GR3400 | Black&Decker GR3400 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

Powerful Solutions
555555-59 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
TM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GR3400
GR3420
GR3410
GR3800
GR3810
GR3820
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
♦
Zakupiona kosiarka firmy Black & Decker jest
przeznaczona do koszenia trawy. Urządzenie
to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
♦
Uwaga! Przy posługiwaniu się urządzeniami sieciowymi przestrzegaj podstawowych
przepisów bhp i wskazówek zawartych w tej
instrukcji, by zminimalizować ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia
ciała.
♦ Przed uruchomieniem kosiarki po raz
pierwszy dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję.
♦ Przed użyciem kosiarki zapoznaj się też,
jak się ją wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
♦ Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna.
przedmiotów (jak na przykład metalowe
poręcze, słupy latarni itp.).
Przed użyciem kosiarki sprawdź, czy nóż,
nakrętka mocująca i mechanizm tnący nie
są zużyte ani uszkodzone. Upewnij się
również, czy nakrętka mocująca nóż jest
dobrze dokręcona.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
na terenie koszenia nie ma gałęzi, kamieni,
drutów ani innych obcych przedmiotów.
Obsługa
♦ Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi lub
osłonami bądź gdy nie są one prawidłowo
zamocowane na swoim miejscu. To samo
dotyczy blachy kierującej i/lub kosza.
♦ Kosiarkę eksploatuj tylko w dzień lub przy
dobrym sztucznym oświetleniu.
♦ Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu ani nie używaj jej w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. W miarę możliwości nie
koś mokrej trawy.
♦ Zawsze utrzymuj stabilną postawę,
zwłaszcza na zboczach. Pamiętaj, że
świeżo skoszona trawa jest wilgotna i śliska. Nie używaj kosiarki na zbyt stromych
stokach.
♦ Na spadkach zawsze przemieszczaj kosiarkę w poprzek, a nigdy z góry na dół
lub z dołu do góry. Szczególną ostrożność
zachowuj przy zmianie kierunku.
♦ Podczas pracy poruszaj się powoli. Nie
ciągnij kosiarki na siebie i nie cofaj się do
tyłu.
♦ Załącz kosiarkę zgodnie z instrukcją i trzymaj nogi z dala od noża.
♦ Nie przechylaj kosiarki przy załączaniu,
chyba że jest to bezwzględnie konieczne
dla jej uruchomienia. W takim przypadku unieś przód kosiarki, ale tylko na tyle,
na ile jest to niezbędne. Przy opuszczaniu kosiarki na ziemię obie ręce utrzymuj
w pozycji roboczej.
♦ Przed uniesieniem lub przemieszczeniem
kosiarki w inne miejsce, zwłaszcza po
terenie nieprzeznaczonym do koszenia,
najpierw ją wyłącz i odczekaj aż do zatrzymania noża.
♦ Kosiarkę podnoś lub transportuj dopiero
wtedy, gdy nóż całkowicie się zatrzyma.
♦ Ręce i nogi utrzymuj w wystarczającej odległości od noża. Nigdy nie zbliżaj ich do
obracających się części.
Zapoznanie się z kosiarką
♦ Dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Zapoznaj się z elementami obsługi kosiarki i jak
należy ją prawidłowo eksploatować.
♦ Nie pozwalaj używać kosiarki dzieciom
ani innym osobom, które nie potrafią się
nią posługiwać. Przestrzegaj lokalnych
wytycznych, które określają dopuszczalny
wiek osób uprawnionych do pracy z elektronarzędziami.
♦ Nigdy nie używaj kosiarki, gdy w pobliżu
znajdują się jakieś osoby, a zwłaszcza
dzieci i zwierzęta.
♦ Pamiętaj, że za wypadki i szkody jest odpowiedzialny użytkownik danego urządzenia.
Przygotowanie
♦ Do koszenia wkładaj na nogi solidne obuwie na szorstkiej podeszwie. Nie rób tego
w otwartych sandałach ani tym bardziej
boso. Dla ochrony kończyn dolnych ubieraj długie spodnie.
♦ Na czas koszenia zakładaj okulary ochronne i ewentualnie maskę przeciwpyłową,
gdy pracujesz w zapylonym otoczeniu.
W razie nadmiernego hałasu zakładaj
specjalne nauszniki ochronne.
♦ Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zachowuj odpowiedni odstęp od otworów
wylotowych.
Przed pozostawieniem kosiarki bez nadzoru, przed wymianą jakichkolwiek elementów, przed rozpoczęciem czyszczenia bądź przed uwolnieniem zablokowanego noża najpierw wyłącz urządzenie,
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i upewnij się, czy wszystkie
obracające się elementy na pewno się zatrzymały.
Gdyby kosiarka zaczęła silnie wibrować
lub uderzyła w jakiś obcy przedmiot, wyłącz ją i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy nie nastąpiło
uszkodzenie kosiarki.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go z dala od noża.
Po wyłączeniu kosiarki silnik pracuje jeszcze przez kilka sekund. Nigdy na siłę nie
zatrzymuj noża.
♦
♦
Gdy nie korzystasz z kosiarki, przechowuj ją w suchym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
Upewnij się, czy nóż zamienny jest przeznaczony konkretnie do tego typu kosiarki.
Stosuj tylko części zamienne i akcesoria
dopuszczone przez firmę Black & Decker.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
kosiarek
♦ Urządzenie to nie może być obsługiwane przez osoby ( w tym także dzieci)
o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, a także nieposiadające doświadczenia ani wiedzy
w tym zakresie, chyba że pod nadzorem
lub kierunkiem doświadczonego użytkownika.
♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się kosiarką.
♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by nie
narażać się na porażenie prądem elektrycznym.
Konserwacja i przechowywanie
♦ Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie
jest uszkodzona, czy wszystkie ruchome
elementy są prawidłowo zamontowane,
czy jakieś części nie są pęknięte, czy
urządzenia zabezpieczające i wyłączniki
są całkowicie sprawne i czy jakieś inne
usterki nie zakłócają prawidłowej pracy
urządzenia. Sprawdź, czy kosiarka prawidłowo pracuje. Nie używaj kosiarki, gdy jakaś jej część jest niesprawna, urządzenia
zabezpieczające lub osłony są uszkodzone bądź niezamontowane albo też wyłącznik nie działa prawidłowo. Naprawy lub
wymiany wadliwych części zlecaj wyłącznie jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
♦ Często sprawdzaj kabel sieciowy, czy
jest całkowicie sprawny. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by nie narażać
się na porażenie prądem elektrycznym.
Regularnie kontroluj przedłużacz. W razie
uszkodzenia niezwłocznie wymień go na
nowy.
♦ Wszystkie nakrętki i śruby muszą być dobrze dokręcone, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy.
♦ Sprawdzaj kosz pod względem zużycia
i uszkodzeń. W razie potrzeby wymień go
na nowy. Nigdy nie używaj kosiarki bez założonego kosza.
Bezpieczeństwo innych osób
♦ Zabrania się używania kosiarki przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Symbole ostrzegawcze
Na kosiarce umieszczono następujące symbole:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie
deszczu ani nadmiernej wilgoci.
W razie uszkodzenia kabla lub
przed rozpoczęciem wykonywania
prac konserwacyjnych wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
6
7. Nastawnik wysokości koszenia
8. Osłona silnika
9. Uchwyty do przenoszenia kosiarki
Nie dopuszczaj osób postronnych
do miejsca pracy.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu
sprawdź, czy kosiarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Miej świadomość, że nóż jest ostry.
Montaż dolnej części rączki kosiarki (rys. B)
♦ Przed rozpoczęciem montażu wykręć
wkręty (14) z dolnej części rączki (5).
♦ Końce dolnej części rączki (5) włóż w odpowiednie otwory w kosiarce.
♦ Wciśnij rączkę jak najbardziej do dołu.
♦ Zamocuj rączkę wkrętami (14).
Utrzymuj kabel z dala od noża.
Po wyłączeniu kosiarki nóż obraca
się jeszcze przez kilka sekund.
Bezpieczeństwo elektryczne
♦
♦
Kosiarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by nie
narażać się na porażenie prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo
elektryczne
można
zwiększyć przez zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego
(30 mA).
Montaż górnej części rączki kosiarki (rys. A)
♦ Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy uchwyt na kabel sieciowy (22) jest
osadzony na górnej części rączki.
♦ Zgodnie z rysunkiem połącz ze sobą dolną
(5) i górną część (4) rączki przy użyciu pokręteł (12), podkładek (11) i wkrętów (10).
Mocowanie kabla silnikowego (rys. D)
Kabel silnikowy zawsze musi być zamocowany odpowiednimi uchwytami.
♦ Załóż uchwyt (13) na odcinek kabla między skrzynką przyłączową a silnikiem.
Przytwierdź uchwyt do dolnej części rączki
kosiarki (5).
♦ Drugi uchwyt (13) załóż na odcinek kabla
między skrzynką przyłączową a silnikiem,
ale przytwierdź go do górnej części rączki
kosiarki (4).
Uwaga! Przed włożeniem wtyczki do gniazda
osadź kabel sieciowy w uchwycie (22).
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Musi on nadawać się do pracy na
wolnym powietrzu i być odpowiednio oznakowany. Kabel HO5VV-F o przekroju 1,5 mm2
i długości 30 m nie powoduje zauważalnego
spadku mocy. Przed zastosowaniem sprawdź
przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub zużyty i nie wykazuje objawów starzenia. Wadliwy
przedłużacz wymień na nowy. Gdy korzystasz
z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego
kabel.
Mocowanie uchwytów przewodów (rys. C)
(wyłącznie GR3400, GR3800)
Uchwyty przewodów (20 i 21) umożliwiają wygodne i bezpieczne przechowywanie przewodu (19) gdy nie jest on używany.
♦ Przykręć dwa proste uchwyty przewodów
(20) za pomocą dołączonych śrub do dolnego uchwytu (5) zgodnie z rysunkiem
(rys. C). Przykręć uchwyt kątowy 90 stopni
(21) za pomocą dołączonych śrub.
Opis kosiarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrzynka przyłączowa
Dźwignia wyłącznika
Przycisk zwalniający
Górna część rączki kosiarki
Dolna część rączki kosiarki
Kosz
Zakładanie kosza (rys. E)
♦ Unieś klapę (15) i załóż kosz (6) na zaczepy.
7
osiągnąć optymalne wyniki pracy i zminimalizować niebezpieczeństwo najechania kosiarką na przedłużacz.
♦ Ułóż kabel na trawie w pobliżu miejsca,
w którym chcesz rozpocząć koszenie (pozycja 1 na rysunku G).
♦ Załącz kosiarkę w opisany wyżej sposób.
♦ Dalej postępuj tak, jak pokazano na rysunku G.
♦ Koś od pozycji 1 do pozycji 2.
♦ Obróć kosiarkę w prawo i kontynuuj koszenie w kierunku pozycji 3.
♦ Następnie obróć kosiarkę w lewo i prowadź ją w kierunku pozycji 4.
♦ Powtarzaj ten cykl aż do skoszenia całego
trawnika.
Uwaga! Nie kieruj urządzenia w kierunku
przewodu, jak na rysunku H.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z kosiarki mogą zaistnieć
dodatkowe
zagrożenia
nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub
zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich
urządzeń zabezpieczających nadal grożą pewne niebezpieczeństwa. Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach
rób regularne przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania
pyłu (np. powstającego podczas obróbki
drewna, a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Opróżnianie kosza
♦ Gdy przy koszeniu zauważysz, że pod kosiarką pozostaje ścięta trawa, to znaczy
że kosz jest pełny i trzeba go opróżnić.
Uwaga! Nigdy nie używaj kosiarki bez założonego kosza.
Obsługa
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania kosiarki.
Przenoszenie kosiarki (rys. I)
Uwaga! Najpierw odłącz kosiarkę od sieci
i odczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma.
♦ Kosiarkę można wygodnie przenosić za
uchwyty (9).
Nastawianie wysokości koszenia (rys. F)
Wysokość koszenia nastawia się za pomocą
centralnego mechanizmu nastawczego.
Uwaga! Najpierw odłącz kosiarkę od sieci
i odczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma.
♦ Za pomocą dźwigni nastawczej (7) nastaw
żądaną wysokość koszenia.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki
pracy
♦ Gdy trawa jest dłuższa niż około 10 cm,
koś ją na dwie raty, najpierw przy maksymalnej wysokości koszenia, a następnie
małej lub średniej.
♦ Najlepiej jest kosić suchą trawę.
Załączanie i wyłączanie
Załączanie
♦ Chwyć mocno rączkę obiema rękami
i nieco przechyl ją do dołu, by unieść przód
kosiarki do góry.
♦ Naciśnij przycisk zwalniający (3) i pociągnij do siebie dźwignię wyłącznika (2).
♦ Zwolnij przycisk.
♦ Opuść przód kosiarki na ziemię.
Konserwacja
Kosiarka firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy, jest niezbędne jej
regularne czyszczenie.
♦ Dbaj o to, by kosiarka zawsze była czysta
i sucha.
♦ Systematycznie czystym, suchym pędzlem malarskim czyść szczeliny wentylacyjne.
♦ Regularnie używaj tępego skrobaka do
usuwania trawy i brudu z kosiarki.
Wyłączanie
♦ By wyłączyć kosiarkę, po prostu puść
dźwignię (2).
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokować dźwigni
w pozycji załączenia.
Koszenie (rys. rys. G i H)
Poniżej opisano, jak powinno się kosić, by
8
♦
Do czyszczenia kosiarki najlepiej nadaje
się łagodny roztwór mydlany i wilgotna
szmata. Uważaj, by do wnętrza nie dostała się woda i nigdy nie zanurzaj w niej
żadnych elementów kosiarki. Nie używaj
żadnych środków ściernych ani rozpuszczalników.
wać, znajdź przyczynę na podstawie poniższych wskazówek. Dopiero gdy nie uda się
usunąć usterki, zwróć się do najbliższego
autoryzowanego warsztatu serwisowego firmy
Black & Decker.
Uwaga! Najpierw wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Konserwacja noża
♦ Cyklicznie czyść nóż z trawy i brudu.
♦ Na początku sezonu dokładnie oceń stan
noża.
♦ Gdy nóż jest tępy, naostrz go bądź wymień.
♦ W razie uszkodzenia lub zużycia noża
wymień go na nowy zgodnie z poniższym
opisem.
Silnik brzęczy, ale nóż się nie obraca:
♦ Ostrożnie usuń ewentualną blokadę noża.
Nie słychać silnika i nóż się nie obraca:
♦ Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo przyłączony.
♦ Sprawdź bezpieczniki sieciowe.
Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Jeśli występuje konieczność montażu nowej
wtyczki:
♦ Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.
♦ Przyłączyć brązowy przewód do zacisku
fazy w nowej wtyczce.
♦ Przyłącz niebieski przewód do zacisku zerowego.
Uwaga! Nie wykonuje się przyłączenia do
końcówki uziemienia.
Wykonaj instrukcje instalacji dołączone do
wtyczek wysokiej jakości. Zalecany bezpiecznik: 13 A.
Wymiana noża (rys. J)
♦ Noże zamienne można nabyć w sklepie ze
sprzętem firmy Black & Decker.
- Do kosiarek GR3400, GR3410, GR3420
pasuje nóż o numerze katalogowym
A6244.
- Do kosiarek GR3800, GR3810, GR3820
pasuje nóż o numerze katalogowym
A6243.
Uwaga! Przestrzegaj następujących środków
ostrożności:
♦ Najpierw odłącz kosiarkę od sieci i odczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma.
♦ Uważaj, by się nie skaleczyć. Nóż chwytaj
w rękawicach roboczych lub przez szmatę.
♦ Nóż zamienny musi być zgodny ze specyfikacją.
♦ Nie zapomnij o założeniu tarczy (16).
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Black & Decker nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
By wymienić nóż:
♦ Przewróć kosiarkę na bok.
♦ Jedną ręką przytrzymaj nóż (17).
♦ Drugą ręką za pomocą dostarczonego
klucza maszynowego płaskiego poluzuj
i odkręć nakrętkę mocującą (18).
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wskazówka: Przy zakładaniu noża pamiętaj,
że nadruk musi być zwrócony na zewnątrz.
♦ Wymień nóż (17).
♦ Załóż podkładkę (jeżeli występuje) i nakręć nakrętkę mocującą (18).
♦ Mocno dociągnij nakrętkę.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
Usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo praco-
9
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Dane techniczne
GR3400
TYPE 2
GR3420
TYPE 2
230
VAC
Napięcie
Pobór
W 1200
mocy
Prędkość
obrotowa
biegu
obr/min 2900
jałowego
Wysokości
mm 23, 33, 43, 53, 63
koszenia
Długość
mm 340
noża
Masa
kg 13,7
(bez kabla)
GR3410
TYPE 1
GR3820
TYPE 1
230
GR3800
TYPE 2
GR3810
TYPE 2
230
1050
1600
1200
2900
2900
2900
23, 33, 43, 53, 63
28, 38, 48, 58, 68
28, 38, 48, 58, 68
340
380
380
12,4
17
16,7
230
Ważona wartość skuteczna przyspieszeń drgań na rączce kosiarki < 2,5 m/s2
10
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
GR3400, GR3420, GR3410 GR3800,
GR3810, GR3820
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat. GR3400, GR3410,
GR3420,GR3800, GR3810, GR3820 opisane w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EG (do 28 grudnia 2009)
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009)
EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/EG, kosiarka do trawników, L ≤ 50
cm, załącznik VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler, Luksemburg
Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
0499
Poziom hałasu zmierzony wg normy 2000/14/
EG (artykuł 12, załącznik III, L < 50cm).
Zmierzony
poziom
mocy
akustycznej:
91,75 dB(A)
Niepewność pomiaru 3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
93 dB(A)
Niepewność pomiaru 3 dB(A)
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EG. By uzyskać więcej informacji,
zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
zgodność danych technicznych i składa to
oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
28.10.2010
11
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00142197- 06-12-2010
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
SK
09/10
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
Číslo zakázky
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising