CD701 | Black&Decker CD701 HEATGUN Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
559322-20PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CD701
2
3
POLSKI
Gniazdo sieciowe musi zawierać zestyk
ochronny i być uziemione.
SERDECZNE GRATULACJE!
Zdecydowałeś się na zakup opalarki firmy
Black&Decker. Jest to wysokiej jakości produkt za
umiarkowaną cenę. Mamy nadzieję, że urządzenie to
z powodzeniem służyć Ci będzie przez wiele lat.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tylko trójżyłowego przedłużacza z przewodem
ochronnym, który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez opalarkę (patrz: Dane
techniczne). Przedłużacz musi się nadawać do użytku
na wolnym powietrzu i być odpowiednio oznakowany.
Jego minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Opalarka CD701 firmy Black&Decker jest przeznaczona
do następujących zadań:
•
usuwanie farb i lakierów
•
usuwanie naklejek
•
woskowanie i usuwanie wosku ze ślizgów nart
•
suszenie drewna
•
suszenie farb i lakierów
•
rozmrażanie zamarzniętych rur.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 opalarka
1 instrukcja obsługi
•
Opalarka ta nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych.
OPIS OPALARKI (rys. A)
1.
2.
3.
4.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Symbole ostrzegawcze
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole
ostrzegawcze:
Opalarkę trzymaj tylko jedną ręką.
Nie przykładaj drugiej ręki do szczelin
wentylacyjnych (rys. B).
Załączanie i wyłączanie (rys. C)
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
•
•
Przed uruchomieniem opalarki przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Zapoznanie się z opalarką
•
•
•
Wyłącznik
Dysza
Szczelina wentylacyjna
Wieszak
ZASTOSOWANIE
Wskutek nieprzestrzegania tej wskazówki
narażasz się na doznanie obrażeń ciała,
utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
•
Starannie wypakuj wszystkie elementy.
W celu załączenia opalarki i uzyskania niskiej
temperatury ustaw wyłącznik (1) w pozycji ‘I’.
W celu załączenia opalarki i uzyskania wysokiej
temperatury, ustaw wyłącznik (1) w pozycji ‘II’.
W celu wyłączenia opalarki ustaw wyłącznik w
pozycji ‘O’.
Po włączeniu opalarki dysza jeszcze przez
długi czas pozostaje gorąca. Po wyłączeniu
powieś opalarkę korzystając z wieszaka, tak
jak to pokazano na rys. E, lub połóż ją na
stole zgodnie z rys. D.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeń
elektrycznych dokładnie przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w tej
instrukcji, a także przepisów bhp, by nie
narazić się na pożar, porażenie prądem
elektrycznym, czy też uszkodzenie ciała
i doznanie szkód rzeczowych.
Przed użyciem opalarki dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przed uruchomieniem opalarki zapoznaj
się też, jak się ją wyłącza w razie
niebezpieczeństwa.
Przechowuj niniejszą instrukcję
obsługi.
Usuwanie farby
•
•
•
Nastaw opalarkę na wysoką temperaturę.
Strumień gorącego powietrza skieruj na usuwaną
farbę.
Gdy tylko farba zmięknie, zeskrob ją
skrobakiem.
Strumienia gorącego powietrza nie kieruj
w pobliże szkła, gdyż wysoka temperatura
może doprowadzić do jego pęknięcia.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Użytek stacjonarny (rys. D)
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej opalarki.
Opalarka ta może być używana także stacjonarnie.
•
Ułóż opalarkę na stabilnej powierzchni, tak jak
pokazano na rysunku.
•
Nie kieruj dyszy na siebie.
4
•
Zabezpiecz kabel, by przypadkowo nie ściągnąć
opalarki ze stołu.
Gdyby w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu Twoje
elektronarzędzie firmy Black&Decker uległo
uszkodzeniu z powodu wady materiałowej lub
fabrycznej, gwarantujemy bezpłatną naprawę lub
wymianę sprzętu na nowy tak, by zaangażowanie
klienta było przy tym możliwie jak najmniejsze. Muszą
być przy tym spełnione następujące warunki:
•
Elektronarzędzie nie było używane do celów
przemysłowych ani wynajmowane;
•
elektronarzędzie było używane wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem i z należytą ostrożnością;
•
elektronarzędzie nie zostało uszkodzone wskutek
działania sił zewnętrznych;
•
nikt oprócz autoryzowanego warsztatu
serwisowego lub serwisu firmy Black&Decker
nie próbował naprawiać elektronarzędzia.
Uważaj, by nic nie wpadło do dyszy. Nie
dotykaj jej.
KONSERWACJA
Opalarka firmy Black&Decker odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
niezbędne jej regularne czyszczenie.
Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz
opalarkę i wyciągnij wtyczkę z gniazda
sieciowego.
•
•
By skorzystać z gwarancji, musisz przedstawić
dowód zakupu sprzedawcy lub jednemu z naszych
autoryzowanych warsztatów serwisowych.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black&Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
ścierki regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
w opalarce.
Wilgotną ścierką regularnie czyść obudowę
silnika. Nie używaj do tego celu żadnych
środków ściernych ani czyszczących na bazie
rozpuszczalników.
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Firma Black&Decker chętnie przyjmuje
wszystkie stare urządzenia i likwiduje je
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać,
oddaj opalarkę do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w
naszym imieniu.
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black&Decker, które mogą
udzielić informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Temperatura powietrza
(na wylocie dyszy)
Ciężar
VAC
CD701
230
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub
do specjalnych punktów zbiorczych.
W 1800
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
o
C 300 / 500
kG 0,65
GWARANCJA
Firma Black&Decker polega na jakości produkowanych
przez siebie elektronarzędzi i udziela klientom
nadzwyczajnej gwarancji. Gwarancja ta jest oferowana
jako dodatkowe świadczenie, które w żadnym
wypadku nie ogranicza ustawowego prawa do
gwarancji. Obowiązuje ona we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy
Wolnego Handlu EFTA.
Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
5
INNE ELEKTRONARZĘDZIA DO
UŻYTKU DOMOWEGO
Firma Black&Decker oferuje szeroki asortyment
narzędzi do użytku domowego, które znacznie
ułatwiają majsterkowanie. W celu uzyskania bliższych
informacji na temat wyszczególnionych niżej urządzeń,
zwróć się do serwisu Black&Decker (adres znajdziesz
na tylnej okładce niniejszej instrukcji obsługi) lub do
swojego dilera.
•
•
•
Wiertarki
Młotowiertarki
Wkrętarki akumulatorowe
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Ręczne akumulatorowe pilarki tarczowe
Szlifierki
Wyrzynarki
Ręczne pilarki tarczowe
Pilarki tarczowe ze skrętną tarczą
Pilarki uniwersalne
Szlifierki kątowe
Heblarki
Frezarki górnowrzecionowe
Wielofunkcyjne narzędzia akumulatorowe
Opalarki
Gwoździarki
Stoły warsztatowe
•
•
•
Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów do tych
urządzeń.
•
Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich
krajach.
Uwagi ogólne
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia! Nie wystawiaj
elektronarzędzia na działanie deszczu. Nie używaj
go w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o
dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, jak na
przykład w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Nie
dopuszczaj dzieci, osób postronnych i zwierząt
do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały
elektronarzędzia ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną! Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez obracające się części
elektronarzędzia. Przy pracy na wolnym powietrzu
godne polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista: Zawsze zakładaj okulary
ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas
pracy powstaje pył. Przy wysokim poziomie
ciśnienia akustycznego lub nieprzyjemnym
hałasie zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym: Unikaj dotykania uziemionych
•
•
•
6
elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez użycie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną postawę! Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę! Koncentruj się na
swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj
elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot! Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy
przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz
obsługiwać elektronarzędzie obiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu! Jeżeli
producent przewidział urządzenia do odsysania
pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i
prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi roboczych! Przed
załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały z niego wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem elektronarzędzia
sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu
przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zgodne z
przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi
roboczych ani akcesoriów. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz tylko
stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj
elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń! Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o
ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę urządzenia, wszystkie części muszą być
właściwie zamontowane. Uszkodzone elementy,
urządzenia zabezpieczające i wyłączniki powinny
być prawidłowo naprawione lub wymienione przez
jeden z naszych warsztatów serwisowych. Nie
używaj elektronarzędzia, gdy jakaś jego część jest
niesprawna. Nie próbuj samemu go naprawiać.
Wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazda! W
razie nieużywania elektronarzędzia, przed
rozpoczęciem konserwacji i przy wymianie
narzędzia roboczego lub jakiegoś innego
elementu, wyjmuj wtyczkę kabla sieciowego z
gniazda.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia! Nie przenoś
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku.
•
•
•
•
chwili wyłączenia.
Podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu
nie opieraj dyszy o żaden przedmiot.
•
Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów do dyszy,
gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym. Podczas pracy opalarki nigdy
nie zaglądaj do dyszy, gdyż panują tam bardzo
wysokie temperatury.
•
Uważaj, by do dyszy lub skrobaka nie przykleiła
się usuwana farba, która po pewnym czasie może
się zapalić.
Usuwanie farby
•
Nie używaj opalarki do usuwania farby ołowiowej.
Warstwy usuwanej farby i jej pary mogą zawierać
trujący ołów. Budynki wybudowane przez 1960
r. mogły być malowane farbami ołowiowymi, a
dopiero później pokrywane innymi powłokami
malarskimi. Poprzez ręce i usta ołów może
się przedostać do wnętrza organizmu. Nawet
niewielkie jego ilości powodują nieodwracalne
uszkodzenia mózgu i nerwów. Szczególnie
zagrożone są małe i nienarodzone dzieci.
•
Przy usuwaniu farby sprawdź, czy obszar pracy
jest odpowiednio odgrodzony. Zaleca się zakładać
maskę przeciwpyłową.
•
Nie spalaj farby. Korzystaj z dostarczonego
skrobaka i utrzymuj dyszę w odległości
przynajmniej 25 mm od pomalowanej powierzchni.
Jeżeli pracujesz w pionie, kieruj opalarkę do
dołu, by nie mogła do niej wpaść farba, która
w konsekwencji zostaje spalona.
•
Usuń wszystkie pozostałości farby i na
zakończenie dokładnie oczyść miejsce pracy.
Przed przyłączeniem do napięcia sieciowego
sprawdź, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem! Nie przenoś
elektronarzędzia za kabel ani nie używaj go do
wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nie używane narzędzia przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia! Ostrz i
utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze, gdyż
jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste, nie zabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywane elektronarzędzie
jest zgodne z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą
być wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik
naraża się na niebezpieczeństwo wypadku.
•
Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa opalarek
Uwagi ogólne
•
Nigdy nie przykładaj rąk do szczelin wentylacyjnych
i pod żadnym pozorem ich nie zasłaniaj.
•
Dysza opalarki podczas pracy silnie się nagrzewa.
Zanim jej dotkniesz, odczekaj, aż się ochłodzi.
•
Przed odłożeniem opalarki najpierw zawsze ją
wyłączaj i odczekuj, aż się ochłodzi.
•
Nigdy nie pozostawiaj opalarki bez nadzoru, gdy
jest załączona.
•
Nieostrożne obchodzenie się z opalarką grozi
pożarem.
•
Zachowuj szczególną ostrożność przy korzystaniu
z opalarki w miejscach, gdzie znajdują się palne
materiały. Gorącego powietrza nie kieruj zbyt długo
w to samo miejsce. Wysoka temperatura może
spowodować rozgrzanie palnych materiałów,
nawet gdy nie są one widoczne.
•
Nie używaj opalarki w wybuchowej atmosferze.
•
Po zakończeniu pracy umieszczaj opalarkę w
odpowiednim uchwycie i chowaj ją dopiero po
ochłodzeniu.
•
Podczas pracy nigdy nie pozostawiaj opalarki bez
nadzoru.
•
Zapewnij odpowiednią wentylację, gdyż podczas
pracy mogą się wydzielać trujące gazy.
•
Nigdy nie używaj opalarki jako suszarki do
włosów.
•
Nie zasłaniaj wlotu powietrza ani wylotu dyszy,
gdyż może to doprowadzić do nadmiernego
spiętrzenia ciepła i uszkodzenia opalarki.
•
Strumienia gorącego powietrza nigdy nie kieruj
na osoby.
•
Nigdy nie dotykaj metalowej dyszy, która podczas
pracy bardzo silnie się nagrzewa i pozostaje
gorąca jeszcze nawet po upływie 30 minut od
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
ZNORMAMI UE
CD701
Firma Black&Decker deklaruje niniejszym, że opisywana
opalarka została wykonana zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,
73/23/EWG, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z normą
EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
68
Moc akustyczna
dB(A)81Przy
poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia według
normy EN 50144: < 2,5 m/s2
Kevin Hewit
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, Country Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
28. 6. 2006
7
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054905 - 06-12-2007
8
HEATGUN 1
©
CD701 - - - - - A
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising