DC910KL | DeWalt DC910KL CORDLESS DRILL instruction manual

www.
.eu
DC901
DC910
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
27
Español (traducido de las instrucciones originales)
38
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
62
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
86
Português (traduzido das instruções originais)
97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
109
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
119
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
130
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
142
Copyright DEWALT
2
4
5
6
2
9
3
8
1
7
10
10
11
A
13
12
1
15
B
C
18
4 5
16
D
2
18
4 5 5 4
17
18
17
2
E
6
F
G
3
DANSK
LEDNINGSFRI BOREMASKINE/
SKRUEMASKINE DC901, DC910
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
2. gear
3. gear
Slagtal
1. gear
2. gear
3. gear
Maks. vridmoment
Patronkapacitet
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ/beton
Vægt (uden batteri)
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
W
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3,0
107
3,0
94
3,0
105
3,0
VDC
Samlede værdier for vibration (triax vektorsum) bestemt i henhold
til EN60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton
ah,ID =
m/s2
13,7
13,7
Usikkerhed K =
m/s2
5,5
5,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Skruning
ah,ID =
m/s²
Usikkerhed K = m/s²
4
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
VAC
min
kg
Sikringer:
230 V maskiner
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
10 A
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
DANSK
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der
ikke er forbundet med personskade,
men som kan resultere i produktskade,
hvis den ikke undgås.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC901, DC910
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF
(fra 29. dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse for
yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og -anvisninger
Hvis ikke advarslerne og anvisningerne
følges, kan det føre til elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE.
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser til
elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning) eller
batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet
elektrisk værktøj. Umodificerede stik og dertil
passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen for
elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
5
DANSK
f)
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed under
anvendelse af et elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller tilsluttes
når kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for
at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i
hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem,
det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten. En oplader, der er
beregnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med
en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for tilskadekomst eller brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
DANSK
d)
Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå berøring.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med rigeligt med vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der søges
lægehjælp. Batterivæske kan forårsage
irritation eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker som
udelukende benytter identiske reservedele.
Derved sikres at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsadvarsler for
boremaskine/skruemaskine/
slagboremaskine
• Anvend høreværn ved brug af slagbor.
Udsættelse for støj kan føre til tab af høreevne.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
• Hold altid el-værktøj i de isolerede greb ved
arbejdsprocesudførelser, hvor skæreværktøjet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller værktøjets egen ledning. Hvis
skæretilbehøret kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan værktøjets metaldele
blive strømførende og give operatøren stød.
• Anvend de hjælpegreb, som følger med
værktøjet. Tab af kontrollen kan føre til
personskade.
• Anvend skruetvinger eller anden anordning
til at fastgøre og understøtte arbejdsemnet til
en stabil platform. At holde emnet med hånden
eller mod kroppen er en ustabil løsning, der kan
føre til tab af kontrollen.
• Anvend høreværn, hvis der hamres i længere
perioder. Langvarig udsættelse for høje
støjniveauer kan føre til tab af høreevne. Midlertidt
tab af høreevne eller alvorlig beskadigelse af
trommehinden kan forårsages af høje lydniveauer
som følge af slagboring.
• Anvend beskyttelsesbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Hammer- og boreprocesser
kan få splinter til at flyve omkring. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
• Slagbor og -værktøj bliver varme under brug.
Anvend handsker ved berøring.
Læs vejledningen før brug.
Brug hørebeskyttelse.
Brug øjebeskyttelse.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2009 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9000-batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
7
DANSK
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
8
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Transport
DEWALT Li-Ion batterier opfylde de nødvendige
testkrav i henhold til FN's Manual and Tests of
Criteria [‘Manual vedrørende tests og kriterierne
derfor'] (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Afsnit 38,3),
som der henvises til i FN's Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods ['Henstillinger
vedrørende transport af farligt gods'].
- Batterierne har en effektiv beskyttelse mod
indvendigt overtryk og kortslutning.
- Der er truffet passende foranstaltninger til
forebyggelse af tvungent brud og farlig
returstrøm.
- Det tilsvarende litiumindhold er under den
relevante grænseværdi.
DEWALT Li-Ion batterier er fritaget fra nationale og
internationale bestemmelser vedrørende farligt gods.
Disse bestemmelser bliver dog relevante, når der
transporteres flere batterier sammen.
• For at undgå kortslutning, skal man sørge for,
at batterierne pakkes i overensstemmelse med
ovennævnte bestemmelser om farligt gods.
DANSK
Opladere
DE9000-opladeren accepterer 28 V og 36 V Li-Ionbatterier.
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Opladningsprocedure (fig. A, B)
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (13) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Sæt batteripakken i opladeren. Opladeren er
udstyret med en brændstofsindikator med
tre lamper, der blinker alt efter batteripakkens
opladningsstatus.
3. Når opladningen er færdig, bliver det indikeret
ved, at de tre røde lamper er tændt konstant.
Batteriet er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller blive siddende i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydelse og liv for
Li-Ion-batterier skal du oplade batteriet i minimum
10 timer før første brug.
Charging Process
Se nedenstående tabel for batteripakkens
opladningstilstand.
Opladningstilstand
1 lampe blinker
1 lampe blinker, 1 lampe lyser
1 lampe blinker, 2 lamper lyser
3 lamper lyser
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40˚ C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
9
DANSK
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Beskadigede opladere må ikke anvendes.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
Udskift straks defekter ledninger.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batteripakke (fig. A)
Oplad kun mellem 4° C og 40° C.
Fejl ved oplader.
Fejl ved batteri.
Bortskaf batteripakken på en miljøforsvarlig
måde.
Batteripakker må ikke sendes til
forbrænding.
Opladning må kun foretages med DEWALT
opladere.
BATTERITYPE
DC910 accepterer 28 volt Li-Ion-batteripakker.
Se tekniske data for opladetid.
DC910 accepterer 36 volt Li-Ion-batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Etiketter på opladeren og batteriet
Etiketterne på opladeren og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen
før brug.
Må ikke udsættes for vand.
10
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig skruetrækker/boremaskine
1 Sidehåndtag
1 Batteri (DC901K/DC910K)
2 Batterier (DC901KL/DC910KL)
1 Lader
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
BEMÆRK: Batterier og ladere følger ikke med
N-modellerne.
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
DANSK
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
TILTÆNKT BRUG
Din boremaskine/skruemaskine er konstrueret
til professionelle borings-, slagborings- og
skruningsopgaver.
BØR IKKE anvendes under fugtige forhold eller i
nærheden af brandfarlige væsker eller gasser.
Disse boremaskiner/skruemaskiner er professionelt
el-værktøj. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning kræves, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Omskifter for højre/venstregang
Selvspændende borepatron/autospindellås
Drejningsmoment justeringskranse
Funktionsvælger
Tre-gearsvælger
Bitsholder
Håndtag
Sidehåndtag
Batteripakke
Udløserknap
Oplader
Opladningsindikator (rød)
Autospindellås
Autospindellåsen er aktiv når maskinen ikke roterer.
Borepatron kan nu åbnes eller lukkes med kun en
hånd.
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Der bør ikke bruges en forlængerledning,
medmindre det er strengt nødvendigt. Brug en
godkendt forlængerledning, som er egnet til din
opladers indgangsstrøm (se tekniske data). Den
minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før samlingen og
justeringen skal batteriet altid afmonteres.
ADVARSEL: Afbryd altid værktøjet før
indsættelse eller udtagning af batteriet.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT batterier
og lader.
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. A)
• Sæt batteriet (10) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind
i hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (11) og samtidig trække batteriet
ud af hullet.
Sådan indsættes og fjernes tilbehør (fig. A & C)
• Åbn patronen ved at dreje ringen (15) mod uret
og sæt borskaftet i.
• Anbring boret i patronen så langt inde som muligt
og løft det lidt før der spændes.
• Spænd godt til ved at dreje ringen med uret.
• Boret fjernes i omvendt rækkefølge.
Valg af funktion (fig. D)
Værktøjet kan benyttes med følgende
funktionsmåder:
- Som skruetrækker
- Almindelig boring: for stål, træ og plastik
- Slagboring: for murværk
• For at vælge skruetrækkefunktionen, skal
kransen (5) flugte med symbolet (16) på huset.
• For at vælge borefunktionen, skal kransen (5)
flugte med symbolet (17) på huset.
• For at vælge slagborefunktionen skal du først
vælge borefunktionen, og derefter skal symbolet
på kransen (4) flugte med indikatoren (18) på
kransen (5).
ADVARSEL: Vælg ikke indstilling mens
værktøjet kører.
11
DANSK
Indstilling af moment (fig. D)
Kransen på dette værktøj har mange positioner til
justering af drejningsmomentet for at tilpasse det til
skruens størrelse og til arbejdsemnet. Vedrørende
indstilling af drejningsmoment, se afsnittet
"Skruetrækning".
• Vælg moment ved at stille symbolet eller
nummeret på kransen (4) ud for indikatoren (18)
på huset.
Omskifter for højre/venstregang (fig. E)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt stille
inden der vælges ny rotationsretning.
Tre-gearvælger (fig. F)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (6) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
2 mellemhøjt omdrejningstal/mellemhøjt
drejningsmoment
3 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
For information om hastigheder, se tekniske data.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller mens
maskinen arbejder.
Før værktøjet tages i brug
•
•
•
•
Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
Indsæt det ønskede bor.
Afmærk, hvor hullet skal bores.
BETJENING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr.
Brugervejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
12
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
Korrekt håndposition (fig. A, G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (9) og den anden hånd på håndtaget
(8).
Tænd og sluk (fig. A & E)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2)
i midterposition.
Skruetrækning (fig. A)
• Rotationsboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (5).
• Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
• Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at
skrue (lavt moment).
• Hvis koblingen udløses for tidligt, justeres
kransen for at øge momentet.
Rotationsboring (fig. A)
• Rotationsboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (5).
• Vælg højregang ved hjælp af omskifteren (2).
Boring i metal
• Brug et smøremiddel til skæreapparater ved
boring i metal. Dog ikke til støbejern og messing,
der skal bores tørt.
Boring i træ
• Brug et egnet bor.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
DANSK
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
ADVARSEL:
• Hold ventilationshullerne åbne og
rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før
rengøring af kabinettet med en blød
klud.
• Fjern batteriet før rengøring af elværktøjet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler, når
du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af
DEWALT-produkter, når deres levetid er slut. Benyt
dig af denne service og returner venligst dit produkt
til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på den
adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DEWALT serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades,
hvis det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved
at være slidt op, skal det kasseres med omtanke for
miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem til et
opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil blive
genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
13
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelige brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
14
DEUTSCH
AKKU-BOHRMASCHINE/BOHRSCHRAUBER DC901, DC910
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
Watt
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
Spannung
Typ
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutter-Spannweite
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
VDC
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
dB(A)
96
94
dB(A)
dB(A)
3,0
107
3,0
105
dB(A)
3,0
3,0
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,ID =
m/s²
13,7
13,7
Unbestimmtheit K =
m/s²
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
Unbestimmtheit K =
m/s²
5,5
≤ 2,5
1,5
5,5
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben
ah,ID =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
VAC
min
kg
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
10 A
≤ 2,5
1,5
15
DEUTSCH
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Die nachfolgenden Definitionen beschreiben die
Relevanz der einzelnen Warnhinweiswörter. Bitte lesen
Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
wird.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden wird,
zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC901, DC910
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/
EG. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an DEWALT unter der folgenden Adresse
oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
16
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können
dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
DEUTSCH
c)
d)
e)
f)
Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Werkzeug erhöht das Stromschlagrisiko.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
e)
f)
g)
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann die
Arbeit besser und sicherer ausgeführt werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie, ob
bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass
sie die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
17
DEUTSCH
f)
g)
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie Akkus nur in Ladegeräten auf,
die vom Hersteller angegeben wurden. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte Akkuart
geeignet ist, kann zu einer Brandgefahr führen,
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen Akkus.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Feuer führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku von
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, suchen Sie darüber hinaus einen
Arzt auf. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitswarnhinweise für
Bohrmaschinen/Bohrschrauber/
Bohrhämmer
• Tragen Sie bei der Verwendung von
Schlagbohrern stets einen Gehörschutz.
Bei Lärmeinwirkung besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten,
in denen es mit verborgenen elektrischen
Installationen oder seinem eigenen
Netzkabel in Kontakt kommen könnte. Bei
einem Auftreffen des Schneidzubehörs auf ein
stromführendes Kabel werden die freiliegenden
Metallflächen des Elektrowerkzeugs stromführend
und der Bediener ist Stromschlaggefahr
ausgesetzt.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust der
Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Das Werkstück muss stets mit Klemmen
oder anderen geeigneten Methoden auf einer
stabilen Oberfläche befestigt werden. Das
Werkstück sollte nicht von Hand oder an den
Körper gehalten werden, da dieser instabile Halt
zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn Sie über
längere Zeitabschnitte mit dem Bohrhammer
arbeiten. Bei langer Aussetzung an intensiven
Lärm besteht die Gefahr von Gehörschäden.
Durch Bohrhammerarbeiten verursachte hohe
Lautstärkepegel können zu einem zeitweiligen
Hörverlust oder ernsthaften Trommelfellschäden
führen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Bei Hammer- und Bohrarbeiten
können Splitter wegfliegen. Fliegende Partikel
können permanente Augenschäden verursachen.
• Bohreinsätze und Werkzeuge werden beim
Betrieb heiß. Ziehen Sie vor Berühren dieser
Teile Schutzhandschuhe an.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
18
DEUTSCH
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften
und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese
sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel von
Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in die Gehäusefläche geprägt, die die Montagefuge
zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für DE9000-AkkuLadegeräte.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
19
DEUTSCH
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Transport der Maschine
DEWALT Li-Ionen Akkupakete entsprechen den
notwendigen Testanforderungen gemäß Handbuch
UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Teil III, Unterabschnitt 38,3) nach den
UN Empfehlungen über den Transport von
Gefahrengütern.
- Die Akkupakete haben einen wirksamen Schutz
vor internem Überdruck und Kurzschluss.
- Es wurden entsprechende Maßnahmen zur
Verhinderung von Gewaltbruch und gefährlichem
Gegenstrom getroffen.
- Der äquivalente Lithiumgehalt liegt unterhalb des
relevanten Grenzwerts.
DEWALT Li-Ionen Akkupakete sind ausgenommen
von nationalen und internationalen Bestimmungen,
die für Gefahrengüter gelten. Diese Bestimmungen
20
treten jedoch in Kraft, wenn mehrere Akkupakete
zusammen transportiert werden.
• Vergewissern Sie sich, daß die Akkupakete
gemäß den oben erwähnten
Gefahrengutbestimmungen verpackt werden, um
ein Kurzschließen zu verhindern.
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9000 ist für 28-V- und 36-V-Li-IonAkkus konstruiert.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und
sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
Ladevorgang (fig. A, B)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (13) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Das
Ladegerät ist mit einer Ladezustandsanzeige
ausgestattet, deren drei Leuchten je nach
Ladezustand des Akkus blinken.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
drei roten Leuchten ununterbrochen AN sind. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer der Li-Ion-Akkus zu gewährleisten,
laden Sie diese mindestens 10 Stunden lang vor dem
ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
1 Leuchte blinkt
1 Leuchte blinkt, 1 Leuchte ist an
1 Leuchte blinkt, 2 Leuchten sind an
3 Leuchten sind an
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
DEUTSCH
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der
elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht,
setzen Sie den Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Akku (Abb. A)
AKKUTYP
Das Gerät DC910 wird mit 28-V-Li-Ion-Akkus
betrieben.
21
DEUTSCH
Das Gerät DC901 wird mit 36-V-Li-Ion-Akkus
betrieben.
Nur mit speziell dafür bestimmten DEWALTLadegeräten aufladen.
Empfehlungen für die Lagerung
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen.
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
Die Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
zeigen folgende Symbole:
Bedienungsanleitung
vor Gebrauch lesen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrschrauber mit Mittengriff
1 Zusatzhandgriff
1 Akku (DC901K/DC910K)
2 Akkus (DC901KL/DC910KL)
1 Ladegerät
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Bei den N-Modellen sind Akkupakete und
Ladegeräte nicht Teil des Lieferumfangs.
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
VERWENDUNGSZWECK
Beschädigte Ladegeräte nicht verwenden.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4° C und 40° C aufladen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Ladegerät-Problem.
Akku-Problem.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Akku nicht verbrennen.
22
Ihre Bohrmaschine/Bohrschrauber ist für
professionelle Bohrarbeiten, Schlagbohrarbeiten und
Schraubarbeiten konstruiert worden.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
feuchten Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrmaschinen/Bohrschrauber sind
professionelle Elektrowerkzeuge. Lassen Sie Kinder
NICHT in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Unerfahrene Personen dürfen das Werkzeug nur unter
Beaufsichtigung benutzen.
1
2
3
4
5
6
Schalter mit stufenloser Drehzahlregulierung
Rechts- / Links-Schiebeschalter
Schnellspannfutter / automatische Spindelsperre
Drehmomenteinstellring
Betriebsartenwahlknopf
Dreigang-Wahlschalter
DEUTSCH
7
8
9
10
11
12
13
Bitaufnahme
Griff
Zusatzgriff
Akku
Löseknopf
Ladegerät
Ladeanzeigen (rot)
Automatische Spindelarretierung
Die automatische Spindelarretierung wird nach
Ausschalten der Maschine aktiviert. Der Spannring
läßt sich nun leicht mit einer Hand drehen.
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das über
die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer
Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes
ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku.
WARNUNG: Schalten Sie das
Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Anbringen und Entfernen des Akku-Pakets
(Abb. A)
• Um das Akku-Paket (10) anzubringen, richten Sie
es mit der Aufnahme am Gerät aus. Schieben Sie
das Akku-Paket in die Aufnahme und drücken
Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (11) und ziehen Sie gleichzeitig
das Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
Einsetzen und Entfernen von Bits (Abb. A & C)
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
Spannring (15) gegen den Uhrzeigersinn drehen,
und setzen Sie den Bit-Schaft ein.
• Setzen Sie das Bit bis zum Anschlag in das
Bohrfutter ein und heben Sie es vor dem
Anziehen leicht an.
• Ziehen Sie das Bohrfutter fest an, indem Sie den
Spannring im Uhrzeigersinn drehen.
• Gehen Sie zum Entfernen des Bits in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Einstellen der Betriebsart (Abb. D)
Dieses Gerät läßt sich in folgenden Betriebsarten
benutzen:
- Schrauben
- Rotationsbohren: für Stahl, Holz und Kunststoffe
- Schlagbohren: für Mauerwerk
• Um die Schraubendreher-Betriebsart zu wählen,
richten Sie den Ring (5) mit dem Symbol (16) am
Gehäuse aus.
• Um die Bohrer-Betriebsart zu wählen, richten Sie
den Ring (5) mit dem Symbol (17) am Gehäuse
aus.
• Um die Schlagbohr-Betriebsart zu wählen,
wählen Sie zunächst die Bohrer-Betriebsart, und
richten Sie anschließend das Symbol am Ring (4)
mit dem Anzeiger (18) am Ring (5) aus.
WARNUNG: Schalten Sie die
Betriebsart nicht um, während das
Werkzeug läuft.
23
DEUTSCH
Drehmomenteinstellung (Abb. D)
Der Einstellring dieses Werkzeugs hat eine Reihe von
Positionen für die Drehmoment-Vorwahl beim
Schrauben und für das Werkstück. Die richtige
Einstellung hängt von der Schraubengröße und dem
Werkstücksmaterial ab und wird im Abschnitt
"Schrauben" beschrieben.
• Wählen Sie die erforderliche
Drehmomenteinstellung, indem Sie das Symbol
bzw. die Zahl auf dem Ring (4) mit dem Anzeiger
(18) am Ring (5) ausrichten.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. E)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
die Drehrichtung an.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie erst
dann die Laufrichtung.
Dreigang-Getriebeumschaltung (Abb. F)
Dieses Werkzeug besitzt ein Dreiganggetriebe, das
an der Getriebeumschaltung (6) eingestellt werden
kann.
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
2 mittelhohe Drehzahl/mittelhohes Drehmoment
3 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
• Wechseln Sie niemals den Gang, während der
EIN-/AUS-Schalter gedrückt ist.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket richtig
sitzt.
• Setzen Sie das entsprechende Bohrwerkzeug
ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
24
Gebrauchsanweisung
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den
genauen Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am seitlichen Zusatzgriff (9) liegt, während die
andere Hand den Griff (8) hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. A & E)
• Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt
wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen, schieben Sie den
Rechts-/Linkslaufschieber (2) in die Mittelstellung.
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Einstellring (5) die Betriebsart
Bohren.
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Stellen Sie den Einstellring (4) auf Position 1 und
fangen Sie mit dem Schrauben an (niedriges
Drehmoment).
• Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt, stellen
Sie den Einstellring auf einen größeren Wert ein.
DEUTSCH
Bohren (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Einstellring (5) die Betriebsart
Bohren.
• Wählen Sie mit dem Schiebeschalter (2) die
Vorwärtsdrehrichtung.
Bohren in Metall
• Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine
Kühlflüssigkeit. Bei Gußeisen und Messing sollte
trocken gebohrt werden.
Bohren in Holz
• Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder
seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue
Produkt erworben haben.
Reinigung
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte
gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen Dienst
zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten
gesammelt.
WARNUNG:
• Reinigen Sie das Gehäuse des
Ladegerätes mit einem weichen Tuch.
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des
Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die
Lüftungsschlitze offen bleiben, und
reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und
aller Kundendienststellen von DEWALT sowie der
25
DEUTSCH
zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden
unter: www.2helpU.com
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem
Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln geeignet. Zur
Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle
abzugeben. Die gesammelten Akkupakete
werden dann ordnungsgemäß recycelt oder
entsorgt.
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
26
ENGLISH
CORDLESS DRILL/DRIVER
DC901, DC910
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1,200
0 - 1,600
0 - 400
0 - 1,200
0 - 1,600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6,800 0 - 6,800
0 - 20,400 0 - 20,400
0 - 27,200 0 - 27,200
42
42
13
13
mm
kg
65/13/16
2.0
65/13/16
1.9
dB(A)
96
94
Voltage
Type
Max. power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
3rd gear
Impact
1st gear
2nd gear
3rd gear
Max. torque
Chuck capacity
Maximum drilling capacity in
steel/wood/masonry
Weight (without battery pack)
VDC
LPA (sound pressure)
W
KPA (sound pressure
uncertainty K)
dB(A)
3.0
3.0
LWA (sound power)
dB(A)
107
105
KWA (sound power
uncertainty K)
dB(A)
3.0
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,ID =
m/s²
13.7
Uncertainty K =
m/s²
5.5
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
m/s²
≤ 2.5
Uncertainty K =
m/s²
1.5
3.0
13.7
5.5
≤ 2.5
Vibration emission value ah
Screwdriving
ah,ID =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
< 2.5
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DE9360
36
2.2
1.0
Charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
VAC
min
kg
DE9000
230
60
0.9
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
DE9280
28
2.2
0.92
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
1.5
27
ENGLISH
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC901, DC910
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from
Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the back
of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
28
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.
ENGLISH
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power
tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d)
e)
f)
g)
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
29
ENGLISH
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Drill/Driver/Hammerdrill Safety
Warnings
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
• Wear ear protectors with impact drills.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Cutting accessory contacting a
“live” wire may make exposed metal parts of the
tool “live” and shock the operator.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear ear protectors when hammering for
extended periods of time. Prolonged exposure
to high intensity noise can cause hearing loss.
Temporary hearing loss or serious ear drum
damage may result from high sound levels
generated by hammerdrilling.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
30
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9000 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
ENGLISH
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Transporting
DEWALT Li-Ion battery packs comply with the
necessary testing requirements under the UN
Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
Part III, Subsection 38.3) as referenced in the UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods.
- The battery packs have effective protection
against internal overpressure and short-ciruiting.
- Appropriate measures have been provided for
prevention of forced rupture and dangerous
reverse current.
- The equivalent lithium content is below the
relevant limit value.
DEWALT Li-Ion battery packs are exempted from
national and international regulations applicable to
dangerous goods. However, these regulations
become relevant when transporting several battery
packs together.
• Make sure that battery packs are packed
according to the dangerous goods regulations as
mentioned above to prevent short-circuiting.
Chargers
The DE9000 charger accepts 28 V and 36 V Li-Ion
batteries.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
Charging Procedure (fig. A, B)
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger (13) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The
charger is equipped with a three-light fuel gauge
that will blink according to the state of charge of
the battery pack.
3. The completion of charge is indicated by the
three red lights remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left on the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery for a minimum of
10 hours before first use.
31
ENGLISH
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
1 light blinking
1 light blinking, 1 light on
1 light blinking, 2 lights on
3 lights on
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery against
overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40˚ C (such as outside sheds or
metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with
a nail, hit with a hammer, stepped on).
Electric shock or electrocution may result.
Damaged battery packs should be
returned to service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire. Toxic
fumes and materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with the
skin, immediately wash area with mild soap
and water. If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Battery Pack (fig. A)
BATTERY TYPE
The DC910 operates on 28 volt Li-Ion battery packs.
The DC901 operates on 36 volt Li-Ion battery packs.
32
ENGLISH
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless midhandle driver/drill
1 Side handle
1 Battery pack (DC901K/DC910K)
2 Battery packs (DC901KL/DC910KL)
1 Charger
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Do not expose to water.
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
INTENDED USE
Do not use damaged chargers.
Your drill/driver has been designed for professional
drilling, percussion drilling and screwdriving
applications.
Charge only between 4° C and 40° C.
DO NOT use under humid conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
Have defective cords replaced immediately.
These drill/drivers are professional power tools.
Charger problem.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
Battery problem.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack.
Charge only with dedicated DEWALT
chargers.
See technical data for charging time.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Variable speed switch
Forward/reverse slider
Keyless chuck/auto spindle lock
Torque adjustment collar
Mode selector
Three-gear selector
Bit holder
Grip
Side handle
Battery pack
Release button
Charger
Charging indicators (red)
33
ENGLISH
Auto-spindle Lock
The auto-spindle lock is engaged when the
transmission is stationary. The chuck sleeve can
easily be turned with one hand while the other
supports the unit.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack.
WARNING: Always switch off the tool
before inserting or removing the battery
pack.
34
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and Removing the Battery Pack (fig. A)
• To fit the battery pack (10), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack into
the receptacle and push until the battery snaps
into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (11) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
Inserting and Removing Bits (fig. A & C)
• Open the chuck by turning the sleeve (15)
counterclockwise and insert the bit shank.
• Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
Selecting the Operating Mode (fig. D)
The tool can be used in the following operating
modes:
- Screwdriving
- Rotary drilling: for steel, wood and plastics
- Percussion drilling: for masonry
• To select the screwdriving mode, align the
collar (5) with the symbol (16) on the housing.
• To select the rotary drilling mode, align the
collar (5) with the symbol (17) on the housing.
• To select the percussion drilling mode, first select
the rotary drilling mode and then align the symbol
on the collar (4) with the indicator (18) on the
collar (5).
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Adjusting the Torque (fig. D)
The collar of this tool has a wide range of positions
for the adjustment of the torque to suit the size of
the screw and the workpiece material. For torque
adjustment, refer to the section "Screwdriving".
• Select the torque by aligning the symbol or
number on the collar (4) with the indicator (18) on
the collar (5).
Forward/reverse Slider (fig. E)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
ENGLISH
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill before
changing the direction of rotation.
Three-gear Selector (fig. F)
Your tool is fitted with a three-gear selector (6) to
vary the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
2 medium speed/medium torque
3 high speed/low torque
For speed rates, refer to the technical data.
• Do not change gears at full speed or during use.
Prior to Operation
•
•
•
•
Make sure your battery pack is (fully) charged.
Make sure the battery pack is properly seated.
Insert the appropriate bit.
Mark the spot where the hole is to be drilled.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Proper Hand Position (fig. A, G)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (9), with the other hand on the grip (8).
Switching On and Off (fig. A & E)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in the off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Screwdriving (fig. A)
• Select the drilling mode using the collar (5).
• Select forward or reverse rotation using the
slider (2).
• Set the collar (4) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
• If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
Drilling (fig. A)
• Select the drilling mode using the collar (5).
• Select forward rotation using the slider (2).
Drilling in Metal
• Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which
should be drilled dry.
Drilling in Wood
• Use the appropriate type of drill bit.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
35
ENGLISH
Cleaning
WARNING:
• Unplug the charger before cleaning the
housing with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning
your power tool.
• Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a soft
cloth.
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWalt, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury, only
DeWalt, recommended accessories should
be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
36
Battery Pack
The long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
37
E S PA Ñ O L
TALADRO/ATORNILLADOR INALÁMBRICO
DC901, DC910
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
DC901
DC910
36
1
750
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800 0 - 6.800
0 - 20.400 0 - 20.400
0 - 27.200 0 - 27.200
42
42
13
13
Voltaje
Tipo
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
1ª velocidad
2ª velocidad
3a velocidad
Impacto
1ª velocidad
2ª velocidad
3a velocidad
Par de torsión máximo
Capacidad del portabrocas
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
Peso (sin batería)
VDC
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
96
94
dB(A)
dB(A)
3,0
107
3,0
105
dB(A)
3,0
3,0
W
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en cemento
ah,ID =
m/s2
13,7
Incertidumbre K =
m/s2
5,5
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
38
13,7
5,5
≤ 2,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado
ah,ID =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El valor de emisión de vibraciones declarado se
ha medido de acuerdo con un método de prueba
estándar; esta medición se puede utilizar para
comparar una herramienta con otra.
El valor de emisión de vibraciones declarado también
se puede emplear en una evaluación de exposición
preliminar.
ADVERTENCIA: el valor de emisión de
vibraciones durante el uso actual de la
herramienta eléctrica puede diferir del
valor declarado dependiendo de la forma
en la que se utilice la misma. Esto puede
provocar una infravaloración significativa
de la exposición cuando la herramienta
se utiliza de forma regular de una
determinada manera.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración
que experimenta durante un periodo de trabajo
determinado también debería tener en cuenta los
espacios de tiempo en que la herramienta esté
desconectada o no esté siendo utilizada, además del
tiempo de activación.
Esto significaría una disminución en el nivel de
exposición sobre el periodo de trabajo total.
Batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga (próx.)
Peso
VAC
min
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
10 A
E S PA Ñ O L
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro
inminente, que si no se evita, provocará
la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC901, DC910
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009);
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009); EN
60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la Directriz
2004/108/EC. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30.07.2009
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias o instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA
CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones pueden
provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones de humedad. Si entra
agua en una herramienta eléctrica, aumentará
el riesgo de descarga eléctrica.
39
E S PA Ñ O L
d)
e)
f)
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD) de
seguridad. El uso de un RCD reduce el riesgo
de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular. El uso de
equipo de seguridad, como mascarillas para
polvo, calzado de seguridad antideslizante,
cascos o protección auditiva en las
condiciones adecuadas reducirá las lesiones
personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación y/o la
batería, coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en
la posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente en
todo momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
40
f)
g)
Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas
en movimiento. Las ropas holgadas, las joyas
o el cabello largo pueden quedar atrapados en
las piezas en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de un
modo más seguro, a la velocidad para la que
fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
E S PA Ñ O L
g)
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para las
que fue diseñada podría originar una situación
peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
adecuado para un tipo de paquete de baterías
puede originar riesgo de incendio si se utiliza
con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas solo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir un riesgo
de lesión e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro. Los
cortocircuitos en los terminales de la batería
pueden provocar quemaduras o incendio.
d) En condiciones abusivas, el líquido
puede ser expulsado de la batería.
Evite su contacto. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, busque atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
Advertencias de seguridad del
Taladro/atornillador/taladro percutor
• Utilice protectores auditivos con los taladros
de impacto. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
• Cuando la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cables ocultos o su propio
cable, sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas. Si un accesorio
de corte entra en contacto con un cable con
corriente eléctrica, puede provocar que las partes
metálicas expuestas de la herramienta tengan
corriente y que el operador reciba una descarga
eléctrica.
• Use los mangos auxiliares que se suministran
con la herramienta. La pérdida de control
puede provocar lesiones personales.
• Utilice unas abrazaderas o cualquier otro
medio que le resulte práctico para fijar y
sujetar la pieza en la que vaya a trabajar a
una superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad y
podría perder el control.
• Utilice protectores para los oídos cuando
martillee durante largos períodos de tiempo.
Una exposición prolongada a ruidos de gran
intensidad puede causar pérdida de audición.
Los altos niveles de sonido generados por el
martilleo/taladrado podrían provocar pérdida
temporal de la audición o graves daños en el
tímpano.
• Utilice gafas de seguridad u otra protección
ocular. Las operaciones de martilleo o taladrado
provocan que salten virutas. Las partículas
que saltan pueden provocar daños oculares
permanentes.
• Las herramientas y las piezas del percutor se
calientan durante su funcionamiento. Utilice
guantes cuando las toque.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
correspondientes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
41
E S PA Ñ O L
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad y
funcionamiento para el cargador de baterías DE9000.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
42
E S PA Ñ O L
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de 230
V. No intente utilizarlo con otro voltaje. Esto no
se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Transporte
Las baterías ión litio de DEWALT cumplen con todos
los requisitos de pruebas necesarios contemplados
en el Manual de pruebas y criterios de las Naciones
Unidas (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 parte III, subsección
38,3) según referenciado en las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
las Naciones Unidas.
– Las baterías tienen una protección eficaz contra
la sobrepresión interna y los cortocircuitos.
– Se han proporcionado las medidas adecuadas
para la prevención de una ruptura forzada y una
peligrosa inversión de corriente.
– El contenido de litio equivalente se encuentra por
debajo del valor límite correspondiente.
Las baterías ión litio de DEWALT están exentas de
los reglamentos nacionales e internacionales
aplicables a las mercancías peligrosas.
No obstante, los reglamentos cobran relevancia al
transportar varias baterías juntas.
• Asegúrese de que las baterías se embalen de
conformidad con los reglamentos sobre
mercancías peligrosas, según se menciona
anteriormente, para evitar cortocircuitos.
Cargadores
El cargador DE9000 acepta baterías Li-Ion de 28 V
y 36 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. A, B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (13) en una toma de
corriente apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. El cargador
está equipado con un indicador de cantidad
de carburante con tres luces que estarán
intermitentes de acuerdo con el estado de carga
de la batería.
3. La terminación de la carga está indicada por las
tres luces rojas que permanecen ENCENDIDAS
continuamente. La batería está totalmente
cargada y podrá utilizarse en este momento o
dejarse en el cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de Li-Ion, cargue la batería por un
mínimo de 10 horas antes de usarla por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
1 luz intermitente
1 luz intermitente , 1 luz encendida
1 luz intermitente , 2 luces encendidas
3 luces encendidas
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o
la descarga completa.
43
E S PA Ñ O L
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40˚ C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Batería (fig. A)
TIPO DE BATERÍA
El DC910 funciona con baterías Li-Ion de 28 voltios.
El DC901 funciona con baterías Li-Ion de 36 voltios.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes sur le chargeur et la
Placas en el cargador y en la batería
Además de los pictogramas empleados en este
manual, las placas en el cargador y en la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Lea el manual de instrucciones
antes de usar la herramienta.
44
E S PA Ñ O L
No lo exponga al agua.
No realice pruebas con objetos
conductores.
• Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede ocasionarse un daño o una
lesión personal
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
No utilice cargadores deteriorados.
USO PREVISTO
Cargue solo a una temperatura
comprendida entre 4° C y 40° C.
Su taladro/atornillador ha sido diseñado para
aplicaciones de taladrado, taladrado de percusión y
atornillado profesional.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Problemas en el cargador.
Problemas en la batería.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
No incinere el paquete de baterías.
Utilice únicamente cargadores
especializados DEWALT.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Atornillador/taladro sin cable
1 Empuñadura lateral
1 Batería (DC901K/DC910K)
2 Baterías (DC901KL/DC910KL)
1 Cargador
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no se incluyen
con los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas
o accesorios han sufrido algún daño durante
el transporte.
NO use la herramienta bajo condiciones de humedad
o en presencia de gases o líquidos inflamables.
Estos taladros/atornilladores son herramientas
eléctricas profesionales. NO permita que los niños
entren en contacto con la herramienta. Cuando
la hagan funcionar operarios sin experiencia, es
necesaria supervisión.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Interruptor de velocidad variable
Guía de deslizamiento adelante/atrás
Portabrocas sin llave/ bloqueo del eje automático
Abrazadera de ajuste de par motor
Selector de modo
Selector de tres marchas
Portabrocas
Mango
Empuñadura lateral
Batería
Botón de liberación
Cargador
Indicadores de carga (rojo)
Autocierre
Cuando la transmisión está inmóvil se engancha el
autocierre. Puede girar fácilmente el casquillo con
una mano y sujetar la herramienta con la otra.
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
45
E S PA Ñ O L
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas). La
sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre
el cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de realizar el
montaje y los ajustes, extraiga siempre la
batería.
ADVERTENCIA: Apague siempre la
herramienta antes de insertar o retirar la
batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores
de DEWALT.
Instalación y extracción de la batería (fig. A)
• Para instalar la batería (10), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
• Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (11) mientras que al mismo tiempo tira
de la batería para sacarla del receptáculo.
Inserción y extracción de puntas (fig. A & C)
• Abra el portabrocas girando el manguito (15)
hacia la izquierda e inserte el vástago de la broca.
• Inserte la broca hasta el fondo en el portabrocas y,
antes de apretar, levántela ligeramente.
• Apriete bien, girando el manguito hacia la derecha.
• Para sacar la broca, siga el mismo procedimiento
en orden inverso.
Selección del modo operativo (fig. D)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
- Atornillado
- Perforación rotativa:
para acero, madera y materias plásticas
- Perforación con percusión: para hormigón
• Para seleccionar el modo de atornillado, alinee el
collarín (5) con el símbolo (16) de la carcasa.
• Para seleccionar el modo de perforación rotativa,
alinee el collarín (5) con el símbolo (17) de la
carcasa.
46
• Para seleccionar el modo de perforación con
percusión, seleccione en primer lugar la
perforación rotativa y, a continuación, alinee el
símbolo del collarín (4) con el indicador (18) en el
collarín (5).
ADVERTENCIA: No seleccione el modo
operativo cuando la herramienta esté en
funcionamiento.
Regulación del par de torsión (fig. D)
El collarín de esta herramienta cuenta con una
amplia gama de posiciones para ajustar el par de
torsión al tamaño del tornillo y al material sobre el
que se trabaja. Para ver información sobre la
regulación del par, consulte el apartado "Atornillado".
• Seleccione el par de torsión alineando el símbolo
o el número del collarín (4) con el indicador (18)
del collarín.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. E)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el botón
deslizante de avance/retroceso (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente parado
antes de cambiar el sentido de rotación.
Selector de tres velocidades (fig. F)
Su herramienta tiene un selector de tres velocidades
(6) incorporado para variar la relación entre velocidad
y par de torsión.
1 velocidad baja/par elevado
2 velocidad intermedia/par intermedio
3 velocidad alta/par bajo
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el taladro
está funcionando!
Antes de trabajar
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
• Inserte la broca apropiada.
• Demarque el punto a ser perforado.
E S PA Ñ O L
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado,
sino que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, G)
• Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste
el collarín para aumentar el par según sea
necesario.
Perforación (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación utilizando el
collarín (5).
• Seleccione el sentido de avance utilizando el
botón deslizante (2).
Perforación en metal
• Utilice un lubricante para corte cuando taladre
metal. Las excepciones son el hierro fundido y el
latón que deben taladrarse en seco.
Perforación en madera
• Monte el tipo apropiado de broca.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (9) y la
otra en el mango (8).
Encender y apagar (fig. A & E)
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el botón deslizante de avance/
retroceso (2) a la posición central.
Atornillado (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación utilizando el
collarín (5).
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el botón deslizante (2).
• Sitúe el collarín (4) en la posición 1 y comience a
atornillar (par bajo).
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA:
• Evite que se obturen las ranuras de
ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Desconecte el cargador antes de
limpiar el cárter con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su
herramienta.
47
E S PA Ñ O L
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse
y reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar
la contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación
de desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida
de desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica en
este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente,
48
la lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos:
www.2helpU.com
Batería
La batería de larga duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en
tareas que anteriormente se realizaban con facilidad.
Al final de su vida útil, deseche la batería con el
debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
49
FRANÇAIS
VISSEUSE/PERCEUSE SANS FIL
DC901, DC910
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance utile (maxi)
Vitesse à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
Percussion
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
Couple max.
Capacité du mandrin
Capacité de perçage
acier/bois/maçonnerie
Poids (sans pack-batteries)
VDC
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la
puissance acoustique)
DC901
36
1
750
W
-1
DC910
28
1
650
min
0 - 400
min-1 0 - 1.200
min-1 0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1 0 - 6.800
min-1 0 - 20.400
min-1 0 - 27.200
Nm
42
mm
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
dB(A)
96
94
dB(A)
dB(A)
3,0
107
3,0
105
dB(A)
3,0
3,0
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le béton
ah,ID =
m/s2
13,7
13,7
Incertitude K = m/s2
5,5
5,5
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le métal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertitude K = m/s2
1,5
1,5
50
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage
ah,ID =
m/s²
Incertitude K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
La valeur d’émission vibratoire déclarée a été mesurée
conformément à une méthode d’essai standard et
peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.
La valeur d’émission vibratoire déclarée peut
également être utilisée pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : la valeur d’émission
vibratoire pendant l’utilisation effective
de l’outil électrique peut varier par
rapport à la valeur déclarée, en fonction
de la manière dont l’outil est utilisé. Elle
peut conduire à une sous-estimation
considérable de l’exposition lorsque l’outil
est régulièrement utilisé de cette manière.
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations
pendant une période de travail donnée doit également
prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension et lorsqu’il fonctionne à vide, en plus du
temps de déclenchement.
Ces éléments peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale de travail.
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge (environ)
Poids
VAC
min
kg
Fusible:
Outils 230 V
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
10 A
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
FRANÇAIS
DANGER: indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC901, DC910
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
98/37/EC (jusqu’au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC (à
partir du 29 Déc. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30.07.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, lisez le mode d’emploi.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous les
avertissements se rapporte aux outils branchés sur
secteur (avec câble de raccordement) ou fonctionnant
sur batteries (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse). Les
fiches non modifiées et les prises de courant
adaptées réduisent les risques d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
N’utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l’outil électrique.
Tenez le cordon à l’écart des sources de
51
FRANÇAIS
e)
f)
chaleur, de l’huile, des bords tranchants
ou des pièces en mouvement. Le risque
d’électrocution augmente si le cordon est
endommagé ou entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez l’outil
électrique dehors. Le risque d’électrocution
diminue si vous utilisez un cordon conçu pour
l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité. Un équipement de sécurité comme
un masque anti-poussières, des chaussures
de sécurité antidérapantes, un casque de
sécurité ou un serre-tête antibruit, utilisé selon
la tâche à effectuer, permettront de diminuer le
risque de blessures corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt placé
sur l’interrupteur ainsi que brancher des outils
électriques dont l’interrupteur est en position
Marche augmentent les risques d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous aurez
ainsi une meilleure maîtrise de l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces en mouvement. Les
pièces en mouvement peuvent happer les
vêtements amples, les bijoux et les cheveux
longs.
52
g)
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu’ils sont
bien raccordés et bien utilisés. L’utilisation
de dispositifs de collecte de la poussière peut
réduire les risques liés à la poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique qui ne
peut être contrôlé par l’interrupteur représente
un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées ou
coincées, qu’aucune pièce n’est cassée
ou que l’outil électrique n’a subi aucun
dommage pouvant affecter son bon
fonctionnement. Si l’outil électrique est
endommagé, faites-le réparer avant de le
réutiliser. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres. Un
outil bien entretenu et aux bords bien affûtés
risquera moins de se coincer et sera plus facile
à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
FRANÇAIS
b)
c)
d)
chargeur prévu pour un certain type de blocpiles peut être à l’origine d’un incendie si utilisé
avec un autre bloc-piles.
Utilisez l’outil électrique uniquement avec
le bloc-piles spécifié. L’utilisation d’autres
blocs-piles peut être à l’origine de blessures
ou d’un incendie.
Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Court-circuiter
les bornes entre elles peut provoquer des
brûlures ou un incendie.
Évitez tout contact avec le liquide pouvant
s’échapper d’une pile en mauvais état. En
cas de contact accidentel, rincez à l’eau. Si
le liquide pénètre dans les yeux, consultez
un médecin. Le liquide s’échappant de la pile
peut engendrer une irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
• Portez des protecteurs d’oreilles lorsque vous
procédez au martelage pendant des périodes
prolongées. Une exposition prolongée à un
bruit d’intensité élevée peut entraîner une perte
auditive. Les niveaux sonores élevés produits
par le marteau perforateur pourraient provoquer
une perte auditive temporaire ou endommager
gravement les tympans.
• Portez des lunettes de protection ou
autres verres protecteurs. Le martelage et
le perçage peuvent faire jaillir des éclats. Les
particules projetées peuvent endommager
irrémédiablement les yeux.
• Les mèches à maçonnerie et les outils
chauffent en cours d’utilisation. Portez des
gants pour les toucher.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Dommages corporels par contact avec les pièces
rotatives ou des parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
Avertissements de sécurité
spécifiques aux perceuses/visseuses/
marteaux perforateurs
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
• Portez des protecteurs d’oreilles avec les
perceuses à percussion. L’exposition au bruit
peut entraîner une perte auditive.
• Tenez les outils électriques par leurs surfaces
de préhension isolées dans les situations
où l’outil de coupe peut entrer en contact
avec un câble électrique dissimulé ou avec
son propre cordon d’alimentation. En cas
de contact de l’accessoire de découpe avec
un câble sous tension, les pièces métalliques à
découvert de l’outil peuvent devenir sous tension
et électrocuter l’utilisateur.
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Immobilisez la pièce de travail sur une
surface stable en utilisant un étau ou de toute
autre manière adéquate. Tenir la pièce avec
la main ou l’appuyer contre le corps offre une
stabilité insuffisante et peut provoquer une perte
de contrôle.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
– Risques de dommages corporels dus à un usage
prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter des lunettes de protection.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
53
FRANÇAIS
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVER CES CONSIGNES : ce manuel
contient des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes propres au chargeur de batterie DE9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
ATTENTION : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
54
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
FRANÇAIS
CONSERVER CES CONSIGNES
Transport
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT sont conformes
aux impératifs de test du manuel NU de Tests et
critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III, soussection 38,3) référencés dans les Recommandations
NU sur le transport des substances dangereuses.
- Les pack-batteries disposent d'une protection
efficace contre les surpressions internes et les
courts-circuits.
- Des mesures appropriées ont été prises pour
éviter les ruptures forcées et les courants
inverses dangereux.
- Le contenu équivalent lithium est inférieur à
la valeur limite applicable.
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT ne sont pas
concernés par les réglementations nationales et
internationales applicables aux substances
dangereuses. Cependant, ces réglementations
deviennent applicables lors du transport de plusieurs
pack-batteries ensemble.
• Assurez-vous que les pack-batteries sont
emballés selon les réglementations relatives aux
substances dangereuses, mentionnées
précédemment, pour éviter tout court-circuit.
Chargeurs
Le chargeur DE9000 fonctionne avec des batteries
Li-Ion de 28 à 36 v.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. A, B)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (13) dans la prise
appropriée avant d’y insérer la batterie.
2. Insérez la batterie dans le chargeur. Le chargeur
est équipé d’un indicateur de charge à trois
voyants, clignotant selon l’état de charge de la
batterie.
3. La fin de charge est indiquée par les trois voyants
rouges ALLUMÉS de façon continue. La batterie
est alors complètement chargée et peut être
immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : pour assurer des performances et
une durée de vie maximales aux batteries Li-Ion, les
recharger pendant un minimum de 10 heures avant
toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
1 voyant clignotant
1 voyant clignotant, 1 voyant allumé
1 voyant clignotant, 2 voyants allumés
3 voyants allumés
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système
électronique de protection sera activé. Dans cette
éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur
pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
55
FRANÇAIS
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte
pourrait causer une irritation des voies
respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
Batterie (fig. A)
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
Le modèle DC910 fonctionne sur des batteries Li-Ion
de 28 volts.
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ATTENTION : Après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes. Au cours de l’incinération des batteries
au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
56
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC901 fonctionne sur des batteries Li-Ion
de 36 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batterie
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batterie
comportent les symboles suivants :
Lisez le mode d’emploi
avant toute utilisation.
Ne l’exposez pas à l’eau.
N’effectuez aucun test avec des objets
conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles endommagé.
N’utilisez pas un chargeur endommagé.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4° C et 40° C.
FRANÇAIS
Remplacez immédiatement les cordons
défectueux.
Problème de chargeur.
Problème de bloc-piles.
Mettez le bloc-piles au rebut en respectant
l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-piles.
Ne chargez le bloc-piles qu’avec un
chargeur DEWALT conçu à cet effet.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Perceuse-visseuse sans fil
1 Poignée latérale
1 Pack-batteries (DC901K/DC910K)
2 Packs-batteries (DC901KL/DC910KL)
1 Chargeur
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
Ces perceuses/visseuses sont des outils électriques
professionnels. Tenez les enfants À L’ÉCART de l’outil.
Les utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu’ils utilisent cet outil.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Mandrin autoserrant/à blocage automatique
de l'axe du mandrin
4 Collier de réglage de couple
5 Sélecteur de mode
6 Sélecteur à trois vitesses
7 Compartiment porte-embout
8 Poignée
9 Poignée latérale
10 Batterie
11 Bouton de dégagement
12 Chargeur
13 Voyants de charge (rouge)
Blocage automatique de l'axe du mandrin
L'axe du mandrin se bloque dès que la perceuse
s'arrête. La bague se tourne facilement d'une main
tout en supportant la perceuse de l'autre.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d'identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
REMARQUE : Les pack-batteries et chargeurs
ne sont pas inclus avec les modèles N.
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible auprès
du service après-vente DEWALT.
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
UTILISATION PRÉVUE
Votre perceuse/visseuse a été conçue pour les
applications de perçage, avec ou sans percussion, et
de vissage professionnelles.
NE l’utilisez PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou gaz inflammables.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d'alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d'utilisation à l'extérieur,
connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
57
FRANÇAIS
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas
de nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée
de votre chargeur (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 1 mm2 et la longueur maximum est de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT :Toujours enlever
le pack-batteries avant de procéder à
l'assemblage ou au réglage.
AVERTISSEMENT :Toujours mettre
l'outil à l'arrêt avant d'introduire ou
d'enlever le pack-batteries.
AVERTISSEMENT :Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie (fig. A)
• Pour mettre le pack-batterie en place (10),
alignez-le avec le réceptacle sur l'outil.
Faites glisser le pack-batterie dans le réceptacle
et poussez jusqu'à ce qu'il se mette en place
avec un bruit sec.
• Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur
le bouton de déverrouillage (11) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
Montage et démontage de foret ou d'embout
(fig. A & C)
• Ouvrez le mandrin en tournant la bague (15) dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre et
introduisez la queue du foret.
• Introduisez le foret à fond et rétractez-le
légèrement.
• Serrez convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d'une montre.
• Pour enlever le foret ou l'embout de vissage,
procédez en ordre inverse.
Sélection du mode de fonctionnement (fig. D)
L'outil s'utilise pour les modes de travail suivants :
- Vissage
- Perçage sans percussion : pour acier, bois et
matières plastiques
- Perçage avec percussion : pour maçonnerie
58
• Pour sélectionner le mode vissage, alignez
le collier (5) avec le symbole (16) sur le boîtier.
• Pour sélectionner le mode perceuse, alignez
le collier (5) avec le symbole (17) sur le boîtier.
• Pour sélectionner le mode perceuse à
percussion, sélectionnez d'abord le mode
perceuse puis alignez le symbole sur le collier (4)
avec le repère (18) sur le collier (5).
AVERTISSEMENT : Ne sélectionnez
pas le mode de fonctionnement alors que
l'outil est en marche.
Réglage du serrage (fig. D)
Le collier de l'outil dispose de nombreuses positions
différentes pour adapter le couple de serrage à la
pièce de travail et aux vis utilisées. Pour le réglage
du couple de serrage, voir la section "Vissage".
• Sélectionnez le couple de serrage en alignant le
symbole ou le nombre sur le collier (4) avec le
repère (18) sur le collier (5).
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. E)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l'outil).
AVERTISSEMENT : Attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Sélecteur à trois vitesses (fig. F)
Votre outil est équipé d'un sélecteur de vitesse
de rotation (6) permettant de varier le rapport
vitesse/couple.
1 basse vitesse/couple élevé
2 vitesse moyenne/couple moyen
3 haute vitesse/couple réduit
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Ne pas changer de vitesse si l'appareil tourne à
pleine vitesse ou durant le travail.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
• Introduire un foret adapté.
• Marquer l'endroit où le trou va être percé.
FRANÇAIS
FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire.
Mode d'emploi
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l'outil.
Une pression excessive n'accélère pas
le perçage mais altère la performance
de l'outil et risque de réduire sa durée
de vie.
Position correcte des mains (fig. A, G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
Perçage (fig. A)
• Sélectionnez le mode de perçage avec le
collier 5).
• Sélectionnez la rotation en avant avec
le sélecteur (2).
Perçage du métal
• Utilisez un lubrifiant de coupe pour percer le
métal. Seuls la fonte et le laiton doivent être
percés à sec.
Perçage du bois
• Montez un foret adapté.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT: pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
la poignée latérale (9), et l’autre sur la poignée (8).
Mise en marche et arrêt (fig. A & E)
• Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
• Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
• Pour bloquer l'outil en position arrêt, mettez
le sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Vissage (fig. A)
• Sélectionnez le mode de perçage avec le
collier (5).
• Sélectionnez le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Positionnez le collier (4) sur 1 (couple réduit) et
commencez le vissage.
• Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
augmentez le couple en tournant le collier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT:
• Débrancher le chargeur et nettoyer son
boîtier avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer
votre outil.
• Les fentes d'aération doivent toujours
être dégagées. Nettoyer régulièrement le
boîtier avec un chiffon doux.
59
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT: l’utilisation
d’accessoires autres que ceux fournis par
DEWALT peut se révéler dangereuse car
ils n’ont pas été testés sur ce produit. Afin
de réduire le risque de blessure, utilisez
uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT.
Adressez-vous à votre revendeur pour de plus amples
informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit
DEWALT, ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le
jetez pas avec vos déchets domestiques.
Rendez-le disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage des
articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait
d'utiliser à nouveau des produits recyclés
permet d'éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu'ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier, il
vous suffit de retourner votre produit
à un réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé
le plus proche de chez vous, contactez le bureau
DEWALT à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous
pourrez aussi trouver une liste des réparateurs agréés
de DEWALT et de plus amples détails sur notre
service après-vente sur le site Internet
à l'adresse suivante : www.2helpU.com
60
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être rechargé
quand il ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le en
respectant l'environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Emportez-les
chez votre concessionnaire ou à votre station
locale de recyclage. Les pack-batteries recueillis
seront recyclés ou jetés comme il convient.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses
composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat
pour son échange ou son remboursement
intégral. Le produit devra avoir été soumis
à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait
maintenance ou réparations dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend
la main-d’œuvre. Les accessoires et les
pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
nous garantissons le remplacement gratuit
de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit
de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
61
I TA L I A N O
TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA
DC901, DC910
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
3a velocità
Percussioni
1a velocità
2a velocità
3a velocità
Coppia max.
Capacità max. mandrino
Capacità max. di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Peso (senza batterie)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
dB(A)
96
94
dB(A)
dB(A)
3,0
107
3,0
105
dB(A)
3,0
3,0
VDC
W
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su calcestruzzo
m/s2
13,7
ah,ID =
Incertezza K =
m/s2
5,5
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su metallo
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
62
13,7
5,5
≤ 2,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitamento
ah,ID =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Gruppo batterie
DE9360
DE9280
Tensione
VDC
36
28
Capacità
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
1,0
0,92
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
VAC
min
kg
DE9000
230
60
0,9
10 A
I TA L I A N O
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di
ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare
attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC901, DC910
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC,
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.07.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere attentamente il
manuale di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE
E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito e
ben illuminato. Gli ambienti disordinati o bui
favoriscono gli incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
elettroutensili generano scintille che possono
provocare l’accensione di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun modo. Non
utilizzare adattatori con gli elettroutensili
con collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese
appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il proprio
corpo è collegato a terra, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
63
I TA L I A N O
e)
f)
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio di
scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto ad
ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di scosse
elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l’uso di tali elettroutensili potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari. L’uso
di protezioni antinfortunistiche quali mascherine
per la polvere, scarpe antiscivolo, elmetti
o cuffie protettive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti. In
questo modo si detiene un maggiore controllo
sull’elettroutensile nelle situazioni impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
64
in modo corretto. La raccolta della polvere
può ridurre i pericoli legati alla polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l’interruttore è
pericoloso e deve essere riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’elettroutensile e con le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi
nelle mani di persone non addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull’uso
dell’elettroutensile. In caso di danni,
riparare l’elettroutensile prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
su cui non è stata effettuata la corretta
manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELL’UTENSILE A BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di blocco batteria può provocare un rischio
di incendio se utilizzato con un altro blocco
batteria.
I TA L I A N O
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con blocchi
batteria specifici. L’uso di altri blocchi batteria
può provocare il rischio di lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido
entra in contatto con gli occhi, consultare un
medico. Il liquido espulso dalla batteria può
causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Avvertenze relative alla sicurezza
di trapani/avvitatori/trapani a
percussione
• Con i trapani a percussione indossare
protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare perdita dell’udito.
• Quando si eseguono operazioni in cui
l’utensile di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto
tra l’accessorio di taglio e un filo “in tensione”
può mettere “in tensione” le parti metalliche
dello strumento esposte e causare una scossa
elettrica all’operatore.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con l’utensile. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Impiegare morsetti o altri strumenti per
fissare il pezzo da lavorare ad una superficie
stabile. Tenere il pezzo da lavorare in mano o
contro il proprio corpo è una soluzione instabile
che può far perdere il controllo.
• Indossare protezioni per le orecchie in caso di
uso prolungato di un trapano a percussione.
La prolungata esposizione a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito. Gli
elevati livelli di pressione sonora generati da un
trapano a percussione possono provocare la
temporanea perdita dell’udito o gravi danni al
timpano dell’orecchio.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
martellamento e percussione possono provocare
il lancio di schegge. Le schegge volanti possono
provocare danni permanenti agli occhi.
• Punte e utensili diventano molto caldi durante
l’uso. Quando li si tocca, indossare sempre i
guanti.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o
le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
65
I TA L I A N O
Esempio:
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
IMPORTANTI PER TUTTI I
CARICABATTERIA
CONSERVARE LE ISTRUZIONI: Questo manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di utilizzo
per il caricabatteria DE9000.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
66
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Trasporto
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono conformi ai
requisiti di test necessari previsti dal Manuale di test
e criteri delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/rev.3,
parte III, sottosezione 38,3) come riportato nelle
Raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di
merci pericolose.
I TA L I A N O
- I gruppi batterie sono dotati di efficaci protezioni
interne per evitare sovrapressione e cortocircuiti.
- Sono state adottate le misure corrette per
prevenire rotture forzate e pericolose correnti
inverse.
- Il contenuto equivalente di litio è inferiore al valore
limite applicabile.
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono esclusi dalle
normative nazionali ed internazionali applicabili alle
merci pericolose. Tuttavia, tali normative diventano
applicabili per il trasporto di numerosi gruppi batterie
insieme.
• Verificare che i gruppi batterie siano imballati in
conformità alle suddette normative in materia di
merci pericolose per prevenire cortocircuiti.
Caricabatterie
Il caricabatteria DE9000 carica batterie Li-Ion (agli ioni
di litio) da 28 V e 36 V.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. A, B)
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (13) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. Il
caricabatteria dispone di un indicatore di carica a
tre spie che lampeggia in base allo stato di carica
del pacco batteria.
3 Il completamento della carica è indicato dalle
tre spie rosse che rimangono accese (ON) di
continuo. Il pacco è completamente carico e va
utilizzato subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire migliori prestazioni e durata delle
batterie Li-Ion, caricare la batteria per almeno 10 ore
precedentemente al primo utilizzo.
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
la carica fino a quando la batteria raggiunga una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate con
un sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
Procedura di carica
Vedere la tabella seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
1 spia lampeggiante, 1 spia a luce fissa
1 spia lampeggiante, 2 spie a luce fissa
3 spie a luce fissa
Refresh automatico
< 33%
33–66%
66–99%
100%
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
67
I TA L I A N O
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40˚ C (105°
F) (come nei capannoni o nelle costruzioni
metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi
batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è
composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
68
Pacco batteria (fig. A)
TIPO BATTERIE
Il DC910 funziona con pacchi batterie da 28 volt.
Il DC901 funziona con pacchi batterie da 36 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo
batterie
Oltre ai pittogrammi utilizzati nel presente manuale, i
seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Non esporre all’acqua.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batterie danneggiati.
Non utilizzare caricabatteria danneggiati.
Caricare a temperature comprese tra 4° C
e 40° C.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Problemi del caricabatteria.
Problemi delle batterie.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
I TA L I A N O
Non gettare nelle fiamme il blocco batteria.
Caricare esclusivamente con caricabatteria
DEWALT dedicati.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano a batteria
1 Impugnatura laterale
1 Gruppo batterie (DC901K/DC910K)
2 Gruppi batterie (DC901KL/DC910KL)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
NOTA: I gruppi batterie e i caricabatterie non sono
inclusi nei modelli N.
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Selettore percussione-rotazione
Selettore con cambio a tre velocità
Porta punta
Impugnatura
Impugnatura laterale
Pacco batterie
Pulsante di rilascio
Caricabatteria
Spia della carica (rossa)
Bloccaggio senza chiavi
Il mandrino autoserrante impegna a trapano fermo.
La bussola del mandrino può essere facilmente
girata con una mano, tenendo il trapano con l'altra.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: mai alterare
l’elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero provocare
danni o infortuni.
UTILIZZO PREVISTO
Il trapano/avvitatore è stato studiato per impieghi
professionali di avvitatura e foratura a percussione.
NON utilizzare in condizioni di umidità o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori sono elettroutensili
professionali. NON lasciare che i bambini entrino in
contatto con l’utensile. È necessaria una supervisione
quando questo utensile è usato da personale
inesperto.
1
2
3
4
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l'intera lunghezza.
Interruttore a velocità variabile
Comando reversibilità
Mandrino autoserrante/bloccaggio senza chiavi
Collare di registrazione di coppia
69
I TA L I A N O
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: Prima di qualsiasi
intervento di montaggio e di regolazione,
rimuovere sempre il gruppo batterie.
AVVERTENZA: Prima di inserire o
rimuovere il gruppo batterie, disattivare
sempre l'utensile.
AVVERTENZA: Usate solamente batterie
e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
(fig. A)
• Per inserire il gruppo batterie (10), allinearlo con
l'apposito vano nell'elettroutensile. Far scorrere il
gruppo batterie nel vano e premerlo finché non si
fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (11) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A & C)
• Aprire il mandrino ruotando il manicotto (15) in
senso antiorario e infilare il codolo della punta.
• Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e
tenerla sollevata leggermente mentre si serra in
posizione.
• Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario.
• Per togliere la punta procedere in ordine inverso.
Selezione della modalità di funzionamento (fig. D)
L'elettroutensile può essere adoperato nei seguenti
modi:
- Inserimento di viti
- Foratura rotativa: per lavori in acciaio,
legno e plastica
- Foratura con percussione: per lavori in
calcestruzzo e muratura
• Per selezionare la modalità avvitatore, allineare il
collare (5) con il simbolo (16) sul corpo.
• Per selezionare la modalità foratura con rotazione,
allineare il collare (5) con il simbolo (17) sul corpo.
• Per selezionare la modalità foratura con
percussione, prima selezionare la modalità
foratura con rotazione, quindi allineare il simbolo
sul collare (4) con l'indicatore (18) sul collare (5).
AVVERTENZA: Non selezionare il modo
di funzionamento quando l'elettroutensile
è in funzione.
70
Regolazione della coppia (fig. D)
Il collare di questo elettroutensile presenta un'ampia
gamma di posizioni di regolazione della coppia che
ne consentono l'impiego con vari tipi
di viti e di materiali. Per la regolazione della coppia,
consultare la sezione "Avvitatura".
• Selezionare la coppia allineando il simbolo o il
numero sul collare (4) con l'indicatore (18) sul
collare (5).
Comando reversibilità (fig. E)
• Selezionare il senso di rotazione con il comando
reversibilità (2) così come indicato (vedere le
frecce sull'elettroutensile).
AVVERTENZA: Attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
Selettore con cambio a tre velocità (fig. F)
L'elettroutensile è dotato di un selettore con cambio
a tre velocità (6) che consente di variare sia la
velocità che la coppia.
1 velocità bassa/coppia maggiore
2 velocità media/coppia media
3 velocità alta/coppia minore
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Non effettuare il cambio se il motore gira a tutta
velocità o durante l'utilizzo.
Prima del funzionamento
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
• Inserire il tipo di punta più adatto.
• Segnare il punto di foratura.
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
I TA L I A N O
• Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull'utensile. La pressione eccessiva
non solo non aumenta la velocità di
foratura ma diminuisce anche la durata
dell'utensile.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
dovrebbero essere forati a secco.
Foratura nel legno
• Montare il tipo di punta appropriato.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
La corretta posizione di impugnatura consiste nel
tenere una mano sull’impugnatura laterale (9) e l’altra
sull’impugnatura principale (8).
Accensione e spegnimento (fig. A & E)
• Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
• Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
• Per bloccare l'elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando avanti/indietro (2) in
posizione centrale.
Avvitatura (fig. A)
• Selezionare sul collare di regolazione (5) il modo
operativo di rotazione.
• Selezionare la rotazione in avanti o all'indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Regolare il collare (4) sulla posizione 1
e cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
• Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
intervenire sul collare per aumentare di quanto
necessario il valore di coppia.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
AVVERTENZA:
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l'esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di
effettuare la pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e
pulire l'esterno dell'utensile
periodicamente con un panno morbido.
Accessori opzionali
Foratura (fig. A)
• Selezionare sul collare di regolazione (5)
il modo operativo di rotazione.
• Selezionare la rotazione in avanti mediante
il comando avanti/indietro (2).
Foratura nel metallo
• Utilizzare un lubrificante per il taglio quando si
procede alla foratura nel metallo. Le uniche
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con lo
strumento potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni, si consiglia
di utilizzare insieme al prodotto soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
71
I TA L I A N O
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il
prodotto oppure di disfarsene in quanto non più
necessario, non dovrà essere smaltito con i normali
rifiuti domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio e
il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali o
presso il rivenditore, al momento dell'acquisto di un
nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare
i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
72
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l'ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• Il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
73
NEDERLANDS
DRAADLOZE KLOPBOOR DC901, DC910
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
dB(A)
96
94
dB(A)
dB(A)
3,0
107
3,0
105
dB(A)
3,0
3,0
Spanning
Type
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Aantal slagen
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Max. koppel
Boorhoudercapaciteit
Maximum boorcapaciteit in
staal/hout/steenachtige
materialen
Gewicht (zonder accu)
VDC
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheid
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid
akoestisch vermogen)
W
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in cement
ah,ID =
m/s2
13,7
Onzekerheid K = m/s2
5,5
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5
74
13,7
5,5
≤ 2,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven draaien
m/s²
ah,ID =
Onzekerheid K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
VAC
min
kg
Zekeringen:
230 V machines
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
10 A
NEDERLANDS
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor
elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en
op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC901, DC910
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30.07.2009
WAARSCHUWING: lees de handleiding
met instructies om de kans op letsels te
verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische werktuigen
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK
De term ‘elektrisch gereedschap’ in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting. Rommelige of donkere
plekken vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt
van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan leiden
tot verlies van controle over het werktuig.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker op
geen enkele manier aan. Gebruik geen
adapterstekkers met een geaard elektrisch
werktuig. Ongemodificeerde stekkers en
bijpassende stopcontacten verminderen het
risico van elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
75
NEDERLANDS
d)
e)
f)
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch werktuig
te verplaatsen, te slepen of de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd het
snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe
kanten of bewegende delen. Beschadigde of
verwarde snoeren verhogen het risico van een
elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor
gebruik in de open lucht, vermindert het risico
van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of onder
de invloed van drugs, alcohol of medicijnen
bent. Een moment van onoplettendheid
tijdens het gebruik van een elektrisch werktuig
kan leiden tot ernstig letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand
‘uit’ is voordat u aansluit op de stroombron
en/of accu bij het opnemen of verdragen
van het gereedschap. Als u elektrische
werktuigen met uw vinger op de schakelaar
verplaatst, of een elektrisch werktuig aansluit
met de schakelaar al aan, kan dit ongevallen
tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog
vastzit aan een draaiend onderdeel van het
elektrische werktuig, kan tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over het
elektrische werktuig.
76
f)
g)
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing. Het gereedschap zal zijn
werk beter en veiliger doen tegen de snelheid
waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar kan
worden bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires verwisselt of elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische werktuig toevallig wordt
geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met
deze instructies het elektrische werktuig
niet gebruiken. Elektrische werktuigen
zijn gevaarlijk in de handen van onervaren
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid
die de werking van het elektrische werktuig
kan beïnvloeden. Als het elektrische
werktuig beschadigd is, laat dit dan
repareren voordat u het gebruikt. Veel
ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
NEDERLANDS
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou een
gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP
BATTERIJ
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset,
kan een risico voor brand geven als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een risico
voor verwondingen en brand inhouden.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding kunnen maken van de ene pool
naar de andere. Het kortsluiten van de polen
van de batterij kan leiden tot brandwonden of
brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van het
elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidswaarschuwingen
klopboor/hamerboor
• Draag oorbescherming bij impactboren.
Blootstelling aan lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
• Houd het gereedschap vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaaggereedschap in aanraking
kan komen met verborgen snoeren of
zijn eigen snoer. Wanneer een hulpstuk een
stroomdraad raakt, kunnen de metalen delen
van het elektrische gereedschap onder stroom
komen te staan en kan de gebruiker een schok
krijgen.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit
gereedschap worden geleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kunt u
verwondingen oplopen.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
klemmen op een stabiel werkblad. Het te
bewerken object in uw hand of tegen uw lichaam
houden, is niet stabiel en kan leiden tot verlies
van controle.
• Draag oorbescherming wanneer u de
hamerboor langdurig gebruikt. Langdurige
blootstelling aan lawaai kan gehoorbeschadiging
veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies of ernstige
schade aan het trommelvlies kan het gevolg
zijn van hoge, door hamerboren gegenereerde
geluidsniveaus.
• Draag een veiligheidsbril of andere
oogbescherming. Hamer- en boorhandelingen
leiden ertoe dat er stukjes wegvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
blijvende oogschade.
• Hamerboortjes en het gereedschap worden
warm tijdens het gebruik. Draag handschoenen
als u ze aanraakt.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
77
NEDERLANDS
Markeringen op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9000 acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
78
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
NEDERLANDS
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Transport
DEWALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming met
het handboek UN Manual of Tests and Criteria (ST/
SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling 38,3)
conform de UN Aanbevelingen over het Transport
van Gevaarlijke Stoffen.
- De accu's hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
- Er zijn de vereiste maatregelen getroffen ter
voorkoming van breuk door geweld en gevaarlijke
tegenstroom.
- Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu's zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch in
werking wanneer meerdere accu's tegelijk
getransporteerd worden.
• Zorg ervoor dat de accu's verpakt worden in
overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
Laders
De DE9000 oplader werkt op 28 V en 36 V Li-Ion
accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (13) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de lader. De lader is voorzien
van een oplaadmeter met drie lampjes die
knipperen naar gelang de status van de lading
van de accu.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu ON (AAN) blijft.
De accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de lader worden gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de Li-Ion accu’s te garanderen, laadt u
de accu tenminste 10 uur voor het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
1 lampje knippert
< 33%
1 lampje knippert, 1 lampje aan
33–66%
1 lampje knippert, 2 lampjes aan
66–99%
3 lampjes aan
100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
79
NEDERLANDS
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
ACCUTYPE
De DC910 werkt op 28 volt Li-Ion accu’s.
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
De DC901 werkt op 36 volt Li-Ion accu’s.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
80
Accu (fig. A)
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Lees de gebruiksaanwijzing
vóór gebruik.
Niet blootstellen aan water.
Niet sonderen met geleidende voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Gebruik geen beschadigde laders.
NEDERLANDS
Alleen opladen tussen 4° C en 40° C.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in de
buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
Deze klopboren zijn professionele elektrische
gereedschappen. HOUD het gereedschap uit de
buurt van kinderen. Toezicht is vereist wanneer
dit gereedschap wordt gebruikt door onervaren
personen.
Laderprobleem.
Accuprobleem.
Denk aan het milieu wanneer u de accuset
weggooit.
Verbrand de accuset niet.
Alleen opladen met speciale DEWALT
laders.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/boormachine
1 Zijhandgreep
1 Accu (DC901K/DC910K)
2 Accu's (DC901KL/DC910KL)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
N.B.: Accu's en opladers zijn niet inbegrepen bij
N-modellen.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
BEOOGD GEBRUIK
Uw klopboor werd ontworpen voor
professioneel boren, klop- en hamerboren en
schroevendraaiertoepassingen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Snelspanboorhouder/automatische
spindelblokkering
4 Instelring voor koppel
5 Keuzeschakelaar boren/klopboren
6 Mechanische toerenomschakelaar
7 Schroefbithouder
8 Handgreep
9 Zijhandgreep
10 Accu
11 Vrijgaveknop
12 Oplader
13 Oplaadindicatoren (rood)
Automatische spindelblokkering
De automatische spindelblokkering wordt bij het
uitschakelen van de boormachine geactiveerd.
De kraag kan gemakkelijk met een hand worden
gedraaid terwijl met de andere hand de
boormachine wordt vastgehouden.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de ingangsspanning
van de oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door een speciaal
vervaardigd snoer dat verkrijgbaar is via de DEWALT
onderhoudsafdeling.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
81
NEDERLANDS
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit de
machine.
WAARSCHUWING: Schakel de machine
altijd uit alvorens de accu aan te brengen
of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (10) aan door hem op een lijn met
de houder op de machine te brengen. Schuif de
accu in de houder en duw totdat de accu op zijn
plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop (11) in
te drukken en gelijktijdig de accu uit de houder te
trekken.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevendraaierbit (fig. A & C)
• Open de boorhouder door de kraag (15) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
bit daarna iets terug.
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien.
• Ga voor het verwijderen van het boortje in
omgekeerde volgorde te werk.
Kiezen van de functie (fig. D)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
- In- en uitdraaien van schroeven
- Boren: boren in staal, hout en kunststoffen
- Klopboren: boren in steen en beton
• Om de functie schroeven draaien te selecteren,
brengt u de instelring (5) op een lijn met het
symbool (16) op het motorhuis.
• Om de fucntie boren te selecteren, brengt u de
instelring (5) op een lijn met het symbool (17) op
het motorhuis.
• Om de functie klopboren te selecteren, kiest u
eerst de functie boren en brengt vervolgens het
symbool op de instelring (4) op een lijn met de
indicatie (18) op de instelring (5).
82
WAARSCHUWING: Kies geen andere
boorstand terwijl de machine in
werking is.
Afstellen van het koppel (fig. D)
De instelring kent een groot aantal verschillende
posities voor het afstemmen van het koppel op de
gebruikte schroeven en het materiaal van het
werkstuk. Voor instelling van het koppel, zie "In- en
uitdraaien van schroeven".
• Kies het juiste koppel door het symbool of
nummer op de instelring (4) op een lijn te brengen
met de indicatie (18) op de instelring (5).
L/R-schakelaar (fig. E)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. F)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (6) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel
2 middelhoge snelheid/middelhoog koppel
3 hoge snelheid/laag koppel
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle belasting of
tijdens het gebruik.
Voor gebruik
•
•
•
•
Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
Plaats het juiste boortje.
Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Juiste positie van de handen (fig. A, G)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel bij het boren in
metaal (behalve voor gietijzer en koper).
Boren in hout
• Gebruik een boortje van een geschikt type.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijhandgreep (9), terwijl u met de andere hand
de hoofdgreep (8) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. A & E)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar wordt
uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de instelring
(5).
• Selecteer de gewenste draairichting met de
L/R-schakelaar (2).
• Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
draai de schroef in het werkstuk.
• Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
geactiveerd, stel dan met behulp van de ring
een hoger koppel in.
Boren (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de
instelring (5).
• Selecteer de draairichting rechtsom met de
L/R-schakelaar (2).
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met
een zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met
een zachte doek.
Optionele toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat accessoires,
behalve die van DEWALT, niet zin getest
in combinatie met dit product, kan het
gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico
op letsel te beperken, mogen uitsluitend
accessoires worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
83
NEDERLANDS
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te zamelen,
worden de materialen gerecycled en
opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag
naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service, retourneert
u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
84
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder hem
vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar. Breng ze naar
uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
85
NORSK
TRÅDLØSE BOREMASKINER/
SKRUTREKKERE DC901, DC910
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
Type
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet
1. gear
2. gear
3. gear
Slagtall
1. gear
2. gear
3. gear
Maks. dreiemoment
Chuckkapasitet
Maks. borekapasitet i
stål/mykt tre/betong
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet )
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
VDC
W
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3,0
107
3,0
Totale vibrasjonverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i betong
ah,ID =
m/s2
13,7
Usikkerhet K = m/s2
5,5
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i metall
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Usikkerhet K = m/s2
1,5
Verdi vibrasjonsstøy ah
Skrutrekking
ah,ID =
m/s²
Usikkerhet K = m/s²
86
< 2,5
1,5
94
3,0
105
3,0
13,7
5,5
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
VAC
min
kg
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
Sikring:
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
≤ 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær
spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
NORSK
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC901, DC910
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER
FOR SENERE BRUK
Begrepet “elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen
på god avstand fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadde
eller sammenviklede ledninger øker faren for
elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter
reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
87
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren for
personskade.
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre
kontroll over det elektriske verktøyet hvis det
skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig
måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere
farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy
som ikke kan styres med bryteren, er farlig og
må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren
for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
88
e)
f)
g)
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for skade eller
brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll
med vann hvis du kommer i kontakt med
væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer
i kontakt med øynene. Batterivæske kan
forårsake irritasjon eller forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker som
utelukkende bruker originale reservedeler.
Slik sørger du for å ivareta det elektriske
verktøyets sikkerhet.
NORSK
YTTERLIGERE SÆREGNE
SIKKERHETSREGLER
Boremaskin/skrutrekker/slagbor
sikkerhetsadvarsler
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
• Bruk ørebeskyttere ved bruk av slagbor. Det å
være utsatt for støy kan forårsake tap av hørsel.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Under utførelse av et arbeide, hold
verktøyet i de isolerte gripeflatene der hvor
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller ledningen til selve
verktøyet. Hvis skjæretilbehøret kommer i
kontakt med en strømførende ledning, kan
synlige metalldeler i verktøyet bli strømførende og
gi brukeren elektrisk støt.
POSISJON FOR DATOKODE
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres sammen
med verktøyet. Det å miste kontrollen kan
forårsake personskade.
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk metode
som er behjelpelig med å stabilisere arbeidet
på et stabilt sted. Det å holde det arbeidet du
skal gjøre i hånden eller opp mot kroppen er
ustabilt og kan føre til at du mister kontrollen.
Eksempel:
• Bruk ørebeskyttere når du borer over lengre
perioder. Det å være utsatt for mye støy over
lengre tid kan forårsake hørselstap. Midlertidig
hørselstap eller alvorlige skader på trommehinnen
kan oppstå fra høye lydnivåer som følge av
slagboring.
• Bruk sikkerhetsbriller eller annen
øyebeskyttelse. Hamring og boreoperasjoner
kan forårsake at fliser flyr. Flagrende partikler kan
forårsake permanent øyeskade.
• Slagbor og verktøy blir varme når de blir
brukt. Bruk hansker når du er i berøring med
dem.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er
det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid med tre.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
2009 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
89
NORSK
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard 230
V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med
noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen
for kjøretøy.
90
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Transport
DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de nødvendige
krav til testing under FNs håndbok for tester og
kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt
38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om transport av
farlig gods.
- Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt
overtrykk og kortslutning.
- Det er tatt nødvendige forholdsregler for
forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig
tilbakestrøm.
- Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den
relevante grenseverdien.
DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra
nasjonale og internasjonale bestemmelser som
gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse
bestemmelsene relevante ved transport av flere
batteripakker sammen.
• Pass på at batteripakkene er pakket i henhold til
bestemmelsene for farlig gods nevnt over,
for å forebygge kortslutning.
Ladere
DE9000-laderen tar 28 V og 36 V Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (13) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er
utstyrt med en bensinmåler med tre lamper
som vil blinke i samsvar med batteripakkens
ladestatus.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at de
tre røde lysene er kontinuerlig PÅ. Batteripakken
er fulladet, og kan brukes i øyeblikket eller forbli i
laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
NORSK
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus for batteripakken.
Ladestatus
1 lys blinker
1 lys blinker, 1 lys på
1 lys blinker, 2 lys på
3 lys på
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC910 bruker 28 volt Li-Ion batteripakker.
DC910 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
91
NORSK
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Etiketter på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt
i denne håndboken:
Les brukerhåndboken
før bruk.
Skal ikke utsettes for vann.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker
1 Sidehåndtak
1 Batteripakke (DC901K/DC910K)
2 Batteripakker (DC901KL/DC910KL)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert
med N-modellene.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker.
TILTENKT BRUK
Bruk ikke skadde ladere.
Boremaskinen/skrutrekkeren er blitt laget med
henblikk på profesjonell boring, slagdrilling og
skrutrekkerbruk.
Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og
40° C.
MÅ IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og
40° C.
Disse bormaskinene/skrutrekkerne er profesjonelle
elektroverktøyer. LA IKKE barn komme bort i
verktøyet. Det kreves overoppsyn når uerfarne
operatører bruker dette verktøyet.
Problem med laderen.
Problem med batteriet.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Brenn ikke batteripakken.
Lad bare med spesifiserte DEWALT ladere.
Ladetid er angitt under Tekniske
spesifikasjoner.
92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bryter for variabel hastighet
Glidebryter forover/revers
Nøkkelløs chuck/automatisk spindellås
Momentjusteringskrage
Funksjonsvelger
Tregirs velger
Bittholder
Grep
Sidehåndtak
Batteripakke
Utløserknapp
Lader
Ladeindikatorer (rød)
Automatisk spindellås
Den automatiske spindellåsen tilkobles når maskinen
er skrudd av.
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning. Kontroller
alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTs serviceorganisasjon.
Å bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
• For å velge skrutrekkerfunksjonen, juster kragen
(5) mot symbolet (16) på huset.
• For å velge borfunksjonen, juster kragen (5) mot
symbolet (17) på huset.
• For å velge slagborfunksjonen, velg først
borfunksjonen og juster deretter symbolet på
kragen (4) mot indikatoren (18) på kragen (5).
ADVARSEL: Ikke bytt bruksmodus mens
verktøyet er i drift.
Justere dreiemomentet (fig. D)
Kragen på denne maskinen har ulike trinn for
justering av vrimomentet slik at dette passer til
skruestørrelse og arbeidsmateriale. For innstilling av
vrimoment, se avsnittet "Skrutrekking".
• Velg dreiemomentet ved å justere symbolet eller
tallet på kragen (4) mot indikatoren (18) på
kragen (5).
Forover/bakover-skyvebryter (fig. E)
• Velg forovergang eller revers med skyvebryteren
(2) som vist (se pilene på maskinen).
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stanset helt før rotasjonsretningen endres.
ADVARSEL: Før du monterer og justerer,
må du alltid ta ut batteripakken.
ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før du
setter inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT batterier
og lader.
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
• Når du skal sette inn batteripakken (10),
juster den mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den
til batteriet klikker på plass.
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (11) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & C)
• Åpne chucken ved å dreie hylsen (15) mot
klokken, og sett inn bit-skaftet.
• Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
og løft det litt før det skrus fast.
• Stram godt ved å dreie hylsen med klokken.
• Ta av biten ved hjelp å følge omvendt rekkefølge.
Valg av funksjon (fig. D)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
- Skrutrekking
- Boring: for stål, tre og plast
- Slagboring: for murverk
Tre-girs velger (fig. F)
Maskinen er utstyrt med en tre-gear velger (6) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
2 middelhøyt turtall/middelhøyt dreiemoment
3 høyt turtall/lavt dreiemoment
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller mens
maskinen arbeider.
Før maskinen tas i bruk
•
•
•
•
Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
Sett i riktig bits.
Marker stedet hvor hullet skal bores.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør.
93
NORSK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, G)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
sidehåndtaket (9), med den andre hånden på grepet
(8).
Start - stopp (fig. A & E)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse maskinen i av-stilling, flytter du
bryteren for høyre-/venstregange (2) til
midtstillingen.
Skrutrekking (fig. A)
• Velg boring ved hjelp av kragen (5).
• Velg høyre-/venstregange med bryteren (2).
• Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen
(lavt vrimoment).
• Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen
slik at vrimomentet økes etter behov.
Boring (fig. A)
• Velg boring ved hjelp av kragen (5).
• Velg forovergange med skyvebryteren (2).
Boring i metall
• Bruk boremulsjon når du borer i stål.
Støpejern og messing, skal tørrbores.
94
Boring i tre
• Montér egnet type bor.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken før
du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL:
• Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før huset rengjøres med
en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og
rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
NORSK
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du
unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på nytt
når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber
som tidligere kunne utføres uten problemer.
Når den har nådd slutten av levetiden sin, må den
kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til
forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon.
Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller
kassert på riktig måte.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle.
For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst
returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for
oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige
servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett,
adresse: www.2helpU.com
95
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
96
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR A BATERIA
DC901, DC910
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
VDC
Tipo
Potência de saída (max)
W
Velocidade em vazio
1a velocidade
min-1
2a velocidade
min-1
3a velocidade
min-1
Impacto
1a velocidade
min-1
2a velocidade
min-1
3a velocidade
min-1
Binário máximo
Nm
Capacidade da bucha
mm
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira/betão
mm
DC901
36
1
750
DC910
28
1
650
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
42
13
65/13/16
65/13/16
Peso (sem a bateria)
kg
2,0
1,9
LPA
KPA
dB(A)
96
94
dB(A)
dB(A)
3,0
107
3,0
105
dB(A)
3,0
3,0
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da
pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da
potência sonora)
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor das emissões de vibração ah
Perfurar em betão
ah,ID =
m/s2
13,7
Instabilidade K =
m/s2
5,5
Valor das emissões de vibração ah
Perfurar em metal
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
Instabilidade K =
m/s2
1,5
13,7
5,5
≤ 2,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento
ah,ID =
m/s²
K de variabilidade = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 60745 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC
Ah
kg
Carregador
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
VAC
min
kg
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
97
PORTUGUÊS
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra de
advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC901, DC910
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-1 e EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
98
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30.07.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
AVISO! Leia todos os avisos e
instruções de segurança O não
seguimento dos avisos e instruções pode
resultar em choque eléctrico, incêndio e/
ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com fio)
ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
podem inflamar as poeiras ou os fumos.
c) Mantenha crianças e outras pessoas à
distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica.As distracções podem levar à perda
de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas têm
de ser compatíveis com a tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não
utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra. Fichas não
modificadas e tomadas compatíveis reduzem
o risco de choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
PORTUGUÊS
c)
d)
e)
f)
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma alimentação protegida
por um dispositivo de corrente residual
(DCR). A utilização de um DCR reduz o risco
de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento
de desatenção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/ou
bateria ou antes de levantar ou transportar
a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se ligar aparelhos que estejam
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e)
f)
g)
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e
luvas afastados de partes em movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos compridos
podem ficar presos nas peças em movimento.
Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam
ligados e sejam utilizados correctamente.
A utilização de dispositivos de recolha do
pó pode reduzir os riscos provocados por
poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação que
possa interferir com o funcionamento do
aparelho. Caso existam peças danificadas,
devem ser reparadas antes da utilização do
aparelho. Muitos acidentes têm como causa
a manutenção insuficiente das ferramentas
eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. Ferramentas de corte
99
PORTUGUÊS
g)
devidamente tratadas, com arestas de corte
afiadas, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições
de trabalho e a tarefa a ser efectuada. A
utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas. A utilização de
outras baterias pode criar o risco de lesão e
incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como por exemplo
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer ligação entre
os contactos. Um curto-circuito entre
os contactos da bateria pode causar
queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem provocar
fugas do líquido da bateria; evite o
contacto com este líquido. No caso de um
contacto acidental, lave imediatamente
com água. Se o líquido entrar em contacto
com os olhos, procure auxílio médico. O
líquido que escapa da bateria pode provocar
irritações ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só
devem ser utilizadas peças sobressalentes
originais. Desta forma, é assegurada a
segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Avisos de segurança do
Aparafusador/Berbequim/Martelo
Electropneumático
• Use protectores para os ouvidos com os
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
100
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto
do acessório de corte com um fio condutor em
carga pode colocar em carga as partes metálicas
expostas da ferramenta e provocar um choque
no operador.
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
lesões pessoais.
• Utilize grampos ou outro método rápido
para fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a ferramenta com
as mãos ou contra o corpo é instável e pode
resultar na perda de controlo.
• Utilize protectores auditivos durante as
operações de percussão por longos períodos
de tempo. A exposição prolongada a um ruído
de elevada intensidade pode causar perda de
audição. O martelo electropneumático gera
níveis sonoros elevados e pode provocar perda
temporária de audição, bem como podem
resultar danos graves no tímpano.
• Use óculos de segurança ou outro tipo de
protecção ocular. As operações de percussão
e perfuração podem fazer voar estilhaços. As
partículas projectadas podem causar danos
oculares permanentes.
• As brocas, buchas e ferramentas do martelo
podem ficar quentes durante a operação. Use
luvas para lhes tocar.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, alguns riscos residuais não podem ser
evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
PORTUGUÊS
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de segurança e utilização
importantes relativamente ao carregador de baterias
DE9000.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
101
PORTUGUÊS
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
Procedimento de carregamento
(fig. A, B)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
1. Ligue o carregador (13) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
2. Insira a bateria no carregador. O carregador está
equipado com um indicador de carga de três
níveis que irá piscar de acordo com o estado do
carregamento da bateria.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
3. O carregamento estará concluído quando as três
luzes vermelhas ficarem acesas de forma fixa.
Nesta altura, a bateria encontra-se totalmente
carregada e poderá ser utilizada ou deixada no
carregador.
Transporte
As baterias de iões de lítio DEWALT cumprem os
devidos requisitos de teste ao abrigo do manual da
ONU relativo a testes e critérios (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Parte III, Subsecção 38,3) tal como indicado
nas recomendações da ONU relativas ao transporte
de mercadorias perigosas.
- As baterias possuem uma protecção eficaz
contra sobrepressão interna e curto-circuitos.
- Forem providenciadas medidas adequadas para
a prevenção de ruptura forçada e corrente
invertida perigosa.
- O conteúdo de lítio equivalente encontra-se
abaixo do valor limite relevante.
As baterias de iões de lítio DEWALT foram
dispensadas dos regulamentos nacionais e
internacionais aplicáveis a mercadorias perigosas.
No entanto, estes regulamentos tornam-se
relevantes ao transportar várias baterias em
simultâneo.
• Certifique-se de que as baterias são embaladas
em conformidade com os regulamentos relativos
a mercadorias perigosas, tal como mencionado
acima, para evitar curto-circuitos.
Carregadores
O carregador DE9000 é compatível com baterias de
Li-Ion de 28 e 36 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
102
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e
a maior vida útil possíveis das baterias de Li-Ion,
carregue-as durante, no mínimo, 10 horas antes da
primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
1 luz a piscar
1 luz a piscar, 1 luz acesa de forma fixa
1 luz a piscar, 2 luzes acesas de forma fixa
3 luzes acesas de forma fixa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
PORTUGUÊS
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, sobreaquecimentos e descargas
profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente assim
que o Sistema de Protecção Electrónico for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion no
carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria (fig. A)
TIPO DE BATERIA
O DC910 funciona com baterias de Li-Ion de 28 volts.
O DC901 funciona com baterias de Li-Ion de 36 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem guardadas.
103
PORTUGUÊS
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas do carregador e bateria apresentam os
seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções
antes de utilizar.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Não testar com objectos condutores.
2
1
1
1
1
Baterias (DC901KL/DC910KL)
Carregador
Caixa de transporte (apenas modelos K)
Manual de instruções
Vista dos componentes destacados
NOTA: Os modelos-N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
AVISO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica ou qualquer uma das suas
peças. Podem ocorrer danos ou lesões.
Não carregar baterias danificadas.
Não utilizar carregadores danificados.
O carregamento deverá ocorrer a uma
temperatura que se situe entre os 4° C e
40° C.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
Problema do carregador.
Problema da bateria.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não proceder à incineração da bateria.
Carregar apenas com os carregadores
DEWALT dedicados.
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carregamento.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim/aparafusador a bateria
1 Punho lateral
1 Bateria (DC901K/DC910K)
104
FINALIDADE
O seu berbequim/aparafusador foi concebido
para aplicações profissionais de perfuração e
aparafusamento.
NÃO UTILIZE a ferramenta na presença de
humidade ou de líquidos ou gases inflamáveis.
Estes berbequins/aparafusadores são ferramentas
eléctricas profissionais. NÃO permita que crianças
mexam na ferramenta. É necessária supervisão
quando operadores sem experiência utilizarem esta
ferramenta.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Bucha de aperto rápido/travamento automático
do veio
4 Aro de ajuste do binário
5 Selector de modo de percussão
6 Selector de três velocidades
7 Compartimento para pontas de aparafusar
8 Punho
9 Punho lateral
10 Bateria
11 Botão de libertação
12 Carregador
13 Indicadores de carregamento (vermelhos)
Travamento automático do veio
Graças ao travamento automático do veio, a bucha
pode ser aberta e fechada apenas com uma mão
enquanto a outra segura o berbequim.
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo da especialidade
devidamente preparado, disponível através do serviço
de assistência da DEWALT.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AFINAÇÃO
AVISO: Antes da assemblagem e do
ajuste, retire sempre a bateria.
AVISO: Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar o conjunto de
baterias.
AVISO: Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Colocação e remoção da bateria (fig. A)
• Para colocar a bateria (10), alinhe-a com o
respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre a
bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação (11) e
puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
Colocação e remoção de brocas (fig. A & C)
• Abra a bucha rodando a manga (15) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a haste
da broca.
• Insira a broca até onde for possível e levante-a
ligeiramente antes de a apertar.
• Aperte bem, rodando a manga no sentido dos
ponteiros do relógio.
• Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
Selecção do modo de funcionamento (fig. D)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
- Operações de aparafusar e desaparafusar
- Perfuração rotativa: para aço, madeira
e plásticos
- Perfuração com percussão: para alvenaria
• Para seleccionar o modo de aparafusamento,
alinhe o anel (5) com o símbolo (16) na caixa de
engrenagens.
• Para seleccionar o modo de perfuração rotativa,
alinhe o anel (5) com o símbolo (17) na caixa de
engrenagens.
• Para seleccionar o modo de perfuração com
percussão, seleccione primeiro o modo de
perfuração rotativa e depois alinhe o símbolo no
anel (4) com o indicador (18) no anel (5).
AVISO: Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Ajuste do binário (fig. D)
O anel desta ferramenta tem diferentes posições
para regulação do binário, adaptando-se ao
tamanho do parafuso e ao material da peça.
Para regular o binário, consulte a secção
"Operações de aparafusar e desaparafusar".
• Seleccione o binário, alinhando o símbolo ou
número no anel (4) com o indicador (18) no
anel (5).
Selector de sentido de rotação (fig. E)
• Para escolher a rotação para a frente ou para
trás, utilize o selector de reversibilidade (2), tal
como indicado (veja as setas na ferramenta).
AVISO: Espere sempre que o motor
deixe de funcionar completamente antes
de mudar a direcção de rotação.
Selector de três velocidades (fig. F)
A sua ferramenta está equipada com um selector de
três velocidades (6) para variar a relação velocidade/
binário.
1 velocidade reduzida/binário elevado
2 velocidade média/binário médio
3 velocidade elevada/binário reduzido
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Não mude de velocidade quando
a máquina estiver a trabalhar.
105
PORTUGUÊS
Antes da operação
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que a bateria está correctamente
colocada.
• Insira a broca indicada.
• Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Modo de emprego
AVISO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Posição correcta das mãos (fig. A, G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança,
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (9) com uma mão e o punho (8) com a
outra.
Ligar e desligar (fig. A & E)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
106
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o selector de reversibilidade (2) para a
posição central.
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o anel (5).
• Seleccione a rotação para a frente ou para trás
utilizando o selector (2).
• Coloque o anel (4) na posição 1 e comece a
aparafusar (binário reduzido).
• Se a embraiagem entrar em funcionamento
demasiado cedo, regule o anel para aumentar o
binário, conforme necessário.
Perfuração (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o anel (5).
• Seleccione a rotação para a frente utilizando
o selector (2).
Perfuração em metal
• Utilize um lubrificante de corte sempre que
pretender perfurar metais. As excepções são
o ferro e o bronze, que deverão ser perfurados a
seco.
Perfuração em madeira
• Utilize o tipo adequado de broca.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
PORTUGUÊS
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
AVISO:
• Retire a ficha do carregador da tomada
antes de limpar o corpo do carregador
utilizando um pano macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de
ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
Os regulamentos locais poderão providenciar
a recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha
e reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual.
Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados
da DEWALT e os dados completos dos nossos
serviços de atendimento pós-venda na Internet no
endereço: www.2helpU.com
Acessórios opcionais
AVISO: dado que os acessórios, que
não os disponibilizados pela DEWALT,
não foram testados com este produto,
a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de lesão, deverão utilizarse apenas os acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente durante
a execução de trabalhos que eram facilmente
realizados anteriormente. Assim que atingir o fim da
respectiva vida útil, descarte-a tendo em atenção o
meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria, depois
retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda
a evitar a poluição ambiental e
a reduzir a procura de matérias-primas.
107
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
108
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
LADATTAVA PORA/RUUVINVÄÄNNIN
DC901, DC910
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tekniset tiedot
Jännite
VDC
Tyyppi
Luovutusteha (max)
W
Kuormittamaton kierrosnopeus
1. vaihde
min-1
2. vaihde
min-1
3. vaihde
min-1
Iskumäärä
1. vaihde
min-1
2. vaihde
min-1
3. vaihde
min-1
Maks. vääntömomentti
Nm
Istukan aukeama
mm
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin mm
Paino (ilman akkua)
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC901
DC910
36
1
750
28
1
650
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 6.800 0 - 6.800
0 - 20.400 0 - 20.400
0 - 27.200 0 - 27.200
42
42
13
13
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
96
3,0
107
3,0
94
3,0
105
3,0
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty
standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinäpäästön arvo ah
Betonin poraus
ah,ID =
m/s2
13,7
13,7
Epävarmuus K = m/s2
5,5
5,5
Tärinäpäästön arvo ah
Metallin poraus
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Epävarmuus K = m/s2
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvattaessa
ah,ID =
m/s²
< 2.5
< 2.5
Vaihtelu K =
m/s²
1.5
1.5
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkupaketti
Jännite
Teho
Paino
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
VAC
min
kg
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
Sulakkeet:
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeita
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
109
SUOMI
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC901, DC910
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen
turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
110
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottoroitu työkalu” viittaa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottoroituun työkaluun tai
akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottoroituun
työkaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa
on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä
irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
SUOMI
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten
pölynaamari, liukastumista estävät kengät,
kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä
vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun
käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d)
e)
f)
g)
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen
työkalujen puutteellisesta huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun
kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaaratilanteeseen.
5 ) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan
samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan
moottorityökalun turvallisuus.
111
SUOMI
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Poran/ruuvivääntimen/poravasaran
turvavaroitukset
• Käytä kuulonsuojaimia iskuporia käytettäessä.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa.
Jännitteelliseen johtoon koskeva leikkaava
lisävaruste voi tehdä paljaana olevat metalliosat
jännitteellisiksi ja aiheuttaa työkalun käyttäjälle
sähköiskun.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa hallinnan menetykseen.
• Käytä kuulosuojia pitkään jatkuvan porauksen
aikana. Pitkittynyt altistuminen voimakkaalle
melulle saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Vasaraporauksesta syntyvät voimakkaat äänitasot
saattavat aiheuttaa väliaikaista kuulon menetystä
tai vakavan tärykalvovaurion.
• Käytä suojalaseja tai suojaa silmät muulla
tavalla. Porauksen ja vasaraporauksen
seurauksena lentää pieniä osia. Lentävät
hiukkaset voivat aiheuttaa pysyviä silmävammoja.
• Poranterät ja työkalut kuumentuvat käytön
aikana. Koske niitä vain hanskat kädessä.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
112
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on
tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9000-latauslaitetta
varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
SUOMI
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevissa
suosituksissa.
- Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
- Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
- Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-arvon.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden testivaatimusten
mukaisia, jotka sisältyvät teokseen UN Manual of
Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) (ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Osa III, kohta 38,3), johon viitataan
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
• Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Latauslaitteet
DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 28 ja 36
voltin Li-Ion-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva A, B)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (13) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa on
kolmesta valosta koostuva mittari, joka vilkkuu
akun latautumistilanteen mukaan.
3 Kun akku on ladattu täyteen, kolme punaista
latausvaloa palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu
täyteen, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että Li-Ion-akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataaamalla sitä
vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
3 valoa palaa
< 33%
33-66%
66-99%
100%
113
SUOMI
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
114
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö (kuva [fig.] A)
AKUN TYYPPI
DC910 toimii 28 voltin Li-Ion-akulla.
DC901 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
SUOMI
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkötyökaluun tai mihinkään sen
osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
KÄYTTÖTARKOITUS
Älä altista akkuja vedelle.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Älä käytä vaurioituneita latureita.
Lataa ainoastaan 4–40° C:n lämpötilassa.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Laturiongelma.
Akkuongelma.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä hävitä akkuja polttamalla.
Käytä lataukseen ainoastaan laitekohtaisia
DEWALTin latureita.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava porakone/ruuvinväännin
1 Sivukahva
1 Akkupaketti (DC901K/DC910K)
2 Akkua (DC901KL/DC910K)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
HUOMAA: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin.
Valitsemasi pora/ruuvinväännin on tarkoitettu
ammattilaistason poraukseen, iskuporaukseen ja
ruuvauslaitteisiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai syttyvien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä porat/ruuvinvääntimet ovat ammattilaisten
moottorityökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin.
Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun
käyttäjät ovat kokemattomia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Portaaton nopeudensäätö
Toimintasuunnan valitsin
Avaimeton istukka / automaattinen karan lukitus
Vääntömomentin säädin
Tilan valitsin
Vaihteenvalitsin
Istukka
Kahva
Sivukahva
Akku
Vapautusnappi
Latauslaite
Latausvalot (punaiset)
Automaattikaralukko
Automaattikaralukkoa käytetään, kun kone on
seisontatilassa. Istukan holkkia on helppo kääntää
toisella kädellä toisen käden tukiessa laitetta.
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-huollon kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen
kaapeliin.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
115
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
ASENNUS JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
(kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (10) kohdista se
työkalun liittimen kanssa. Aseta akkupaketti
liittimeen ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (11) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & C)
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (15) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
• Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja
nosta sitä hieman ennen kiristystä.
• Kiristä istukka kääntämällä kaulusta
myötäpäivään pitäen.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toiminnon valitseminen (kuva D)
Työkalussa on seuraavat toiminnot:
- Ruuvaus
- Poraus: teräs, puu ja muovi
- Iskuporaus: betoni
• Valitaksesi ruuvinvääntötoiminnon kohdista
kaulus (5) kotelossa olevan symbolin (16) kanssa.
• Valitaksesi poraustoiminnon kohdista kaulus (5)
kotelossa olevan symbolin (17) kanssa.
• Valitaksesi iskuporaustoiminnon valitse ensin
poraustoiminto ja kohdista sitten kauluksen
symboli (4) kauluksessa (5) olevan ilmaisimen (18)
kanssa.
116
VAROITUS: Älä valitse toimintoa, kun
kone on käynnissä.
Vääntömomentin säätö (kuva D)
Tämän työkalun kauluksessa on vääntömomentin
säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen
mukaan. Katso vääntömomentin säätöä kohdasta
"Ruuvaus".
• Valitse vääntömomentti kohdistamalla kauluksen
(4) symboli tai numero kauluksen (5) ilmaisimen
(18) kanssa.
Suunnanvaihtokytkin (kuva E)
• Kun haluat vaihtaa pyörimissuuntaa, käytä eteen/
taakse -liukukytkintä (2) kuten kuvassa (ks. nuolia
työkalussa).
VAROITUS: Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva F)
Työkalussasi on kolme vaihdetta (6) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
2 keskisuuri nopeus/keskisuuri vääntömomentti
3 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä täydellä
nopeudella äläkä muutoinkaan koneen käydessä.
Ennen käyttämistä
•
•
•
•
Varmista, että akut ovat (täyteen)
Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
Kiinnitä sopiva terä.
Merkitse kohta, johon poraat reiän.
TOIMINTA
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
SUOMI
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (9) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (8).
Puhdistus
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva A & E)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon,
käännä suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Ruuvaus (kuva A)
• Valitse poraustila kauluksella (5).
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
• Säädä kaulus (4) asentoon 1 ja aloita ruuvaus
(pieni vääntömomentti).
• Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.
Poraus (kuva A)
• Valitse poraustila kauluksella (5).
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
Metalliporaus
• Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.
Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on
porattava kuivana.
Puuporaus
• Asenna tyypiltään sopiva poranterä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus
takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
VAROITUS:
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin
tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu
tämän tuotteen kanssa, sellaisten
lisävarusteiden käyttö tämän työkalun
kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi vain DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita tulisi käyttää
tämän tuotteen kanssa.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista
lisävarusteista.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
117
SUOMI
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne
ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
118
SVENSKA
SLADDLÖS BORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE DC901, DC910
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
Tekniska data
Spänning
Typ
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad
växel 1
växel 2
växel 3
Slagtal
växel 1
växel 2
växel 3
Max. vridmoment
Kapacitet chuck
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
Vikt (utan batteripaket)
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
DC901
DC910
36
1
750
28
1
650
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 6.800 0 - 6.800
0 - 20.400 0 - 20.400
0 - 27.200 0 - 27.200
42
42
13
13
mm
kg
65/13/16
2,0
65/13/16
1,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3,0
107
3,0
94
3,0
105
3,0
VDC
W
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) bestämda
i enlighet med EN 60745:
Vibrationsvärde ah
Borrning i betong
ah,ID =
m/s2
13,7
13,7
Avvikelse K = m/s2
5,5
5,5
Vibrationsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
m/s2
≤ 2,5
≤ 2,5
Avvikelse K = m/s2
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Skruvdragning
ah,ID =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Osäkerhet K = m/s²
1,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
VAC
min
kg
DE9360
36
2,2
1,0
DC9280
28
2,2
0,92
DE9000
230
60
0,9
Säkring:
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
119
SVENSKA
FARA! Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC901, DC910
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(från dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
VARNING! Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
120
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närhet av lättantändliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg åstadkommer
gnistor som kan antända damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner kan
få dig att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, så
som rör, element, spisar och kylskåp. Ökad
risk för elektrisk stöt föreligger om din kropp är
jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om vatten
kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare (residual
current device, RCD) användas. Att använda
en jordfelsbrytare, reducerar risken för elektrisk
stöt.
SVENSKA
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge, före
du kopplar verktyget till strömkälla och/
eller batteripaket, eller då du lyfter eller
bär det. Att bära elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller att koppla på strömmen då
strömbrytaren är påslagen inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om
att de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av damminsamlingssystem, kan
reducera dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd
rätt elverktyg för rätt uppgift. Elverktyget
kommer att utföra arbetet bättre och säkrare
om det används för arbete på den nivå det är
avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget före du
gör justeringar, byter tillbehör, eller lägger
undan elverktyget. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
elverktyget slås på av misstag.
d)
e)
f)
g)
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion. Om
elverktyget är skadat bör det repareras
före det används. Många olyckor orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och det
arbete som skall utföras. Användande av
elverktyget för andra ändamål än det är menat
för, kan orsaka farliga situationer.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
121
SVENSKA
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsvarningar för Borrmaskin/
Skruvdragare/Slagborr
• Använd öronskydd när du använder
slagborrar. Utsättande för buller kan leda till
hörselskada.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Ett skärtillbehör som kommer i
kontakt med en strömförande ledning kan göra
blottade metalldelar på elverktyget strömförande
och ge användaren en elektrisk stöt.
• Använd hjälphandtagen som levereras med
verktyget. Att förlora kontrollen kan medföra
personskada.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att stödja och fästa arbetsstycket vid ett
stabilt underlag. Det är inte stabilt att hålla
stycket som ska borras/skruvas löst i handen
eller mot kroppen, och detta kan leda till att man
tappar kontrollen.
• Använd öronskydd när du använder slagborr
under en längre tid. Långa perioder i högt
buller kan orsaka hörselskador. Högt buller från
slagborrning kan ge temporär hörselförlust eller
allvarlig skada på trumhinnan.
• Använd skyddsglasögon eller annat skydd för
ögonen. Hamring och borrning får flagor att flyga
omkring. Flygande partiklar kan ge permanent
ögonskada.
• Borrspetsar och verktyg blir varma vid
användning. Använd handskar när du rör vid
dem.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm som
uppstår vid arbete med trä.
122
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2009 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
batteriladdare DE9000.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
SVENSKA
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Transport
DEWALT Li-Ion batterier uppfyller erfordrade
testningskrav enligt FN:s Manual of Tests and
Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt
38,3) vartill hänvisas i FN:s Rekommendationer för
transport av skadliga produkter.
- Batterierna är effektivt skyddade mot internt
övertryck och kortslutning.
- Passande åtgärder har vidtagits för att förebygga
sprickbildning och farlig motström.
- Den ekvivalenta litiumhalten är lägre en det
relevanta gränsvärdet.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
DEWALT Li-Ion batterier är undantagna från
nationella och internationella bestämmelser gällande
skadliga produkter. Dessa bestämmelser har dock
relevans vid transport av flera batterier tillsammans.
• Var noga med att batterierna förpackas
i enlighet med ovannämnda bestämmelser för
skadliga produkter så att kortslutning undviks.
Laddare
DE9000-laddaren accepterar Li-jon-batterier på 28 V
och 36 V.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. A, B)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (13) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Laddaren
är försedd med en bränslemätare som har
tre lampor, och som blinkar i enlighet med
batteripaketets laddningstillstånd.
3. När laddningen är klar indikeras detta genom
att de tre röda lamporna förblir PÅ kontinuerligt.
Paketet är fulladdat, och kan användas vid detta
tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos Li-jon-batterierna, ladda batteriet
under minst 10 timmar före första användning.
123
SVENSKA
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
1 lampa blinkar
1 lampa blinkar, 1 lampa är tänd
1 lampa blinkar, 2 lampor är tända
3 lampor blinkar
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det
är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
124
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart området med mild
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in
i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat
under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en blandning av flytande organiska
karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll frisk
luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
SVENSKA
Batteripaket (fig. A)
Ladda enbart med därför avsedda
DEWALT laddare.
BATTERITYP
DC910 arbetar med Li-jon-batteripaket på 28 volt.
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
DC901 arbetar med Li-jon-batteripaket på 36 volt.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketterna på laddaren och batteriet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Läs bruksanvisningen
före användande.
Utsätt inte för vatten.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar skruvdragare/borrmaskin
1 Sidohandtag
1 Batteripaket (DC901K/DC910K)
2 Batteripaket (DC901KL/DC910KL)
1 Laddare
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
OBSERVERA: Batteripaket och laddare medföljer
inte N-modellerna.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd inte skadade laddare.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4° C
och 40° C.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Problem med laddare.
Problem med batterier.
Omhänderta batteripaket på ett miljövänligt
sätt.
Bränn inte batteripaket.
AVSEDD ANVÄNDNING
Din borrmaskin/skruvdragare är konstruerad för
professionella borrnings-, slagborrnings- och
skruvdragningsarbeten.
ANVÄND INTE i fuktiga miljöer, eller i närhet av
lättantändliga vätskor eller gaser.
De här borrmaskinerna/skruvdragarna är
professionella elverktyg. TILLÅT INTE barn att
komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs
då detta verktyg används av oerfarna personer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hastighetsomkopplare
Skjutreglage för framåt/back
Nyckellös chuck/auto drivaxel-lås
Reglage för vridmomentjustering
Lägesväljare
Tre-hastighetsväljare
Borrspetshållare
Grepp
Sidohandtag
125
SVENSKA
10
11
12
13
Batteripaket
Uppsläppsknapp
Laddare
Laddningsindikatorer (röda)
Autospindellås
Autospindellåset är aktiverat medan transmissionen
står stilla. Chuckhylsan kan enkelt vridas med ena
handen medan den andra stöder verktyget.
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut mot
en specialgjord sladd, som finns att få från DEWALTs
service organisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör inte användas utom då det är
absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad för din laddares
elintag (se tekniska upplysningar). Minimum
ledningsstorlek är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING: Avlägsna alltid batteripaketet
innan du påbörjar montering eller
inställning.
VARNING: Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
(fig. A)
• För placering av batteripaketet (10) riktas det in
mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (11) och drar ut det ur
hållaren.
126
Sätta in och ta ut bits (fig. A & C)
• Öppna chucken genom att vrida chuckringen
(15) motsols och sätt in tillbehöret.
• Placera tillbehöret i chucken så djupt det går och
lyft det något innan du drar åt.
• Drag åt stadigt genom att vrida ringen medsols.
• För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
Val av funktionsläge (fig. D)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
- Skruvdragning
- Borrning: för stål, trä och plast
- Slagborrning: för murverk
• För att välja skruvdragningsläget riktar du kragen
(5) mot symbolen (16) på maskinhöljet.
• För att välja det vanliga borrläget riktar du kragen
(5) mot symbolen (17) på maskinhöljet.
• För att välja slagborrläget väljer du först borrläget,
rikta sedan symbolen på kragen (4) mot
markeringen (18) på kragen (5).
VARNING: Byt aldrig funktionsläge
medan verktyget löper.
Justering av vridmomentet (fig. D)
Kragen på detta redskap har många lägen för
inställning av vridmomentet så att det passar till
skruvens storlek och arbetsstyckets material.
För inställning av vridmomentet, se avsnittet
"Skruvdragning".
• Välj önskat vridmoment genom att rikta symbolen
eller siffran på kragen (4) gentemot märket (18)
på kragen (4).
Väljare höger/vänstergång (fig. E)
• Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden (se
pilarna på verktyget).
VARNING: Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. F)
Ditt verktyg är försett med en väljare för tre växlar (6)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment
2 medelhögt hastighet/medelhögt vridmoment
3 hög hastighet/lågt vridmoment
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller under bruk.
SVENSKA
Innan Du börjar
•
•
•
•
Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
Sätt in önskat verktyg.
Markera punkten där hålet ska borras.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
BRUKSANVISNING
• Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen
på ett högre vridmoment efter behov.
Borrning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av kragen (5).
• Välj rotation framåt med väljaren (2).
Borrning i metall
• Använd skärvätska vid borrning i metall.
Undantag är materialen gjutjärn och mässing
som skall borras torra.
Borrning i trä
• Sätt in rätt slags borrbits.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare
att borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (fig. A, G)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (9), och den andra handen på greppet
(8).
Till- och från-koppling (fig. A & E)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att låsa strömbrytaren i läge från, sätt
riktningsväljaren (2) i mittläget.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av kragen (5).
• Välj gångriktning med spaken (2).
• Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva (lågt
vridmoment).
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
VARNING:
• Håll ventilationsöppningen ren och
rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni
gör rent huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren
ditt elverktyg.
127
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING Då andra tillbehör än de som
erbjuds av DEWALT inte har testats med
den här produkten, kan användande
av sådana tillbehör vara farligt. För att
minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DEWALT användas
med den här produkten.
Rådgör med din handlare för information om lämpliga
tillbehör.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna
produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du
genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen. En
lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor
och kontakter finns även tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com
128
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna det
sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
129
TÜRKÇE
ŞARJLI TORNAVİDA TAKIMI/MATKAP
DC901, DC910
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Tipler
DC901
DC910
36
28
1
1
750
650
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
Azami güç çıkışı
W
Yüksüz hız
1 inci vites
2 inci vites
3 üncü vites
min-1
min-1
min-1
Darbe
1 inci vites
2 inci vites
3 üncü vites
min-1 0 - 6.800 0 - 6.800
min-1 0 - 20.400 0 - 20.400
min-1 0 - 27.200 0 - 27.200
Maksimum tork
Nm
42
42
Mandrel kapasitesi
mm
13
13
İçeriye maksimum delme kapasitesi
çelik/ahşap/beton
mm
65/13/16
65/13/16
Ağırlık (aküsüz)
kg
2,0
1,9
LPA (ses basıncı)
dB(A)
96
94
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ses gücü)
dB(A)
107
105
KWA (ses gücü belirsizliği) dB(A)
3,0
3,0
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı)
EN 60745'e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
m/s²
ah,ID =
Belirsizlik K =
m/s²
Titreşim emisyon değeri ah
Titreşim emisyon değeri
m/s²
ah,D =
Belirsizlik K =
m/s²
130
13,7
5,5
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama
ah,ID =
m/s2
Belirsizlik değeri K =m/s2
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Akü
DE9360 DE9280
Voltaj
VDC
36
28
Kapasitesi
Ah
2,2
2,2
Ağırlık
kg
1,0
0,92
Şarj adaptör
13,7
5,5
< 2,5
1,5
DE9000
Şebeke voltaj
VAC
Şarj süresi (aşağı)
min
230
60
Ağırlık
kg
0,9
Sigortalar:
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
TÜRKÇE
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC901, DC910
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar),
2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren),
EN 60745-1, EN 60745-2-1 ve EN 60745-2-2
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
30.07.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm
talimatları okuyun. Uyarı ve talimatlara
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi ifade
etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile
birlikte adaptör fişlerini kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
131
TÜRKÇE
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden çekmek
üzere kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ,
keskin köşeler veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve
sağduyunuzu kullanın. Yorgun olduğunuz
zaman veya ilaç, alkol ya da başka
tedavi etkisi altında iken elektrikli aleti
kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir
anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan ya
da taşımadan önce anahtarın off (kapalı)
konumda olduğundan emin olun. Elektrikli
aletleri parmağınız anahtar üzerindeyken
taşımak veya anahtarı açık konumdaki
elektrikli aletleri prize takmak kazalara yol
açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir
parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense veya
anahtar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
132
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması
ve kullanılmasını sağlayın. Toz toplama
kullanımı tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet
tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç
kaynağından çekin ve/veya pilleri çıkarın.
Bu türlü koruyucu güvenlik önlemleri elektrikli
aletin yanlışlıkla çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz
kullanıcıların elinde çok tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, kullanmadan
önce elektrikli aletin tamirini yaptırın.
Kazaların pek çoğu, bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları
vb. çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek
işi göz önüne alarak bu talimatlara göre
kullanın. Elektrikli aletin amacı dışındaki
işlemlerde kullanılması tehlikeli durumlara yol
açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
TÜRKÇE
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutun. Pil kutup
başlarının kısa devre yapılması yanıklara
veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas ederse,
tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı iritasyona
veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin güvenliği
sağlanmış olacaktır.
İlave Özel Güvenlik Kuralları
Matkap/Tornavida/Darbeli
Matkaplar için İlave Özel
Güvenlik Kuralları
• Darbeli matkapla çalışırken koruyucu
kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde, akım
elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol
açabilir.
• Aletle birlikte verilmişse yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Darbeli matkap ile uzun süre çalışacaksanız
koruyucu kulaklık kullanın. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir. Darbeli
matkap ile çalışırken oluşan yüksek seviyeli
gürültü, geçici işitme kaybına veya kulak
zarında ciddi hasara yol açabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma ve delme
işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir.
• Matkap uçları ve araçlar çalışırken ısınabilir.
Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken meydana
gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık
sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Koruyucu kulaklık kullanın.
Koruyucu gözlük kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
133
TÜRKÇE
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DE9000
akü şarj cihazı ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DeWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
134
•
•
•
•
•
•
•
•
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Taşıma
DEWALT Li-Ion aküleri, UN Tehlikeli Maddelerin
Taşınması Hakkındaki Tavsiyelerinde referans
gösterildiği üzere UN Test ve Kriterleri Kullanım
Kılavuzu (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III, Subsection
38,3) altında gerekli olan test şartnamelerine
uymaktadır.
- Aküler, iç aşırı basınç ve kısa devreye karşı
etkin bir korumaya sahiptir.
- Güçlü kopmaların ve tehlikeli ters akımın
önlenmesi için uygun önlemler alınmıştır.
- Eşdeğer lityum muhteva ilgili limit değerinin
altındadır.
TÜRKÇE
DEWALT Li-Ion aküleri, tehlikeli maddelere
uygulanan ulusal ve uluslararası düzenlemelerden
muaf tutulmuştur. Ancak, birkaç akü birlikte
taşınırken bu düzenlemeler yararlıdır.
• Kısa devreyi önlemek için, akülerin,
yukarıda bahsedildiği gibi tehlikeli madde
düzenlemelerine göre ambalajlandığına emin
olun.
Şarj cihazları
DE9000 şarj cihazı 28 V ve 36 V Li-Ion aküleri şarj
edebilir.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. [fig. A, B])
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (13) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Şarj cihazı, akünün
şarj durumuna göre yanan üç ışıklı bir gösterge
ile donatılmıştır.
3. Üç kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Li-Ion akülerden maksimum performans
ve kullanım ömrü elde etmek için aküyü ilk defa
kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
1 ışık yanıp sönüyor
< %33
1 ışık yanıp sönüyor, 1 ışık yanıyor
%33–66
1 ışık yanıp sönüyor, 2 ışık yanıyor
%66–99
3 ışık yanıyor
%100
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
135
TÜRKÇE
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ (şek. [fig. A])
AKÜ TİPİ
DC910 28 voltluk Li-Ion pillerle çalışır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere
ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
aşağıdaki resimleri göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun.
Şarj süresi için teknik verilere bakınız.
Suya maruz bırakmayın.
İletken nesnelerle denemeyin.
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin.
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın.
Sadece 4° C ve 40° C arasında şarj edin.
Hasarlı kabloları hemen değiştirin.
Şarj adaptörü problemi.
Akü problemi.
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın.
Akü paketini yakarak imha etmeyin.
DC901 36 voltluk Li-Ion pillerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
Sadece DEWALT‘a özgü şarj adaptörleri
ile şarj yapın.
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Şarjlı tornavida takımı/matkap
1 Yan tutamak
1 Akü (DC901K/DC910K)
2 Aküler (DC901KL/DC910KL)
136
TÜRKÇE
1 Şarj adaptör
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
NOT: Akü takımları ve şarj cihazları N-modellerine
dahil edilmemiştir.
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
KULLANIM ALANI
Matkabınız/tornavidanız profesyonel delme, darbeli
sondaj ve vidalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
NEMLI KOŞULLARDA veya yanıcı sıvılar veya
gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu matkaplar/tornavidalar profesyonel elektrikli
aletlerdir. ÇOCUKLARIN aletle temas etmesine
izin vermeyin. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim gereklidir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Değişken hız düğmesi
İleri/geri düğmesi
Anahtarsız mandren/otomatik mil kilidi
Tork ayarlama bileziği
Mod düğmesi
Üç kademeli seçici
Uç yuvası
Tutamak
Yan tutamak
Akü
Çıkarma düğmesi
Şarj cihazı
Şarj göstergeleri (kırmızı)
Otomatik mil kilidi
Otomatik mil kilidi, transmisyon sabitken
kavrar. Mandrel kovanı bir elle bile kolayva
çevirilebilmektedir.
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün üstünde
yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çıkartın.
UYARI: Aküyü takmadan ya da
çıkartmadan önce aleti daima kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
Akü takımının takılması ve
çıkartılması (şekil A)
• Akü takımını (10) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma
düğmesine (11) basın.
Uçların takılması ve çıkartılması
(şekil A & C)
• Kovanı (15) saat yönünün aksine çevirerek
mandreli açın ve matkap ucunu içine yerleştirin.
• Matkap ucunu, girebildiği kadar mandrel ucunun
içine sokun ve sıkıştırmadan önce hafifçe
kaldırın.
• Kovanı saat yönünde çevirerek mandreli iyice
sıkıştırın.
• Matkap ucunu çıkartmak için, ters işlemi
uygulayın.
137
TÜRKÇE
Çalışma kipinin seçilmesi
(şekil D)
Alet şu çalıştırma modlarından birinde kullanılabilir:
- Vidalama
Kullanmadan önce
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
- Darbesiz delme: çelik, ahşap ve plastik işleri için
• Uygun matkap ucunu takınız.
- Darbeli delme: duvar için
• Deliğin açılacağı noktayı işaretleyiniz.
• Vidalama modunu seçmek için, bileziği (5),
muhafazanın üzerindeki sembol (16) ile
hizalayın.
• Darbesiz delme modunu seçmek için, bileziği
(5), muhafazanın üzerindeki sembol (17) ile
hizalayın.
• Darbeli delme modunu seçmek için, önce
darbesiz delme modunu seçin ve ondan sonra
bilezik (4) üzerindeki sembolü, bilezik (5)
üzerindeki gösterge (18) ile hizalayın.
UYARI: Alet çalışır durumda iken
operasyon modunu ayarlamayın.
Torkun ayarlanması (şekil D)
Bu aletin bileziği, vidanın boyu ve işlem yapılacak
malzemesine göre en uygun tork ayarını seçebilmek
için geniş bir konum aralığına sahiptir. Tork ayarı için
"Vidalama" bölümüne bakın.
• Bilezik (4) üzerindeki sembolü veya numarayı
bilezik (5) üzerindeki gösterge (18) ile
hizalamak suretiyle torku seçin.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
(şekil E)
• İleri veya geri dönme hareketini seçmek için,
şekilde gösterildiği gibi ileri/geri kaydırıcıyı (2)
kullanın (alet üzerindeki oklara bakın).
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Üç vitesli dilsi (şekil F)
Aletiniz, hız/tork oranını değiştirmek için üç hızlı
vitesle (6) donatılmıştır.
1 düşük hız/yüksek tork
2 orta hız/orta tork
3 yüksek hız/düşük tork
Hız değerleri için teknik verilere bakınız.
• Tam hızda veya delme işlemi sırasında vites
değiştirmeyin.
138
KULLANMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Kullanım talimatları
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kabloların nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
• Cihaza hafif bir basınç uygulayınız.
Fazla bastırmak, delme hızını
arttırmaz, ancak cihazın performansını
ve önrümü azaltır.
Uygun El Pozisyonu (şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (9) ve
diğer elin kolda (8) olmasını gerektirir.
Makinenin açılıp-kapatılması
(şekil A & E)
• Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını
(1) basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
• Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
• Aleti kapalıyken kilitlemek için ileri/geri seçme
düğmesini (2) orta konuma çekin.
Vidalama (şekil A)
• Bileziği (5) kullanarak delme modunu seçin.
• Seçme düğmesini (2) kullanarak ileri ya da geri
dönüş yönünü seçin.
TÜRKÇE
• Bileziği (4) 1 konumuna ayarlayın ve
vidalamaya (düşük tork) başlayın.
• Kavrama çok erken sesli bir şekilde boşalırsa,
kovanı ayarlayarak torku gerektiği kadar arttırın.
Delme (şekil A)
• Bileziği (5) kullanarak delme modunu seçin.
• Sürgüyü (2) kullanarak ileri dönüşü seçin.
METAL DELME
• Metal delerken bir kesme yağlama maddesi
kullanın. Dökme demir ve pirinç ise kuru
delinmelidir.
AHŞAP DELME
• Uygun matkap ucu çeşidini kullanın.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla
uzun süre çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her
zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
UYARI:
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü
AC prizinden çıkartın.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havalandırma kanallarının temiz ve
açık olmasına dikkat edin ve aletin
gövdesini düzenli olarak yumuşak bir
bezle temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuarlar bu ürün
üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi
ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve
bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.
com adresinde mevcuttur.
139
TÜRKÇE
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta olduğu
görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa tekrar
şarj edilmelidir. Teknik ömürleri bittiğinde, aküyü
çevremize duyarlı bir şekilde uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları aletten
çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna götürün.
Toplanan akü takımları geri kazanılmalı ya da
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
140
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
141
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΔΡΑΠΑΝΟ DC901, DC910
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους
πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VDC
Τύπος
Απορροφούμενη
W
DC901
DC910
36
28
1
1
750
650
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα 1
min-1 0 - 400
Ταχύτητα 2
min-1 0 - 1.200
Ταχύτητα 3
min-1 0 - 1.600
0 - 400
0 - 1.200
0 - 1.600
Κρούση
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
Ταχύτητα 3
min-1 0 - 6.800
min-1 0 - 20.400
min-1 0 - 27.200
0 - 6.800
0 - 20.400
0 - 27.200
Μέγιστη ροπή
Nm
42
42
Μέγιστη
ικανότητα τσοκ
mm
13
13
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης
ατσαλιού/ξύλου/
σκυροδέματος
mm
65/13/16
65/13/16
Βάρος (χωρίς συγκρότημα
μπαταριών)
kg
2,0
1,9
LPA (ηχητική πίεση)
96
94
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
107
105
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,0
3,0
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού
φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση τσιμέντου
ah,ID =
m/s²
13,7
13,7
Αβεβαιότητα K =
m/s²
5,5
5,5
142
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση μετάλλων
ah,D =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα
ah,ID =
m/s²
Αβεβαιότητα K = m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
1,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Θήκη μπαταριών
DE9360
DE9280
Τάση
VDC
36
28
Χωρητικότητα
Ah
2,2
2,2
Βάρος
kg
1,0
0,92
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Φορτιστής
DE9000
Τάση δικτύου
Χρόνος φόρτισης
(περίπου)
VAC
min
60
Βάρος
kg
0,9
230
Ασφάλειες:
Μηχανήματα 230 V
10 A
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC901, DC910
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009), 2006/42/ΕΚ (από
τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
30.07.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με ασύρματη
δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
143
ΕΛΛΗNΙΚΑ
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη
τροποποιημένα βύσματα και οι ταιριαστές
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
144
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος (-η), ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ, ή φαρμάκων. Μια
τυχόν στιγμή απόσπασης της προσοχής σας
καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί
να επιφέρει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
με ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν
αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το
ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο σε
κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου,
μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί
να μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη
κινδύνους.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να
ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή
και το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων,
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους
τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο
απροσδόκητης λειτουργίας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση κινούμενων
εξαρτημάτων, για τυχόν θραύση
εξαρτημάτων και για οποιεσδήποτε άλλες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί
ζημιά, φροντίστε για την επισκευή του
πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο
πακέτου μπαταριών, μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο φωτιάς όταν χρησιμοποιείται με μη
συμβατό πακέτο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο
με ειδικά καθορισμένα πακέτα μπαταριών.
Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων πακέτων
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
145
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για δράπανα/οδηγούς/
σφυροτρύπανα
• Όταν χρησιμοποιείτε το κρουστικό δράπανο,
φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
των βυσμάτων στερέωσης με ηλεκτροφόρο
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές,
εφόσον παρέχονται με το εργαλείο. Η
απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Όταν σφυρηλατείτε για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, να φοράτε
προστατευτικά για τα αυτιά. Η παρατεταμένη
έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής. Τα υψηλά επίπεδα
θορύβου που παράγονται κατά τη λειτουργία
του σφυροτρύπανου μπορεί να προκαλέσουν
προσωρινή απώλεια ακοής ή σοβαρή βλάβη
στα αυτιά.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση ιπτάμενων
ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
• Τα τρυπάνια της σφύρας και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Να φοράτε γάντια όταν τα αγγίζετε.
146
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αποφυγή
ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θέση κωδικού ημερομηνίας
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για την
ασφάλεια και τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών
DE9000.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
• Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
147
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Μεταφορά
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις
δοκιμών του Εγχειρίδιου Δοκιμών και Κριτηρίων
των ΗΕ (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Μέρος III,
Υποπαράγραφος 38,3)
- Τα συγκροτήματα μπαταριών έχουν
αποτελεσματική προστασία ενάντια της
εσωτερικής υπερπίεσης και κλειστού
κυκλώματος.
- Παρέχονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή αναγκασμένης διάρρηξης και
επικίνδυνων αποθεμάτων ρεύματος.
- Το αντίστοιχο περιεχόμενο λιθίου είναι κάτω
από τη σχετική τιμή ορίου.
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
απαλλάσσονται από τους τοπικούς η διεθνούς
κανονισμούς για τα επικίνδυνα αγαθά. Ωστόσο, αυτή
οι κανονισμοί γίνονται σχετικοί όταν μεταφέρονται
μαζί μερικά συγκροτήματα μπαταριών.
• Βεβαιωθείτε ότι τα συγκροτήματα μπαταριών
συσκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς
επικίνδυνων αγαθών όπως αναφέρεται πιο
πάνω για την αποφυγή κλειστού κυκλώματος.
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9000 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
Li-Ion τάσης 28 V και 36 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης (εικ. A, B)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (13) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με μετρητή
καυσίμου τριών φωτεινών ενδείξεων που
αναβοσβήνουν ανάλογα με την κατάσταση
φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν οι τρεις κόκκινες φωτεινές ενδείξεις
παραμένουν αναμμένες συνεχώς. Η μπαταρία
148
είναι πλήρως φορτισμένη και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή ή να
παραμείνει στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής των μπαταριών Li-Ion, φορτίστε
την μπαταρία επί τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει
< 33%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
1 φωτεινή ένδειξη αναμμένη
33–66%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
2 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
66–99%
3 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
100%
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας.
Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την μπαταρία Li-Ion
στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής
μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν
ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία (εικ. A)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DC910 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των
28 Volt.
Το DC901 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των
36 Volt.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει να
είναι πλήρως φορτισμένες όταν αποθηκεύονται.
149
ΕΛΛΗNΙΚΑ
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Πινακίδες στο φορτιστή και στο
συγκρότημα μπαταριών
Οι πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι/δράπανο
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Θήκη μπαταριών (DC901K/DC910K)
2 Θήκηες μπαταριών (DC901KL/DC910KL)
1 Φορτιστής
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το βιβλίο
οδηγιών.
1 Κιβώτιο (τύπα K μόνα)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
Για τον χρόνο φόρτισης δείτε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά.
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών.
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που έχουν
υποστεί ζημιά.
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασίες
από 4° έως 40° C.
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο καλώδιο
αμέσως.
Πρόβλημα του φορτιστή.
Πρόβλημα της μπαταρίας.
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών με
την δέουσα φροντίδα για το περιβάλλον.
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών.
Φορτίστε μόνο με γνήσιος φορτιστές
DEWALT.
150
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών και οι φορτιστές
δεν συμπεριλαμβάνονται με τα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και
τα εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το τρυπάνι/οδηγός έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικό τρυπανισμό, κρουστικό τρυπανισμό
και εφαρμογές βιδωμάτων.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες υψηλής
υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα τρυπάνια/οδηγοί είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά
να έρθουν σ' επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επιτήρηση, όταν αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται
από άπειρους χρήστες.
1 Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
2 Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/προς
τα πίσω
3 Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς κλειδί/αυτόματη
ασφάλεια άξονα
4 Κολάρο ρύθμισης ροπής
5 Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
6 Επιλογέας τριών ταχυτήτων
7 Υποδοχή τρυπανιού
ΕΛΛΗNΙΚΑ
8
9
10
11
12
13
Λαβή
Πλευρική λαβή
Μπαταρία
Κουμπί απελευθέρωσης
Φορτιστής
Δείκτες φόρτισης (κόκκινου χρώματος)
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
συγκροτήματος μπαταριών
(εικ. A)
Αυτόματη ασφάλεια
περιστροφικού άξονα
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα μπερατιών
(10), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη στο εργαλείο.
Ολισθήστε το συγκρότημα μπαταριών στη θήκη
και σπρώξτε το μέχρι να προσαρμοστεί στη
θέση της.
Η αυτόματη ασφάλεια "κομπλάρει" όταν η μετάδοση
κίνησης είναι στατική. Το χιτώνιο του τσοκ μπορεί
εύκολα να περιστραφεί με το ένα χέρι ενώ το άλλο
χέρι θα στηρίζει το εργαλείο.
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (11) ενώ
ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών
έξω από τη θήκη.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί
σε μία και μόνο τάση.
Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα
του εργαλείου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από τον οργανισμό εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για
την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ αυτού του
εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία). Η ελάχιστη
διατομή του αγωγού είναι 1 mm2.
Οταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα
ξετυλίγετε τελείως το καλώδιο.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση, αφαιρείτε
πάντα το συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα θέτετε εκτός
το εργαλείο πριν βάλετε ή αφαιρέσετε το
συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε
μονο μπαταριες και φορτιστή DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση μυτών
(εικ. A & C)
• Ανοίξτε τον σφιγκτήρα γυρνώντας το χιτώνιο
(15) αριστερόστροφα και εισάγετε το σπείρωμα
κοπτικού άκρου.
• Τοποθετήστε το εξάρτημα του τσοκ, όσο πιο
μέσα πάει, και ανασηκώστε ελαφρά πριν το
σφίξετε.
• Σφίξτε γυρνώντας το χιτώνιο δεξιόστροφα.
• Για να αφαιρέσετε το εργαλείο κοπής,
ακολουθείστε την αντίστροφη διαδικασία.
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
(εικ. D)
Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με τους εξής
τρόπους:
- Χρήση κοχλιοστρόφιου
- Περιστροφική διάτρηση: ατσάλι, ξύλο και
πλαστικά
- Κρουστική διάτρηση: λίθο
• Για να επιλέξτε τον τρόπο βιδώματος,
ευθυγραμμίστε το κολάρο (5) με το σύμβουλο
(16) στο περίβλημα.
• Για να επιλέξτε τον τρόπο περιστροφικής
διάτρησης, ευθυγραμμίστε το κολάρο (5) με το
σύμβουλο (17) στο περίβλημα.
• Για να επιλέξτε το τρόπο κρουστικής διάτρησης,
επιλέξτε πρώτα τον τρόπο περιστροφικής
διάτρησης και μετά ευθυγραμμίστε το σύμβουλο
στο κολάρο (4) με τον δείκτη (18) στο κολάρο
(5).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προβαίνετε
σε επιλογή λειτουργίας κατά το χρόνο
λειτουργίας του εργαλείου.
151
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Ρύθμιση ροπής (εικ. D)
Το κολάρο αυτού του εργαλείου έχει μια μεγάλη
ποικιλία θέσων για τη ρύθμιση της ροπής στρέψης
ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος της βίδας και στο
υλικό του τεμαχίου εργασίας. Για τη ρύθμιση της
ροπής στρέψης, βλέπε στο τμήμα "Βίδωμα".
• Επιλέξτε τη ροπή στρέψης, ευθυγραμμίζοντας
το σύμβολο ή τον αριθμό στο κολάρο (4) με το
δείκτη (18) στη κολάρο (5).
Διακόπτης κανονικής/
αντίστροφης περιστροφής
(εικ. E)
• Για να επιλέξετε κανονική ή αντίστροφη
περιστροφή, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) όπως
φαίνεται (δείτε τα βέλη πάνω στο εργαλείο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
Διακόπτης 3 ταχυτήτων (εικ. F)
Το εργαλείο που προμηθευτήκατε διαθέτει διακόπτη
3 ταχυτήτων (6) για τη διακύμανση της σχέσης
ταχύτητας/ροπής στρέψης.
1 χαμηλή ταχύτητα/υψηλή ροπή στρέψης
2 μέση ταχύτητα/μέση ροπή στρέψης
3 υψηλή ταχύτητα/χαμηλή ροπή στρέψης
Για τον προσδιορισμό των ταχυτήτων
συμβουλευτείτε τα τεχνικά δεδομένα.
• Ποτέ μην αλλάζετε ταχύτητα όταν το δράπανο
λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
και όταν επιτελεί έργο.
Πριν από τη λειτουργία
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Οδηγίες χρήσεως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
ενδέχεται να ελαττώσει και τη διάρκεια
ζωής του.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (9) και το άλλο χέρι στη λαβή
(8).
Ανοιγμα και κλείσιμο με
διακόπτη (εικ. A & E)
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών σας
είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν ασφαλίσει
στη θέση τους.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
• Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα.
• Για να ασφαλίσετε το εργαλείο στη θέση εκτός
λειτουργίας off, μετακινήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) στην
κεντρική θέση.
• Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να
διατρυπήσετε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
152
Χρήση ως κατσαβίδι (εικ. A)
• Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση διάτρησης
το κολάρο (5).
ΕΛΛΗNΙΚΑ
• Επιλέξτε κανονική ή αντίστροφη φορά
περιστροφής χρησιμοποιώντας τον δρομέα (2).
• Θέσατε το κολάρο (4) στη θέση 1 και αρχίστε να
βιδώνετε (χαμηλή ροπή στρέψης).
• Αν ο μοχλός "κολλήσει" πολύ σύντομα ρυθμίστε
το κολάρο.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. A)
• Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση διάτρησης
το κολάρο (5).
• Επιλέξτε κανονική φορά περιστροφής
χρησιμοποιώντας τον δρομέα (2).
Διάτρηση σε μέταλλο
• Χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής όταν κάνετε
διάτρηση σε μέταλλα. Οι εξαιρέσεις είναι ο
χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στις οποίες η
διάτρηση να γίνεται ξηρά.
Διάτρηση σε ξύλο
• Τοποθετήσατε τον κατάλληλο τύπο τρυπανιού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Για τη συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία του
χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό
καθάρισμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές
και σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο με
μαλακό ύφασμα.
• Βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή
πριν καθαρίσετε το περίβλημα με ένα
μαλακό πανί.
• Αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών
πριν καθαρίσετε το Ηλεκτρικό Εργαλείο
σας.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
153
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει
εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
και πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν να
παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που γίνονταν
εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του χρόνου ζωής
τους, να πετάτε τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα μπαταριών
και μετά βγάλτε τα από το εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία ή σε
τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Τα συγκροτήματα
μπαταριών που θα συγκεντρωθούν θα
ανακυκλωθούν ή θα διατεθούν κατάλληλα.
154
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DeWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
155
156
157
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
070-225587
Fax:
070-225585
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
7020 1511
Fax:
7022 4910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT Deutschland
Postfach 1202
65502 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
BP 30084 - 5 allée des hêtres
69579 Limonest Cedex
Tel:
33 (0) 472 20 39 72
Fax:
33 (0) 472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT Schweiz
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
044-755 60 70
Fax:
044-730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT Österreich
Oberlaaerstr. 248
1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt.fi
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.DEWALT.se
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N045622
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
10/09
Download PDF

advertising