GR3000 | Black&Decker GR3000 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

666444-61 IL
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
www.blackanddecker.eu
GR3000
GR3900
2
3
4
‫עברית‬
‫ייעוד‬
‫המכסחת שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר )‪ ,(Black & Decker‬תוכננה‬
‫עבור כיסוח דשא‪ .‬מכסחת זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫הוראות בטיחות‬
‫אזהרה! כשמשתמשים בכלי עבודה המוזנים במתח מרשת החשמל‬
‫חובה תמיד לנקוט באמצעי בטיחות שיפורטו להלן כדי להפחית את‬
‫הסכנות של שריפה‪ ,‬התחשמלות‪ ,‬פגיעה גופנית או נזק חומרי‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי עליך לקרוא בעיון חוברת זו‪.‬‬
‫•‬
‫לפני הפעלת הכלי עליך לוודא שאתה יודע כיצד להפסיק את‬
‫•‬
‫פעולתו במקרה חירום‪.‬‬
‫שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הדרכה‬
‫קרא בעיון את כל ההוראות‪ .‬עליך להכיר היטב את כל הבקרות‬
‫•‬
‫ואת השימוש הנכון במכסחת‪.‬‬
‫אסור בהחלט לאפשר לילדים או לאדם כלשהו שאינו מכיר‬
‫•‬
‫הוראות אלה להפעיל את המכסחת‪ .‬תקנות בטיחות מקומיות‬
‫יכולות להגביל את גיל מפעיל‪.‬‬
‫אסור להפעיל את המכסחת כאשר עוברי אורח ובמיוחד ילדים‬
‫•‬
‫או בעלי חיים נמצאים בקרבת מקום‪.‬‬
‫זכור שהמפעיל אחראי לכל מצב מסוכן או תאונה שקרתה‬
‫•‬
‫לאנשים אחרים או לרכושם‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הכנה לשימוש‬
‫נעל נעלי עבודה או מגפיים כדי להגן על רגליך‪ .‬אל תפעיל את‬
‫•‬
‫המכסחת כאשר אתה בסנדלים או יחף‪ .‬לבש מכנסיים ארוכים‬
‫כדי להגן על רגליך‪.‬‬
‫הרכב משקפי מגן בזמן הפעלת כלי זה‪ .‬השתמש במסכת אבק‬
‫•‬
‫בכל מקרה בו העבודה מתבצעת בסביבה מאובקת‪ .‬השתמש‬
‫בציוד הגנה לאוזניים בכל מקרה בו עצמת הרעש גורמת לאי‪-‬‬
‫נוחות‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות מנע מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫•‬
‫מאורקים )כמו למשל גדרות מתכת‪ ,‬עמודי חשמל וכו‘(‪.‬‬
‫לפני השימוש במכסחת ערוך ביקורת חזותית ללהב‪ ,‬לאום‬
‫•‬
‫הלהב ולמכלל החיתוך כדי לוודא שאינם בלויים ולא נגרם להם‬
‫נזק‪ .‬בדוק שאום הלהב מהודקת היטב‪.‬‬
‫לפני התחלת הפעולה‪ ,‬בדוק שנתיב הכיסוח חופשי ממקלות‪,‬‬
‫•‬
‫אבנים‪ ,‬חוטי תיל או גופים ועצמים אחרים‪.‬‬
‫אל תטה את המכסחת יותר מכפי הצורך והרם רק את החלק‬
‫המרוחק ממך‪ .‬לפני החזרת המכסחת אל הקרקע עליך לעמוד‬
‫במצב הפעלה ולהחזיק את המכסחת בשתי הידיים‪.‬‬
‫אם יש צורך להטות את המכסחת לצורך מעבר על משטח‬
‫שאינו מדשאה או בזמן העברת המכסחת אל אזור העבודה‬
‫או ממנו‪ ,‬הפסק את פעולת המכסחת והמתן שמכלל הלהב‬
‫יפסיק להסתובב‪.‬‬
‫אל תרים ואל תישא את המכסחת לפני שהלהב עצר עצירה‬
‫מוחלטת‪.‬‬
‫הרחק את ידיך ואת רגליך מלהב המכסחת‪ .‬אל תקרב ואל‬
‫תכניס את ידיך ואת רגליך מתחת לחלקים סובבים‪.‬‬
‫התרחק תמיד מפתחי הפליטה של המכסחת‪.‬‬
‫נתק את מתג ההפעלה‪ ,‬הוצא את התקע מהשקע וודא שכל‬
‫החלקים הנעים הפסיקו להסתובב לפני השארת המכסחת‬
‫ללא השגחה ולפני החלפה‪ ,‬ניקוי או בדיקה של חלקים כלשהם‬
‫במכסחת או פינוי חסימה‪.‬‬
‫אם המכסחת מתחילה לרעוד באופן לא רגיל או אם פגעת בגוף‬
‫זר כלשהו‪ ,‬הפסק מיד את פעולת המכסחת ונתק את התקע‬
‫מהשקע‪ .‬בדוק אם נגרם נזק כלשהו למכסחת‪.‬‬
‫הקפד להרחיק את כבל הזנת המתח מלהב מכסחת‪ .‬היה ער‬
‫תמיד למצב הכבל ביחס למכסחת‪.‬‬
‫המנוע ימשיך להסתובב מספר שניות לאחר העברת מתג‬
‫ההפעלה של המכסחת למצב מנותק‪ .‬אסור בהחלט לעצור‬
‫בכוח את הלהב‪.‬‬
‫תחזוקה ואחסון‬
‫לפני השימוש בדוק את הכלי החשמלי לגילוי נזק או חלקים‬
‫•‬
‫פגומים‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪,‬‬
‫שבר חלקים‪ ,‬נזק למגנים ולמתגים או כל פגם או נזק אחר‬
‫שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי‪ .‬ודא שהמכסחת‬
‫תקינה כדי שתפעל כהלכה ותבצע את הפעולות עבורן היא‬
‫יועדה‪ .‬אסור בהחלט להשתמש במכסחת אם נגרם נזק למגן‬
‫או חיפוי כלשהו או שהוא אינו מותקן במקומו‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי אם התגלה בו פגם או נזק‪ .‬אל תשתמש בכלי אם מתג‬
‫ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬תיקון של נזק‬
‫או של חלקים פגומים חייב להתבצע רק על‪-‬ידי סוכנות תיקון‬
‫מורשית‪.‬‬
‫בדוק את הכבל לעתים קרובות‪ ,‬לגילוי נזקים ופגיעות‪ .‬אם‬
‫•‬
‫נגרם נזק לכבל‪ ,‬חובה להחליף אותו בתחנת שירות מורשית‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ .‬בצע בדיקות תקופתיות סדירות של‬
‫הכבלים המאריכים‪ .‬החלף מיד את הכבל המאריך אם התגלה‬
‫בו פגם או נזק‪.‬‬
‫הקפד על ההידוק של כל האומים והברגים של המכסחת כדי‬
‫•‬
‫להבטיח מצב עבודה בטוח‪.‬‬
‫בדוק את מיכל איסוף הדשא לגילוי נזק או מקומות שחוקים‬
‫•‬
‫והחלף לפי הצורך‪ .‬אסור בהחלט להשתמש במכסחת ללא‬
‫מיכל איסוף הדשא‪.‬‬
‫כשלא משתמשים במכסחת יש לאחסן אותה במקום נקי ויבש‪.‬‬
‫•‬
‫אסור לאפשר גישת ילדים אל הכלי המאוחסן‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בלהבי כיסוח חלופיים מהסוג המתאים‬
‫•‬
‫בלבד‪.‬‬
‫השתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים על‪-‬ידי בלק‬
‫•‬
‫אנד דקר‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫אסור בהחלט להפעיל את המכסחת עם מגנים פגומים או‬
‫•‬
‫ללא התקני בטיחות‪ ,‬כמו למשל מסיטי זרימה ו‪/‬או לוכדי דשא‪,‬‬
‫המותקנים כהלכה במקומם‪.‬‬
‫הפעל את המכסחת רק באור יום או בתנאי תאורה מלאכותית‬
‫•‬
‫טובה‪.‬‬
‫אל תחשוף את הכלי לגשם‪ .‬אל תשתמש במכסחת בתנאי‬
‫•‬
‫סביבה לחים מאוד או רטובים‪ .‬רצוי שלא להשתמש במכסחת‬
‫כשהדשא רטוב‪.‬‬
‫שמור על יציבה טובה והליכה בטוחה‪ ,‬במיוחד במדרונות‪ .‬היה‬
‫•‬
‫מודע לכך שדשא שזה אך כוסח הוא לח וחלקלק‪ .‬אל תעבוד‬
‫במדרונות תלולים‪.‬‬
‫עבוד לרוחב מדרונות ולא במעלה ובמורד המדרון‪ .‬פעל‬
‫•‬
‫בזהירות רבה בזמן שעליך לבצע שינוי כיוון על מדרונות‪.‬‬
‫בצע את העבודה בהליכה ואל תרוץ בזמן השימוש במכסחת‪.‬‬
‫•‬
‫בזמן השימוש במכסחת אל תמשוך אותה לכיוונך ואל תלך‬
‫לאחור‪.‬‬
‫הפעל את המכסחת על‪-‬פי ההוראות וכשרגליך רחוקות‬
‫•‬
‫מהלהב‪.‬‬
‫אל תטה את המכסחת בזמן ההפעלה‪ ,‬אלא אם חייבים להטות‬
‫•‬
‫את המכסחת כדי להתחיל את ההפעלה שלה‪ .‬במקרה זה‪,‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות עבור מכסחות דשא‬
‫כלי זה אינו מיועד לשימוש על‪-‬ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי‬
‫•‬
‫מגבלות פיזיות‪ ,‬נפשיות‪ ,‬או בעלי חוסר ניסיון וידע‪ ,‬אלא אם הם‬
‫נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה מתאימה הדנה באופן‬
‫השימוש בכלי זה על‪-‬ידי האדם האחראי לבטיחותם‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם כבל ההזנה נפגם חובה להחליף‬
‫אותו על‪-‬ידי היצרן או בתחנת שירות מוסמכת של בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫סמלי אזהרה‬
‫סמלי האזהרה הבאים נמצאים על המכסחת‪:‬‬
‫אזהרה! לפני ההרכבה‪ ,‬ודא שהמכסחת מנותקת ואינה מחוברת‬
‫לרשת החשמל‪.‬‬
‫התקנת הידית התחתונה )ציור ‪(B‬‬
‫הסר את הברגים ) ‪ (13‬מהידית התחתונה ) ‪ (5‬לפני‬
‫•‬
‫ההרכבה‪.‬‬
‫הכנס את קצות הידית התחתונה )‪ (5‬אל החורים המתאימים‬
‫•‬
‫במכסחת‪.‬‬
‫לחץ את הידית כלפי מטה עד לסוף מהלכה‪.‬‬
‫•‬
‫אבטח את הידית באמצעות הברגים )‪.(13‬‬
‫•‬
‫קרא בעיון את המידע הנלווה לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫אל תחשוף את המכסחת לגשם או ללחות גבוהה‪.‬‬
‫נתק את התקע מהשקע אם נגרם נזק כלשהו לכבל‬
‫החשמלי או לפני ביצוע תחזוקה‪.‬‬
‫הרכבת הידית העליונה )ציור ‪(A‬‬
‫ודא שלולאת הובלת הכבל )‪ (22‬מותקנת על הידית העליונה‬
‫•‬
‫לפני ההרכבה‪.‬‬
‫התקן את הידית התחתונה )‪ (5‬אל הידית העליונה )‪(4‬‬
‫•‬
‫באמצעות אומי הפרפר )‪ ,(11‬דיסקיות )‪ (10‬וברגים )‪ (9‬כפי‬
‫שמוצג‪.‬‬
‫הרחק עוברי אורח ממקום העבודה‪.‬‬
‫אבטחת כבל המנוע )ציור ‪(C‬‬
‫חובה לקבע את כבל המנוע באמצעות חבקי הכבל‪.‬‬
‫התקן חבק הידוק אחד )‪ (12‬על הכבל המוביל מתיבת מתג‬
‫•‬
‫ההפעלה אל המנוע‪ .‬אבטח את החבק אל הידית התחתונה‬
‫)‪.(5‬‬
‫התקן את חבק ההידוק השני )‪ (12‬על הכבל המוביל מתיבת‬
‫•‬
‫מתג ההפעלה אל המנוע‪ .‬אבטח את החבק אל הידית העליונה‬
‫)‪.(4‬‬
‫אזהרה! ודא שכבל ההזנה מאובטח כהלכה באמצעות לולאת הובלת‬
‫הכבל )‪ (22‬לפני חיבור התקע אל שקע הרשת‪.‬‬
‫היזהר מלהבים חדים‪.‬‬
‫הרחק את הכבל מלהבי המכסחת‪.‬‬
‫הלהבים ממשיכים להסתובב גם אחרי שמפסיקים‬
‫את פעולת הכלי‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫כלי זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול; לכן הוא אינו זקוק‬
‫לארקה‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד‬
‫שמתח הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום‬
‫על לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫התקנת מיכל האיסוף )ציור ‪(D‬‬
‫הרם את הדלתית )‪ (14‬כדי להתקין את מיכל האיסוף )‪ (6‬על‬
‫•‬
‫הזיזים‪.‬‬
‫שימוש‬
‫אזהרה! הנח למכסחת לבצע את העבודה בקצב המתאים לה‪ .‬אל‬
‫תעמיס אותה בעומס‪-‬יתר‪.‬‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם כבל ההזנה נפגם חובה להחליף‬
‫אותו על‪-‬ידי היצרן או בתחנת שירות מוסמכת של בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫אפשר לשפר את הבטיחות בעבודה עם כלי עבודה חשמליים‬
‫על‪-‬ידי התקנת מפסק פחת בעל רגישות גבוהה של ‪mA 30‬‬
‫‪.((RDC‬‬
‫כוונון גובה הכיסוח )ציור ‪(E‬‬
‫אזהרה! נתק את המכסחת ממקור המתח והמתן עד שהלהב יפסיק‬
‫להסתובב לפני ביצוע הפעולות הבאות‪.‬‬
‫שחרר את הגלגלים על‪-‬ידי סיבובם והוצאתם מהמצב הנעול‪.‬‬
‫•‬
‫קבע את הגלגלים בגובה הרצוי‪.‬‬
‫•‬
‫סובב את הגלגלים בחזרה למצב הנעול שלהם תוך בדיקה‬
‫•‬
‫שכל הגלגלים נקבעו לאותו גובה‪.‬‬
‫כבלים מאריכים וכלים מדירוג ‪1‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך בעל ‪ 3‬גידים מכיוון שהמכסחת‬
‫•‬
‫מאורקת ובעלת מבנה בדירוג ‪.1‬‬
‫ניתן להשתמש בכבל מאריך באורך של עד ‪ 30‬מטר ללא איבוד‬
‫•‬
‫של הספק‪.‬‬
‫כדי למנוע מצב מסוכן‪ ,‬אם כבל ההזנה נפגם חובה להחליף‬
‫•‬
‫אותו על‪-‬ידי היצרן או בתחנת שירות מוסמכת של בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫הפעלה‬
‫החזק את ידית המכסחת בשתי הידיים והטה אותה מעט כלפי‬
‫•‬
‫מטה כדי להרים את החלק הקדמי של המכסחת‪.‬‬
‫החזק את כפתור שחרור הנעילה )‪ (2‬לחוץ ומשוך אליך את‬
‫•‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(3‬‬
‫הרפה מכפתור הנעילה )‪.(2‬‬
‫•‬
‫הנח למכסחת לחזור למצב עבודה‪.‬‬
‫•‬
‫מאפיינים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫כיסוי המנוע‬
‫ידיות נשיאה‬
‫תיבת מתג ההפעלה‬
‫לחצן שחרור נעילה‬
‫מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫ידית עליונה‬
‫ידית תחתונה‬
‫מיכל איסוף דשא‬
‫הפסקת פעולה‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬הרפה ממתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(3‬‬
‫•‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לנסות לנעול את מתג ההפעלה במצב‬
‫פעולה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כיסוח )ציור ‪(F‬‬
‫אנו ממליצים שתשתמש במכסחת כפי שמוסבר בחלק זה של‬
‫החוברת כדי להשיג את התוצאות המיטביות וכדי להפחית את‬
‫סכנת חיתוך כבל ההזנה‪.‬‬
‫פרוס את רוב הכבל על משטח הדשא‪ ,‬קרוב לנקודת ההתחלה‬
‫•‬
‫)מיקום ‪ 1‬בציור ‪.(F‬‬
‫הפעל את המכסחת כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫•‬
‫המשך כמתואר בציור ‪.F‬‬
‫•‬
‫עבור ממיקום ‪ 1‬למיקום ‪.2‬‬
‫•‬
‫פנה לימין והמשך לכיוון מיקום ‪.3‬‬
‫•‬
‫פנה לשמאל והמשך לכיוון מיקום ‪.4‬‬
‫•‬
‫חזור על הפעולות שפורטו לעיל לפי הצורך‪.‬‬
‫•‬
‫אזהרה! אל תעבוד לכיוון הכבל‪ ,‬כפי שמוצג בציור ‪.G‬‬
‫היזהר לבל תחתוך את עצמך‪ .‬השתמש בכפפות עבודה עבות‬
‫•‬
‫או במטלית עבה כדי לאחוז את הלהב‪.‬‬
‫השתמש רק בלהב חלופי המפורט‪.‬‬
‫•‬
‫אל תסיר את הגלגל )‪ (15‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להחליף את הלהב‪:‬‬
‫סובב את המכסחת והנח אותה על צדה‪.‬‬
‫•‬
‫אחוז את הלהב )‪ (16‬ביד אחת‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש במפתח המסופק כדי להרפות את ההידוק ולהסיר‬
‫•‬
‫את אום הלהב )‪.(17‬‬
‫הערה‪ :‬בזמן התקנת הלהב‪ ,‬הכיתוב שעל הלהב חייב לפנות אל‬
‫המתקין‪.‬‬
‫התקן את הלהב )‪.(16‬‬
‫•‬
‫התקן את הדסקית )אם היתה מותקנת קודם( ואת האום‬
‫•‬
‫)‪.(17‬‬
‫הדק היטב את אום הלהב‪.‬‬
‫•‬
‫ריקון מיכל איסוף הדשא‬
‫כאשר אתה מתחיל לראות עלי דשא הנשארים מאחורי‬
‫•‬
‫המכסחת‪ ,‬רוקן את מיכל איסוף הדשא‪.‬‬
‫אזהרה! אסור בהחלט להשתמש במכסחת ללא מיכל איסוף‬
‫הדשא‪.‬‬
‫איתור תקלות‬
‫אם נראה לך שהמכסחת אינה פועלת כהלכה‪ ,‬פעל על‪-‬פי ההוראות‬
‫שלהלן‪ .‬אם פעולות אלה אינן פותרות את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות‬
‫מורשה של בלק אנד דקר‪.‬‬
‫אזהרה! לפני ביצוע פעולה כלשהי מן הפעולות שלהלן‪ ,‬נתק את‬
‫המכסחת ממקור המתח‪.‬‬
‫נשיאת המכסחת )ציור ‪(H‬‬
‫אזהרה! נתק את המכסחת ממקור המתח והמתן עד שהלהב יפסיק‬
‫להסתובב לפני ביצוע הפעולות הבאות‪.‬‬
‫ניתן לשאת את המכסחת באמצעות ידיות הנשיאה )‪.(8‬‬
‫•‬
‫המנוע מזמזם אבל הלהב אינו מסתובב‬
‫הסר בזהירות מחסומים כלשהם המפריעים לסיבוב הלהב‪.‬‬
‫•‬
‫עצות לשימוש יעיל‬
‫אם עלי הדשא ארוכים מ‪ 10-‬ס“מ‪ ,‬בצע שני מעברים כדי להשיג‬
‫•‬
‫גימור טוב יותר‪ .‬במעבר הראשון בצע כיסוח כשהמכסחת‬
‫מכוונת לגובה דשא מרבי ולאחר מכן עבור שנית על השטח‬
‫בכיסוח לגובה נמוך או בינוני‪.‬‬
‫להבטחת תוצאות כיסוח טובות‪ ,‬כסח את הדשא רק כשהוא‬
‫•‬
‫יבש‪.‬‬
‫לא נשמע כל רעש והלהב אינו מסתובב‬
‫בדוק שכבלי הזנת המתח מחוברים היטב‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק את הנתיכים של מקור הזנת המתח‪.‬‬
‫•‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה‬
‫ביתית רגילה‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן ממושך‬
‫עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה‬
‫בטיפול נכון ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫שמור על המכסחת נקייה ויבשה‪.‬‬
‫•‬
‫נקה את חריצי האוורור באופן סדיר באמצעות מברשת צבע‬
‫•‬
‫נקייה ויבשה‪.‬‬
‫השתמש במגרד קהה כדי להסיר הצטברות של עלים ולכלוך‬
‫•‬
‫מהמכסחת‪.‬‬
‫לניקוי המכסחת השתמש בסבון עדין ובמטלית לחה‪ .‬אין‬
‫•‬
‫לאפשר למים לחדור לתוך הכלי ואסור לטבול חלק כלשהו‬
‫של המכסחת בנוזל‪ .‬אל תשתמש בתכשיר ניקוי שוחק או על‬
‫בסיס של ממס‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה שלך מתוצרת‬
‫בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪ ,‬אל תשליך אותו לאשפה‬
‫הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי אריזה‬
‫מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר‪ .‬חומרים‬
‫ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסייעים‬
‫למניעת זיהום הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי‬
‫גלם בסיסיים‪.‬‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד למוצרים‬
‫חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או שתוכל למסור את הכלי‬
‫הישן שלך לחנות בה תרכוש מוצר חדש‪.‬‬
‫תחזוקת הלהב‬
‫הסר באופן סדיר את הצטברות הלכלוך והעלים מהלהב‪.‬‬
‫•‬
‫בתחילת עונת הגינון‪ ,‬בדוק בקפדנות את מצב הלהב‪.‬‬
‫•‬
‫אם הלהב קהה מאוד‪ ,‬השחז אותו או החלף אותו בחדש‪.‬‬
‫•‬
‫אם נגרם נזק ללהב או אם הוא התבלה‪ ,‬התקן להב חדש כפי‬
‫•‬
‫שמפורט להלן‪.‬‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף ומיחזור של‬
‫מוצרי בלק אנד דקר‪ ,‬לאחר שהגיעו לסוף חיי השירות שלהם‪ .‬כדי‬
‫לנצל את השירות הזה‪ ,‬החזר את הכלי לכל סוכנות תיקון מוסמכת‬
‫שתאסוף עבורנו את הכלים‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית הקרובה אליך‬
‫על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר המקומית לפי הכתובת‬
‫המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות‬
‫של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪.www.2helpU.com :‬‬
‫החלפת הלהב )ציור ‪(I‬‬
‫ניתן לרכוש להב חלופי בתחנות השירות של בלק אנד דקר‪.‬‬
‫•‬
‫מספר קטלוגי ‪ A6243‬ניתן לשימוש במכסחות‬
‫הבאות‪.GR3000, GR3900 :‬‬
‫אזהרה! הקפד על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הבאים‪:‬‬
‫נתק את המכסחת ממקור המתח והמתן עד שהלהב יפסיק‬
‫•‬
‫להסתובב לפני ביצוע הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק כניסה‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫אורך הלהב‬
‫משקל‬
‫וולט ז”ח‬
‫וט‬
‫סל”ד‬
‫מ”מ‬
‫ק”ג‬
‫‪GR3900‬‬
‫‪230‬‬
‫‪900‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪300‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪GR3000‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪300‬‬
‫‪11.4‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪GR3000, GR3900‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Decker‬מצהירה‬
‫שמוצרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪EC,/98/37 :‬‬
‫‪EN 60335, 2000/14/EC‬‬
‫‪GR3000‬‬
‫‪1000W‬‬
‫‪63.4‬‬
‫‪83.22‬‬
‫דגם‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול( )‪dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש( )‪dB(A‬‬
‫‪) LWA‬עצמת רעש‬
‫‪84‬‬
‫מובטחת( )‪dB(A‬‬
‫רעידת יד‪/‬זרוע‬
‫‪2‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫משוקללת מ’‪/‬שנייה‬
‫‪) Kpa‬תחום הסטייה של לחץ הקול(‬
‫‪) Kwa‬תחום הסטייה של הספק הקול(‬
‫‪GR3900‬‬
‫‪900W‬‬
‫‪63‬‬
‫‪83.92‬‬
‫‪84‬‬
‫> ‪2.5‬‬
‫‪dB(A) 3‬‬
‫‪dB(A) 3‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו בשם‬
‫חברת בלק אנד דקר‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪,Spennymoor, County Durham DL16 6JG‬‬
‫בריטניה‬
‫‪06-11-2007‬‬
‫‪zst00132151 - 28-07-2010‬‬
‫‪8‬‬
‫תמיכה חלקית ‪ -‬רק החלקים המוצגים זמינים‬
‫‪9‬‬
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
H
month
monate
měsíců
hónap
LT
24
LV
PL
IL
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
‫ודיוולט בישראל‬.
‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬.
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
‫אתרי אינטרנט‬: www.dewalt.org.il
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Razítko
Podpis
Jótállás új határideje
LT
06/10
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת‬
‫התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising