D25901K | DeWalt D25901K DEMOLITION HAMMER instruction manual

372001 - 01 EST
D25899
D25901
D25941
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
16
Joonis 1. / Рисунок 1
D25899
e
d
a
b
f
p
c
D25901
e
d
a
b
f
p
D25941
e
d
a
b
f
p
3
Joonis 2. / Рисунок 2
Joonis 3. / Рисунок 3
D25899
D25901
Joonis 4. / Рисунок 4
D25899
D25901
e
4
Joonis 5. / Рисунок 5
D25941
Joonis 6. / Рисунок 6
h
D25941
19 mm
e
g
5
Joonis 7. /
Рисунок 7
d
Joonis 8. / Рисунок 8
x
f
q
6
g
Joonis 9. / Рисунок 9
i
j
k
l
m
n
o
7
EESTI KEEL
PNEUMOVASAR
D25899, D25901, D25941
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-I tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Ainult Suurbritannia ja Iirimaa
Tüüp
Sagedus
Voolutugevus
Sisendvõimsus
Löögisagedus
Löögienergia (EPTA 05/2009)
Terahoidik
Meisli asendeid
Kaal
LPA
KPA
LWA
KWA
(helirõhk)
(helirõhu määramatus)
(helivõimsus)
(helirõhu määramatus)
V
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
230
230 või 115
1
50
7,2/15,0
1 500
2040
17,9
SDS Max®
12
9,9
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25901
230
230 või 115
1
50
8,5/14,8
1 500
1040 - 2040
17,9
SDS Max®
12
10,9
D25899
(115 V)
86
3
100
3
D25901
(230 V)
89
3
100
3
D25941
230
230 või 115
1
50
8,9/15,5
1 600
1620
22,5
19 mm Hex
12
13,8
D25901
(115 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
D25941
(115 V)
91
3
102
3
7,9
1,7
8,8
1,5
8,8
1,5
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Piikimine
Vibratsioon h,Cheq =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
12
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Väärtust
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooniga kokkupuute kestuse
8
12
1,5
7,9
1,7
arvutamisel tuleb arvesse võtta ka
aega, mil tööriist on väljalülitatud või
pöörleb vabakäigul ning tööd ei tee.
See võib märkimisväärselt vähendada
kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
230 V tööriistad 13 A, pistikus
EESTI KEEL
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähendab elektrilöögiohtu.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTi
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
20.02.2011
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi-, tulekahju- ja/või tõsist
kehavigastusohtu.
Tähendab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
MASINADIREKTIIV
VÄLISMÜRA DIREKTIIV
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
D25899, D25901, D25941
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EÜ, elektriline pneumovasar
(käsitööriist), m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, Teavitatud asutuse kood: 0197
Müravõimsus 2000/14/EÜ (artikkel 12, lisa III, nr
10; m ≤ 15 kg) kohaselt:
LWA (mõõdetud müravõimsus)
D25899, D25901
D25941
dB
dB
100
102
LWA (garanteeritud müravõimsus)
dB
105
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga allpool näidatud aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat
informatsiooni.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama vooluvõrgule. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapter-pistikut. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
9
EESTI KEEL
b)
c)
d)
e)
f)
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete
maandatud, suureneb elektrilöögioht.
Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate nurkade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kuulmiskaitsevahendid,
vähendavad nõuetekohasel kasutamisel
kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades vooluvõrguga tööriista,
mille lüliti on tööasendis, kutsute esile
õnnetuse.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e) Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
10
f)
g)
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate
osade vahele.
Kui seadmel on tolmu
äratõmbesüsteemi ja kogumisseadmete
liitmik, veenduge, et need on
ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Äratõmbesüsteemi kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage
aku. Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes pole saanud vastavat
väljaõpet või pole lugenud juhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved, ja kontrollige kõigi muude
muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on
põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud, teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
EESTI KEEL
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutusnõuded
pneumovasaratele
Muud ohud
Pneumovasara kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid.
– Tööriista kuumade osade puudutamisest
tekitatud vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
• Kandke kõrvakaitsmeid1 Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada vigastusi.
– Tervisekahjustusoht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pingestatud juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Tööriista tähistus
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
• Veenduge, et puuruitavas materjalis ei ole
elektri- või gaasijuhtmeid ning vajadusel
tehke nende asukoht kindlaks koostöös
vastava ettevõttega.
