DC759 | DeWalt DC759 CORDLESS DRILL instruction manual

370000 - 40 LT
DC727KA
DC728
DC729
DC756
DC757
DC759
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
3
B
14
4
C
4
D
2
3
1
2
E
F
G
5
LATVIEŠU
BEZVADU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT elektroinstrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ātrums bez noslodzes
1. pārnesums
2. pārnesums
Maks. griezes moments
Spīļpatronas dziļums
Maksimālais urbšanas
dziļums tēraudā/koksnē
Svars (bez akumulatora)
V
DC727KA DC728
12
14,4
10/11
10/11
DC729
18
10/11
DC756
12
10/11
DC757
14,4
10/11
DC759
18
10/11
min-1
min-1
Nm
mm
0-400
0-1400
32
10
0-400
0-1400
35
10
0-400
0-1400
40
10
0-400
0-1400
35
13
0-400
0-1400
40
13
0-400
0-1400
44
13
mm
kg
10/25
1,4
10/32
1,4
10/38
1,4
13/28
1,4
13/35
1,4
13/38
1,4
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte) dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte) dB(A)
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Urbšana metālā
Vibrāciju emisijas vērtība
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Skrūvēšana bez triecienrežīma
Vibrāciju emisijas vērtība
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
6
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
LATVIEŠU
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks
Svars
V
Ah
kg
DE9075
NiCd
12
2,4
0,65
DE9092
NiCd
14,4
2,4
0,7
DE9096
NiCd
18
2,4
0,97
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,7
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,68
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
0,97
DE9140
litija jonu
14,4
2,0
0,58
DE9180
litija jonu
18
2,0
0,68
VAC
min
kg
DE9116
230
NiCd/NiMH
40
(2,0 Ah akumulatori)
0,4
DE9135
230
NiCd/ NiMH/ litija jonu
40
(2,0 Ah akumulatori)
0,52
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
DE9095
NiCd
18
2,0
0,97
Drošinātāji
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
EK atbilstības deklarācija
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK (no
2009. g. 29. dec.), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009.
7
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
d)
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
8
e)
f)
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
LATVIEŠU
f)
g)
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi urbjmašīnām
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
9
LATVIEŠU
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un jūs
varat zaudēt kontroli pār to.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
• Ekspluatācijas laikā uzgaļi un instruments
sakarst. Lai tiem varētu pieskarties, valkājiet
cimdus.
• Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DE9116/DE9135
akumulatoru lādētājiem.
10
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva. Nebāziet tajā elektrību vadošus
priekšmetus. Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
LATVIEŠU
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājam DE9116 ir piemēroti 7,2–18 V NiCd un
NiMH akumulatori.
Lādētājam DE9135 ir piemēroti 7,2–18 V NiCd,
NiMH un litija jonu akumulatori.
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Lādēšanas gaita
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva. Nebāziet tajā elektrību vadošus
priekšmetus. Elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risks.
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (11) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru. Vienmērīgi
mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu NiCd, NiMH un litija
jonu akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, pirms lietošanas uzsākšanas
lādējiet to vismaz 10 stundas.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes pakāpi.
Uzlādes statuss
uzlādē
––––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
–– – –– –
akumulators ir jānomaina
•••••••••••
kļūme
•• •• •• ••
Automātiska atsvaidze
Automātiskās atsvaidzes režīmā atsevišķi
akumulatoru elementi tiek uzlādēti vai vienādoti, lai
sniegtu maksimālo jaudu. Akumulatoru vajadzētu
atsvaidzināt reizi nedēļā vai tad, ja tā jauda ir
mazinājusies.
Lai veiktu atsvaidzi, ievietojiet akumulatoru
lādētājā, kā parasti. Atstājiet akumulatoru lādētājā
vismaz 10 stundas.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
Litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar elektronisku
aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret
pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
11
LATVIEŠU
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BĪSTAMI! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora korpuss
ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst
ievietot lādētājā. Akumulatoru
nedrīkst lauzt, nomest zemē vai
bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru
vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu
triecienu, ticis nomests vai citādi ir
bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu,
pārsists ar āmuru, samīdīts). Var
rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs
trieciens. Bojāti akumulatori jānogādā
apkopes centrā, lai tos nodotu
pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NIĶEĻA
KADMIJA (NICD) VAI NIĶEĻA METĀLA HIDRĪDA
(NIMH) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
• Lietojot akumulatoru nepiemērotos
12
apstākļos vai temperatūrā, var rasties
neliela akumulatora šķidruma noplūde no
elementiem. Tas neliecina par problēmu.
Tomēr, ja ārējais hermētiskais slānis ir bojāts:
a. un akumulatoru šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties vairākas minūtes skalojiet skarto
vietu ar ziepēm un ūdeni;
b. un akumulatoru šķidrums nokļūst acīs,
vismaz 10 minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni
un nekavējoties meklējiet medicīnisku
palīdzību. (Piezīme medicīniskai palīdzībai.
Šis šķidrums ir 25–35 % kālija hidroksīda
šķīdums.)
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
Brīdinājums! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulatora aizsargaizsegs
(B. att.)
Komplektācijā atrodas akumulatora aizsargaizsegs,
ar ko nosedz atvienota akumulatora kontaktus.
Ja šis aizsargaizsegs nav uzstādīts, vaļīgi metāla
priekšmeti var izraisīt kontaktos īssavienojumu,
radot ugunsgrēka risku un sabojājot akumulatoru.
1. Pirms akumulatora (9) ievietošanas lādētājā
vai instrumentā noņemiet aizsargaizsegu (13).
2. Pēc akumulatora izņemšanas no lādētāja
vai instrumenta nekavējoties uz kontaktiem
novietojiet aizsargaizsegu.
BRĪDINĀJUMS! Pirms atvienota
akumulatora novietošanas glabāšanā
LATVIEŠU
vai pārnēsāšanas tam ir jāuzstāda
aizsargaizsegs.
Akumulators (A. att.)
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus,
jo citi var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot instrumentu
AKUMULATORA VEIDS
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai
Modeļi DC729 un DC759 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru (NiMH, NiCd, litija jonu).
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina
Modeļi DC728 un DC757 darbojas ar 14,4 voltu
akumulatoru (NiMH, NiCd, litija jonu).
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C temperatūrā
Modeļi DC727KA un DC756 darbojas ar 12 voltu
akumulatoru (NiMH, NiCd).
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
PIEZĪME. Uzglabāšanas laikā litija jonu
akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var uzglabāt 5 gadus.
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā
NiMH, NiCd+ un litija jonu akumulatoru
nedrīkst sadedzināt
Paredzēts NiMH un NiCd akumulatoru
uzlādēšanai
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis
1 akumulatoru lādētājs
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Akumulators tiek lādēts
Akumulators ir uzlādēts
Akumulators ir bojāts
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru
2 akumulatori
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori un lādētāji.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šie bezvadu urbjmašīnas/skrūvgrieža modeļi
DC727KA/DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759 ir
13
LATVIEŠU
paredzēti profesionāliem urbšanas un skrūvēšanas
darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu.
Ja šo instrumentu ekspluatē nepieredzējuši
operatori, viņi ir jāuzrauga.
1. regulējama ātruma slēdzis
2. turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
3. divu pārnesumu slēdzis
4. režīma izvēles slēdzis / griezes momenta
regulēšanas ripa
5. regulēšanas ripas iestatījumi
6. spīļpatrona bez atslēgas
7. uzgaļa turētājs
8. rokturis
9. akumulators
10. atlaišanas pogas
11. lādētājs
12. uzlādes indikators (sarkans)
Automātisks vārpstas bloķētājs
Pārnesumam esot nemainīgam, aktivizējas
automātiskais vārpstas bloķētājs. Spīļpatronas
uzmavu var viegli pagriezt ar vienu roku, turot
instrumentu ar otru roku.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Pārbaudiet arī to, vai lādētāja spriegums atbilst
elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
14
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pirms salikšanas un regulēšanas
akumulators ir obligāti jāizņem ārā.
Pirms akumulatora ievietošanas vai
izņemšanas instruments ir jāizslēdz.
Lietojiet tikai DEWALT akumulatorus un
lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā
(A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet instrumenta pamatni ar roktura
ierobu.
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan klikšķis
un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(10) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
Uzgaļu ievietošana un izņemšana (A., C. att.)
• Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (14)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet
uzgaļa kātu.
• Ievietojiet uzgali spīļpatronā līdz galam un
pirms pievilkšanas nedaudz paceliet augšup.
• Cieši pievelciet, griežot uzmavu
pulksteņrādītāja virzienā.
• Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
Darbības režīma izvēle vai griezes momenta
regulēšana (D. att.)
Šī instrumenta ripu iespējams iestatīt 17 pozīcijās,
lai griezes momentu noregulētu atbilstoši skrūvju
izmēram un apstrādājamajam materiālam. Lai
LATVIEŠU
uzzinātu par griezes momenta regulēšanu, sk.
sadaļu „Skrūvēšana”.
• Izvēlieties urbšanas režīmu vai griezes
momentu, savietojiet regulēšanas ripas (4)
simbolu vai ciparu ar indikatoru uz korpusa.
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (E. att.)
• Lai izvēlētu turpgaitas/atpakaļgaitas rotāciju,
lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (2), kā
attēlots (sk. bultiņas uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Divu pārnesumu slēdzis (F. att.)
Instruments ir aprīkots ar divu pārnesumu slēdzi
(3), lai mainītu ātruma un griezes momenta
attiecību.
1 mazs ātrums / liels griezes moments
(lielu caurumu urbšanai, lielu skrūvju
skrūvēšanai)
2 liels ātrums / mazs griezes moments
(mazāku caurumu urbšanai)
Datus par nominālo ātrumu skatiet tehniskajos
datos.
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pārnesumu slēdzim jābūt nospiestam līdz
galam uz priekšu vai atpakaļ.
Darba laikā vai tad, kad instruments
darbojas ar pilnu jaudu, nedrīkst mainīt
pārnesumu.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
Norādījumi par ekspluatāciju
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus
un spēkā esošos normatīvos aktus.
Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu
spiedienu.
Pareizs rokas novietojums (A.,
G. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
korpusa augšpusē, bet otru — uz roktura (8).
Ieslēgšana un izslēgšana (A., E. att.)
• Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (1).
• Spiežot spēcīgāk uz regulējamā ātruma
slēdža, instrumenta ātrums ir lielāks, un otrādi.
• Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
• Lai instrumentu nofiksētu izslēgtā pozīcijā,
virziet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (2) vidējā
pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS! Instruments ir aprīkots
ar bremzēm, lai apturētu instrumentu,
tiklīdz ir pilnībā atlaists regulējama
ātruma slēdzis.
Skrūvēšana (A. att.)
• Ar bīdņa (2) palīdzību uzstādiet turpgaitas/
atpakaļgaitas rotāciju.
• Uzstādiet regulēšanas ripu (4) pozīcijā 1 un
sāciet skrūvēt (ar mazu griezes momentu).
• Ja sajūgs saslēdzas pārāk ātri, noregulējiet
ripu, lai pēc vajadzības palielinātu griezes
momentu.
Urbšana (A. att.)
• Ar regulēšanas ripas (4) palīdzību izvēlieties
urbšanas režīmu.
• Izvēlieties turpgaitas rotāciju.
Urbšana metālā
• Urbjot metālā, izmantojiet griešanas smērvielu.
zņēmums ir čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez
smērvielas.
Urbšana koksnē
• Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali.
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
15
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Šim lādētājam lietotājs nedrīkst pats veikt apkopi.
Lādētājā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var
veikt apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
16
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis D EWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
D EWALT nodrošina D EWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo D EWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. D EWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas
videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu, NiCd un NiMH elementus iespējams
pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim
LATVIEŠU
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti
vai likvidēti.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
В
Тип
Число оборотов х.х.
1-я скорость
об/мин
2-я скорость
об/мин
Макс. крутящий момент
Нм
Патрон
мм
Максимальный диаметр сверления
в металле/дереве
мм
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
DC727KA DC728
12
14,4
10
10
DC729
18
10
DC756
12
10
DC757
14,4
10
DC759
18
10
0–400
0-1,400
32
10
0–400
0-1,400
35
10
0–400
0-1,400
40
10
0–400
0-1,400
35
13
0–400
0-1,400
40
13
0–400
0-1,400
44
13
10/25
1,4
10/32
1,4
10/38
1,4
13/28
1,4
13/35
1,4
13/38
1,4
дБ(A)
75
75
75
75
75
75
дБ(А)
дБ(А)
3
94
3
94
3
94
3
94
3
94
3
94
дБ(А)
3
3
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
Значения вибрационного воздействия
ah, D =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Заворачивание без удара
Значения вибрационного воздействия
ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
18
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
РУССКИЙ ЯЗЫК
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
В
Ач
кг
DE9075
NiCd
12
2,4
0,65
DE9092
NiCd
14,4
2,4
0,7
DE9096
NiCd
18
2,4
0,97
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,7
В
Ач
кг
DE9501
NiMH
12
2,6
0,68
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
0,97
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Зарядное устройство
Напряжение сети
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,4
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
DE9095
NiCd
18
2,0
0,97
10 ампер, электросеть
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/ЕС, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
20
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
d)
e)
f)
g)
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
22
b)
c)
d)
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
РУССКИЙ ЯЗЫК
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
• Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
• Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DE9116/DE9135.
• Следите, чтобы руки были сухими,
чистыми и без следов масла или
смазки. Настоятельно рекомендуется
использовать резиновые перчатки.
Это улучшит контроль над
инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара,поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
24
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или вилка
повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать 2
зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9116 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства
(11) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Процесс зарядки
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для
согревания/охлаждения
аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ брызгайте и не погружайте в воду
или другие жидкости.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
о него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность.
Однако, если повреждено наружное
уплотнение:
26
a. и аккумуляторная жидкость попала на
кожу, сразу же смойте ее водой с мылом
в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской помощью.
(Справка для врача: Жидкость
представляет собой 25-30% раствор
гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. B)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Снимите защитный колпачок (13) прежде,
чем вставить аккумулятор (9) в зарядное
устройство или электроинструмент.
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор
Используйте только
с аккумуляторными батареями марки
DEWALT, другие аккумуляторы могут
взорваться, что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента!
Аккумулятор (Рис. А)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DC729 и DC759 работают от
18 В аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion).
Модели DC728 и DC757 работают от
14,4 В аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion).
Не погружайте аккумулятор в воду.
Модели DC727KA и DC756 работают от
12 В аккумуляторов (NiCd, NiMH).
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Рекомендации по хранению
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение полностью заряженными.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
ЗЗаряжает Li-Ion аккумуляторы.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
1
1
2
1
1
1
Аккумуляторная дрель/винтоверт
Зарядное устройство
Аккумулятора
Чемодан
Руководство по эксплуатации
Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша аккумуляторная дрель/винтоверт
DC727KA/DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759
предназначена для профессиональных работ
по сверлению и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
1 Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2 Переключатель направления вращения
(реверса)
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
3 Переключатель скоростей
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
4 Муфта выбора режима работы/установки
крутящего момента
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
5 Шкала установок
6 Быстрозажимной патрон
7 Держатель насадок
8 Рукоятка
9 Аккумулятор
10 Кнопки фиксации аккумулятора
11 Зарядное устройство
12 Индикатор зарядки (красный)
Автоматическая блокировка шпинделя
После выключения электродрели происходит
автоматическая блокировка шпинделя.
В результате муфту патрона легко можно
повернуть одной рукой, удерживая инструмент
в другой руке.
28
ВНИМАНИЕ:
• Перед сборкой и регулировкой
инструмента всегда снимайте
аккумулятор.
• Перед установкой или снятием
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
• Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с риской внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(10) и извлеките аккумулятор из ручки
инструмента.
1. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка и извлечение насадок (Рис. А
и С)
• Раскройте патрон поворачивая муфту (14)
в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Вставьте насадку в патрон до конца
и слегка приподнимите ее, прежде чем
затянуть.
• Надежно затяните патрон, поворачивая
муфту в направлении по часовой стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
Выбор режима работы или регулировка
крутящего момента (Рис. D)
Поворотная муфта данной дрели имеет 17
позиций для регулировки величины крутящего
момента в соответствии с размером самореза
и материалом заготовки. Дополнительные
сведения о регулировке крутящего момента см.
в разделе «Заворачивание».
• Выберите режим сверления или крутящий
момент, совместив соответствующий
символ или цифру на муфте (4)
с указателем на корпусе.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. Е)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (2),
как показано на рисунке (см. стрелки на
корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
2-х позиционный переключатель
скоростей (Рис. F)
Данный инструмент снабжен двухпозиционным
переключателем скоростей (3), чтобы менять
соотношение скорости/крутящего момента.
1 Низкая скорость/высокий крутящий
момент (сверление больших отверстий,
заворачивание саморезов)
2 Высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление отверстий малого диаметра)
Скорость вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
ВНИМАНИЕ:
• Всегда сдвигайте клавишу
переключателя скоростей вперед или
назад до упора.
• Не меняйте положение
переключателя при максимальной
скорости вращения двигателя или во
время операции.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных труб
и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за рукоятку (8), другой
рукой удерживайте верхнюю часть редуктора.
Сверление в дереве
• Используйте сверла соответствующего
типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Включение и выключение (Рис. А и Е)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
• Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (2) в среднее
положение.
ВНИМАНИЕ: Дрель оснащена
тормозом, который останавливает
вращение двигателя, если полностью
отпустить клавишу выключателя.
Заворачивание (Рис. А)
• Выберите направление вращения при
помощи переключателя реверса (2).
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
• Установите муфту установки крутящего
момента (4) в позицию 1 и начинайте
заворачивание (низкий крутящий момент).
• При заклинивании насадки или самореза
с помощью муфты увеличьте крутящий
момент.
Сверление (Рис. А)
• Установите режим сверления, вращая
кольцо переключателя (4).
• Выберите вращение вперед.
Сверление в металле
• При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и медь,
которые нужно сверлить без смазки.
30
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
РУССКИЙ ЯЗЫК
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма D E WALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
 Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с инструмента.
 Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
zst00202498 - 02-04-2013
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
LATVIEŠU
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
BEZVADU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
18 В LI-ION АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ 11
©
DC727K
DC728K
BEZVADU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ 10
©
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising