GD300 | Black&Decker GD300 LAWNRAKER instruction manual

555555-75 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GD300
GD300X
A
B
C
D
2
E
F
3
POLSKI
Zapoznanie się z napowietrzaczem
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Napowietrzacz do trawników BLACK+DECKER™,
GD300, GD300X jest przeznaczony do napowietrzania trawników oraz usuwania z nich śmieci, skoszonej trawy, mchu i chwastów. Urządzenie to nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
♦ Dokładnie przeczytaj tę
instrukcję. Zapoznaj się
z elementami obsługi napowietrzacza i jak należy
go prawidłowo eksploatować.
♦ Nie pozwalaj używać napowietrzacza dzieciom ani
innym osobom, które nie
przeczytały tej instrukcji.
W niektórych krajach rozporządzenia państwowe
określają dopuszczalny
wiek osób uprawnionych
do pracy z elektronarzędziami.
♦ Nigdy nie używaj napowietrzacza, gdy w pobliżu
znajdują się jakieś osoby, a zwłaszcza dzieci
i zwierzęta domowe.
♦ Pamiętaj, że za wypadki
i szkody jest odpowiedzialny użytkownik danego urządzenia.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy
posługiwaniu się urządzeniami sieciowymi
przestrzegaj podstawowych przepisów
bhp i wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, by
zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym
i uszkodzenia ciała.
♦ Przed uruchomieniem
napowietrzacza po raz
pierwszy dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
♦ Przed użyciem napowietrzacza zapoznaj się też,
jak się go wyłącza w razie
niebezpieczeństwa.
♦ Przechowuj niniejszą
instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś
potrzebna.
Przygotowanie
♦ Przy pracy z napowietrzaczem wkładaj na nogi so4
lidne obuwie na szorstkiej
podeszwie. Nie rób tego
w otwartych sandałach
ani tym bardziej boso. Dla
ochrony kończyn dolnych
ubieraj długie spodnie.
♦ Na czas napowietrzania
zakładaj okulary ochronne
i ewentualnie maskę przeciwpyłową, gdy pracujesz
w zapylonym otoczeniu.
W razie nadmiernego hałasu zakładaj specjalne
nauszniki ochronne.
♦ Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym. Unikaj dotykania
uziemionych przedmiotów
(jak na przykład metalowe
poręcze, słupy latarni itp.).
♦ Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy na terenie
napowietrzania nie ma
gałęzi, kamieni, drutów
ani innych obcych przedmiotów.
♦
♦
♦
♦
Obsługa
♦ Nigdy nie używaj napowietrzacza z uszkodzonymi urządzeniami za-
♦
5
bezpieczającymi, jak np.
deflektor tylnego wyrzutu
i/lub kosz, bądź gdy nie są
one prawidłowo zamocowane na swoim miejscu.
Napowietrzacz eksploatuj
tylko w dzień lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
Chroń napowietrzacz
przed wilgocią i nigdy nie
używaj go na deszczu.
W miarę możliwości nie
grab mokrego trawnika.
Zawsze zachowuj stabilną
postawę, a zwłaszcza na
zboczach. Pamiętaj, że
świeżo skoszona trawa
może być wilgotna i śliska. Nie używaj napowietrzacza na zbyt stromych
stokach.
Na spadkach zawsze
przemieszczaj napowietrzacz w poprzek, a nigdy z góry na dół lub
z dołu do góry. Szczególną ostrożność zachowuj
przy zmianie kierunku.
Podczas pracy poruszaj
się powoli. Nie ciągnij
♦
♦
♦
♦
napowietrzacza na siebie
i nie cofaj się do tyłu.
Załącz napowietrzacz
zgodnie z instrukcją i trzymaj nogi z dala od wałka
napowietrzającego.
Nie przechylaj napowietrzacza przy załączaniu,
chyba że jest to bezwzględnie konieczne
dla jego uruchomienia.
W takim przypadku unieś
przód napowietrzacza, ale
tylko na tyle, na ile jest to
niezbędne. Przy opuszczaniu napowietrzacza na
ziemię obie ręce utrzymuj
w pozycji roboczej.
W razie konieczności
przechylenia napowietrzacza w celu transportu,
przeniesienia go lub przemieszczenia w inne miejsce, zwłaszcza po terenie
nieprzeznaczonym do
napowietrzania, najpierw
go wyłącz i odczekaj, aż
wałek napowietrzający się
zatrzyma.
Napowietrzacz podnoś
lub przenoś dopiero wte-
♦
♦
♦
♦
6
dy, gdy wałek napowietrzający całkowicie się
zatrzyma.
Ręce i nogi utrzymuje
w bezpiecznej odległości
od wałka napowietrzającego. Nigdy nie zbliżaj
ich do obracających się
części.
Zachowuj odpowiedni
odstęp od otworów wylotowych.
Przed pozostawieniem
napowietrzacza bez nadzoru, przed wymianą
jakichkolwiek elementów, przed rozpoczęciem
czyszczenia bądź przed
uwolnieniem zablokowanego wałka napowietrzającego najpierw wyłącz
urządzenie, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i upewnij się, czy
wszystkie obracające się
elementy na pewno się
zatrzymały.
Gdyby napowietrzacz zaczął silnie wibrować lub
uderzył w jakiś obcy przedmiot, wyłącz go i wyjmij
wietrzacza, gdy jakaś jego
część jest niesprawna,
urządzenia zabezpieczające lub osłony są uszkodzone bądź nie zamontowane albo też wyłącznik
nie działa prawidłowo.
Naprawy lub wymiany
wadliwych części zlecaj
wyłącznie jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
♦ Często sprawdzaj kabel
sieciowy, czy jest całkowicie sprawny. W razie
potrzeby zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by
nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym. Regularnie kontroluj przedłużacz. W razie
uszkodzenia niezwłocznie
wymień go na nowy.
♦ Wszystkie nakrętki i śruby
muszą być dobrze dokręcone, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy.
♦ Sprawdzaj kosz pod względem zużycia i uszkodzeń.
wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy
nie nastąpiło uszkodzenie
napowietrzacza.
♦ Cały czas obserwuj kabel
sieciowy i utrzymuj go
z dala od wałka napowietrzającego.
♦ Po wyłączeniu napowietrzacza silnik pracuje jeszcze przez kilka sekund.
Nigdy na siłę nie zatrzymuj wałka napowietrzającego.
Konserwacja i składowanie
♦ Przed użyciem sprawdź
napowietrzacz, czy nie
jest uszkodzony, czy
wszystkie ruchome elementy są prawidłowo zamontowane, czy jakieś
elementy nie są pęknięte,
czy urządzenia zabezpieczające i wyłączniki nie są
uszkodzone i czy jakieś
inne usterki nie zakłócają
prawidłowej pracy urządzenia. Sprawdź, czy napowietrzacz prawidłowo
pracuje. Nie używaj napo7
nia urządzenia i zrozumieniu związanych z tym
zagrożeń.
♦ Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji wykonywanej
przez użytkownika nie
wolno przeprowadzać
dzieciom bez nadzoru.
W razie potrzeby wymień
go na nowy. Nigdy nie
używaj napowietrzacza
bez założonego kosza.
♦ Gdy nie korzystasz z napowietrzacza, przechowuj
go w suchym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
♦ Upewnij się, czy wałek napowietrzający zamienny
jest przeznaczony konkretnie do tego typu napowietrzacza.
♦ Stosuj tylko części zamienne i akcesoria dopuszczone przez firmę
BLACK+DECKER.
Bezpieczeństwo elektryczne
Napowietrzacz ten
jest podwójnie zaizolowany i dlatego żyła
uziemiająca nie jest
potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości
podanej na tabliczce
znamionowej.
♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu
Вlack & Decker, by nie
narażać się na porażenie
prądem elektrycznym.
♦ Bezpieczeństwo elektryczne można zwięk-
Bezpieczeństwo innych
osób
♦ To urządzenie może być
używane przez dzieci
powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych lub nie posiadające
doświadczenia i wiedzy,
tylko pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznego użytkowa8
bezpieczeństwa. Z reguły
zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu
odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu
przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da
się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek
dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia doznane
przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy
dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich
sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia
wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku
i preszpanu).
szyć przez zastosowanie
wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego
(30 mA).
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz:
Dane techniczne). Musi
on nadawać się do pracy
na wolnym powietrzu i być
odpowiednio oznakowany.
Kabel HO5V V-F o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m
nie powoduje zauważalnego spadku mocy. Przed
zastosowaniem sprawdź
przedłużacz, czy nie jest
uszkodzony lub zużyty. Wadliwy przedłużacz wymień
na nowy. Gdy korzystasz
z bębna, zawsze całkow icie
odwijaj z niego kabel.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
9
Oznaczenia na urządzeniu
Po wyłączeniu silnika
wałek napowietrzający obraca się jeszcze
przez kilka sekund.
Następujące piktogramy są
umieszczone na urządzeniu
wraz z kodem daty:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Elementy napowietrzacza
1. Kosz
2. Osłona silnika
3. Wyłącznik
4. Przycisk blokujący
5. Dźwignia wyłącznika
Nie wystawiaj napowietrzacza na działanie deszczu ani nadmiernej wilgoci.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy napowietrzacz jest wyłączony, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Montaż górnej części rączki napowietrzacza
(rys. A)
 Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy prowadnica kabla jest osadzona na górnej części
rączki.
 Zgodnie z rysunkiem połącz ze sobą dolną (7)
i górną część (6) rączki przy użyciu pokręteł
(10), podkładek (9) i wkrętów (8).
Nie dopuszczaj osób
postronnych do miejsca pracy.
Miej świadomość, że
kolce są ostre. Po wyłączeniu silnika wałek
napowietrzający obraca się jeszcze przez
kilka sekund. W razie
uszkodzenia kabla lub
przed rozpoczęciem
wykonywania prac
konserwacyjnych wyjmij wtyczkę z gniazda
sieciowego.
Montaż dolnej części rączki napowietrzacza
(rys. C)
 Końce dolnej części rączki (7) włóż w odpowiednie otwory w kosiarce.
 Wciśnij rączkę jak najbardziej do dołu.
 Zamocuj rączkę wkrętami (12).
Mocowanie kabla (rys. B)
Kabel sieciowy zawsze musi być zamocowany
uchwytami.
 Załóż uchwyt (11) na kabel między wyłącznikiem
(3) a silnikiem. Przytwierdź uchwyt do dolnej
części rączki napowietrzacza (7).
 Drugi uchwyt (11) załóż na kabel między wyłącznikiem (3) a wtyczka sieciową. Przytwierdź
uchwyt do górnej części rączki napowietrzacza (7).
Ostrzeżenie! Przed włożeniem wtyczki do gniazda
sieciowego dobrze zamocuj kabel.
Zakładanie kosza (rys. D)
 Gdy napowietrzacz znajduje się w pozycji roboczej, zaczep kosz (1) o uchwyty z przodu maszyny.
Utrzymuj kabel zasilający z dala od wałka
napowietrzającego.
Regulacja wysokości pracy napowietrzacza (rys. E)
Wysokość pracy napowietrzacza można nastawić na
jedną z trzech możliwych wartości przez obrócenie
3-stopniowego nastawnika zamontowanego na tylnym wałku (13).
10


Ostrzeżenie! Nie próbuj prowadzić napowietrzacza
tylko jedną ręką: trzymaj go obiema rękami.
Naciśnij przycisk blokujący nastawnika i obróć
go do jednej z trzech ustalonych pozycji (patrz
rys. E). W żądanej pozycji zwolnij przycisk aż do
zaskoczenia w obudowie napowietrzacza (2).
Te trzy pozycje zaznaczono z boku obudowy odpowiednimi cyframi (patrz rys. E).


Są możliwe następujące wysokości:
 Najmniejsza wysokość (1). Ustawienie to wybiera się w celu intensywnego napowietrzenia
trawnika. Z powierzchni zostają usunięte śmieci,
skoszona trawa, mech i chwasty.
 Średnia wysokość (2). Ustawienie to wybiera
się w celu zgrabienia trawnika. Jest to najczęściej wykorzystywana pozycja.
 Duża wysokość (3). Ustawienie to wybiera
się w celu lekkiego napowietrzenia i zamiecenia trawnika. Można na przykład spowodować
powstanie przydeptanej trawy i płożących się
chwastów, jak na przykład koniczyna, by móc je
następnie lepiej skosić. Wysokość ta jest idealna także do usuwania opadłych liści i skoszonej
trawy.

Załącz napowietrzacz w opisany wyżej sposób.
Prowadź napowietrzacz od pozycji 1 do pozycji
2, tam obróć napowietrzacz w prawo 180o, przemieść do pozycji 3 i dalej do końca trawnika, obróć w lewo, kontynuując pracę do pozycji 4 itd.
Stale oddalaj się od kabla. Nie pracuj tak, jak
pokazano na rysunku F z prawej strony (b), to
znaczy w kierunku kabla, gdyż jest to niebezpieczne.
Po zakończeniu pracy zaleca się czyścić napowietrzacz z brudu i resztek trawy. Patrz także punkt
„Konserwacja”.
Wskazówka: Najlepsze wyniki osiąga się, regularnie
napowietrzając trawę, ale tylko wtedy, gdy nie jest
mokra.
 Po dojściu do krawędzi trawnika naciśnij rączkę
napowietrzacza do dołu, by kółka nie wyjechały
poza napowietrzany obszar.
 By zwiększyć trwałość użytkową wałka napowietrzającego, uprzednio usuń z trawnika luźne
śmiecie i kamienie.
Obsługa
Ostrzeżenie! Uszkodzonego kabla nie przyłączaj do
sieci ani nie dotykaj go, dopóki jest do niej przyłączony. Prąd z uszkodzonego kabla może przepłynąć
przez metalowe elementy napowietrzacza.
Załączanie i wyłączanie
Załączanie
 Chwyć mocno rączkę obiema rękami i nieco
przechyl do dołu, by unieść do góry przód napowietrzacza.
 Naciśnij przycisk blokujący (4) i pociągnij do siebie dźwignię wyłącznika (5).
 Zwolnij przycisk blokujący (4).
 Opuść przód napowietrzacza na ziemię.
Ostrzeżenie! Nie dotykaj wałka napowietrzającego,
dopóki napowietrzacz jest przyłączony do sieci i wałek jeszcze się obraca.
Ostrzeżenie! Pilnuj dzieci, by nie bawiły się napowietrzaczem.
Ostrzeżenie! Zabrania się użytkowania napowietrzacza przez osoby niepełnosprawne (w tym także
dzieci), a także niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Wyłączanie
 By wyłączyć napowietrzacz, po prostu zwolnij
dźwignię (5).
Nigdy nie próbuj blokować dźwigni w pozycji załączenia.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Nie
przeciążaj napowietrzacza.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Nie napowietrzaj zbyt wysokiej trawy. Zaleca się, by
nie była ona wyższa niż 75 mm.
 Nie używaj napowietrzacza, gdy trawa jest mokra lub pada deszcz.
 Najlepsze wyniki osiąga się, regularnie napowietrzając trawę. Zalecamy to robić przynajmniej raz na początku i końcu każdego sezonu
koszenia, by dobrze wzruszyć trawnik, ale warto
grabić go po każdym koszeniu.
 Najpierw objedź trawnik w dwóch przeciwnych
kierunkach, a następnie w kierunkach do nich
prostopadłych. Na początku trawa może wydawać się trochę łysa i potargana, ale szybko się
regeneruje.
Dla właściwej pielęgnacji trawnika nie wystarczy kosić go w lecie raz na tydzień. Wymaga on dobrego
napowietrzenia, przy którym z powierzchni są usuwane obumarłe rośliny, mech i chwasty, które szpecą
trawnik. Zeschła trawa tworzy warstwę nieprzepuszczającą światła, powietrza i wody do gleby. Gdy taka
wilgotna warstwa dłużej zalega, łatwo rozwijają się
choroby, które negatywnie wpływają na wzrost i gęstość trawy.
 Ułóż przedłużacz na trawie w pobliżu miejsca,
w którym chcesz rozpocząć pracę (pozycja 1 na
rys. F). Rączkę napowietrzacza chwyć mocno
obiema rękami. Górną część przedłużacza przytrzymaj tą ręką, której nie używasz do uruchamiania wyłącznika.
Konserwacja
Napowietrzacz firmy BLACK+DECKER odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
11
z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, jest niezbędne jego regularne
czyszczenie.
 Dbaj o to, by napowietrzacz zawsze był czysty
i suchy.
 Systematycznie czystym, suchym pędzlem malarskim czyść szczeliny wentylacyjne.
 Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania trawy i brudu z napowietrzacza.
 Do czyszczenia napowietrzacza najlepiej nadaje
się łagodny roztwór mydlany i wilgotna szmata.
Uważaj, by do wnętrza nie dostała się woda
i nigdy nie zanurzaj w niej żadnych elementów
napowietrzacza. Nie używaj żadnych środków
ściernych ani rozpuszczalników.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy BLACK+DECKER, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Dane techniczne
GD300
TYP 1
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość
obrotowa biegu
jałowego
Usuwanie usterek
Gdyby napowietrzacz przestał prawidłowo pracować,
znajdź przyczynę na podstawie poniższych wskazówek. Dopiero gdy nie uda się usunąć usterki, zwróć
się do najbliższego autoryzowanego warsztatu serwisowego firmy BLACK+DECKER.
Ostrzeżenie! Najpierw wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
GD300X
TYP 1
VAC
230
230
W
600
500
3000
3000
obr/min
Wysokości pracy
cm
-2/3/8
-2/3/8
Masa
kg
7,9
7,9
Poziom ciśnienia akustycznego:
ciśnienie akustyczne (LPA) 76dB(A), niepewność (K)
3dB(A);
Silnik brzęczy, ale wałek napowietrzający się nie
obraca:
 Ostrożnie usuń ewentualną blokadę wałka.
moc akustyczna (LWA) 95dB(A), niepewność (K)
3dB(A)
Nie słychać silnika i wałek napowietrzający się
nie obraca:
 Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo
przyłączony.
 Sprawdź bezpieczniki sieciowe.
Całkowita wartość drgań (suma wektorowa triax)
zgodnie z EN13684
Wartość emisji wibracji (ah)< 2,5m/s2, niepewność
(K) 1,5m/s2
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
12
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA DOTYCZĄCA HAŁASU NA ZEWNĄTRZ
GD300, GD300X - Kultywator
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane pod „dane techniczne” są zgodne z następującymi
przepisami:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 60335-2-92:2005
2000/14/EC, Wertykulator V,
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 2000/14/WE
(Artykuł 13, Załącznik III):
LWA (zmierzona moc akustyczna) 95 dB(A), niepewność = 3 dB(A)
LWA (nominalny poziom mocy akustycznej) 98 dB(A),
niepewność = 3 dB(A)
Te produkty są również zgodne z wymogami dyrektywy 2004/108/WE (do 19/04/2016 r.), 2014/30/UE (od
20/04/2016 r.) oraz 2011/65/UE.
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować
się z firmą Black & Decker pod adresem podanym
poniżej lub na końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiada za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji zgodności
w imieniu firmy Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
15.09.2015
zst00306662 - 02-06-2016
13
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising