D25901K | DeWalt D25901K DEMOLITION HAMMER instruction manual

371000 - 84 LV
D25899
D25901
D25941
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
16
1. attēls / Рисунок 1
D25899
e
d
a
b
f
p
c
D25901
e
d
a
b
f
p
D25941
e
d
a
b
f
p
3
2. attēls / Рисунок 2
3. attēls / Рисунок 3
D25899
D25901
4. attēls / Рисунок 4
D25899
D25901
e
4
5. attēls / Рисунок 5
D25941
6. attēls / Рисунок 6
h
D25941
19 mm
e
g
5
7. attēls /
Рисунок 7
d
8. attēls / Рисунок 8
x
f
q
6
g
9. attēls / Рисунок 9
i
j
k
l
m
n
o
7
LATVIEŠU
ATSKALDĀMAIS ĀMURS
D25899, D25901, D25941
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT elektroinstrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
tikai Apvienotā Karaliste un Īrija
Veids
Frekvence
Strāva
Ieejas jauda
Triecienu biežums
Trieciena enerģija (EPTA 05/2009)
Uzgaļa turētājs
Kalta pozīcijas
Svars
LPA
KPA
LWA
KWA
(skaņas spiediens)
(skaņas spiediena neprecizitāte)
(skaņas jauda)
(skaņas spiediena neprecizitāte)
V
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25899
230
230 vai 115
1
50
7,2/15,0
1500
2040
17,9
SDS Max®
12
9,9
D25899
(230 V)
86
3
100
3
D25901
230
230 vai 115
1
50
8,5/14,8
1500
1040-2040
17,9
SDS Max®
12
10,9
D25899
(115 V)
86
3
100
3
D25941
230
230 vai 115
1
50
8,9/15,5
1600
1620
22,5
19 mm sešstūru
12
13,8
D25901
(230 V)
89
3
100
3
D25901
(115 V)
89
3
100
3
D25941
(230 V)
91
3
102
3
D25941
(115 V)
91
3
102
3
7,9
1,7
7,9
1,7
8,8
1,5
8,8
1,5
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Kalšana
Vibrāciju emisijas vērtība ah,Cheq = m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
12
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
8
12
1,5
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
LATVIEŠU
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas
avotā
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 13 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
D25899, D25901, D25941
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EK, rokā turami elektriski betona
drupinātāji, m ≤ 15 kg, VIII pielikums, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0197
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(12. pants, III pielikuma 10. punkts; m ≤ 15 kg):
LWA (izmērītais skaņas jaudas līmenis)
D25899, D25901
dB
D25941
dB
100
102
LWA (garantētais skaņas jaudas
līmenis)
105
dB
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai
2004/108/EK. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.02.2011.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
9
LATVIEŠU
c)
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
10
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto
pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
LATVIEŠU
d)
e)
f)
g)
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus Elektroinstrumenti ir bīstami,
ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.
Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi
atskaldāmajiem āmuriem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
• Jums ir jāpārliecinās, vai zem apstrādājamā
materiāla neatrodas elektrības vadi vai gāzes
caurules, kā arī komunālo pakalpojumu
iestādēm jāapliecina to atrašanās vietas.
• Vienmēr cieši turiet instrumentu. Šo
instrumentu drīkst darbināt, tikai turot to ar
abām rokām. Ja darba laikā to turēsiet tikai
ar vienu roku, zaudēsiet tā kontroli. Bīstamas
situācijas var rasties arī, caurkaļot cietus
materiālus, piemēram, armatūras stieņus, vai
instrumentam pret tādiem atduroties. Pirms
darba cieši piestipriniet sānu rokturi.
• Pirms instrumenta ekspluatācijas kaltam
jābūt nostiprinātam.
• Aukstā laikā, vai ja instruments nav lietots
ilgu laiku, pirms ekspluatācijas vairākas
minūtes darbiniet to bez noslodzes.
• Strādājot augstāk par zemi, pārbaudiet, vai
zem jums nekas neatrodas.
• Uzreiz pēc darba nedrīkst pieskarties
kaltam vai detaļām, kas atrodas tā tuvumā,
jo tās var būt ļoti karstas un izraisīt ādas
apdegumus.
• Vienmēr novirziet barošanas vadu uz
aizmuguri drošā attālumā no kalta.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
Atlikušie riski
Lietojot atskaldāmos āmurus, parasti pastāv arī
šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot
instrumenta piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu
un/vai mūri.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
11
LATVIEŠU
Valkājiet ausu aizsargus.
Lēnās iedarbināšanas funkcija
D25901, D25941
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (p), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2011 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
Ar laidenas uzsākšanas funkciju triecienu
biežums pieaug daudz lēnāk, tādējādi novēršot
kalta vai uzgaļa „lēkāšanu” pa mūri, iedarbinot
instrumentu.
Aktīva vibrāciju kontrole
D25901, D25941
Aktīvā vibrāciju kontrole neitralizē trieciena
mehānisma radīto atsitienu vibrāciju. Mazinot
plaukstas un rokas vibrāciju, tā nodrošina daudz
ērtāku darbu ilgstošā laikposmā un paildzina
instrumenta ekspluatācijas laiku.
1 sānu rokturis
Elektroniska triecienenerģijas
kontrole (1. att.)
1 smails kalts (D25901, D25941)
TIKAI D25901
1 plastmasas korpuss
Elektroniskai triecienenerģijas kontrolei (c) ir
šādas priekšrocības:
1 atskaldāmais āmurs
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• tiek lietoti mazāku izmēru piederumi,
novēršot salūšanas risku;
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• kaļot mīkstus vai trauslus materiālus, tiek
veidots visniecīgākais caurkalums;
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu
• optimāla instrumenta vadība, lai panāktu
precīzu kalšanu.
APRAKSTS (1. att.)
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. galvenais rokturis
c. elektroniskas triecienenerģijas kontroles
ciparripa (D25901)
d. kalta pozīciju iedalījumu gredzens
e. uzgaļa turētājs/ uzmava
f. sānu rokturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Lielas noslodzes atskaldāmais āmurs D25899,
D25901, D25941 ir paredzēts lielas noslodzes
atskaldīšanas, atšķelšanas un kalšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie ļoti izturīgie atskaldāmie āmuri ir profesionālai
lietošanai paredzēti elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
12
LATVIEŠU
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
1. Notīriet kalta kātu.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu nedrīkst
eļļot.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
2. Ievietojiet kalta kātu uzgaļa turētājā/ uzmavā
(e). Nospiediet un kaltu un mazliet pagrieziet,
līdz uzmava nofiksējas tai paredzētajā vietā.
115 V instrumentiem, kuru nominālā jauda
pārsniedz 1500 W, ieteicams uzstādīt BS4343
standarta kontaktdakšu.
3. Pavelciet kaltu, lai pārbaudītu, vai tas ir
pienācīgi nofiksēts. Kalšanas darbības laikā
kaltam, kad tas iestiprināts uzgaļa turētājā, ir
aksiāli jākustas dažus centimetrus.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jauda (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Nomainot
papildpiederumus, obligāti
jāvalkā cimdi. Instrumenta un
papildpiederumu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti
karstas.
SDS Max piederumu
ievietošana un izņemšana
(3., 4. att.)
®
D25899, D25901
Šim instrumentam var pievienot SDS Max®
kaltus (sk. 4. att. mazo papildattēlu, kur attēlots
kalta kāta šķērsgriezums).
4. Lai izņemtu kaltu, pavelciet uzgaļa turētāju/
uzmavu (e) atpakaļ un izvelciet kaltu ārā no
uzgaļa turētāja.
19 mm sešstūru piederumu
ievietošana un izņemšana (5.,
6. att.)
D25941
Šim instrumentam var pievienot kaltus ar 19 mm
sešstūru kātu (sk. 6. att. mazo papildattēlu, kur
attēlots kalta kāta šķērsgriezums).
Šim instrumentam jālieto tikai DEWALT ieteiktie
piederumi.
1. Notīriet kalta kātu.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu nedrīkst
eļļot.
2. Pavelciet uzgaļa turētāju/ uzmavu (e)
atpakaļ, savietojiet rievu (g) ar dzelteno
atzīmi (h) un ievietojiet kalta kātu uzgaļa
turētājā. Atbrīvojiet bloķēšanas uzmavu.
3. Pavelciet kaltu, lai pārbaudītu, vai tas ir
pienācīgi nofiksēts. Kalšanas darbības laikā
kaltam, kad tas iestiprināts uzgaļa turētājā, ir
aksiāli jākustas dažus centimetrus.
4. Lai izņemtu kaltu, pavelciet uzgaļa turētāju/
uzmavu (e) atpakaļ un izvelciet kaltu ārā no
uzgaļa turētāja.
Kalta pozīciju skalas iedalījumi
(7. att.)
Kalta skalai ir 12 iedalījumi, un to iespējams
attiecīgi nofiksēt 12 dažādās pozīcijās.
1. Ievietojiet kaltu, kā aprakstīts iepriekš.
2. Grieziet kalta pozīciju gredzenu (d) bultiņas
virzienā, līdz ir iestatīta vajadzīgā kalta
pozīcija.
Šim instrumentam jālieto tikai DEWALT ieteiktie
piederumi.
13
LATVIEŠU
Elektroniskas triecienenerģijas
kontroles ciparripas
iestatīšana (1. att.)
D25901
Grieziet ciparripu (c) līdz vajadzīgajai pozīcijai.
Jo lielāks cipars, jo lielāka triecienenerģija. Tā kā
instrumentam ir plašs triecienenerģijas diapazons
– no „1” (minim.) līdz „7” (pilna jauda), tas ir
ārkārtīgi plaši pielietojams un piemērots virknei
dažādu darbu.
Vajadzīgo iestatījumu var noteikt ar laiku, kad
gūta pieredze, piemēram:
• kaļot mīkstus un trauslus materiālus vai
ja vajadzīgs niecīgs caurkalums, iestatiet
ciparripu uz „1” vai „2” (minim.);
• caurkaļot cietākus materiālus, iestatiet
ciparripu uz „7” (pilna jauda).
Sānu roktura piestiprināšana
un regulēšana (8. att.)
Sānu rokturi (f) instrumenta priekšdaļā iespējams
uzstādīt tā, lai būtu piemērots gan labročiem, gan
kreiļiem.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
1. Atskrūvējiet sānu roktura nostiprināšanas
pogu (g).
2. Virziet sānu roktura mehānismu uz
instrumenta, novietojot tērauda gredzenu (q)
uzstādīšanas vietā (x). Sānu roktura pareizā
atrašanās vieta ir starp caurules galu un
vidusdaļu.
3. Noregulējiet sānu rokturi (f) vajadzīgajā leņķī.
4. Virziet un grieziet sānu rokturi līdz
vajadzīgajai pozīcijai.
5. Nofiksējiet sānu rokturi, pieskrūvējot
nostiprināšanas pogu (g).
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
14
•
Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
•
Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
•
Instrumentam drīkst piemērot
aptuveni 20–30 kg lielu spiedienu.
Pārmērīgs spiediens nepalielina
kalšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var saīsināt
tā ekspluatācijas laiku.
Pareizs rokas novietojums (1.,
2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz sānu roktura (f), bet otru — uz galvenā
roktura (b).
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Ieslēgšana: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (a) pozīcijā 1.
Izslēgšana: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (a) pozīcijā 0.
Atskaldīšana, kalšana un
gropēšana (1. att.)
1. Izvēlieties piemērotu kaltu un notīriet.
2. Ievietojiet kaltu un pārbaudiet, vai tas ir
pienācīgi nofiksēts.
3. Iestatiet vajadzīgo triecienenerģijas līmeni.
4. Uzstādiet un noregulējiet sānu rokturi (f),
pārbaudot, vai tas ir cieši pievilkts.
5. Turiet instrumentu aiz abiem rokturiem (b, f)
un ieslēdziet to. Instruments tagad darbojas
nepārtrauktā darbības režīmā.
6. Pēc darba pabeigšanas un pirms
instrumenta atvienošanas no elektrotīkla tas
ir obligāti jāizslēdz.
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
kalti.
Šim instrumentam jālieto tikai DEWALT ieteiktie
piederumi.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
LATVIEŠU
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats
veikt apkopi. Pēc aptuveni 100 stundu ilga
ekspluatācijas laika nogādājiet savu instrumentu
pilnvarotai DEWALT remonta darbnīcai. Ja
problēmas rodas pirms šī laika, sazinieties ar
pilnvarotu DEWALT remonta darbnīcu.
Piederumu apkope (9. att.)
Pareizos laikposmos apkopjot piederumus, darbs
būs paveikts kvalitatīvi, kā arī to ekspluatācijas
laiks būs ilgs un lietderīgs.
Uzasiniet kaltus ar slīpripu palīdzību. Sk. 8.
attēlu, lai uzzinātu pareizo leņķi šādiem kaltiem:
i. pīķveida kalts
j. metāla kalts
k. smails kalts
l. U veida kalts
m. dobais kalts
n. javas kalts
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
o. robains kalts
BRĪDINĀJUMS! Šos kaltus var
uzasināt tikai ierobežotu skaitu
reižu. Šaubu gadījumā sazinieties ar
izplatītāju un saņemiet ieteikumus.
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai
griezošajā malā nav izbalējusi
krāsa, ko izraisa pārāk liels
spiediens. Tādējādi var mazināties
papildpiederuma izturība.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet acu aizsargaprīkojumu.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
D25899, D25901, D25941
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Частота
Сила тока
Потребляемая мощность
Частота ударов
Энергия удара
Патрон
Позиции фиксации долот
Вес
LρA (звуковое давление)
КρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
В
Гц
А
Вт
уд./мин.
Дж
кг
D25899
230
1
50
7.2/15.0
1,500
2,040
17,9
SDS Max®
D25901
230
1
50
8.5/14.8
1,500
1,040 - 2,040
17,9
SDS Max®
12
9.9
12
10.9
D25941
230
1
50
8.9/15.5
1,600
1,620
22,5
19 мм
шестигранник
12
13,8
дБ(А)
D25899
(230 В)
86
D25899
(115 В)
86
D25901
(230 В)
89
D25901
(115 В)
89
D25941
(230 В)
91
D25941
(115 В)
91
дБ(А)
дБ(А)
3
100
3
100
3
100
3
100
3
102
3
102
дБ(А)
3
3
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Долбление
Значения вибрационного
воздействия ah, Cheq =
м/с2
12
12
7.9
7.9
8.8
8.8
Погрешность K =
м/с2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Уровень вибрации, указанный в информационном листке был замерен в соответствии со
стандартным тестом EN 60745 и может быть
использован для сравнения с другими инструментами. Его можно использовать для предварительной оценки воздействия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявленный
уровень вибрации относится
к основным видам работ,
выполняемых инструментом.
Но при использовании
инструмента на других работах
и с другими насадками или
если за инструментом не
16
ухаживали должным образом,
уровень вибрации может быть
иным. Это может значительно
увеличить уровень воздействия
на протяжении общего времени
работы.
При оценки уровня воздействия
вибрации также нужно принимать
во внимание время, когда
инструмент выключен или
когда он работает, но с ним не
выполняется никаких работ.Это
значительно сокращает уровень
РУССКИЙ ЯЗЫК
воздействия на протяжении
общего времени работы.
Определите дополнительные
меры обеспечения безопасности
для того, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации: следите за
инструментом и аксессурами,
держите руки в тепле и
организовывайте рабочее место.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению серьезной травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению легкой травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
DEWALT заявляет, что продукты, описанные в
«технических характеристиках» соответствуют
стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6
2000/14/EC, Электрический бетонолом
(переносной), м ≤ 15 кг, Приложение VIII,
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Идентификационный
№ Уполномоченного Органа: 0197
Уровень акустической мощности
в соответствии со стандартом 2000/14/EC
(Статья 12, Приложение VIII, № 10; м ≤ 15 кг):
LWA (измеренный уровень акустической
мощности)
D25899, D25901
100 дБ
D25941
102 дБ
LWA (гарантированный уровень
акустической мощности)
105 дБ
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице президент группы выпуска продукции
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
20.02.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение правил
безопасности и инструкций может
привести к удару электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ
d)
Термин “Электроинструмент” во всех
приведенных ниже правилах относится
к Вашему сетевому (с кабелем)
электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение! Беспорядок на рабочем
месте и плохая освещенность могут
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли! В процессе работы
электроинструмент выбрасывает
искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
c) Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом! Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не
вносите изменения в конструкцию
вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой
для подключения заземленных
электроинструментов!
Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки
снижают риск удара электрическим
током.
b) Избегайте контактов частей
тела с заземленными объектами,
например, трубопроводами,
радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара
электрическим током, если части
вашего тела замкнуты на землю.
c) Не подвергайте
электроинструмент
воздействию дождя или влаги!
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
удара электрическим током.
18
e)
f)
Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его за
кабель, и не беритесь за кабель
при отключении от сетевой
розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей!
Поврежденные или перекрученные
кабели повышают риск удара
электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения, пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных
работ! Использование кабеля,
предназначенного для работы вне
помещения, снижает риск удара
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО)! Использование
УЗО снижает риск удара
электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете
и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом.
Не пользуйтесь
электроинструментом, если
Вы устали или находитесь
под действием наркотиков,
алкоголя или лекарств! Минутная
невнимательность при работе
электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки!
Разумное использование таких
средства индивидуальной защиты, как
респиратор, ботинки на нескользящей
подошве, каска и наушники
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед подключением
электроинструмента к сетевой
розетке убедитесь, что
выключатель находится
в положении выключено!
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
Переноска электроинструментов
с нажатым выключателем или
подключение к сетевой розетке
электроинструментов, выключатель
которых установлен в положение
“включено”, может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимайте
регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать
причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь! Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие! Это поможет
Вам не потерять контроль
над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки не попали
в движущиеся детали! Свободная
одежда, украшения или длинные
волосы могут быть захвачены
движущимися деталями.
Если электроинструмент имеет
устройства для подключения
систем сбора и удаления пыли,
убедитесь, что эти системы
подключены и используются
надлежащим образом! Использование
систем пылеулавливания значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению!
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения! Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c)
d)
e)
f)
g)
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента!
Такие меры предосторожности
снижают риск непреднамеренного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом!
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента! Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
деталей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт.
Многие несчастные случаи являются
следствием плохого ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей! Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы! Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
оригинальных запасных частей!
Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные Правила
Безопасности при Работе
Отбойными Молотками
• Надевайте защитные наушники!
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Пользуйтесь вспомогательными
рукоятками, поставляемыми вместе
с электроинструментом. Потеря
контроля над электроинструментом
может привести к получению тяжелой
травмы.
• Держите электроинструмент за
изолированные поверхности при
работе в местах, где режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети! Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также “живыми”,
что создает опасность удара
электрическим током.
• При долблении поверхности убедитесь
в отсутствии скрытой электропроводки
или труб газоснабжения, а также
в том, что их расположение было
уточнено у компаний по коммунальному
обслуживанию.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается только держа его обеими
руками. Мы рекомендуем при каждой
операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• Перед работой убедитесь, что долото
надежно закреплено.
• При использовании инструмента
при низкой температуре или после
продолжительного перерыва,
предварительно дайте ему возможность
поработать без нагрузки несколько
минут.
• Перед работой, убедитесь, что на земле
нет посторонних предметов.
20
• Не прикасайтесь к долоту
и обрабатываемым предметам сразу
после выключения инструмента, они
могут быть очень горячими, что может
привести к ожогам кожи.
• Сетевой кабель всегда должен быть
направлен назад и находиться как можно
дальше от долота.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая во
время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании отбойных молотков:
− Травмы в результате касания горячих
частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
− Ухудшение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене
насадок.
− Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед работой внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
Наденьте защитные наушники!
Наденьте защитные очки!
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (p), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Например:
2011 XX XX
Год производства
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Отбойный молоток
1 Боковая рукоятка
1 Пикообразное долото (D25901, D25941)
1 Пластмассовый ящик
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте электроинструмент, его
детали и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
при транспортировке.
• Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
Описание (Рис. 1)
a. Клавиша пускового выключателя
b. Основная рукоятка
c. Электронный регулятор энергии удара
(D25901)
d. Регулятор положения долота
e. Патрон/муфта патрона
f. Боковая рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональные отбойные молотки
D25899, D25901 и D25941 предназначены
для выполнения тяжёлых работ (долбление,
зачистка, вырезание пазов и канавок) по
кирпичу, бетону, камню и др.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент
в условиях высокой влажности или
в присутствии легковоспламеняющихся
жидкостей или газов.
Эти мощные отбойные молотки
предназначены для профессионального
применения.
НЕ разрешайте детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
Плавный пуск
D25901, D25941
Благодаря данной функции скорость
долбления нарастает постепенно, что даёт
возможность избежать биения долота при
пуске.
Активный контроль
вибрации
D25901, D25941
Ваш отбойный молоток оснащён механизмом,
который значительно уменьшает отдачу
и вибрацию инструмента при работе.
Уменьшенное вибрационное воздействие на
руки пользователя снижает утомляемость
оператора и повышает срок службы
инструмента.
Электронный регулятор
силы удара (Рис. 1)
ТОЛЬКО ДЛЯ D25901
Электронный регулятор силы удара (с)
предлагает следующие преимущества:
• использование небольших по размеру
принадлежностей без риска их
повреждения
• уменьшение крошения при долблении
мягких или хрупких материалов
• оптимальный контроль над инструментом
при точных работах
Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение источника питания напряжению,
указанному в паспортной табличке.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN60745; поэтому провод
заземления не требуется.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел „Технические
характеристики“).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
риска получения травмы выключите
инструмент и отключите его от
сети перед тем, как устанавливать
и снимать насадки, выполнять
или менять настройки или при
проведении ремонтных работ.
Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Случайное включение инструмента
может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
перчатки при замене насадок.
В процессе работы незащищенные
части инструмента и насадок могут
сильно нагреваться.
Замена принадлежностей
SDS Max® (Рис. 3, 4)
D25901
В данном инструменте используются
долота SDS Max® (См. вставку на рисунке 4:
поперечное сечение хвостовика долота).
С данным инструментом могут использоваться
только принадлежности, рекомендованные
компанией DEWALT.
1. Очистите и смажьте хвостовик долота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
смазывайте рабочие части
инструмента.
2. Вставьте хвостовик долота в патрон/муфту
патрона (е). Нажмите и слегка поверните
долото до его ощущаемой фиксации
в шлицах.
3. Потяните за долото, проверяя надежность
его фиксации в патроне. Для выполнения
долбежных работ долото должно иметь
возможность перемещаться на несколько
сантиметров в продольном направлении.
4. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (е) и извлеките
долото из патрона.
22
Замена принадлежностей
с шестигранным
хвостовиком 19 мм (Рис. 5, 6)
D25941
В данном инструменте используются долота
с шестигранным хвостовиком размером
19 мм (См. вставку на рисунке 6: поперечное
сечение хвостовика долота).
С данным инструментом могут использоваться
только принадлежности, рекомендованные
компанией DEWALT.
1. Очистите и смажьте хвостовик долота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
смазывайте рабочие части
инструмента.
2. Оттяните назад патрон/муфту патрона (е),
совместите канавку (g) с желтой отметкой
(h) и вставьте долото в патрон. Отпустите
стопорную муфту.
3. Потяните за долото, проверяя надежность
его фиксации в патроне. Для выполнения
долбежных работ долото должно иметь
возможность перемещаться на несколько
сантиметров в продольном направлении.
4. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (е) и извлеките
долото из патрона.
Регулирование положения
долота (Рис. 7)
Ваш инструмент позволяет установить и зафиксировать долото в 12-ти различных положениях.
1. Установите долото, как было описано выше.
2. Поворачивая регулятор положения долота
(d) в направлении, указанном стрелкой,
установите долото в желаемое положение.
Настройка электронного
регулятора энергии удара
(Рис. 1)
D25901
Поверните регулятор (с) в нужное Вам
положение. Чем больше число, тем выше
энергия удара. Устанавливая регулятор от
«1» (низкая мощность) до «7» (высокая
мощность), Вы будете иметь возможность
использовать инструмент для выполнения
самых различных видов работ.
Необходимые настройки определяются
опытным путем:
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Когда необходимо проводить долбежные
работы по мягкому или хрупкому
материалу, а также когда необходимо
выломать совсем небольшое количество
материала, устанавливайте регулятор на
«1» или «2» (низкая мощность);
• Когда необходимо разбивать более
твердые материалы, устанавливайте
регулятор на «7» (полная мощность).
Установка и регулирование
боковой рукоятки (Рис. 8)
Боковая рукоятка (f) может быть установлена
спереди инструмента, создавая удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Открутите ручку зажима боковой рукоятки
(g).
2. Установите боковую рукоятку в сборе на
инструмент, расположив кольцо (h) в зоне
крепления (X). Правильным положением
боковой рукоятки является положение
между передней и средней частью
корпуса.
3. Отрегулируйте угол наклона боковой
рукоятки (f).
4. Поворачивая и передвигая рукоятку,
установите ее в нужное положение.
5. Зафиксируйте рукоятку на месте, закрутив
ручку (g).
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Определите точное
местоположение трубопроводов
и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 20-30 кг при работе
электроинструментом.
Чрезмерная сила не увеличит
скорость сверления, но уменьшит
качество работы инструмента
и сократит срок его службы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(f), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (b).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Включение: Установите пусковой выключатель
(а) в положение 1.
Выключение: Установите пусковой
выключатель (а) в положение 0.
Долбление, вырезание пазов
и канавок (Рис. 1)
1. Выберите подходящее долото, почистите
и смажьте хвостовик.
2. Установите долото и проверьте
надежность фиксации.
3. Установите необходимый уровень
мощности удара.
4. Установите боковую рукоятку (f) в нужном
положении и надежно затяните ее.
5. Удерживая инструмент за обе рукоятки
(b, f), включите его. Инструмент начнет
работать в непрерывном режиме.
6. Всегда выключайте инструмент после
окончания работы и перед отсоединением
от питающей сети.
Вы можете дополнительно приобрести
различные типы долот.
С данным инструментом могут использоваться
только принадлежности, рекомендованные
компанией DEWALT.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техническое
обслуживание. Продолжительная
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
и надежная эксплуатация обеспечивается
соответствующим уходом за инструментом
и регулярной чисткой.
Самостоятельный ремонт инструмента
запрещен. По истечении приблизительно
100 часов работы, отнесите Ваш инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Если проблемы возникли раньше, немедленно
обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Уход за принадлежностями
(Рис. 9)
Своевременное обслуживание используемых
принадлежностей обеспечивает высокое
качество работы и увеличивает их срок
службы.
Заточку долот необходимо производить на
точильном круге. На рисунке 8 указаны углы
заточки для различных типов долот:
i. Лопаточное долото
j. Простое долото
k. Пикообразное долото
l. U-образное долото
m. Канавочное долото
n. Долото по штукатурке
o. Зубчатое долото
ВНИМАНИЕ: Данные долота
могут затачиваться ограниченное
количество раз. Если у вас
возникли сомнения, обратитесь за
рекомендациями к Вашему торговому
представителю.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
режущий край долота не изменял
своего цвета в результате
чрезмерного нажатия на долото при
затачивании. Это может привести
к снижению прочности долота.
Смазка
Ваш электроинструмент не нуждается
в дополнительном смазывании.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Грязь и пыль из корпуса
должны удаляться сжатым сухим
воздухом по мере накапливания ее
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Во время этой процедуры
используйте надлежащее средство
защиты для глаз.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
ослабить структуру материала,
используемого для производства
данных деталей. Для их очистки
пользуйтесь тканью, смоченной
в воде со слабым мыльным
раствором. Не допускайте попадания
жидкости внутрь инструмента;
не погружайте никакую часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные принадлежности
других производителей не проходили
проверку на совместимость
с данным изделием, их использование
может представлять опасность.
Во избежание травм, для данного
инструмента следует использовать
только рекомендованные
дополнительные приспособления
DEWALT.
По вопросам приобретения дополнительных
принадлежностей для Вашего инструмента
обращайтесь к Вашему торговому
представителю.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205581 - 14-05-2013
25
D25899
D25899
Uzgaļa turētājs
Патрон
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25899
D25899
Двигатель
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
Двигатель
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25901K
D25901K
Uzgaļa turētājs
Патрон
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25901K
D25901K
Цилиндр
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25901K
D25901K
Коробка редуктора
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25941K
D25941K
Цилиндр
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25941K
D25941K
Uzgaļa turētājs
Патрон
ATSKALDĀMAIS ĀMURS 1
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
©
D25941K
D25941K
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising