DC022 | DeWalt DC022 SPOTLIGHT instruction manual

500500-33 CZ
DC021
DC022
Obr. 1
d
a
b
g
f
DC021
c
e
d
d
a
b
g
DC022
f
c
e
d
Obr. 2
j
h
o
i
m
n
2
Obr. 4
Obr. 3
DC022
GB
DC022
QW
l
k
Obr. 5
B
A
3
Obr. 6
n
n
o
Obr. 7
h
4
VÝKONNÁ SVÍTILNA / 1-HOD NABÍJEČKA DC021/DC022
(AKUMULÁTOROVÁ NEBO S NAPÁJECÍM KABELEM)
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Maximální jmenovitý proud
Nabíječka
Příkon
Výstup
Zářivka
Hmotnost (pouze přístroj)
Pojistky na výstupu
Nářadí 230 V
V
A
DC021
230
1,5
DC022
230
16
DC022LX
–
–
V
A
V
A
VA
V
W
kg
230
1,3
7,2 – 18
2,8
51
230
38
4,6
230
2 x 1,3
7,2 – 18
2 x 2,8
2 x 51
230
38
5,1
115
2 x 1,3
7,2 – 18
2 x 2,8
2 x 51
115
38
5,0
13 A
–
Popis: Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést ke způsobení hmotných
škod.
Níže uvedené definice popisují stupeň
závažnosti každého hesla. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede ke způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, by mohla vést ke
způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést ke způsobení lehkého
nebo středně vážného zranění.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
07
DC021, DC022
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 89/336/
EEC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 603352-29, EN55014-1, EN 55014-2, EN 610003-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 60598-1,
EN 60598-2-4 a IEC60884.
5
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
obraťte se prosím na autorizovaný
servis.
j. Neponořujte svítilnu / nabíječku do
vody nebo jiné kapaliny, abyste omezili
riziko úrazu elektrickým proudem.
Neumísťujte nebo neskladujte svítilnu
/ nabíječku na takovém místě, kde by
mohlo dojít k jejímu pádu nebo k pádu
do nádoby a potopení.
k. Používejte pro nabíjení pouze nabíječku
dodávanou výrobcem.
l. Před výměnou žárovky vždy odpojte
napájecí kabel od sítě. Nahraďte
žárovku stejným typem žárovky
s výkonem 38 W.
m. Připojujte pouze k zásuvce se správným
uzemněním. Viz část Pokyny pro
uzemnění.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobku
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Německo
01.09.2007
Důležité bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní pokyny pro svítilny
/ nabíječky
1. VAROVÁNÍ! Používáte-li svítilny / nabíječky
DC021 a DC022, musíte vždy dodržovat
základní opatření, včetně následujících:
a. Před použitím svítilny / nabíječky
DC021 a DC022 si přečtěte všechny
uvedené pokyny.
b. Používáte-li svítilny / nabíječky DC021
a DC022 v blízkosti dětí, musí být
zajištěn přísný dozor, aby bylo omezeno
riziko způsobení zranění.
c. Zamezte kontaktu s pohyblivými
částmi.
d. Používejte pouze příslušenství
doporučené nebo prodávané
výrobcem.
e. Nepoužívejte tento výrobek venku.
f. Chcete-li přístroj odpojit, nastavte
všechny ovládací prvky do polohy
vypnuto („O“) a potom odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky.
g. Neodpojujte zástrčku taháním za
napájecí kabel. Chcete-li zástrčku
odpojit od zásuvky, uchopte zástrčku,
ne kabel.
h. Není-li tento výrobek používán nebo
před prováděním údržby nebo čištění,
vždy odpojte zástrčku od zásuvky.
i. Nepoužívejte svítilnu / nabíječku,
je-li poškozen napájecí kabel nebo
zástrčka kabelu, je-li svítilna / nabíječka
poškozena, došlo-li k pádu svítilny /
nabíječky nebo k poškození tohoto
výrobku jiným způsobem. Chceteli provést zkoušku, opravu nebo
mechanické či elektrické seřízení,
VA R O V Á N Í : R i z i k o p o p á l e n í .
Nepoužívejte svítilnu nebo nabíječku
v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynných nebo výbušných prostředí.
Vnitřní jiskření může způsobit vznícení
výparů a následně může vést ke
způsobení zranění.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před výměnou
zářivky vyjměte baterii.
•
•
•
•
•
•
6
Podíváte-li se přímo do zářivky, může dojít
ke zhoršení vidění.
Nevystavujte svítilnu nebo nabíječku
vlhkému prostředí. Nevystavujte svítilnu
nebo nabíječku dešti nebo sněhu.
Neomývejte svítilnu nebo nabíječku vodou
a dbejte na to, aby se do svítilny nebo
nabíječky nedostala voda. Dbejte na to, aby
se svítilna nebo nabíječka nikdy neponořily
do vody.
Nepracujte s tímto zařízením bez
připevněného krycího skla žárovky.
Před použitím baterie a nabíječky si
přečtěte všechny bezpečnostní pokyny
a výstražné značky na nabíječce, baterii
a na výrobku, který používá tuto baterii.
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
•
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití tohoto zařízení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si se zařízením nebudou
hrát.
•
•
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách a výstupech
modelu DC022 je 230 V. Na nabíjecích
svorkách modelu DC022LX je 115 V.
Nezkoumejte vodivými předměty.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na
to, aby se do svítilny / nabíječky
nedostala žádní tekutina. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie
D EWALT, aby bylo sníženo riziko
poranění. Ostatní typy baterií
mohou prasknout, což může vést ke
způsobení zranění nebo hmotných
škod.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je svítilna / nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoliv částečky kovu,
se nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v nabíječce žádná
baterie, vždy odpojte nabíječku od
sítě. Dříve než budete provádět
čištění svítilny / nabíječky, odpojte
ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet baterii
pomocí nabíječek, které nejsou uvedeny
v tomto návodu. Svítilna / nabíječka
a baterie jsou vyrobeny tak, aby bylo
umožněno jejich vzájemné použití.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být ihned nahrazen novým napájecím
kabelem, který získáte od výrobce,
autorizovaného prodejce nebo jiné osoby
s podobnou kvalifikací, aby bylo omezeno
jakékoliv riziko.
•
•
7
Tato svítilna / nabíječka není určena
pro použití s jinými bateriemi, než jsou
baterie DEWALT. Jakékoliv jiné použití
může vést ke způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte svítilnu / nabíječku
působení deště nebo sněhu.Svítilna
/ nabíječka je určena pro použití
v domácnosti a pro komerční použití.
Při odpojování svítilny / nabíječky
vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Nepokládejte na svítilnu / nabíječku
žádné předměty a neumísťujte svítilnu
/ nabíječku na měkký povrch, na kterém
by mohlo dojít k zablokování ventilačních
drážek, což by způsobilo nadměrné
zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte svítilnu / nabíječku na taková
místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla.
Nepoužívejte svítilnu / nabíječku
s poškozeným napájecím kabelem
nebo s poškozenou zástrčkou - zajistěte
okamžitou výměnu poškozených částí.
Nepoužívejte svítilnu / nabíječku,
došlo-li k prudkému nárazu do svítilny
/ nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu
poškození jiným způsobem.Svěřte
opravu autorizovanému servisu.
Nepokoušejte se o demontáž svítilny /
nabíječky. Musí-li být provedena oprava,
svěřte tuto opravu autorizovanému
servisu. Nesprávné smontování může
vést ke způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Před čištěním svítilnu / nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě.
Tímto způsobem omezíte riziko
úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie riziko úrazu elektrickým proudem
nesnižuje.
•
Svítilny / nabíječky DC021 a DC022
(230 V) jsou určeny pro napájecí napětí
230 V s frekvencí 50 Hz (mimo výstupy).
Model DC022 (115 V) je určen pro
napájecí napětí 115 V s frekvencí 50 Hz.
Může být také napájen zcela nabitou
baterií a využívá tak pro napájení
stejnosměrný proud. Nepoužívejte žádné
jiné napájecí napětí.
která je znázorněna na nákresu.
DC022
Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro baterie
Jiná rizika
•
Při používání této nabíječky vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo zranění. Před provozováním tohoto nářadí
si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
Při práci s tímto zařízením vznikají
následující rizika:
– podíváte-li se přímo do zářivky, dojde
ke zhoršení vidění
– dotknete-li se horké žárovky, dojde
k popálení
Tato nabíječka odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska je
nutné, aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
Pokyny pro uzemnění
Svítilna / nabíječka DC022 (230 V) musí být
uzemněna. V případě poruchy nebo selhání
poskytuje uzemnění pro elektrický proud cestu
nejmenšího odporu, čímž je omezeno riziko
úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Svítilny / nabíječky jsou opatřeny napájecím
kabelem s uzemněním zástrčky. Zástrčka
musí být připojena k odpovídající zásuvce,
která je připojena a uzemněna podle platných
předpisů.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku
požáru. Zabraňte zkratování kontaktů
vyjmuté baterie kovovými předměty.
Baterii nepřenášejte ani neskladujte
bez nasazených ochranných krytek
kontaktů.
•
NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapojení
uzemnění může vést k úrazu
elektrickým proudem. Vodič s izolací
zelené barvy se žlutými pruhy je
zemnící vodič. Musí-li být provedena
oprava nebo výměna napájecího
kabelu nebo zástrčky, nepřipojujte
zemnící vodič ke svorce pod napětím.
Opravy by měly být prováděny pouze
v autorizovaném servisu DEWALT.
Neprovádějte úpravy zástrčky
napájecího kabelu svítilny / nabíječky
– Nepůjde-li zástrčka zapojit do
zásuvky, zajistěte si v autorizovaném
servisu DEWALT instalaci správné
zásuvky.
•
Kapalina v baterii je 25 - 30 % roztok
hydroxidu draselného, který je velmi
nebezpečný. Zasažené místo ihned
opláchněte vodou. Neutralizujte je slabou
kyselinou jako je citrónová šťáva nebo
ocet. Jsou-li zasaženy oči, vyplachujte
je nepřetržitě 10 minut čistou vodou.
Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít baterii.
Další bezpečnostní pokyny pro
nabíječky
•
•
PRO UZEMNĚNÉ SVÍTILNY / NABÍJEČKY
S NAPÁJECÍM KABELEM JSOU STANOVENY
POJISTKY 16 A NEBO S NIŽŠÍ AMPÉROVOU
HODNOTOU A JSOU URČENY PRO POUŽITÍ
V NAPÁJECÍM OKRUHU SE JMENOVITÝM
NAPĚTÍM 230 V
Svítilna / nabíječka je určena pro napájecí napětí
230 V a je opatřena zástrčkou s uzemněním,
•
•
•
8
Před vložením baterie do nabíječky se
ujistěte, zda je čistá a suchá.
K nabíjení baterií D EWALT typu NiMH
používejte pouze nabíječky s označením
„NiMH“ nebo „NiMH + NiCd“.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku
za napájecí kabel. Veďte kabel tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké baterie.
Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny
uvedenými na konci tohoto návodu.
•
Nejsou-li nabíječky a baterie používány,
musí být uskladněny na suchém místě
a musí být také vhodně zabezpečeny, mimo
dosah dětí.
Pro použití v domácnosti.
Zajistěte, aby byla
použita správná žárovka.
ŠTÍTKY NA NABÍJEČCE A BATERII
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
mohou štítky na nabíječce a baterii obsahovat
následující piktogramy:
Nezapojujte napájecí kabel.
Umístění správné žárovky.
Nabíjení baterie
Příchytka baterie v dolní
poloze.
Battery charged
Vadná baterie
Obsah balení
Prodleva zahřátá / studená
baterie
Balení obsahuje:
1 svítilnu / nabíječku
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
Nezkoumejte vodivými předměty.
•
Nenabíjejte poškozené baterie
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
•
Používejte pouze baterie
DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození svítilny / nabíječky a jejich částí
nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1-4)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy elektrického nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k úrazu nebo
k poškození nářadí.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
POUŽITÍ VÝROBKU
Svítilny / nabíječky DC021 a DC022 jsou určeny
pro použití jako zdroje světla a jako nabíječky
pro baterie profesionálního nářadí.
Svítilny / nabíječky DC021 a DC022 jsou
nářadí pro profesionály. ZABRAŇTE dětem,
aby se s tímto zařízením dostaly do kontaktu.
Používají-li toto zařízení nezkušené osoby,
musí být zajištěn odborný dozor.
a. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
b. Rukojeť
c. Port nabíječky
d. Výstupy 16 A (DC022, pouze 230 V)
e. Napájecí kabel
f. Vestavěné úchyty k navinutí kabelu
g. Příchytka baterie
h. Zářivková žárovka
i. Krycí sklo žárovky
j. Svítilna
k. Kontrolka nabíječky (červená dioda)
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
Likvidaci baterie provádějte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Baterie typu NiMH / NiCd nikdy
nespalujte.
Nabíjí baterie typu NiMH a NiCd.
Doba nabíjení je uvedena
v technických údajích.
Umístění světla.
9
l.
Kontrolka napájení - střídavý proud (zelená
dioda)
m. Podpěra ve tvaru H
n. Gumové těsnění
o. Držák žárovky
V. Provozní doba u baterie s napájecím napětím
18 V je jedna hodina nebo déle.
Vaše baterie může být nabíjena také v nabíječce
DEWALT s dobou nabíjení 1 hodina, v nabíječce
s dobou nabíjení 15 minut nebo v nabíječce
pro motorová vozidla s napájecím napětím
12 V. Před použitím nabíječky zajistěte, aby
si obsluha přečetla všechny bezpečnostní
pokyny.
Provoz svítilny se žárovkou 38 W bude zajištěn
pomocí baterií DEWALT s napájecím napětím
12 – 18 V nebo pomocí napájecího kabelu, který
je připojen k elektrické síti s napájecím napětím
230 V a 115 V.
1-hod nabíječka a dvě napájecí zásuvky budou
funkční POUZE v případě, kdy bude svítilna /
nabíječka připojena k zásuvce elektrické sítě
s požadovaným napájecím napětím. Svítilna
/ nabíječka NEMŮŽE být napájena bateriemi
DEWALT.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
zdroje odpovídá hodnotě uvedené na výrobním
štítku.
DC022DK/LX, DC021
Vaše zařízení je chráněna dvojitou
izolací v souladu s požadavky normy
EN 60335.
Modely DC022 QW a GB jsou uzemněny (třída
I) v souladu s požadavky normy EN 60335.
Použití prodlužovacího kabelu
VAROVÁNÍ: Udržujte elektrické
kabely v dobrém stavu. Nepoužívejte
opotřebované kabely, kabely bez
izolace nebo roztřepené kabely,
protože by mohlo dojít k úrazu
způsobenému elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Provoz zařízení s nízkým
napájecím napětím může způsobit
jeho přehřátí. Použití příliš dlouhého
prodlužovacího kabelu může způsobit
přehřátí napájecího kabelu.
Nabíjení baterie
Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jejímu nabití zhruba
na 80% celkové kapacity. Po provedení
několika nabíjecích cyklů dosáhne baterie své
plné kapacity. Před nabíjením baterie vždy
zkontrolujte napájecí napětí v elektrické síti. Jeli elektrická síť s napájecím napětím v pořádku,
ale baterie se nenabíjí, svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu D E WALT. Během
nabíjení může docházet k zahřívání nabíječky
i baterie. Tento jev je obvyklý a neznačí žádnou
závadu.
Používejte pouze prodlužovací kabely se
zemnícím vodičem, které jsou určeny pro
venkovní použití a vybavení opatřené třetím
UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte baterii,
pokud okolní teplota klesne pod 4 °C
nebo přesáhne 40 °C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
zemnícím vodičem.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu se třemi
vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje).
Postup nabíjení (obr. 1, 4)
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou
délku kabelu.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky DC022
/ DC021 je napětí 230 V. Na nabíjecích
svorkách nabíječky DC022LX je
napětí 115 V. Neprovádějte zkoušku
vodivými předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí přiskřípnutí.
Neuvolňujte upínací držák baterie
příliš rychle. Mohlo by dojít k úrazu.
Baterie
T Y P B AT E R I E P R O M O D E LY D C 0 2 1
A DC022
Modely DC021 a DC022 mohou nabíjet
baterie D EWALT s napájecím napětím 7,2
– 18 V a poskytují svítilnu, která může použít
baterie DEWALT s napájecím napětím 12 - 18
10
1. Připojte zástrčku napájecího kabelu svítilny
/ nabíječky (e) k odpovídající zásuvce
se zdrojem střídavého proudu nebo ke
generátoru.
2. Jednou rukou zvedněte upínací držák (g)
a vložte baterii do nabíjecího portu. Pomalu
spusťte držák baterie na baterii, aby bylo
zajištěno její řádné upnutí v nabíječce.
3. Červená kontrolka v horní zadní části
nabíječky bude nepřetržitě blikat, což
znamená zahájení nabíjecího procesu.
4. Ukončení nabíjení bude indikováno
nepřetržitým svícením červené kontrolky.
5. Doba nabíjení pro baterie D E WALT
s napájecím napětím 7,2 – 18 V je zhruba
jedna hodina.
Pokud je baterie ponechána v nabíječce i po
ukončení nabíjení v trvání 1 hodiny (v závislosti
na použitém typu nabíječky), nabíječka
automaticky přejde do režimu oživení. Tento
režim trvá až 8 hodin, baterie však může být
kdykoliv v průběhu tohoto režimu vyjmuta.
Prodleva zahřátá / studená baterie
Pokud nabíječka detekuje příliš zahřátou nebo
studenou baterii, automaticky spustí funkci
Prodleva zahřáté / studené baterie a pozastaví
proces nabíjení do doby, než baterie dosáhne
přiměřené teploty. Potom bude nabíječka
automaticky pokračovat v nabíjení. Tato funkce
zajišťuje maximální životnost baterie. V režimu
prodleva zahřátá / studená baterie červená
kontrolka bliká střídavě dlouze pak krátce.
Krytka baterie (obr. 5)
PROVOZ
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívané baterie. Pokud by nebyla tato
krytka nasazena, mohlo by dojít ke zkratování
kontaktů baterie kovovými předměty a tím
k poškození baterie nebo ke vzniku požáru.
1. Před vložením baterie do nabíječky nebo
do nářadí odstraňte z baterie ochrannou
krytku (obr. 5A).
2. Po vyjmutí baterie z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte ihned na kontakty baterie
ochrannou krytku (obr. 5B).
POZNÁMKA: Použijete-li pro napájení svítilny
napájecí kabel a elektrickou síť, na nabíječce
musí svítit zelená dioda (l). Nesvítí-li tata zelená
dioda, svítilnu / nabíječku NEPOUŽÍVEJTE.
1. Postavte složenou nabíječku DC021 /
DC022 na stabilní a rovnou plochu tak, aby
bylo vidět lůžko nabíječky.
2. Jednou rukou držte pevně rukojeť (b)
a druhou ruku použijte pro zvednutí krytu
svítilny / nabíječky (j). Kryt svítilny může
být umístěn v několika polohách na horní
části podpěry ve tvaru H (m). Podpěra ve
tvaru H může být otočena kolem základny
nabíječky ve 4 pozicích.
3. Nastavte svítilnu do požadované polohy.
Nastavte spínač zapnuto / vypnuto (a) do
polohy zapnuto (ON).
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
před přenášením odpojené baterie se
ujistěte, zda má nasazenu ochrannou
krytku.
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků baterie podle
jejich maximální kapacity.Oživení baterie by
mělo být provedeno přes noc, po každých 10
cyklech vybití a nabití baterie nebo v případě,
kdy výdrž baterie začne klesat.
Jakmile přestanete svítilnu / nabíječku používat,
nastavte spínač zapnuto / vypnuto do polohy
vypnuto (OFF), sklopte dolů kryt svítilny, aby
byla zajištěna plochá poloha nabíječky pro její
uložení (obr. 1).
Oživení baterie provedete tak, že ji obvyklým
způsobem vložíte do nabíječky. Červená
kontrolka začne blikat a nabíjecí cyklus je
spuštěn.
Jakmile bude nabíjecí cyklus v trvání 1 hodiny
(v závislosti na použitém typu nabíječky)
ukončen, kontrolka zůstane svítit a nebude
již blikat. Nyní je baterie zcela nabita a může
být použita.
11
ji za bílý plastový kryt pod držákem
žárovky. Stále držte spodní roh krytu svítilny
a opatrně vyjměte žárovku z krytu svítilny,
jak je zobrazeno na obr. 6. Ujistěte se, zda
se v prostoru pro uložení žárovky i v jeho
blízkosti nenachází žádné nečistoty nebo
prach.
6. Připravte si novou žárovku a nastavte si ji
do polohy, v jaké byla i původní žárovka.
Uchopte jednou rukou spodní roh krytu
svítilny. Druhou rukou opatrně zatlačte
žárovku na své místo do krytu svítilny
a řádně ji na tomto místě zajistěte.
7. Jakmile bude nová žárovka na svém místě,
opatrně stiskněte střed plastového držáku
žárovky, abyste se ujistili, zda je žárovka
správně připojena. Zatlačením připevněte
držák žárovky na původní místo.
8. Nasaďte krycí sklo žárovky. Nasaďte
gumové těsnění na jeden roh krytu svítilny
a nasuňte gumové těsnění na své místo tak,
aby bylo nataženo přes všechny čtyři rohy
krytu svítilny. Ujistěte se, zda je gumové
těsnění správně usazeno kolem celého
obvodu krytu svítilny.
Výměna zářivkové žárovky (obr. 6,
7)
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.Před výměnou
zářivkové žárovky vždy vyjměte
baterii a odpojte od sítě napájecí
kabel nářadí. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
úrazu způsobeného elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ: Podíváte-li se přímo
do zářivky, může dojít ke zhoršení
vidění.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí pořezání.
Provádíte-li výměnu poškozené
žárovky, chraňte si před uchopením
žárovky vhodným způsobem ruce.
Neodstraňujte z prostoru svítilny /
nabíječky holýma rukama žádné
kousky skla nebo žárovky, protože
by mohlo dojít ke zranění.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se
žárovky ihned po ukončení práce.
Před vyjmutím žárovky počkejte,
dokud tato žárovka nevychladne.
Kontakt s horkou žárovkou může
způsobit zranění.
ÚDRŽBA
Vaše zařízení DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce zařízení závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Chcete-li provést výměnu žárovky, kryt svítilny
musí být ve vzpřímené poloze, jako na obr. 2.
POZNÁMKA:Při výměně používejte
doporučenou žárovku D E WALT DC0213
38 W.
1. Jednou rukou uchopte spodní roh krytu
svítilny (j) a krycího skla žárovky (i)
a druhou rukou přetáhněte na jednom
z horních rohů gumové těsnění (n) z krytu
svítilny.
2. Stále pevně držte kryt svítilny a odstraňujte
gumové těsnění ze všech částí krytu svítilny
(obr. 5).
3. Sejměte gumové těsnění a krycí sklo
žárovky a položte je stranou.
4. Jednou rukou uchopte spodní roh krytu
svítilny a druhou rukou sejměte držák
žárovky (o). Palcem a ukazováčkem opatrně
stiskněte boční části držáku žárovky, aby
došlo k jeho uvolnění z příchytek. Postavte
držák žárovky stranou.
5. Uchopte jednou rukou spodní roh krytu
svítilny. Druhou rukou pevně uchopte
uprostřed zářivkovou žárovku (h) a držte
VA R O V Á N Í : P ř e d n a s a z e n í m
nebo sejmutím příslušenství, před
prováděním seřízení, před výměnou
pracovního příslušenství a nástavců
nebo před prováděním oprav, zařízení
vypněte a odpojte jej od napájecího
napětí, abyste snížili riziko způsobení
zranění. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto (OFF).
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
Poznámky pro údržbu
Tento výrobek nemá žádné díly, které by si
mohl uživatel opravit sám. Mimo zářivkovou
žárovku není uvnitř svítilny / nabíječky žádné
zařízení, jehož údržbu by mohl provádět
uživatel. Nechejte provádět servisní úkony
v autorizovaném servisu, aby bylo zabráněno
poškození vnitřních komponentů, které jsou
citlivé na působení statické elektřiny.
12
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Čištění
VAROVÁNÍ: Při čištění plastových
dílů používejte pouze navlhčený
hadřík. Mnoho domácích čistících
prostředků obsahuje chemikálie,
které mohou poškodit plastové
části.Nepoužívejte také benzín,
terpentýn, ředidla na lak a nátěry,
chemická činidla nebo podobné
výrobky, které by mohly plastové díly
vážně poškodit. Zabraňte proniknutí
jakékoliv kapaliny do vnitřních částí
zařízení. Neponořujte žádné části
zařízení do kapaliny.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím vaše nářadí
jakémukoliv autorizovanému servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ SVÍTILNY /
NABÍJEČKY
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
servisu DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
VAROVÁNÍ: Před čištěním svítilnu /
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou
být z povrchu svítilny / nabíječky
odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu nebo jiné čisticí
prostředky.
Nabíjecí baterie
Doplňkové příslušenství
Pokud přestane baterie s dlouhou životností
dodávat dostatečný výkon, musí být nabita. Po
ukončení její provozní životnosti proveďte její
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte zařízení v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
ze zařízení.
• Baterie Li-Ion, NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
baterie budou vhodně zlikvidovány nebo
recyklovány.
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno. Proto by mohlo
být použití takového příslušenství
s tímto nářadím velmi nebezpečné.
Používejte s tímto zařízením pouze
doporučené příslušenství DEWALT,
abyste omezili riziko způsobení
zranění.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého autorizovaného prodejce.
NÁSLEDUJÍCÍ BATERIE JSOU KOMPATIBILNÍ
PRO POUŽITÍ S TOUTO NABÍJEČKOU:
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Nebudete-li váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne-li doba jeho provozní
životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
13
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6 V
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0 V
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0 V
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6 V
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0 V
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4 V
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0 V
NiCd
2,0 Ah
DE9084
7,2 V
NiMH
2,0 Ah
DE9075
12,0 V
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4 V
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12,0 V
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0 V
NiMH
2,6 Ah
14
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00060932 - 12-02-2008
15
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
SPOTLIGHT 1
©
DC022 - - - - - A
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising