GS2400 | Black&Decker GS2400 GARDEN SHREDDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-36 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GS2400
11
12
9
10
8
15
14
13
A1
2
13
14
15
16
A2
20
16
17
17
20
18
14
19
A3
2
21
3
21
6
1
B
C
3
D
E
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
•
Váš zahradní drtič BLACK+DECKERTM GS2400 je určen
pro drcení většiny kuchyňských a zahradních odpadů,
včetně prořezů, odstřižků živých plotů, větví a ostatních
zahradních odpadů, stejně jako papíru a lepenky. Drcený
odpad je ideální pro kompostování a drcením získáte
také menší množství odpadu, což usnadní jeho likvidaci.
•
Tento zahradní drtič je určen pouze pro spotřebitelské
použití. Je určen pro přerušované použití: doporučená
doba plnění drtiče materiálem odpovídá 40 % celkové
doby chodu drtiče. Výběr a sběr materiálu poskytne
běžně dostatečně dlouhou dobu chodu drtiče naprázdno.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Před prováděním údržby, opravou nebo seřizováním,
vytáhněte zástrčku přívodní síťové šňůry ze
zásuvky.
Bezpečnost ostatních osob
•
Instruktáž
•
•
Nikdy neumožněte obsluhovat zahradní drtič dětem
nebo osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou
tohoto typu drtiče, nebo které nejsou seznámeny
s tímto návodem k obsluze.
Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za úrazy
a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich majetku.
•
•
•
•
•
•
•
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití nářadí
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého
použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
•
Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo
pohyblivými díly nářadí.
•
Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů,
pracovních nástrojů nebo příslušenství.
•
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
•
Poškození sluchu.
•
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Příprava
•
K ochraně před poškozením řezného soustrojí
z kořenů odstraňte zeminu. Nikdy se nepokoušejte
drtit kosti, kameny, sklo, kovy, plasty nebo hadry.
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebované části a další prvky, které mohou
ovlivnit provoz nářadí. Zajistěte, aby byl chod nářadí
zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci,
ke které je určeno. Je-li jakákoliv část zařízení
poškozena, nepoužívejte je. Pokud nelze hlavní
vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte.
Svěřte opravu nebo výměnu jakékoliv poškozené
nebo zničené části autorizovanému servisu. Nikdy
neprovádějte žádné opravy sami.
Poškozený napájecí kabel musí být s ohledem na
bezpečnost vyměněn výrobcem nebo servisním
zástupcem, případně mechanikem s příslušnou
kvalifikací. Poškozené nebo nečitelné nálepky
vyměňte.
Zahradní drtič nepoužívejte v přítomnosti
okolostojících osob.
Se zahradním drtičem pracujte pouze v otevřeném
prostoru (např. jej nepoužívejte v blízkosti zdí nebo
jiných pevných předmětů) a na pevném, rovném
povrchu.
Při práci s tímto zařízením používejte ochranné brýle.
Při nadměrné hlučnosti používejte vhodnou ochranu
sluchu.
Nenoste volné oblečení nebo šperky, mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi. Pracujete-li
venku, používejte pokud možno gumové rukavice
a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Nevystavujte zařízení dešti. Nepoužívejte nářadí
na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
Nepoužívejte zařízení na dlážděných nebo
štěrkových površích, kde by mohl odmrštěný
materiál způsobit úraz.
5
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem
•
•
•
•
Zařízení musí být připojené k elektrické zásuvce
nebo prodlužovacímu kabelu se zapojeným
zemněním.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím zařízení pro zbytkové proudy (RCD)
s vysokou citlivostí (30 mA / 30 mS).
Váš výrobek je určen pouze k napájení z elektrické
sítě. Nepřipojujte je k jakémukoliv jinému napájecímu
zdroji.
•
•
•
Prodlužovací kabely
•
•
•
Při práci s nářadím venku používejte vždy
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Bez ztráty výkonu lze použít 3 žilový prodlužovací
kabel o délce až 25m a průřezu jednotlivých žil 1,5
mm.
by nastalo zpětné nasávání materiálu do vstupního
otvoru.
Pokud se zařízení zanese, vypněte je, odpojte síťový
přívod a před odstraněním úlomků vyčkejte, až se
zařízení zcela zastaví.
Veškeré bezpečnostní kryty a odchylovače
ponechávejte upevněny na svém místě a udržujte
je v dobrém provozním stavu.
Zařízení nepřepravujte ani nenaklánějte, pokud je
v chodu.
Zařízení neponechávejte bez dozoru. Pokud
opouštíte pracoviště, zařízení vypněte, odpojte
síťový přívod a vyčkejte, až se zařízení zcela zastaví.
Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Pokud je zařízení pod napětím, nenaklánějte je.
Údržba a uskladnění
•
Síťový přívod
•
Výrobek odpovídá technickým standardům EN 61000-311. Toto zařízení podléhá určenému zapojení a uživatel,
podle potřeby po konzultaci s oprávněnou osobou, by
měl být instruován k provedení zapojení pouze k přívodu
o impedanci 0.087 + j0.087 Ohm nebo méně.
Pokud je zařízení zastaveno za účelem opravy,
kontroly nebo uskladnění, případně kvůli výměně
příslušenství, vypněte je a odpojte od napěťového
přívodu. Před provedením jakékoliv kontroly,
seřízení apod. se ujistěte, zda se všechny pohyblivé
části zcela zastavily.
Zařízení skladujte na bezpečném a suchém místě.
K uloženému zařízení nesmí mít přístup děti.
Štítky na zařízení
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Provoz
•
•
•
•
•
•
•
Před spuštěním zařízení se ujistěte, zda je podávací
šachta prázdná.
Obličej a tělo držte mimo oblast podávacího otvoru,
dlouhé větve mohou při zachycení drtícím soukolím
okolo sebe švihat. Zabraňte, aby se do oblasti
podávací šachty, odpadové šachty, nebo do blízkosti
jakékoliv pohyblivé části zařízení dostaly ruce nebo
jiné části těla.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Nepřekážejte sami sobě. Při zavádění materiálu do
zařízení nestůjte ve vyšší úrovni, než je položena
základna drtiče.
Při práci se zařízením vždy zaujměte polohu mimo
oblast výsypu.
Při zavádění materiálu do zařízení dávejte zvláště
velký pozor, zda drcený odpad neobsahuje úlomky
kovu, kamene, láhví, plechovek nebo jiných
cizorodých předmětů.
Pokud se v řezacím mechanismu zachytí jakýkoliv
nevhodný předmět, nebo pokud začne zařízení
vydávat neobvyklý zvuk, vypněte je, odpojte síťový
přívod a vyčkejte, až se zařízení zcela zastaví.
- Zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno.
- Zkontrolujte a dotáhněte všechny uvolněné
součásti.
- Svěřte opravu nebo výměnu jakékoliv poškozené
nebo zničené části autorizovanému servisu.
Zabraňte usazování a vrstvení drceného materiálu
v oblasti odpadové šachty; mohlo by tak dojít
k narušení správného odvádění drti a výsledkem
t
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Nebezpečí - rotující nože. Ruce a chodidla držte
mimo oblast otvorů.
R
F
Nepoužívejte zařízení za vlhka a nevystavujte
je dešti.
Vždy používejte ochranu zraku.
Před prováděním jakékoliv údržby zařízení
vypněte a napájecí kabel odpojte od sítě.
Držte z dosahu okolních osob.
6
Uchycení sběrného vaku (obr. B)
Vždy používejte ochranné brýle, ochranná
sluchátka a respirátor.
•
•
Při práci se zařízením používejte pracovní
rukavice.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
Nevypínejte drtič před jeho úplným vyprázdněním,
protože by mohlo dojít k jeho zanesení a k následným
potížím při opětovném spuštění.
•
Před drcením rostlin odstraňte z jejich kořenů zeminu
a kamení.
•
Při vkládání větví do násypky drtiče tyto větve vždy
pevně držte.
Elektrická bezpečnost
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy BLACK+DECKER.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Volič směru chodu
Tlačítko ochrany před přetížením
Násypka
Stojan
Sběrný vak
Seřizovací rukojeť
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
Zapnutí
•
Volič směru chodu (2) přepněte vlevo.
•
Stlačte tlačítko I hlavního spínače.
Sestavení
Vypnutí
•
Stlačte tlačítko O hlavního spínače.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Varování! Volič směru chodu/spínače nepřepínejte
v rychlém sledu za sebou. Náhlé přepínání může
vytvářet proudové špičky a může tak vést k potenciálnímu
poškození drtiče.
Sestavení stojanu (obr. A1 - A3)
Varování! Při sestavování stojanu budete potřebovat
někoho na výpomoc.
Zařízení je pro manipulaci jednou osobou příliš těžké.
•
Otočte drtič obráceně a postavte jej na podlahu.
•
Srovnejte otvory ve vzpěrných nohách s otvory
v zařízení. Srovnejte značku na noze se značkou
na krytu.
Značka na trubici levé nohy „L“.
Značka na trubici pravé nohy „R“.
•
Nohy upevněte k zařízení pomocí inbusových šroubů
(13), pérových podložek (14) a sedlových podložek
(15) podle obrázku (obr. A1).
•
Koncovou část rámu (8) nasuňte na pravou nohu
(10) a levou nohu (9).
•
Koncovou část rámu zajistěte pomocí šroubu (11)
a pojistné podložky (12).
•
Srovnejte otvory v ose kol (16) s otvory ve stojanu
(obr. A2).
•
Osu kol zajistěte pomocí sedlových podložek (15),
pérových podložek (14) a inbusových šroubů (13)
podle obrázku.
Uvolnění zachycených úlomků (obr. C)
Pokud dojde k zablokování zařízení příliš silnými nebo
tvrdými větvemi, nebo cizími tělesy, ve většině případů
dojde k odblokování drtiče automaticky. Směr otáčení
se automaticky přepne na opačný a materiál se uvolní
posunem k horní straně zařízení. Směr otáčení přepnete
zpět do normální polohy následovně:
•
Drtič vypněte a počkejte, až se řezné nože zcela
zastaví.
•
Drtič opět zapněte a rotace bude probíhat znovu
směrem vpřed.
Pokud je materiál zaseknut:
•
Vypněte zařízení.
•
Volič směru chodu (2) přepněte vpravo.
•
Stiskněte tlačítko I do té doby, až bude zablokování
odstraněno.
Varování! Pokud zařízení běží ve zpětném chodu, může
dojít k vymrštění větví ze vstupního trychtýře.
Pokud nedošlo k odstranění zablokovaných větví:
•
Vypněte zařízení a odpojte je od napájecího zdroje.
•
Pomocí kousku dřeva uvolněte zablokované větve
v sekací komoře.
•
Síťový kabel připojte zpět k napěťovému přívodu
a výše uvedeným postupem odstraňte všechny
úlomky.
Nasazení kol (obr. A3)
•
•
•
•
Sběrný vak (6) umístěte pod výstupní otvor podle
obrázku.
Rukojeti sběrného vaku navlečte přes háčky (21).
Na osu kol (16) nasaďte kolo (17).
Kolo zajistěte pomocí ploché podložky (18), pérové
podložky (14) a inbusového šroubu (19).
Na kolo nacvaknutím upevněte krytku (20).
Výše uvedený postup zopakujte pro druhé kolo.
7
Ochrana před přetížením (obr. C)
Varování! Při odstraňování zaseknutých větví zařízení
vždy vypněte a odpojte od napěťového přívodu.
Nepokoušejte se zablokované větve odstranit rukama
přes vstupní trychtýř nebo výstupní otvor. Ruce držte
mimo oblast sekací komory.
Toto zařízení má ochranu před přetížením. Pokud se
zařízení zablokuje a motor stojí, napájení se automaticky
vypne.
•
Počkejte po dobu okolo 5 minut, až se ochrana
zresetuje.
•
Odpojte napájecí kabel nářadí od sítě.
•
Výše popsaným způsobem odstraňte zablokované
větve.
•
Napájecí kabel nářadí připojte k elektrické síti.
•
Stlačte tlačítko ochrany před přetížením (3).
•
Zapněte zařízení.
Užitečné rady pro práci s drtičem
•
•
•
•
Jako poslední provádějte drcení suchých materiálů,
protože takové materiály pomáhají odstranit většinu
rozdrceného materiálu ze zařízení.
Neumožňujte hromadění a kompostování materiálu
před jeho drcením.
Chcete-li zmenšit objem drceného materiálu, můžete
provést jeho drcení ještě jednou.
Viz tabulka na konci tohoto textu.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Údržba
Vaše zařízení BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Zařízení udržujte čisté a suché.
•
Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí čistící
prostředky.
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na přístroji pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo přejete-li si
přístroj nahradit novým, nelikvidujte společně s běžným
komunálním odpadem. Likvidujte toto nářadí v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umož ňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní
prostředí a snižuje spotřebu surovin.
Seřízení řezné desky
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Pokud drcení materiálu selhává, je nutné provést seřízení
řezné desky.
•
Seřizovací rukojeť (7) otočte o polovinu obrátky
ve směru chodu hodinových ručiček do polohy
pro řezání ke kompletnímu rozdrcení drobného
materiálu.
•
Seřizovací rukojeť otočte o polovinu obrátky proti
směru chodu hodinových ručiček do polohy pro
drcení k rozdrcení silnějších materiálů.
Pro kompletní rozřezání může být nutné dvojí
protažení drtičem.
•
Ujistěte se, zda se řezná čepel nedotýká ostří
kovadliny, aby nedošlo k poškození drtiče.
Pokud drcený materiál začne viset jako řetěz, jak je
znázorněno na obr. D, proveďte následující nastavení:
•
Zapněte zařízení.
•
Velmi pomalu otáčejte seřizovací rukojetí (7) ve
směru chodu hodinových ručiček, až uslyšíte zvuk
mírného drcení, nebo až budou z výstupního otvoru
vypadávat drobné hliníkové hobliny. Drcený materiál
bude nyní oddělován tak, jak je znázorněno na
obrázku E.
Varování! Zajistěte, aby bylo zařízení zapnuto a aby
pracovalo normálně směrem dopředu. Seřizování řezné
desky při vypnutém drtiči vede k vážnému poškození
zařízení.
Po ukončení životnosti výrobků BLACK+DECKER
poskytuje společnost BLACK+DECKER možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím vaše nářadí jakémukoliv
autorizovanému servisu BLACK+DECKER, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Kontakty na Vaše regionální střediska BLACK+DECKER
naleznete v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek BLACK+DECKER všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
8
Technické údaje
Napájecí napětí
Kmitočet
Příkon
Zátěžová třída motoru
při 2 400
při 2 000
Otáčky naprázdno
Maximální průměr
řezaného materiálu
Hmotnost
GS2400
V
Hz
W
Typ 1
230-240
50
2 400
W S6-40%
W S1
min-1 46
mm 40
kg 26,5
Poznámky
Zátěžová třída motoru: S6-40% značí zaváděcí profil
4 min zátěže a 6 min doby nečinnosti.
Maximální průměr řezaného materiálu: 40 mm.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
GS2400 - Drtič zahradního odpadu
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014
2000/14/EC, Drtič zahradního odpadu, Příloha V
Hladina akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 13):
Akustický tlak (LpA) 91 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Akustický výkon (LWA) 93 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
zst00306625 - 03-06-2016
9
Záruka
Spoleþnost BLACK+DECKER dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu nebo
výmČnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Ƈ
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Ƈ
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
Ƈ
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
Ƈ
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
BLACK+DECKER.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky BLACK+DECKER se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce BLACK+DECKER
a o našem výrobním programu získáte na internetové
adrese www.blackanddecker.co.uk.
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising