustica)
dB(A)
Valore di accelerazione efficace ponderato
(misurazione triassiale)
m/s2
Incertezza pressione
sonora (KpA)
Incertezza potenza
acustica (KWA)
Direttore tecnico e per lo sviluppo dei prodotti
Horst Grossmann
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare decesso o
infortuni gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare infortuni
di entità lieve o moderata.
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Germania
03/2007
49
ITALIANO
Regole generiche per la sicurezza
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni indicate di seguito può
provocare scosse elettriche, incendi o
infortuni gravi. Il termine “elettroutensile”
nelle avvertenze elencate di seguito fa
riferimento sia agli strumenti alimentati
da rete (tramite filo) sia agli strumenti
alimentati a batteria (cordless).
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere pulito e ben illuminato
l’ambiente di lavoro. Gli ambienti disordinati
o bui favoriscono gli incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
elettroutensili creano scintille che possono
provocare l’accensione di polvere e fumi.
c) Tenere lontani i bambini e i presenti
durante l’uso di un elettroutensile. Le
distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Mai
modificare in alcun modo la spina. Non
utilizzare adattatori con gli elettroutensili
con collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla
pioggia o all’umidità. L’ingresso di acqua in
un elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Non abusare del cavo. Evitare di
utilizzare il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli e parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, aumenta il rischio di scosse
elettriche.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
50
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buonsenso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’influenza di droghe, alcool o medicinali.
Un attimo di disattenzione durante l’uso di
elettroutensili può provocare gravi infortuni.
b) Uso di protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre una protezione
per gli occhi. L’uso di protezioni
antinfortunistiche quali mascherina per la
polvere, scarpe anti-scivolo, elmetto e cuffie
protettive, in condizioni opportune consente
di ridurre gli infortuni.
c) Evitare di accendere l’elettroutensile
inavvertitamente. Prima di disinserire la
spina, accertarsi che l’interruttore sia
nella posizione OFF. Se gli elettroutensili
vengono trasportati tenendo il dito
sull’interruttore o collegati alla rete elettrica
con l’interruttore nella posizione ON, il rischio
di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare infortuni.
e) Non perdere l’equilibrio. Mantenere
costantemente i piedi per terra
e un corretto equilibrio. In questo
modo si ottiene un maggiore controllo
sull’elettroutensile nelle situazioni impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i
capelli lunghi possono rimanere impigliati
nelle parti in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi
per il collegamento di sistemi di
estrazione e raccolta della polvere,
collegarli e utilizzarli in modo corretto.
L’uso di questi dispositivi può ridurre i pericoli
legati alla polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
Se si utilizza l’elettroutensile corretto alla
velocità per cui è stato progettato, è possibile
eseguire il lavoro in modo migliore e più
sicuro.
ITALIANO
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che
non possa essere controllato con l’interruttore
è pericoloso e deve essere riparato.
c) Prima di effettuare regolazioni, sostituire
gli accessori o riporre gli elettroutensili,
staccare la spina dall’alimentazione.
Tali misure di sicurezza preventive riducono
il rischio di accensione accidentale
dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con lo strumento e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Mantenere l’affilatura e la pulizia degli
strumenti di taglio. La manutenzione
corretta degli strumenti di taglio e l’uso con
dispositivi di taglio correttamente affilati,
riducono le probabilità di grippaggio e
facilitano il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli strumenti da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e nel modo previsto
per il particolare tipo di elettroutensile,
prendendo in considerazione le
condizioni di lavoro e il lavoro da
eseguire. L’uso dell’elettroutensile per
operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori regole specifiche per la
sicurezza
a) Il presente elettroutensile è progettato per
fungere da mola, smerigliatrice, spazzola
metallica, lucidatrice o utensile da taglio.
Leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza,
le istruzioni e le specifiche allegate al
presente elettroutensile. La mancata
osservanza di tutte le istruzioni indicate di
seguito può provocare scosse elettriche, incendi
e/o lesioni personali gravi.
b) Non utilizzare accessori non progettati
e raccomandati specificatamente dal
produttore. Il fatto che un accessorio
possa essere collegato all’elettroutensile non
garantisce la sicurezza dell’operazione.
c) La velocità stimata dell’accessorio deve
essere almeno pari alla velocità massima
segnalata sull’elettroutensile. Gli accessori
con velocità superiori alla velocità stimata
possono rompersi e schizzare dappertutto.
d) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono essere compresi
nella capacità dell’elettroutensile. Accessori
di dimensioni non adatte non possono essere
adeguatamente controllati o protetti.
e) Le dimensioni dell’albero dei dischi, delle
flangie, dei cuscinetti di sostegno o di
qualsiasi altro accessorio devono adattarsi
perfettamente all’asse dell’elettroutensile.
Gli accessori con fori che non corrispondono
alle dimensioni della minuteria metallica
di montaggio dell’elettroutensile saranno
sbilanciati, vibreranno in maniera eccessiva e
potrebbero far perdere il controllo.
f) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima dell’uso ispezionare gli accessori
per individuare schegge e crepe nel
disco abrasivo, rotture e segni di usura
eccessiva nei cuscinetti di sostegno, fili
sciolti o spezzati nella spazzola metallica.
In caso di caduta dell’elettroutensile
o dell’accessorio, verificare eventuali
danni o installare un accessorio non
danneggiato. Dopo aver controllato e
installato un accessorio, allontanarsi e
far allontanare i presenti dal piano di
rotazione dell’accessorio e accendere
l’elettroutensile alla velocità massima
a vuoto per un minuto. Generalmente, gli
accessori danneggiati si rompono durante
questo controllo.
g) Indossare le protezioni antinfortunistiche.
A seconda dell’applicazione utilizzata,
utilizzare protezione facciale, mascherine o
occhiali di protezione. Nei casi appropriati
indossare la mascherina antipolvere, le
cuffie protettive, guanti e grembiule in
grado di trattenere piccoli frammenti
51
ITALIANO
abrasi. La protezione per gli occhi deve essere
in grado di trattenere il materiale generato dalle
diverse operazioni. La mascherina antipolvere o
il respiratore devono essere in grado di filtrare
le particelle di polvere create dalla lavorazione.
La prolungata esposizione a rumore ad alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
h) Tenere i presenti a distanza di sicurezza
dall’ambiente di lavoro. Chiunque entri
nell’ambiente di lavoro deve indossare
l’attrezzatura di sicurezza. I frammenti del
materiale lavorato o di un accessorio andato
in pezzi possono volare via e provocare danni
anche oltre l’area più vicina all’operazione.
i) Quando si eseguono operazioni in
cui l’accessorio di taglio può entrare
in contatto con fili nascosti o con il
cavo elettrico tenere l’elettroutensile
esclusivamente dalle impugnature, che
sono isolate. Il contatto tra l’accessorio di
taglio e un filo “in tensione” può mettere “in
tensione” le parti metalliche esposte e causare
uno shock elettrico all’operatore.
j) Tenere il cavo a distanza dall’accessorio
rotante. Se si perde il controllo dell’utensile, il
cavo può essere tagliato o restare impigliato e
trascinare la mano o il braccio dell’operatore
nell’accessorio rotante.
k) Non lasciare mai l’elettroutensile prima che
l’accessorio si sia fermato completamente.
L’accessorio rotante potrebbe far presa sulla
superficie e trascinare l’elettroutensile fuori dal
controllo dell’operatore.
l) Non accendere l’elettroutensile mentre
lo si trasporta. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante potrebbe impigliare
i vestiti e far penetrare l’accessorio nel corpo
dell’operatore.
m) Pulire regolarmente gli sfiatatoi
dell’elettroutensile. La ventola del motore
trascina la polvere all’interno e un accumulo
eccessivo di polvere di metallo può provocare
rischi elettrici.
Avvertenze per la sicurezza
specifiche per operazioni di
molatura e taglio abrasivo
a) Utilizzare solo i dischi raccomandati per
l’elettroutensile e la protezione specifica
per il disco scelto. I dischi diversi da quelli
previsti per l’elettroutensile non possono essere
controllati adeguatamente, di conseguenza non
sono sicuri.
b) La protezione deve essere attentamente
fissata all’elettroutensile e posizionata
al livello massimo di sicurezza, in modo
che resti esposta verso l’operatore una
superficie minima del disco. La protezione
aiuta a proteggere l’operatore dai frammenti di
un disco rotto e dal contatto accidentale con il
disco stesso.
c) I dischi devono essere utilizzati solo per
le applicazioni indicate. Per esempio, non
molare con la parte laterale di un disco da
taglio. I dischi da taglio abrasivi sono pensati
per una molatura periferica. Le forze laterali
applicate a tali dischi potrebbero farli andare in
pezzi.
d) Utilizzare sempre flangie intatte, della
dimensione e della forma adatte al disco
prescelto. Le flangie adatte sostengono il
disco, riducendo così la possibilità di una
rottura. Le flangie per i dischi da taglio
potrebbero essere diverse da quelle per
i dischi da molatura.
e) Non utilizzare dischi usurati di altri
elettroutensili più grandi. I dischi di
elettroutensili più grandi non sono adatti alla
maggiore velocità di un utensile più piccolo e
potrebbero esplodere.
Cause e prevenzione dei
contraccolpi
n) Non accendere l’elettroutensile vicino a
materiali infiammabili. Le scintille potrebbero
dar fuoco a tali materiali.
• Un contraccolpo è una reazione improvvisa
ad un disco, una spazzola metallica o un
disco laterale troppo stretti, tenuti in posizione
obbligata o non allineati, che può far sollevare
lo strumento da taglio dal pezzo in lavorazione e
spostarlo verso l’operatore.
o) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’uso di acqua o di altri
refrigeranti liquidi potrebbe provocare shock o
morte per scossa elettrica.
• Quando è bloccato o troppo stretto dal pezzo
in lavorazione, un disco va in stallo e la reazione
del motore lo fa muovere rapidamente verso
l’operatore o nella direzione opposta.
• Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo
scorretto e/o di procedure o condizioni di lavoro
non adatte, e può essere evitato prendendo le
seguenti precauzioni:
52
ITALIANO
• Mantenere una presa salda con entrambe
le mani sull’unità, e posizionare il corpo
e le braccia in modo da resistere alla
forza del contraccolpo. Con le necessarie
precauzioni, la forza del contraccolpo può
essere controllata dall’operatore.
• Quando il disco è bloccato o quando un
taglio viene interrotto per qualsiasi motivo,
rilasciare l’interruttore e tenere l’unità
immobile nel materiale lavorato fino al
completo arresto del disco. Non tentare
mai di rimuovere l’unità dal materiale
lavorato o di estrarla mentre il disco è
ancora in movimento. In caso contrario
potrebbe verificarsi un contraccolpo.
Verificare e prendere le misure necessarie per
eliminare la causa del blocco del disco.
• Quando si riavvia un utensile da taglio
nel materiale lavorato, controllare che il
disco non sia già incastrato nel materiale.
Se il disco è bloccato, quando l’utensile viene
riavviato può sollevarsi dal pezzo da lavorare o
causare contraccolpi.
• Usare dei sostegni per pannelli ampi, per
ridurre al minimo il rischio di bloccaggio
e contraccolpo del disco. I pannelli più ampi
infatti tendono ad insaccarsi sotto il loro stesso
peso. Il sostegno deve essere inserito sotto il
pannello, su entrambi i lati, vicino alla linea di
taglio e al bordo del pannello stesso.
• Accertarsi che l’elettroutensile, le parti o gli
accessori non presentino danni subiti durante
il trasporto.
• Prima di utilizzare l’elettroutensile, leggere
con attenzione il presente manuale.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: mai alterare
l’elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero
provocare danni o infortuni.
USO PREVISTO
La mola angolare per uso industriale D28065 è
studiata per applicazioni professionali in ambienti di
lavoro diversi (per esempio cantieri). NON utilizzare
sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Le mole angolari per uso industriale sono
elettroutensili professionali. NON lasciare
l’utensile alla portata dei bambini. È necessaria
una supervisione quando l’utensile è usato da
personale inesperto.
a. Interruttore
b. Pulsante di blocco
c. Pulsante di sblocco
d. Pulsante di blocco dell’asse
e. Protezione
ETICHETTE SULL’UTENSILE
f. Dust Ejection System™
Oltre ai simboli usati in questo manuale, le etichette
sull’utensile riportano i seguenti simboli:
g. Maniglia laterale
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
h. Foro per maniglia laterale
i. Dado filettato di chiusura
j. Flangia di sostegno
Sicurezza elettrica
Indossare gli occhiali di protezione.
Indossare le protezioni per le orecchie.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 mola angolare
1 protezione
1 maniglia laterale anti vibrazione
1 set di flangie
1 chiave a due perni
1 manuale di istruzioni
Questo utensile DEWALT dispone di un
doppio isolamento, in conformità allo
standard EN 50144, e non è quindi
necessaria la messa a terra.
AVVERTENZA: le batterie a 15 V
devono essere usate mediante un
trasformatore a prova di guasto con
schermatura a terra fra gli avvolgimenti
primario e secondario.
Uso di una prolunga
Se è richiesta una prolunga, usare una prolunga
approvata, adatta per la tensione in ingresso dello
strumento (vedere i dati tecnici).
1 disegno esploso
53
ITALIANO
ogni regolazione o della rimozione/
installazione di qualunque
accessorio. Prima di collegare
di nuovo l’utensile, premere
e rilasciare l’interruttore per
assicurarsi che l’utensile sia spento.
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Quando si usa un piccolo molinello per cavi,
svolgere sempre completamente il cavo. Fare inoltre
riferimento alla tabella sottostante.
Dimensioni del
conduttore (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Tensione nominale
del cavo (A)
6
10
15
20
25
ATTENZIONE: questa mola deve
essere usata con le protezioni.
1. Appoggiare la mola su un tavolo, con l’asse
verso l’alto.
2. Rilasciare la leva di chiusura (l) e tenere la
protezione (e) sopra l’utensile, come illustrato.
Lunghezza del cavo (m)
3. Allineare le alette (m) con le tacche (n).
7.5
Tensione
A
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
15
25
30
45
Tensione nominale del cavo (A
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15 20
10
10 15 20 20
15
15 20 25 25
20
20 25
–
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 10
10
10 10 10 15
15
15 15 15 20
20
20 20 20 25
60
4. Spingere la protezione verso il basso,
ruotandola fino alla posizione richiesta.
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
5. Se necessario, aumentare la forza del serraggio
stringendo la vite (o).
6. Stringere la leva di chiusura (l).
7. Rilasciare la leva di chiusura per rimuove la
protezione.
ATTENZIONE: se non è possibile
serrare la protezione con la leva di
regolazione, non utilizzare l’utensile.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
portare utensile e protezione presso un
centro assistenza autorizzato per far
riparare o sostituire la protezione.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di
danneggiare l’utensile, non stringere la
vite di regolazione con la leva di chiusura
in posizione aperta. Si potrebbero
provocare danni invisibili alla protezione
o al mozzo su cui è montata.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima del montaggio
e della regolazione spegnere sempre
l’utensile e scollegarlo dall’alimentazione
elettrica prima di ogni regolazione o della
rimozione/installazione di qualunque
accessorio. Prima di collegare di
nuovo l’utensile, premere e rilasciare
l’interruttore per assicurarsi che l’utensile
sia spento.
Fissaggio della maniglia laterale
Avvitare saldamente la maniglia laterale (g) in uno dei
fori (h) sui due lati del blocco motore.
Installazione della protezione
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA PROTEZIONE (FIG. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegarlo
dall’alimentazione elettrica prima di
54
USO
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegarlo
dall’alimentazione elettrica prima di
ogni regolazione o della rimozione/
installazione di qualunque
accessorio. Prima di collegare
di nuovo l’utensile, premere
e rilasciare l’interruttore per
assicurarsi che l’utensile sia spento.
Interruttore (Fig. 3)
ATTENZIONE: tenere saldamente
la maniglia laterale e il corpo
dell’utensile per mantenerne il controllo
all’accensione e durante l’uso, sino a
quando il disco o l’accessorio utilizzato
ITALIANO
non smette di ruotare. Prima di posare
l’utensile assicurarsi che il disco sia
completamente fermo.
NOTA: per ridurre la possibilità di movimenti
inaspettati dell’utensile, evitare di accenderlo o
spegnerlo mentre è sotto carico. Lasciare che la
mola raggiunga la velocità massima prima di toccare
la superficie in lavorazione. Sollevare l’utensile dalla
superficie in lavorazione prima di spegnerlo. Lasciare
che l’utensile smetta di ruotare prima di posarlo.
1. Per accendere l’utensile, premere l’interruttore
(a) e contemporaneamente il pulsante di
sblocco (c).
2. Rilasciare l’interruttore per spegnere l’utensile.
PULSANTE DI BLOCCO
Il pulsante di blocco (b) permette maggiore comodità
durante l’uso prolungato. Per bloccare l’utensile in
posizione accesa, premere l’interruttore (a) e quindi
premere il pulsante di blocco (b). L’utensile rimarrà
acceso anche rilasciando l’interruttore. Per sbloccare
l’utensile, premere e rilasciare l’interruttore. In questo
modo l’utensile si fermerà.
ATTENZIONE: tenere saldamente
la maniglia laterale e il corpo
dell’utensile per mantenerne il controllo
all’accensione e durante l’uso, sino a
quando il disco o l’accessorio utilizzato
non smette di ruotare. Prima di lasciare
l’utensile assicurarsi che il disco sia
completamente fermo.
ATTENZIONE: lasciare che l’utensile
raggiunga la piena velocità, prima di
metterlo a contatto con la superficie
da lavorare. Sollevare l’utensile dalla
superficie da lavorare prima
di spegnerlo.
BLOCCAGGIO DELL’ASSE
Il blocco dell’asse (d) serve per evitare che l’asse
ruoti durante l’installazione o la rimozione dei dischi.
Usare il blocco dell’asse solo quando l’utensile è
spento, scollegato dall’alimentazione elettrica e
completamente fermo.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di
danneggiare l’utensile, non bloccare
l’asse quando l’utensile è in funzione.
Si provocherebbero danni all’utensile e
l’accessorio utilizzato potrebbe staccarsi
e provocare lesioni.
Installazione e rimozione di un disco
da molatura o da taglio (Fig. 4, 5)
1. Posare l’utensile su un tavolo, con la protezione
verso l’alto.
2. Inserire la flangia di sostegno (j) in posizione
corretta sull’asse (q) (Fig. 4)
3. Porre il disco (p) sulla flangia di sostegno (j).
Quando si utilizza un disco con centro rialzato,
assicurarsi che il centro rialzato (k) sia rivolto
verso la flangia di sostegno (j).
4. Avvitare il dado filettato di chiusura sull’asse (q)
(Fig. 5)
a. Nel caso di un disco per molatura, l’anello
del dado filettato di chiusura (i) deve essere
rivolto verso il disco (Fig. 5A);
b. Nel caso di un disco da taglio, l’anello del
dado filettato di chiusura (i) deve essere sulla
faccia opposta rispetto al disco (Fig. 5B).
5. Premere il pulsante del blocco dell’asse (d) e
ruotare l’asse (q) fino a quando si blocca.
6. Stringere il dado filettato di chiusura (i) con la
chiave a due perni in dotazione.
7. Rilasciare il blocco dell’asse.
8. Per rimuovere un disco, allentare il dado filettato
di chiusura (i) con la chiave a due perni.
USO SUL METALLO
• Quando si usa l’utensile per lavorazioni su
metallo, assicurarsi che sia stato inserito un
dispositivo a corrente residua (residual current
device, RCD), per evitare i rischi residui dovuti ai
trucioli metallici.
• Se l’RCD causa lo scollegamento
dell’alimentazione elettrica, portare l’utensile in
un centro di assistenza autorizzato DEWALT
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro
estreme, nel corso di lavorazioni su
metallo si possono creare accumuli
di polvere conduttrice all’interno
dell’utensile. Questo può determinare
il degrado della protezione isolante
dell’utensile, con possibile rischio di
scosse elettriche.
Per evitare l’accumulo di trucioli metallici all’interno
dell’utensile, si raccomanda di pulire giornalmente le
aperture di ventilazione. Vedere Manutenzione.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’asse e ruotare l’asse fino in fondo.
55
ITALIANO
USO DI DISCHI LAMELLARI
AVVERTENZA: accumulo di polvere
metallica L’uso frequente di dischi
lamellari per le lavorazioni su metallo
può aumentare il rischio potenziale di
scosse elettriche. Per ridurre il rischio,
inserire un RCD prima dell’uso e pulire
giornalmente le aperture di ventilazione
dirigendo al loro interno un soffio di
aria compressa, secondo le seguenti
istruzioni relative alla manutenzione.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione dell’utensile e
dalla sua pulizia periodica.
Spazzole consumate
Il motore si fermerà automaticamente, indicando
che le spazzole di carbone sono consumate, e che
l’utensile ha bisogno di manutenzione. Le spazzole
di carbone non sono sostituibili dall’utente. Portare
l’utensile in un centro di assistenza autorizzato
DEWALT.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Pulizia
56
plastica. Inoltre, non utilizzare benzina,
trementina, solventi per vernici o
pitture, né liquidi di pulizia a secco
o prodotti analoghi che potrebbero
danneggiare gravemente la parti di
plastica. Non lasciare mai che un liquido
penetri all’interno dello strumento e
non immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con lo
strumento potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni, si consiglia
di utilizzare insieme al prodotto soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno agli sfiatatoi (h). Indossare
protezioni oculari approvate conformi
allo standard ANSI Z87.1 (CAN/CSA
Z94.3) durante l’esecuzione di tale
procedura.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
ATTENZIONE: durante la pulizia,
usare soltanto un sapone neutro
e un panno umido sulle parti di
plastica. Svariati detergenti casalinghi
contengono sostanze chimiche che
potrebbero danneggiare gravemente la
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
ITALIANO
GARANZIA
Strumenti indesiderati
Consegnare lo strumento a un tecnico per le
riparazioni DEWALT autorizzato, dove sarà smaltito in
modo sicuro per l’ambiente.
• GARANZIA DI SODDISFAZIONE
30 GIORNI SENZA RISCHI •
Se non si è del tutto soddisfatti delle
prestazioni dello strumento DEWALT, è
possibile restituirlo al luogo di acquisto
entro 30 giorni, completo come all’acquisto,
per ottenere un rimborso completo o una
sostituzione. È necessario mostrare una prova
di acquisto.
• CONTRATTO DI ASSISTENZA GRATUITA
PER UN ANNO •
Nei 12 mesi successivi all’acquisto, la
manutenzione e la riparazione dello strumento
DEWALT vengono eseguite gratuitamente da
agenti per le riparazioni autorizzati DEWALT.
È necessario mostrare una prova di acquisto.
Sono comprese la manodopera e le parti
di ricambio degli elettroutensili. Accessori
esclusi.
• GARANZIA COMPLETA DI UN ANNO •
Se il prodotto DEWALT risulta difettoso a
causa dei materiali o della manodopera, è
garantita la sostituzione gratuita di tutte le
parti difettose o, a discrezione dell’azienda, la
sostituzione gratuita dell’unità per un periodo
di 12 mesi dalla data di acquisto, alle seguenti
condizioni:
• Il prodotto non è stato utilizzato in modo
scorretto.
• Non sono state tentate riparazioni da
parte di persone non autorizzate.
• È stata fornita una prova d’acquisto.
Questa garanzia è offerta in aggiunta ai
diritti garantiti ai consumatori.
Per conoscere l’ubicazione dell’agente per
le riparazioni DEWALT autorizzato di zona,
telefonare al numero indicato sulla copertina
posteriore del manuale. In alternativa, un
elenco degli agenti per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
57
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER
D28065
Gefeliciteerd!
PAS OP: Indien gebruikt zonder het
veiligheidsalarmsignaal wijst dit op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
schade aan eigendommen.
U hebt een DEWALT werktuig gekozen. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie
maken DEWALT tot een van de meest betrouwbare
partners voor gebruikers van professioneel elektrisch
gereedschap..
Technische gegevens
Voltage
V
Voltage:
(Verenigd Koninkrijk en Ierland)
V
Vermogen
W
Onbelast
min-1
Diameter schijf
mm
Diameter schijfspil
Gewicht
kg
* gewicht inclusief handvat en beschermkap
Zekeringen
Europa
Verenigd Koninkrijk & Ierland
Verenigd Koninkrijk & Ierland
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2,1*
230 V-gereedschap
10 amp re, stroomnet
230 V gereedschap
13 amp re, stekkers
115 V gereedschap
16 amp re, stekkers
Duidt op het risico op een elektrische
schok.
EC-Overeenkomstigheidsverklaring
D28065
DEWALT verklaart dat deze werktuigen en laders zijn
ontworpen overeenkomstig
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 en EN 61000-3-3.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met DEWALT op onderstaand adres, of kunt u de
achterzijde van de handleiding raadplegen.
D28065 D28065
LX
QS/GB
90
90
101
101
LpA (geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
Gewogen RMS acceleratiewaarde
(triaxiale meting)
dB(A)
dB(A)
m/s2
4,0
5,0
Geluidsdruk onzekerheid (KpA)
Akoestisch vermogen
onzekerheid (KWA)
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Directeur Techniek en Productontwikkeling
Horst Grossmann
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
PAS OP: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot
kleine of matige verwondingen.
58
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Duitsland
03/2007
NEDERLANDS
Algemene veiligheidsregels
WAARSCHUWING! Lees alle
instructies. Het niet navolgen van alle
instructies die hieronder staan kan
leiden tot elektrische schokken, brand
en/of ernstige verwondingen. De
term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst
naar uw elektrisch gereedschap met
netvoeding (met snoer) of accugedreven
(snoerloos) elektrisch gereedschap.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere plekken
vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
in een explosieve omgeving, zoals in de
buurt van brandbare vloeistoffen, gassen
of stof. Elektrisch gereedschap creëert
vonken die het stof of de dampen kunnen
doen ontbranden.
c) Houd kinderen en toeschouwers op
een afstand tijdens het gebruik van
elektrisch gereedschap. Verstrooidheid
kan leiden tot controleverlies.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen.
Pas de stekker op geen enkele manier
aan. Gebruik geen verloopstekkers
met geaard elektrisch gereedschap.
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico op
elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlaktes zoals pijpen, radiatoren,
ovens en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico op elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of water. Water dat in elektrisch
gereedschap terechtkomt, verhoogt het risico
op een elektrische schok.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om het elektrische
gereedschap te dragen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u elektrisch gereedschap buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer
dat geschikt is voor gebruik in open
lucht. Het gebruik van een snoer dat
geschikt is voor gebruik in open lucht
vermindert het risico op een elektrische
schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrisch
gereedschap gebruikt. Gebruik geen
elektrisch gereedschap als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van
elektrisch gereedschap kan leiden tot
ernstige lichamelijke verwondingen.
b) Gebruik veiligheidsuitrustingen. Draag
altijd oogbescherming. Het gebruik
van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm of gehoorbescherming voor de
juiste omstandigheden kan lichamelijke
verwondingen voorkomen.
c) Voorkom toevallige activering. Zorg dat
de schakelaar in de ‘uit’-positie staat
voordat u de stekker aansluit. Elektrisch
gereedschap dragen met uw vinger op
de schakelaar, of elektrisch gereedschap
aansluiten met de schakelaar al aan, kan
leiden tot ongelukken.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
gereedschap aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap
kan tot lichamelijke verwondingen leiden.
e) Reik niet te ver. Behoud voortdurend uw
evenwicht en balans. Hierdoor bewaart u
in onverwachte omstandigheden een betere
controle over het elektrische gereedschap.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen
vastraken in bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg dan
dat deze aangesloten zijn en op de juiste
manier gebruikt worden. Het gebruik van
deze voorzieningen kan stofgerelateerde
gevaren verminderen.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het elektrische gereedschap
niet. Gebruik het juiste elektrische
59
NEDERLANDS
gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap zal het karwei
beter en veiliger klaren aan de snelheid
waarvoor het ontworpen werd.
b) Gebruik het elektrische gereedschap
niet als de schakelaar het niet in- en
uitschakelt. Elk elektrisch gereedschap dat
niet met de schakelaar bediend kan worden,
is gevaarlijk en moet hersteld worden.
c) Haal de stekker uit de stroombron
alvorens u aanpassingen aanbrengt,
toebehoren verwisselt, of elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico op het toevallig
activeren van het elektrische gereedschap.
d) Bewaar ongebruikt elektrisch
gereedschap buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
gereedschap of met deze instructies het
elektrische gereedschap niet gebruiken.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap.
Controleer op foutuitlijning of vastlopen
van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid
die de werking van het elektrische
gereedschap kan beïnvloeden. Als het
elektrische gereedschap beschadigd
is, laat dit dan herstellen alvorens het
te gebruiken. Veel ongelukken worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrisch gereedschap.
f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijwerktuigen met
scherpe snijkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap,
de toebehoren en beitelpunten enz. in
overeenstemming met deze instructies
en op de manier die bedoeld is voor
dat specifieke soort elektrische
gereedschap, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en het
uit te voeren werk. Het gebruik van het
elektrische gereedschap voor handelingen die
afwijken van die waarvoor het gereedschap
bedoeld is, zou kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie.
5) ONDERHOUDSBEURT
a) Laat uw elektrische gereedschap
onderhouden door een erkende
onderhoudsmonteur die alleen identieke
60
vervangingsonderdelen gebruikt. Dit
handhaaft de veiligheid van het elektrische
gereedschap.
Aanvullende specifieke
veiligheidsregels
a) Dit elektrische werktuig is bedoeld om
mee te slijpen, schuren, (staal)borstelen
of doorslijpen. Lees en bekijk alle bij
dit elektrische werktuig behorende
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties. Het niet naleven
van alle onderstaande instructies kan leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
b) Gebruik geen hulpstukken die niet speciaal
door de fabrikant worden vervaardigd
of aangeraden. Dat een hulpstuk op uw
elektrische werktuig kan worden bevestigd,
garandeert nog geen veilig gebruik.
c) Het nominale toerental van het hulpstuk
moet minimaal gelijk zijn aan de maximum
snelheid die op het elektrische werktuig
staat aangegeven. Hulpstukken die gebruikt
worden op een snelheid hoger dan het
nominale toerental kunnen kapot gaan
en uit elkaar vliegen.
d) De buitenste diameter en de dikte
van het hulpstuk moeten binnen de
capaciteitsgrenzen van het elektrische
werktuig liggen. Hulpstukken die niet de juiste
maten hebben, kunnen niet veilig
gebruikt worden.
e) De asmaat van schijven, flenzen,
steunschijven en andere hulpstukken moet
overeenstemmen met de spindelmaat
van het elektrische werktuig. Hulpstukken
zonder as-uitsparing die niet op de juiste manier
gemonteerd kunnen worden, zullen uit balans
raken, overmatig trillen en kunnen controleverlies
tot gevolg hebben.
f) Gebruik geen beschadigde hulpstukken.
Controleer hulpstukken voor elk gebruik:
schuurschijven op splinters en barsten,
steunschijven op barsten, scheuren en
overmatige slijtage, staalborstels op losse
of gespleten draden. Als u het elektrisch
werktuig of een hulpstuk laat vallen,
controleer dan of het niet beschadigd
is. Nadat u een hulpstuk gecontroleerd
en gemonteerd heeft, zorg dan dat u
en eventuele omstanders op een veilige
afstand van het draaiingsvlak van het
werktuig staan, en laat het elektrische
NEDERLANDS
werktuig één minuut onbelast op maximale
snelheid draaien. Beschadigde hulpstukken
vallen normaal gesproken uit elkaar tijdens deze
testperiode.
g) Draag een persoonlijke
veiligheidsuitrusting. Gebruik al naar
gelang de omstandigheden een
gezichtsbeschermer, oogbeschermer
of veiligheidsbril. Draag indien nodig
een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en overall die geschikt zijn
om kleine rondvliegende deeltjes tegen te
houden. De oogbeschermer moet in staat zijn
kleine rondvliegende deeltjes tegen te houden.
Het stof- of gasmasker dient kleine stofdeeltjes
die vrijkomen bij het gebruik van het werktuig te
filteren. Langdurige blootstelling aan lawaai kan
gehoorbeschadiging veroorzaken.
h) Houdt omstanders op een veilige afstand
van uw werkplek. Iedereen die zich op de
werkplek bevindt, dient een persoonlijke
veiligheidsuitrusting te dragen. Delen van
het werkstuk of van een defect hulpstuk kunnen
wegvliegen en ook letsel veroorzaken op enige
afstand van de werkplek.
i) Houdt het elektrische werktuig alleen vast
bij de geïsoleerde handgrepen wanneer
u het gebruikt op een wijze waarbij
verborgen draden of de snoer van het
werktuig geraakt zouden kunnen worden.
Wanneer een hulpstuk een stroomdraad raakt
kunnen de metalen delen van het elektrische
werktuig onder stroom komen te staan en kan
de gebruiker een schok krijgen.
j) Zorg dat het snoer niet in de buurt van het
draaiende hulpstuk komt. Als u de controle
verliest, kan het snoer doorgesneden worden en
uw hand of arm kan in het draaiende hulpstuk
getrokken worden.
k) Leg het elektrische werktuig pas neer
wanneer het hulpstuk volledig tot stilstand
is gekomen. Het draaiende hulpstuk kan het
oppervlak raken, waardoor u de controle over
het elektrische werktuig kunt verliezen.
l) Laat het werktuig nooit aanstaan terwijl
u het draagt. Als het draaiende hulpstuk per
ongeluk uw lichaam aanraakt, kan het in uw
kleding blijven haken met als gevolg dat het
hulpstuk in uw lichaam wordt gedraaid.
m) Maak de ventilatieopeningen van het
elektrische werktuig regelmatig schoon.
De ventilator van de motor zuigt stof naar
binnen en een overmatige opeenhoping van
metalen stofdeeltjes kan elektrische storingen
tot gevolg hebben.
n) Gebruik het eleketrische werktuig niet
in buurt van ontvlambare materialen.
Vonken kunnen deze materialen tot ontbranding
brengen.
o) Gebruik geen hulpstukken die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of
andere koelvloeistoffen kan elektrocutie of
schok tot gevolg hebben.
Speciale veiligheidswaarschuwingen
wanneer u gaat afbramen en
doorslijpen
a) Gebruik alleen slijpschijven die worden
aanbevolen voor uw type werktuig en
gebruik een beschermkap die geschikt is
voor de gekozen schijf. Schijven waarvoor het
elektrisch werktuig niet ontworpen is, kunnen
niet adequaat afgedekt worden en zijn niet veilig.
b) De beschermkap moet stevig en in een
zodanige positie gemonteerd worden dat
maximale veiligheid geboden wordt en de
gebruiker zo veel mogelijk afgeschermd
wordt van de schijf. De beschermkap
beschermt de gebruiker tegen rondvliegende
splinters en ongewild contact met de schijf.
c) Schijven dienen alleen gebruikt te worden
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn
bedoeld voor omtrekslijpen, zijdelingse druk kan
een dergelijke schijf uiteen laten spatten.
d) Gebruik altijd onbeschadigde flenzen
van de juiste vorm en afmeting voor de
gekozen schijf. Goede flenzen ondersteunen
de schijf, wat het risico verkleint dat de schijf
breekt. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen
verschillen van flenzen voor afbraamschijven.
e) Gebruik geen versleten schijven van
grotere elektrische werktuigen. Een schijf
bedoeld voor een groter elektrisch werktuig is
niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleiner werktuig en kan barsten.
Oorzaken en voorkomen door de
gebruiker van terugslag
• Terugslag is een plotselinge reactie op een
beklemde, vastzittende of verkeerd uitgelijnde
schijf, staalborstel of slijpwaaier waardoor het
werktuig ongecontroleerd omhoog kan komen
uit het werkstuk in de richting van de gebruiker.
• Als de schijf beklemd of vast komt te zitten in
het werkstuk, loopt de schijf vast en de reactie
61
NEDERLANDS
van de motor stuurt de eenheid met grote
snelheid in de richting van de gebruiker of juist
bij hem vandaan.
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
• Terugslag is het gevolg van onjuist
gebruik van het werktuig en/of verkeerde
werkomstandigheden en kan voorkomen
worden door de juiste voorzorgsmaatregelen te
nemen zoals hieronder aangegeven.
1 haakse slijper
• Houd de eenheid met beide handen
stevig vast en breng lichaam en arm in
een positie die het mogelijk maakt een
eventuele terugslag op te vangen. Terugslag
kan worden opgevangen door de gebruiker,
mits de juiste voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen.
1 steeksleutel
• Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat
de drukschakelaar dan los en houdt de
eenheid bewegingloos in het materiaal
totdat de schijf volledig tot stilstand komt.
Probeer de eenheid nooit achteruit of uit
het werkstuk te trekken terwijl de schijf
in beweging is. Hierdoor kan terugslag
optreden. Onderzoek waardoor de schijf
bleef steken en neem maatregelen om dat een
volgende keer te voorkomen.
• Wanneer u het werktuig in het werkstuk
opnieuw activeert, let er dan op dat de
schijf niet vastzit in het materiaal. Als de
schijf vastzit, kan het werktuig naar boven
schieten of een terugslag veroorzaken wanneer
het werktuig opnieuw wordt aangezet.
• Ondersteun grote panelen om het risico
op beklemming en terugslag te verkleinen.
Grote panelen hebben de neiging door te
buigen onder hun eigen gewicht. Het paneel
dient aan beide kanten ondersteund te worden,
bij de doorslijpplek en in de buurt van beide
uiteinden.
1 beschermkap
1 trilbestendige zijhandgreep
1 flensset
1 gebruiksaanwijzing
1 opengewerkte tekening
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of accessoires die tijdens het
vervoer veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
BEOOGD GEBRUIK
De D28065 zware haakse slijper is ontworpen voor
professioneel slijpwerk op verschillende werkplekken
(d.w.z. bouwlocaties). NIET gebruiken in vochtige
omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zware haakse slijpers zijn professionele
elektrische werktuigen. HOUD het gereedschap
uit de buurt van kinderen. Toezicht is vereist als
onervaren bedieners dit gereedschap gebruiken.
a. Drukschakelaar
b. Vergrendeling-aanknop
c. Vergrendeling-uitknop
d. Spindelvergrendelknop
e. Beschermkap
LABELS OP HET GEREEDSCHAP
f. Dust Ejection Systemª (Stofuitstootsysteem)
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, geven de labels op het
gereedschap de volgende pictogrammen weer:
g. Zijhandgreep
h. Zijhandgreepgat
i. Schroefklemmoer
Lees de gebruiksaanwijzing
vóór gebruik.
j. Achterflens
Elektrische veiligheid
Draag een veiligheidsbril.
Draag oorbescherming.
62
Uw gereedschap van DEWALT iis dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 50144; er is daarom geen aarddraad
nodig.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: 15 V-apparaten
moeten gebruikt worden met een
betrouwbare isolerende transformator
met een aardscherm tussen de primaire
en secundaire wikkeling.
Een verlengsnoer gebruiken
Maak, als een verlengsnoer nodig is, gebruik van
een goedgekeurd verlengsnoer, geschikt voor de
stroominvoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens).
De minimale geleidermaat is 1,5 mm2. Rol bij het
gebruik van een haspel de kabel altijd volledig af.
Raadpleeg ook de onderstaande tabel.
Geleidermaat (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voorgeschreven kabelspanning
(Ampère)
6
10
15
20
25
Kabellengte (m)
7.5
Voltage Ampère
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
15
25
30
45
60
Voorgeschreven kabelspanning
(Ampère)
6
6
6
6
6
10
6
6
6
6
6
15
6
6
10 15 20 20
10
10 15 20 20 25
15
15 20 25 25
–
20
20 25
–
–
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 10 15
10
10 10 10 15 15
15
15 15 15 20 20
20
20 20 20 25
–
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Voordat montage
en aanpassingen plaatsvinden moet
u het gereedschap altijd uitzetten en
u moet de stekker uit het stopcontact
halen voordat u enige aanpassingen
maakt of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Voordat u het
gereedschap weer inschakelt, moet
u de drukschakelaar indrukken en
weer loslaten om te zorgen dat het
gereedschap uitgeschakeld is.
De zijhandgreep bevestigen
Schroef de zijhandgreep (g) stevig in een van
de gaten (h) aan een van de kanten van de
tandwielkast.
De beschermkap aanbrengen
DE BESCHERMKAP AANBRENGEN EN VERWIJDEREN
(FIG. 2)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het werktuig uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te halen
voordat u aanpassingen maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Voordat u het
gereedschap weer inschakelt moet
u de drukschakelaar indrukken en
weer loslaten om te zorgen dat het
gereedschap uitgeschakeld is.
PAS OP: U moet beschermkappen
gebruiken bij deze slijper.
1. Zet de haakse slijper op een tafel met de
spindel omhoog.
2. Maak de klemsluiting (l) los en houd de
beschermkap boven het gereedschap (e) zoals
getoond.
3. Plaats de lippen (m) op één lijn met de
inkepingen (n).
4. Druk de beschermkap naar beneden en draai
het tot de vereiste positie.
5. Indien nodig kunt u de klemsterkte verhogen
door de schroef (o) aan te draaien.
6. Zet de klemsluiting (l) vast.
7. Om de beschermkap te verwijderen, maakt u
de klemsluiting los.
PAS OP: Als de beschermkap niet
steviger kan worden vastgezet met
de verstelklem, dient u het werktuig
niet te gebruiken. Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u werktuig en
beschermkap naar een servicecentrum
te brengen voor reparatie of vervanging
van de beschermkap.
PAS OP: Om het risico op beschadiging
van het werktuig te verkleinen, mag u de
63
NEDERLANDS
verstelschroef niet aandraaien wanneer
de vergrendeling geopend is Er kan
onzichtbare schade ontstaan aan de
beschermkap of aan de gleuf op het
huis.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het werktuig uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te halen
voordat u aanpassingen maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Voordat u het
gereedschap weer inschakelt moet
u de drukschakelaar indrukken en
weer loslaten om te zorgen dat het
gereedschap uitgeschakeld is.
Drukschakelaar (Fig. 3)
PAS OP: Houd de zijhandgreep en
het hoofddeel van het werktuig stevig
vast om het werktuig onder controle
te houden bij het aanzetten en tijdens
het gebruik totdat de schijf of ander
gebruikt hulpstuk stopt met draaien. Let
erop dat de schijf volledig tot stilstand
is gekomen voordat u het werktuig
neerlegt.
LET OP: Om onverwachte beweging van het
werktuig te verminderen, moet u het gereedschap
niet aan- of uitzetten in belaste toestand. Laat
de slijper op volle snelheid komen voordat deze
het werkstuk aanraakt. Til het werktuig van het
werkstuk voordat u het uitzet. Wacht totdat de schijf
uitgedraaid is voordat u het werktuig neerlegt.
1. Om het werktuig aan te zetten, drukt u op de
drukschakelaar (a) terwijl u de vergrendelinguitknop (c) indrukt.
2. Zet het werktuig uit door de drukschakelaar los
te laten.
VERGRENDELINGSKNOP
De vergrendelingsknop (b) biedt verhoogd gemak
bij langdurig gebruik. Om het werktuig continu
aan te zetten drukt u op de drukschakelaar (a)
en vervolgens op de vergrendelingsknop (b).
Het werktuig zal door blijven lopen nadat de
drukschakelaar is losgelaten. Om de vergrendeling
te verbreken moet u de drukschakelaar indrukken en
loslaten. Hierdoor wordt het werktuig uitgeschakeld.
PAS OP: Houd de zijhandgreep en
het hoofddeel van het werktuig stevig
vast om het werktuig onder controle
64
te houden bij het aanzetten en tijdens
het gebruik totdat de schijf of hulpstuk
stopt met draaien. Let erop dat de schijf
volledig tot stilstand is gekomen voordat
u het werktuig neerlegt.
PAS OP: Wacht tot het werktuig op
volle snelheid is voordat u het werktuig
in contact brengt met het werkstuk. Til
het werktuig van het werkstuk voordat u
het uitzet.
SPINDELVERGRENDELING
De spindelvergrendeling (d) zorgt ervoor dat
de spindel niet kan draaien wanneer u een
schijf installeert of verwijdert. Gebruik de
spindelvergrendeling alleen als het werktuig
uitgeschakeld is met de stekker uit het stopcontact
en het werktuig volledig tot stilstand is gekomen.
PAS OP: Om het risico op beschadiging
van het werktuig te verkleinen, mag u
de spindelvergrendeling niet gebruiken
wanneer het werktuig aanstaat.
Beschadiging van het werktuig zou
het gevolg zijn, terwijl het bevestigde
hulpstuk weg kan vliegen en letsel zou
kunnen veroorzaken.
Om de spindel te vergrendelen drukt u de
spindelvergrendelingsknop in en draait u de spindel
totdat deze niet meer verder kan draaien.
Een slijpschijf of snijschijf
aanbrengen of verwijderen (fig. 4, 5)
1. Zet het werktuig op een tafel met de spindel
omhoog.
2. Zet de achterflens (j) op de juiste manier op de
spindel (q) (fig. 4).
3. Plaats de schijf (p) op de achterflens (j). Als u
een schijf met een verhoogd midden aanbrengt,
zorg dan dat het verhoogde midden (k) naar de
achterflens gekeerd is (j).
4. Schroef de schroefklemmoer (i) op de spindel
(q) (fig. 5)
a. De ring op de schroefklemmoer (i) moet naar
de schijf gekeerd zijn als u een slijpschijf
aanbrengt (fig 5A);
b. De ring op de schroefklemmoer (i) moet van
de schijf af gekeerd zijn als u een snijschijf
aanbrengt (fig 5B).
5. Druk op de spindelvergrendelingsknop (d) en
draai de spindel (q) tot het vastklikt in de juiste
positie.
NEDERLANDS
6. Zet de schroefklemmoer (i) vast met de
bijgevoegde steeksleutel.
7. Laat de spindelvergrendeling los.
8. Om de schijf te verwijderen maakt u de
schroefklemmoer (i) los met de steeksleutel.
METALEN TOEPASSINGEN
• Als u het werktuig voor metaal gebruikt, moet
u ervoor zorgen dat er een reststroomapparaat
(RCD) is ingebracht om restrisico’s veroorzaakt
door ijzerkrullen te vermijden.
• Als de stroomtoevoer wordt afgesloten door het
reststroomapparaat, breng dan het werktuig
naar een bevoegde DEWALT monteur.
WAARSCHUWING: Als u met
metaal werkt, kan zich onder extreme
werkomstandigheden geleidend stof
ophopen in de machinebak. Dit kan tot
gevolg hebben dat de beschermende
isolatie in de machine verslechtert,
waardoor het risico van een elektrische
schok mogelijk wordt.
Om te vermijden dat zich ijzerkrullen ophopen in
de machine raden wij aan om de ventilatiegleuven
dagelijks schoon te maken. Raadpleeg Onderhoud.
KLEPSCHIJVEN GEBRUIKEN
WAARSCHUWING: Ophoping
van metaalstof. Veelvuldig gebruik
van klepschijven voor metaal kan
leiden tot een verhoogd risico voor
elektrische schokken. Om dit risico
te verminderen moet u voor gebruik
een reststroomapparaat inbrengen
en de ventilatiegleuven dagelijks
schoonmaken door droge perslucht in
de ventilatiegleuven te blazen volgens
de onderhoudsaanwijzingen hieronder.
ONDERHOUD
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met een
minimum aan onderhoud. Een permanente goede
werking is afhankelijk van goed onderhoud en een
regelmatige reiniging van het gereedschap.
Verwijderbare borstels
De motor zal automatisch uitschakelen wat aangeeft
dat de koolstofborstels bijna versleten zijn en dat het
werktuig onderhoud nodig heeft. De koolstofborstels
kunnen niet door de gebruiker onderhouden
worden. Breng het werktuig naar een bevoegde
DEWALT-monteur.
Smering
Uw elektrisch gereeschap behoeft geen extra
smering.
Schoonmaken
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als
vuil zich zichtbaar opstapelt in en rond
de ventilatieopeningen (h). Draag ANSI
Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) goedgekeeurde
oogbescherming bij het uitvoeren van
deze procedure.
LET OP: Maak bij het reinigen
uitsluitend gebruik van milde zeep
en een vochtige doek op kunststof
onderdelen. Veel huishoudelijke
reinigingsmiddelen bevatten
chemicaliën die het kunststof ernstig
kunnen beschadigen. Gebruik ook
geen gasbenzine, terpentine, lak- of
verfverdunner, vloeibare chemische
reinigingsmiddelen of gelijksoortige
producten die ernstige schade kunnen
veroorzaken aan het kunststof. Laat
nooit een vloeistof in het gereedschap
lopen en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
Optionele toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zin getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te beperken, mogen uitsluitend
accessoires worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
65
NEDERLANDS
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Ongewenste werktuigen
Breng uw werktuig naar een erkende DEWALT
reparateur die het op een milieuvriendelijke manier
zal weggooien.
66
GARANTIE
• 30 DAGEN GEEN RISICO
TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Als u niet volledig tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT werktuig, kunt
u het, compleet zoals u het gekocht hebt,
binnen 30 dagen terugbrengen naar het
verkooppunt voor een volledige terugbetaling
of omwisseling. U dient een aankoopbewijs
voor te leggen.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor
uw DEWALT werktuig binnen de 12 maanden
na uw aankoop, zal dit gratis worden geleverd
bij een bevoegde DEWALT reparateur. U
dient een aankoopbewijs voor te leggen. Dit
omvat werkuren en vervangingsonderdelen
voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont
die te wijten zijn aan slechte materialen
of vakmanschap binnen 12 maanden
na aankoop, garanderen wij dat we alle
defectieve onderdelen gratis zullen vervangen
of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht
hebben herstellingen uit te voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze
garantie wordt aangeboden als een extra
voordeel en vormt een aanvulling op de
wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur verwijzen we
naar het telefoonnummer op de achterzijde
van deze handleiding. Of u kunt een lijst
met bevoegde DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.
NORSK
VINKELSLIPER
D28065
Gratulerer!
Konformitetserklæring for EU
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
D28065
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Spenning: Bare i Storbritannia og Irland)
Strøm
No-load
Diameter på slipeskive
Spindeldiameter
Vekt
* vekt inkluderer sidehåndtak og vern
Sikringer
Europa
Storbritannia og Irland
Storbritannia og Irland
230 V verktøy
230 V verktøy
115 V verktøy
V
V
W
min-1
mm
kg
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2,1*
10 A, nettspenning
13 A, i støpsler
16 A, i støpsler
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
DEWALT erklærer at disse verktøyene og laderne er
utformet i samsvar med: 98/37/EU, 89/336/EØS,
73/23/EØS, EN 60745-1, EN 50144-2-3,
prEN 60745-2-3x, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 og EN 61000-3-3.
Mer informasjon fås ved å ta kontakt med DEWALT
på adressen nedenfor eller ved å slå opp bakerst i
brukerhåndboken.
LpA (lydtrykk)
dB(A)
LWA akustisk strøm)
dB(A)
Vektet effektiv akselerasjonsverdi
(tri-aksiale mål)
m/s2
Usikkerhet ved lydtrykk (KpA)
Usikkerhet ved akustisk
strøm (KWA)
D28065 D28065
LX
QS/GB
90
90
101
101
4,0
5,0
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
Leder, konstruksjonsteknikk og produktutvikling
Horst Grossmann
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
DEWALT, Richard-Klinger Strasse 11D-65510,
Idstein, Tyskland
03/2007
OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
OBS!: Når dette ordet brukes sammen
med sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger
det en potensielt farlig situasjon som,
hvis den ikke unngås, kan føre til
materiell skade.
Angir fare for elektrisk støt.
67
NORSK
Generelle sikkerhetsregler
ADVARSEL! Les alle anvisninger.
Unnlatelse av å følge alle anvisninger
nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann
og/eller alvorlig personskade. Begrepet
“elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning)
elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten
ledning) elektrisk verktøy.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker
faren for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig
væske, gass eller støv. Elektriske verktøy
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må
passe i stikkontaktene. Modifiser aldri et
støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer,
reduserer risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn
eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et
elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk aldri ledningen til å bære, dra
eller frakople det elektriske verktøyet
med. Hold ledningen på god avstand
fra varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler. Skadde eller
sammenviklede ledninger øker faren for
elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten
eller har brukt narkotika, alkohol eller
68
legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er
nok til å forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Sikkerhetsutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs reduserer faren for
personskade.
c) Unngå utilsiktet starting. Påse at
bryteren er slått av før du setter
støpselet i stikkontakten. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold
fotfestet og god balanse til enhver tid.
Dette gir bedre kontroll med det elektriske
verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet
situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt
hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
rett måte. Bruk av slike støvanordninger kan
redusere fare i tilknytning til støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Tving ikke det elektriske verktøyet til
andre oppgaver enn det det er beregnet
på. Bruk riktig elektrisk verktøy til
jobben. Det rette elektriske verktøyet gjør
jobben både bedre og tryggere, i den farten
det er laget for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Et elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres
med bryteren, er farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av stikkontakten før
du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller setter elektriske verktøy bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
NORSK
e)
Vedlikehold elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å kontrollere.
g) Bruk elektriske verktøy, tilbehør og
jern i samsvar med disse anvisningene
og på den tiltenkte måten for det
bestemte verktøyet. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og jobben som skal
utføres. Bruk av det elektriske verktøyet til
andre oppgaver enn det som er tiltenkt, kan
føre til en farlig situasjon.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker identiske
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Flere sikkerhetsregler
a) Dette elektriske verktøyet er beregnet på
sliping, børsting, polering og skjæring.
Les alle sikkerhetsvarsler, anvisninger,
illustrasjoner og spesifikasjoner som
følger med dette elektriske verktøyet.
Unnlatelse av å følge alle anvisninger nedenfor
kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
b) Bruk ikke tilbehør som ikke er spesielt
utformet og anbefalt av produsenten av
verktøyet. Det at et tilbehør kan koples til det
elektriske verktøyet, er i seg selv ingen garanti
for at det kan brukes på en trygg måte.
e) Størrelsen på hullet i skiver, flenser, puter
og annet tilbehør må passe med spindelen
på det elektriske verktøyet. Tilbehør med
hull som ikke passer til monteringsdelene i det
elektriske verktøyet, vil kjøres ute av balanse,
vibrere for mye og kan forårsake tap av kontroll.
f) Bruk ikke skadd tilbehør. Tilbehøret skal
inspiseres før hver bruk. Sjekk f.eks. om
slipeskiven har hakk eller sprekker, om
puten har sprekker, revner eller slitasje,
og om stålbørsten har løse eller ødelagte
tråder. Hvis det elektriske verktøyet eller et
tilbehør faller i gulvet eller bakken, skal du
sjekke at det ikke er skadet eller montere
et uskadet tilbehør. Etter at et tilbehør er
inspisert og montert, skal du stille deg
selv og eventuelle tilskuere slik at alle
vender bort fra det roterende tilbehøret.
Kjør deretter det elektriske verktøyet med
maksimal hastighet uten belastning i ett
minutt. Skadd tilbehør går som regel i stykker i
løpet av denne testtiden.
g) Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Bruk
ansiktsvern eller vernebriller avhengig
av bruken. Bruk eventuelt støvmaske,
hørselsvern, hansker og arbeidsforkle som
kan stanse små deler som slipes vekk.
Vernebrillene må kunne stanse flygende deler
som kan oppstå ved forskjellige typer bruk.
Støv- eller pustemasken må kunne filtrere
partikler som kan oppstå under bruk. Langvarig
opphold i mye støy kan forårsake hørselstap.
h) Hold tilskuere på god avstand fra
arbeidsstedet. Alle som befinner seg
på arbeidsstedet må bruke personlig
beskyttelsesutstyr. Fragmenter fra
arbeidsstykket eller et ødelagt tilbehør kan
slynges utover og forårsake personskade lenger
vekk enn selve arbeidsstedet.
c) Den angitte hastigheten for tilbehøret må
minst tilsvare maksimumshastigheten
som er angitt på det elektriske verktøyet.
Tilbehør som kjøres raskere enn den klassifiserte
hastigheten, kan gå i stykker og slynges utover.
i) Det elektriske verktøyet skal bare holdes
i de isolerte gripeflatene under bruk der
et skjæretilbehør kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller ledningen
til selve verktøyet. Hvis et skjæretilbehør
kommer i kontakt med en strømførende ledning,
kan synlige metalldeler i verktøyet også bli
strømførende og gi brukeren elektrisk støt.
d) Utvendig diameter og tykkelse
på tilbehøret skal være innenfor
kapasitetsklassifiseringen til det elektriske
verktøyet. Tilbehør med feil størrelse kan ikke
vernes eller kontrolleres på riktig måte.
j) Legg ledningen slik at den ikke er i veien
for roterende tilbehør. Hvis du mister
kontrollen, kan ledningen kuttes av eller sette
seg fast, og du kan få hånden eller armen dratt
inn i det roterende tilbehøret.
69
NORSK
k) Legg ikke fra deg det elektriske verktøyet
før tilbehøret har stanset helt. Det roterende
tilbehøret kan gripe tak i underlaget og dra det
elektriske verktøyet ut av kontroll.
l) Kjør ikke det elektriske verktøyet mens du
bærer det fra et sted til et annet. Utilsiktet
kontakt med det roterende tilbehøret kan føre til
at klærne setter seg fast i tilbehøret og drar det
inn mot kroppen.
m) Rengjør lufteåpningene på det elektriske
verktøyet med jevne mellomrom. Viften
i motoren trekker støv inn i kammeret, og
ansamlinger av metallstøv kan forårsake
strømfare.
n) Bruk ikke det elektriske verktøyet i
nærheten av antennelige materialer. Gnister
kan antenne slike materialer.
o) Bruk ikke tilbehør som trenger kjølevæske.
Bruk av vann eller annen kjølevæske kan
medføre elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
Sikkerhetsvarsler som gjelder
spesielt ved sliping og skjæring
a) Bruk bare skiver som anbefales til det
elektriske verktøyet samt vernet som er
utformet for bruk med den valgte skiven.
Skiver som ikke er beregnet på bruk med det
elektriske verktøyet, kan ikke vernes skikkelig og
er ikke trygge å bruke.
b) Vernet skal festes godt på det elektriske
verktøyet og plasseres for maksimal
sikkerhet, slik at så lite så mulig av skiven
er synlig mot brukeren. Vernet beskytter
også brukeren mot ødelagte biter av skiven og
utilsiktet kontakt med skiven.
c) Skiver skal bare brukes til det de er
beregnet på. Eksempel: Slip ikke med
flatsiden av en kutteskive. Kutteskiver er
beregnet på kantsliping. Press mot flatsiden av
slike skiver kan gjøre at de knuses.
d) Bruk alltid uskadde skiveflenser med riktig
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven og reduserer
dermed risikoen for at skiven skal gå i stykker.
Flenser for kutteskiver kan være annerledes enn
flenser for slipeskiver.
e) Bruk ikke nedslitte skiver fra større
elektriske verktøy. Skiver som er beregnet
på større elektriske verktøy, passer ikke for den
høyere hastigheten til et mindre verktøy og kan
derfor gå i stykker.
Årsaker til og hindring
av tilbakeslag
• Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en skive,
stålbørste eller lamellskive som klemmes fast,
binder eller er feiljustert, slik at et ukontrollert
verktøy løfter seg opp og ut av arbeidsstykket
mot brukeren.
• Når skiven klemmes fast eller binder
i arbeidsstykket, stanser skiven og
motorreaksjonen sender verktøyet fort bakover
mot og vekk fra brukeren.
• Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller
forhold som kan unngås ved å ta følgende
forholdsregler:
• Hold verktøyet godt fast med begge
hender, og plasser kropp og armer slik at
du kan motstå et eventuelt tilbakeslag.
Tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren hvis
vedkommende tar sine forholdsregler.
• Når skiven binder, eller hvis du av en
eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven
har stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet
ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet
bakover mens skiven er i bevegelse, ellers
kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til
og løs problemet for å hindre at skiven binder
igjen.
• Før du starter skjæreverktøyet i
arbeidsstykket igjen, skal du sjekke at
skiven ikke sitter fast i materialet. Hvis
skiven binder, kan den trekke seg ut av eller slå
tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes
igjen.
• Støtt opp store paneler for å minske
risikoen for skivebinding og tilbakeslag.
Store paneler synker ofte sammen under
sin egen vekt. Støtten må derfor plasseres
under panelet på begge sider, i nærheten av
skjærelinjen og nær kanten på panelet.
ETIKETTER PÅ VERKTØYET
Etikettene på verktøyene viser følgende symboler i
tilegg til symbolene brukt i denne brukerhåndboken:
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk vernebriller.
Bruk hørselsvern.
70
NORSK
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 vinkelsliper
1 vern
1 sidehåndtak m/antivibrasjon
1 flenssett
1 hakenøkkel
1 brukerhåndbok
1 diagram
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
TILTENKT BRUK
D28065 heavy-duty vinkelsliper er designet for bruk
til profesjonell sliping på forskjellige arbeidsplasser
(f.eks byggeplasser). SKAL IKKE brukes ved høy
luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller
gasser.
Disse heavy-duty vinkelsliperne er profesjonelle
el-verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
a. Bryter
b. Låseknapp
c. Frigjøringsknapp
d. Spindellåsknapp
e. Vern
f. Dust Ejection System™
(system for støv utkasting)
g. Sidehåndtak
h. Hull for sidehåndtak
i. Gjenget klemmemutter
j. Støtteflens
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Dette DEWALT verktøyet er dobbelisolert
i samsvar med EN 50144. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
ADVARSEL: 15 V enheter må
brukes med en feilsikker isolerende
transformator med jording mellom
hoved- og sekundær spoling.
Bruke skjøteledning
Hvis du må bruke skjøteledning, skal du bruke
en godkjent skjøteledning som er beregnet på
inngangseffekten i dette verktøyet (se Tekniske
spesifikasjoner).
Minste lederstørrelse er 1,5 mm2. Hvis du bruker
ledningsspole, skal du alltid vikle ledningen helt ut.
Se også tabellen nedenfor.
Lederstørrelse (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Ledningsklassifisering (A)
6
10
15
20
25
Ledningslengde (m)
7.5
Spenning
A
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
15
25
30
45
60
Ledningsklassifisering (A)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15 20
10
10 15 20 20
15
15 20 25 25
20
20 25
–
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 10
10
10 10 10 15
15
15 15 15 20
20
20 20 20 25
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
Montering og justering
ADVARSEL: Før montering og justering
skal verktøyet slås av, og frakople
strømtilførselen før justeringer eller
fjerning/installering av tilbehør eller utstyr.
Trykk og slipp bryteren før du tilkopler
verktøyet igjen for å være sikker på at
verktøyet er slått av.
Sette på sidehåndtaket
Skru sidehåndtaket (g) stramt inn i ett av hullene (h)
på hver side av girkassen.
71
NORSK
Montere vernet
helt til skiven eller tilbehøret har sluttet å
roter. Sørg for at skiven er helt stoppet
før du legger verktøyet fra deg.
MONTERING DEMONTERING AV VERNET (FIG. 2)
ADVARSEL: Reduser risikoen for
alvorlig personskade: Slå av verktøyet
og koble fra strømkilden før du utfører
justeringer eller monterer/demonterer
tilbehør eller ekstrautstyr. Trykk og slipp
bryteren før du tilkopler verktøyet igjen
for å være sikker på at verktøyet er
slått av.
OBS!: Alltid bruk vernene med denne
sliperen.
1. Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
2. Utløs fastspenningsklemmen (I) og hold vernet
(e)over verktøyet som vist.
3. Still ørene (m) på linje med hullene (n).
4. Press vernet ned og drei til ønsket posisjon.
5. Øk eventuelt fastspenningsstyrken ved å
stramme skruen (o).
MERK: For å redusere uventede bevegelser må
du ikke slå av/på verktøyet under drift. La verktøyet
nå full hastighet før du setter det i kontakt med
arbeidsstykket. Løft verktøyet opp fra arbeidsstykket
før du slår av verktøyet. Vent til verktøyet har sluttet å
rotere før du legger det fra deg.
1. For å slå på verktøyet: Trykk bryteren (a) inn
samtidig som du trykker på frigjøringsknappen
(c).
2. Slå av verktøyet ved å slippe bryteren ut.
LÅSEKNAPP
Låseknapp (b) gir ekstra komfort ved bruk over
lengre tid. For å låse verktøyet på: Trykk inn bryteren
(a) og trykk låseknappen (b). Verktøyet vil fortsette
å gå etter at bryteren er sluppet ut. For frigjøre
verktøyet: Trykk bryteren inn og slipp den ut. Dette
vil stoppe verktøyet.
OBS: Hold godt fast i sidehåndtaket og
selve verktøyet for alltid å ha kontrollen
over verktøyet ved start og under bruk,
helt til skiven eller tilbehøret har sluttet å
roter. Sørg for at skiven er helt stoppet
før du legger verktøyet fra deg.
6. Stram til fastspenningsklemmen (l) .
7. Utløs fastspenningsklemmen for å ta av vernet.
OBS: Hvis vernet ikke lar seg stramme
med justeringsklemmen, skal du ikke
bruke verktøyet. Reduser risikoen for
personskade: Ta med verktøyet og
vernet til et servicesenter for å få vernet
reparert eller erstattet.
OBS: Reduser risikoen for skade
på verktøyet: Unngå å stramme
justeringsskruen med klemmespaken
i åpen stilling. Dette kan resultere i
ikke-detekterbar skade på vernet eller
monteringsnavet.
Bruk
ADVARSEL: Reduser risikoen
for alvorlig personskade: Slå av
verktøyet og koble fra strømkilden
før du utfører justeringer eller
monterer/demonterer tilbehør
eller ekstrautstyr. Trykk og slipp
startavtrekkeren før du tilkopler
verktøyet igjen for å være sikker på
at verktøyet er slått av.
OBS: La verktøyet nå full hastighet
før du setter det i kontakt med
arbeidsstykket. Løft verktøyet opp fra
arbeidsstykket før du slår av verktøyet.
SPINDELLÅS
Spindellåsen (d) følger med for å forhindre rotasjon
av spindelen når skivene blir montert eller demontert.
Kun bruk spindellåsen når verktøyet er slått av,
frakoplet fra strømkilden og har stoppet helt.
OBS: For å reduser risikoen for skade
på verktøyet: Kople ikke inn spindellåsen
mens verktøyet er på. Dette kan føre til
skade på verktøyet, og tilbehøret kan
skru seg av og forårsake personskade.
For å kople til låsen, slipp spindellåsknappen og drei
spindelen til den stopper helt.
Påmontering og demontering av
slipe- eller kappeskive (fig 4, 5)
1. Legg verktøyet på et bord med vernet opp.
Bryter (fig. 3)
OBS: Hold godt fast i sidehåndtaket og
selve verktøyet for alltid å ha kontrollen
over verktøyet ved start og under bruk,
72
2. Monter støtteflensen (j) på spindelen (q) (fig. 4).
3. Plasser skiven (p) på støtteflensen (j). Sørg for
at det konvekse senteret (k) er plassert mot
støtteflensen (j) når en skive med et konveks
senter påmonteres.
NORSK
4. Skru klemmemutteren (i) på spindelen (q) (fig. 5)
a. Ringen på klemmemutteren (i) skal vende
mot skiven når en slipeskive steets på
(fig. 5A);
b. Ringen på klemmemutteren (i) må vende
vekk fra skiven når en kappeskive settes på
(fig. 5B).
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
5. Trykk spindellåseknappen (d) og drei spindelen
(q) til den låses fast i posisjon.
6. Stram til klemmemutteren (i) med hakenøkkelen
som medfølger.
7. Utløs spindellåsen.
8. For å ta av skiven, løsne klemmemutteren (i)
med hakenøkkelen.
BRUK PÅ METALL
• Sørg for at det brukes en jordfeilbryter (RCD)
når verktøyet er brukt på metaller, for å unngå
restrisikoer som kan skapes av metallspon.
• Hvis RCDen slår av verktøyet, bring det til et
autorisert DEWALT serviceverksted.
ADVARSEL: Strømledende støv kan
samles i maskinhuset når det arbeides
med metaller i ekstreme arbeidsforhold.
Dette kan resultere i at den beskyttende
isoleringen forringes og elektrisk støt kan
forekomme.
Vi anbefaler at ventilasjonsåpningene gjøres rene
hver dag, for å unngå oppsamling av metallspon. Du
henvises til avsnittet om vedlikehold.
BRUK AV LAMELLSKIVER
ADVARSEL: Oppsamling av metallstøv.
Omfattende bruk av lamellskiver mot
metall kan resultere i større sjanse for
elektrisk sjokk. For å redusere risikoen,
koble inn en jordfeilbryter før bruk og
gjør ventilasjonsåpningene rene hver
dag ved bruk av trykkluft i henhold til
vedlikeholdsinstruksjonene nedenfor.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for langtids
bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Automatiske børster
Motoren slås av automatisk og indikerer at karbonbørstene er nesten helt utslitt og at verktøyet trenger
vedlikehold. Karbon-børstene skal ikke skiftes ut av
brukeren. Bring verktøyet til et autorisert DEWALT
serviceverksted.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
verktøyhuset med tørr luft så ofte som
du ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene (h). Bruk ANSI Z87.1
(CAN/CSA Z94.3)-godkjente vernebriller
når du utfører denne prosedyren.
OBS!: Ved rengjøring skal du bare
bruke mildt såpevann og en fuktig
klut på plastdelene. Mange vanlige
rengjøringsmidler inneholder kjemikalier
som kan påføre plasten alvorlig skade.
Bruk heller ikke bensin, terpentin,
malingstynner, rensemidler eller lignende
produkter som kan påføre plastdelene
alvorlig skade. Pass på at det aldri
kommer væske inn i verktøyet. Legg
aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
73
NORSK
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades på
nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til
jobber som enkelt kunne utføres før. Ta hensyn til
miljøet når batteripakken til slutt må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den av
verktøyet.
• NiCd- og NiMH-celler kan gjenvinnes. Ta
dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
Uønskede verktøy
Ta verktøyet med til et autorisert servicesenter for
DEWALT, der det kan kasseres på en miljømessig
forsvarlig måte.
74
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DEWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DEWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
RECTIFICADORA ANGULAR
D28065
Parabéns!
PRECAUÇÃO: utilizado sem o símbolo
de alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Optou por uma ferramenta DEWALT. Largos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e um espírito inovador tornam a DEWALT
um dos parceiros de maior confiança para os
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão eléctrica
V
Tensão eléctrica: apenas
para o Reino Unido e Irlanda
V
Potência
W
Sem carga
mín.-1
Diâmetro do disco
mm
Diâmetro do eixo
Peso
kg
* o peso inclui a pega lateral e a protecção
Fusíveis
Europa
Reino Unido e Irlanda
Reino Unido e Irlanda
D28065
230
230/115
1.250
9.000
125
M14
2,1*
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Ferramentas de 230 V
13 amperes, ficha de entrada
Ferramentas de 115 V
16 amperes, ficha de entrada
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
AVISO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
PRECAUÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
Indica risco de choque eléctrico.
Declaração de conformidade da CE
D28065
A DEWALT declara que estas ferramentas e
carregadores foram concebidos em conformidade
com as normas:
98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
na morada que se segue ou consulte o verso do
manual.
D28065
LX
90
101
D28065
QS/GB
90
101
4,0
5,0
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
Pressão acústica (LpA)
dB(A
Potência acústica (LWA)
dB(A)
Valor ponderado de aceleração RMS
(medição triaxial)
m/s2
Instabilidade da pressão
acústica (KpA)
Instabilidade da potência
acústica (KWA)
Director de engenharia e desenvolvimento
de produtos
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Alemanha
03/2007
75
PORTUGUÊS
Regras gerais de segurança
AVISO! Leia todas as instruções.
O não cumprimento das instruções
enumeradas de seguida poderá resultar
em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves. Em todos os avisos
que se seguem, o termo “ferramenta
eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede
eléctrica (com fio) ou por bateria
(sem fio).
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
poderão inflamar as poeiras ou os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com
superfícies ligadas à terra, como tubos,
radiadores, fogões e frigoríficos. Se o
seu corpo estiver ligado à terra, o risco de
choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca o utilize para carregar, arrastar
ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de calor,
óleo, pontas afiadas ou peças em
movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora
de casa, utilize uma extensão adequada
76
para a utilização ao ar livre. A utilização
de um cabo adequado para o ar livre reduz o
risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso
do senso comum ao operar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma
ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento
de desatenção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de segurança.
Use sempre protecção ocular. O
equipamento de segurança, como
máscara de protecção contra poeiras,
sapatos de segurança anti-derrapantes,
capacete de segurança ou protecção
auricular, usado nas condições apropriadas,
reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento involuntário.
Assegure-se de que o interruptor
esteja na posição desligada antes de
introduzir a ficha na tomada. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
a ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou
chave de porcas antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste colocada numa
parte móvel do aparelho poderá resultar em
lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização destes
dispositivos reduz os riscos provocados por
poeiras.
PORTUGUÊS
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta
eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica
correcta para o seu trabalho. A
ferramenta correcta realizará o trabalho
melhor e com mais segurança, ao ritmo
para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada antes de
efectuar ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
preventivas evitam que a ferramenta eléctrica
seja ligada acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance das crianças e não permita que
o aparelho seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com o mesmo ou
com estas instruções. As ferramentas
eléctricas são perigosas nas mãos de
pessoas sem formação.
e) Efectue a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes
móveis do aparelho estão alinhadas
e não emperram, se existem peças
partidas ou danificadas e qualquer
outra situação que possa interferir com
o funcionamento do aparelho. Caso
existam peças danificadas, devem
ser reparadas antes da utilização do
aparelho. Muitos acidentes têm como causa
a manutenção insuficiente das ferramentas
eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas
de corte devidamente tratadas, com cantos
afiados, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções e da maneira
prevista para este tipo particular de
ferramenta eléctrica, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais
a) Esta ferramenta eléctrica destina-se
a funcionar como uma rectificadora,
lixadeira, escova de arame, máquina
de polir ou como uma ferramenta de
corte. Leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações
fornecidos em conjunto com esta
ferramenta eléctrica. O não cumprimento
das instruções enumeradas em seguida poderá
resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
b) Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. Apesar de ser possível aplicar um
acessório na sua ferramenta eléctrica, tal não
significa que a sua utilização é segura.
c) A velocidade nominal do acessório tem
que corresponder, no mínimo, à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que funcionam a uma velocidade
mais rápida do que a sua velocidade nominal
podem partir-se e soltar-se.
d) O diâmetro externo e a espessura do
seu acessório devem situar-se dentro da
classificação de capacidade da ferramenta
eléctrica. Não é possível proteger nem
controlar de forma adequada os acessórios
com um tamanho incorrecto.
e) O tamanho do encaixe dos discos,
flanges, almofadas de apoio ou qualquer
outro acessório tem que corresponder
correctamente ao eixo da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios
de encaixe que não correspondem ao
equipamento de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada,
irão vibrar excessivamente e poderão resultar
na perda de controlo.
f) Não utilize um acessório danificado. Antes
de cada utilização, verifique o acessório
para verificar a existência de, por exemplo,
lascas e fendas no disco abrasivo, fendas,
77
PORTUGUÊS
rasgos ou desgaste excessivo na almofada
de apoio e arames soltos ou quebrados
na escova de arame. Se a ferramenta
eléctrica ou acessório forem deixados
cair, inspeccione-os quanto à existência
de danos ou instale um acessório que não
esteja danificado. Depois de inspeccionar
e instalar um acessório, o operador, bem
como qualquer pessoa presente, deve
manter uma posição afastada do plano do
acessório rotativo e utilizar a ferramenta
eléctrica na velocidade máxima sem
carga durante um minuto. Normalmente, os
acessórios danificados irão partir-se durante
este período experimental.
g) Use equipamento de protecção pessoal.
Consoante a aplicação, use um escudo
facial, viseiras de protecção ou óculos
de segurança. Conforme apropriado, use
uma máscara de protecção contra poeiras,
protectores auriculares, luvas e um avental
de oficina com capacidade para o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos
ou da peça de trabalho. A protecção ocular
tem que ter capacidade para o proteger contra
a projecção dos detritos gerados em diversas
operações. A máscara de protecção contra
poeiras tem que ter capacidade para filtrar
as partículas geradas pelas operações. A
exposição prolongada a um ruído de elevada
intensidade pode causar perda de audição.
h) Mantenha as outras pessoas presentes
no local a uma distância segura da área
de trabalho. Qualquer pessoa que entre
na área de trabalho tem que usar o
equipamento de protecção pessoal. Os
fragmentos da peça de trabalho ou de um
acessório partido podem ser projectados e
causar lesões para além da área imediata de
operação.
i) Quando realizar uma operação em que
o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o
seu próprio cabo, segure a ferramenta
eléctrica com as superfícies do punho
isoladas. O contacto do acessório de corte
com um fio condutor também pode carregar
partes metálicas expostas da ferramenta
eléctrica e provocar um choque no operador.
j) Posicione o cabo afastado do acessório
em rotação. Se perder o controlo, o cabo
poderá ficar cortado ou preso e a sua mão ou
braço podem ser puxados para o acessório em
rotação.
78
k) Nunca poise a ferramenta eléctrica
sem que o acessório tenha parado
completamente. O acessório em rotação
pode ficar preso à superfície e puxar a
ferramenta eléctrica para fora do seu controlo.
l) Não tenha a ferramenta eléctrica a
funcionar quando a transportar ao seu
lado. O contacto acidental com o acessório
em rotação poderia prender o vestuário,
aproximando o acessório do corpo.
m) Limpe regularmente os respiradores da
ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor
irá aspirar a poeira para dentro do alojamento e
uma acumulação excessiva de metal carregado
pode resultar em perigos eléctricos.
n) Não opere a ferramenta eléctrica próximo
de materiais inflamáveis. As faíscas
poderiam inflamar estes materiais
o) Não utilize acessórios que requerem a
utilização de refrigerantes líquidos. A
utilização de água ou de outros refrigerantes
líquidos pode resultar em electrocussão ou
choque.
Avisos de segurança específicos
para as operações de rectificação
e corte
a) Utilize apenas discos do tipo recomendado
para a ferramenta eléctrica e a protecção
especificamente concebida para o disco
seleccionado. A utilização de discos para
os quais a ferramenta não foi concebida
não garante uma protecção e segurança
adequadas.
b) A protecção deve estar devidamente presa
à ferramenta eléctrica e posicionada de
forma a garantir a segurança máxima,
de modo ao disco ficar o mínimo exposto
possível na direcção do operador. A
protecção ajuda a proteger o operador contra
fragmentos do disco partidos e o contacto
acidental com o disco.
c) Os discos têm que ser utilizados para as
aplicações recomendadas. Por exemplo:
não proceda à rectificação com o lado do
disco de corte. Os discos de corte abrasivos
destinam-se à rectificação periférica, sendo
que a aplicação de forças laterais neste tipo de
discos poderá fazer com que se desfaçam.
d) Utilize sempre flanges de disco não
danificadas com o tamanho e forma
correctos para o disco seleccionado. As
flanges de disco proporcionam um apoio
PORTUGUÊS
correcto, reduzindo a possibilidade de ruptura
do disco. As flanges para os discos de corte
podem ser diferentes das flanges de discos de
rectificação.
e) Não utilize discos gastos de ferramentas
eléctricas maiores. Um disco destinado a
uma ferramenta eléctrica maior não é adequado
para a velocidade superior de uma ferramenta
menor e, por conseguinte, pode rebentar.
Causas e prevenção do operador
em relação ao efeito de retorno
• O efeito de retorno consiste numa reacção
repentina de um disco, escova de arames ou
disco de batimento comprimido, preso ou mal
alinhado, fazendo com que a ferramenta de
corte suba e se afaste da peça de trabalho na
direcção do operador.
• Quando o disco é intensamente comprimido
ou pressionado pela peça de trabalho, o disco
pára e a reacção do motor conduz a unidade
rapidamente na direcção ou para longe do
operador.
do disco. Os painéis de grande dimensão
tendem a ceder devido ao seu próprio peso.
Os apoios devem ser colocados por baixo do
painel em ambos os lados, junto à linha de
corte e à extremidade do painel.
ETIQUETAS NA FERRAMENTA
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas na ferramenta apresentam os seguintes
pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Usar óculos de segurança.
Usar protectores auriculares.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 rectificadora angular
• Este efeito resulta da utilização indevida
da ferramenta e/ou de condições ou
procedimentos de operação incorrectos que
podem ser evitados seguindo as precauções
apropriadas descritas em seguida:
1 protecção
• Agarre a unidade com firmeza e com
ambas as mãos e posicione o corpo e
os braços de modo a resistir às forças
de retorno. As forças de retorno podem ser
controladas pelo operador se forem tomadas
as precauções apropriadas.
1 manual de instruções
• Quando o disco estiver a prender ou
quando, por qualquer motivo, interromper
um corte, solte o gatilho e mantenha a
unidade imóvel no material até o disco
parar completamente. Nunca tente
remover a unidade da peça de trabalho
nem puxá-la para trás quando o disco
estiver em movimento, caso contrário
poderá ocorrer o efeito de retorno.
Investigue e tome medidas correctivas para
eliminar a causa do bloqueio do disco.
• Quando voltar a ligar a ferramenta de
corte na peça de trabalho, verifique se o
disco não está bloqueado no material. Se o
disco estiver preso, poderá subir ou retroceder
da peça de trabalho quando a ferramenta for
novamente ligada.
• Apoie os painéis de grande dimensão para
minimizar o risco de compressão e retorno
1 pega lateral anti-vibrações
1 conjunto de flanges
1 chave de dois furos
1 desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
AVISO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica ou qualquer uma das suas
peças. Podem ocorrer danos ou lesões.
FINALIDADE
A rectificadora angular para trabalhos intensivos
D28065 foi concebida para a rectificação profissional
em vários locais de obras (por exemplo, estaleiros
de construção). NÃO UTILIZE a ferramenta em
condições de humidade ou na presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
Estas rectificadoras angulares para trabalhos
intensivos são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizam esta ferramenta.
79
PORTUGUÊS
230
a. Interruptor do gatilho
b. Botão de travagem
c. Botão de destravagem
d. Botão de bloqueio do eixo
e. Protecção
f. Sistema de ejecção de poeiras
Dust Ejection System™
i. Porca de aperto roscada
j. Flange de apoio
Segurança eléctrica
A ferramenta DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma EN
50144; como tal, não é necessário um fio
de terra.
AVISO: as unidades de 15 V têm de ser
utilizadas através de um transformador
de isolamento à prova de falhas
com uma blindagem de terra entre a
bobinagem primária e secundária.
Utilização de um cabo de extensão
Se for necessário um cabo de extensão, utilize
um que seja aprovado e adequado à entrada de
alimentação eléctrica desta ferramenta (consulte os
dados técnicos).
O tamanho mínimo do condutor é de 1,5 mm2.
Quando utilizar uma bobina de cabo, desenrole
sempre o cabo na totalidade. Consulte igualmente a
tabela abaixo.
Tamanho do condutor (mm2) Classificação do cabo (Amperes)
0.75
6
1.00
10
1.50
15
2.50
20
4.00
25
Voltagem Amperes
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
80
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
–
Aviso: antes da montagem e do ajuste, desligue
sempre a ferramenta e retire a ficha da alimentação
de energia antes de proceder a quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos auxiliares ou
acessórios. Antes de voltar a ligar a ferramenta,
pressione e solte o interruptor do gatilho para
garantir que a ferramenta está desligada.
h. Orifício para a pega lateral
15
6
6
6
10
15
20
MONTAGEM E AJUSTES
g. Pega lateral
Comprimento do cabo (m)
7.5
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
25
30
45
60
Classificação do cabo (Amperes)
6
6
6
6
6
10
6
6
6
6
6
15
6
6
10 15 20 20
10
10 15 20 20 25
15
15 20 25 25
–
20
20 25
–
–
–
Colocação da pega lateral
Enrosque firmemente a pega lateral (g) num
dos orifícios (h) em qualquer lado do cárter do
equipamento.
Montagem da protecção
MONTAGEM E REMOÇÃO DA PROTECÇÃO (FIG. 2)
AVISO: para reduzir o risco de lesões
graves, desligue a ferramenta e retire a
ficha da alimentação de energia antes
de proceder a quaisquer ajustes ou de
remover/instalar dispositivos auxiliares
ou acessórios. Antes de voltar a ligar
a ferramenta, pressione e solte o
interruptor do gatilho para garantir que a
ferramenta está desligada.
PRECAUÇÃO: têm de ser utilizadas
protecções com esta rectificadora.
1. Coloque a rectificadora angular sobre uma
mesa, com o eixo para cima.
2. Solte o travão de aperto (l) e segure a
protecção (e) sobre a ferramenta, como
ilustrado.
3. Alinhe os engates (m) com os entalhes (n).
4. Pressione a protecção para baixo e rode-a para
a posição devida.
5. Se necessário, aumente a força de aperto ao
apertar o parafuso (o).
6. Aperte o travão de aperto (l).
7. Para retirar a protecção, solte o travão de
aperto.
PRECAUÇÃO: se não for possível
apertar a protecção através do grampo
de ajuste, não utilize a ferramenta. Para
PORTUGUÊS
reduzir o risco de lesões pessoais,
leve a ferramenta e a protecção a um
centro de assistência para proceder à
reparação ou substituição da protecção.
PRECAUÇÃO: para reduzir o risco
de danos na ferramenta, não aperte
o parafuso de ajuste com a alavanca
de aperto na posição aberta. Podem
ocorrer dados não detectáveis na
protecção ou no cubo de montagem.
FUNCIONAMENTO
AVISO: para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e retire a ficha da
alimentação de energia antes de
proceder a quaisquer ajustes ou
de remover/instalar dispositivos
auxiliares ou acessórios. Antes
de voltar a ligar a ferramenta,
pressione e solte o interruptor
do gatilho para garantir que a
ferramenta está desligada.
Interruptor do gatilho (Fig. 3)
PRECAUÇÃO: segure a pega lateral
e o corpo da ferramenta com firmeza
para manter o controlo da ferramenta
aquando do seu accionamento e
durante a utilização e até que o disco ou
acessório pare de rodar. Certifique-se
de que o disco parou completamente
antes de pousar a ferramenta.
NOTA: para reduzir os movimentos inesperados
da ferramenta, não ligue nem desligue a ferramenta
enquanto estiver sob condições de carga. Deixe a
rectificadora atingir a velocidade máxima antes de
tocar na superfície de trabalho. Levante a ferramenta
da superfície antes de a desligar. Aguarde até que a
ferramenta pare de rodar antes de a pousar.
1. Para ligar a ferramenta, pressione o interruptor
do gatilho (a) enquanto pressiona o botão de
destravagem (c).
2. Desligue a ferramenta ao soltar o interruptor do
gatilho.
BOTÃO DE TRAVAGEM
O botão de travagem (b) proporciona um maior
conforto em aplicações de uso prolongado. Para
travar a ferramenta, pressione o interruptor do
gatilho (a) e depois prima o botão de travagem (b). A
ferramenta continuará a funcionar após o interruptor
do gatilho ser solto. Para destravar a ferramenta,
pressione e solte o interruptor do gatilho. Isto irá
fazer com que a ferramenta pare.
PRECAUÇÃO: segure a pega lateral
e o corpo da ferramenta com firmeza
para manter o controlo da ferramenta
aquando do seu accionamento e
durante a utilização e até que o disco ou
acessório pare de rodar. Certifique-se
de que o disco parou completamente
antes de pousar a ferramenta.
PRECAUÇÃO: deixe a ferramenta
atingir a velocidade máxima antes
de tocar com a mesma na superfície
de trabalho. Levante a ferramenta
da superfície de trabalho antes de a
desligar.
BLOQUEIO DO EIXO
O bloqueio do eixo (d) é fornecido para evitar
que o eixo rode ao instalar ou retirar discos.
Accione o bloqueio do eixo apenas quando a
ferramenta estiver desligada, com a ficha retirada
da alimentação de energia e após ter parado
completamente.
PRECAUÇÃO: para reduzir o risco
de danos na ferramenta, não aplique
o bloqueio do eixo com a ferramenta
a funcionar. Tal irá causar danos na
ferramenta e o acessório instalado
poderá soltar-se em rotação, resultando
possivelmente em lesões.
Para aplicar o bloqueio, pressione o botão de
bloqueio do eixo e rode o eixo até deixar de ser
possível continuar a rodá-lo.
Colocação e remoção de um disco
de rectificação ou de corte (fig. 4, 5)
1. Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com a
protecção para cima.
2. Instale a flange de apoio (j) correctamente sobre
o eixo (q) (fig. 4).
3. Coloque o disco (p) sobre a flange de apoio (j).
Ao instalar um disco com um centro elevado,
certifique-se de que o centro elevado (k) está
virado para a flange de apoio (j).
4. Atarraxe a porca de aperto roscada (i) no eixo
(q) (fig. 5)
a. O anel na porca de aperto roscada (i) tem de
ficar virado para o disco ao instalar um disco
de rectificação (fig. 5A);
81
PORTUGUÊS
b. O anel na porca de aperto roscada (i) tem de
ficar virado para o lado oposto ao do disco
ao instalar um disco de corte (fig. 5B).
5. Pressione o botão de bloqueio do eixo (d)
e rode o eixo (q) até que fique travado em
posição.
6. Aperte a porca de aperto roscada (i) com a
chave de dois furos fornecida.
Retirar as escovas
O motor será automaticamente desligado, indicando
que as escovas de carvão estão praticamente
gastas e que a ferramenta necessita de assistência.
As escovas de carbono não são passíveis de
assistência pelo utilizador. Leve a ferramenta a um
agente de reparação DEWALT autorizado.
7. Solte o bloqueio do eixo.
8. Para retirar o disco, desaperte a porca de
aperto roscada (i) com a chave de dois furos.
APLICAÇÕES DE METAL
• Ao utilizar a ferramenta em aplicações de metal,
certifique-se de que foi inserido um dispositivo
de corrente residual (DCR), para evitar riscos
residuais causados por limalhas de metal.
• Se a alimentação de energia for cortada
pelo DCR, leve a ferramenta a um agente de
reparação DEWALT autorizado.
AVISO: em condições extremas de
trabalho, poeiras condutoras podem
acumular-se no interior do cárter da
máquina ao trabalhar com metal. Isto
pode fazer com que o isolamento de
protecção na máquina se degrade, com
um risco potencial de choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas de metal no
interior da máquina, recomendamos que limpe as
ranhuras de ventilação numa base diária. Consulte
Manutenção.
Utilizar discos laminados
AVISO: acumulação de pó de metal.
A utilização prolongada de discos
laminados em aplicações de metal
pode resultar num potencial acrescido
de choques eléctricos. Para reduzir
este risco, introduza um dispositivo
de corrente residual (DCR) antes
da utilização e limpe as ranhuras de
ventilação diariamente através de
injecção de ar comprimido seco nas
ranhuras de ventilação de acordo com
as instruções de manutenção seguintes.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Um funcionamento satisfatório e
longo depende de cuidados adequados e de uma
limpeza regular.
82
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
AVISO: ejecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação
de sujidade nos respiradores ou em
torno dos mesmos (h). Use protecção
ocular aprovada em conformidade com
a norma ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)
quando efectuar este procedimento.
CUIDADO: quando limpar a
ferramenta, utilize sabão neutro e um
pano humedecido nas partes plásticas.
Muitos produtos de limpeza domésticos
contêm produtos químicos que poderão
danificar seriamente o plástico. Não use
igualmente gasolina, aguarrás, diluente
para tinta ou verniz, fluidos de limpeza
secos ou produtos semelhantes, que
poderão danificar seriamente as partes
plásticas. Nunca permita que entre
nenhum líquido na ferramenta; nunca
submirja qualquer parte da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
AVISO: dado que os acessórios, que
não os disponibilizados pela DEWALT,
não foram testados com este produto,
a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de lesão, deverão utilizarse apenas os acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
Ferramentas gastas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT, onde será eliminada
de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS SEM RISCO SATISFAÇÃO GARANTIDA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos 12
meses após a sua compra, estes serviços
serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos 12
meses após a sua compra, estes serviços
serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE GARANTIA COMPLETA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses após a data de compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos ou, se preferir,
substituímos a unidade sem encargos, desde
que:
• o produto não tenha sido utilizado de
forma indevida;
• não tenham sido efectuadas eventuais
reparações por pessoal não autorizado;
• seja apresentada prova de compra. Esta
garantia é concedida como um benefício
adicional e é um acréscimo aos direitos
legais dos consumidores.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira utilizar
o número de telefone aplicável, que poderá
encontrar no verso deste manual. Como
alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.
com.
83
SUOMI
KULMAHIOMAKONE
D28065
Onnittelut!
HUOMAUTUS: Ilman vaarasymbolia
ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli sitä ei voida välttää, voi
seurauksena olla omaisuuden
vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on eräs
luotettavimmista kumppaneista moottoroitujen
työkalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
Jännite
Jännite: vain Yhdistynyt
kuningaskunta ja Irlanti
Teho
Tyhjäkäynti
Laikan halkaisija
Karan halkaisija
Paino
* Painoon sisältyy sivukahva ja suojus
Varokkeet
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
D28065
230
V
V
W
min-1
mm
kg
230/115
1250
9000
125
M14
2,1*
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
230 V:n työkalut
13 A, pistokkeen varoke
115 V:n työkalut
16 A, pistokkeen varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeita
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
84
D28065
DEWALT vakuuttaa, että nämä työkalut ja laturit ovat
seuraavien standardien mukaisia:
98/37/EY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3.
Lisätietoja voi pyytää DEWALTilta alla olevasta
osoitteesta tai ohjekirjan takakannessa esitettyjen
yhteystietojen kautta.
D28065
LX
90
101
D28065
QS/GB
90
101
4,0
5,0
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
Äänipaine (LpA)
dB(A)
Ääniteho (LWA)
dB(A)
Kiihtyvyyden painotettu teholliskeskiarvo
(kolmiakselinen mittaus)
m/s2
Äänenpaineen
mittausepävarmuus (KpA)
Äänitehon
mittausepävarmuus (KWA)
Teknillinen ja tuotekehitysjohtaja
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11D-65510,
Idstein, Saksa
03/2007
SUOMI
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki ohjeet.
Ellei seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo
ja/tai vakava vamma. Käsite ”moottoroitu
työkalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottoroituun työkaluun
tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottoroituun työkaluun.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja
hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä
olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa
onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottoroituja työkaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä
nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottoroiduista
työkaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun
käytät moottoroitua työkalua. Häiriötekijät
voivat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottoroitujen työkalujen pistokkeiden
on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan
tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja
pintoja, kuten putkia, lämpöpatteria,
liettä tai jääkaappia. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottoroituja työkaluja
sateeseen tai märkään paikkaan.
Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun
vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottoroitua työkalua
ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan
sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun
riskiä.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottoroitua
työkalua väsyneenä tai huumeiden,
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Tarkkaamattomuuden hetki
työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä turvavarusteita. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölysuojain, liukuestekengät, kypärä tai
kuulosuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa
vähentävät henkilövahinkoja.
c) Vältä vahingossa tapahtuvaa
käynnistystä. Varmista ennen pistokkeen
työntämistä pistorasiaan, että kytkin
on off-asennossa eli pois päältä.
Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai
pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun
kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai
kiintoavaimet ennen työkalun
käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt
kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Tällaisten laitteiden käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaratekijöitä.
4) MOOTTOROIDUN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottoroitua työkalua väkisin.
Käytä tarpeeseesi soveltuvaa työkalua.
Oikeanlainen työkalu tekee työn paremmin ja
turvallisemmin sillä nopeudella, mihin se on
suunniteltu.
b) Älä käytä moottoroitua työkalua, jos
virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois
päältä. Kaikki moottoroidut työkalut, joita ei
voi hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on
korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä, ennen kuin
teet mitään säätöjä, vaihdat apulaitteita
tai varastoit työkalun.
85
SUOMI
Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat
vahingossa käynnistymisen riskiä
moottoroitua työkalua käytettäessä.
d) Varastoi moottoroidut työkalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka
eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai
eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin.
Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa
osissa väärä kohdistus tai takertelua,
ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako
jokin muu seikka mahdollisesti laitteen
käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta
se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet
johtuvat moottoroitujen työkalujen huonosta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Käytä moottoroitua työkalua ja sen
apulaitteita, kärkikappaleita yms.
käyttöohjeiden mukaisesti ja kyseiselle
työkalulle tarkoitetulla tavalla. Ota
huomioon työolosuhteet ja kyseessä
oleva työ. Työkalun käyttö muuhun kuin
sille tarkoitettuun toimintoon voi johtaa
vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia.
Tämä varmistaa moottoroidun työkalun
turvallisuuden.
Lisäturvallisuusohjeet
a) Tämä moottorityökalu on tarkoitettu
käytettäväksi laikkahiomakoneena,
hiekkapaperihiomakoneena, teräsharjana,
kiillottimena ja katkaisutyökaluna.
Tutustu kaikkiin työkalun mukana tuleviin
turvavaroituksiin, ohjeisiin, kuviin ja
teknisiin tietoihin. Ellei seuraavia ohjeita
noudateta, seurauksena voi olla sähköisku,
tulipalo ja/tai vakava vamma.
b) Älä käytä lisävarusteita, joita työkalun
valmistaja ei ole erityisesti suunnitellut ja
suositellut käytettäväksi työkalun kanssa.
Vaikka tällaisen lisävarusteen voisi kiinnittää
käyttämääsi työkaluun, se ei välttämättä toimi
turvallisesti.
86
c) Lisävarusteelle määritellyn nopeuden on
oltava vähintään sama kuin työkaluun
merkitty maksiminopeus. Jos lisävarusteita
käytetään suuremmalla nopeudella kuin mitä
niille on määritetty, ne saattavat särkyä ja
singota irti.
d) Lisävarusteen ulkohalkaisijan ja paksuuden
tulee olla moottorityökalullesi määritetyn
kapasiteetin rajoissa. Vääränkokoisia
apulaitteita ei voi riittävästi suojata eikä hallita.
e) Laikkojen, laippojen, välilevyjen tai muiden
lisävarusteiden karareiän on sovittava
kunnolla työkalun karaan. Jos lisävarusteiden
karareiät eivät sovi työkalun kiinnitysosaan,
laitteet joutuvat pois tasapainosta, tärisevät liikaa
ja voivat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
f) Älä käytä viallista lisävarustetta. Tarkista
aina ennen käyttöä, onko esimerkiksi
hiomalaikassa lastuja tai säröjä, ovatko
välilevyt säröytyneet, repeytyneet tai
kuluneet liikaa tai ovatko teräsharjan
harjakset löystyneet tai säröytyneet. Jos
moottorityökalu tai lisävaruste putoaa,
tarkasta vauriot tai asenna ehjä lisävaruste.
Siirry lisävarusteen tarkastuksen tai
uuden laitteen asennuksen jälkeen
muiden läsnäolijoiden kanssa pois
laitteen pyörintäalueelta ja käytä työkalua
maksimityhjäkäynnillä minuutin ajan.
Yleensä viallinen lisävaruste irtoaa tällaisen testin
aikana.
g) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Käytä käyttötarkoituksen vaatimaa
kasvosuojusta, suojasilmälaseja
tai turvalaseja. Käytä tarvittaessa
pölysuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä,
ja suojaesiliinaa, jotka suojaavat pieniltä
hiomahiukkasilta ja työstettävän
kappaleen palasilta. Silmäsuojauksen on
pystyttävä estämään erilaisissa töissä syntyvien
roskien joutuminen silmiin. Pölysuojuksen tai
hengityssuojaimen on pystyttävä suodattamaan
työssä syntyvät hiukkaset. Pitkittynyt
altistuminen voimakkaalle melulle saattaa
aiheuttaa kuulon menetyksen.
h) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden
päässä työalueelta. Kaikkien työalueelle
tulevien on käytettävä henkilökohtaisia
suojavarusteita. Työstettävästä kappaleesta
tai rikkoutuneesta lisävarusteesta saattaa
sinkoutua palasia, jotka aiheuttavat vamman
työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä
oleville henkilöille.
SUOMI
i) Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdotuksen tai laitteen oman johdon
kanssa. Jännitteelliseen johtoon koskeva
leikkaava lisävaruste voi tehdä paljaana olevat
metalliosat jännitteellisiksi ja aiheuttaa työkalun
käyttäjälle sähköiskun.
j) Älä anna johdon koskea pyörivään
lisävarusteeseen. Jos menetät työkalun
hallinnan, johto saattaa leikkautua poikki tai
repeytyä, ja kätesi tai käsivartesi voi joutua
pyörivään lisävarusteeseen.
k) Älä koskaan laske moottoroitua työkalua
alas, ennen kuin lisävaruste on kokonaan
pysähtynyt. Pyörivä lisävaruste saattaa
pureutua alustan pintaan ja vetää työkalun
hallinnastasi.
l) Älä pidä moottorityökalua käynnissä, kun
kannat sitä vierelläsi. Vahingossa tapahtuva
kosketus pyörivään lisävarusteeseen saattaa
saada lisävarusteen tarttumaan vaatetukseesi ja
vetää lisävarusteen kiinni kehoosi.
m) Puhdista moottorityökalun ilmanottoaukot
säännöllisesti. Moottorin tuuletin vetää pölyä
rungon sisälle, ja jauhemaisen metallin liiallinen
kerääntyminen voi aiheuttaa sähkövaaroja.
n) Älä käytä moottorityökalua syttyvien
materiaalien läheisyydessä. Kipinät voivat
sytyttää nämä materiaalit palamaan.
o) Älä käytä lisävarusteita, jotka vaativat
jäähdytysnesteitä. Veden tai muiden
jäähdytysnesteiden käyttö voi aiheuttaa lievän tai
hengenvaarallisen sähköiskun.
Erityisesti laikkahiontaa ja
hiomakatkaisua koskevat
turvallisuusvaroitukset
a) Käytä vain työkalullesi suositeltuja
laikkatyyppejä ja valitsemallesi laikalle
suunniteltua erikoissuojusta. Laikkoja ei
voi suojata kunnolla eivätkä ne ole turvallisia,
jos niitä ei ole suunniteltu käytettäviksi tämän
työkalun kanssa.
b) Suojus on kiinnitettävä huolellisesti
moottorityökaluun ja asetettava
mahdollisimman suojaavaan asentoon,
jolloin laikasta on mahdollisimman vähän
paljaana käyttäjään päin. Suojus estää
rikkoutuneiden laikan palasten lentämisen
käyttäjää kohti ja estää häntä koskemasta
vahingossa laikkaan.
c) Laikkoja saa käyttää ainoastaan
suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Älä
esimerkiksi hio katkaisulaikan reunalla.
Hiovat katkaisulaikat on tarkoitettu kehähiontaan.
Laikkaan kohdistettu sivuvoima voi särkeä sen.
d) Käytä valitsemaasi laikkaan aina kooltaan
ja muodoltaan sopivia, ehjiä laippoja.
Oikeanlaiset laipat tukevat laikkaa ja vähentävät
siten laikan rikkoutumisen mahdollisuutta.
Katkaisulaikkojen laipat voivat olla erilaisia kuin
hiomalaikkojen laipat.
e) Älä käytä isommista moottorityökaluista
otettuja kuluneita laikkoja. Isompaan
moottorityökaluun tarkoitettu laikka ei sovi
pienempään ja nopeammin pyörivään työkaluun
ja voi siksi haljeta.
Takaiskun syyt ja
ehkäiseminen
• Takaisku on puristuneesta, kiinni juuttuneesta
tai väärin kohdistetusta laikasta, teräsharjasta
tai taipuisasta kiekosta aiheutuva äkillinen
reaktio, joka saa katkaisutyökalun nousemaan
hallitsemattomasti ylös ja irtoamaan
työstettävästä kappaleesta käyttäjää kohti.
• Kun laikka on puristuneena tai tiukasti kiinni
juuttuneena työstettävässä kappaleessa, sen
vauhti hidastuu, ja moottorin vaikutus saa
laitteen kimpoamaan nopeasti taaksepäin kohti
käyttäjää tai hänestä pois päin.
• Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta
käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai
työolosuhteista. Se voidaan välttää seuraavilla
varotoimenpiteillä:
• Pidä työkalusta tukevasti molemmin
käsin ja aseta kehosi ja käsivartesi siten,
että pystyt vastustamaan takaiskun
voimaa. Käyttäjä voi hallita takaiskua oikeilla
varotoimenpiteillä.
• Kun laikka on juuttunut kiinni tai
leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy,
vapauta liipaisin ja pidä laitetta
liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes laikka on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa
laitetta työstettävästä materiaalista tai
vetää sitä taaksepäin silloin kun laikka
liikkuu, tai voi tapahtua takaisku. Tutki laikan
juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
• Kun käynnistät uudelleen katkaisutyökalua
sen ollessa työstettävässä materiaalissa,
tarkista, että laikka ei ole juuttunut kiinni
materiaaliin. Jos laikka on juuttunut kiinni,
87
SUOMI
se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä
taakse työstettävästä kappaleesta, kun työkalu
käynnistetään.
• Minimoi laikan puristumisen ja takaiskun
riski tukemalla suuret paneelit. Suuret
paneelit pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Tuki on asetettava paneelin alle sen molemmille
puolille lähelle leikkauslinjaa ja lähelle paneelin
reunaa.
Suurtehoiset kulmahiomakoneet ovat ammattilaisten
sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin.
Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun
käyttäjät ovat kokemattomia.
a. Liipaisukytkin
b. Lukituspainike
c. Vapautuspainike
d. Karan lukituspainike
TYÖKALUSSA OLEVAT TARRAT
e. Suojus
Tässä ohjekirjassa käytettyjen kuvamerkkien lisäksi
työkalussa olevissa tarroissa on käytetty seuraavia
kuvamerkkejä:
g. Sivukahva
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
f. Dust Ejection System™ -pölynpoistojärjestelmä
h. Sivukahvan reikä
i. Kierteellinen lukitsinmutteri
j. Varalaippa
Käytä suojalaseja.
Käytä kuulosuojaimia.
Pakkauksen sisältö
Pakkaukseen sisältyy:
1 kulmahiomakone
1 suojus
1 tärinää ehkäisevä sivukahva
1 laippasarja
1 haarukka-avain
1 ohjekirja
1 rakennekaavio.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen
sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkötyökaluun tai mihinkään sen
osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Suurtehoinen D28065-kulmahiomakone on
suunniteltu erilaisissa työpisteissä, kuten esim.
rakennustyömailla yms., tehtävään ammattimaiseen
hiomistyöhön. ÄLÄ käytä laitetta kosteissa
olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
88
Sähköturvallisuus
DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN
50144:n mukaisesti; siksi siinä ei tarvita
maadoitusjohtoa.
VAROITUS: 15 voltin laitteita on
käytettävä suojaeristetyllä muuntajalla,
jossa on maadoitus ensiö- ja
toisiokäämien välillä.
Jatkojohdon käyttö
Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, käytä hyväksyttyä
jatkojohtoa, joka soveltuu tämän työkalun ottotehoon
(katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Katso
myös alla oleva taulukko.
Johtimen koko (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Kaapelin teho (ampeeria)
6
10
15
20
25
Kaapelin pituus (m)
7.5
Jännite ampeeria
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
45
60
Kaapelin teho (ampeeria)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15 20
10
10 15 20 20
15
15 20 25 25
20
20 25
–
–
15
25
30
10
15
20
25
–
–
SUOMI
230
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
–
HUOMAUTUS: Älä käytä työkalua,
jos suojusta ei voi kiristää lukitsimella.
Vie työkalu ja suojus huoltopaikkaan
korjattaviksi tai vaihda suojus uuteen
henkilövahinkoriskien vähentämiseksi.
HUOMAUTUS: Työkalulle aiheutuva
vaurioriski pienenee, kun et kiristä
säätöruuvia lukitusvivun ollessa
avoimessa asennossa. Siitä saattaisi
aiheutua huomaamatta jäävä vaurio
suojukseen tai kiinnitysnapaan.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Työkalu tulee aina kytkeä
pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta
ennen sen kokoamista ja säätämistä ja
ennen kuin siitä irrotetaan mitään irrallisia
osia tai lisävarusteita tai ennen kuin
siihen kiinnitetään mitään irrallisia osia tai
lisävarusteita. Varmistu ennen työkalun
uudelleen verkkovirtaan kytkemistä siitä,
että se on sammutettu painamalla ja
vapauttamalla liipaisukytkin.
Sivukahvan kiinnittäminen
Ruuvaa sivukahva (g) tiukkaan yhteen vaihdekotelon
jommalla kummalla puolella olevista rei’istä (h).
Suojuksen asentaminen
SUOJUKSEN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN (KUVA 2)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
työkalu virtalähteestä ennen
säätöjen tekemistä tai
lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista.
Varmistu ennen työkalun uudelleen
verkkovirtaan kytkemistä siitä, että
se on sammutettu painamalla ja
vapauttamalla liipaisukytkin.
HUOMAUTUS: Tätä hiomakonetta
käytettäessä on käytettävä suojusta.
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle kara ylöspäin.
2. Vapauta lukitusvipu (l) ja pidä suojusta (e)
työkalun yläpuolella kuvan osoittamalla tavalla.
KÄYTTÖ
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
työkalu virtalähteestä ennen
säätöjen tekemistä tai
lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista.
Varmistu ennen työkalun uudelleen
verkkovirtaan kytkemistä siitä, että
se on sammutettu painamalla ja
vapauttamalla liipaisukytkin.
Liipaisukytkin (kuva 3)
HUOMAUTUS: Pidä sivukahvasta ja
työkalun rungosta tiukasti kiinni, niin
että voit hallita työkalua käynnistyksen
ja käytön aikana siihen saakka, kunnes
laikka tai lisävaruste lakkaa pyörimästä.
Varmista, että laikka on kokonaan
pysähtynyt ennen työkalun laskemista
alas.
HUOMAA: Voit vähentää työkalun odottamattomien
liikkeiden vaaraa, kun et kytke työkalua päälle tai
pois sen ollessa kuormitettuna. Anna hiomakoneen
kierrosluvun nousta täyteen nopeuteen ennen
kuin asetat sen työstöpinnalle. Nosta työkalu
työstöpinnalta ennen työkalun sammuttamista. Anna
työkalun lakata pyörimästä, ennen kuin lasket sen
alas.
3. Suuntaa korvakkeet (m) lovien (n) suuntaisesti.
1. Työkalu kytketään päälle painamalla
liipaisukytkintä (a) samalla kun pidetään
vapautuspainiketta (c) painettuna.
4. Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi
asentoon.
2. Työkalu sammutetaan vapauttamalla
liipaisukytkin.
5. Lisää tarvittaessa puristusvoimaa kiristämällä
ruuvia (o).
6. Kiristä lukitusvipu (l).
7. Kun haluat irrottaa suojuksen, vapauta
lukitusvipu
LUKITUSPAINIKE
Työkalun pitkäaikainen käyttö on helppoa
lukituspainikkeen (b) ansiosta. Työkalu lukitaan
päälle painamalla ensin liipaisukytkintä (a) ja sitten
lukituspainiketta (b). Työkalu jatkaa käyntiään sen
jälkeen, kun liipaisukytkin vapautetaan. Työkalun
lukitus avataan painamalla ja vapauttamalla
liipaisukytkin. Tällöin työkalun käynti lakkaa.
89
SUOMI
HUOMAUTUS: Pidä sivukahvasta ja
työkalun rungosta tiukasti kiinni, niin
että voit hallita työkalua käynnistyksen
ja käytön aikana siihen saakka, kunnes
laikka tai lisävaruste lakkaa pyörimästä.
Varmista, että laikka on kokonaan
pysähtynyt ennen työkalun laskemista
alas.
HUOMAUTUS: Anna hiomakoneen
kierrosluvun nousta täyteen nopeuteen
ennen kuin asetat sen työstöpinnalle.
Nosta työkalu työstöpinnalta ennen
työkalun sammuttamista.
7. Vapauta karan lukitsin.
8. Laikka irrotetaan löysäämällä kierteellistä
lukitsinmutteria (i) haarukka-avaimella.
METALLIPINTOJEN TYÖSTÄMINEN
• Varmista, että laitteessa on nollavirtasuoja
metallilastujen aiheuttamien riskien välttämiseksi,
kun työstät työkalulla metallipintoja.
• Jos nollavirtasuoja katkaisee virran, vie työkalu
valtuutettuun DEWALT-korjauspisteeseen.
VAROITUS: Äärimmäisissä
työolosuhteissa koneen kotelon sisään
voi kasaantua sähköä johtavaa pölyä,
kun koneella työstetään metallia. Tämä
saattaa johtaa koneen sisällä olevan
suojaavan eristyksen heikkenemiseen
ja siten lisätä mahdollisen sähköiskun
vaaraa.
KARAN LUKITUS
Karan lukitsin (d) estää karaa pyörimästä laikkojen
asennuksen tai irrotuksen aikana. Käytä karan
lukitsinta ainoastaan työkalun ollessa kytkettynä pois
päältä ja irrotettuna virtalähteestä ja kun työkalun liike
on täysin pysähtynyt.
HUOMAUTUS: Vähennät työkalulle
aiheutuvaa vaurioitumisriskiä, kun
et käytä karan lukitsinta työkalun
käydessä. Tämä voisi aiheuttaa työkalun
vaurioitumisen, jolloin lisävarusteet
saattaisivat sinkoutua irti ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
On suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot
päivittäin, jotta koneen sisään ei pääse
kasaantumaan metallilastuja. Katso ohjeita
kappaleesta Huolto.
LÄPPÄLAIKKOJEN KÄYTTÖ
VAROITUS: Metallipölyn
kasaantumisvaara. Läppälaikkojen
liiallinen käyttö metallipinnoilla voi johtaa
lisääntyneeseen sähköiskuvaaraan. Tätä
vaaraa voidaan vähentää asettamalla
koneeseen nollavirtasuoja ennen käyttöä
ja puhdistamalla ilmanvaihtoaukot
päivittäin puhaltamalla niihin paineilmaa
alla esitettyjen huolto-ohjeiden
mukaisesti.
Kytke lukitus päälle painamalla karan
lukituspainiketta ja kiertämällä karaa niin
pitkälle kuin sitä pystyy kiertämään.
Hioma- tai leikkuulaikan
kiinnittäminen ja irrottaminen
(kuvat 4, 5)
1. Aseta työkalu pöydälle suojus ylöspäin.
HUOLTO
2. Kiinnitä varalaikka (j) oikein karaan (q) (kuva 4).
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
3. Aseta laikka (p) varalaikkaan (j). Jos kiinnität
laitteeseen laikan, jonka keskiosa on koholla,
varmista, että koholla oleva keskiosa (k) osoittaa
varalaikkaan (j) päin.
4. Ruuvaa kierteellinen lukitsinmutteri (i) karaan (q)
(kuva 5):
a. Kierteellisen lukitsinmutterin (i) renkaan on
osoitettava laikkaan päin, kun laitteeseen
kiinnitetään hiomalaikka (kuva 5A);
Itselaukeavat harjat
Moottori sammuu automaattisesti hiiliharjojen ollessa
lähes loppuun kuluneita ilmaisten näin huollon
tarpeen. Käyttäjä ei voi huoltaa hiiliharjoja. Vie työkalu
valtuutettuun DEWALT-korjauspisteeseen.
b. Kierteellisen lukitsinmutterin (i) renkaan on
osoitettava laikasta poispäin, kun laitteeseen
kiinnitetään leikkuulaikka (kuva 5B).
5. Paina karan lukituspainiketta (d) ja kierrä karaa
(q), kunnes se lukittuu paikoilleen.
6. Kiristä kierteellinen lukitsinmutteri (i) mukana
toimitetulla haarukka-avaimella.
90
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
SUOMI
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
(h) sisälle ja ympärille. Käytä ANSI
Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) -hyväksyttyä
silmäsuojusta tämän toimenpiteen
aikana.
HUOMAUTUS: Käytä muoviosien
puhdistuksessa vain mietoa saippuaa ja
kosteaa kangasta. Monet kotitalouden
puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja,
jotka saattavat aiheuttaa vakavia
vaurioita muoville. Älä myös käytä
bensiiniä, tärpättiä, lakkaa tai maalin
ohenninta, kemiallisen pesun nesteitä
tai vastaavia tuotteita, jotka voivat
aiheuttaa vakavia vaurioita muoviosille.
Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle; älä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Tarpeeton työkalu
Vie työkalusi valtuutetulle DEWALT-korjaajalle, joka
hävittää sen ympäristöllisesti oikealla tavalla.
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
sellaisten lisävarusteiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Vahinkoriskin vähentämiseksi vain
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita
tulisi käyttää tämän tuotteen kanssa.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
91
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa.
Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa
DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan
ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä.
Ostotodistus on esitettävä. Palveluun
sisältyy työ ja moottoroidun työkalun
varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen
huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien
materiaalien tai virheellisen työn takia 12
kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme
kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai
harkintamme mukaan vaihdamme laitteen
uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu
tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on
lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka
soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa
olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
92
SVENSKA
VINKELSLIP
D28065
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Anger risk för elektrisk stöt.
EU-Överensstämmelsedeklaration
Tekniska upplysningar
Spänning
V
Spänning: Enbart Storbritannien
& Irland
V
Ineffekt
W
Obelastad
min-1
Skivdiameter
mm
Spindeldiameter
Vikt
kg
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2,1*
Säkringar
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
Storbritannien & Irland 230 V verktyg
13 Ampere, i elkontakter
Storbritannien & Irland 115 V verktyg
16 Ampere, i elkontakter
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
D28065
DEWALT intygar att dessa verktyg och laddare har
utformats i enlighet med:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 och EN 61000-3-3.
För mer information, vänligen kontakta DEWALT
på adressen nedan, eller se baksidan av
bruksanvisningen.
LpA (ljudtryck)
LWA (akustisk styrka)
Viktat effektivvärde för acceleration
(tre-axelmått)
D28065 D28065
LX
QS/GB
dB(A) 90
90
dB(A) 101
101
m/s2
Ljudtrycksmätningsavvikelse (KpA)
dB(A)
Akustisk effektmätningsavvikelse (KWA) dB(A)
4,0
5,0
3
3
3
3
Produktutvecklings- och ingenjörsdirektör
Horst Grossmann
FARA: Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Tyskland
03/2007
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i lindrig eller
måttlig skada.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
93
SVENSKA
Allmänna säkerhetsföreskrifter
VARNING! Läs alla instruktioner.
Underlåtande att följa alla nedanstående
instruktioner kan resultera i elektrisk
stöt, brand och/eller allvarlig skada.
Termen “elverktyg” i alla varningarna
nedan, syftar på ditt eldrivna elverktyg
(anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närhet av lättantändliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg åstadkommer
gnistor som kan antända damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd
under det att elverktyget används.
Distraktioner kan få dig att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget.
Håll sladden borta från hetta, olja, vassa
kanter och rörliga maskindelar. En
skadad eller tilltrasslad sladd ökar risken för
elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder
ett elverktyg. Använd inte elverktyg då
du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks
94
ouppmärksamhet under användande av ett
elverktyg kan resultera i allvarlig personskada.
b) Använd säkerhetsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Säkerhetsutrustning så som
andningsskydd, halkfria skyddsskor, hjälm
och hörselskydd, använda på lämpligt sätt
minskar personskador.
c) Undvik att slå på verktyget av misstag.
Försäkra dig om att strömbrytaren är
avslagen innan du sätter i kontakten. Att
bära elverktyg med fingret på strömbrytaren
eller att sätta i verktygets kontakt då
strömbrytaren är påslagen inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av de
här tillsatserna kan minska dammrelaterade
risker.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Använd inte elverktyget för uppgifter det
inte är avsett för. Använd rätt elverktyg
för rätt uppgift. Elverktyget kommer att
utföra arbetet bättre och säkrare om det
används för sitt avsedda ändamål.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Alla elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farliga att använda och måste
repareras.
c) Dra ur kontakten ur eluttaget innan
du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom
räckhåll för barn och låt inte personer
som inte känner till elverktygets
funktioner och de här instruktionerna,
använda elverktyget. Elverktyg är farliga
om de sätts i händerna på användare utan
träning.
SVENSKA
e)
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt
eller som har fastnat, delar som är
trasiga eller annat som kan påverka
elverktygets funktion. Om elverktyget
är skadat bör det repareras före det
används. Många olyckor orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
delarna etc. i enlighet med de här
instruktionerna och på det sätt det
specifika elverktyget är menat att
användas, samt med hänsyn till
arbetsmiljö och det arbete som ska
utföras. Användande av elverktyget för
andra ändamål än det är menat för, kan
orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Speciella
Säkerhetsföreskrifter
a) Det här elverktyget är avsett att
fungera som slip, sandare, stålborste,
poler- och kapverktyg. Granska alla
säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som
levereras med det här elverktyget.
Underlåtelse att följa alla nedanstående
instruktioner kan resultera i elektrisk stöt, brand
och/eller allvarlig skada.
b) Använd inte tillbehör som inte speciellt
utformats och rekommenderats av
verktygstillverkaren. Det är inte säkert att
tillbehöret är säkert att använda bara för att det
kan fästas vid ditt elverktyg.
c) Tillbehörets högsta tillåtna hastighet
måste alltid vara lika hög som eller högre
än den maximala hastighet som anges på
elverktyget. Tillbehör som körs fortare än sin
högsta tillåtna hastighet kan brytas sönder och
flyga av.
d) Den yttre diametern och tjockleken hos
ditt tillbehör måste ligga inom gränsen för
ditt elverktygs kapacitet. Tillbehör av felaktig
storlek kan inte rätt skyddas och kontrolleras.
e) Storleken på hjulaxeln hos skivor, flänsar,
mellanlägg och andra tillbehör måste
passa elverktygets spindel. Tillbehör med
axel som inte passar till monteringsenheterna
på elverktyget kommer att komma ur balans,
vibrera för mycket och kan få dig att förlora
kontrollen.
f) Använd inte skadade tillbehör. Varje
gång du använder ett tillbehör bör
du först leta efter hack och sprickor i
slipskivor, sprickor, revor och slitage
hos mellanlägg och lösa eller spruckna
strån i metallborstar. Om elverktyget
eller tillbehöret tappas i golvet bör du
kontrollera att inget skadats eller montera
ett nytt tillbehör. Efter att du undersökt
och monterat ett tillbehör, bör du hålla
området med det roterande tillbehören
riktat ifrån dig själv och andra personer i
närheten och låta verktyget gå på tomgång
på maximal hastighet i en minut. Skadade
tillbehör bryts normalt sönder under den här
testtiden.
g) Bär skyddsutrustning. Bär ansiktsmask
eller skyddsglasögon beroende på vilket
arbete som utförs. Där så behövs bör du
bära andningsmask, hörselskydd, handskar
och skyddsförkläde som kan stoppa små
bitar av slipmaterial eller arbetsstycken.
Skyddsglasögonen måste kunna stoppa
flygande flisor som kan skapas vid olika arbeten.
Andningsmasken eller andningsskyddet måste
kunna filtrera partiklar som skapas vid ditt
arbete. Långa perioder i högt buller kan orsaka
hörselskador.
h) Håll andra personer på säkert avstånd
från arbetsområdet. Alla som kommer
in på arbetsområdet måste bära
skyddsutrustning. Delar av ett arbetsstycke
eller från ett trasigt tillbehör kan flyga iväg och
orsaka skada även utanför arbetets omedelbara
närhet.
i) Håll elverktyget enbart i de isolerade
greppsytorna när du utför arbete där ett
skärtillbehör kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller den egna sladden.
Ett skärtillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra blottade delar av
elverktyget strömförande och ge användaren en
elektrisk stöt.
j) Se till att sladden hålls borta från det
roterande tillbehöret. Om du förlorar
kontrollen, kan sladden kapas eller fastna och
din hand eller arm kan dras in till det roterande
tillbehöret.
95
SVENSKA
k) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget före
tillbehöret har stannat fullständigt. Det
roterande tillbehöret kan ta tag i ytor och dra
elverktyget med sig så att du förlorar kontrollen
över det.
l) Ha inte elverktyget påslaget medan du bär
det vid din sida. Det roterande tillbehöret kan
komma i kontakt med och fastna i dina kläder
och dra det in mot din kropp.
m) Rengör elverktygets luftventiler
regelbundet. Motorns fläkt drar damm in i
motorhuset och stor ansamling av metalldamm
kan orsaka elfara.
n) Använd inte elverktyget nära lättantändliga
material. Gnistor kan antända sådana material.
o) Använd inte tillbehör som kräver kylvätska.
Användande av vatten eller andra kylvätskor kan
resultera i elektrisk stöt eller elchock.
Speciella Säkerhetsföreskrifter för
Slipning och Kapning
a) Använd bara skivor som rekommenderas
för ditt elverktyg och det skydd som
designats speciellt för den utvalda skivan.
Skivor, för vilka elverktyget inte är designat kan
inte skyddas rätt och är inte säkra att använda.
b) Skyddet måste fästas vid elverktyget och
ställas in på rätt sätt för att ge maximal
säkerhet, så att så lite som möjligt av
skivan ligger blottad mot användaren.
Skyddet hjälper till att skydda användaren från
sönderbrutna bitar av skivan och oavsiktlig
kontakt med skivan.
c) Skivor skall enbart användas för
rekommenderade funktioner. Till exempel:
Slipa inte med sidan av en kapskiva.
Kapskivor med slipfunktion är till för perifer
slipning, att utsätta de här skivorna för sidotryck
kan få dem att splittras.
d) Använd alltid oskadade skivflänsar som är
av rätt storlek och form för den skiva du
valt. Rätt skivflänsar stödjer skivan och minskar
på så sätt risken att skivan går sönder. Flänsar
för kapskivor kan vara annorlunda än flänsar för
slipskivor.
e) Använd inte utslitna skivor från större
elverktyg. Skivor som är avsedda för större
elverktyg lämpar sig inte för den högre
hastigheten hos mindre verktyg och kan brytas
sönder.
Orsaker och förhindrande
av rekyl
• Rekyl är en plötslig rörelse som orsakas av att
en slipskiva, stålborste eller lamellskiva kommit i
kläm, fastnat eller inte ligger rätt i linje och som
får ett okontrollerat kapverktyg att lyftas upp och
ut ur arbetsstycket mot användaren.
• Om skivan är klämd eller har fastnat hårt i
arbetsstycket, kommer skivan att stanna och
motorreaktionen kommer att få verktyget att
snabbt backa mot eller bort från användaren.
• Rekyl är ett resultat av felaktig användning
av verktyget och/eller felaktiga
användningsprocedurer eller omständigheter
och kan undvikas genom att man vidtar
lämpliga försiktighetsåtgärder beskrivna nedan:
• Håll verktyget i ett stadigt grepp med båda
händerna och ställ dig så att din kropp och
din arm kan motstå rekylkraft. Rekylkraft
kan kontrolleras av användaren om lämpliga
försiktighetsåtgärder företas.
• Om skivan fastnar, eller om ett snitt
avbryts av någon orsak, skall avtryckaren
släppas och verktyget hållas orörligt i
materialet tills skivan helt har stannat.
Försök aldrig att ta ut verktyget ur
arbetsstycket eller att dra verktyget bakåt
medan skivan är i rörelse, då det kan
orsaka rekyl. Undersök och vidta lämpliga
åtgärder för att avlägsna orsaken till att skivan
fastnar.
• Om ett kapverktyg startas om medan
det sitter kvar i arbetsstycket bör
man kontrollera att skivan inte tar tag
i materialet. Om skivan sitter fast kan
den vandra uppåt eller orsaka rekyl från
arbetsstycket då verktyget startas om.
• Stöd stora paneler för att minska risken för
att skivan skall klämmas fast och orsaka
rekyl. Stora paneler tenderar att svikta av sin
egen vikt. Stödet måste placeras under panelen
på båda sidor, nära skärlinjen och nära kanten
på panelen.
ETIKETTER PÅ VERKTYGET
Förutom de symboler som används i den här
bruksanvisningen, finns följande symboler på
etiketter på verktyget.
Läs bruksanvisningen före användande.
Använd skyddsglasögon.
96
SVENSKA
Använd hörselskydd.
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Vinkelslip
1 Skydd
1 Sidohandtag med antivibrationsfunktion
1 Flänssats
1 Tvåpinnars skruvnyckel
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
AVSEDD ANVÄNDNING
Vinkelslipen för tunga applikationer D28065 är
konstruerad för professionell slipning på olika
arbetsplatser (dvs. byggarbetsplatser). ANVÄND
INTE i fuktiga miljöer, eller i närhet av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa vinkelslipar för tunga applikationer är
professionella elverktyg. TILLÅT INTE barn att
komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs
då det här verktyget används av oerfarna personer.
a. Avtryckarknapp
b. Knapp för låsning i påsatt läge
c. Knapp för låsning i avstängt läge
d. Spindellåsknapp
e. Skydd
f. Dammavlägsningssystem™
g. Sidohandtag
h. Hål för sidohandtag
i. Gängad klämmutter
j. Bakfläns
Elsäkerhet
VARNING! 15 V enheter måste
drivas via en automatiskt isolerande
transformator med jordskydd mellan
primär och sekundär spolning.
Användning av förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, bör du använda
en godkänd förlängningssladd som är lämpad
för elintaget hos det här verktyget (se tekniska
upplysningar).
Minimum ledningsstorlek är 1,5 mm2. Rulla alltid ut
sladden fullständigt då du använder en kabelrulle. Se
även tabellen nedan.
Ledningsstorlek (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Kabelklass (Ampere)
6
10
15
20
25
Kabellängd (m)
7.5
Spänning Ampere
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
30
45
60
Kabelklass (Ampere)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10
10 15 20
15
15 20 25
20
20 25
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10 10
15
15 15 15
20
20 20 20
15
25
6
6
20
20
25
–
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING! Före montering och
justeringar bör verktyget alltid stängas
av och det bör alltid kopplas ur innan
justeringar eller avlägsnande/montering
av tillsatser och tillbehör sker. Före
verktyget åter kopplas till elnätet bör
avtryckarknappen tryckas in och sedan
släppas för att kontrollera att verktyget
är avstängt.
Ditt DEWALT verktyg är dubbelisolerat i
enlighet med EN 50144; därför behövs
inte en jordad sladd.
97
SVENSKA
Montering av sidohandtag
Avtryckarknapp (Bild 3)
Skruva fast sidohandtaget (g) ordentligt i ett av hålen
(h) på endera sidan av verktygshöljet.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! Håll stadigt
i handtaget och verktygskroppen för
att kontrollera verktyget vid start och
under användandet och tills skivan eller
tillbehöret slutat snurra. Se till att skivan
har stannat helt innan du lägger ifrån dig
verktyget.
Montering av skydd
MONTERING OCH AVLÄGSNANDE AV SKYDD (BILD 2)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och kopplas ur före
alla inställningar eller avlägsning/
montering av tillsatser och tillbehör
sker. Innan verktyget återkopplas
till elnätet bör avtryckarknappen
tryckas in och sedan släppas för att
kontrollera att verktyget är avstängt.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! Skydd
måste användas med den här slipen.
1. Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
2. Lossa på klämlåset (l) och håll skyddet (e) över
verktyget så som visas.
3. Placera knopparna (m) i linje med skårorna (n).
4. Pressa ner skyddet och rotera det tills det ligger
i rätt position.
5. Om det behövs kan klämkraften ökas genom
att man drar åt skruven (o).
6. Dra åt klämlåset (l) .
7. Lossa på klämlåset för att ta bort skyddet.
1. För att starta verktyget, trycker man in
avtryckarknappen (a) medan låsknappen (c)
hålls intryckt.
2. Stäng av verktyget genom att släppa
avtryckarknappen.
KNAPP FÖR LÅSNING I PÅSATT LÄGE
Knappen för låsning i påsatt läge (b) ger ökad
bekvämlighet vid långvarig användning. För
att låsa verktyget i påsatt läge, trycker man
in avtryckarknappen (a), och därefter trycker
man in knappen för låsning i påsatt läge (b).
Verktyget kommer att fortsätta att gå efter att
avtryckarknappen släppts. För att låsa upp
verktyget, trycks avtryckarknappen in och släpps
sedan. Det kommer att få verktyget att stanna.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! Använd
inte verktyget om skyddet inte kan
spännas åt med justeringsklämman.
För att minska risken för personskada
bör du föra verktyget och skyddet till ett
servicecenter för få skyddet reparerat
eller utbytt.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! Håll stadigt
i handtaget och verktygskroppen för
att kontrollera verktyget vid start och
under ändvändandet och tills skivan eller
tillbehöret slutat snurra. Se till att skivan
har stannat helt innan du lägger ifrån dig
verktyget.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! För att
minska risken för skador på verktyget
bör justeringsskruven inte dras åt
med spärrhaken i öppet läge. Det kan
orsaka osynliga skador på skyddet eller
monteringsnavet.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! Låt
verktyget uppnå full hastighet före
du låter det komma i kontakt med
arbetsytan. Lyft upp verktyget från
arbetsytan före du stänger av det.
ANVÄNDNING
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och kopplas ur före
alla inställningar eller avlägsning/
montering av tillsatser och tillbehör
sker. Innan verktyget återkopplas
till elnätet bör avtryckarknappen
tryckas in och sedan släppas för att
kontrollera att verktyget är avstängt.
98
OBS! för åt minska risken för oväntade rörelser hos
verktyget skall det inte sättas på eller stängas av
medan det belastas. Låt slipen komma upp i full fart
före det tillåts komma i kontakt med arbetsytan. Lyft
upp verktyget från arbetsytan före du stänger av det.
Vänta tills verktyget slutar snurra innan du lägger det
ifrån dig.
SPINDELLÅS
Spindellåset (d) finns till för att hindra att spindeln
roterar medan skivor monteras eller avlägsnas.
Använd spindellåset bara när verktyget är avstängt,
urkopplat och har stannat helt.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! För att
minska risken för skada på verktyget,
skall spindellåset inte sitta i medan
verktyget används. Det kan orsaka
skada på verktyget och monterade
tillbehör kan flyga av och orsaka skador.
SVENSKA
Lås spindellåset genom att trycka in
spindellåsknappen och snurra spindeln tills det inte
går att snurra den längre.
Montering och avlägsning av
slip- eller kapskiva (bild 4, 5)
1. Placera verktyget på ett bord med skyddet
uppåt.
2. Passa in bakflänsen (j) rätt mot spindeln (q)
(bild 4).
3. Placera skivan (p) på bakflänsen (j). När en
skiva med upphöjd mitt skall sättas in, bör du
se till att den upphöjda mitten (k) är vänd mot
bakflänsen (j).
4. Skruva fast den gängade klämmuttern (i) vid
spindeln (q) (bild 5):
a. Ringen på den gängade klämmuttern (i)
måste vara vänd mot skivan då en slipskiva
sätts in (bild 5A);
b. Ringen på den gängade klämmuttern (i)
måste vara vänd bort från skivan när en
kapskiva sätts in (bild 5B).
5. Tryck in spindellåsknappen (d) och rotera
spindeln (q) tills den låses fast.
ANVÄNDANDE AV LAMELLSKIVOR
VARNING! Ansamling av
metalldamm. Omfattande användning
av lamellskivor vid användande till
metall kan resultera i ökad risk för
elektrisk stöt. För att minska risken
bör en jordfelsbrytare tillsättas före
användandet och ventilationsskårorna
bör rensas dagligen genom att
man blåser torr komprimerad
luft in i ventilationsskårorna enligt
underhållsinstruktionerna nedan.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
verktygsunderhåll och regelbunden rengöring.
Avtagbara borstar
Motorn kommer automatiskt att stängas av vilket
visar att kolborstarna är nästan helt utslitna och att
verktyget behöver service. Kolborstarna kan inte
underhållas av användaren. För verktyget till en
auktoriserad DEWALT reparatör.
6. Dra åt den gängade klämmuttern (i) med den
medföljande två-pinnars skruvnyckeln.
7. Släpp spindellåset.
8. För att ta av skivan, lossas den gängade
klämmuttern (i) med två-pinnars skruvnyckeln.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
ANVÄNDNING TILL METALL
• När verktyget används till metall, bör du se till
att en jordfelsbrytare (residual current device
- RCD) har tillsatts för att undvika jordfelsrisker
orsakade av metallspån.
• Om elförsörjningen stängs av av jordfelsbrytaren
skall verktyget föras till en auktoriserad DEWALT
reparatör.
VARNING! Under extrema
arbetsförhållanden kan ledande damm
samlas inne i maskinhuset när man
arbetar med metall. Det kan resultera i
att maskinens skyddsisolation minskas
och kan medfölja en potentiell risk för
elektrisk stöt.
För att undvika en ansamling av metallspån inne i
maskinen, rekommenderar vi att ventilationsskårorna
rensas dagligen. Se Underhåll.
Rengöring
VARNING: Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna
(h). Bär ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)
godkända skyddsglasögon när detta
görs.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Använd
enbart mild tvål och en fuktig trasa
för rengöring av plastdelar. Många
hushållsrengöringsmedel innehåller
kemikalier som allvarligt kan skada
plast. Använd inte heller bensin,
terpentin, lack- eller målarfärgsthinner,
kemtvättmedel eller liknande produkter,
då de kan skada plastdelar. Låt aldrig
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
någon del av verktyget i vätska.
99
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING Då andra tillbehör än de som
erbjuds av DEWALT inte har testats med
den här produkten, kan användande
av sådana tillbehör vara farligt. För att
minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DEWALT användas
med den här produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
100
Laddningsbart batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi för
arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör kastas
bort med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av dess
fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur verktyget.
• NiCd och NiMH celler är återvinningsbara.
För dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller kastas bort på
lämpligt sätt.
Uttjänta verktyg
För ditt verktyg till en auktoriserad DEWALT reparatör
där det kommer att kastas bort på ett miljövänligt
sätt.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med
prestationen hos ditt DEWALT verktyg, kan du
helt enkelt lämna tillbaka det till inköpsstället
inom 30 dagar, komplett så som det inköpts
och få pengarna tillbaka eller utbyte av
produkten. Inköpsbevis krävs.
• ETT ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Om du behöver översyn eller preparation
av ditt DEWALT verktyg under de 12 första
månaderna efter inköpet, kommer det att
utföras gratis hos en auktoriserad DEWALT
reparatör. Inköpsbevis krävs. Detta inkluderar
arbetskostnader och reservdelar för elverktyg.
Tillbehör är inte inkluderade.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din DEWALT produkt blir funktionsoduglig
på grund av defekt material eller tillverkning
inom de första 12 månaderna efter inköpet,
garanterar vi att byta ut alla defekta delar utan
betalning eller, om det enligt vår omdöme
är lämpligt, ersätta produkten utan avgift,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts på olämpligt
sätt.
• Inga reparationsförsök av icke
auktoriserade personer har utförts.
• Inköpsbevis kan visas. Denna garanti
erbjuds som en extra förmån och är
utöver lagstadgade konsumenträttigheter.
Använd lämpligt telefonnummer längst
bak i denna bruksanvisning för att hitta din
närmaste auktoriserade DEWALT reparatör.
Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer och fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning,
på Internet på www.2helpU.com.
101
TÜRKÇE
AVUÇIÇI TAŞLAMA MAKINESI
D28065
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı
ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın profesyonel
elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan
birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
D28065
Teknik veriler
Voltaj
V
Voltaj: Sadece
İngiltere ve İrlanda
V
Güç
W
Yüksüz
min-1
Disk çapı
mm
Mil çapı
Ağırlık
kg
* yan kol ve muhafaza dahil ağırlık
Sigortalar
Avrupa
İngiltere ve İrlanda
İngiltere ve İrlanda
EC-Uygunluk Bildirimi
D28065
230
230/115
1250
9000
125
M14
2.1*
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
230 V aletler
13 Amper, fişlerde
115 V aletler
16 Amper, fişlerde
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
DEWALT bu aletlerin ve şarj cihazlarının aşağıdaki
normlara uygun olarak tasarlandığını beyan eder:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT
ile irtibata geçiniz veya kılavuzun arkasına bakınız.
D28065 D28065
LX
QS/GB
LpA (ses basıncı)
dB(A)
90
90
LWA (akustik güç)
dB(A)
101
101
Yüklü RMS ivmelenme değeri
(üç eksenli ölçüm)
m/s2
4.0
5.0
Ses basıncı
belirsizliği (KpA)
Akustik güç
belirsizliği (KWA)
dB(A)
3
3
dB(A)
3
3
Direktör, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
Horst Grossmann
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi
olmaksızın kullanılırsa, engellenmemesi
halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
102
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Almanya
03/2007
TÜRKÇE
Genel Güvenlik Kuralları
UYARI! Tüm talimatları okuyunuz.
Aşağıda açıklanan bütün talimatlara
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.
Aşağıda belirtilen bütün uyarılarda geçen
“elektrikli alet” terimi, ana şebekeden güç
alan (kablolu) elektrikli aletinizi veya pil
ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
kullanmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanı
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile adaptör
fişleri kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler
ve uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
temas etmesini engelleyin. Vücudunuzun
topraklanması halinde elektrik çarpması riski
artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmur veya ıslak koşullara
maruz bırakmayın. Bir elektrik aletinin içine
giren su elektrik çarpması riskini artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrik aletini
taşımak, çekmek veya prizden çekmek üzere
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, keskin köşeler
veya hareketli parçalardan uzak tutun.
Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltmaktadır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağ duyunuzu
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya ilaç,
alkol veya başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
Güvenlik teçhizatı kullanın. Her zaman
göz koruması kullanın. Uygun koşullarda
kullanılan toz maskesi, kaymaz emniyet
ayakkabıları, kask veya duyma koruması
gibi güvenlik teçhizatı kişisel yaralanmaları
azaltacaktır.
Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Prize
takmadan önce anahtarın kapalı konumda
olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri
parmağınız anahtar üzerindeyken taşımak veya
anahtarı açık konumdaki elektrikli aletleri prize
takmak kazalara yol açacaktır.
Elektrikli aleti açık konuma getirmeden önce
varsa ayar anahtarını veya ayarlı penseyi
çıkarın. Elektrikli aletin bir dönen parçasına
bağlı kalan bir ayarlı pense veya anahtar kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. Her
zaman için uygun ayak basacak yer bulun
ve dengenizi sağlayın. Böylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol
edilebilecektir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın. Bu cihazların
kullanımı tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. İşinizi
ancak doğru elektrikli alet tasarlandığı amaç
doğrultusunda daha iyi ve daha güvenli bir
şekilde yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Anahtar ile kontrol
edilemeyen herhangi bir elektrikli alet
tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli
aletleri saklamadan önce fişi elektrik
kaynağından çekin. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla çalışması
riskini azaltır.
103
TÜRKÇE
d)
e)
f)
g)
Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz
kullanıcıların elinde çok tehlikelidir.
Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlantılarını,
parçaların kırık olup olmadığını ve
elektrikli aletlerin çalışmasını etkileyebilecek
başka koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin tamirini
yaptırın. Kazaların pek çoğu bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin uçlu
kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma olasılığı
daha az, kontrolü daha kolaydır.
Elektrikli alet, aksesuarlar, alet parçaları ve
benzerlerini bu talimatlara uygun olarak ve
çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önüne
alarak, elektrikli aletin tasarım amacına
uygun şekilde kullanın. Elektrikli aletin amacı
dışındaki işlemlerde kullanılması tehlikeli
durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir görevlisi
tarafından sadece aynı yedek parçalar
kullanılarak tamir edilmesini sağlayın. Bu
şekilde elektrikli aletin güvenliği sağlanmış
olacaktır.
İlave Özel Güvenlik Kuralları
a) Bu elektrikli alet bir öğütücü, zımpara makinesi,
tel fırça, cilalayıcı ya da kesici olarak kullanmak
üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli alet ile verilen
tüm güvenlik uyarıları, talimatlar, resimli
açıklamalar ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda
açıklanan bütün talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanmaya yol
açabilir.
b) Üretici firma tarafından özel olarak
tasarlanmamış ve tavsiye edilmemiş aksesuarları
kullanmayın. Bunun nedeni, aksesuarın elektrikli
aletinize eklenebileceği ancak güvenli bir çalışma
temin etmeyeceğidir.
c) Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli alet
üzerinde yazan maksimum hıza eşit olmalıdır.
İlgili nominal hızından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılabilir ve etrafa saçılabilir.
d) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite oranı içinde olmalıdır. Yanlış
ebatlı aksesuarlar yeteri kadar korunamaz ve
kontrol edilemez.
104
e) Çark, flanş, disk taban ya da diğer aksesuarların
mil çapı elektrikli aletin miline tam olarak
uymalıdır. Elektrikli aletin montaj donanımına
uymayan mil çapına sahip aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
f) Hasar görmüş aksesuarları kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarları inceleyin, örneğin
zımpara diski talaş ve çatlaklara karşı, disk tabanı
çatlak, kopma ya da aşırı kullanıma karşı, tel
fırçayı gevşek ya da kırık tellere karşı kontrol
edin. Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
hasar olup olmadığını kontrol edin ya da sağlam
aksesuar takın. Aksesuarın incelenmesi ve
monte edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki
insanları dönen aksesuar düzleminden uzakta
tutun ve bir dakika boyunca elektrikli aleti boşta
ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test süresince
hasarlı aksesuarlar normal olarak kırılarak
dağılacaktır.
g) Kişisel koruyucu ekipman giyin. Uygulamaya
bağlı olarak yüz kalkanı, koruyucu gözlük ya
da güvenlik gözlükleri kullanın. Yeri geldiğinde
küçük aşındırıcı maddeleri ya da iş parçalarını
durduran toz maskesi, işitme sistemi koruyucuları,
eldiven ve iş önlüğü giyin. Göz koruması, çeşitli
işlemler sonucu açığa çıkan uçar parçacıkları
durdurabilmelidir. Toz maskesi ya da gaz maskesi
yaptığınız işlem sonucu açığa çıkan partikülleri
filtreleyebilmelidir. Uzun süreli yüksek şiddetli
gürültüye maruz kalma işitme kaybına neden
olabilir.
h) Çevrede bulunan şahısları çalışma alanından
uzakta güvenli bir mesafede tutun. Çalışma
alanına giren şahıslar kişisel koruyucu ekipman
giymelidir. İş parçası ya da kırık bir aksesuara ait
parçacıklar fırlayabilir ve çalışma alanının yakın
çevresinde yaralanmalara neden olabilir.
i) Kesim aksesuarlarının gizli sargı devrelerine
ya da kendi kablosuna temas edebileceği bir işi
yaparken elektrikli aleti sadece izoleli kavrama
yüzeyleri ile tutun. “Canlı” (enerjili) kablo ucuna
temas eden kesim aksesuarı, elektrikli aletin
maruz kalan metal parçalarını “canlı” tutarak
kullanıcının çarpılmasına neden olabilir.
j) Kabloyu dönen aksesuardan uzak tutun. Kontrolü
kaybederseniz kablo kesilebilir ya da kopabilir
ve eliniz ya da kolunuz dönen aksesuar içine
çekilebilir.
k) Aksesuar tamamen durmadıkça elektrikli aleti
asla yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi
yakalayabilir ve elektrikli aleti kontrolünüzden
çıkarabilir.
TÜRKÇE
l) Elektrikli aleti yanınızda taşırken çalıştırmayın.
Kaza ile temas halinde, dönen aksesuar giysinize
takılabilir, aksesuarı vücudunuza doğru çekebilir.
m) Elektrikli aletin hava çıkışlarını düzenli olarak
temizleyin. Motor fanı, tozu muhafaza içine
çeker ve aşırı metal toplanması elektriksel tehlike
yaratabilir.
n) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yakınında
çalıştırmayın. Kıvılcım bu malzemeleri
tutuşturabilir.
o) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarlar kullanmayın.
Su ya da diğer sıvı soğutucuların kullanılması
elektrik çarpması ya da şok ile sonuçlanabilir.
Öğütme ve Zımpara Kesme
İşlemleri için Özel Güvenlik
Uyarıları
a) SSadece elektrikli aletiniz için tavsiye edilen
disk türlerini ve seçilen disk için tasarlanmış
özel muhafazayı kullanın. Elektrikli alet için
tasarlanmamış olan diskler yeteri kadar koruma
yapamazlar ve güvenli değillerdir.
b) Muhafazanın elektrikli alete güvenli bir
şekilde bağlanması ve maksimum güvenlik için
konumlandırılması gerekir, böylece kullanıcı,
diskin az bir kısmına maruz kalacaktır. Muhafaza,
kullanıcının kırılan disk parçacıklarından ve disk
ile istenmeyen temaslardan korunmasına yardımcı
olur.
c) Diskler sadece önerilen uygulamalar için
kullanılmalıdır. Örneğin: kesme diskinin kenarı
ile öğütme işlemi yapmayın. Zımpara kesici diskler
çevresel öğütme için tasarlanmıştır, bu disklere
uygulanan yan kuvvetler diskleri parçalayabilir.
d) Her zaman seçilen disk için doğru ebat ve
şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın. Uygun
disk flanşları diski destekler ve disk kırılması
olasılığını azaltır. Kesme diski flanşları öğütücü
disk flanşlarından farklı olabilir.
e) Daha büyük elektrikli aletler için yıpranmış
diskler kullanmayın. Daha büyük elektrikli aletler
için tasarlanmış disk daha küçük bir aletin yüksek
hızları için uygun değildir ve parçalanabilir.
Geri Tepme Nedenleri ve
Operatörün Korunması
• Geri tepme sıkışık, bağlı ya da kötü hizalandırılmış
diske, tel fırçaya ya da flap diske karşı ani
reaksiyondur, kontrolsüz bir kesme aletinin yukarı
kalkmasına ve çalışma alanından operatöre doğru
fırlamasına neden olur.
• Disk sıkıştığında ya da iş parçası tarafından sıkıca
bağlı kaldığında, disk durur ve motorun tepkisi
üniteyi operatöre ya da operatörden uzağa doğru
hızla sürer.
• Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya
yanlış çalıştırma prosedürleri veya çalıştırma
şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda verilen
önlemler alınarak engellenebilir:
• Üniteyi her iki elle sıkıca tutmaya devam edin,
vücudunuzu ve kolunuzu geri tepme kuvvetine
karşı koyacak şekilde konumlandırın. Doğru
önlemler alınırsa geri tepme kuvvetleri operatör
tarafından kontrol altına alınabilir.
• Diskin dönüşü engellendiğinde ya da herhangi
bir nedenle kesime ara vermek gerektiğinde tetiği
serbest bırakın ve disk tamamen duruncaya kadar
üniteyi malzeme içinde hareketsiz tutun. Asla
üniteyi iş parçasından çıkarmaya çalışmayın ya
da disk hareket ederken üniteyi geri çekmeyin
yoksa geri tepme olabilir. Diskin engellenme
nedenlerini ortadan kaldırmak için inceleme yapın
ve düzeltici önlemler alın.
• İş parçasında kesme aletini yeniden çalıştırırken
diskin malzemeye bağlı olmadığını kontrol
edin. Disk dönüşü engelleniyorsa alet yeniden
başlatılırken kalkınabilir ya da geri tepebilir.
• Disk sıkışması ve geri tepme tehlikesini en
aza indirmek için büyük panelleri destekleyin.
Büyük paneller kendi ağırlıkları altında bükülme
eğilimindedir. Destek her iki kenardan, kesim
hattının yanında ve panelin kenarı yakınında panel
altına yerleştirilmelidir.
ALET ÜZERINDEKI ETIKETLER
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
alet üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki piktografları
göstermektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Emniyet gözlükleri takın.
Kulak koruması kullanın.
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Avuçiçi taşlama makinesi
1 Muhafaza
1 Titreşim azaltıcı yan kol
1 Flanş seti
1 İki-pimli somun anahtarı
105
TÜRKÇE
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
• Nakliye sırasında alet, parçalar veya aksesuarlarda
ortaya çıkabilecek hasar olup olmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyarak
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
KULLANIM ALANI
D28065 dayanıklı açısal taşlama makinesi, çeşitli
çalışma yerlerinde (ör. inşaat şantiyeleri) profesyonel
taşlama işlemleri için tasarlanmıştır. NEMLI
KOŞULLARDA veya yanıcı sıvılar ya da gazların
bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu dayanıklı açısal taşlama makineleri, profesyonel
elektrikli aletlerdir. ÇOCUKLARIN aletle temas
etmesine izin vermeyin. Bu aletin deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanıldığı zamanlarda gözetim
gereklidir.
a. Tetik anahtarı
b. Kilit açık düğmesi
c. Kilit kapalı düğmesi
d. Mil kilit düğmesi
e. Muhafaza
f. Dust Ejection System™ (Toz Boşaltma Sistemi)
g. Yan kol
h. Yan kol deliği
I. Cıvata sıkma somunu
j. Destek flanşı
Elektrik emniyeti
DEWALT aletiniz EN 50144 normuna uygun
olarak iki kez izole edilmiştir; bu nedenle
topraklama kablosuna gerek yoktur.
UYARI: 15 Voltluk üniteler, birincil ve
ikincil sargı arasında bir topraklama
bölmesi olan bir arıza güvenlikli yalıtım
transformatörü yoluyla çalıştırılmalıdır.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin güç girişine uygun
bir onaylanmış uzatma kablosu kullanın (teknik verilere
bakınız).
106
Minimum iletken boyutu 1.5 mm2’dir. Bir kablo
makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın. Ayrıca aşağıdaki tabloya bakın.
İletken boyutu (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Voltaj Amper
115
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
230
0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
Kablo sınıfı (Amperes)
6
10
15
20
25
15
25
30
45
Kablo sınıfı (Amper)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 10 15 20
10 10 15 20 20
15 15 20 25 25
20 20 25
–
–
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 10
10 10 10 10 15
15 15 15 15 20
20 20 20 20 25
60
10
15
20
25
–
–
6
6
15
15
20
–
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Montaj ve ayarların
yapılmasından önce, herhangi bir
ayar yapmaya veya eklentileri ya
da aksesuarları çıkarmaya/takmaya
başlamadan her zaman aleti kapatın ve
aletin güç kaynağı bağlantısını kesin. Aleti
tekrar bağlamadan önce, aletin kapalı
olmasını sağlamak için tetik anahtarını
bastırarak serbest bırakın.
Yan kolun takılması
Yan kolu (g), dişli kutusunun herhangi bir tarafındaki
deliklerin birisine (h) sıkıca vidalayın.
Muhafazanın Montajı
MUHAFAZANIN MONTAJI VE ÇIKARILMASI
(ŞEK. 2)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikelerini azaltmak için, herhangi
bir ayar yapmadan ya da ek parça
veya aksesuarları çıkarmadan/monte
etmeden önce aleti kapatın ve aletin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Aleti tekrar
bağlamadan önce, aletin kapalı olmasını
sağlamak için tetik anahtarını bastırarak
serbest bırakın.
TÜRKÇE
DİKKAT: Bu taşlama makinesinde
muhafazalar kullanılmalıdır.
1. Açısal taşlama makinesini mil yukarı gelecek
şekilde bir masa üzerine yerleştirin.
2. Kenetleme kilidini (I) serbest bırakın ve
muhafazayı (e) gösterildiği şekilde aletin üzerinde
tutun.
3. Tırnaklarla (m) çentikleri (n) aynı hizaya getirin.
4. Muhafazayı aşağıya bastırın ve istenen konuma
doğru döndürün.
5. Gerekli olursa, vidayı (o) sıkarak kenetleme
kuvvetini artırırın.
6. Kenetleme kilidini (l) sıkın.
7. Muhafazayı çıkarmak için, kenetleme kilidini
serbest bırakın
DİKKAT: Muhafaza, ayar kıskacı ile
sıkıştırılamıyorsa aleti kullanmayın. Kişisel
yaralanma tehlikesini azaltmak için,
aleti ve muhafazayı bir servis merkezine
götürerek muhafazanın onarılması ya da
değiştirilmesini sağlayın.
DİKKAT: Aletin hasar görme tehlikesini
azaltmak için, sıkıştırma kolu açık
konumdayken ayar vidasını sıkıştırmayın.
Muhafaza ya da montaj göbeğinde
algılanamayan bir hasar meydana
gelebilir.
KULLANIM
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikelerini azaltmak için, herhangi
bir ayar yapmadan ya da ek parça
veya aksesuarları çıkarmadan/monte
etmeden önce aleti kapatın ve aletin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Aleti tekrar
bağlamadan önce, aletin kapalı olmasını
sağlamak için tetik anahtarını bastırarak
serbest bırakın.
Tetik Anahtarı (şek. 3)
DİKKAT: Aletin çalışmaya başlaması
sırasında, kullanırken ve disk ya da
aksesuar dönmeyi durduruncaya kadar
kontrolü sağlamak için yan kolu ve gövdeyi
sıkıca tutun. Aleti bir kenara koymadan
önce diskin tamamen durmuş olduğundan
emin olun.
NOT: Aletin istenmeyen şekilde hareket etmesini
önlemek için, yük koşulları altında aleti açık veya kapalı
konuma getirmeyin. Çalışma yüzeyine dokunmadan
önce taşlama makinesinin son hıza ulaşmasına izin
verin. Aleti kapatmadan önce çalışma yüzeyinden yukarı
kaldırın. Aleti yere koymadan önce durmasını bekleyin.
1. Aleti açık konuma getirmek için, kilit kapalı
düğmesine (c) basarken tetik anahtarına (a) basın.
2. Aleti kapalı konuma getirmek için, tetik anahtarını
serbest bırakın.
KILIT AÇIK DÜĞMESI
Kilit açık düğmesi (b), uzun süreli uygulamalarda daha
rahat çalışılmasını sağlar. Aleti kilit açık konumuna
getirmek için, tetik anahtarına (a) bastıktan sonra
kilit açık düğmesine (b) basın. Tetik anahtarı serbest
bırakıldıktan sonra alet çalışmaya devam edecektir.
Aletin kilidini açmak için, tetik anahtarına basarak
serbest bırakın. Bu işlem aletin durmasına sebep
olacaktır.
DİKKAT: Aletin çalışmaya başlaması
sırasında, kullanırken ve disk ya da
aksesuar dönmeyi durduruncaya kadar
kontrolü sağlamak için yan kolu ve gövdeyi
sıkıca tutun. Aleti bir kenara koymadan
önce diskin tamamen durmuş olduğundan
emin olun.
DİKKAT: Aletin çalışma yüzeyine temas
etmesinden önce tam hıza erişmesine izin
verin. Aleti kapatmadan önce çalışma
yüzeyinden yukarı kaldırın.
MIL KILIDI
Mil kilidi (d), disk takma ve çıkarma sırasında milin
dönmesini önlemek için kullanılır. Mil kilidini sadece
aletin kapalı olduğu, güç kaynağı bağlantısının kesilmiş
olduğu veya tamamen durduğu hallerde kullanın.
DİKKAT: Alete hasar verme tehlikesini
azaltmak için, alet çalışırken mil kilidini
bağlamayın. Alet hasar görecek ve bağlı
aksesuarın dönmesi duracak, muhtemelen
yaralanmaya neden olacaktır.
Kilidi etkinleştirmek için mil kilit düğmesine basın ve
mili çeviremeyeceğiniz ana kadar çevirmeye devam
edin.
Bir taşlama veya kesme diskinin
takılması ve çıkarılması (şek. 4, 5)
1. Aleti muhafaza yukarı gelecek şekilde bir masa
üzerine yerleştirin.
2. Destek flanşını (j) doğru biçimde mil üzerine (q)
yerleştirin (şek. 4).
3. Diski (p) destek flanşı (j) üzerine yerleştirin.
Çıkıntılı merkezi olan bir disk takarken, çıkıntılı
merkezin (k) destek flanşına (j) bakmasına dikkat
edin.
4. Dişli sıkıştırma somununu (i) mil üzerine (q)
vidalayın (şek. 5):
107
TÜRKÇE
a. Dişli sıkıştırma somunu üzerindeki halka (i) bir
taşlama diskinin takılması sırasında diske doğru
bakmalıdır (şek. 5A);
b. Dişli sıkıştırma somunu üzerindeki halka (i) bir
kesme diskinin takılması sırasında diskten diğer
tarafa bakmalıdır (şek. 5B).
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
5. Mil kilitleme düğmesine (d) basın ve yerine
kilitlenene kadar mili (q) döndürün.
6. Dişli sıkıştırma somununu (i) verilen iki pimli
somun anahtarı ile sıkın.
7. Mil kilidini serbest bırakın.
8. Diski çıkarmak için, dişli sıkıştırma somununu (i)
iki pimli somun anahtarı ile gevşetin.
METAL UYGULAMALARI
• Aleti metal uygulamalarda kullanırken, metal
talaşından kaynaklanan artık riskleri önlemek için
bir artık akım cihazının (RCD) takılı olduğundan
emin olun.
• Güç kaynağı RCD tarafından kesilirse, aleti bir
DEWALT yetkili servisine götürün.
UYARI: Zorlu çalışma koşullarında,
metal ile çalışırken, iletken toz, makine
gövdesinin içinde birikebilir. Bu da makine
içindeki koruyucu yalıtımın bozulmasına ve
potansiyel elektrik çarpması riskinin ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
Makine içinde metal talaşı birikmesini önlemek için,
havalandırma yuvalarının günlük olarak temizlenmesi
tavsiye edilir. Bakım bölümüne bakınız.
KANAT DISKLERININ KULLANILMASI
UYARI: Metal tozu oluşumu. Metal
uygulamalarda kanat disklerinin aşırı
oranda kullanılması, elektrik çarpması
riskinin artmasına sebep olabilir. Bu riski
azaltmak için, kullanmadan önce bir RCD
takın ve havalandırma yuvalarını aşağıdaki
bakım talimatlarına uygun olarak kuru
basınçlı hava kullanarak günlük bazda
temizleyin.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin
uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun
bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
Aşınmış fırçalar
Motorun kendiliğinden kapanması halinde, karbon
fırçalarının aşındığı ve alete bakım yapılması gerektiği
anlaşılmalıdır. Karbon fırçalarının bakım ve onarımı
kullanıcı tarafından yapılamaz. Aletinizi bir DEWALT
yetkili servisine götürün.
108
Temizleme
UYARI: Hava boşaltma deliklerinde (h) ve
etrafında toz toplanması halinde bu tozu
ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) onaylı göz
koruması kullanın.
DİKKAT: Temizleme işlemi sırasında,
plastik parçalar üzerinde sadece hafif
bir sabun ve nemli bez kullanın. Evde
kullanılan temizlik maddelerinin çoğu
plastik için ciddi zararlar teşkil edecek
kimyasallar içerebilir. Ayrıca, plastik
parçalara ciddi zararlar verebileceği için
benzin, terebentin, lake veya boya inceltici,
kuru temizleme sıvıları veya benzer ürünler
kullanmayın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içinde
daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenler
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, bu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle
birlikte sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla
birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek
isterseniz ya da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel
atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için
ayırın.
TÜRKÇE
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını sağlamaktadır.
Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin
evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin atık sahalarında
toplanması veya yeni bir ürün aldığınızda satıcı
tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir imkan
sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için, lütfen
ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi yapan bir
yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi
ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve
bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ
MEMNUNİYET GARANTİSİ •
DEWALT aletinizin performansından tam
olarak memnun kalmazsanız, satın almanızdan
sonra 30 gün içinde satın aldığınız yere iade
ederek parasını geri alabilir veya başka aletle
değiştirebilirsiniz. Satın alındığına dair bir kanıtın
ibraz edilmesi zorunludur.
• BİR YILLIK ÜCRETSİZ SERVİS
SÖZLEŞMESİ •
Satın alma tarihinden itibaren 12 aylık süre
içinde DEWALT aletiniz için bakım veya
servis hizmetine ihtiyaç duymanız halinde, bu
hizmetler ücretsiz olarak bir DEWALT tamir
acentesi tarafından yapılacaktır. Satın alındığına
dair bir kanıtın ibraz edilmesi zorunludur. Bu
hizmet Elektrikli Aletlerin işçilik ve yedek parça
maliyetlerini de içerir. Aksesuarlar hariçtir.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
Şarj edilebilir pil takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde
şarj edilmelidir. Pil takımının teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat ederek
imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• NiCd ve NiMH hücreleri yeniden
değerlendirilebilir özelliktedir. Bunları satıcınıza
veya bir yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
İstenmeyen aletler
Aletinizin çevreye zarar vermeden uygun biçimde imha
edilmesi için bir yetkili DEWALT servisine götürün.
DEWALT ürününüzün satın alma tarihinden
itibaren 12 aylık süre içinde kusurlu malzeme
veya işçilik nedeniyle arıza yapması halinde,
bütün kusurlu parçaları ücretsiz olarak
değiştirmeyi veya karar yetkisi bize ait olmak
üzere üniteyi ücretsiz olarak değiştirmeyi
aşağıdaki şartlara tabi olarak garanti ederiz:
• Ürünün hatalı kullanılmamış olması.
• Yetkisi olmayan kişilerce tamir girişiminde
bulunulmamış olması.
• Satın alma tarihine ilişkin belgenin ibraz
edilmesi. Bu garanti fazladan bir avantaj
olarak sunulmaktadır ve tüketicilerin yasal
haklarına ilavedir.
En yakındaki DEWALT yetkili tamir acentesinin
yerini öğrenmek için, bu kılavuzun arkasındaki
uygun telefon numarasını kullanınız. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT tamir acentelerinin
listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları şu internet adresinde mevcuttur:
www.2helpU.com.
109
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΓΩΝΙΑΚΌ ΤΡΟΧΌ (ΛΕΙΑΝΤΉΡΑ)
D28065
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων
και η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν
από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των
επαγγελματικών χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας, καθορίζει
μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να έχει σαν
αποτέλεσμα ζημιά σε περιουσιακά
στοιχεία.
Τεχνικά δεδομένα
D28065
Τάση
V
230
Τάση: Για το Η.Β.
και την Ιρλανδία μόνο)
V
230/115
Ισχύς
W
1250
Ταχύτητα χωρίς
φορτίο
λεπτά-1
9000
Διάμετρος τροχού
mm
125
Διάμετρος
σπειρώματος άξονα
M14
Βάρος
kg
2.1*
* το βάρος περιλαμβάνει την πλευρική χειρολαβή
και τον προφυλακτήρα
Ασφάλειες
Ευρώπη
Για το Ηνωμένο
Βασίλειο και την
Ιρλανδία
Για το Ηνωμένο
Βασίλειο και την
Ιρλανδία
230 V για εργαλεία
10 Amperes, ένταση
230 V για εργαλεία
13 Amperes, στα βύσματα
115 V για εργαλεία
16 Amperes, στα βύσματα
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε
αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
110
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της ΕΕ
D28065
Η εταιρία DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα εργαλεία
και οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί σε συμμόρφωση
με τις εξής οδηγίες και πρότυπα:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745-1,
EN 50144-2-3, prEN 60745-2-3x, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την εταιρία DEWALT στην
παρακάτω διεύθυνση, ή αναφερθείτε στο πίσω
μέρος του εγχειριδίου.
D28065 D28065
LX
QS/GB
dB(A)
90
90
dB(A)
101
101
LpA (ηχητική πίεση)
LWA (ακουστική ισχύς)
Ζυγισμένη τιμή
επιτάχυνσης RMS
(τριαξονικές μετρήσεις) m/s2
Αβεβαιότητα πίεσης
dB(A)
ήχου (KpA)
Αβεβαιότητα ακουστικής
ισχύος (KWA)
dB(A)
4,0
5,0
3
3
3
3
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Διευθυντής του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης Προϊόντων
Horst Grossmann
β)
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Germany
γ)
03/2007
δ)
Γενικοί κανονισμοί ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
των οδηγιών που περιγράφονται
παρακάτω μπορεί να έχει σαν
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
ή και σοβαρό τραυματισμό. Ο όρος
“ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις που αναφέρονται
παρακάτω, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από
την κύρια παροχή ηλεκτροδότησης, ή
σε εργαλείο με ασύρματη δυνατότητα
λειτουργίας (με μπαταρία).
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
ε)
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Αποφύγετε την επαφή του σώματος με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για
τη μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε κουρασμένος
(-η), ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ, ή φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς
χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί
να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.
β) Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η
χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες,
θα μειώσει την πιθανότητα προσωπικού
τραυματισμού.
γ) Αποφυγή απροσδόκητης ενεργοποίησης.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην
κλειστή (off) θέση πριν συνδέσετε στην
πρίζα το εργαλείο. Η μεταφορά ενός
εργαλείου με το δάκτυλό σας στο διακόπτη,
111
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων με
ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν
αιτία ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενους με τη σκόνη
κινδύνους.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μη χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε
το κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή
σας. Το σωστό για κάθε χρήση εργαλείο θα
κάνει τη δουλειά για την οποία προορίζεται
καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, στο
βαθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε.
β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή
ηλεκτροδότησης πριν την πραγματοποίηση
οποιωνδήποτε ρυθμίσεων, την αλλαγή
παρελκομένων, ή την αποθήκευση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτού του είδους
τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο
απροσδόκητης λειτουργίας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
112
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων,
για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί
από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν
συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τις μύτες κλπ, σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες και με τρόπο
που ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο
τύπο ηλεκτρικού εργαλείου, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την
εργασία που θα πραγματοποιηθεί. Η
χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές απ’ αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι συγκεκριμένοι
κανονισμοί ασφαλείας
α) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
για λειτουργία ως γωνιακός τροχός
(λειαντήρας), τριβείο, συρματόβουρτσα,
στιλβωτής, ή εργαλείο κοπής. Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες,
τις εικόνες και προδιαγραφές που παρέχονται
με το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
των οδηγιών που περιγράφονται παρακάτω
μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή
και σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
β) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν
έχουν σχεδιαστεί και συσταθεί συγκεκριμένα
από τον κατασκευαστή εργαλείων. Το
γεγονός και μόνο ότι ένα εργαλείο μπορεί να
προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό σας εργαλείο, δεν
εγγυάται την ασφαλή του λειτουργία.
γ) Η αποτιμημένη ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που είναι σημειωμένη
στο ηλεκτρικό εργαλείο. Παρελκόμενα που
υποβάλλονται σε μεγαλύτερη ταχύτητα από
την αποτιμημένη γι’ αυτά, μπορεί να σπάσουν
και να πεταχτούν από το εργαλείο.
δ) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου σας πρέπει να είναι εντός των
ορίων αποτίμησης του ηλεκτρικού εργαλείου
σας. Παρελκόμενα με μη κατάλληλες
διαστάσεις δεν μπορούν να προφυλαχτούν ή
ελεγχθούν επαρκώς.
ε) Το μέγεθος της οπής σπειρώματος των
τροχών, φλαντζών, πελμάτων υποστήριξης
ή άλλων παρελκομένων, πρέπει να ταιριάζει
επακριβώς με το μέγεθος του σπειρώματος
άξονα του ηλεκτρικού εργαλείου.
Παρελκόμενα με οπές σπειρώματος που δεν
ταιριάζουν με το υλικό προσαρμογής του
ηλεκτρικού εργαλείου, θα περιστρέφονται
χωρίς ισορροπία, θα δονούνται υπερβολικά
και μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
στ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που έχουν
υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρήστε το κάθε παρελκόμενο, όπως
τροχούς λείανσης, για τυχόν θραύσματα
ή ρωγμές, εγκοπές ή υπερβολική φθορά
και τη συρματόβουρτσα για τυχόν χαλαρά
ή σπασμένα συρματάκια. Εάν σας πέσει
το ηλεκτρικό εργαλείο, επιθεωρήστε
το για τυχόν ζημιά ή εγκαταστήστε
παρελκόμενο που δεν έχει υποστεί ζημιά.
Μετά την επιθεώρηση και την εγκατάσταση
παρελκόμενου, απομακρύνετε το σώμα σας
και κάθε παρευρισκόμενο άτομο από το
επίπεδο του περιστρεφόμενου παρελκόμενου
και λειτουργήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη
μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα λεπτό.
Τα παρελκόμενα που έχουν υποστεί ζημιά θα
σπάσουν συνήθως κατά τη διάρκεια αυτής της
δοκιμής.
ζ) Φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε
μάσκα προσώπου ή γυαλιά ασφαλείας. Όπως
είναι κατάλληλο, φοράτε μάσκα κατά της
σκόνης, προστατευτικά αυτιών, γάντια και
ποδιά εργαστηρίου που μπορεί να σταματήσει
μικρά λειαντικά θραύσματα ή θραύσματα
του τεμαχίου εργασίας. Τα προστατευτικά
γυαλιά πρέπει να μπορούν να σταματούν
εκτοξευόμενα τεμάχια που παράγονται από
διάφορες εργασίες. Η μάσκα κατά της σκόνης
ή ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι σε θέση
να φιλτράρουν σωματίδια που παράγονται
από την εργασία σας. Τυχόν παρατεταμένη
έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει κώφωση.
η) Διατηρείτε τα παρευρισκόμενα άτομα σε
απόσταση ασφαλείας από την περιοχή
εργασίας. Οποιοσδήποτε εισέρχεται
στην περιοχή εργασίας πρέπει να φοράει
προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα
από το τεμάχιο εργασίας ή από σπασμένο
παρελκόμενο μπορεί να εκτοξευτούν μακριά
και να προκαλέσουν τραυματισμό πέρα από
την άμεση περιοχή εργασίας.
θ) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από
τις μονωμένες επιφάνειες χειρολαβής όταν
εκτελείτε κάποια λειτουργία κατά την οποία
το παρελκόμενο κοπής μπορεί να έρθει σ’
επαφή με κρυμμένη καλωδίωση ή με το ίδιο
του το καλώδιο. Εάν το παρελκόμενο κοπής
έρθει σ’ επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο,
μπορεί να εκθέσει τα μεταλλικά εξαρτήματα
του ηλεκτρικού εργαλείου σε ηλεκτρική τάση
και να προκαλέσει την ηλεκτροπληξία του
χειριστή.
ι) Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε
τον έλεγχο, το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή
τσακιστεί και το χέρι σας μπορεί να τραβηχτεί
στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο.
ια) Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω έως ότου έχει σταματήσει τελείως
το παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αρπάξει την επιφάνεια
και να τραβήξει το ηλεκτρικό εργαλείο
προκαλώντας την απώλεια ελέγχου του.
ιβ) Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
όταν το μεταφέρετε στο πλάι σας. Τυχόν
απροσδόκητη επαφή με το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αρπάξει τα ρούχα σας,
τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα σας.
ιγ) Καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς
του ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας
του μοτέρ θα τραβήξει τη σκόνη εντός
του περιβλήματος και τυχόν υπερβολική
συσσώρευση θραυσμάτων μετάλλου μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
ιδ) Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά
σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των υλικών.
113
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ιε) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που
απαιτούν υγρά ψυκτικά. Η χρήση νερού ή
άλλων υγρών ψυκτικών μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
συγκεκριμένες για λειτουργίες
τροχίσματος και λειαντικής
κοπής
α) Χρησιμοποιείτε μόνο τροχούς τύπων που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό σας εργαλείο
και το συγκεκριμένο προφυλακτήρα που
είναι σχεδιασμένος για τον επιλεγμένο
τροχό. Τροχοί για τους οποίους το ηλεκτρικό
εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί, δεν μπορούν
να προφυλαχτούν επαρκώς και δεν είναι
ασφαλείς.
β) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι ασφαλώς
προσαρτημένος στο ηλεκτρικό εργαλείο και
τοποθετημένος για μέγιστη ασφάλεια, έτσι
ώστε να είναι εκτεθειμένη η ελάχιστη δυνατή
επιφάνεια του τροχού προς το χειριστή. Ο
προφυλακτήρας βοηθά στην προστασία του
χειριστή από θραύσματα σπασμένου τροχού
και απροσδόκητη επαφή με τον τροχό.
γ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: μην τροχίζετε με την πλευρά
του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί κοπής
προορίζονται για περιφερικό τρόχισμα. Η
εφαρμογή πλευρικών δυνάμεων σ’ αυτούς
τους τροχούς μπορεί να προκαλέσει τη θραύση
τους.
δ) Χρησιμοποιείτε πάντα φλάντζες τροχών που
δεν έχουν υποστεί ζημιά και που έχουν το
σωστό μέγεθος και σχήμα για τον τροχό που
επιλέξατε. Οι κατάλληλες φλάτζες τροχών
υποστηρίζουν τον τροχό, μειώνοντας έτσι
την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τροχούς κοπής μπορεί να είναι
διαφορετικές από τις φλάντζες για τροχούς
τροχίσματος.
ε) Μη χρησιμοποιείτε τροχούς από μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φθαρεί.
Τροχός που προορίζεται για μεγαλύτερο
ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλος για
τις υψηλότερες ταχύτητες του μικρότερου
εργαλείου και μπορεί να υποστεί θραύση.
114
Αιτίες ανάδρομης ώθησης
και αποτροπή τους από το
χειριστή
• Η ανάδρομη ώθηση είναι μια ξαφνική
αντίδραση σε τροχό που έχει μαγκώσει,
που είναι στρεβλωμένος ή ακατάλληλα
ευθυγραμμισμένος, ή σε συρματόβουρτσα ή
δίσκο πτερυγίων που προκαλεί το ανασήκωμα
ενός ανεξέλεγκτου εργαλείου κοπής και την
έξοδό του από το τεμάχιο εργασίας και προς
το μέρος του χειριστή.
• Όταν ο τροχός έχει μαγκώσει ή αρπαχτεί
σφικτά από το τεμάχιο εργασίας, τότε το
τροχός χάνει τη στήριξή του (“στολάρει”)
και η αντίδραση του μοτέρ οδηγεί τη μονάδα
απότομα προς τα πίσω ή μακριά από το
χειριστή.
• Η ανάδρομη ώθηση είναι το αποτέλεσμα
κακομεταχείρισης του εργαλείου ή και
εσφαλμένων διαδικασιών χειρισμού ή
συνθηκών και μπορεί να αποφευχθεί με τις
κατάλληλες προφυλάξεις που παρέχονται
παρακάτω:
• Διατηρήστε σταθερό κράτημα της μονάδας
με τα δύο σας χέρια και τοποθετήστε το
σώμα σας και το βραχίονά σας έτσι ώστε
να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις
ανάδρομης ώθησης. Οι δυνάμεις ανάδρομης
ώθησης μπορούν να ελεγχθούν από το χειριστή
εάν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.
• Όταν ο τροχός έχει μαγκώσει, ή όταν η
κοπή διακόπτεται για οποιονδήποτε λόγο,
απελευθερώστε τη σκανδάλη και κρατήστε
τη μονάδα ακίνητη στο υλικό έως ότου
σταματήσει τελείως ο τροχός. Μην επιχειρείτε
ποτέ να αφαιρέσετε τη μονάδα από το τεμάχιο
εργασίας ή να τραβήξετε τη μονάδα προς
τα πίσω όταν ο τροχός βρίσκεται σε κίνηση,
διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάδρομη
ώθηση. Ερευνήστε και λάβετε προφυλακτικές
ενέργειες για να εξαλείψετε την αιτία του
μαγκώματος του τροχού.
• Όταν επανεκκινείτε ένα εργαλείο κοπής στο
τεμάχιο εργασίας, ελέγξτε ότι ο τροχός δεν
έχει εμπλακεί στο υλικό. Εάν ο τροχός έχει
μαγκώσει, μπορεί να “ανέβει” ή να ωθηθεί
προς τα πίσω από το τεμάχιο εργασίας κατά
την επανεκκίνηση του εργαλείου.
• Υποστηρίξτε τα μεγάλα πλαίσια για
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μαγκώματος
και ανάδρομης ώθησης του τροχού. Τα
μεγάλα πλαίσια τείνουν να λυγίζουν κάτω από
το ίδιο τους το βάρος. Πρέπει να τοποθετηθεί
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
υποστήριξη κάτω από το πλαίσιο και στις δύο
πλευρές, κοντά τη γραμμή κοπής και κοντά
στις άκρες του πλαισίου.
ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ
Επιπλέον των πικτογραμμάτων σε αυτό το
εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο εργαλείο δείχνουν τα
εξής πικτογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη
χρήση.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
Αυτοί οι βαριάς χρήσης γωνιακοί τροχοί
(λειαντήρες) είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία. ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ'
επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν
άπειροι χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κουμπί ασφάλισης στη θέση ΟΝ
c. Κουμπί ασφάλισης στη θέση OFF
d. Κουμπί ασφάλισης άξονα σπειρώσεων
e. Προφυλακτήρας
f. Σύστημα εκβολής σκόνης (Dust Ejection
System™)
g. Πλευρική χειρολαβή
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
h. Οπή πλευρικής χειρολαβής
i. Παξιμάδι σφιγκτήρα με σπειρώσεις
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 γωνιακό τροχό (λειαντήρα)
1 προφυλακτήρα
1 πλευρική χειρολαβή με προστασία κατά
δονήσεων
1 σετ φλάντζες
1 κλειδί δύο πείρων
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχηματικό σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη
λειτουργία.
Περιγραφή (εικόνα 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
προσωπικός τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο βαριάς χρήσης γωνιακός τροχός (λειαντήρας)
D28065 είναι σχεδιασμένος για επαγγελματική
λείανση σε διάφορους χώρους εργασίας (όπως,
χώρους κατασκευής). ΜΗ χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή
παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
j. Φλάντζα υποστήριξης
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το εργαλείο DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN
50144, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να
λειτουργούν μονάδες 15 V μέσω
μετασχηματιστή απομόνωσης
προστασίας από βλάβη με φραγμό
γείωσης ανάμεσα στον κύριο και τον
δευτερεύοντα οπλισμό.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης,
κατάλληλο για τις προδιαγραφές ισχύος αυτού του
εργαλείου (δείτε τα τεχνικά δεδομένα).
Το ελάχιστο μέγεθος αγωγού είναι 1,5 mm2. Όταν
χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, να ξετυλίγετε
πάντα το καρούλι τελείως. Αναφερθείτε επίσης
στον παρακάτω πίνακα.
Μέγεθος αγωγού
(mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Αποτίμηση καλωδίου
(Amperes)
6
10
15
20
25
115
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Μήκος καλωδίου (m)
7.5 15
Τάση
(Volt)
115
230
25
30
45
60
Amperes Αποτίμηση καλωδίου
(Amperes)
0 – 2.0
6
6
6
6
6 10
2.1 – 3.4
6
6
6
6
6 15
3.5 – 5.0
6
6 10 15 20 20
5.1 – 7.0
10 10 15 20 20 25
7.1 – 12.0
15 15 20 25 25 –
12.1 – 20.0 20 20 25
–
–
–
0 – 2.0
6
6
6
6
6
6
2.1 – 3.4
6
6
6
6
6
6
3.5 – 5.0
6
6
6
6 10 15
5.1 – 7.0
10 10 10 10 15 15
7.1 – 12.0
15 15 15 15 20 20
12.1 – 20.0 20 20 20 20 25 –
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση,
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την πηγή
τροφοδοσίας πριν κάνετε οποιαδήποτε
ρύθμιση ή πριν αφαιρέσετε /
εγκαταστήσετε εξαρτήματα ή
παρελκόμενα. Πριν επανασυνδέσετε
το εργαλείο, πιέστε και αφήστε το
διακόπτη σκανδάλης του εργαλείου
για να βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο
είναι απενεργοποιημένο.
Προσαρμογή της πλευρικής
χειρολαβής
Βιδώστε σφιχτά την πλευρική χειρολαβή (g) σε
μία από τις οπές (h) σε μία από τις πλευρές του
κιβωτίου γραναζιών.
Προσαρμογή προφυλακτήρα
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΑΦΑΊΡΕΣΗ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΑ (ΕΙΚΌΝΑ 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για τη μείωση
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε / εγκαταστήσετε
εξαρτήματα ή παρελκόμενα. Πριν
επανασυνδέσετε το εργαλείο, πιέστε
και αφήστε το διακόπτη σκανδάλης
του εργαλείου για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο.
116
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να
χρησιμοποιούνται προφυλακτήρες με
το λειαντήρα.
1. Τοποθετήστε το γωνιακό τροχό (λειαντήρα)
στο τραπέζι, με τον άξονα σπειρωμάτων προς
τα επάνω.
2. Αφήστε το μηχανισμό σύσφιξης (l) και
κρατήστε τον προφυλακτήρα (e) πάνω από το
εργαλείο όπως φαίνεται.
3. Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές (m) με τις
εγκοπές (n).
4. Πιέστε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω και
περιστρέψτε τον στην επιθυμητή θέση.
5. Εάν χρειάζεται, αυξήστε τη δύναμη σύσφιξης
σφίγγοντας τη βίδα (o).
6. Σφίξτε το μηχανισμό σύσφιξης (l) .
7. Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα,
απελευθερώστε το μηχανισμό σύσφιξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν μπορείτε
να σφίξετε τον προφυλακτήρα με
το σφιγκτήρα προσαρμογής, μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, προσκομίστε το
εργαλείο και τον προφυλακτήρα
σε κέντρο επισκευών / συντήρησης
για επισκευή ή αντικατάσταση του
προφυλακτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για μείωση του κινδύνου
ζημιάς στο εργαλείο, μη σφίγγετε τη
ρυθμιζόμενη βίδα με το μοχλό του
σφιγκτήρα στην ανοικτή θέση. Μπορεί
να προκληθεί μη εντοπίσιμη ζημιά
στον προφυλακτήρα ή την πλήμνη
προσαρμογής.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για τη μείωση
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε / εγκαταστήσετε
εξαρτήματα ή παρελκόμενα. Πριν
επανασυνδέσετε το εργαλείο, πιέστε
και αφήστε το διακόπτη σκανδάλης
του εργαλείου για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο.
Διακόπτης σκανδάλης (Εικ. 3)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατάτε την πλευρική
λαβή και το σώμα του εργαλείου
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
σταθερά για να διατηρήσετε τον
έλεγχο του εργαλείου κατά την
ενεργοποίηση και κατά τη χρήση και
έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται
ο τροχός ή το παρελκόμενο.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει
σταματήσει πλήρως πριν βάλετε το
εργαλείο κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
απροσδόκητης κίνησης του εργαλείου, μην
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το εργαλείο κατά
τις συνθήκες φόρτωσης. Αφήστε το λειαντήρα
να λειτουργήσει στην πλήρη ταχύτητα πριν
αγγίξετε την επιφάνεια εργασίας. Ανασηκώστε
το εργαλείο από την επιφάνεια εργασίας πριν το
απενεργοποιήσετε (θέση OFF). Αφήστε το εργαλείο
να σταματήσει να περιστρέφεται πριν το αφήσετε
κάτω.
1. Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε το
διακόπτη σκανδάλης (a) ενώ πιέζετε το κουμπί
ασφάλισης στη θέση OFF (c).
2. Απενεργοποιήστε το εργαλείο
απελευθερώνοντας το διακόπτη σκανδάλης.
ΚΟΥΜΠΊ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΟΝ
Το κουμπί ασφάλισης στη θέση ΟΝ (b) προσφέρει
μεγαλύτερη άνεση σε παρατεταμένες εφαρμογές.
Για να κλειδώσετε το εργαλείο στη θέση On, πιέστε
το διακόπτη σκανδάλης (a), και κατόπιν πιέστε το
κουμπί ασφάλισης στη θέση ΟΝ (b). Το εργαλείο
θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά την απελευθέρωση
του διακόπτη σκανδάλης. Για να ξεκλειδώσετε το
εργαλείο, πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
σκανδάλης. Αυτό θα σταματήσει το εργαλείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατάτε την πλευρική
λαβή και το σώμα του εργαλείου
σταθερά για να διατηρήσετε τον
έλεγχο του εργαλείου κατά την
ενεργοποίηση και κατά τη χρήση και
έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται
ο τροχός ή το παρελκόμενο.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει
σταματήσει πλήρως πριν βάλετε το
εργαλείο κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήστε το εργαλείο να
φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα πριν
αγγίξετε το εργαλείο στο τεμάχιο
εργασίας. Ανασηκώστε το εργαλείο
από την επιφάνεια εργασίας πριν το
απενεργοποιήσετε (θέση OFF).
ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΆΞΟΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ
Ο πείρος του άξονα σπειρωμάτων (d) διατίθεται
για την αποτροπή της περιστροφής του άξονα
σπειρωμάτων κατά την εγκατάσταση ή αφαίρεση
των τροχών. Λειτουργείτε τον άξονα σπειρωμάτων
μόνο όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο,
αποσυνδεμένο από την πηγή τροφοδοσίας και έχει
σταματήσει τελείως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μείωση του
κινδύνου ζημιάς στο εργαλείο,
μην εμπλέκετε την ασφάλιση
του άξονα σπειρωμάτων όταν
λειτουργεί το εργαλείο. Μπορεί να
προκύψει ζημιά στο εργαλείο και το
προσαρτημένο παρελκόμενο μπορεί να
αποπροσαρτηθεί περιστρεφόμενο, με
πιθανή πρόκληση τραυματισμού.
Για εμπλοκή της ασφάλειας, πιέστε το κουμπί
ασφάλισης του άξονα σπειρωμάτων και
περιστρέψτε τον άξονα σπειρωμάτων έως ότου να
μην μπορείτε να τον περιστρέψετε πλέον.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
δίσκου λείανσης ή κοπής
(εικ. 4, 5)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο στο τραπέζι, με τον
προφυλακτήρα προς τα πάνω.
2. Τοποθετήστε σωστά τη φλάντζα υποστήριξης
(j) μέσα στον άξονα σπειρωμάτων (q) (εικ. 4).
3. Τοποθετήστε το δίσκο (p) πάνω στη φλάντζα
υποστήριξης (j). Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο
με υπερυψωμένο κέντρο, βεβαιωθείτε ότι το
υπερυψωμένο κέντρο (k) κοιτάζει προς τη
φλάντζα υποστήριξης (j).
4. Βιδώστε το παξιμάδι σφιγκτήρα με σπειρώσεις
(i) στον άξονα σπειρωμάτων (q) (εικ. 5)
a. Ο δακτύλιος στο παξιμάδι σφιγκτήρα με
σπειρώσεις (i) πρέπει να 'βλέπει' προς το
δίσκο όταν τοποθετείτε ένα δίσκο λείανσης
(fig. 5A),
b. Ο δακτύλιος στο παξιμάδι σφιγκτήρα με
σπειρώσεις (i) πρέπει να 'βλέπει' μακριά από
το δίσκο όταν τοποθετείτε ένα δίσκο κοπής
(εικ. 5B).
5. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης άξονα
σπειρώσεων (d) και περιστρέψτε τον άξονα
σπειρώσεων (q) έως ότου κλειδώσει στη θέση
του.
6. Σφίξτε το παξιμάδι σφιγκτήρα με σπειρώσεις
(i) με το κλειδί δύο πείρων που παρέχεται.
7. Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης άξονα
σπειρώσεων.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
8. Για να αφαιρέσετε το δίσκο, χαλαρώστε το
παξιμάδι σφιγκτήρα με σπειρώσεις (i) με το
κλειδί δύο πείρων.
να συντηρήσει τις ψήκτρες άνθρακα. Φέρτε το
εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
DEWALT για συντήρηση.
ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΕ ΜΈΤΑΛΛΑ
• Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
εφαρμογές σε μέταλλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εισάγει μια συσκευή παραμένοντος ρεύματος
(RCD) προς αποφυγή ορισμένων κινδύνων που
προέρχονται από μεταλλικά ρινίσματα.
• Εάν η παροχή ρεύματος διακοπεί από την
RCD, φέρτε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της DEWALT για επισκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες
συνθήκες εργασίας, μπορεί να
συσσωρευτεί αγώγιμη σκόνη μέσα
στο περίβλημα του μηχανήματος
όταν εργάζεστε με μέταλλα. Αυτό
μπορεί να επιφέρει την υποβάθμιση
της προστατευτικής μόνωσης στο
μηχάνημα με ενδεχόμενο κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση μεταλλικών
ρινισμάτων στο μηχάνημα, συνιστούμε να
καθαρίζετε καθημερινά τις εγκοπές εξαερισμού.
Αναφερθείτε στην ενότητα Συντήρηση.
ΧΡΉΣΗ ΔΊΣΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΊΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Συσσώρευση
μεταλλικής σκόνης Η παρατεταμένη
χρήση των δίσκων πτερυγίων σε
εφαρμογές σε μέταλλα μπορεί να
προκαλέσει αυξημένη πιθανότητα
ηλεκτροπληξίας Για τη μείωση του
κινδύνου, εισάγετε μια συσκευή
παραμένοντος ρεύματος (RCD) πριν
τη χρήση και καθαρίζετε καθημερινά
τις εγκοπές εξαερισμού φυσώντας
ξηρό πεπιεσμένο αέρα στις εγκοπές
εξαερισμού σύμφωνα με τις οδηγίες
συντήρησης.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει
σχεδιαστεί για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη
συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία
εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό του.
Ψήκτρες διακοπής λειτουργίας
Ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα να
λειτουργεί υποδεικνύοντας ότι οι ψήκτρες
άνθρακα έχουν σχεδόν φθαρεί και ότι το εργαλείο
χρειάζεται συντήρηση. Ο χρήστης δεν μπορεί
118
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη έξω
από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα
κάθε φορά που βλέπετε τη συλλογή
αυτών γύρω από τους αεραγωγούς
(h). Φοράτε προστατευτικά γυαλιά
προδιαγραφής ANSI Z87.1 (CAN/CSA
Z94.3) όταν πραγματοποιείτε αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον καθαρισμό,
χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο σαπούνι και
υγρό πανάκι στα πλαστικά τμήματα.
Πολλά οικιακά καθαριστικά περιέχουν
χημικές ουσίες που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε
πλαστικά. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε
βενζίνη, τερεβινθίνη, βερνικόχρωμα
ή διαλύτες χρωμάτων, υγρά στεγνού
καθαρισμού ή παρόμοια προϊόντα
που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή
ζημιά σε πλαστικά εξαρτήματα. Μην
αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο εργαλείο. Μην βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
οποιοδήποτε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των παρελκομένων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα
από τη DEWALT παρελκόμενα μ’ αυτό
το προϊόν.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν
δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το
προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην
αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Επαναφορτιζόμενο πακέτο
μπαταριών
Το πακέτο μπαταριών μεγάλης διάρκειας
λειτουργίας πρέπει να επαναφορτίζεται όταν
αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για
εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας
ζωής του, απορρίψτε το με τρόπο που σέβεται το
περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό κέντρο
ανακύκλωσης. Τα πακέτα μπαταριών που
έχουν συλλεχθεί, θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Εργαλεία που δεν χρειάζεστε
πια
Προσκομίστε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο συντήρησης της DEWALT όπου
και θα απορριφθεί με τρόπο ασφαλή για το
περιβάλλον.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε
να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΕΓΓΥΗΣΗ
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ •
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος (η) με την
απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλά
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, στην ίδια
κατάσταση που το είχατε αγοράσει, στο
κατάστημα απ’ όπου το αγοράσατε, για να
λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας
ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν. Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή επισκευή του
εργαλείου DEWALT που αγοράσατε εντός
12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς,
αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης
της DEWALT Πρέπει να προσκομίσετε
απόδειξη αγοράς. Το συμβόλαιο αυτό
καλύπτει το κόστος εργασίας και
ανταλλακτικών για ηλεκτρικά εργαλεία.
Εξαιρούνται τα παρελκόμενα.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DeWALT που αγοράσατε
παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών
υλικών ή εργασίας σε διάστημα 12
μηνών από την ημερομηνία αγοράς του,
εγγυώμαστε τη δωρεάν αντικατάσταση
όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων,
ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Το προϊόν δεν έχει υποστεί
κακομεταχείριση.
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Έχει προσκομιστεί απόδειξη της
ημερομηνίας αγοράς. Η παρούσα
εγγύηση προσφέρεται ως πρόσθετη
παροχή και είναι επιπλέον των νομικών
δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Για τη διεύθυνση του κοντινότερου σε σας
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
της DEWALT, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου που
βρίσκεται στο πίσω μέρος του παρόντος
εγχειριδίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά
την πώληση στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.2helpU.com.
120
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
647788-00
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
03/07
Download PDF

advertising