GR3000 | Black&Decker GR3000 ROTARY MOWER - 2 instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-56 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GR3000
GR3900
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra
terveztük. A szerszámot háztartási felhasználásra terveztük.
♦
Biztonsági előírások
rült. Ellenőrizze a vágóél-anya megfelelő
rögzítését (szorosságát).
A munkavégzés előtt ellenőrizze nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más akadályok.
Használat
♦ Soha ne használja a készüléket sérült
védelemmel vagy borítással, ill. védőeszközök nélkül; példa: a terelőlap és/vagy
a fű-felfogóegység legyen a helyén.
♦ A készüléket csak nappal vagy jó mesterséges világítás mellett használja.
♦ A készüléket ne tegye ki esőnek. Ne
használja a készüléket nedves vagy párás környezetben. Ha lehet, ne használja
a készüléket nedves füvön.
♦ Álljon biztosan a talajon, különösképpen
a lejtőkön. Ne feledje, a frissen vágott fű
nedves és csúszós. Ne dolgozzon meredek lejtőkön.
♦ Lejtőn keresztbe haladva dolgozzon, soha
se fölfele/lefele irányba. Legyen különösképpen óvatos, ha a lejtőn irányt változtat.
♦ A készülék használata közben sétáljon, és
ne szaladjon. A készüléket soha ne húzza
maga felé és ne haladjon hátrafele a használat közben.
♦ Kapcsolja be a készüléket az utasításoknak megfelelően, és tartsa távol a lábait
a vágóéltől.
♦ Ne döntse meg a készüléket a bekapcsolás közben kivéve, ha az adott készüléket az indításhoz meg kell dönteni. Ilyen
esetben a készüléket csak a szükséges
mértékben döntse meg, és annak azt az
oldalát emelje meg, amelyik távolabb van
a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról,
hogy mindkét kezét a megfelelő üzemeltetési pozícióban tartja - mielőtt a készüléket
letenné a talajra.
♦ Kapcsolja ki a készüléket és várja meg,
hogy a vágóél-alkatrész megálljon, ha
a készüléket a fűtől eltérő felületen való
mozgatáshoz meg kell dönteni, ill. ha
a készüléket a fűnyírás helyére kell szállítani.
♦ Ne emelje vagy szállítsa a készüléket,
amíg a vágóél forgása teljesen le nem áll.
♦ Tartsa a kezeit és a lábait megfelelő távolságban a vágóéltől. Soha ne tegye a kezeit vagy a lábait a forgó alkatrészek alá
vagy azok közelébe.
Figyelmeztetés! Az elektromos hálózatról
működtetett készülékek használatakor be kell
tartani az alapvető biztonsági előírásokat, többek között a következőket a tűz, az áramütés,
a személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében.
♦ A készülék használata előtt figyelmesen
olvassa végig ezt a kézikönyvet.
♦ A készülék használata előtt győződjön
meg arról, hogy tudja, hogyan kell azt lekapcsolni egy vészhelyzet esetén.
♦ Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
használhassa referenciaként.
Általánosságok
♦ Olvassa el alaposan az utasításokat. Ismerkedjen meg a készülék vezérlőivel és
megfelelő használatukkal.
♦ Ne engedje, hogy a gyerekek vagy az
utasításokat nem ismerő személyek
használhassák a készüléket. A helyi előírások előírhatják a kezelő minimális életkorát.
♦ Soha ne használja a készüléket, ha gyermekek, más személyek vagy háziállatok
tartózkodnak a közelben.
♦ Ne feledje a kezelő felel az okozott és
a potenciális személyes sérülésekért,
anyagi károkért.
Előkészületek
♦ Védje a lábát magasszárú cipővel vagy
csizmával. Ne használja a készüléket
nyitott szandállal vagy mezítláb. Viseljen
hosszú nadrágot, hogy védje a lábát.
♦ A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget. Viseljen arc- vagy
pormaszkot, ha poros környezetben kell
dolgoznia. Hallásvédelmet kell viselni, ha
a zajszint zavaró hatású.
♦ Védekezzen az elektromos áramütés ellen. Ügyeljen, hogy a teste ne érintkezzék
földelt felületekkel (például fém sínekkel,
lámpaoszlopokkal, stb.).
♦ A készülék használata előtt győződjön
meg arról, hogy a vágóél, a vágóél-anya
és a vágó-szerelék nem kopott vagy sé-
5
♦
♦
♦
♦
♦
Tartson folyamatosan megfelelő távolságot a kidobott anyagoktól.
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki annak
csatlakozóját és győződjön meg arról,
hogy a mozgó, forgó alkatrészei leálltak,
mielőtt a készüléket őrizetlenül hagyná,
az alkarészeit el kezdené tisztítani vagy
lecserélni vagy megpróbálna egy eltömődést elhárítani.
Ha a készülék rendeltetésellenesen el
kezd vibrálni vagy az egy tárgynak ütközik, akkor azt kapcsolja ki és húzza ki
a csatlakozóját az aljzatból. Ellenőrizze
a készüléket sérülésre.
Ügyeljen arra, hogy a vágóél ne érintkezhessen a tápkábellel. Mindig tudja, hol fut
a tápkábel.
A motor a készülék kikapcsolása után pár
másodpercig még jár. Soha ne próbálja
meg erőszakkal leállítani a vágóélt.
♦
♦
♦
Ha nem használja a készüléket, akkor azt
tartsa/tárolja száraz helyen. Ügyeljen arra,
hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá
a tárolt eszközhöz.
Győződjön meg arról, hogy csak a megfelelő típusú csere-vágóeszközöket használja.
Csak a Black & Decker által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
További biztonsági utasítások fűnyírókhoz
♦ A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni kell és meg kell
akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
Karbantartás és tárolás
♦ Használat előtt ellenőrizze, hogy nem
sérült vagy hibás-e a készülék valamely
alkatrésze. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, összeakadását; ellenőrizze az alkatrészeket, védelmeket és
kapcsolókat sérülésekre és minden olyan
körülményre, amelyek befolyásolhatják a
működésüket. Győződjön meg arról, hogy
a készülék megfelelően fog működni és
azt rendeltetésszerűen használja. Soha ne
használja a készüléket, ha annak valamely
védelme vagy burkolata hiányzik vagy
megsérült. Ne használja a készüléket, ha
valamely alkatrésze sérült vagy hibás. Ne
használja a készüléket, ha a kapcsolójával
nem lehet ki- vagy bekapcsolni. A sérült
vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
♦ Ellenőrizze a kábelt rendszeresen/gyakran sérülésekre. Ha a kábel megsérült,
akkor azt a márkaszervizben le kell cseréltetni a kockázatok, veszélyek megelőzése érdekében. Rendszeresen ellenőrizze
a hosszabbító kábelt. Azonnal cserélje le
a sérült hosszabbító kábelt.
♦ A készülék csavarjait, anyáit tartsa szorosan meghúzva a biztonságos munkavégzés érdekében.
♦ Ellenőrizze a fűtartó zsákot kopásra és sérülésre, szükség esetén cserélje le. Soha
ne használja a készüléket fűtartó zsák nélkül.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek megelőzése
érdekében.
Mások biztonsága
♦ A készüléket a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve
a gyerekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni kell és meg kell
akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
Figyelmeztető szimbólumok
A készüléken a következő figyelmeztető jelzések találhatók:
A készülék használata előtt olvassa
el a használati utasítást.
Ne tegye ki a készüléket esőnek,
nedvességnek.
Húzza ki a tápkábelt az aljzatból, ha
az megsérült vagy a készüléket karbantartani szeretné.
6
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az áramforrásról,
és a készülék ki van kapcsolva.
Ne engedje közel a bámészkodókat.
Legyen óvatos az éles vágóélekkel.
A fogantyú alsórészének felszerelése (B ábra)
♦ Távolítsa el a csavarokat (13) az alsórészből (5) összeszerelés előtt.
♦ A fogantyú alsórészének (5) végeit helyezze a motorház megfelelő furataihoz.
♦ Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül a helyén.
♦ Biztosítsa a fogantyút a csavarok (13) segítségével.
Tartsa a kábelt távol a vágóélektől.
A vágóélek a gép kikapcsolása után
is forognak még.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
♦
A fogantyú felsőrészének összeszerelése
(A ábra)
♦ Ellenőrizze, hogy a kábeltehermentesítő
(22) a felsőrészre legyen helyezve az öszszeszerelés előtt.
♦ Illessze az alsó fogantyúrészt (5) a fogantyú felsőrészéhez (4) az anyák (11) alátétek (10) és a csavarok (9) segítségével az
ábra szerint.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok/veszélyek megelőzése érdekében.
Az elektromos biztonság egy érzékeny,
30 mA-s maradékáramos biztosítékkal
(FI relével) növelhető.
A kábel rögzítése (D ábra)
A kábelt rögzíteni kell a kábeltehermentesítők
segítségével.
♦ Csíptesse az egyik tehermentesítőt (12)
a kábelre a kapcsolóház és a motor között. Rögzítse a tehermentesítőt a fogantyú alsórészéhez (5).
♦ Csíptesse a másik tehermentesítőt (12)
a kábelre a kapcsolóház és a dugaszoló
aljzat között. Rögzítse a tehermentesítőt
a fogantyú felsőrészéhez (4).
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábel rögzítve legyen a kábeltehermentesítővel
(22) mielőtt a fő áramforrásra csatlakoztatja.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon
(lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon. A termék teljesítményének csökkenése nélkül legfeljebb 30 m hosszú
1,5 mm2 keresztmetszetű HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat.
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt sérülésre, kopásra és öregedésre. Cserélje ki a hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy
hibás. Ha kábeldobot használ, akkor a kábelt
mindig teljesen tekerje le.
A kábeltartók felszerelése (C ábra)
A kábeltartók (20 és 21) a kábel (19) biztonságos és kényelmes tárolását biztosítják, amikor
az használaton kívül van.
♦ Csavarja a két egyenes kábeltartót (20)
a mellékelt csavarok felhasználásával
az alsó fogantyúhoz (5) az ábrán látható
módon (C ábra). Csavarja a derékszögű kábeltartót (21) a mellékelt csavarok
felhasználásával a keresztrúdhoz.
Részegységek
1. Kapcsoló doboz
2. Biztonsági kapcsoló
3. Be/ki üzemi kapcsoló
4. Fogantyú felsőrésze
5. Fogantyú alsórésze
6. Fűgyűjtőzsák
7. Motorház
8. Hordozó fogantyúk
A fűgyűjtőzsák felhelyezése (E ábra)
♦ Hajtsa fel a kivető nyílás fedelét (14) és
helyezze a fűgyűjtőzsákot (6) a fülekre.
7
Fennmaradó veszélyek
Az ismertetett fennmaradó veszélyek/kockázatok mellett más veszélyes és kockázatok
is jelentkezhetnek, amelyekre a biztonsági
figyelmeztetések nem biztos, hogy felhívják
a figyelmet. Ezek a veszélyek/kockázatok
a termék rendeltetésellenes, a tervezettnél
hosszabb használatával, stb. kapcsolatosak.
A kapcsolódó biztonsági előírások betartása
és a védőeszközök használata ellenére is bizonyos kockázatokat/veszélyeket nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Engedje el a biztonsági kapcsolót (2).
Döntse vissza a készüléket a normál munkapozícióba.
Kikapcsolás
♦ A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót (3).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsoló
rögzítését működő készüléknél.
Fűnyírás (G ábra)
Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak
szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és elkerülheti a kábel
átvágásának lehetőségét.
♦ A hosszabbító kábelt a kezdőponthoz közel
halmozza fel a füvön (1 pozíció G ábra).
♦ Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
♦ Kövesse az G ábra lépéseit:
♦ Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
♦ Forduljon meg jobbra és tolja a fűnyírót
a 3 pozícióba.
♦ Forduljon meg balra és tolja a fűnyírót
a 4 pozícióba.
♦ Ismételje a fenti lépéseket addig, amíg
csak lehetséges.
Figyelem! Soha ne húzza a készüléket a kábel irányába, ahogy a H ábrán látható.
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése
által okozott sérülés.
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
A szerszám huzamos használata által okozott egészségkárosodás. Bármely szerszám
huzamosabb ideig való használata esetén
tartson rendszeres munkaszüneteket.
Halláskárosodás
A szerszámhasználat közben keletkező
por belégzése által okozott egészségkockázat (például: fával végzett munkák,
különösen tölgy, bükk és faforgácslapok
esetén.)
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ritmusában dolgozni. Ne erőltesse túl.
Fűgyűjtőzsák ürítése
♦ Akkor ürítse ki a fűgyűjtőt, ha azt látja,
hogy a lenyírt füvet elhagyja, szétszóródik
a fűnyíró aljából.
Figyelem! Soha ne használja a készüléket
fűgyűjtőzsák nélkül.
A vágásmagasság beállítása (F ábra)
Figyelem! Mielőtt elkezdi a vágásmagasság
beállítását, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, valamint a kés teljesen megállt.
♦ Oldja ki a kerekeket úgy, hogy elforgatja
a rögzített pozícióból.
♦ Állítsa be a kerekeket a kívánt magasság
fokozatba.
♦ Forgassa vissza a kerekeket a rögzített
pozícióba, és ellenőrizze, hogy az összes
kerék ugyanabban a magasság fokozatban van rögzítve.
A fűnyíró szállítása (I ábra)
Figyelem! Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le az áramforrásról, és várja meg,
amíg a kés teljesen megáll, mielőtt megemeli
a készüléket.
♦ A fűnyírót a hordozó fogantyúnál (8) fogva
szállíthatja kényelmesen.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
♦ 10 cm feletti fűmagasság esetén két munkamenetben vágjon, így szebb vágáseredményt érhet el. Első vágásnál használja
a maximális, majd másodjára a közepes
vagy alacsony vágásmagasságot.
♦ Optimális vágási eredmény eléréséhez
csak száraz füvet vágjon.
A készülék be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
♦ Fogja meg a fogantyút mindkét kezével és
döntse kissé lefelé, amíg a fűnyíró eleje
megemelkedik.
♦ Tartsa a biztonsági kapcsolót (2) lenyomva
és húzza az üzemi kapcsolót (3) maga felé.
8
Karbantartás
♦
♦
Az Ön Black & Decker készülékét minimális
karbantartás melletti hosszútávú használatra
terveztük. A készülék folyamatos kielégítő működésének feltétele a megfelelő gondozás és
a rendszeres tisztítás.
♦ Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
♦ Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa
meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ Egy tompa kaparóeszközzel rendszeresen tisztítsa meg a készüléket a fű és más
szennyeződésektől.
♦ A készülék tisztításához csak kímélő
szappant és nedves ruhát használjon. Figyeljen arra, hogy a készülékbe sohase
kerülhessen folyadék; annak alkatrészeit
soha se mártsa folyadékba. Ne használjon
súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
♦
Cserélje le a kést (16).
Helyezze vissza az alátétet (ha volt rajta)
és a rögzítő csavart (17).
Húzza szorosra a kés rögzítő csavart.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik
megfelelően, akkor kövesse az alábbi utasításokat. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor
vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker
márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! A következő lépések előtt
húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.
A motor jár, de a kés nem forog
♦ A kés meg van szorulva. Óvatosan távolítsa el a beékelődést okozó tárgyat.
A motor nem jár, és a kés sem forog
Elektromos érintkezési hiba.
♦ Csatlakoztassa a készüléket egy másik
dugaszoló aljzathoz.
♦ Ellenőrizze a hálózati biztosítót.
♦ Ellenőrizze a hosszabbító kábelt.
A kés karbantartása
♦ Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat
alá bekerült fűdarabokat és egyéb szenynyeződéseket.
♦ A kerti szezon kezdetekor alaposan vizsgálja meg a kés állapotát.
♦ Ha a kés nagyon tompa, élezze meg vagy
cserélje le.
♦ Ha a kés sérült vagy kopott, cserélje le egy
újra a következőkben leírtak szerint.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
A kés cseréje (J ábra)
♦ A pótkés megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedőknél.
- Típusszám A6244 GR3000 és GR3900
típusokhoz.
Figyelem! Tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat:
♦ Áramtalanítsa a készüléket, és várja meg,
amíg a kés teljesen megáll.
♦ Óvatosan bánjon a késsel, nehogy megvágja magát. Használjon erős munkakesztyűt, vagy ruhát a kés megmarkolásához.
♦ Csak a megfelelő pótkést használja.
♦ Soha ne távolítsa el a járókereket (15),
semmilyen okból.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
Black & Decker készüléke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A kés cseréjéhez
♦ ordítsa a fűnyírót az oldalára.
♦ Markolja meg a kést (16) az egyik kezével.
♦ Használja a szerelőkulcsot a kés rögzítő
csavarjának (17) meglazítására és eltávolítására.
Megjegyzés: Ha felhelyezi a kést, a szövegnek a felhasználó felé kell néznie.
9
LWA (mért hangteljesítményszint) 83,6 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com
LWA (garantált hangteljesítményszint) 85 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
A termékek megfelelnek a 2004/108/EK
irányelvnek is. Ha további információra
lenne szüksége, akkor lépjen kapcsolatba
a Black & Decker vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláíró személy a műszaki adatok összeállításáért felelős személy, aki a Black & Decker
vállalat nevében nyilatkozik.
Műszaki adatok
GR3000
2-es TÍPUS
Feszültség
Vac 230
Felvett teljesítmény
W 1000
GR3900
2-es TÍPUS
230
Üresjárati fordulatszám
min-1 2900
2900
Vágásszélesség
mm 300
300
kg 11,4
11,4
Súly
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
28-10-2010
900
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás < 2,5 m/s2
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének
részletes
ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GR3000, GR3900
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „műszaki adatok” részben ismertetett termék(ek)
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
2006/42/EC, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50cm, VI-es függelék,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230
Sandweiler,
Luxemburgi terméktanúsító szervezet azonosítószáma: 0499
Hangteljesítményszint a 2000/14/EK szerint
(13-as cikkely, III-as függelék, L ≤ 50cm):
10
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy
elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával
egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó
vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00192014 - 02-11-2012
12
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
13
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising