GD300 | Black&Decker GD300 LAWNRAKER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-76 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GD300
GD300X
A
B
C
D
2
E
F
3
SLOVENČINA
Inštruktáž
Použitie výrobku
Váš záhradný prevzdušňovač BLACK+DECKER™,
GD300, GD300X je určený na odstraňovanie vetvičiek,
trávnatých nečistôt, machu a buriny, ktoré môžu narušiť
pekný vzhľad trávnika. Tento výrobok je určený len na
spotrebiteľské použitie.
♦ Pozorne si prečítajte pokyny. Buďte oboznámení
s obsluhou a správnym
používaním náradia.
♦ Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám, ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
Miestne nariadenia môžu
obmedziť minimálny vek
obsluhy.
♦ Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v jeho
blízkosti nachádzajú ľudia, obzvlášť deti alebo
domáce zvieratá.
♦ Berte na vedomie, že je
obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvá
týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití
elektrického náradia
napájaného káblom
by mali byť vždy dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny,
vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
♦ Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
♦ Pred zahájením obsluhy
sa uistite, či viete ako sa
náradie v prípade nebezpečenstva vypína.
♦ Tento návod si uschovajte
pre prípadné ďalšie použitie.
Príprava
♦ Obujte si pevné topánky
alebo čižmy, aby boli Vaše
chodidlá chránené. So
zariadením nepracujte,
ak máte obuté sandále
s otvorenou špičkou alebo
4
sú napríklad odchyľovače
a / alebo lapače trávy.
♦ Náradie používajte iba za
denného svetla alebo pri
dobrom umelom osvetlení.
♦ Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí.
Nepoužívajte náradie vo
vlhkej tráve.
•♦ Udržujte pevný postoj,
obzvlášť pokiaľ stojíte na
svahu. Uvedomte si, že
je čerstvo nakosená tráva
klzká a vlhká. Nepracujte
na príkrych svahoch.
♦ Na svahoch pracujte po
vrstevniciach, nikdy nie
smerom hore a dole. Dbajte na zvýšenú opatrnosť,
ak na svahoch meníte
smer trasy kosenia.
♦ Pri práci so zariadením
kráčajte pomaly, nikdy sa
neponáhľajte. Pri práci
zariadenie neťahajte smerom k sebe, ani nekráčajte
dozadu.
♦ Zariadenie zapnite podľa
pokynov a udržujte náleži-
ak ste bosí. Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
♦ Pri práci so zariadením
používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare.
Kedykoľvek sa počas práce začne prášiť, použite
ochrannú masku tváre
proti prachu. Pri nadmernej hlučnosti používajte
vhodnú ochranu sluchu.
♦ Ochrana pred úrazom
spôsobeným elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa
uzemnených povrchov
(napríklad kovového zábradlia, stĺpov lámp, atď.).
♦ Pred použitím zariadenia
skontrolujte, či je trasa, po
ktorej budete kosiť zbavená polien, kameňov, drôtov a akýchkoľvek ďalších
predmetov.
Prevádzka
♦ Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak má chybné
ochranné kryty alebo štíty,
alebo ak nemá nasadené
bezpečnostné diely, ako
5
♦
♦
♦
♦
♦
tú vzdialenosť vašich nôh
od hrotov náradia.
Zariadenie počas chodu
nenakláňajte, iba ak musí
byť zariadenie naklonené
pri zapnutí. V tomto prípade nenakláňajte zariadenie viac než je nutné
a nadvihnite iba vzdialenejšiu stranu od obsluhy.
Zariadenie uchopte oboma rukami ešte pred tým,
než ho položíte späť na
zem.
Ak je potrebné zariadenie
nakloniť pri prevážaní cez
cestu a iné než trávnaté
povrchy a pri transporte,
vypnite ho a počkajte, až
sa hroty úplne zastavia.
Nezdvíhajte ani neprevážajte zariadenie, pokiaľ sa
hroty celkom nezastavia.
Udržujte náležitú vzdialenosť Vašich rúk a nôh
od hrotov náradia. Vaše
ruky a nohy neklaďte do
blízkosti rotačných častí
zariadenia alebo pod ne.
Držte sa neustále mimo dosahu výfukových otvorov.
♦ Vždy, keď ponecháte
zariadenie bez dozoru,
vypnite ho, odpojte od
elektrickej zásuvky a počkajte, až sa rotujúce časti
celkom zastavia. Zariadenie taktiež vždy vypnite, odpojte od elektrickej
zásuvky a počkajte na
zastavenie nožov, pred
prevedením výmeny, čistením alebo kontrolou
jednotlivých častí.
♦ Pokiaľ zariadenie začne
neprirodzene vibrovať
alebo pokiaľ zachytíte
cudzí predmet, vypnite ho
a odpojte od elektrickej
siete. Skontrolujte, či nie
je zariadenie poškodené.
♦ Dávajte pozor, aby prívodný kábel neprišiel do styku
s hrotmi. Stále sledujte,
kde sa kábel nachádza.
♦ Po vypnutí zariadenia sa
bude motor ešte niekoľko
sekúnd točiť. Nepokúšajte
sa dobiehajúce hroty zastaviť.
6
Údržba a uskladnenie
♦ Pravidelne kontrolujte, či
nie je poškodený prívodný kábel. Ak je prívodný
kábel poškodený alebo ak
je chybný, musí byť z bezpečnostných dôvodov
vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.
Pravidelne vykonávajte
kontrolu predlžovacieho
kábla. Poškodený predlžovací kábel okamžite
vymeňte.
♦ Pre bezpečnú prácu udržujte na zariadení všetky
skrutky, matice a svorky
riadne dotiahnuté.
♦ Kontrolujte záchytný vak
na trávu, či nie je opotrebovaný alebo poškodený
a podľa potreby ho vymeňte. Nikdy nepoužívajte zariadenie bez záchytného vaku na trávu.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené na suchom mieste.
K uloženému prístroju
nesmú mať prístup deti.
♦ Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo
či nemá chybné časti.
Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich
sa častí, opotrebované
časti a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Zaistite, aby
bol chod náradia celkom
v poriadku a aby náradie
správne plnilo funkciu, na
ktorú je určené. Nikdy zariadenie nepoužívajte ak
sú ochranné kryty alebo
zábrany poškodené alebo
ak nie sú nasadené. Ak je
akákoľvek časť zariadenia
poškodená, nepoužívajte
ho. Pokiaľ nejde hlavný
vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Zverte opravu
alebo výmenu akejkoľvek
poškodenej alebo zničenej časti autorizovanému
servisu.
7
použitie zemniaceho
vodiča. Prekontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu
uvedenému na typovom štítku elektrického náradia.
♦ Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
BLACK+DECKER.
♦ Elektrická bezpečnosť
môže byť ďalej zvýšená
použitím vysoko citlivého prúdového chrániča
30 mA pre zvyškový prúd
(RCD).
♦ Zaistite, aby pri výmene boli použité iba nože
správneho typu.
♦ Používajte iba odporučené náhradné diely a príslušenstvo spoločnosti
BLACK+DECKER.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými či
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak
budú pod dozorom alebo
ak budú oboznámené s
bezpečným použitím tohto výrobku a ak pochopili,
aké nebezpečenstvo hrozí pri jeho použití.
♦ S týmto výrobkom sa
nesmú hrať deti. Čistenie
a používateľskú údržbu
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
Predlžovacie káble a výrobok triedy 1
♦ Pretože je Vaše náradie
chránené uzemnením,
je nutné použiť trojžilový
predlžovací kábel triedy 1.
♦ Je možné použiť kábel
s dĺžkou až 30 m bez straty výkonu.
♦ Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechani-
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou; preto nie je nutné
8
vek náradie dlhšiu dobu,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití
náradia (príklad: - práca
s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a MDF.)
kom značkového servisu
BLACK+DECKER.
Ostatné riziká
Ak sa používa náradie,
ktoré nie je popísané v
priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zbytkové riziká.
Tieto riziká môžu vznikať
v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého
používania atď.
Napriek tomu, že sa
dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že
sa používajú bezpečnostné
zariadenia, nemôžu sa
vylúčiť určité zvyškové riziká.
Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou
sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri
výmene dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦ Poranenia spôsobené
dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľ-
Štítky na zariadení
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Pred začatím obsluhy
si starostlivo preštudujte tento návod.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo
prostrediu s vysokou
vlhkosťou.
Držte z dosahu okolitých osôb.
Dajte pozor na ostré
hroty. Hroty sa po
vypnutí motora ješte
chvíľu otáčajú - zariadenie odpojte od
siete pred prevedením
9
údržby alebo pokiaľ je
prívodný kábel poškodený.
Tieto úrovne sa dajú nastaviť pomocou trojpolohového
regulátora umiestneného na zadnom valci (13).
•
Stlačte poistné tlačidlo regulátora výšky a otočte
ním do ktorejkoľvek z troch polôh podľa obr. E. Po
dosiahnutí zvolenej polohy poistné tlačidlo uvoľnite
tak, aby zaskočilo späť do hlavnej časti Vášho
prevzdušňovača (2).
•
Tieto tri polohy sú vyznačené na bočnej strane
prevzdušňovača, ako je znázornené na obr. E.
Tri nastavenia hĺbky záberu sú nasledovné:
•
Najnižšia poloha (1). Toto nastavenie by sa malo
použiť pri intenzívnom prehrabávaní trávnika. Pri
tomto nastavení odstráni Váš prevzdušňovač všetky
vetvičky a trávnaté nečistoty, ktoré sú zapadnuté
hlboko v tráve. Pri tomto nastavení budú tiež odstránené machy a burina.
•
Stredná poloha (2). Toto nastavenie by sa malo
použiť pri nie príliš intenzívnom prehrabávaní trávnika. Toto nastavenie je vhodné pre väčšinu typov
trávnikov.
•
Najvyššia poloha (3). Pri tomto nastavení bude
Váš trávnik mierne prečesaný a zametený. Váš
prevzdušňovač sa dá pri tomto nastavení použiť tiež
na ‘zdvihnutie’ udupanej trávy a výhonkov (plazivých
travín a buriny, ako napríklad ďateliny) tak, aby ho
bolo možné pokosiť. Nastavenie mierneho hrabania
/ zametania je ideálne pri zbere opadaného lístia
a pokosenej trávy.
Kábel držte z dosahu
hrabacích hrotov.
Hroty dobiehajú ešte
po vypnutí motora.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Záchytný vak na trávu
Kryt motora
Spínacia skrinka
Blokovacie tlačidlo
Páka vypínača
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či
je náradie vypnuté a či je prívodný kábel
odpojený zo zásuvky.
Zostavenie hornej rukoväte (obr. A)
•
Pred zostavením sa uistite, či je príchytka navinutého
kábla nasadená na hornú rukoväť.
•
Spôsobom znázorneným na obrázku upevnite
pomocou rukovätí (10), podložiek (9) a skrutiek (8),
spodnú časť rukoväte (7) k hornej rukoväti (6).
Použitie
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
•
Oboma rukami uchopte rukoväť a ľahko ju skloňte
dole tak, aby sa nadvihla predná časť zariadenia.
•
Podržte blokovacie tlačidlo (4) stlačené a povytiahnite hlavný vypínač (5) smerom k sebe.
•
Blokovacie tlačidlo (4) uvoľnite.
•
Zariadenie vráťte do pracovnej polohy.
Uchytenie spodnej rukoväte (obr. C)
•
Konce spodnej rukoväte (7) vložte do príslušných
otvorov v zariadení.
•
Stlačte rukoväť dole ako to najviac bude možné.
•
Pomocou skrutiek (12) rukoväť zaistite.
Vypnutie
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(5).
Nikdy sa nepokúšajte vypínač zaistiť v polohe zapnuté.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Uchytenie kábla (obr. B)
Prívodný kábel motora musí byť uchytený pomocou
príchytiek kábla.
•
Jednu príchytku (11) pripnite k vedeniu kábla medzi
spínacou skrinkou (3) a motorom. Príchytku pripevnite k spodnej rukoväti (7).
•
Ďalšiu príchytku (11) pripnite k vedeniu kábla medzi
spínacou skrinkou (3) a sieťovou zástrčkou. Príchytku pripevnite k hornej rukoväti (7).
Varovanie! Pred pripojením zástrčky k elektrickej sieti
sa uistite, či je kábel zaistený príchytkami.
Riadna starostlivosť o trávnik sa nedá vykonať len jedným kosením týždenne počas celého leta. Trávnik bude
pekný len pri intenzívnom hrabaní, aby došlo k odstráneniu odumretých častí, machu a buriny, ktoré pohľad
naň kazia. Nahromadenie odumretých častí spôsobuje
vytvorenie vrstvy travín, ktorá bráni vsiaknutiu vody do
pôdy, a pokiaľ bude táto vrstva dlšiu dobu nasiaknutá
vodou, môže spôsobiť choroby trávy a brániť zdravým
travinám, aby sa ujali.
•
Položte zvinutý prívodný kábel na trávnik tesne
k miestu, kde začnete pracovať (poloha 1 na obr. F).
•
Uchopte rukoväť oboma rukami a hornú časť
predlžovacieho kábla pridržte tou rukou, ktorou
neobsluhujete vypínač.
Pripevnenie záchytného vaku na trávu (obr. D)
•
So záhradným prevzdušňovačom v pracovnej polohe upevnite záchytný vak na trávu (1) do príchytiek
v prednej časti prevzdušňovača.
Nastavenie hĺbky záberu (obr. E)
Na Vašom prevzdušňovači je možné nastaviť tri polohy
hĺbky záberu; nízka úroveň, stredná a vysoká úroveň.
10
Varovanie! Nepokúšajte sa obsluhovať zariadenie len
jednou rukou - prevzdušňovač musí byť vedený oboma
rukami.
•
Vyššie uvedeným spôsobom zariadenie uveďte do
chodu.
•
Postupujte pri hrabaní smerom nadol od miesta
1 smerom k miestu 2 a po dosiahnutí miesta 2 sa
otočte smerom doprava a postupujte k miestu 3.
Pokračujte na koniec oblasti hrabania, otočte sa
doľava a postupujte k miestu 4.
•
Pokračujte rovnakým spôsobom, ako je zobrazené
na ľavom diagrame, vždy pracujte mimo polohu
prívodného kábla. Nepostupujte spôsobom zobrazeným v pravom diagrame, nepracujte v blízkosti
prívodného kábla, tento spôsob je nebezpečný.
Ak dokončíte hrabanie, odporúčame pred uložením
zariadenia odstrániť všetky zbytky trávy. Viď kapitola
“Údržba” v tomto návode.
Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete pravidelným
hrabaním trávnatých porastov. Mokrú trávu nehrabte.
•
Pri hrabaní okrajov trávnika pritlačte rukoväť dole,
aby kolesá z okraja neskĺzli.
•
Na predĺženie životnosti Vášho zariadenia a hrabacích hrotov odstráňte z povrchu trávnika voľné
vetvičky a kamene.
Varovanie! Poškodený kábel nepripájajte k elektrickej
sieti, ani sa ho pred jeho vytiahnutím zo zásuvky elektrickej siete nedotýkajte. Poškodený kábel sa môže dostať
do kontaktu s časťami, ktoré sú pod napätím.
Varovanie! Nedotýkajte sa hrabacích hrotov pred tým,
než prevzdušňovač odpojíte od sieťového prívodu a než
sa celkom zastaví.
Varovanie! Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo
zaistené, že sa s náradím nebudú hrať.
Varovanie! Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod
dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Užitočné rady pre prácu s prevzdušňovačom
Nepracujte s prevzdušňovačom v príliš vysokej tráve.
Odporúča sa, aby ste prevzdušňovač nepoužívali v tráve
vyššej než 75 mm.
•
Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo
za mokra.
•
Najlepšie výsledky dosiahnete pravidelným používaním. Odporúča sa použiť Váš prevzdušňovač na
začiatku a na konci každej sezóny kosenia trávy, aby
bol trávnik dokonale rozrytý. Váš prevzdušňovač by
sa tiež mal použiť po každom kosení na odstránenie
zanechaných odrezkov trávy.
•
Hrabanie vykonávajte najprv jedným smerom a potom naprieč. Spočiatku môže trávnik vyzerať holý
a neucelený, ale rýchlo sa spamätá.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Zariadenie udržujte čisté a suché.
•
Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
•
Pravidelne zo zariadenia odstraňujte tupou škrabkou
zachytenú trávu a nečistoty.
•
Na čistenie náradia používajte iba navlhčenú handričku v jemnom mydlovom roztoku. Dbajte na to,
aby sa do náradia nikdy nedostala žiadna kvapalina
a nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
Riešenie problémov
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa
krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená,
spojte sa s Vaším servisným zástupcom BLACK+DECKER.
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Motor bzučí, ale zostava s hrotmi sa neotáča
•
Starostlivo odstráňte všetky prekážky zabraňujúce
otáčaniu hrotov.
Žiadny zvuk a zostava s hrotmi sa neotáča
•
Skontrolujte, či je prívodný kábel správne pripojený.
•
Skontrolujte poistku prívodného kábla.
Varovanie! Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
Pripojte hnedý vodič k fázovej svorke novej zástrčky.
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Likvidujte ho v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Po ukončení životnosti výrobkov BLACK+DECKER
poskytuje spoločnosť BLACK+DECKER možnosť recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu,
vráťte prosím Váš výrobok ktorémukoľvek servisnému
stredisku, ktoré náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Kontakty na vaše regionálne strediská BLACK+DECKER
nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných stredísk
BLACK+DECKER a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/09/2015
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Nastavenie výšky
Hmotnosť
Vac
W
min-1
cm
kg
GD300
TYP 1
230
600
3000
-2/3/8
7,9
GD300X
TYP 1
230
500
3000
-2/3/8
7,9
Hodnota akustického tlaku
Akustický tlak (LpA) 76 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 13684:
Hodnota vibrácií (ah) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICA TÝKAJÚCA SA VONKAJŠIEHO HLUKU
12
GD300, GD300X - Hrable na trávu
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 60335-2-92:2005
2000/14/EC, Prevzdušňovač, príloha V
Hladina akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Článok 13, Príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 95 dB(A) odchýlka =
3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 98 dB(A) odchýlka =
3 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4.
2016) a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
12
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu
mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná
a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ
a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek
materiálové či výrobné chyby, garantujeme, v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí, bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
•
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
•
Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového servisu
Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe
výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej
servisnej pobočky Black & Decker sa dozviete
na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobok BLACK+DECKER. Budete tak mať neustále
prehľad o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
Ďalšie informácie o značke BLACK+DECKER
a o našom výrobnom programe získate na internetovej
adrese www.blackanddecker.co.uk
zst0030306693 - 02-06-2016
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising