DP240 | Black&Decker DP240 SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-02 SK
DP240
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového chrániča RCD znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
nepracujte ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov.Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením
akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na
odsávanie prachu, skontrolujte, či je riadne
nainštalované a správne používané. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Váš akumulátorový skrutkovač Black & Decker je určený
na skrutkovanie. Toto náradie je určené len na použitie
v domácnosti.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pok yny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
iné vážne poranenie.
b.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
Nepracujte so zariadením vo výbušnom prostredí, ako napr. v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov alebo prachu. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré
je chránené uzemnením nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami
ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia
od elektrickej siete za neho neťahajte. Prívodný
kábel držte mimo dosahu horúcich predmetov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte predlžovací kábel vhodný na použitie vo vonkajšom
prostredí.Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním servisu alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
a/ alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto elektrickým
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba.Skontrolujte, či sa v náradí nevyskytujú
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené diely alebo akékoľvek iné poruchy, ktoré
môžu mať vplyv na jeho správny chod. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
•
•
•
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného akumulátora
spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie iba s výslovne
určenými akumulátormi.Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho
mimo dosahu kovových predmetov ako sú
kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klinčeky, skrutky alebo ďalšie drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skrat oboch
svoriek akumulátora. Vzájomné skratovanie
svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou
náhodne do styku, zasiahnuté miesto omyte
vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
•
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie
doby práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám a určení
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC
na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného
cyklu, ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifi káciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné dielce. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pok yny pre prácu
s elektrickým náradím
Štítky na náradí
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre skrutkovače a rázové uťahovače.
•
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové časti
náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým prúdom.
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Používajte na upnutie obrobku k pevnej podložke svorky alebo iný vhodný spôsob. Držanie
obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše telo je
nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by
mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva
alebo prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané v tomto
návode na použitie, môže mať za následok riziko
poranenia osôb alebo škody na majetku.
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu,
musí byť obsluha oboznámená s týmto návodom na použitie.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväte. Pri kontakte
5
Indikácia nabíjania (obr. G)
Po zasunutí skrutkovača do elektrickej zásuvky sa
rozsvieti indikátor nabíjania (6).
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutné použiť zemniaci
vodič. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
Nasadenie a vybratie skrutkovacieho nástavca
(obr. E)
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so
šesťhranným profilom 1/4“ (6,35 mm).
•
Ak chcete pracovný nástroj nasadiť, vložte jeho
upínaciu stopku do držiaka pracovných nástrojov
(1).
•
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, vyberte jeho
upínaciu stopku z držiaka pracovných nástrojov
(1).
Váš skrutkovač nie je určený na použitie s akýmkoľvek
typom sieťového adaptéra alebo predlžovacieho
kábla.
Skrutkovač do sieťovej zásuvky zasúvajte vždy v správnej polohe, ako je znázornené na obrázku D.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapnutie a vypnutie (obr. F)
Hlavný vypínač s funkciou prepínania smeru chodu
(3) určuje smer otáčania náradia a tiež funguje ako
hlavný vypínač.
•
Blokovacou objímkou hriadeľa (2) otočte do polohy
označenej .
•
Otáčky smerom dopredu nastavíte tak, že hlavní
vypínač s funkciou prepínania chodu (3) prepnete
doprava. Na vypínači sa objaví šípka smerom
dopredu.
•
Otáčky smerom dozadu nastavíte tak, že hlavný
vypínač s funkciou prepínania chodu (3) prepnete
opačným smerom. Na vypínači sa objaví šípka
smerom dozadu.
Stredová poloha hlavného vypínača (3) uvedie náradie
do vypnutého stavu.
•
Náradie zapnete stlačením hlavného vypínača (3).
•
Náradie zapnete uvoľnením hlavného vypínača
(3).
Držiak nástrojov
Blokovacia objímka hriadeľa
Hlavný vypínač s funkciou prepínania pravého /
ľavého chodu
Tlačidlo na uvoľnenie zástrčky
Zástrčka
Indikátor nabíjania
Použitie
Náradie sa dodáva v nenabitom stave. Pred prvým použitím akumulátor nabíjajte po dobu najmenej 20 hodín.
Nabíjanie skrutkovača
•
Vyklopte zástrčku (5) až do polohy, kde zostane
zaistená (obr. B).
•
Zástrčku (5) zasuňte do štandardnej elektrickej
zásuvky 230 V (obr. C).
•
Potom, čo sa nabíjanie ukončilo, vytianite zástrčku
(5) zo sieťovej zásuvky, stlačte tlačidlo pre
uvoľnenie zástrčky (4) a sklopte zástrčku (5) tak,
aby bola zarovnaná s telom skrutkovača (obr. C).
Varovanie! Vždy sa ujistite, či zástrčku (5) zasúvate
a vyťahujete zo zásuvky von v priamom smere. Nikdy
skrutkovačom nekrúťte, ani ním neotáčajte, pokiaľ je
zasunutý v elektrickej zásuvke, obr D.
Varovanie! Vždy pri sklápaní zástrčky (5) stlačte tlačidlo
na uvoľnenie zástrčky (4) a zástrčku sklopte tak, aby
bola zarovnaná s telom skrutkovača. Nedodržanie
môže mať za následok poškodenie Vášho skrutkovača
a skrátenie jeho životnosti (obr. C).
Zámka hriadeľa (obr. E)
Toto náradie je vybavené automatickým zaistením
hriadeľa, a preto môže byť použité ako bežný skrutkovač.
Týmto spôsobom so zablokovaným hriadeľom povoľujte
silno utiahnuté skrutky alebo tento spôsob použite na
silné dotiahnutie skrutiek (obr. F).
Rady na optimálne využitie
•
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
•
Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite skrutku
mazivom alebo mydlom, aby ste znížili trenie.
•
Používajte zaistenie hriadeľa na povoľovanie veľmi
utiahnutých skrutiek alebo na silné priťahovanie
skrutiek.
•
Pevne dotiahnuté skrutky uvoľnite pomocou zámku
hriadeľa.
•
Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr
vyvŕtať vodiaci otvor vyhovujúci dĺžke skrutky.
Vodiaci otvor vedie skrutku a bráni rozštiepeniu
alebo deformácii dreva. Optimálnu veľkosť vodiacej
diery nájdete v dole uvedenej tabuľke.
•
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyvŕtajte dopredu
otvor s väčším priemerom do hĺbky zodpovedajúcej
polovici dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť vodiaceho otvoru s väčším priemerom nájdete v nižšie
uvedenej tabuľke.
Poznámka: Náradie nebude funkčné, ak je zástrčka
(5) v nabíjacej polohe. Na prevádzku náradia je nutné
zástrčku sklopiť tak, aby bola zarovnaná s telom
skrutkovača.
Náradie musí byť nabité pred prvým použitím a ďalej
vo všetkých prípadoch, keď už nemá pri prevádzaní
pracovných operácií dostatočný výkon.
V priebehu nabíjania sa môže náradie i zástrčka
zahrievať; ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu
poruchu.
Náradie sa môže ponechať v stave nabíjania neobmedzene dlhú dobu.
6
Vodiaci otvor ø
(mäkké
drevo)
(tvrdé
drevo)
Otvor so
správnou
vôľou
č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
4 mm
č. 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
č. 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Veľkosť
skrutky
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Akumulátory Black & Decker sa môžu mnohokrát nabíjať. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha
dosahuje vysokú kvalitu a zvyšuje výkon Vášho náradia.
Ak budete používať toto príslušenstvo, získate najlepšie
pracovné výsledky.
•
•
Zabaľte akumulátory do vhodného obalu, aby
nemohlo dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Akumulátory NiCd a NiMH sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich ktorémukoľvek autorizovanému
servisu alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Technické údaje
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so šesťhranným profilom 1/4“ (6,35 mm). Príslušenstvo Piranha Super-lok je určené na použitie s týmto náradím.
Napätie
Otáčky naprázdno
Hmotnosť (iba prístroj)
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Predpokladom dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Varovanie! Pred prevádzaním každej údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením vždy odpojte
náradie od siete.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
DP240
2,4 V, jednosmerné
150 ot./min
0,34 kg
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
07
DP240
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC,
EN 60745
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
63,1 dB(A)
Akustický tlak (LpA)
odchýlka (K)
3 dB(A)
74,1 dB(A)
Akustický výkon (LWA)
odchýlka (K)
3 dB(A)
Ochrana životného prostredia
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Skrutkovanie bez rázov (ahs)= < 2,5 m/s²
odchýlka (K) = 1,5 m/s²
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Keď príde deň, kedy Váš výrobok Black & Decker už
nebudete potrebovať alebo uplynie čas jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Prístroj
zlikvidujte v triedenom odpade.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
19-11-2007
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. V rámci tejto
výhodnej služby dodajte Vaše nepotrebné náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde bude na naše náklady zhromaždené.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00069506 - 07-05-2008
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising