DC910KL | DeWalt DC910KL CORDLESS DRILL instruction manual

599111-96 SK
DC901
DC910
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA /
SKRUTKOVAČ
Blahoželáme Vám!
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
m/s² ≤ 2,5
ahD =
Odchýlka K =
m/s² 1,5
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka
akustického
tlaku K)
LWA (akustický
výkon)
K WA (odchýlka
akustického
výkonu K)
DC910
28
650
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež
použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
0 - 400
0 - 1200
0 - 1600
VAROVANIE: Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa
môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. To môže viesť k významnému podceneniu následkov vplyvu
vibrácií, pokiaľ sa náradie takýmto
spôsobom pravidelne používa.
0 - 6800
0 - 20400
0 - 27200
42
Do odhadovanej doby, kedy je obsluha v priebehu doby práce vystavená vibráciám, je
treba do výpočtu zahrnúť taktiež dobu, počas
ktorej je náradie vypnuté a dobu, kedy ide
naprázdno.
13
65/13/16
Tak sa môže počas práce značne skrátiť doba
vystavenia sa pôsobeniu vibrácií na obsluhu.
1,9
dB(A) 96
94
dB(A) 3,0
3,0
dB(A) 107
105
dB(A) 3,0
3,0
≤ 2,5
1,5
Deklarovaná úroveň vibrácií bola meraná
v súlade so štandardnou skúšobnou metódou
podľa normy EN60745 a môže sa použiť na
porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Technické údaje
DC901
Napätie
VDC 36
Max. výstupný výkon W 750
Otáčky naprázdno
1. prevod
min -1 0 - 400
2. prevod
min -1 0 - 1200
3. prevod
min-1 0 - 1600
Údery
1. prevod
min -1 0 - 6800
2. prevod
min -1 0 - 20400
3. prevod
min-1 0 - 27200
Max. uťahovací
moment
Nm 42
Maximálny priemer
skľučovadla
mm 13
Max. priemer otvoru
pri vŕtaní do ocele/
dreva/muriva
mm 65/13/16
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg 2,0
DC901/DC910
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie siete
Približná doba
nabíjania
Hmotnosť
Poistky:
náradie 230 V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do betónu
m/s² 13,7
13,7
ahID =
Odchýlka K =
m/s² 13,7
13,7
DE9360
VDC 36
Ah 2,2
kg 1,0
VAC
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
min 60
kg 0,9
10 A v napájacej sieti
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
5
Riaditeľ technického a vývojového oddelenia
Horst Grossmann
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje možné hroziace nebezpečenstvo ktoré, v prípade
nedodržania, môže spôsobiť smrť
alebo vážne zranenie.
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
20-09-2007
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škôd
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Označenie "elektrické náradie" vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez kábla).
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
07
DC901/DC910
Spoločnosť D E WALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/
EEC (do 28. decembra 2009), 2004/108/EC,
2006/42/EC (od 29. decembra 2009), 2006/95/
EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
c) Pri práci s elektickým náradím držte
deti a okolité osoby z jeho dosahu.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcich adresách alebo ich tiež nájdete na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené
uzemnením nepoužívajte akékoľvek
6
b)
c)
d)
e)
f)
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať
prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúč zanechaný
v rotujúcich častiach náradia môže spôsobiť poranenie osôb.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
b) Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí,
pred prevádzaním servisu alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete a/ alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
7
opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku
nedostatočnej údržby náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľmi sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g) Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa t ýchto pok ynov
a spôsobom, ktorý je určený pre daný
typ náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je
nutné vykonať. Použitie náradia na iné
účely, než na ktoré je určené môže byť
nebezpečné.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
Bezpe čnosť vŕ t ačk y / skrutkovača /
príklepovej vŕtačky
• Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
• Pri prevádzaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením
alebo s vlastným prívodným káblom,
držte náradie za izolované rukoväte.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
• Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
• Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob. Prichytenie obrobku rukou alebo jeho
opretie o Vaše telo je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly.
• Ak budete pracovať s príklepom dlhšiu
dobu, používajte chrániče sluchu. Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku
môže spôsobiť stratu sluchu. Veľmi vysoká
hlučnosť príklepového vŕtania môže spôsobiť dočasnú stratu sluchu alebo vážne
poškodenie ušného bubienka.
• Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní a príklepovom vŕtaní odlietavajú úlomky. Odlietavajúce úlomky môžu spôsobiť poranenie očí
s trvalými následkami.
• Pri používaní dochádza k veľkému
zahriatiu príklepových vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii s vrtákmi používajte
rukavice.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ
akumulátora môže pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory určené pre daný typ náradia. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c) Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte
ho mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skratovaním kontaktov
akumulátora môže dôjsť k vzniku požiaru
a popálenín.
d) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
Ďalšie bezpečnostné pok yny pre
akumulátory a nabíjačky
• Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
• Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku za
prívodný kábel. Nikdy nevyťahujte zástrčku
zo zásuvky ťahaním za prívodný kábel. Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
• Zničené alebo inak poškodené diely
nechajte vymeniť v značkovom servise
D E WALT. Nev ykonávajte neodborné
opravy sami.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
8
•
•
•
•
•
•
Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké akumulátory.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek dôvodu akumulátor rozoberať.
Nabíjajte iba akumulátory s takými hodnotami, ktoré sú uvedené v tomto návode na
použitie. Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú, musia byť uskladnené na suchom mieste a musia byť tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Príklad:
2007 XX XX
Rok výroby
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Zabráňte styku s vodou.
Nezasahujte do nabíjačky s vodivými
predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Preprava
Li-Ionové akumulátory DEWALT sa podrobujú nevyhnutným testom podľa „UN Manual
of Tests and Criteria" (Pokyny a kritériá na
vykonávanie testov) (ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Časť III, odstavec 38.3) tak ako je odporučené
v „UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods" (Odporučenia pre prepravu
nebezpečných výrobkov ).
– Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním kontaktov.
– Na prevenciu pred násilným roztrhnutím
a nebezpečným spätným prúdom boli
vykonané príslušné merania.
– Zodpovedajúci obsah lítia je pod úrovňou
povolených hodnôt.
Poškodené nabíjačky nepoužívajte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C
až 40 °C.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Porucha nabíjačky.
Porucha v akumulátore.
Likvidáciu akumulátora prevádzajte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Akumulátory nespaľujte.
Nabíjajte iba v určených nabíjačkách
D EWALT.
Li-Ionové akumulátory DEWALT nespadajú pod
národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa
nebezpečného tovaru. Avšak tieto predpisy
neplatia, pokiaľ sa prepravuje niekoľko akumulátorov súčasne.
• Uistite sa, či sú akumulátory zabalené v súlade s predpismi pre nebezpečné výrobky,
ako je spomenuté vyššie, na ochranu pred
skratom.
Doba nabíjania je uvedená
v technických údajoch.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú vŕtačku / skrutkovač
1 Bočnú rukoväť
1 Akumulátor (DC901K/DC910K)
2 Akumulátory (DC901KL/DC910KL)
1 Nabíjačku
1 Kufrík (iba pri modeli K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N neobsahujú v balení
akumulátory a nabíjačku.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Umiestnenie kódu s dátumom výroby
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na povrchu krytu náradia,
ktorý vytvára montážny spoj medzi náradím
a akumulátorom!
9
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií venujte dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku náradia. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
zásuvky v stene.
Popis (obr. A)
Vaša nabíjačka D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335.
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častiach. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí
byť vymenený za nový v servise spoločnosti
D EWALT.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša vŕtačka/skrutkovač je určená na profesionálne vŕtanie, vŕtanie s príklepom a skrutkovanie.
NEPOUŽÍVAJTE JU vo vlhkom protredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto vŕtačky/skrutkovače sú profesionálnym
elektrickým náradím. ZABRÁŇTE deťom, aby
sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak
používajú toto zariadené neskúsené osoby,
musí byť zaistený odborný dozor.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Prepínač pravého / ľavého chodu
3 Rýchloupínacie skľučovadlo/automatické
blokovanie vretena
4 Objímka pre nastavenie krútiaceho momentu
5 Volič režimu
6 Prepínač rýchlostí (troch)
7 Držiak nástrojov
8 Rukoväť
9 Bočná rukoväť
10 Akumulátor
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (viď
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2; maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Pred prevádzaním
montáže a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
VAROVANIE: Pred vložením alebo
vybratím akumulátora náradie vždy
vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky D EWALT.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
• Akumulátor (10) nasadíte tak, že ho zarovnáte s miestom jeho uloženia na náradí.
Nasuňte akumulátor do jeho lôžka v náradí
a zatlačte naň, až zaskočí na miesto.
• Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (11) a súčasne akumulátor
vytiahnite z lôžka.
Nabíjačka
Vo Vašej nabíjačke DE9000 je možné nabíjať
Li-Ionové akumulátory D EWALT s napätím
36 V (DE9360) a 28 V (DE9280) s kapacitou
2,2 Ah.
10 Akumulátor
11 Uvoľňovacie tlačidlo
12 Nabíjačka
13 Indikátory nabíjania (červené)
Nabíjanie akumulátora (obr. A a B)
Pred tým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
nabiť, predajte Vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti D EWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu nabíjačky i akumulátora. Tento jav je
obvyklý a neznamená žiadnu poruchu.
Automatické blokovanie vretena
Automatické blokovanie vretena je aktívne,
pokiaľ je nastavený stály prevod. Upínacou
hlavou sa lepšie otáča iba jednou rukou, pričom
druhou sa podopiera prístroj.
10
UPOZORNENIE: Nenabíjajte
akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C.
Odporučená teplota prostredia pre
nabíjanie: približne 24 °C.
•
•
•
•
•
•
•
Akumulátor (10) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (12) spôsobom znázorneným
na obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite sa,
či je akumulátor v nabíjačke riadne usadený. Červené indikátory nabíjania (13) budú
blikať podľa úrovne nabitia akumulátora.
Po skončení nabíjania začnú indikátory
trvalo svietiť. Nabíjačka bude automaticky
prepnutá do udržovacieho režimu.
Akumulátor je možné kedykoľvek vybrať,
alebo ho ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iný. Pokiaľ i iný akumulátor nebude možné nabíjať, nechajte
nabíjačku otestovať u autorizovaného
servisného zástupcu D EWALT.
Pokiaľ sa v nabíjačke vyskytne porucha,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať v poradí raz krátko a raz dlho. Odovzdajte náradie na opravu autorizovanému
servisnému stredisku D EWALT.
Pri pripojení nabíjačky k zdrojom napätia,
ako sú generátory alebo meniče napätia,
červené indikátory nabíjania (13) môžu
začať súčasne blikať spôsobom dvoch
rýchlych prebliknutí nasledovaných pauzou. Toto znamená len dočasné ťažkosti
zdroja napätia. Nabíjačka sa automaticky
prepojí späť na normálnu prevádzku.
Odloženie nabíjania - zahriaty / studený
akumulátor
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu odloženia nabíjania a pozastaví proces nabíjania, pokým nedosiahne akumulátor
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto
funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti
akumulátora.
Ochrana pred úplným vybitím
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
Nasadzovanie a v yberanie nástavcov
(obr. A & C)
• Skľučovadlo roztvorte otočením objímky
(15) proti smeru hodinových ručičiek
a vložte doňho nástavec.
• Nástavec zasuňte čo najhlbšie a pred
dotiahnutím ho mierne povytiahnite.
• Pevne ho dotiahnite otočením objímky
v smere hodinových ručičiek.
• Opačným postupom nástavec vyberte.
Voľba pracovného režimu (obr. D)
Náradie je možné používať v nasledovných
pracovných režimoch:
- Skrutkovanie
- Vŕtanie bez príklepu: pre oceľ, drevo
a plasty
- Vŕtanie s príklepom: pre murivo
Priebeh nabíjania (obr. B)
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
3 kontrolky svietia
dené každý týždeň alebo v prípade, keď
akumulátor nepodáva rovnaký výkon.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
•
•
< 33%
33-66%
66-99%
100%
•
Automatické oživenie
• Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov akumulátora podľa ich maximálnej kapacity.
Oživenie akumulátora by malo byť preve-
Režim skrutkovanie zvolíte natočením
voliča (5) k príslušnému symbolu (16) na
kryte.
Režim vŕtanie bez príklepu zvolíte natočením voliča (5) k príslušnému symbolu (17)
na kryte.
Pre voľbu režimu vŕtanie s príklepom nastavte najskôr režim vŕtanie bez príklepu
a potom natočte symbol na objímke (4) na
indikátor (18) na voliči (5).
VAROVANIE: Nemeňte režim počas
chodu náradia.
11
Nastavenie krútiaceho momentu (obr. D)
Objímku na reguláciu krútiaceho momentu je
pri tomto náradí možné nastaviť do širokého
rozsahu polôh v závislosti od použitej veľkosti
skrutiek a materiálov obrobku. Nastavenie
krútiaceho momentu je popísané v kapitole
"Skrutkovanie".
• Krútiaci moment nastavte natočením
symbolu alebo číslice na objímke (4) na
indikátor (18) na voliči (5).
Zapnutie a vypnutie (obr. A & E)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1). Otáčky náradia sú určené
tlakom vyvíjaným na vypínač.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
• Ak chcete náradie vo vypnutej polohe zaistiť, nastavte prepínač chodu (2) do strednej
polohy.
Skrutkovanie (obr. A)
• Voličom (5) nastavte režim vŕtania.
• Pomocou prepínača pre voľbu smeru chodu (2) zvoľte smer otáčania vpred alebo
vzad.
• Objímku (4) nastavte do polohy 1 a začnite
skrutkovať (nízky krútiaci moment).
• Pokiaľ začne spojka príliš rýchlo preklzávať, pomocou objímky uťahovací moment
podľa potreby zvýšte.
Prepínač pravého/ľavého chodu (obr. E)
• Ak chcete previesť zmenu smeru otáčania,
použite prepínač smeru chodu (2) ako je
uvedené na obrázku (viď šípky na náradí).
VAROVANIE: Pred vykonaním zmeny
smeru chodu počkajte, až sa motor
celkom zastaví.
Volič troch rýchlostí (obr. F)
Vaše náradie je vybavené trojrýchlostným
voličom (6) na zmenu pomeru rýchlosti/krútiaceho momentu.
1 nízka rýchlosť/vysoký krútiaci moment
2 stredná rýchlosť/stredný krútiaci moment
3 vysoká rýchlosť/nízky krútiaci moment
Vŕtanie (obr. A)
• Voličom (5) nastavte režim vŕtania.
• Pomocou prepínača pre voľbu smeru
chodu (2) zvoľte smer otáčania dopredu
alebo dozadu.
Vŕtanie do kovu
• Pri vŕtaní do kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina a mosadz, ktoré sa môžu
vŕtať za sucha.
Rýchlostné rozsahy sú uvedené v technických
dátach.
• Volič rýchlosti neprepínajte pri maximálnych otáčkách alebo počas používania
náradia.
Vŕtanie do dreva
• Používajte vhodné typy vrtákov.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Pokyny na obsluhu
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na umiestenie elektrického vedenia a potrubia.
• Na náradie príliš netlačte. Nadmerný tlak na náradie neurýchli
vŕtanie, ale zníži výkonnosť náradia a môže skrátiť dobu jeho
životnosti.
Údržba
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
Pred začatím prevádzky:
• Uistite sa, či je akumulátor nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor správne osadený.
• Upnite si príslušný nástavec.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
12
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu D EWALT, ktorý náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Čistenie
VAROVANIE:
• Nabíjačku pred čistením krytov
mäkkou handričkou odpojte od
siete.
• Pred čistením z náradia vyberte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt pravidelne čistite
mäkkou tkaninou.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska D EWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D EWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Doplnkové príslušenstvo
Akumulátor
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je
treba ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti
preveďte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory typu Li-Ion je možné recyklovať. Odovzdajte ich prosím dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromaždené akumulátory budú vhodne
zlikvidované alebo recyklované.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takého príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Na zníženie rizika
poranenia používajte iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou D EWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj
nesmie byť vyhodený do bežného
domového odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha zabrániť znečisteniu životného
prostredia a znižuje dopyt po nových
surovinách.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete využiť výhody
13
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Z á r u k a s a n e v z ťa h u j e n a s p o t r e b n é
príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové
listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.)
ani na príslušenstvo prístroja poškodené
opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku D EWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
ser vise D E WALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu
osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre
osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné
odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo
výrobnej chyby za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D E WALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenst vom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
D EWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v
súlade s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00065811 - 23-04-2008
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
CORDLESS DRILL 1
©
DC901K - - - - A
16
CORDLESS DRILL 1
©
DC910K - - - - A
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising