D25901K | DeWalt D25901K DEMOLITION HAMMER instruction manual

500500-31 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25899
D25901
D25941
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
3
Obr. 5
Obr. 6
4
Obr. 7
Obr. 8
5
Obr. 9
6
DEMOLIČNÍ KLADIVO D25899, D25901, D25941
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti D EWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Frekvence
Proud
Příkon
Počet úderů
Energie úderu
Držák nástrojů
Polohy sekáče
Hmotnost
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
LPA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
D25899
230
1
50
7,2 / 15,0
1500
2040
25
SDS Max®
12
9,6
D25901
230
1
50
8,5 / 14,8
1500
1040 - 2040
5 - 25
SDS Max®
12
10,6
D25941
230
1
50
8,9 / 15,5
1600
1620
30,6
Šestihran 19 mm
12
13,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
(230 V)
86
3
100
D25899
(115 V)
86
3
100
D25901
(230 V)
89
3
100
D25901
(115 V)
89
3
100
D25941
(230 V)
91
3
102
D25941
(115 V)
91
3
102
dB(A)
3
3
3
3
3
3
8,8
1,5
8,8
1,5
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Sekání
m/s² 12
12
7,9
7,9
Hodnota vibrací ah,Cheq =
Odchylka K =
m/s² 1,5
1,5
1,7
1,7
Pojistky:
Nářadí 230 V
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
P O Z N Á M K A : O z n a č u j e p o s t up
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
7
a může být použita pro srovnání jednoho
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci
a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
3. 8. 2009
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
ES Prohlášení o shodě
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO
HLUKU
09
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
D25899, D25901, D25941
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od
29. prosince 2009), EN 60745-1, EN 607452-6.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu.
2000/14/EC, Elektrické demoliční kladivo na
beton (ruční), m ≤ 15 kg, Dodatek VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úředně stanovený
orgán ID č.: 0197
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
Hodnota akustického výkonu stanovená dle
normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek VIII,
č. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (naměřená hodnota akustického výkonu)
D25899, D25901
100 dB
D25941
102 dB
8
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
c)
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
d)
e)
f)
g)
vá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouza-
9
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a ber te v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
Zbytková rizika
Při práci s demoličními kladivy vznikají následující rizika:
– Poranění způsobená kont ak tem
s horkými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci
s betonem nebo zdivem.
Další bezpečnostní pokyny pro
demoliční kladiva
•
•
•
•
•
jednou rukou bude mít za následek ztrátu
kontroly nad nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být i průraz nebo kontakt
s tvrdými materiály, jako jsou například
armovací pruty. Před použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
Před použitím nářadí se ujistěte, zda je
sekáč v nářadí řádně upevněn.
V chladném počasí nebo v případě, kdy
nebylo nářadí dlouho používáno, nechejte
kladivo před zahájením práce několik minut
v chodu bez zátěže.
Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte,
aby byl prostor pod vámi uklizen.
Nedotýkejte se sekáče nebo částí nářadí
v jeho blízkosti ihned po ukončení práce,
protože mohou být velmi horké a mohou
způsobit popáleniny.
Vždy zajistěte, aby napájecí kabel vedl od
nářadí směrem dozadu, mimo pracovní
prostor sekáče.
Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí
lepší utlumení rázů a omezte působení
vibrací prováděním častých přestávek.
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Ujistěte se, zda pod vrtaným materiálem
není skryto elektrické vedení nebo plynové
potrubí a zda byla u odpovědných společností ověřena místa jejich uložení.
Stále udržujte pevný úchop nářadí. Nepokoušejte se s nářadím pracovat, nedržíte-li
jej oběma rukama. Obsluha nářadí pouze
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
10
odskakování sekáče z povrchu materiálu při
zahájení práce.
Používejte ochranu zraku.
Aktivní regulace vibrací
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
D25901, D25941
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní intervaly a prodlužuje provozní životnost
nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 demoliční kladivo
1 boční rukojeť
1 špičatý sekáč (D25901, D25941)
1 plastový kufřík
1 tubu maziva na sekáče (D25901,
D25941)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
•
•
Elektronická regulace rázové
energie (obr. 1)
POUZE D25901
Elektronický regulátor rázové energie (c) nabízí
následující výhody:
• umožňuje použití menšího příslušenství,
aniž by došlo k jeho zlomení
• minimalizuje prasknutí při sekání měkkých
nebo křehkých materiálů
• poskytuje optimální ovladatelnost nutnou
pro přesné sekání
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
Popis (obr. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hlavní spínač
Hlavní rukojeť
Elektronický regulátor rázové energie
Objímka s označením polohy sekáče
Držák nástrojů / objímka
Boční rukojeť
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
URČENÉ POUŽITÍ
Výkonná demoliční kladiva D25899, D25901
a D25941 jsou určena pro náročné demoliční,
sekací a sbíjecí pracovní operace.
Použití prodlužovacího kabelu
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato výkonná demoliční kladiva jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje).
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy
celou délku kabelu.
Funkce plynulého rozběhu
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte
nářadí od sítě.
D25901, D25941
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalejší zvyšování frekvence rázů, což zabraňuje
11
VAROVÁNÍ: Při každé výměně pracovního nástroje používejte rukavice.
Při provozu mohou být exponované
kovové části nářadí velmi horké.
3. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
4. Chcete-li sekáč vyjmout, stáhněte směrem dozadu držáku nástrojů (e) a vyjměte
sekáč z nářadí.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Max® (obr. 3 a 4)
D25901
Toto nářadí používá sekáče SDS Max ® (viz
detail na obr. 4, kde je znázorněn příčný řez
upínací stopky sekáče).
Označení poloh sekáče (obr. 7)
Sekáč může být nastaven a zajištěn ve 12
různých polohách.
1. Vložte sekáč do nářadí podle výše uvedeného postupu.
2. Otáčejte objímkou s ukazatelem polohy
sekáče (d) ve směru šipky, dokud nebude
sekáč v požadované poloze.
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku
sekáče.
UPOZO RNĚNÍ: Nenanášejte
mazivo na nářadí.
Nastavení elektronického regulátoru rázové energie (obr. 1)
2. Vložte upínací stopku sekáče do držáku
nástrojů / objímky (e). Zatlačte sekáč dovnitř a lehce s ním otáčejte, dokud objímka
nezapadne do správné polohy.
3. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
4. Chcete-li sekáč vyjmout, stáhněte směrem
dozadu objímku držáku nástrojů (e) a vyjměte nástroj z nářadí.
D25901
Nastavte regulátor (c) na požadovanou úroveň.
Vyšší číslo znamená vyšší energii rázu. Díky
možností nastavení regulátoru od polohy 1
(malý výkon) až po polohu 7 (plný výkon) se
kladivo stává všestranným a přizpůsobitelným
nářadím pro různé pracovní aplikace.
Požadované nastavení vychází ze zkušenosti,
například:
• při sekání měkkých, křehkých materiálů
nebo pokud je vyžadována minimální
lámavost, nastavte regulátor do polohy 1
nebo 2 (malý výkon)
• při sekání tvrdých materiálů nastavte
regulátor do polohy 7 (plný výkon)
Vložení a vyjmutí příslušenství
s upínacím šestihranem 19 mm
(obr. 5 a 6)
D25941
Toto nářadí používá sekáče s upínacím šestihranem 19 mm (viz detail na obr. 6, kde je
znázorněn příčný řez upínací stopky sekáče).
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku
sekáče.
Montáž a nastavení boční rukojeti
(obr. 8)
Boční rukojeť (f) lze upevnit na přední část
kladiva tak, aby vyhovovala jak pravákům, tak
i levákům.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte
vždy s řádně upevněnou boční
rukojetí.
VAROVÁNÍ: Nenanášejte mazivo
na nářadí.
1. Odšroubujte upínací šroub (g) boční rukojeti.
2. Nasuňte sestavu boční rukojeti na nářadí
tak, aby se ocelový kroužek (h) nacházel
na místě upnutí (X). Správná poloha boční
rukojeti je mezi upínací hlavou a střední
částí trubice.
2. Stáhněte držák nástrojů / objímku (e)
směrem dozadu, srovnejte drážku (g) se
žlutou značkou (h) a zasuňte upínací stopku sekáče do držáku nástrojů. Uvolněte
zajišťovací objímku.
12
6. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
3. Nastavte boční rukojeť (f) v požadovaném
úhlu.
4. Posuňte a otočte boční rukojetí do požadované polohy.
5. Zajistěte boční rukojeť v požadované poloze utažením upínacího šroubu (g).
Jako zvláštní výbava jsou k dispozici různé
typy sekáčů.
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství D EWALT.
Pokyny pro použití
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Na nářadí vyvíjejte přítlak přibližně
20 - 30 kg. Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí sekání, ale sníží
výkon nářadí a může zkrátit jeho
provozní životnost.
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění. Opravy
tohoto nářadí nemůže provádět uživatel. Přibližně po 100 provozních hodinách svěřte kontrolu nářadí autorizovanému servisu D EWALT.
Dojde-li k problému ještě před tímto časovým
intervalem, svěřte opravu nářadí autorizovanému servisu D EWALT.
Správná poloha rukou (obr. 1 a 2)
Údržba příslušenství (obr. 9)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Údržba příslušenství prováděná ve správnou
dobu zaručuje optimální pracovní výsledky
a dlouhou provozní životnost příslušenství.
Provádějte broušení sekáčů na brusných
kotoučích. Na obrázku 8 jsou uvedeny příslušné úhly broušení následujících sekáčů:
i. široký plochý sekáč
j. plochý sekáč
k. špičatý sekáč
l. sekáč ve tvaru U
m. dutý sekáč
n. sekáč na maltu
o. ozubený sekáč
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (f) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (b).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Zapnutí: Přesuňte hlavní spínač (a) do polohy
1.
VAROVÁNÍ: Počet broušení těchto
sekáčů je omezen. Nejste-li si jisti,
požádejte o informace autorizovaného
prodejce.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda není pracovní hrana nástroje po přebroušení
zabarvena, což by bylo způsobeno
nadměrným tlakem. Tímto způsobem
dochází ke snížení tvrdosti pracovních
nástrojů.
Vypnutí: Přesuňte hlavní spínač (a) do polohy
0.
Demolice, sekání a drážkování
(obr. 1)
1. Zvolte si vhodný sekáč a očistěte a namažte jeho upínací stopku.
2. Vložte sekáč do držáku a zkontrolujte, zda
je řádně zajištěn.
3. Nastavte požadovanou úroveň energie
rázu.
4. Nasaďte a seřiďte boční rukojeť (f). Ujistěte
se, zda je pevně dotažena.
5. Uchopte kladivo za obě rukojeti (b, f)
a zapněte jej. Nyní bude nářadí pracovat
v nepřetržitém režimu.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
13
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Čištění
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
používejte ochranné brýle.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
14
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně ser visnímu středisku D E WALT
pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve
vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem
dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem D EWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2009
zst00109493- 09-09-2009
15
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
D25899
Halter werkzeug
MEISSELHAMMER 1
©
17
D25899
Motor
MEISSELHAMMER 1
©
18
Motor
MEISSELHAMMER 1
©
D25901K
19
Halter werkzeug
MEISSELHAMMER 1
©
D25901K
20
Gehaeuse
MEISSELHAMMER 1
©
D25901K
21
Getr.geh
MEISSELHAMMER 1
©
D25941K
22
Gehaeuse
MEISSELHAMMER 1
©
D25941K
23
Halter werkzeug
MEISSELHAMMER 1
©
D25941K
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising