D25901K | DeWalt D25901K DEMOLITION HAMMER instruction manual

599111-70 SK
D25899
D25901
D25941
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
3
Obr. 4
Obr. 5
4
Obr. 6
Obr. 7
5
Obr. 8
6
BÚRACIE KLADIVO D25899/D25901/D25941
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Kmitočet
Prúd
Príkon
Frekvencia úderov
Energia úderu
Skľučovadlo
Pozície nastavenia sekáča
Hmotnosť
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
Poistky:
náradie 230 V
D25899
230
50
7,2/15,0
1500
2040
25
SDS- max®
D25901
230
50
8,5/14,8
1500
1040 - 2040
5 – 25
SDS- max®
12
9,6
12
10,6
D25941
230
50
8,9/15,5
1600
1620
30.6
šesťhranná
násada 19 mm
12
13,1
10 A v napájacej sieti
UPOZORNENIE: Použitie bez
výstražných bezpečnostných
symbolov označuje možné hroziace
nebezpečenstvo, ktoré v prípade
nedodržania môže mať za následok
hmotné škody na majetku.
Popis: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis opisuje stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne
návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto
symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo, ktoré v prípade
nedodržania pokynov, bude mať
za následok smrť alebo vážne
zranenie.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Označuje možnosť
hroziaceho nebezpečenstva, ktoré
v prípade nedodržania pokynov, môže
mať za následok smrť alebo vážne
zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje možnosť
hroziaceho nebezpečenstva, ktoré
v prípade nedodržania pokynov, môže
mať za následok drobné alebo mierne
zranenie.
7
Údaje boli merané v súlade s normami EN 60745 a 2000/14/EC.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Odchýlka K
dB(A)
dB(A)
dB
D25899
(230 V)
86
100
3
D25899
(115 V)
86
100
3
D25901
(230 V)
89
100
3
D25901
(115 V)
89
100
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
12
7,9
7,9
Sekanie, Celková úroveň vibrácií ah = m/s2 12
2
1,5
1,5
1,7
1,7
Odchýlka K
m/s
D25941
(230 V)
91
102
3
D25941
(115 V)
91
102
3
8,8
1,5
8,8
1,5
Deklarovaná úroveň vibrácií bola meraná
v súlade so štandardnou skúšobnou metódou
podľa normy EN60745 a môže sa použiť na
porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež
použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
2000/14/EC, príloha VI: zaručený akustický
výkon LWA 105 dB(A)
VAROVANIE: Úroveň vibrácií pri
aktuálnom použití elektrického náradia
sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. To môže viesť k významnému
podceneniu následkov vplyvu vibrácií,
pokiaľ sa náradie takýmto spôsobom
pravidelne používa.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Úradne zodpovedný orgán:
TÜV Rheinland Group
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln, Germany
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
15.08.2007
Do odhadovanej doby, kedy je obsluha
v priebehu doby práce vystavená vibráciám, je
treba do výpočtu zahrnúť taktiež dobu, počas
ktorej je náradie vypnuté a dobu, kedy ide
naprázdno.
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
Týmto spôsobom môže byť počas práce účinok
úrovne vibrácií značne znížený.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE: Preveďte vhodné
opatrenie na ochranu sluchu.
ES Prehlásenie o zhode vrámci EÚ
VA R O VA N I E ! Z o z n á m t e s a
so všetkými bezpečnostnými
varovaniami a pokynmi. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
mať za následok úraz elektrickým
prúdom, požiar alebo vážne zranenie.
07
BÚRACIE KLADIVO D25899/D25901/
D25941
DEWALT prehlasuje, že toto elektrické náradie
zodpovedá smerniciam: 98/37EC (do 28.
decembra 2009), 2006/42/EG (od 29. decembra
2009), 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2000/14/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-1:2000,
+ A1:2001 + A2:2002, EN 55014-2:1997 +
A1:2001, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:
1995 + A1: 2001 + A2:2005.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez kábla).
8
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné látky. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
c) Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky ponechané na
rotačných častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
o d e v a l e b o š p e r k y. Va š e v l a s y,
odev a rukavice držte mimo dosahu
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ sa do
vnútorných častí náradia dostane voda,
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutné
používať prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča RCD znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
4) PREVÁDZKAA ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO
NÁRADIA
a) Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
9
c)
d)
e)
f)
g)
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie
či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými nožmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ
náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na aké je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
•
•
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväte. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
Uistite sa, či nie je pod vŕtaným materiálom
skryté elektrické vedenie alebo plynové
potrubie a overte si miesto ich uloženia.
Po celú dobu práce náradie držte pevne.
Nepokúšajte sa s náradím pracovať, pokiaľ
ho nedržíte oboma rukami. Obsluhovanie
náradia iba jednou rukou bude mať
za následok stratu kontroly. Rovnako
nebezpečný môže byť i prieraz alebo stret
s tvrdými materiálmi. Pred použitím pevne
dotiahnite bočnú rukoväť.
Pred začatím práce sa uistite, či je sekáč
správne zaistený na svojom mieste.
V chladnom počasí alebo v prípade, keď
nebolo náradie dlho používané, nechajte
kladivo pred začatím práce niekoľko minút
v chode bez záťaže.
Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite,
aby bol priestor pod vami uprataný.
Ihneď po ukončení práce sa nedotýkajte
sekáča alebo častí v jeho blízkosti, pretože
môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť
popálenie.
Vždy veďte prívodný kábel náradia smerom
dozadu, ďalej od sekáča.
Toto náradie neponechávajte dlhšiu
dobu v chode. Vibrácie spôsobené
funkciou príklepu môžou byť pre Vaše ruky
a paže nebezpečné. Používajte rukavice
s tlmiacou vložkou a pri práci si robte časté
prestávky na odpočinok.
Obsah balenia
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Balenie obsahuje:
1 Búracie kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Sekáč (D25901, D25941)
1 Plastový kufrík
1 Tubu maziva na sekáče (D25901, D25941)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre búracie
kladivá
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
•
•
10
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Elektronický regulátor energie úderu – iba
D25901 (obr. 1)
Popis (obr. 1)
Vaše búracie kladivo DEWALT je určené na
profesionálne použitie.
a. Hlavný vypínač
b. Zadná rukoväť
c. Elektronická regulácia energie úderu
d. Objímka s ukazovateľom polohy sekáča
e. Držiak násady/objímka
f. Bočná rukoväť
Elektronický regulátor energie úderu (c) ponúka
nasledujúce výhody:
• umožňuje použitie menšieho príslušenstva
bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu
• minimalizuje prasknutie pri sekaní mäkkých
alebo krehkých materiálov
• umožňuje presnú ovládateľnosť, aká je
nutná pre presné sekanie
POUŽITIE VÝROBKU
Búracie kladivá D25899, D25901 a D25941
sú určené na prevádzanie ťažkých búracích
prác, sekanie a rytie do betónu, tehly, kameňa
a ďalších materiálov muriva.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
NEPOUŽÍVAJTE ju vo vlhkom protredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; a preto nie je nutný žiaden
uzemňovací vodič.
Tieto búracie kladivá sú profesionálnym
elektrickým náradím. ZABRÁŇTE deťom,
aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu.
Neskúsení pracovníci môžu toto náradie
obsluhovať len pod dozorom.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Iné nebezpečenstvo
• Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť
vylúčené isté zostatkové riziká. Tieto riziká
sú:
– Poškodenie sluchu.
– Nebezpečenstvo inhalácie prachu.
– Nebezpečenstvo úrazu pri dlhodobom
použití.
– Nebezpečenstvo popálenia od násad,
ktoré sa pri použití silne zahriali.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Skôr než začnete montáž
alebo nastavovanie, vždy odpojte
náradie od siete.
VAROVANIE: Pri výmene násady
používajte vždy rukavice. Kovové časti
na náradí a príslušenstve môžu byť po
práci veľmi horúce.
Funkcia pozvoľného rozbehu – D25901,
D25941
Vkladanie a vyberanie príslušenstva SDSmax® – D25901 (obr. 2, 3)
Funkcia pomalého rozbehu umožňuje pomalé
zvyšovanie frekvencie úderov a tak zabraňuje
odskakovaniu sekáča pri začatí práce.
V tomto náradí sú použité sekáče SDS-max®
(viď výrez na obr. 3 so zobrazením prierezu
drieku sekáča).
Aktívna ochrana pred vibráciami – D25901,
D25941
S týmto výrobkom používajte iba príslušenstvo
odporučené výrobcom DEWALT.
1. Telo sekáča vyčistite a premažte.
Aktívna ochrana pred vibráciami neutralizuje
vibrácie spätného rázu mechanizmu kladiva.
Zníženie vibrácií prenášaných na paže
umožňuje pohodlnejšiu obsluhu náradia dlhší
čas a predlžuje taktiež životnosť zariadenia.
UPOZORNENIE: Búracie kladivo
nemažte.
2. Sekáč zasuňte do držiaku násady/objímky
(e). Sekáč pritlačte a mierne otočte, až
objímka zaskočí do svojej polohy.
11
3. Ťahom skontrolujte riadne uchytenie
nástroja. Funkcia sekania vyžaduje, aby
sa sekáč po zaistení v držiaku mohol
pohybovať niekoľko centimetrov v smere
osi.
4. Sekáč vyberiete tak, že povytiahnete
späť držiak násady (e) a sekáč vysuniete
z držiaku von.
•
Vkladanie a vyberanie príslušenstva so
šesťhranom 19 mm – D25941 (obr. 4, 5)
Bočnú rukoväť (f) je možné upevniť na prednú
časť kladiva tak, aby vyhovovala pravákom
i ľavákom.
•
pri sekaní mäkkých, krehkých materiálov
alebo pokiaľ sa vyžaduje minimálna
lámavosť, nastavte regulátor do polohy «1»
alebo «2» (nízka energia úderu);
pri sekaní tvrdých materiálov nastavte
regulátor do polohy «7» (plný výkon).
Nasadenie a nastavenie bočnej rukoväte
(obr. 7)
V tomto náradí sú použité sekáče so šesťhranom
19 mm (viď výrez na obr. 5 so zobrazením
prierezu drieku sekáča).
VAROVANIE: Kladivo používajte
vždy len s riadne upevnenou bočnou
rukoväťou.
S týmto výrobkom používajte iba príslušenstvo
odporučené výrobcom DEWALT.
1. Telo sekáča vyčistite a premažte.
1. Odskrutkujte príchytný gombík (g) bočnej
rukoväte.
2. Zostavu bočnej rukoväte nasuňte tak,
aby sa oceľový prstenec (h) nachádzal
v mieste upnutia (X). Správna poloha
bočnej rukoväte je medzi hlavou a strednou
časťou trubice.
3. Bočnú rukoväť (f) nastavte do požadovaného
sklonu.
4. Posuňte bočnú rukoväť a otočte ňou do
požadovanej polohy.
5. Utiahnutím príchytného gombíka (g) bočnú
rukoväť v danej polohe zaistíte.
VA R O VA N I E : B ú r a c i e k l a d i v o
nemažte.
2. Držiak násady/objímku (e) povytiahnite
späť, zarovnajte drážku (g) so žltou
značkou (h) a sekáč zasuňte do držiaku.
Poistnú objímku uvoľnite.
3. Ťahom skontrolujte riadne uchytenie
nástroja. Funkcia sekania vyžaduje, aby
sa sekáč po zaistení v držiaku mohol
pohybovať niekoľko centimetrov v smere
osi.
4. Sekáč vyberiete tak, že povytiahnete
späť držiak násady (e) a sekáč vysuniete
z držiaku von.
Návod na obsluhu
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
• Na náradie vyvíjajte prítlak približne
20 - 30 kg. Nadmerný tlak na
náradie neurýchli sekanie, ale zníži
výkon náradia a môže skrátiť dobu
jeho životnosti.
Ukazovateľ polohy sekáča (obr. 6)
Sekáč môžete nastaviť a zaistiť v 12 rôznych
polohách.
1. Vyššie uvedeným postupom zasuňte
sekáč.
2. Otáčajte objímkou s ukazovateľom polohy
sekáča (d) v smere šípiek, až sa sekáč
dostane do požadovanej polohy.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Nastavenie elektronického regulátora
energie úderu – D25901 (obr. 1)
Zapnutie: presuňte hlavný vypínač (a) do
polohy 1. Vypnutie: presuňte hlavný vypínač
(a) do polohy 0.
Regulátor (c) nastavte na požadovanú úroveň.
Vyššie číslo znamená vyššiu energiu úderu.
Možnosťou nastavenia regulátora od polohy
«1» (nízka energie úderu) až po polohu «7»
(plný výkon) sa kladivo stáva všestranným
a prispôsobiteľným náradím pre rôzne možnosti
použitia. Požadované nastavenie vychádza zo
skúsenosti, napríklad:
Búranie, rytie a drážkovanie (obr. 1)
1. Zvoľte si vhodný sekáč, očistite a namažte
jeho stopku.
2. Nasaďte príslušný sekáč a skontrolujte, či
je riadne zaistený.
3. Nastavte požadovanú úroveň energie
úderu.
12
4. Nasaďte a nastavte si bočnú rukoväť (f),
uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
5. Uchopte kladivo za obe rukoväte (b,
f) a zapnite ho. Náradie teraz pobeží
v nepretržitom chode.
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
K dispozícii sú ako zvláštna výbava rôzne typy
sekáčov. S týmto výrobkom používajte iba
príslušenstvo odporučené výrobcom DEWALT.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Z hlavnej časti krytu
vyfúknite suchým prúdom vzduchu
prach a zanesené nečistoty zakaždým,
keď je usadený prach vidieť vo vetracích
otvoroch a v ich okolí. Pri vykonávaní
tejto údržby používajte ochranné
okuliare.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
• Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Po približne
100 hodinách prevádzky odneste náradie
do autorizovaného servisu DEWALT. Pokiaľ
sa vyskytnú problémy ešte pred uplynutím
tejto doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne
chemikálie. Tieto typy chemikálií môžu
plastové materiály na náradí poškodiť.
Používajte iba tkaninu namočenú
v mydlovom roztoku. Zabráňte
preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do
vnútornej časti náradia. Žiadne časti
náradia neponárajte do kvapaliny.
Údržba príslušenstva (obr. 8)
Údržba príslušenstva vykonávaná v správnom
čase zaručuje optimálne pracovné výsledky
a dlhú prevádzkovú životnosť príslušenstva.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Keďže iné príslušenstvo,
než to, ktoré je odporúčané výrobcom
D E WA LT, s a s t ý m t o v ý r o b k o m
netestovalo, použitie takéhoto
príslušenstva môže byť nebezpečné.
Aby sa znížilo riziko úrazu, mali by
ste s týmto výrobkom používať iba
odporučené príslušenstvo DEWALT.
Vykonávajte brúsenie sekáčov na brúsnych
kotúčoch. Na obrázku 8 sú uvedené príslušné
uhly brúsenia nasledujúcich sekáčov:
rycí sekáč (i)
plochý sekáč (j)
zahrotený sekáč (k)
sekáč tvaru U (l)
dutý sekáč (m)
sekáč na omietky (n)
ozubený sekáč (o)
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba príslušenstva
VAROVANIE: Počet opakovaných
brúsení týchto sekáčov je obmedzený.
Ak si nie ste istí, požiadajte o informácie
autorizovaného predajcu.
Údržba príslušenstva vykonávaná v správnom
čase zaručuje optimálne pracovné výsledky
a dlhú prevádzkovú životnosť príslušenstva.
VAROVANIE: Zaistite, aby pracovná
hrana nástroja nebola po zlom
prebrúsení zafarbená (nadmerný tlak).
Týmto spôsobom dochádza k zníženiu
tvrdosti príslušenstva.
13
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Likvidujte ho v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov DEWALT po
ukončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete
využiť výhody tejto služby, odovzdajte prosím
Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam autorizovaných stredísk
D E WALT a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
14
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00060792 - 29-01-2008
15
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
16
D25899 - - - - A
DEMOLITION HAMMER 1
©
17
D25899 - - - - A
DEMOLITION HAMMER 1
©
18
Motor DEMOLITION HAMMER 1
©
D25901K- - - A
19
Tool holder DEMOLITION HAMMER 1
©
D25901K - - - A
20
Housing DEMOLITION HAMMER 1
©
D25901K - - - A
21
Gearbox DEMOLITION HAMMER 1
©
D25941K - - - A
22
Housing DEMOLITION HAMMER 1
©
D25941K - - - A
23
Tool holder DEMOLITION HAMMER 1
©
D25941K - - - A
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising