DC351KL | DeWalt DC351KL CORDLESS PLUNGE SAW - EU instruction manual

533444-82 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC351
1 ábra
2 ábra
2
3 ábra
4 ábra
3
5 ábra
6 ábra
4
7 ábra
8 ábra
5
AKKUMULÁTOROS MERÜLŐFŰRÉSZ
Szívből gratulálunk
FIGYELEM: Olyan esetleg előforduló
veszély helyzetet jelez, amelyet ha
nem védenek ki enyhe, vagy mérsékelt
sérülést okozhat.
FIGYELEM: Biztonsági figyelmeztető
szimbólum nélkül alkalmazva olyan
esetleg előforduló veszély helyzetet
jelez, amelyet ha nem védenek ki
anyagi károkat, okozhat.
Önnek, hogy a nagy tradíciójú D E WALT
cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú
évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALTot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fűrészlap átmérője
Maximális vágás mélység
90° (vezető rúd nélkül)
90° (vezető rúddal)
A fűrészlap lyuk átmérője
Az él ferdeségének beállítása
Súly
VDC
W
min-1
mm
DC351
DC351
28
700
3500
165
Elektromos áramütés veszélye.
Tűzveszély!
DC351
91 dB(A)
3 dB(A)
102 dB(A)
3 dB(A)
mm 60
mm 55
mm 20
47°
kg 4,7
LpA (hangnyomás)
KpA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Súly
DE9280
VDC 28
Ah 2,2
kg 0,92
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triaxális
vektoriális mennyiség) az EN 60745 szerint
meghatározva:
DC351 Vibráció kibocsátási érték=2,9 m/s²
Bizonytalanság K=1,5 m/s²
Töltő
Hálózati feszültség
Típus
Töltési idő
Súly
DE9000
VAC 230
28 V Li-Ion
min 60
kg 0,9
A rezgés kibocsátás kimutatott értéke egy
általános mérési eljárás eredményeként
született, ezt a mérési eljárást különböző
készülékek összehasonlítására használható.
Biztosítékok:
230V-os készülékek
A rezgés kibocsátás kimutatott értéke
használható előzetes kockázat becslésre is.
10A hálózaton
FIGYELMEZTETÉS: A rezgés
kibocsátás kimutatott értéke eltérhet
az itt megjelölt értéktől az elektromos
készülék használati formájától függően.
Ez vezethet a kockázat jelentős
túlbecsléséhez, amikor a készüléket
egy szabályosan egy meghatározott
módon használják.
Meghatározások: biztonsági
szabályok
A következő jelek a veszély súlyosságát jelzik.
Olvassa el a használati útmutatót és szenteljen
figyelmet a következő jeleknek.
VESZÉLY: Olyan közelgő veszély
helyzetet jelez, amelyet ha nem
védenek ki halált vagy súlyos sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan esetleg
előforduló veszély helyzetet jelez,
amelyet ha nem védenek ki halált vagy
súlyos sérülést okozhat.
A munka meghatározott ideje alatt megfigyelt
rezgési kockázat szintjének meghatározásához
a beindulási idő mellett ugyancsak figyelembe
kell venni azokat az időtartamokat, amikor
a készülék ki van kapcsolva, vagy használaton
kívül van.
6
Ez a teljes munkaidőre számított kockázat
szintjének nagymértékű csökkenéséhez
vezethet.
b) N e d o l g o z z o n a z e l e k t r o m o s
kéziszerszámmal
olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol
éghető folyadékok, gázok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszámok
szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek
meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytől, ha az
elektromos kéziszerszámot használja. Ha
elvonják a figyelmét a munkától, könnyen
elvesztheti az uralmát a berendezés
felett.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
DC351
DEWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos
szerszámok megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/95/
EC, 98/37/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.
2) E L E K T R O M O S B I Z T O N S Á G I
ELŐÍRÁSOK
a) A készülék csatlakozó dugójának bele
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba.
A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni.
Védőföldeléssel ellátott készülékek
esetén ne használjon csatlakozó
adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok
csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint
csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz
és hűtőszekrényekhez. Az áramütési
veszély megnövekszik, ha a teste le van
földelve.
c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot
az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha
víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba,
az megnöveli az áramütés veszélyét.
d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél
fogva, és sohase húzza ki a hálózati
csatlakozó dugót a kábelnél fogva.
Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól,
olajtól, éles élektől és sarkaktól és mozgó
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott
vagy csomókkal teli kábel megnöveli az
áramütés veszélyét.
e) A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt szabad használni.
A szabadban történő használat esetén
a jóváhagyott hosszabbító használata
csökkenti az esetleges áramütés
veszélyét.
f) A m e n n y i b e n a z e l e k t r o m o s
kéziszerszám nedves, nyirkos helyen
történő üzemeltetése elkerülhetetlen,
To v á b b i i n f o r m á c i ó é r t , k é r j ü k , l é p j e n
kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi címen, vagy
tanulmányozza az útmutató hátoldalát.
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Németország, 06-09-2007
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
veszélyének elkerülés érdekében
olvassa el a használati útmutatót.
Általános biztonságtechnikai
előírások elektromos készülékek
használatához
FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az
összes figyelmeztetést és biztonsági
előírást! Ellenkező esetben áramütés,
tűz vagy súlyos sérülés következhet be.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos
összes információnak.
Az „elektromos készülék” kifejezés az összes
előírásban olyan készüléket jelent, amely
folyóárammal vagy akkumulátorral működik.
1) MUNKATERÜLET BIZTONSÁGOSSÁGA
a) Tartsa tisztán és tartsa rendben
a munkahelyét. A rendetlen munkahelyek
és megvilágítatlan munkaterületek
balesetekhez vezethetnek.
7
használjon maradékáram-működtetésű
megszakítóval (RCD) védett áramkört.
Az RCD használata csökkenti az esetleges
áramütés veszélyét.
és összegyűjtéséhez szükséges
berendezéseket, ellenőrizze, hogy
azok megfelelő módon hozzá
vannak kapcsolva a készülékhez
és rendeltetésüknek megfelelően
működnek. Ezen berendezések használata
csökkenti a munka során keletkező por
veszélyes hatását.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
a) M u n k a k ö z b e n m i n d i g f i g y e l j e n ,
ügyeljen arra, amit csinál, és
meggondoltan dolgozzon az elektromos
kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha
kábítószerek vagy alkohol hatása alatt
áll, vagy orvosságokat vett be, ne
használja a berendezést. A berendezéssel
végzett munka közben már egy pillanatnyi
figyelmetlenség is komoly sérülésekhez
vezethet.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést
és mindig viseljen védőszemüveget.
A személyi védőfelszerelések, mint porvédő
álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka
és fülvédő használata az elektromos
kéziszerszám használata jellegének
megfelelően csökkenti a személyes
sérülések kockázatát.
c) E l ő z z e m e g a v é l e t l e n s z e r ű
bekapcsolást. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt a készüléket az
áramforrásra vagy az akkumulátorra
csatlakoztatja, felemeli, vagy szállítja. Ne
szállítsa a feszültség alatt lévő elektromos
kéziszerszámot ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
d) A z e l e k t r o m o s k é z i s z e r s z á m
bekapcsolása előtt okvetlenül
távolítsa el a beállító szerszámokat
vagy csavarkulcsokat. Az elektromos
kéziszerszám forgó részeiben felejtett
beállító szerszám vagy csavarkulcs
sérüléseket okozhat.
e) Álljon biztonságosan. Kerülje el
a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen
arra, hogy mindig biztosan álljon, és az
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben
is jobban tud uralkodni.
f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen
bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol
a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó
részektől. A bő ruhát, az ékszereket
és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek
magukkal ránthatják.
g) Ha az elektromos kéziszerszámra
fel lehet szerelni a por elszívásához
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK
GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA
a) N e t e r h e l j e t ú l a z e l e k t r o m o s
kéziszerszámot. A munkájához
csak az arra szolgáló elektromos
kéziszerszámot használja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszámmal a megadott
teljesítménytartományon belül jobban és
biztonságosabban lehet dolgozni.
b) Ne használjon olyan elektromos
kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója
elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be,
sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell
javíttatni.
c) Győződjön meg róla, hogy a készülék
ki van kapcsolva, mielőtt az elektromos
kéziszerszámon beállítási munkákat
végez, tartozékokat cserél vagy
a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az
elővigyázatossági intézkedés meggátolja
a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
d) A h a s z n á l a t o n k í v ü l i e l e k t r o m o s
kéziszerszámokat olyan helyen
tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan
személyek használják az elektromos
kéziszerszámot, akik nem ismerik
a szerszámot, vagy nem olvasták
el ezt az útmutatót. Az elektromos
kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek használják.
e) A k é s z ü l é k e t g o n d o s a n á p o l j a .
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
kifogástalanul működnek-e,
nincsenek-e beszorulva, és
nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva
olyan alkatrészek, amelyek hatással
lehetnek az elektromos kéziszerszám
működésére. A megrongálódott részeket
a készülék használata előtt javíttassa
meg. Sok olyan baleset történik, amelyet
az elektromos kéziszerszám nem kielégítő
karbantartására lehet visszavezetni.
8
f)
Tartsa tisztán és éles állapotban
a vágószerszámokat. Az éles
vágóélekkel rendelkező és gondosan
ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek
be és azokat könnyebben lehet vezetni és
irányítani.
g) Az elektromos kéziszerszámokat,
tartozékokat, betétszerszámokat stb.
csak ezen előírásoknak és az adott
készüléktípusra vonatkozó kezelési
utasításoknak megfelelően használja.
Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezendő munka sajátosságait.
Az elektromos kéziszerszám eredeti
rendeltetésétől eltérő célokra való
alkalmazása veszélyes helyzetekhez
vezethet.
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos
kéziszerszám biztonságos szerszám
maradjon.
KIEGÉSZÍTŐ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
Az összes fűrészre vonatkozó biztonsági
előírások
a) VESZÉLY: A kezeit tartsa távol a vágási
felülettől és a vágólaptól. Az egyik kezét
tartsa a segédfogón vagy a motorházon.
Ha mindkét kezét a fűrészen tartja,
elkerülheti, hogy a vágólappal elvágja.
b) Ne érjen a munkafelülethez alulról.
A védő a munkadarab alatt nem véd
a vágólaptól.
c) A vágás mélységét a munkadarab
vastagságához igazítva állítsa be.
A munkadarab alatt a vágólap legalább egy
teljes fogának kell látszódnia.
d) A munkadarabot, amelyet vágni fog soha
ne támassza a lábára vagy a kezére.
Fontos, hogy a munkadarabot megfelelően
megtámasszuk, hogy elkerüljük a testi
sérülés kockázatát, a vágólap kilengését
vagy az irányítás elvesztését.
e) Amikor olyan munkát végez, mely
során a vágó készülék érintkezésbe
kerülhet rejtett kábelekkel, a készüléket
erősítse különálló támasztó felületekhez.
Amennyiben a készülék fedetlen fém részei
kapcsolatba kerülnek egy elektromos
árammal töltött kábellel, ezek a fém részek
feltöltődnek árammal és megrázhatják
a készülék használóját.
f) Mindig amikor vág mindig használjon
vágási vezetőt vagy egy egyenes
vezetőt. Ilyen módon a vágás precizitása
javul és lecsökken a vágólap kilengésének
lehetősége.
g) Figyeljen arra, hogy a vágólap formája
(gyémánt a gömbölyűvel szemben) és
a tengely lyukasztók nagysága megfelelő
legyen. Amennyiben a vágólapok nem
illeszkednek a megfelelően a fűrész
beállításának elemeihez, nem megfelelő
irányban fognak mozogni, ami az irányítás
elvesztését okozza.
h) Soha ne alkalmazzon sérült vagy
nem megfelelő védőmarkolatot vagy
szegecset. A vágólap szegecse és
védőmarkolatai kifejezetten arra lettek
tervezve, hogy a forma vágólap biztonságos
5) AZ AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ES HASZNÁLATA
a) Az akkumulátort csak a gyártó által
ajánlott töltőkészülékekben töltse
fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy
másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz
keletkezhet.
b) Az elektromos kéziszerszámban csak az
ahhoz tartozó akkumulátort használja.
Más akkumulátorok használata személyi
sérüléseket és tüzet okozhat.
c) Tartsa távol a használaton kívüli
akkumulátort irodai kapcsoktól,
pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől,
csavaroktól es más kisméretű
fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják
az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői
közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy
tüzet okozhat
d) H i b á s a l k a l m a z á s e s e t é n a z
akkumulátorból folyadék léphet ki.
Kerülje el az érintkezést a folyadékkal.
Ha véletlenül mégis érintkezésbe került
az akkumulátorfolyadékkal, azonnal
öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha
a folyadék a szemébe jutott, keressen
fel ezen kívül egy orvost. A kilépő
akkumulátorfolyadék irritációkat vagy
égéses bőrsérüléseket okozhat
6) SZERVIZ
a) Az elektromos kéziszerszámot csak
szakképzett személyzet és csak eredeti
pótalkatrészek felhasználásával
9
működését és megfelelő hatásfokát
biztosítsa.
a vájatba és győződjön meg róla, hogy
a fűrész fogai nem akadtak bele az
anyagba. Ha a vágólap kileng felemelkedhet
a fűrész vagy a munkadarabon az ellenkező
irányba, indulhat el, amikor a fűrészt újra
beindítja.
d) A nagyobb munkadarabokat támassza
alá, hogy lecsökkentse a lemez
összenyomódásának esélyét vagy
a visszaütését. A nagyobb lemezek
hajlamosak meggörbülni a saját súlyuk
következtében. Ezért támasztékot kell
helyezni a lemez mindkét oldalára, közel
a vágás vonalához és a lemez széleihez
is.
e) Ne használjon csorba vagy sérült
vágólapokat. Amennyiben a vágólapok
életlenek vagy rosszul vannak beállítva
a vájat túl szűk lehet, emiatt megnövekszik
a súrlódás, a vágólap kileng és a fűrész
visszaüthet.
f) A vágólap mélység és a ferde él blokkoló
beállító kart a vágás megkezdése előtt
meg kell szorítani, és biztosan be kell
állítani. Ha a vágás közben a vágólap
beállítása megváltozik kilengés vagy
visszaütés, lehet a következmény.
g) Különös figyelemmel járjon el, amikor
„fúró fűrészelést” hajt végre már álló
falakon vagy más vak területeken.
A vágólap, amely áthatol az anyagon,
elvághat más tárgyakat is amely visszaütést
okozhat.
A fűrész visszaütésének okai és használó
biztosítása ellene
− A visszaütés egy hirtelen reakció, amelyet
a rosszul bekötött, összenyomott fűrész
vágólap okoz, a fűrész felemelkedik,
irányíthatatlanná válik, eltávolodik
a munkadarabtól a használója felé.
− Amikor a vágólap túl szorosan van
benyomva a vájatba, a vágólap beakad és
a motor reakciója a használó felé nyomja
a fűrészt.
− Amennyiben a vágólap megcsavarodik
vagy a vájatba rosszul van belehelyezve
előfordulhat, hogy a vágólap hátsó részének
fogai beleütődnek a fa elülső részébe és
ez ahhoz vezet, hogy a vágólap túlmegy
a vájaton és a használó irányába indul el.
A visszaütés a készülék nem megfelelő
használatából ered és/vagy a nem megfelelő
használatból eredő események vagy
állapotoknak köszönhetően következik
be. A visszaütés elkerülhető, amennyiben
betartja a következő elővigyázatossági
intézkedéseket:
a) Fogja a fűrészt mindkét kezével és
helyezze fel a sablon karjait, amelyek,
segítenek a visszaütés erőinek
való ellenállásban. Testünkkel úgy
helyezkedjünk, hogy középen legyen
a fűrész vágólapja, soha nem legyünk
egy vonalban a vágólappal. A visszaütés
következtében a fűrész hátrafelé
mozdulhat. Mindazonáltal a használó
ellenőrzése alatt tarthatja a visszaütés erőit,
amennyiben betartja az elővigyázatossági
intézkedéseket.
b) Amikor valamilyen okból kifolyólag
a vágólap elkezd kilengeni, vagy
a vágás megakad, kapcsolja ki fűrészt
és tartsa addig ebben a helyzetben,
ameddig a vágólap teljesen meg nem áll.
Soha ne próbálja a fűrészt eltávolítani
vagy kirántani a munkadarabból,
ameddig a vágólap mozgásban van,
mert ez a visszaütés bekövetkeztéhez
vezethet. Járjon utána és alkalmazza
a vágólap kilengése elleni megfelelő
intézkedéseket.
c) A m i k o r ú j r a b e i n d í t j a a f ű r é s z t
a munkadarabon, helyezze a fűrészt
Biztonsági előírások merülő fűrészekhez
a) Használat előtt ellenőrizze, hogy
a védőlemez be van ez rendesen zárva.
Ne használja a fűrészt, ha a védőlemez
nem szabadon mozoghat és néha még
a vágólaphoz is hozzáérhet. Soha ne
erősítse, fel állítsa be a védőlapot
fedetlen vágólappal. Ha a fűrész véletlenül
leesik a védőlemez, meghajolhat,.
Ellenőrizze, hogy a védőlemez szabadon
mozoghat és, hogy a védőlemez semelyik
részén nem érintkezik a vágólappal.
b) Ellenőrizze a védőlemez visszahúzó
rugójának állapotát. Amennyiben
a védőlemez és a rugó nem működnek
megfelelően, még a készülék használata
előtt meg kell javítani. A védőlemez
működését lelassíthatják megsérült
darabok, ragadós üledékek vagy a kosz
felgyülemlése.
10
c) Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrész
vezető lemeze nem mozdul el, amikor
merülő fűrészelést végez és a vágólemez
ferde élének elhelyezése nem 90°-ban
van. A vágólap oldalirányú elmozdulása
kilengést és esetleg visszaütést okozhat.
d) Ellenőrizze, hogy a védőlemez befedi
a vágólapot, mielőtt a fűrészt egy padra
vagy a padlóra helyezné. A mozgásban
lévő vágólap védőlemez nélkül, azt
eredményezi, hogy a fűrész hátra felé
indul el és mindent elvág, ami az útjába
kerül. Vegye figyelembe azt az időt, ami
ahhoz szükséges, hogy a kikapcsolás után
a vágólap megálljon.
•
Kiegészítő biztonsági előírások elválasztó
késsel ellátott fűrészekhez
a) Csak a használatban lévő fűrésznek
megfelelő elválasztó kést használjon.
Ahhoz, hogy az elválasztó kés működjön
vastagabbnak kell lennie, mint a vágólap
teste de vékonyabbnak kell lennie, mint
a vágólap foga.
b) A z e l v á l a s z t ó k é s t a h a s z n á l a t i
útmutatóban leírtak szerint erősítse
fel. A helytelen elválasztás, elhelyezés
és összekapcsolás az elválasztó kés
hatékonyatlanságához vezethet
a visszaütés megakadályozásában.
c) Ahhoz, hogy az elválasztó kés működjön,
a munkadarabba be kell illeszteni. Az
elválasztó kés nem tudja megakadályozni
a visszaütést rövidzárlat alatt.
d) Ne használja a fűrészt, ha az elválasztó
kés meg van hajolva. Még a legkisebb
eltérés is lelassíthatja a védőlemez zárási
sebességét.
Jelzések a készüléken
A használati útmutatóban használt jelzéseken
kívül a készüléken a következő jelek
találhatók:
Soha ne használjon csiszoló
vágólapokat.
Járulékos kockázatok
A biztonsági előírások betartása és
védőeszközök alkalmazása ellenére vannak
olyan kockázatok, amelyeket nem lehet
kivédeni teljesen, ezek a következők:
• Hallási képesség csökkenése
• A mozgó vágólemez fedetlenségéből adódó
balesetek kockázata.
• A vágólemez kicseréléskor előforduló
sérülések kockázata.
• A különböző anyagok vágásakor keletkező
por belélegzése veszélyes lehet.
A vágólap átmérője.
Kiegészítő biztonsági előírások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
• Mielőtt az akkumulátort csatlakoztatná
a töltőhöz bizonyosodjon meg róla
szárazságáról és tisztaságáról.
• A DEWALT Lítium ionos akkumulátorokat
csak olyan töltővel töltse, amin szerepel
a „Li-Ion” jelzés.
• Soha ne szállítsa, húzza a töltőt a kábel
segítségével. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles felületektől vagy mozgó részektől.
• A sérült vagy hibás kábelek javításával
vagy cseréjével csak a kijelölt DEWALT
szakszervizeket bízzon meg. Soha ne
kísérelje meg a javítást Önállóan.
• Az akkumulátort óvja a párától és
a nedvességtől.
• Ne próbáljon meg nedves akkumulátort
feltölteni.
• Soha nem próbálja az akkumulátort
felnyitni.
• Csak a használati útmutatóban leírt
akkumulátorokat használja. Soha ne
használjon fel nem tölthető akkumulátort.
• Mindig kövesse a használati útmutatót az
akkumulátor kivételekor.
• Amikor nem használja a töltőt és az
akkumulátort, tartsa őket száraz, zárt
helyen, ahol gyerekek nem férhetnek
hozzá.
Kiegészítő Biztonsági előírások merülő
fűrészekhez
• Használjon fülvédőt. A zajnak való
kitettség süketséget okozat.
• Használjon
pormaszkot.
A porszemcséknek való kitettség légzési
nehézségeket és esetleges sérüléseket
okozhat.
• Ne használjon a javasoltnál nagyobb
vagy kisebb átmérőjű vágólapot. A vágási
képesség pontos megismeréséhez
forduljon a technikai leíráshoz. Csak
olyan vágólapokat használjon, amelyet
ez a használati útmutató említ, amelyek
megfelelnek az EN-847-1-nek.
11
Akkumulátor (1 Ábra)
Tárolási javaslatok
1. Javasoljuk, hogy száraz, zárt helyen
tartsa, olyan helyen ahol nincs kitéve
közvetlenül napfénynek, se túl sok hőnek
se hidegnek.
2. A hosszú ideig tartó tárolás sem okoz károkat
a sem a töltőben, sem az akkumulátorban.
Megfelelő körülmények között 5 évig vagy
akár annál hosszabb ideig is eltárolható.
AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DC351 28 V-os Lítium ionos akkumulátorral
működik.
Az akkumulátor töltése (2 Árba)
A töltés előtt mindig ellenőrizze az elektromos
áramot. Amennyiben az árammal nincs gond
a töltő mégsem tölti az akkumulátort, vigye
a töltőt egy DEWALT által hitelesített szervizbe.
Az akkumulátor és a töltő felmelegedhetnek
a töltés során. Ez normális folyamat és nem
jelent problémát.
Jelzések a töltőn és az akkumulátoron
A használati útmutatóban használt jelzéseken
kívül a töltőn és az akkumulátoron a következő
jelek találhatók:
Ó VAT O S S Á G : N e t ö l t s e a z
akkumulátort 4 °C alatti vagy 40 °C
fölötti környezetben. Az ajánlott töltési
hőmérséklet: 24 °C.
Használat előtt olvassa el
a használati útmutatót.
Ne tegye ki eső veszélyének.
Az akkumulátor töltéséhez (n) helyezze
a töltőbe (o) ahogy az a töltőn fel van tűntetve.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor
jól van elhelyezve a töltőben. A piros töltési
szintjelzők (p) az akkumulátor töltési szintjének
megfelelően villognak.
Ne használjon vezető eszközöket.
Ne töltsön rossz állapotban lévő
akkumulátort.
Ne használjon rossz állapotban lévő
töltőket.
Amikor a töltés befejeződött a jelzők égve
maradnak. A töltő automatikusan kiegyenlítő
állapotba áll.
Csak 4 °C és 40 °C között töltse.
Az akkumulátort bármelyik pillanatban ki lehet
venni a töltőből vagy bármennyi időre benne
lehet tartani.
Ha a kábel rossz állapotban van
azonnal cserélje ki.
Probléma a töltővel.
Amennyiben a töltő hibát észlel a piros jelzők
gyorsan villognak. Próbálja meg újra betenni
az akkumulátort, vagy próbálkozzon egy
újjal. Amennyiben az új akkumulátort sem
lehet tölteni, vigye a töltőt egy DEWALT által
hitelesített szervizbe.
Probléma az akkumulátorral.
Amennyiben már használhatatlan az
akkumulátor, a környezet terhelése
nélkül szabaduljon meg tőle.
A piros töltés jelzők gyorsan villognak, egy rövid
és egy hosszú villanással hogy jelezzék ha
a töltővel valamilyen probléma van. Vigye a töltőt
egy DEWALT által hitelesített szervizbe.
Ne tegye ki tűz veszélyének az
akkumulátort.
Csak DEWALT töltőkkel töltse.
Amennyiben olyan áramforrásokra kapcsolja
a töltőt, mint generátor, vagy olyan forrásra,
amely egyenáramot váltóárammá alakít át,
a piros töltésjelzők egyszerre villognak két
egymás utáni villogással. Ez az áramforrás
átmeneti problémáját jelzi. A töltő automatikusan
normális működésbe fog átváltani.
A töltési idő meghatározásához
tanulmányozza a technikai
jellemzőket.
Akkumulátor töltő
Az Ön DE9000 töltője kizárólag 28 V-os
(DE9280) D E WALT Li-Ion akkumulátorok
töltésére alkalmas 2,2 Ah teljesítménnyel.
Egy óra elteltével mind a három jelző
folyamatosan fog világítani.
12
Töltési folyamat (2 ábra)
Használja a következő táblázatot az akkumulátor
töltöttségének megállapítására.
Töltöttségi állapot
1 fény pislog
1 fény pislog, 1 fény világít
1 fény pislog, 2 fény világít
3 fény világít
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Allen kulcs
Akkumulátor (DC351KL)
Töltő (DC351KL)
Használati útmutató
Robbantott ábra
•
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék,
a részegységek és a tartozékok nem
sérültek-e meg a szállítás alkalmával.
A gép üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
•
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítési mód egyensúlyban
tartja az akkumulátor különböző celláinak
működését, a legmagasabb teljesítmény
biztosítása érdekében. Az akkumulátort
legalább hetente egyszer töltse újra, illetve
minden olyan esetben, amikor a teljesítmény
csökkenését észleli.
Leírás (1-3 ábra)
Figyelmeztetés: soha ne próbálja
megváltoztatni az elektromos
készüléket sem bármely részét, mert
az anyagi és személyi sérülést okozhat.
Az akkumulátor frissítése érdekében helyezze
az akkumulátort a töltőre. Hagyja a töltőn
legalább 8 órán keresztül.
A DC351 szúrófűrész fogazott alkalmazásokhoz
és fatermékek professzionális vágására lett
kifejlesztve.
Hideg/Meleg Akkumulátor késleltetés
Amennyiben a töltő érzékeli, hogy az
akkumulátor túlhevült, vagy túlságosan lehűlt,
automatikusan bekapcsolja a hideg/meleg
akkumulátor késleltetést, amely felfüggeszti
a töltést, amíg az akkumulátor vissza nem
nyeri megfelelő hőmérsékletét. A töltő ezután
automatikusan visszaáll a töltési funkcióra. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximum
élettartamát.
Ne használja az elektromos készülékeket
nedves környezetben, vagy ahol por, gázok és
gyúlékony folyadékok vannak.
Ez a nagy ellenállású szúrófűrész professzionális
termék. Ne engedje, hogy gyerekek
hozzáférhessenek. Amikor tapasztalat nélkül
használják, szükséges az ön felügyelete.
a) Merülő funkció
b) Ki-és bekapcsoló gomb
c) Főnyél
d) Féktuskó
e) Ferde él beállító szegecs
f) Mélységbeállító szegecsek
g) Mélységskála
h) Elülső nyél
i) Porkivezető nyílás
j) Sínbeállító
k) Vágólap
l) Blokkoló gomb
m) Blokkoló kar
n) Akkumulátor
o) Töltő
p) Töltés jelzők
q) Akkumulátor eltávolító gomb
r) Vágólap rögzítő csavar
s) Külső perem
t) Belső perem
u) Elválasztó kés
v) Elválasztó kés rögzítő csavar
w) Vágás mutató
x) Visszaütés gátló szegecs
TÚLMERÜLÉS ELLENI VÉDELEM
Az akkumulátor a készülékben történő használat
közben védve van a teljes lemerülés ellen.
Szállítás
A DEWALT lítium-ion akkumulátorai megfelelnek
az ENSZ tesztelési és kritériumrendszerének
(ST/SG/AC.10./11/REV.3 III rész, 38,3 alrész),
amelyet az ENSZ a veszélyes anyagok
szállításával kapcsolatban javasolt.
• Az akkumulátorok hatékony védelemmel
rendelkeznek a belső túlnyomás és
a rövidzárlatok ellen.
• Meg tették a megfelelő óvintézkedéseket az
erőszakos felnyitás és az áram veszélyes
megfordulása ellen.
• A lítium tartalom a megengedett határérték
alatt marad.
A csomagolás tartalma
1
1
1
2
1
1
1
Merülő fűrész
Sínheveder
13
y)
z)
aa)
bb)
Külső védőlemez
Vezető sín
Heveder
Vágólap pozíció mutatói
•
A ferde él beállítása (1 Ábra)
A ferde él szögét 0° és 45° közé lehet
beállítani.
1. Lazítsa meg a ferde él beállító szegecset
(e).
2. Állítsa be a ferde él szögét a fűrész
féktuskóját megdöntve (d) addig, amíg
a jel a mélységskála megfelelő szögét nem
mutatja.
3. H ú z z a m e g a f e r d e é l b e á l l í t ó
szegecseket.
Elektromos biztonság
Az elektromotort adott feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
Továbbá mindig ellenőrizze, hogy az Ön hálózati
csatlakozójának feszültsége megfelel-e az
akkumulátor töltő feszültségi követelményeinek.
Ez a készülék EN 60335 szabvány
szerint kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges.
Amennyiben a kábel, amely használ sérült, ki
kell cserélni egy a DEWALT által forgalmazott
kifejezetten erre a célra tervezett kábelre.
A fűrész vágólap cseréje (3,4 ábra)
1. Nyomja meg a blokkoló gombot (l).
2. Nyomja a merülőfűrészt lefelé ütközésig
(vágólap csere pozíció).
3. Fordítsa a blokkoló kart (m) az óramutató
járásával megegyező irányban addig, amíg
meg nem akad.
4. Nyomja lefelé a blokkoló kart (m) és fordítsa
a vágólapot addig amíg meg nem találja
a blokkoló pozíciót.
FIGYELEM: A vágólap (k) ekkor blokkolva van,
kézzel nem lehet elfordítani. Nyomja lefelé
a blokkoló kart (m) és fordítsa a vágólapot
addig, amíg kicseréli a vágólapot (8 lépés)
5. Fordítsa a vágólap rögzítő csavart (n) az
óramutató járásával ellenkező irányban,
hogy eltávolíthassa. Használja az inbusz
kulcsot, amelyet az elülső nyélen talál (h).
6. Távolítsa el a külső szegecset (o) és
a használt vágólapot (k). Helyezze az új
vágólapot a belső szegecsre (p).
7. Helyezze vissza a külső szegecset (o) és
a vágólap rögzítő csavart (n). Fordítsa el
a csavart kézzel az óramutató járásával
megegyező irányban.
FIGYELEM: A fűrész vágólapjának forgásiránya
és a merülőfűrész forgásiránya meg kell
egyezzen.
8. Húzza meg erősen a vágólap rögzítő
csavart (n) az inbusz kulccsal.
9. Fordítsa el a blokkoló kart az óramutató
járásával ellenkező irányban, addig amíg
megáll.
10. Helyezze vissza a merülőfűrészt a felső
pozícióba.
11. Nyomja előre a merülés kioldógombot (a),
hogy visszatérjen a szünet pozícióhoz.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges,
úgy használjon egy arra jóváhagyott
hosszabbító kábelt, ami megfelel a készülék
felvett teljesítményének (lásd a műszaki
adatoknál). A minimális kábelér 1 mm²,
maximális hosszúság 30 m.
Összeszerelés és beállítás
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket
mindig kapcsolja ki, az összeszerelés
és a beállítás alatt.
Csak DEWALT töltőket és akkumulátorokat használjon.
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
(2. ábra)
•
Az akkumulátor kivételéhez nyomja meg
a kioldó gombot (q) és közben húzza
az akkumulátort, hogy ki tudja venni
a tartályból.
FIGYELEM: A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében, kapcsolja ki
és kapcsolja le mindig az áramforrásról
a készüléket, amikor alkatrészeket
csatlakoztat vagy eltávolít róla,
beállításokat módosít, és amikor
szerelést végez rajta. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a bekapcsoló gomb
OFF állásban van. Egy véletlen tűzeset
sérülésekhez vezethet.
Az akkumulátor behelyezéséhez (n)
csatlakoztassa a készülék tartályához.
Tegye az akkumulátort a tartályba és
nyomja addig amíg be nem szorul a helyére.
14
•
Az elválasztó kés beállítása (3 Ábra)
Az elválasztó kés megfelelő beállításához
tanulmányozza a 3. Ábrát. Amikor szükségesnek
találja vagy amikor kicseréli a vágólapot állítsa
be az elválasztó kés szabad helyét.
1. Kövesse A ferde él beállítása 1-4.
lépéseit.
2. Lazítsa meg az elválasztó kés beállító
csavarját (v) egy Allen kulccsal és állítsa
be az elválasztó kést, úgy ahogy a 3. ábra
mutatja.
3. Húzza meg az elválasztó kés beállító
csavarját (v).
4. Fordítsa el a blokkoló kart (m) az óramutató
járásával ellenkező irányban, addig, amíg
meg nem akad.
5. Helyezze vissza szúrófűrészt a felső
pozícióba.
•
•
•
•
•
•
Vágásmélység beállítása (5 ábra)
A vágásmélység beállítása összekapcsolt
beállító rúd nélkül 0 és 59 mm között lehet,
beállítása összekapcsolt beállító rúd megléte
esetén 0 és 55 mm közé lehet állítani.
1. Lazítsa meg a mélységbeállító szegecset
(f) és mozdítsa el a mutatót a megfelelő
vágásmélységig.
2. Húzza meg a mélységbeállító szegecset
(f).
FIGYELEM: Az optimális működéshez hagyja,
hogy a vágólap megközelítőleg 3 mm-el
túlnyúljon a munkadarabon. (5. Ábra)
Mindig előre fele nyomja
a készüléket. Soha ne húzza maga
felé a készüléket.
A szúrófűrészt mindig két kézzel
használja. Az egyik kezét a fő
nyélen tartsa a másikat, pedig az
elülső nyélen, ahogy az 5. ábra
mutatja.
Bizonyosodjon meg róla, hogy
a kábel nem esik a fűrész útjába.
Tartsa erősen a főnyelet (c) és az
elülső nyelet (h), hogy megfelelően
tudja irányítani a fűrészt.
A vágásmutató (w) jelzi a 0° és 47° közötti
vágások vágás vonalát (vezető sín nélkül).
A vágólap pozíció mutatója (bb) jelzi
a vágólap pozícióját a szúró fűrészeléshez.
A legjobb eredmény eléréséhez
a munkadarabot alulról felfelé tolja.
VÁGÁS
1. A f ű r é s z e l e j é n é l f o g v a h e l y e z z e
a készüléket a munkadarabra.
2. Nyomja be a bekapcsoló gombot, hogy
bekapcsolja a szúrófűrészt.
3. Nyomja a szúró fűrészelés megszakítót
előre (a), nyomja a fűrészt lefelé, hogy
beállítsa a vágás mélységét és tolja előre
a vágás irányában.
MERÜLŐ FŰRÉSZELÉSEK
FIGYELMEZTETÉS: A visszaütés
elkerülése érdekében tartsa be
a következő előírásokat, amikor szúró
fűrészelést hajt végre.
• Helyezze a készüléket
a vezetősínbe és távolítsa el
a visszaütés gátló szegecset (x),
az óramutató járásával ellenkező
irányban elforgatva.
• Miután bekapcsolta a készüléket
és nyomja a fűrészt lefelé, hogy
a beállított vágás mélységig és
tolja előre a vágás irányában.
A vágásmutatók (w) jelzik a vágólap
elülső és hátulsó vágási pontjait
(165 mm átmérőjű) a maximális
vágási mélységhez és a vezetősínt
használva.
Működés
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt használná
a merülőfűrészt, bizonyosodjon meg
róla, hogy minden eleme megfelelően
működik.
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
alkalmazandó szabályozást.
Ki- és Bekapcsolt állapotban ( 1 ábra)
Nyomja be a bekapcsoló gombot, hogy
bekapcsolja a szúrófűrészt.
A készülék tartása és vezetése (6, 7 Ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig biztosítsa, hogy
a munkadarab ne tudjon mozogni
a fűrészelés közben.
15
Vezetési rendszer (1, 7 Ábra)
A többféle hosszúságban kapható vezetősínek
precíz, tiszta vágást tesznek lehetővé,
mindemellett megvédik a munkadarab felszínét
a sérülésektől.
Ajtók vágása (8 Ábra)
1. A merülőfűrészt helyezze egy lapos, tiszta
talajra a külső védőlemezével (v) együtt.
2. Nyomja a féktuskót (d) az ajtó elülső felével
a beállított mélység eléréséig.
Ha más kiegészítőket is használ, végre tud
hajtani pontos szögben való vágást, rézsűvágást
és vezetősínnel beállított munkákat is.
Porelvezető (1 ábra)
A készülék rendelkezik egy porelvezető
nyílással(i).
A hevederekkel rögzített munkadarab lehetővé
teszi a biztos munkát.
FIGYELEM: Mindig csatlakoztassa
a fűrészhez a porelvezetőt.
A merülőfűrész vezetőjének bőségének kicsinek
kell lennie, hogy a legjobb vágási eredményeket
tudja elérni, és hogy a két sínbeállítóval
rögzíteni tudja (j).
1. Távolítsa el a sínbeállító csavart, hogy
beállíthassa a bőséget.
2. Állítsa addig a szegecset, ameddig a fűrész
biztosan nem áll a sínben.
3. Húzza hátrafelé a szegecset, hogy a fűrész
könnyedén tudjon siklani.
4. Húzza meg a sínbeállítót a helyzetét és
tekerje vissza a csavart.
FIGYELEM: Új sínek használatához újra be kell
állítani a rendszert.
FIGYELEM: Mindig csak olyan
porelvezetőt használjon, ami megfelel
a porkibocsátásról szóló előírásoknak.
Karbantartás
A z Ö n D E WA LT k é s z ü l é k e m i n i m á l i s
karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra
lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELEM: A sérülések
kockázatának csökkentése
érdekében, kapcsolja ki és
kapcsolja le mindig az áramforrásról
a készüléket, amikor alkatrészeket
csatlakoztat, vagy eltávolít róla,
beállításokat módosít, és amikor
szerelést végez rajta. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a bekapcsoló gomb
OFF állásban van. Egy véletlen tűzeset,
sérülésekhez vezethet.
FORGÁCSOK ELLENI VÉDELEM
A vezetősín forgácsok elleni védelemmel van
felszerelve, amelyet az első használat előtt le
kell vágni.
Fontos: Olvassa el és kövesse a vezető
rendszer utasításait, mielőtt levágná a forgácsok
elleni védőrendszert.
1. Állítsa a szúrófűrészt 5-ös sebességre.
2. Helyezze a vezetősínt egy selejtes
fadarabra.
3. Állítsa a fűrész vágás mélységét 5mm-re.
4. Helyezze a fűrészt a vezetősín túlsó
végpontjához.
5. Kapcsolja be a fűrészt, nyomja lefelé,
hogy beállítsa a vágás mélységét és egy
folytonos mozdulattal, vágja le a forgács
elleni védőt. Ekkor a forgács elleni védő
széle pontosan megegyezik a vágólap
szélével.
FIGYELEM: Ha a fűrész vágólapja
életlen, cserélje ki egy új éles vágólapra.
Kenés
Az Ön készüléke nem igényel további kenést
Tisztítás
FIGYELEM: A gépházat tisztítsa meg
a kosztól és a portól száraz levegővel,
amikor felgyűlik a por a levegőréseinél.
Amikor ezt elvégzi mindig viseljen
védőszemüveget és pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében,
mindig rögzítse a vezetősínt (z) egy
hevederrel (aa).
16
FIGYELEM: Soha ne alkalmazzon
oldószert és más agresszív
vegyszereket a készülék nem fémből
készült részeinek tisztításhoz.
Ezek a vegyszerek gyengíthetik az
említett részeket. Használjon egy
rongyot vízzel és lágy szappannal.
Ne engedje, hogy bármilyen folyadék
a készülék belsejébe jusson. Ne
merítse a készülék egyetlen részét
sem folyadékba.
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet. Itt a készülékeket
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
fogják megsemmisíteni. A legközelebbi
szerviz címét megtalálja ebben a használati
utasításban. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
Kiegészítő alkatrészek
Újratölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha
feltöltés után már nem ad le elegendő
teljesítményt olyan munkafolyamatoknál,
amelyeket korábban könnyen el lehetett
vele végezni, hasznos élettartama végén
környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le az akkumulátort teljesen, majd
távolítsa el a készülékből.
• Li-Ion, NiCd és a NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatóak. Vigye vissza a vásárlási helyre vagy a helyi újrahasznosító
állomásra, ahol az elhasznált akkumulátorokat megfelelően újrahasznosítják, vagy
megsemmisítik.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel, a DEWALT
által ajánlott alkatrészeket leszámítva,
nem végeztek kísérleteket más
alkatrészekkel való használatról
ezek használata mellőzendő, mert
kockázatot jelenthet. Ennek elkerülése
érdekében csak a DEWALT által ajánlott
alkatrészeket használja.
A D E W A LT f o r g a l m a z k i f e j e z e t t e n
merülőfűrészekhez alkalmazható
fűrészlapokat.
Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével,
amennyiben több információhoz szeretne jutni
az alkatrészeket illetően.
Környezetvédelem
A terméket életciklusa végén tilos más
háztartási hulladékkal együtt eldobni.
Annak érdekében, hogy a nem ellenőrzött
körülmények között kidobott hulladék ne legyen
ártalmas a környezetre és az egészségre,
kérjük, a terméket válassza el a többi hulladéktól
és tegye lehetővé az anyagok minél nagyobb
mértékű újrahasznosítását.
A készülék elhasználódása esetén
kérjük, vegye fel kapcsolatot azzal az
üzlettel, amelyben a terméket vásárolta,
vagy a helyi önkormányzattal, ahol
részletes tájékoztatást kaphat arról,
hogy milyen módon járulhat hozzá
a környezetvédelmi szempontból,
biztonságos újrahasznosításhoz.
DEWALT a termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
zst00244636 - 22-08-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
18
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
20
CORDLESS PLUNGE SAW 1
©
DC351KL - - - A
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising