GR3400 | Black&Decker GR3400 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

Powerful Solutions
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-55 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
TM
GR3400
GR3420
GR3410
GR3800
GR3810
GR3820
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra
terveztük. A készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
A munkavégzés előtt ellenőrizze nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más akadályok.
Működés
♦ Soha ne használja a készüléket sérült
védelemmel vagy borítással, ill. védőeszközök nélkül; példa: a terelőlap és/vagy
a fű-felfogóegység legyen a helyén.
♦ A készüléket csak nappal vagy jó mesterséges világítás mellett használja.
♦ A készüléket ne tegye ki esőnek. Ne
használja a készüléket nedves vagy párás környezetben. Ha lehet, ne használja
a készüléket nedves füvön.
♦ Álljon biztosan a talajon, különösképpen
a lejtőkön. Ne feledje, a frissen vágott fű
nedves és csúszós. Ne dolgozzon meredek lejtőkön.
♦ Lejtőn keresztbe haladva dolgozzon, soha
se fölfele/lefele irányba. Legyen különösképpen óvatos, ha a lejtőn irányt változtat.
♦ A készülék használata közben sétáljon, és
ne szaladjon. A készüléket soha ne húzza
maga felé és ne haladjon hátrafele a használat közben.
♦ Kapcsolja be a készüléket az utasításoknak megfelelően, és tartsa távol a lábait
a vágóéltől.
♦ Ne döntse meg a készüléket a bekapcsolás közben kivéve, ha az adott készüléket az indításhoz meg kell dönteni. Ilyen
esetben a készüléket csak a szükséges
mértékben döntse meg, és annak azt az
oldalát emelje meg, amelyik távolabb van
a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról,
hogy mindkét kezét a megfelelő üzemeltetési pozícióban tartja - mielőtt a készüléket
letenné a talajra.
♦ Kapcsolja ki a készüléket és várja meg,
hogy a vágóél-alkatrész megálljon, ha
a készüléket a fűtől eltérő felületen való
mozgatáshoz meg kell dönteni, ill. ha
a készüléket a fűnyírás helyére kell szállítani.
♦ Ne emelje vagy szállítsa a készüléket,
amíg a vágóél forgása teljesen le nem áll.
♦ Tartsa a kezeit és a lábait megfelelő távolságban a vágóéltől. Soha ne tegye a kezeit vagy a lábait a forgó alkatrészek alá
vagy azok közelébe.
♦ Tartson folyamatosan megfelelő távolságot a kidobott anyagoktól.
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Az elektromos hálózatról
működtetett készülékek használatakor be kell
tartani az alapvető biztonsági előírásokat, többek között a következőket a tűz, az áramütés,
a személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében.
♦ A készülék használata előtt figyelmesen
olvassa végig ezt a kézikönyvet.
♦ A készülék használata előtt győződjön
meg arról, hogy tudja, hogyan kell azt lekapcsolni egy vészhelyzet esetén.
♦ Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
fellapozhassa.
Általánosságok
♦ Olvassa el alaposan az utasításokat. Ismerkedjen meg a készülék vezérlőivel és
megfelelő használatukkal.
♦ Ne engedje, hogy a gyerekek vagy az
utasításokat nem ismerő személyek használhassák a készüléket. A helyi előírások
előírhatják a kezelő minimális életkorát.
♦ Soha ne használja a készüléket, ha gyermekek, más személyek vagy háziállatok
tartózkodnak a közelben.
♦ Ne feledje a kezelő felel az okozott és
a potenciális személyes sérülésekért,
anyagi károkért.
Előkészületek
♦ Védje a lábát magasszárú cipővel vagy
csizmával. Ne használja a készüléket
nyitott szandállal vagy mezítláb. Viseljen
hosszú nadrágot, hogy védje a lábát.
♦ A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget. Viseljen arc- vagy
pormaszkot, ha poros környezetben kell
dolgoznia. Hallásvédelmet kell viselni, ha
a zajszint zavaró hatású.
♦ Védekezzen az elektromos áramütés ellen. Ügyeljen, hogy a teste ne érintkezzék
földelt felületekkel (például fém sínekkel,
lámpaoszlopokkal, stb.).
♦ A készülék használata előtt győződjön
meg arról, hogy a vágóél, a vágóél-anya
és a vágó-szerelék nem kopott vagy sérült. Ellenőrizze a vágóél-anya megfelelő
rögzítését (szorosságát).
5
♦
♦
♦
♦
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki annak
csatlakozóját és győződjön meg arról,
hogy a mozgó, forgó alkatrészei leálltak,
mielőtt a készüléket őrizetlenül hagyná,
az alkarészeit el kezdené tisztítani vagy
lecserélni vagy megpróbálna egy eltömődést elhárítani.
Ha a készülék rendeltetésellenesen el
kezd vibrálni vagy az egy tárgynak ütközik, akkor azt kapcsolja ki és húzza ki
a csatlakozóját az aljzatból. Ellenőrizze
a készüléket sérülésre.
Ügyeljen arra, hogy a vágóél ne érintkezhessen a tápkábellel. Mindig tudja, hol fut
a tápkábel.
A motor a készülék kikapcsolása után pár
másodpercig még jár. Soha ne próbálja
meg erőszakkal leállítani a vágóélt.
♦
♦
gyerekek ne férhessenek a tárolt eszközhöz.
Győződjön meg arról, hogy csak a megfelelő típusú csere-vágóeszközöket használja.
Csak a Black & Decker által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
További biztonsági utasítások fűnyírókhoz
♦ A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni kell és meg kell
akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
♦ Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
Karbantartás és tárolás
♦ Használat előtt ellenőrizze, hogy nem
sérült vagy hibás-e a készülék valamely
alkatrésze. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, összeakadását; ellenőrizze az alkatrészeket, védelmeket és
kapcsolókat sérülésekre és minden olyan
körülményre, amelyek befolyásolhatják
a működésüket. Győződjön meg arról, hogy
a készülék megfelelően fog működni és
azt rendeltetésszerűen használja. Soha ne
használja a készüléket, ha annak valamely
védelme vagy burkolata hiányzik vagy
megsérült. Ne használja a készüléket, ha
valamely alkatrésze sérült vagy hibás. Ne
használja a készüléket, ha a kapcsolójával
nem lehet ki- vagy bekapcsolni. A sérült
vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
♦ Ellenőrizze a kábelt rendszeresen/gyakran sérülésekre. Ha a kábel megsérült,
akkor azt a márkaszervizben le kell cseréltetni a kockázatok, veszélyek megelőzése érdekében. Rendszeresen ellenőrizze
a hosszabbító kábelt. Azonnal cserélje le
a sérült hosszabbító kábelt.
♦ A készülék csavarjait, anyáit tartsa szorosan meghúzva a biztonságos munkavégzés érdekében.
♦ Ellenőrizze a fűtartó zsákot kopásra és sérülésre, szükség esetén cserélje le. Soha
ne használja a készüléket fűtartó zsák nélkül.
♦ Ha nem használja a készüléket, akkor
azt tartsa/tárolja száraz helyen. Ügyeljen,
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében. Mások biztonsága
♦ A készüléket a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve
a gyerekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni kell és meg kell
akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
Figyelmeztető szimbólumok
A következő figyelmeztető jelzések láthatók
a készüléken:
A készülék használata előtt
olvassa el a használati utasítást.
Ne tegye ki a készüléket esőnek,
nedvességnek.
Húzza ki a tápkábelt az aljzatból,
ha az megsérült vagy a készüléket
karbantartani szeretné.
6
Összeszerelés
Ne engedje közel
a bámészkodókat.
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az áramforrásról,
és a készülék ki van kapcsolva.
Legyen óvatos az éles
vágóélekkel.
A fogantyú alsórészének felszerelése (B ábra)
♦
Tartsa a kábelt távol a vágóélektől.
Távolítsa el a csavarokat (14) az alsórészből (5) összeszerelés előtt.
♦
A vágóélek a gép kikapcsolása
után is forognak még.
A fogantyú alsórészének (5) végeit helyezze a motorház megfelelő furataihoz.
♦
Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül a helyén.
♦
Biztosítsa a fogantyút a csavarok (14) segítségével.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
♦
A fogantyú felsőrészének összeszerelése
(A ábra)
♦ Ellenőrizze, hogy a kábeltehermentesítő
(22) a felsőrészre legyen helyezve az öszszeszerelés előtt.
♦ Illessze az alsó fogantyúrészt (5) a fogantyú felsőrészéhez (4) az anyák (12) alátétek (11) és a csavarok (10) segítségével
az ábra szerint.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
Az elektromos biztonság egy érzékeny,
30 mA-s maradékáramos biztosítékkal
(FI relével) növelhető.
A kábel rögzítése (D ábra)
A kábelt rögzíteni kell a kábeltehermentesítők
segítségével.
♦ Csíptesse az egyik tehermentesítőt (13)
a kábelre a kapcsolóház és a motor között. Rögzítse a tehermentesítőt a fogantyú alsórészéhez (5).
♦ Csíptesse a másik tehermentesítőt (13)
a kábelre a kapcsolóház és a dugaszoló
aljzat között. Rögzítse a tehermentesítőt
a fogantyú felsőrészéhez (4).
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hosszabbító
kábel rögzítve legyen a kábeltehermentesítővel
(22) mielőtt a fő áramforrásra csatlakoztatja.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon
(lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon. A termék teljesítményének csökkenése nélkül legfeljebb 30 m hosszú
1,5 mm2 keresztmetszetű HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat.
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt sérülésre, kopásra és öregedésre. Cserélje ki a hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy
hibás. Ha kábeldobot használ, akkor a kábelt
mindig teljesen tekerje le.
A kábeltartó elemek felszerelése (C ábra)
(csak GR3400, GR3800)
A kábeltartókon (20 és 21) biztonságos és kényelmes módon tárolható a kábel (19) amikor
a gép nincs használatban.
♦ A mellékelt csavarokkal erősítse fel a két
egyenes csövön lévő kábeltartót (20) a fogantyú alsó részére (5) az ábra szerint (C
ábra). A 90 fokban elhelyezett tartót (21)
a mellékelt csavarokkal a keresztcsövön
rögzítse.
Részegységek
1. Kapcsoló doboz
2. Be/ki üzemi kapcsoló
3. Biztonsági kapcsoló
4. Fogantyú felsőrésze
5. Fogantyú alsórésze
6. Fűgyűjtőzsák
7. Vágásmagasság állító kar
8. Motorház
9. Hordozó fogantyúk
7
A fűgyűjtőzsák felhelyezése (E ábra)
♦ Hajtsa fel a kivető nyílás fedelét (15) és
helyezze a fűgyűjtőzsákot (6) a fülekre.
♦
♦
♦
Fennmaradó veszélyek
További maradványkockázatok is fennállhatnak, amelyek esetlegesen kimaradtak a mellékelt biztonsági figyelmeztetések közül. Ezek
a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő,
illetve huzamos használatából, stb adódhatnak.
Tartsa a biztonsági kapcsolót (3) lenyomva és húzza az üzemi kapcsolót (2) maga
felé.
Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Döntse vissza a készüléket a normál munkapozícióba.
Kikapcsolás
♦ A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót (2).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsoló
rögzítését működő készüléknél.
A kapcsolódó biztonsági előírások betartása
és a védőeszközök használata ellenére is bizonyos kockázatokat/veszélyeket nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése
által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek vágólapok, tartozékok cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Bármely
szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson rendszeres munkaszüneteket.
♦ Halláskárosodás
♦ A szerszámhasználat közben keletkező
por belégzése által okozott egészségkockázat (például:- fával végzett munkák,
különösen tölgy, bükk és faforgácslapok
esetén.)
Fűnyírás (G és H ábra)
Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak
szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és elkerülheti a kábel
átvágásának lehetőségét.
♦ A hosszabbító kábelt a kezdőponthoz közel
halmozza fel a füvön (1 pozíció G ábra).
♦ Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
♦ Kövesse az G ábra lépéseit:
♦ Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
♦ Forduljon meg jobbra és tolja a fűnyírót
a 3 pozícióba.
♦ Forduljon meg balra és tolja a fűnyírót
a 4 pozícióba.
♦ Ismételje a fenti lépéseket addig, amíg
csak lehetséges.
Figyelem! Ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben - ahogy az a H. ábrán látható.
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ritmusában dolgozni. Ne erőltesse túl.
Fűgyűjtőzsák ürítése
♦ Akkor ürítse ki a fűgyűjtőt, ha azt látja,
hogy a lenyírt füvet elhagyja, szétszóródik
a fűnyíró aljából.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket
fűgyűjtőzsák nélkül.
A vágásmagasság beállítása (F ábra)
A vágásmagasság állítása központi, így egy
karral végezhető el.
Figyelem! Mielőtt elkezdi a vágásmagasság
beállítását, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, valamint a kés teljesen megállt.
♦ Állítsa be a kerekeket a kívánt magassági
fokozatba a vágásmagasság állító kar (7)
segítségével.
A készülék be- és kikapcsolása
A fűnyíró szállítása (I ábra)
Figyelem! Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le az áramforrásról, és várja meg,
amíg a kés teljesen megáll, mielőtt megemeli
a készüléket.
♦ A fűnyírót a hordozó fogantyúnál (9) fogva
szállíthatja kényelmesen.
Bekapcsolás
♦ Fogja meg a fogantyút mindkét kezével és
döntse kissé lefelé, amíg a fűnyíró eleje
megemelkedik.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
♦ 10 cm feletti fűmagasság esetén két munkamenetben vágjon, így szebb vágáseredményt érhet el. Első vágásnál használja
8
♦
a maximális, majd másodjára a közepes
vagy alacsony vágásmagasságot.
Optimális vágási eredmény eléréséhez
csak száraz füvet vágjon.
A kés cseréjéhez
♦ Fordítsa a fűnyírót az oldalára.
♦ Markolja meg a kést (17) az egyik kezével.
♦ Használja a szerelőkulcsot a kés rögzítő
csavarjának (18) meglazítására és eltávolítására.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük. A készülék folyamatos kielégítő működésének feltétele a megfelelő gondozás és
a rendszeres tisztítás.
♦ Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
♦ Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa
meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ Egy tompa kaparóeszközzel rendszeresen tisztítsa meg a készüléket a fű és más
szennyeződésektől.
♦ A készülék tisztításához csak kímélő
szappant és nedves ruhát használjon. Figyeljen arra, hogy a készülékbe sohase
kerülhessen folyadék; annak alkatrészeit
soha se mártsa folyadékba. Ne használjon
súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
Megjegyzés: Ha felhelyezi a kést, a szövegnek a felhasználó felé kell néznie.
♦ Cserélje le a kést (17).
♦ Helyezze vissza az alátétet (ha volt rajta)
és a rögzítő csavart (18).
♦ Húzza szorosra a kés rögzítő csavart.
Hibaelhárítás
Ha készüléke nem rendeltetésszerűen működik, járjon el az alábbiak szerint. Ha ezek után
sem működik megfelelően a készülék, forduljon a legközelebbi Black & Decker Szakszervizhez.
Figyelem! Mielőtt hozzálát a hibaelhárításnak,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és
a készülék ki van kapcsolva.
A kés karbantartása
♦ Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat
alá bekerült fűdarabokat és egyéb szenynyeződéseket.
♦ A kerti szezon kezdetekor alaposan vizsgálja meg a kés állapotát.
♦ Ha a kés nagyon tompa, élezze meg vagy
cserélje le.
♦ Ha a kés sérült vagy kopott, cserélje le egy
újra a következőkben leírtak szerint.
A motor jár, de a kés nem forog
♦ A kés meg van szorulva. Óvatosan távolítsa el a beékelődést okozó tárgyat.
A motor nem jár, és a kés sem forog
Elektromos érintkezési hiba.
♦ Csatlakoztassa a készüléket egy másik
dugaszoló aljzathoz.
♦ Ellenőrizze a hálózati biztosítót.
♦ Ellenőrizze a hosszabbító kábelt.
A kés cseréje (J ábra)
♦ A pótkés megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedőknél.
- Típusszám A6244 GR3400, GR3410 és
GR3420 típusokhoz.
- Típusszám A6243 GR3800, GR3810 és
GR3820 típusokhoz.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz
kösse.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem
kell vezetéket kötnie.
Kövesse a jó minőségű csatlakozódugaszhoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Figyelem! Tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat:
♦ Áramtalanítsa a készüléket, és várja meg,
amíg a kés teljesen megáll.
♦ Óvatosan bánjon a késsel, nehogy megvágja magát. Használjon erős munkakesztyűt, vagy ruhát a kés megmarkolásához.
♦ Csak a megfelelő pótkést használja.
♦ Soha ne távolítsa el a járókereket (16),
semmilyen okból.
9
Környezetvédelem
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
Black & Decker készüléke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
Műszaki adatok
GR3400 2-es
típus
GR3420 2-es
típus
Vac 230
W 1200
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
min-1
fordulatszám
Vágásmagasmm
ságok
Vágásszélesmm
ség
Súly
kg
GR3410 1-es
típus
230
1050
GR3800 2-es
típus
GR3810 2-es
típus
230
1600
230
1200
2900
2900
2900
2900
23, 33, 43, 53, 63
23, 33, 43, 53, 63
28, 38, 48, 58, 68
28, 38, 48, 58, 68
340
340
380
380
13,7
12,4
17
16,7
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás < 2,5 m/s2
10
GR3820 1-es
típus
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének
részletes
ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GR3400, GR3420, GR3410 GR3800,
GR3810, GR3820
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok” részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EC, EN60335-1, EN60335-2-77
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50cm, VI-es függelék, SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230
Sandweiler, Luxemburgi terméktanúsító szervezet azonosítószáma: 0499
Hangteljesítményszint a 2000/14/EK szerint
(III. melléklet 12. cikkely, L < 50cm):
LWA(mért hangteljesítményszint)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
91,75 dB(A)
LWA(garantált hangteljesítményszint) 93 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
A termékek megfelelnek a 2004/108/EK
irányelvnek is. Ha további információra lenne szüksége, akkor lépjen kapcsolatba
a Black & Decker vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláíró személy a műszaki adatok összeállításáért felelős személy, aki a Black & Decker
vállalat nevében nyilatkozik.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
28-10-2010
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy
elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával
egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó
vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00192015 - 02-11-2012
12
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
13
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising