GD300 | Black&Decker GD300 LAWNRAKER instruction manual

402111-48 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GD300
GD300X
A
B
C
D
2
E
F
3
ROMÂNĂ
♦ Nu permiteţi copiilor sau
oricăror persoane nefamiliarizate cu aceste instrucţiuni să utilizeze aparatul.
Regulamentele locale pot
limita vârsta operatorului.
♦ Nu utilizaţi niciodată aparatul atunci când în apropiere se află persoane, în
special copii, sau animale
de companie.
♦ Reţineţi că operatorul va
fi considerat responsabil
pentru accidentele sau
pericolele provocate celorlalţi sau obiectelor deţinute.
Destinaţia de utilizare
Scarificatorul BLACK+DECKER™, GD300, GD300X
a fost conceput pentru greblarea gazoanelor pentru
a elimina reziduurile, frunzele, muşchiul şi buruienile ce pot altera gazonul. Această unealtă este
destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci
când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică,
trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce
riscul de incendiu, electrocutare şi vătămări corporale.
♦ Citiţi cu atenţie tot acest
manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦ Înainte de a utiliza aparatul, asiguraţi-vă că ştiţi
cum să-l opriţi în caz de
urgenţă.
♦ Păstraţi acest manual
pentru consultare ulterioară.
Pregătirea
♦ Purtaţi pantofi duri sau
cizme pentru a vă proteja
picioarele. Nu utilizaţi aparatul atunci când sunteţi
desculţi sau când purtaţi
sandale. Purtaţi pantaloni
lungi pentru a vă proteja
picioarele.
♦ Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul
utilizării uneltei. Utilizaţi
o mască pentru faţă sau
Instruire
♦ Citiţi instrucţiunile cu atenţie. Familiarizaţi-vă cu
comenzile şi cu utilizarea
adecvată a aparatului.
4
o mască anti-praf ori de
câte ori operaţiile au loc
în ambiente cu mult praf.
Trebuie purtate echipamente de protecţie pentru
urechi oricând nivelul de
zgomot este inconfortabil.
♦ Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi. Preîntâmpinaţi
contactul corpului cu suprafeţe împământate sau
legate la masă (ex. şine
metalice, stâlpi de iluminat
etc.).
♦ Înainte de a începe utilizarea, verificaţi dacă traseul de greblat este lipsit
de beţe, pietre, sârme şi
orice alte obiecte.
♦
♦
♦
Operare
♦ Nu utilizaţi niciodată aparatul cu apărători sau
scuturi defecte sau cu
dispozitivele de siguranţă
demontate, cum ar fi spre
exemplu deflectorul sau
coşul de colectare a ierbii.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
♦
♦
5
diurnă sau de lumină artificială bună.
Nu expuneţi acumulatorul
la ploaie. Nu utilizaţi aparatul în condiţii de umezeală sau umiditate. Este
de preferat să nu utilizaţi
aparatul când iarba este
udă.
Asiguraţi-vă că adoptaţi
o poziţie stabilă, mai ales
când lucraţi în pantă. Aveţi
grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este
umedă şi alunecoasă. Nu
lucraţi pe pante abrupte.
Lucraţi transversal pe
pante, niciodată în sus
şi în jos. Fiţi deosebit de
atenţi atunci când schimbaţi direcţia în pantă.
Mergeţi şi nu alergaţi
atunci când utilizaţi aparatul. Nu trageţi aparatul
înspre dvs. sau nu faceţi
paşi înapoi atunci când îl
utilizaţi.
Porniţi aparatul conform
instrucţiunilor şi ţinând picioarele departe de dinţii
greblei.
♦ Nu înclinaţi aparatul atunci
când îl porniţi, cu excepţia
cazurilor în care aparatul
trebuie să fie înclinat pentru a fi pornit. În acest caz,
nu înclinaţi aparatul mai
mult decât este absolut
necesar şi ridicaţi doar
partea aflată mai departe
de operator. Asiguraţi-vă
întotdeauna că aveţi ambele mâini amplasate în
poziţia de lucru înainte de
a readuce aparatul pe sol.
♦ Opriţi aparatul şi aşteptaţi
ca ansamblul dinţilor greblei să înceteze să se rotească dacă aparatul trebuie să fie înclinat pentru
transportare la traversarea suprafeţelor diferite de
gazon şi la transportarea
aparatul la şi din zona de
greblat gazonul.
♦ Nu ridicaţi sau nu căraţi
aparatul până când dinţii
greblei nu s-au oprit complet.
♦ Ţineţi picioarele şi mâinile
departe de dinţii greblei.
Nu puneţi mâinile sau pi-
♦
♦
♦
♦
♦
6
cioarele în apropierea sau
dedesubtul pieselor rotative.
Staţi întotdeauna la distanţă faţă de deschiderile
de evacuare.
Deconectaţi, scoateţi ştecherul din priză şi asiguraţi-vă că piesele rotative
s-au oprit din rotit înainte
de lăsa aparatul nesupravegheat şi înainte de a înlocui, curăţa sau inspecta
orice piese ale aparatului
sau de a curăţa vreun blocaj.
Dacă aparatul începe să
vibreze anormal sau dacă
loviţi un obiect străin, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Verificaţi
aparatul pentru depistarea oricăror deteriorări.
Aveţi grijă să ţineţi cablul
de alimentare departe de
dinţii greblei. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia
cablului.
Motorul va continua să
funcţioneze pentru câteva secunde după oprirea
întrerupătorul nu comută
în poziţia pornit şi oprit.
Prevedeţi repararea sau
înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de
către un agent autorizat
de reparaţii.
♦ Verificaţi frecvent cablul
pentru a depista eventualele deteriorări. În cazul
în care cablul este deteriorat, trebuie să fie înlocuit
de un agent de reparaţii
autorizat pentru a preîntâmpina vreun pericol.
Inspectaţi periodic cablurile prelungitoare. Înlocuiţi
imediat un cablu prelungitor deteriorat.
♦ Păstraţi toate piuliţele,
bolţurile şi şuruburile bine
strânse pe aparat pentru
a asigura utilizarea în siguranţă.
♦ Verificaţi cutia de colectare a ierbii pentru a depista
semne de uzură sau deteriorare şi înlocuiţi-o dacă
este necesar. Nu folosiţi
niciodată aparatul fără cutia de colectare a ierbii.
aparatului. Nu încercaţi
niciodată să forţaţi dinţii
greblei să se oprească.
Întreţinere şi depozitare
♦ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele
eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă
există piese mobile aliniate incorect şi care au
cedat, dacă există componente rupte, apărătoare şi
întrerupătoare deteriorate
sau orice altă condiţie ce
ar putea afecta utilizarea
aparatului. Asiguraţi-vă
că aparatul va funcţiona
corespunzător şi că va
efectua funcţia pentru
care a fost proiectat. Nu
utilizaţi niciodată aparatul
atunci când o apărătoare
sau carcasă este deteriorată sau nu este montată. Nu utilizaţi aparatul în
cazul în care există vreo
componentă deteriorată
sau defectă. Nu utilizaţi
aparatul în cazul în care
7
♦ Nu lăsaţi copiii să se joace
cu unealta. Curăţarea şi
operaţiunile de întreţinere nu trebuie efectuate de
copii fără supraveghere.
♦ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat. Copiii nu trebuie
să aibă acces la aparatele
depozitate.
♦ Asiguraţi-vă că se utilizează numai dispozitive
de tăiat de schimb de tip
corespunzător.
♦ Utilizaţi numai piesele
de schimb şi accesoriile
BLACK+DECKER recomandate.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii
de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦ În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita
pericolul
♦ Siguranţa electrică poate
fi îmbunătăţită suplimentar
folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD) de mare
sensibilitate de 30 mA.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
de peste 8 ani şi de către
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului
în condiţii de siguranţă şi
înţeleg riscurile pe care le
implică.
8
Utilizarea unui cablu prelun- ataşate. Aceste riscuri pot
fi determinate de utilizarea
gitor
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi
implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau
accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei
unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma
utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Cablul prelungitor trebuie să
fie adecvat pentru utilizarea
în aer liber şi trebuie să fie
marcat corespunzător. Se
poate folosi un cablu prelungitor HO5V V-F de 1,5 mm²
de până la 30 m fără a afecta performanţa produsului.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor pentru
a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire.
Înlocuiţi cablul prelungitor
dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un
tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale
suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este
posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă
9
special a stejarului, fagului
şi MDF).
Dinţii vor continua să
se rotească după ce
utilajul este oprit.
Etichetele prezente pe aparat
Descriere
1. Cutie de colectare a ierbii
2. Capac Motor
3. Ansamblu întrerupătoare
4. Buton de deblocare
5. Manetă de comutare
Pictogramele următoare
sunt afişate pe unealtă, împreună cu codul de data:
Asamblare
Citiţi manualul înainte
de utilizare.
Avertisment! Înainte de asamblare,
asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi
deconectat de la priză.
Nu expuneţi aparatul
la ploaie sau umiditate
ridicată.
Asamblarea mânerului superior (fig. A)
♦ Înainte de asamblare, verificaţi dacă cârligul
de fixare a cablului este montat pe mânerul
superior.
♦ Montaţi piesa mânerului inferior (7) pe mânerul superior (6) folosind butoanele (10),
şaibele (9) şi şuruburile (8) conform ilustraţiei.
Ţineţi persoanele din
jur la distanţă.
Montarea mânerului inferior (fig. C)
♦ Introduceţi capetele mânerului inferior (7) în
orificiile corespunzătoare din scarificator.
♦ Apăsaţi mânerul în jos cât de mult posibil.
♦ Fixaţi mânerul cu ajutorul şuruburilor (12).
Fiţi atenţi la dinţii ascuţiţi ai greblei. Dinţii
continuă să se rotească după oprirea motorului - scoateţi ştecherul din priză înainte de
a efectua operaţii de
întreţinere sau în cazul în care cablul este
deteriorat.
Montarea cablului (fig. B)
Cablul motorului trebuie să fie fixat folosind opritoarele de cablu.
♦ Prindeţi un opritor (11) pe cablul care pleacă
de la ansamblul de întrerupătoare (3) la motor.
Fixaţi opritorul pe mânerul inferior (7).
♦ Prindeţi un opritor (11) pe cablul care pleacă
de la ansamblul de întrerupătoare (3) la motor.
Fixaţi opritorul pe mânerul superior (7).
Avertisment! Înainte de conecta ştecherul la priza
electrică, asiguraţi-vă că acest cablu este fixat cu
ajutorul opritoarelor de cablu.
Montarea cutiei de colectare a ierbii (fig. D)
♦ Cu scarificatorul în poziţia de lucru, poziţionaţi
cutia (1) peste limbile din faţa scarificatorului.
Reglarea înălţimii greblei (fig. E)
Există trei poziţii pentru înălţimea greblei; jos,
mediu şi sus. Acestea se selectează modificând
poziţia regulatorului de înălţime cu trei poziţii, amplasat pe rola din spate (13).
♦ Apăsaţi butonul de blocare de pe regulatorul
de înălţime cu trei poziţii şi rotiţi regulatorul la
Ţineţi cablul la distanţă faţă de dinţii de tăiat.
10
♦
♦
♦
♦
oricare dintre cele trei poziţii conform Fig. E.
După alegerea poziţiei dorite, eliberaţi butonul de blocare şi permiteţi-i să se cupleze la
corpul scarificatorului (2).
Cele trei poziţii sunt identificate prin marcajele de pe partea laterală a scarificatorului,
conform Fig. E. Cele trei poziţii ale înălţimii
de greblare sunt:
Setarea cea mai joasă (1). Această setare
trebuie utilizată atunci când doriţi să greblaţi
foarte bine gazonul. La această setare, scarificatorul va îndepărta toate resturile şi frunzele
care s-au adunat la baza ierbii. Va îndepărta,
de asemenea, muşchiul şi buruienile.
Setarea medie (2). Această setare trebuie
utilizată atunci când doriţi să greblaţi moderat
gazonul. Această setare este adecvată pentru
majoritatea gazoanelor.
Setarea cea mai ridicată (3). La această
setare, se va grebla uşor şi se fa mătura
gazonul. Scarificatorul dvs. poate fi utilizat,
de asemenea, pentru a ridica iarba turtită şi
stolonii (tulpinile firelor de iarbă şi ale ierburilor precum trifoiul) astfel încât să le puteţi
tunde. Setarea de greblare uşoară/măturare
este ideală pentru frunzele căzute şi pentru
colectarea ierbii tăiate care a fost lăsată pe
gazon.
buruienile care îl alterează. Acumularea de iarbă
uscată constituie un strat de fibre absorbante care
împiedică pătrunderea apei în sol, iar dacă acest
strat este îmbibat cu apă, poate facilita îmbolnăvirea gazonului şi poate împiedica iarba să crească
sănătos şi viguros.
♦ Poziţionaţi colacul cablului prelungitor pe gazon, aproape de punctul de plecare (Fig. F,
poziţia 1).
♦ Ţineţi mânerul cu ambele mâini şi ţineţi partea
superioară a cablului prelungitor în mâna care
nu acţionează maneta de comutare.
Avertisment! Nu încercaţi să manevraţi scarificatorul cu o singură mână - trebuie să îl ghidaţi
cu ambele mâini.
♦ Porniţi-l conform descrierii de mai sus.
♦ Procedaţi pe traseul de greblat, din poziţia 1
în poziţia 2 şi, atunci când ajungeţi în poziţia
2, viraţi la dreapta şi îndreptaţi-vă spre poziţia
3. Continuaţi către capătul zonei de greblat,
viraţi la stânga şi porniţi spre poziţia 4.
♦ Continuaţi în maniera indicată în diagrama
din stânga, ferind întotdeauna cablul în timpul lucrului. Nu adoptaţi metoda indicată în
diagrama din dreapta, lucrând spre cablu
deoarece acest lucru este periculos.
Atunci când aţi terminat de utilizat scarificatorul,
vă recomandăm să curăţaţi toate resturile de pe
acesta înainte de a-l depozita. Consultaţi secţiunea „Întreţinere” din acest manual.
Notă: Pentru a obţine rezultate optime, greblaţi
gazonul sau zona cu iarbă în mod regulat şi nu
greblaţi atunci când iarba este udă.
♦ Atunci când greblaţi marginea gazonului, apăsaţi mânerul în jos pentru a împiedica roţile
să cadă peste margine.
♦ Pentru a prelungi durata de funcţionare a ansamblului dinţilor de greblă, curăţaţi gazonul
de resturi sau pietre.
Avertisment! Nu conectaţi un cablu deteriorat
la alimentare şi nu atingeţi un cablu deteriorat
înainte de a-l deconecta de la alimentare. Un
cablu deteriorat poate conduce la contactul cu
componentele sub tensiune.
Avertisment! Nu atingeţi dinţii greblei înainte de
a deconecta utilajul de la alimentare şi până când
nu se opresc.
Avertisment! Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
Utilizare
Pornirea şi oprirea
Pornirea
♦ Ţineţi mânerul cu ambele mâini şi înclinaţil uşor în jos pentru a ridica partea din faţă
a aparatului.
♦ Apăsaţi butonul de deblocare (4) şi trageţi
maneta de comutare (5) înspre dvs.
♦ Eliberaţi butonul de deblocare (4).
♦ Lăsaţi aparatul să revină în poziţia de lucru.
Oprirea
♦ Pentru a opri aparatul, eliberaţi maneta de
comutare (5).
Nu încercaţi niciodată să blocaţi un întrerupător
în poziţia pornit.
Avertisment! Lăsaţi aparatul să funcţioneze în
propriul ritm. Nu supraîncărcaţi.
Pentru a îngriji corespunzător un gazon, trebuie
să faceţi mai mult decât să-l tundeţi pur şi simplu o dată pe săptămână în timpul verii. Gazonul
trebuie să beneficieze de o greblare viguroasă
pentru a îndepărta materiile uscate, muşchiul şi
11
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Nu se aude niciun zgomot şi ansamblul dinţilor
greblei nu se mişcă
♦ Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile
de alimentare.
♦ Verificaţi siguranţele prizei.
Avertisment! Avertisment! Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Nu forţaţi scarificatorul prin iarbă crescută prea
mult. Se recomandă să nu utilizaţi scarificatorul
pe iarbă mai lungă de 75 mm ( 3 inch).
♦ Nu utilizaţi în condiţii de umiditatea sau umezeală.
♦ Pentru a obţine rezultate optime, folosiţi cu
regularitate scarificatorul. Se recomandă utilizarea scarificatorului la începutul şi la sfârşitul
fiecărui sezon de tuns iarba pentru a grebla
viguros iarba. Scarificatorul ar trebui utilizat,
de asemenea, după fiecare tundere a ierbii
pentru a elimina iarba tăiată eventual rămasă
pe gazon.
♦ Greblaţi mai întâi într-o direcţie şi apoi, data
următoare, greblaţi în unghi drept. Iniţial,
acest fapt poate face ca iarba să arate săracă
şi dezordonată, dar îşi va reveni rapid.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
Întreţinerea
Aparatul dvs. BLACK+DECKER a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în
mod regulat.
♦ Păstraţi aparatul curat şi uscat.
♦ Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare cu
o pensulă de vopsit curată şi uscată.
♦ Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba şi mizeria de pe aparat.
♦ Pentru a curăţa aparatul, folosiţi Doar săpun
delicat şi o cârpă umedă. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi
nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei
în lichid. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul
în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea
selectivă pentru acest produs.
Depanare
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor
BLACK+DECKER când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia
de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea
poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Dacă aparatul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă
problema nu se remediază, vă rugăm să contactaţi
agentul de reparaţii BLACK+DECKER local.
Avertisment! Înainte de a continua, scoateţi ştecherul din priză.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Motorul se aude dar ansamblul dinţilor greblei
nu se mişcă
♦ Îndepărtaţi cu grijă orice blocaje de pe dinţi.
12
BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Putere absorbită
Turaţie în gol
Reglarea înălţimii
Greutate
V c.a.
W
min-1
cm
kg
GD300
TIP 1
230
600
3000
-2/3/8
7,9
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
15.09.2015
GD300X
TIP 1
230
500
3000
-2/3/8
7,9
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
Nivelul presiunii sonore:
Presiune sonoră (LpA) 76 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LpA) 95 dB(A), marjă K (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială
a trei axe) conform cu EN 13684:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) <2,5 m/s2, marjă
(K) 1,5 m/s2
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de
24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente.
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GD300, GD300X - greblă pentru gazon
Black & Decker declară că aceste produse
descrise în „specificaţia tehnică” sunt
conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 60335-2-92:2005
2000/14/CE, Scarificator, Anexa V,
Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 13, Anexa III):
LWA (putere sonoră măsurată) 95 dB(A),
Marjă = 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 98 dB(A),
Marjă = 3 dB(A)
Aceste produse sunt în conformitate cu
2004/108/EC (până la 19/04/2016) 2014/30/EU
(de la 20/04/2016) şi 2011/65/EU.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul Black & Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi Black & Decker la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele Black & Decker.
13
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00306691 - 02-06-2016
14
15
Download PDF

advertising