• Hoidke tööriista kindlalt. Ärge üritage tööriista
kasutada ühe käega hoides. Seadme
käitamine ühe käega põhjustab kontrolli
kaotamise tööriista üle. Sitke materjali,
näiteks betooniarmatuuri lõhkumine või
olla ohtlik. Enne käitamist pingutage
külgkäepidet.
• Enne tööriista käitamist veenduge, et meisel
on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Külma ilma korral ning juhul, kui tööriista
pole pika aja vältel kasutatud, käitage
tööriista enne mitu minutit ilma koormuseta.
• Maapinnalt kõrgemal töötades veenduge, et
allpool ei viibi inimesi.
• Ärge puudutage meislit või selle lähedal
olevaid osi vahetult pärast tööd, sest need
võivad olla äärmiselt kuumad ning tekitada
põletusi.
• Hoidke toitekaabel alati enda selja taga,
meislist eemal.
• Ärge käitage tööriista järjest pika aja
vältel. Haamriga töötamisest tingitud
vibratsioon võib kahjustada teie käsi ja
käsivarsi. Kasutage kindaid vibratsiooni
pehmendamiseks, samuti tehke
korrapäraseid puhkepause.
Kandke kaitseprille.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Andmekood (p), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2011 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgimist:
1 pneumovasar
1 külgkäepide
1 terav meisel (D25901, D25941)
1 plastkohver
1 kasutusjuhend
1 detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
11
EESTI KEEL
Kirjeldus (joonis 1)
a. Sisse/välja lülitamise lüliti
b. Põhikäepide
c. Elektrooniline löögienergia regulaator
(D25901)
d. Meisli asendi võru
e. Otsikuhoidik/hülss
f. Külgkäepide
SIHTOTSTARVE
Pneumovasarad D25899, D25901 ja D25941 on
mõeldud mahukamate lammutus-, piikimis- ja
soonelõhkumistööde jaoks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need vastupidavad saed on professionaalsed
elektritööriistad. ÄRGE laske lastel tööriista
puudutada. Kogenematute kasutajate puhul on
vajalik juhendamine.
Pehme käivitamise funktsioon
D25901, D25941
Pehme käivituse funktsioon suurendab
löögikiirust pikkamisi, mis väldib meisli
või teraviku „põrkamist“ betoonipinnal töö
algushetkel.
Aktiivne vibratsioonivähendus
D25901, D25941
Aktiivne vibratsioonivähendus neutraliseerib
löökmehhanismist tuleva vibratsiooni. Kätele
avalduva vibratsiooni vähendamine võimaldab
kasutada seadet mugavamalt ja pikemalt ning
pikendab seadme eluiga.
Elektriline löögienergia
reguleerimine (jn 1)
AINULT MUDELIL D25901
Elektrooniline löögienergia reguleerimine (c)
pakub järgmisi eeliseid:
• kasutada saab väiksemaid meisleid, ilma et
tekiks nende purunemisohtu,
• pehme ja hapra materjali lõhkumisel väiksem
murdumisoht,
• optimaalne tööriista juhtimien täpseks
piikimiseks.
12
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
See DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui vaja on paigaldada uus toitepistik:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Mudelite puhul toitepingega 115 V ja võimsusega
1500 W soovitame kasutada standardile BS4343
vastav pistik.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel
on maandus.
Pikenduskaabli kasutamine
HOIATUS.Kui pikenduskaabel on vajalik,
kasutage heakskiidetud 3-soonelist
pikenduskaablit, mis sobib selle tööriista
sisendvõimsusega (vt Tehnilised andmed).
Minimaalne juhtme ristlõige on 1,5 mm2;
maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
KOKKUPANEK JA
SEADISTAMINE
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
EESTI KEEL
et päästiklüliti on asendis OFF
(väljas). Ettevaatamatu käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS! Vahetage tarvikuid alati
vaid kinniastes kätega. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja
lisatarvikud võivad muutuda käitamise
ajal eriti kuumaks.
SDS Max® tarvikute
paitaldamine ja eemaldamine
(jn 3, 4)
D25899, D25901
Seadmel kasutatakse SDS Max®-ühendusega
meisleid (vt joonisel 4 kujutatud meisli
ühendusvarre ristlõiget).
Koos selle seadmega võib kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
1. Tehke meislivars puhtaks.
HOIATUS! Ärge laske seadmesse
määret.
2. Lükake meisli vars tööriistahoidikusse/
padrunisse (e). Vajutage ja pöörake kergelt
meislit, kuni padrun sulgub.
3. Tõmmake meislit ja veenduge, et see on
korralikult kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks
peab tööriistahoidikusse kinnitatud meisel
saama mitme sentimeetri võrra pikisuunas
liikuda.
4. Meisli eemaldamiseks tõmmake
tööriistahoidik/hülss (e) tagasi ja tõmmake
meisel tööriistahoidikust välja.
19 mm Hex tarvikute
paitaldamine ja eemaldamine
(jn 5, 6)
D25941
Seadmel kasutatakse 19 mm kuuskantvarrega
meisleid (vt joonisel 6 kujutatud meisli
ühendusvarre ristlõiget).
Koos selle seadmega võib kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
1. Tehke meislivars puhtaks.
HOIATUS! Ärge laske seadmesse
määret.
2. Tõmmake tööriistahoidik/hülss (e) tagasi,
seadke soon (g) kollase tähisega (h)
kohakuti ning sisestage meisli vars
tööriistahoidikusse. Vabastage lukustushülss.
3. Tõmmake meislit ja veenduge, et see on
korralikult kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks
peab tööriistahoidikusse kinnitatud meisel
saama mitme sentimeetri võrra pikisuunas
liikuda.
4. Meisli eemaldamiseks tõmmake
tööriistahoidik/hülss (e) tagasi ja tõmmake
meisel tööriistahoidikust välja.
Meisli asendi indekseerimine
(jn 7)
Meisli saab indekseerida ja lukustada
12 erinevas asendis.
1. Sisestage meisel eelnevalt kirjeldatud viisil
2. Pöörake meisli asendivõru (d) noole suunas,
kuni meisel on sobivas asendis.
Kiiruse elektroonilise
regulaatori seadistamine (jn 1)
D25901
Keerake ratas (c) sobivasse asendisse. Mida
suurem number, seda suurem löögienergia. Tänu
regulaatorile asenditega «1» (nõrk) kuni «7»
(täisvõimsus) saab seadet kasutada paindlikult
väga erinevate rakenduste jaoks.
Sobiva asendi leidmisel on paju abi
töökogemusest, näiteks:
• pehme, rabeda materjali piikimisel ning kui
tarvis on minimaalset purustusjõudu, seadke
ratas asendisse «1» või «2» (nõrk);
• kõva materjali korral kasutarge asendit «7»
(täisvõimsus).
Külgkäepideme paigaldamine
ja reguleerimine (jn 8)
Külgkäepideme (f) saab kinnitada seadme esiosa
külge nii paremale kui vasakule.
HOIATUS! Töötage seadmega ainult
koos nõuetekohaselt paigaldatud
külgkäepidemega.
1. Kruvige külgkäepideme klambri nupp (g)
lahti.
2. Lükake külgkäepide seadmele, paigutades
terasrõnga (q) vastasse kohta (x) seadmel.
Külgkäepideme õige asend on toruja osa
otsa ja keskpaiga vahel.
3. Pöörake külgkäepide (f) sobivasse
asendisse.
4. Libistage ja pöörake külgmine käepide
soovitud asendisse.
13
EESTI KEEL
5. Fikseerige külgkäepideme, keerates nupu (g)
kinni.
Koos selle seadmega võib kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
KASUTAMINE
HOOLDAMINE
Kasutusjuhised
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
HOIATUS.
•
Järgige ohutusnõudeid ja
kohaldatavaid eeskirju.
•
Veenduge, et teate torustiku ja
juhtmestiku asukohta.
•
Suruge tööriistale umbes 20–30 kg
jõuga. Liigne jõu kasutamine ei
kiirenda tööd, vaid vastupidi vähendab
tööriista jõudlkust ning võib lühendada
tööriista eluiga.
Õige käte asend (jn 1, 2)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
käte asendit (nagu näidatud joonisel).
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke tööriistast
ALATI tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Pärast
umbes 100 töötundi viige seade volitatud
DEWALTi remondikeskusse. Kui probleemid
ilmnevad enne seda, võtke ühendust DEWALTI
volitatud remonditöökojaga.
Tarvikute hooldamine (jn 9)
Tarvikute õigeaegne hooldamine aitab
garanteerida optimaalseid töötulemusi ning
pikendada tarvikute tööiga.
Teritage meisleid käia abil. Vaadake jooniselt 8
järgmiste meislite ettenähtid teritamisnurki:
i. laiaotsaline meisel
j. külmmeisel
k. teravaotsaline meisel
l. U-kujuline meisel
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (f) ja teine käsi põhikäepidemel (b).
m. õõnesmeisel
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1)
o. hammasmeisel
Sisselülitamine: seadke toitelüliti (a) asendisse 1.
Väljalülitamine: seadke toitelüliti (a) asendisse 0.
Lammutustööd, piikkimine ja
soonelõhkumine (jn 1)
n. müürimeisel
HOIATUS! Neid meisleid võib teritada
ainult piiratud arv kordi. Vajadusel
küsige nõuandeid seadme müüjalt.
HOIATUS! Veenduge, et meislitera
värvus ei muutu tingituna liiga suurest
survest. Värvimuutus võib mõjutada
tarviku kõvadust.
1. Valige sobiv meisel ja puhastage see.
2. Paigaldage meisel ja veenduge, et see on
korralikult kinnitatud.
3. Reguleerige löögienergia sobivaks.
Määrimine
4. Paigaldage ja reguleerige külgkäepide
(f) ning veenduge, et see on korralikult
pingutatud.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
5. Hoidke seadet mõlemast käepidemest (b, f)
ning lülitage seade sisse. Seade töötab nüüd
katkematult.
6. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
Seadme jaoks on saadaval mitmesuguseid
meisleid.
14
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selle
töö ajal kandke kaitseprille.
EESTI KEEL
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DeWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse eraldi kogumise kohta.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
LÄHIMA
VOLITATUD HOOLDUSTÖÖKOJA LEIDMISEKS VÕITE
DeWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
SAMUTI ON DeWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
PÖÖRDUDA
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
D25899, D25901, D25941
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Частота
Сила тока
Потребляемая мощность
Частота ударов
Энергия удара
Патрон
Позиции фиксации долот
Вес
LρA (звуковое давление)
КρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
В
Гц
А
Вт
уд./мин.
Дж
кг
D25899
230
1
50
7.2/15.0
1,500
2,040
17,9
SDS Max®
D25901
230
1
50
8.5/14.8
1,500
1,040 - 2,040
17,9
SDS Max®
12
9.6
12
10.6
D25941
230
1
50
8.9/15.5
1,600
1,620
22,5
19 мм
шестигранник
12
13.1
дБ(А)
D25899
(230 В)
86
D25899
(115 В)
86
D25901
(230 В)
89
D25901
(115 В)
89
D25941
(230 В)
91
D25941
(115 В)
91
дБ(А)
дБ(А)
3
100
3
100
3
100
3
100
3
102
3
102
дБ(А)
3
3
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Долбление
Значения вибрационного
воздействия ah, Cheq =
м/с2
12
12
7.9
7.9
8.8
8.8
Погрешность K =
м/с2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Уровень вибрации, указанный в информационном листке был замерен в соответствии со
стандартным тестом EN 60745 и может быть
использован для сравнения с другими инструментами. Его можно использовать для предварительной оценки воздействия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявленный
уровень вибрации относится
к основным видам работ,
выполняемых инструментом.
Но при использовании
инструмента на других работах
и с другими насадками или
если за инструментом не
16
ухаживали должным образом,
уровень вибрации может быть
иным. Это может значительно
увеличить уровень воздействия
на протяжении общего времени
работы.
При оценки уровня воздействия
вибрации также нужно принимать
во внимание время, когда
инструмент выключен или
когда он работает, но с ним не
выполняется никаких работ.Это
значительно сокращает уровень
РУССКИЙ ЯЗЫК
воздействия на протяжении
общего времени работы.
Определите дополнительные
меры обеспечения безопасности
для того, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации: следите за
инструментом и аксессурами,
держите руки в тепле
и организовывайте рабочее
место.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению серьезной травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению легкой травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
DEWALT заявляет, что продукты, описанные
в «технических характеристиках»
соответствуют стандартам: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6
2000/14/EC, Электрический бетонолом
(переносной), м ≤ 15 кг, Приложение VIII,
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Идентификационный
№ Уполномоченного Органа: 0197
Уровень акустической мощности
в соответствии со стандартом 2000/14/EC
(Статья 12, Приложение VIII, № 10; м ≤ 15 кг):
LWA (измеренный уровень акустической
мощности)
D25899, D25901
100 дБ
D25941
102 дБ
LWA (гарантированный уровень
акустической мощности)
105 дБ
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице президент группы выпуска продукции
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
20.02.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение правил
безопасности и инструкций может
привести к удару электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ
d)
Термин “Электроинструмент” во всех
приведенных ниже правилах относится
к Вашему сетевому (с кабелем)
электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение! Беспорядок на рабочем
месте и плохая освещенность могут
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли! В процессе работы
электроинструмент выбрасывает
искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
c) Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом! Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не
вносите изменения в конструкцию
вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой
для подключения заземленных
электроинструментов!
Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки
снижают риск удара электрическим
током.
b) Избегайте контактов частей
тела с заземленными объектами,
например, трубопроводами,
радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара
электрическим током, если части
вашего тела замкнуты на землю.
c) Не подвергайте
электроинструмент
воздействию дождя или влаги!
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
удара электрическим током.
18
e)
f)
Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за
кабель, и не беритесь за кабель
при отключении от сетевой
розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей!
Поврежденные или перекрученные
кабели повышают риск удара
электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения, пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных
работ! Использование кабеля,
предназначенного для работы вне
помещения, снижает риск удара
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО)! Использование
УЗО снижает риск удара
электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете
и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом.
Не пользуйтесь
электроинструментом, если
Вы устали или находитесь
под действием наркотиков,
алкоголя или лекарств! Минутная
невнимательность при работе
электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки!
Разумное использование таких
средства индивидуальной защиты, как
респиратор, ботинки на нескользящей
подошве, каска и наушники
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед подключением
электроинструмента к сетевой
розетке убедитесь, что
выключатель находится
в положении выключено!
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
Переноска электроинструментов
с нажатым выключателем или
подключение к сетевой розетке
электроинструментов, выключатель
которых установлен в положение
“включено”, может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимайте
регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать
причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь! Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие! Это поможет
Вам не потерять контроль
над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки не попали
в движущиеся детали! Свободная
одежда, украшения или длинные
волосы могут быть захвачены
движущимися деталями.
Если электроинструмент имеет
устройства для подключения
систем сбора и удаления пыли,
убедитесь, что эти системы
подключены и используются
надлежащим образом! Использование
систем пылеулавливания значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению!
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения! Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c)
d)
e)
f)
g)
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента!
Такие меры предосторожности
снижают риск непреднамеренного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом!
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента! Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
деталей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт.
Многие несчастные случаи являются
следствием плохого ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей! Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы! Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
оригинальных запасных частей!
Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные Правила
Безопасности при Работе
Отбойными Молотками
• Надевайте защитные наушники!
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Пользуйтесь вспомогательными
рукоятками, поставляемыми вместе
с электроинструментом. Потеря
контроля над электроинструментом
может привести к получению тяжелой
травмы.
• Держите электроинструмент за
изолированные поверхности при
работе в местах, где режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети! Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также “живыми”,
что создает опасность удара
электрическим током.
• При долблении поверхности убедитесь
в отсутствии скрытой электропроводки
или труб газоснабжения, а также
в том, что их расположение было
уточнено у компаний по коммунальному
обслуживанию.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается только держа его обеими
руками. Мы рекомендуем при каждой
операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• Перед работой убедитесь, что долото
надежно закреплено.
• При использовании инструмента
при низкой температуре или после
продолжительного перерыва,
предварительно дайте ему возможность
поработать без нагрузки несколько
минут.
• Перед работой, убедитесь, что на земле
нет посторонних предметов.
20
• Не прикасайтесь к долоту
и обрабатываемым предметам сразу
после выключения инструмента, они
могут быть очень горячими, что может
привести к ожогам кожи.
• Сетевой кабель всегда должен быть
направлен назад и находиться как можно
дальше от долота.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая во
время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании отбойных молотков:
− Травмы в результате касания горячих
частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
− Ухудшение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене
насадок.
− Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед работой внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
Наденьте защитные наушники!
Наденьте защитные очки!
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (p), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Например:
2011 XX XX
Год производства
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Отбойный молоток
1 Боковая рукоятка
1 Пикообразное долото (D25901, D25941)
1 Пластмассовый ящик
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте электроинструмент, его
детали и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
при транспортировке.
• Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
Описание (Рис. 1)
a. Клавиша пускового выключателя
b. Основная рукоятка
c. Электронный регулятор энергии удара
(D25901)
d. Регулятор положения долота
e. Патрон/муфта патрона
f. Боковая рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональные отбойные молотки
D25899, D25901 и D25941 предназначены
для выполнения тяжёлых работ (долбление,
зачистка, вырезание пазов и канавок) по
кирпичу, бетону, камню и др.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент
в условиях высокой влажности или
в присутствии легковоспламеняющихся
жидкостей или газов.
Эти мощные отбойные молотки
предназначены для профессионального
применения.
НЕ разрешайте детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
Плавный пуск
D25901, D25941
Благодаря данной функции скорость
долбления нарастает постепенно, что даёт
возможность избежать биения долота при
пуске.
Активный контроль
вибрации
D25901, D25941
Ваш отбойный молоток оснащён механизмом,
который значительно уменьшает отдачу
и вибрацию инструмента при работе.
Уменьшенное вибрационное воздействие на
руки пользователя снижает утомляемость
оператора и повышает срок службы
инструмента.
Электронный регулятор
силы удара (Рис. 1)
ТОЛЬКО ДЛЯ D25901
Электронный регулятор силы удара (с)
предлагает следующие преимущества:
• использование небольших по размеру
принадлежностей без риска их
повреждения
• уменьшение крошения при долблении
мягких или хрупких материалов
• оптимальный контроль над инструментом
при точных работах
Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение источника питания напряжению,
указанному в паспортной табличке.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN60745; поэтому провод
заземления не требуется.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел „Технические
характеристики“).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
риска получения травмы выключите
инструмент и отключите его от
сети перед тем, как устанавливать
и снимать насадки, выполнять
или менять настройки или при
проведении ремонтных работ.
Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Случайное включение инструмента
может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
перчатки при замене насадок.
В процессе работы незащищенные
части инструмента и насадок могут
сильно нагреваться.
Замена принадлежностей
SDS Max® (Рис. 3, 4)
D25901
В данном инструменте используются
долота SDS Max® (См. вставку на рисунке 4:
поперечное сечение хвостовика долота).
С данным инструментом могут использоваться
только принадлежности, рекомендованные
компанией DEWALT.
1. Очистите и смажьте хвостовик долота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
смазывайте рабочие части
инструмента.
2. Вставьте хвостовик долота в патрон/муфту
патрона (е). Нажмите и слегка поверните
долото до его ощущаемой фиксации
в шлицах.
3. Потяните за долото, проверяя надежность
его фиксации в патроне. Для выполнения
долбежных работ долото должно иметь
возможность перемещаться на несколько
сантиметров в продольном направлении.
4. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (е) и извлеките
долото из патрона.
22
Замена принадлежностей
с шестигранным
хвостовиком 19 мм (Рис. 5, 6)
D25941
В данном инструменте используются долота
с шестигранным хвостовиком размером
19 мм (См. вставку на рисунке 6: поперечное
сечение хвостовика долота).
С данным инструментом могут использоваться
только принадлежности, рекомендованные
компанией DEWALT.
1. Очистите и смажьте хвостовик долота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
смазывайте рабочие части
инструмента.
2. Оттяните назад патрон/муфту патрона (е),
совместите канавку (g) с желтой отметкой
(h) и вставьте долото в патрон. Отпустите
стопорную муфту.
3. Потяните за долото, проверяя надежность
его фиксации в патроне. Для выполнения
долбежных работ долото должно иметь
возможность перемещаться на несколько
сантиметров в продольном направлении.
4. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (е) и извлеките
долото из патрона.
Регулирование положения
долота (Рис. 7)
Ваш инструмент позволяет установить и зафиксировать долото в 12-ти различных положениях.
1. Установите долото, как было описано выше.
2. Поворачивая регулятор положения долота
(d) в направлении, указанном стрелкой,
установите долото в желаемое положение.
Настройка электронного
регулятора энергии удара
(Рис. 1)
D25901
Поверните регулятор (с) в нужное Вам
положение. Чем больше число, тем выше
энергия удара. Устанавливая регулятор от
«1» (низкая мощность) до «7» (высокая
мощность), Вы будете иметь возможность
использовать инструмент для выполнения
самых различных видов работ.
Необходимые настройки определяются
опытным путем:
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Когда необходимо проводить долбежные
работы по мягкому или хрупкому
материалу, а также когда необходимо
выломать совсем небольшое количество
материала, устанавливайте регулятор на
«1» или «2» (низкая мощность);
• Когда необходимо разбивать более
твердые материалы, устанавливайте
регулятор на «7» (полная мощность).
Установка и регулирование
боковой рукоятки (Рис. 8)
Боковая рукоятка (f) может быть установлена
спереди инструмента, создавая удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Открутите ручку зажима боковой рукоятки
(g).
2. Установите боковую рукоятку в сборе на
инструмент, расположив кольцо (h) в зоне
крепления (X). Правильным положением
боковой рукоятки является положение
между передней и средней частью
корпуса.
3. Отрегулируйте угол наклона боковой
рукоятки (f).
4. Поворачивая и передвигая рукоятку,
установите ее в нужное положение.
5. Зафиксируйте рукоятку на месте, закрутив
ручку (g).
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Определите точное
местоположение трубопроводов
и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 20-30 кг при работе
электроинструментом.
Чрезмерная сила не увеличит
скорость сверления, но уменьшит
качество работы инструмента
и сократит срок его службы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(f), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (b).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Включение: Установите пусковой выключатель
(а) в положение 1.
Выключение: Установите пусковой
выключатель (а) в положение 0.
Долбление, вырезание пазов
и канавок (Рис. 1)
1. Выберите подходящее долото, почистите
и смажьте хвостовик.
2. Установите долото и проверьте
надежность фиксации.
3. Установите необходимый уровень
мощности удара.
4. Установите боковую рукоятку (f) в нужном
положении и надежно затяните ее.
5. Удерживая инструмент за обе рукоятки
(b, f), включите его. Инструмент начнет
работать в непрерывном режиме.
6. Всегда выключайте инструмент после
окончания работы и перед отсоединением
от питающей сети.
Вы можете дополнительно приобрести
различные типы долот.
С данным инструментом могут использоваться
только принадлежности, рекомендованные
компанией DEWALT.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техническое
обслуживание. Продолжительная
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
и надежная эксплуатация обеспечивается
соответствующим уходом за инструментом
и регулярной чисткой.
Самостоятельный ремонт инструмента
запрещен. По истечении приблизительно
100 часов работы, отнесите Ваш инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Если проблемы возникли раньше, немедленно
обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Уход за принадлежностями
(Рис. 9)
Своевременное обслуживание используемых
принадлежностей обеспечивает высокое
качество работы и увеличивает их срок
службы.
Заточку долот необходимо производить на
точильном круге. На рисунке 8 указаны углы
заточки для различных типов долот:
i. Лопаточное долото
j. Простое долото
k. Пикообразное долото
l. U-образное долото
m. Канавочное долото
n. Долото по штукатурке
o. Зубчатое долото
ВНИМАНИЕ: Данные долота
могут затачиваться ограниченное
количество раз. Если у вас
возникли сомнения, обратитесь за
рекомендациями к Вашему торговому
представителю.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
режущий край долота не изменял
своего цвета в результате
чрезмерного нажатия на долото при
затачивании. Это может привести
к снижению прочности долота.
Смазка
Ваш электроинструмент не нуждается
в дополнительном смазывании.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Грязь и пыль из корпуса
должны удаляться сжатым сухим
воздухом по мере накапливания ее
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Во время этой процедуры
используйте надлежащее средство
защиты для глаз.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
ослабить структуру материала,
используемого для производства
данных деталей. Для их очистки
пользуйтесь тканью, смоченной
в воде со слабым мыльным
раствором. Не допускайте попадания
жидкости внутрь инструмента;
не погружайте никакую часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные принадлежности
других производителей не проходили
проверку на совместимость
с данным изделием, их использование
может представлять опасность.
Во избежание травм, для данного
инструмента следует использовать
только рекомендованные
дополнительные приспособления
DEWALT.
По вопросам приобретения дополнительных
принадлежностей для Вашего инструмента
обращайтесь к Вашему торговому
представителю.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205577 - 16-05-2013
25
D25899
D25899
Terahoidik
Патрон
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25899
D25899
Двигатель
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
Двигатель
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25901K
D25901K
Terahoidik
Патрон
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25901K
D25901K
Цилиндр
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25901K
D25901K
Коробка редуктора
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25941K
D25941K
Цилиндр
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25941K
D25941K
Terahoidik
Патрон
Pneumovasar 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25941K
D25941K
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising