GR3400 | Black&Decker GR3400 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

Powerful Solutions
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-27 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
TM
GR3400
GR3420
GR3410
GR3800
GR3810
GR3820
2
3
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše sekačka na trávu Black & Decker je určena k sekání trávníku. Toto nářadí je určeno
pouze pro použití v domácnosti.
♦
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
♦ Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý návod.
♦ Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda
víte, jak se výrobek v případě nebezpečí
vypíná.
♦ Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
a žací sestavu, zda nejsou opotřebeny
nebo poškozeny. Ujistěte se, zda je upevňovací matice nože pevně dotažena.
Před započetím práce zkontrolujte, zda je
prostor, ve kterém budete sekat, zbaven
větviček, kamenů, drátů a jiných překážek.
Provoz
♦ Nikdy nepoužívejte tento výrobek s poškozenými nebo vadnými kryty, nebo bez bezpečnostních zařízení, například bez řádně
nasazeného sběrného vaku.
♦ Zařízení používejte pouze za denního
světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
♦ Nevystavujte výrobek dešti. Sekačku nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud
možno, nesekejte vlhkou trávu.
♦ Vždy udržujte pevný postoj, zejména při
práci na svahu. Uvědomte si, že čerstvě
nasekaná tráva je kluzká a vlhká. Nepracujte na příkrých svazích.
♦ Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy
ne směrem nahoru a dolů. Zvláště pak ve
svahu dávejte pozor při změně směru sekání.
♦ Během práce postupujte pomalu, nikdy
nespěchejte. Během práce nepřitahujte
sekačku směrem k sobě ani nekráčejte
pozpátku.
♦ Sekačku spouštějte podle pokynů a dbejte, aby vaše chodidla byla daleko z dosahu nožů.
♦ Při spouštění sekačku nenaklánějte,
mimo stav, kdy je nutné ji naklonit pro
spuštění. V takovém případě však sekačku nenaklánějte více, než je nezbytně
nutné a zdvihejte pouze tu stranu, která
je oproti operátora. Před vrácením sekačky na zem držte obě ruce v pracovní
poloze.
♦ Pokud je nutné sekačku při přesunu přes
jiný, než travnatý povrch, nebo při transportu do místa, nebo z místa sečení naklonit, vypněte ji a počkejte, až se rotující
nože zcela zastaví.
♦ Nezdvihejte ani nepřenášejte sekačku,
dokud se nože zcela nezastaví.
♦ Ruce i vaše chodidla držte daleko z dosahu nožů. Zabraňte, aby se vaše ruce nebo
chodidla dostaly do blízkosti rotujících
částí nebo do prostoru pod nimi.
♦ Vždy se držte mimo oblast výfukových otvorů.
Instruktáž
♦ Pečlivě si přečtěte uvedené pokyny. Seznamte se s obsluhou a správným používáním zařízení.
♦ Nedovolte používat zařízení dětem ani
jiným osobám, které nejsou seznámeny
s těmito pokyny. Místní předpisy mohou
omezovat věk osoby používající toto zařízení.
♦ Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se
v jeho blízkosti nachází lidé, zejména děti,
nebo domácí zvířata.
♦ Mějte na vědomí, že za úrazy a rizika
ohrožující další osoby a jejich majetek je
odpovědná obsluha.
Příprava
♦ Nazujte si robustní boty nebo holínky, aby
byla vaše chodidla chráněna. Se sekačkou
nepracujte, pokud jste obuti v otevřených
sandálech nebo pokud jste bosi. Nohy si
chraňte dlouhými kalhoty.
♦ Při práci s tímto nářadím používejte
ochranné brýle. Pokud se v okolí tvoří
prach, používejte ochrannou obličejovou
nebo protiprachovou masku. Pokud začne
být hluk nepříjemný, použijte ochranná
sluchátka.
♦ Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu
s uzemněnými povrchy (např. kovová zábradlí, sloupy veřejného osvětlení, atd.).
♦ Před použitím sekačky vizuálně zkontrolujte nože, upevňovací matice nožů
5
♦
♦
♦
♦
Před ponecháním bez dozoru a před výměnou, čištěním nebo kontrolou jakýchkoliv součástí nebo odstraněním nánosů
nečistot sekačku vypněte, odpojte od elektrické sítě a počkejte, až se rotující nože
zcela zastaví.
Sekačku vypněte a odpojte od elektrické
sítě pokud začne neobvykle vibrovat nebo
pokud zachytíte cizí předmět. Zkontrolujte, zda nedošlo k jakémukoliv poškození
výrobku.
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti nože. Stále sledujte polohu napájecího kabelu.
Po vypnutí sekačky motor ještě několik sekund běží. Nikdy se nepokoušejte zastavit
nože silou.
♦
♦
Zajistěte, aby byl při výměně nože použit
správný typ.
Používejte pouze doporučené náhradní díly a příslušenství společnosti
Black & Decker.
Další bezpečnostní pokyny týkající se sekaček trávy
♦ Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si se
zařízením nehrály.
♦ Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku Black & Decker.
Údržba a uskladnění
♦ Před použitím zkontrolujte, zda se na výrobku nevyskytují žádné poškozené nebo
vadné části. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí, poškození ochranných
krytů a spínačů a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod. Zajistěte, aby byl
chod nářadí zcela v pořádku a aby nářadí
správně plnilo funkci, ke které je určeno.
Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud jsou
ochranné kryty nebo zábrany poškozeny
nebo pokud nejsou nasazeny. Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena. Nepracuje-li hlavní spínač, výrobek nepoužívejte. Poškozené a zničené
díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
♦ Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda
není poškozen. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném
servisu, aby bylo zabráněno jakémukoli
riziku. Pravidelně provádějte kontrolu prodlužovacího kabelu. Poškozený prodlužovací kabel okamžitě vyměňte.
♦ Zajistěte, aby byly veškeré šrouby, matice a upevňovací prvky řádně dotaženy,
zajistíte tak bezpečný provozní stav zařízení.
♦ Kontrolujte, zda není sběrný vak na trávu
opotřeben či poškozen a podle potřeby jej
vyměňte. Nikdy nepoužívejte sekačku bez
sběrného vaku.
♦ Není-li zařízení používáno, mělo by být
uskladněno na suchém místě. Zabraňte
přístupu dětí k uloženému zařízení.
Bezpečnost ostatních osob
♦ Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si se
zařízením nehrály.
Varovné symboly
Na zařízení lze nalézt následující varovné
symboly:
Před zahájením obsluhy si řádně
prostudujte tento návod.
Zařízení nevystavujte dešti nebo
prostředí s vysokou vlhkostí.
Síťovou zástrčku vytáhněte ze síťové zásuvky pokud je napájecí kabel
poškozen nebo před provedením
údržby.
Udržujte ostatní osoby v bezpečné
vzdálenosti.
6
Montáž spodní rukojeti (obr. B)
♦ Před sestavením odstraňte ze spodní rukojeti (5) šrouby (14).
♦ Konce spodní rukojeti (5) zasuňte do odpovídajících otvorů v sekačce.
♦ Rukojeť zasuňte co nejhlouběji.
Rukojeť pomocí šroubů (14) zajistěte.
Dávejte pozor na ostré nože.
Napájecí kabel držte z dosahu
nožů.
Po vypnutí motoru se budou nože
ještě chvíli otáčet.
Montáž horní rukojeti (obr. A)
♦ Před sestavením se ujistěte, zda je k horní
rukojeti uchyceno závěsné poutko kabelu
(22).
♦ Pomocí šroubů (10), podložek (11) a šroubovacích úchytů (12) upevněte způsobem
znázorněným na obrázku díl spodní rukojeti (5) k rukojeti horní (4).
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte,
zda napětí v síti odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
♦
♦
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno
způsobení úrazu.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí 30 mA.
Zajištění přívodního kabelu motoru (obr. C)
Přívodní kabel motoru musí být upevněn pomocí příchytek.
♦ Jednu příchytku (13) nacvakněte na
kabel vedoucí ze spínací skříňky k motoru. Příchytku upevněte ke spodní
rukojeti (5).
♦ Další příchytku (13) nacvakněte na kabel
vedoucí ze spínací skříňky k motoru. Příchytku upevněte k horní rukojeti (4).
Varování! Před připojením zástrčky do zásuvky elektrické sítě se ujistěte, zda je napájecí
kabel zajištěn pomocí příchytek (22).
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Prodlužovací kabel
musí být vhodný pro venkovní použití a musí
být také tak označen. Může být použit prodlužovací kabel HO5VV-F s délkou až 30 m
a s průřezem vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám při provozu zařízení.
Před použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou jeho délku.
Připevnění sběrného vaku na trávu (obr. D)
♦ Nadzdvihněte víko (15) a přes výstupky
přetáhněte sběrný vak (6).
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu
použití zařízení, než byl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vznikat v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého používání atd.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá jiná nebezpečí. Tato
obsahují:
♦ Poranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo pohyblivými díly výrobku.
♦ Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv dílů, nožů nebo příslušenství.
♦ Poranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Pokud jakékoliv nářadí používáte delší dobu, ujistěte se, zda děláte
pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spínací skříňka
Hlavní spínač
Pojistné tlačítko
Horní rukojeť
Spodní rukojeť
Sběrný vak na trávu
Nastavení výšky střihu
Kryt motoru
Přepravní rukojeti
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen
od zásuvky.
7
♦
Ohrožení zdraví vdechováním prachových
částic při práci s nářadím (například:- práce se dřevem, zvláště pak s dubovým, bukovým a MDF.)
♦
Výše popsaný postup podle potřeby opakujte.
Varování! Nepracujte v blízkosti napájecího
kabelu, jak je znázorněno na obr. G.
Vysypání sběrného vaku na trávu
♦ Pokud vidíte, že z oblasti pod sekačkou
začínají odlétávat kousky posečené trávy,
je třeba vyprázdnit sběrný vak.
Varování! Nikdy nepoužívejte sekačku bez
sběrného vaku.
Použití
Varování! Nechejte zařízení pracovat jeho
vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nastavení výšky střihu (obr. E)
Výška střihu je nastavena pomocí centrálního
stavitelného mechanizmu.
Varování! Před tím, než budete pokračovat
zařízení odpojte od elektrické sítě a počkejte,
až se nože zcela zastaví.
♦ Kolečka nastavte pomocí páčky výšky střihu (7) do požadované polohy.
Přesouvání sekačky (obr. H)
Varování! Před tím, než budete pokračovat
zařízení odpojte od elektrické sítě a počkejte,
až se nože zcela zastaví.
♦ Během použití je možné zařízení přenášet
uchopením za přepravní rukojeti (9).
Rady pro optimální použití
♦ Pokud je tráva vyšší jak přibližně 10 cm,
lepšího výsledku dosáhnete dvojím sečením. Nejprve proveďte sečení na maximální výšku, poté trávník posečte ještě jednou
se střední či nízkou výškou střihu.
♦ Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
sekejte pouze suchou trávu.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
♦ Uchopte rukojeť oběma rukama a mírně
ji sklopte směrem dolů tak, aby se přední
část sekačky nadzdvihla.
♦ Pojistné tlačítko (3) přidržte stisknuté
a hlavní spínač (2) povytáhněte směrem
k sobě.
♦ Pojistné tlačítko uvolněte.
♦ Sekačku vraťte do pracovní polohy.
Údržba
Vaše zařízení Black&Decker bylo zkonstruováno tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
♦ Zařízení udržujte čisté a suché.
♦ Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí.
♦ Pravidelně ze sekačky odstraňujte pomocí
tupé škrabky zbytky trávy a nečistoty.
♦ K čištění zařízení používejte pouze hadřík
navlhčený v jemném mýdlovém roztoku.
Zabraňte, aby se jakákoliv kapalina dostala do vnitřních částí zařízení a nikdy neponořujte žádnou jeho část do kapaliny. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
Vypnutí
♦ Chcete-li sekačku vypnout, uvolněte hlavní spínač (2).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač v poloze zapnuto.
Sečení (obr. F & G)
K dosažení optimálních výsledků a snížení
rizika přeseknutí napájecího kabelu doporučujeme sekačku používat způsobem doporučeným v této části.
♦ Stočený napájecí kabel položte na trávu
v blízkosti počátečního místa (pozice 1 na
obr. F).
♦ Výše popsaným způsobem sekačku
spusťte.
♦ Postupujte způsobem znázorněným na
obr. F.
♦ Postupujte z místa 1 do místa 2.
♦ Otočte se doprava a pokračujte směrem
do místa 3.
♦ Otočte se doleva a postupujte směrem
k místu 4.
Údržba nože
♦ Z nože pravidelně odstraňujte zbytky trávy
a nečistoty.
♦ Na začátku sezóny pečlivě zkontrolujte
stav nože.
♦ Pokud je nůž hodně tupý, naostřete jej,
nebo jej vyměňte.
8
♦
Pokud je nůž poškozen nebo opotřeben,
nahraďte jej novým níže popsaným způsobem.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Výměna nože (obr. I)
♦ Náhradní nože obdržíte u vašeho dodavatele Black & Decker.
- Kat. č.A6245 lze použít u následujících
sekaček: GR3400, GR 3410 & GR3420.
- Kat. č. A6243 lze použít u následujících
sekaček: GR3800, GR3810 & GR3820.
Jakmile zjistíte, že budete chtít provést výměnu
nářadí nebo nebudete-li toto nářadí déle
používat, nevyhazujte toto nářadí do domovního
odpadu. Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Varování! Dodržujte následující bezpečnostní
opatření:
♦ Před tím, než budete pokračovat zařízení
odpojte od elektrické sítě a počkejte, až se
nože zcela zastaví.
♦ Dávejte pozor, abyste se nožem neporanili. Při manipulaci s nožem používejte robustní rukavice nebo tkaninu.
♦ Používejte pouze předepsané náhradní
nože.
♦ Ze žádného důvodu neodstraňujte lopatkové kolo (16).
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Black & Decker poskytuje službu odběru
a recyklace výrobků Black & Decker po uplynutí
doby jejich technické životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem
na životní prostředí recyklováno.
Výměna nože:
♦ Sekačku převraťte na bok.
♦ Jednou rukou uchopte nůž (17).
♦ Dodaným klíčem povolte a odstraňte matici (18).
Poznámka: Při nasazování musí být nápis na
noži směrem k obsluze.
♦ Vyměňte nůž (17).
♦ Nasaďte zpět podložku (pokud byla osazena) a matici (18).
♦ Matici pevně dotáhněte.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu.
Přehled autorizovaných servisních dílen
Black & Decker a rovněž další informace
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Řešení problémů
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte podle dále uvedených kroků. Pokud
nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem Black & Decker.
Varování! Před sestavím odpojte zástrčku ze
síťové zásuvky.
Motor pracuje, ale nůž se neotáčí
♦ Odstraňte pečlivě z nože vše, co mu brání
v pohybu.
Není nic slyšet a nůž se netočí
♦ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připevněn.
♦ Zkontrolujte pojistky v napájecím okruhu.
9
Technické údaje
Napájecí
napětí
Příkon
Otáčky
naprázdno
Nastavení
výšky střihu
Délka nože
Hmotnost
GR3400
TYP 1
GR3420
TYP 1
V 230
GR3820
TYP 1
230
GR3800
TYP 1
GR3810
TYP 1
230
1050
2900
1600
2900
1200
2900
mm 23, 33, 43, 53, 63 23, 33, 43, 53, 63
28, 38, 48, 58, 68
28, 38, 48, 58, 68
mm 340
kg 13,7
380
17
380
16,7
W 1200
min-1 2900
GR3410
TYP 1
340
12,4
Vibrace ruka/paže < 2,5 m/s2
10
230
Záruka
Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Společnost Black & Decker důvěřuje
kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje
kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je
nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje
Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
09
GR3400, GR3420, GR3410 GR3800,
GR3810, GR3820
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC
(od 29. prosince 2009), EN60335-1, EN603352-77.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme
ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového
servisu Black & Decker.
2000/14/EC, sekačka trávy, L ≤ 50cm, příloha
VI, SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230
Sandweiler, Luxembourg Úředně stanovený
orgán ID č.: 0499
Úroveň akustického výkonu podle normy
2000/14/EC (článek 13,
příloha III, L ≤ 50 cm):
LWA(měřený akustický výkon)
Odchylka = 3 dB(A)
89,9 dB(A)
LWA(zaručený akustický výkon)
Odchylka = 3 dB(A)
91 dB(A)
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované
servisní pobočky Black & Decker se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
Níže podepsaná osoba je odpovědná
za sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28-11-2009
11
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00119294 - 29-01-2010
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising