GS2400 | Black&Decker GS2400 GARDEN SHREDDER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-92 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GS2400
11
12
9
10
8
15
14
13
A1
2
13
14
15
16
A2
20
16
17
17
20
18
14
19
A3
2
21
3
21
6
1
B
C
3
D
E
4
SLOVENČİNA
Použitie výrobku
•
Váš záhradný drvič BLACK+DECKERTM GS2400 je
určený na drvenie väčšiny kuchynských a záhradných
odpadov, vrátane odrezkov stromov, živých plotov, vetví
a ostatných organických záhradných odpadov, rovnako
ako papiera a kartónov. Drvený odpad je ideálny na
kompostovanie a drvením získate tiež menšie množstvo
odpadu, čo uľahčí jeho likvidáciu.
•
•
Tento záhradný drvič je určený len na spotrebiteľské
použitie. Je určený na prerušované použitie: odporučená
doba plnenia drviča materiálom zodpovedá 40 %
celkovej doby chodu drviča. Výber a zber materiálu
poskytne bežne dostatočne dlhú dobu chodu drviča
naprázdno.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y ny, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Pred v ykonávaním údr žby, opravou alebo
nastavovaním, vytiahnite zástrčku prívodného
sieťového kábla zo zásuvky.
•
Nepoužívajte zariadenie na dláždených alebo
štrkových povrchoch, kde by mohol odmrštený
materiál spôsobiť úraz.
Na ochranu pred poškodením rezného ostria
z koreňov odstráňte zeminu. Nikdy sa nepokúšajte
drviť kosti, kamene, sklo, kovy, plasty alebo
handry.
Pred každým použitím náradie a prívodný kábel
starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich
sa častí, opotrebované časti a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Zaistite,
aby bol chod náradia celkom v poriadku a aby
náradie správne plnilo funkciu, na ktorú je určené.
Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená,
nepoužívajte ho. Pokiaľ nejde hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Zverte opravu alebo výmenu akejkoľvek poškodenej
alebo zničenej časti autorizovanému servisu. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Poškodený kábel musí byť vzhľadom na bezpečnosť
vymenený výrobcom alebo servisným zástupcom,
prípadne mechanikom s príslušnou kvalifikáciou.
Poškodené alebo nečitateľné nálepky vymeňte.
Bezpečnosť ostatných osôb
•
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
a l e b o d u š ev ný m i s c h o p n o s ťa m i , a l e b o s
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto
osoby nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
•
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Inštruktáž
•
Nikdy neumožnite obsluhovať záhradný drvič
deťom alebo osobám, ktoré nie sú zoznámené
s obsluhou tohto typu náradia, alebo ktoré nie sú
zoznámené s týmto návodom na použitie.
•
Berte na vedomie, že je obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvá týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
Zvyškové riziká.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
•
Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo pohyblivými dielmi náradia.
•
Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
d i e l o v, p r a c o v n ý c h n á s t r o j o v a l e b o
príslušenstva.
•
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné
prestávky.
•
Poškodenie sluchu.
•
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu v y t váraného pri použití náradia
(príklad: - práca s drevom, najmä s dubovým,
bukovým a MDF).
Príprava
•
Záhradný dr vič nepoužívajte v prítomnosti
okolostojacich osôb.
•
So záhradným drvičom pracujte iba v otvorenom
priestore (napr. ho nepoužívajte v blízkosti stien
alebo iných pevných predmetov) a na pevnom,
rovnom povrchu.
•
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
•
Pri nadmernej hlučnosti používajte vhodnú ochranu
sluchu.
•
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu
byť zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak
pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú pokrývku hlavy.
•
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie
na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo
explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo
výbušných kvapalín a plynov.
5
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
•
Zariadenie sa musí pripojiť k elektrickej zásuvke
alebo predlžovaciemu káblu so zapojeným
uzemnením.
•
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím zariadenia pre zbytkový prúd (RCD)
s vysokou citlivosťou (30 mA / 30 mS).
•
Vaše náradie je určené iba na napájanie z elektrickej
siete. Nepripájajte ho k akémukoľvek inému zdroju
napätia.
•
•
•
Predlžovacie káble
•
Pri práci s náradím vonku používajte vždy
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
•
Bez straty výkonu je možné použiť 3 žilový
predlžovací kábel s dĺžkou až 25 m a prierezom
jednotlivých žíl 1,5 mm.
•
od siete a pred odstránením úlomkov vyčkajte, až
sa drvič celkom zastaví.
Všetk y bezpečnostné kr y t y a odchyľovač e
ponechávajte upevnené na svojom mieste
a udržujte ich v dobrom prevádzkovom stave.
Zariadenie neprepravujte ani nenakláňajte, pokiaľ
je v chode.
Zariadenie nenechávajte bez dozoru. Pokiaľ
opúšťate pracovisko, zariadenie vypnite, odpojte od
siete a vyčkajte, až sa celkom zastaví. Deti musia
byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Pokiaľ je zariadenie pod napätím, nenakláňajte
ho.
Údržba a uskladnenie
•
Pokiaľ je zariadenie zastavené za účelom opravy,
kontroly alebo uskladnenia, prípadne kvôli výmene
príslušenstva, vypnite ho a odpojte od siete. Pred
vykonaním akejkoľvek kontroly, nastavenia a pod.
sa uistite, či sa všetky pohyblivé časti celkom
zastavili.
•
Náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
Napájanie zo siete
Výrobok zodpovedá technickým štandardom EN 610003-11. Toto zariadenie podlieha určenému zapojeniu
a užívateľ, podľa potreby po konzultácii s oprávnenou
osobou, by mal byť inštruovaný na vykonanie zapojenia
iba k prívodu s impedanciou 0.087 + j0.087 Ohm alebo
menej.
Štítky na zariadení
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Prevádzka
•
Pred zapnutím zariadenia sa uistite, či je násypník
prázdny.
•
Tvár a telo držte mimo oblasť podávacieho otvoru,
dlhé vetvy môžu pri zachytení drviacim súkolím
okolo seba švihať. Zabráňte tomu, aby sa do oblasti
násypníka, výstupného otvoru alebo do blízkosti
akejkoľvek pohyblivej časti zariadenia dostali ruky
alebo iné časti tela.
•
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Neprekážajte sami sebe. Pri zavádzaní materiálu
do drviča nestojte vyššie, než je položená základňa
drviča.
•
Pri práci s drvičom vždy zaujmite polohu mimo
oblasť plnenia zariadenia.
•
Pri zavádzaní materiálu do zariadenia dávajte
obzvlášť veľký pozor, či drvený odpad neobsahuje
úlomky kovu, kameňa, fliaš, plechoviek alebo iných
cudzorodých predmetov.
•
Pokiaľ sa v reznom mechanizme zachytí akýkoľvek
nevhodný predmet, alebo pokiaľ začne zariadenie
vydávať neobvyklý zvuk, vypnite ho, odpojte
sieťový prívod a vyčkajte, až sa zariadenie celkom
zastaví.
Skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené.
Skontrolujte a dotiahnite všetky uvoľnené
súčasti.
Zverte opravu alebo výmenu akejkoľvek
poškodenej alebo zničenej časti
autorizovanému servisu.
•
Zabráňte usadzovaniu a vrstveniu drveného
materiálu v oblasti výstupného otvoru; mohlo by
tak dôjsť k narušeniu správneho odvádzania drte
a výsledkom by bolo spätné nasávanie materiálu
do vstupného otvoru.
•
Pokiaľ sa zariadenie zanesie, vypnite ho, odpojte
t
Pred začatím obsluhy si starostlivo preštudujte
tento návod.
Nebezpečenstvo - rotujúce nože. Ruky a nohy
držte mimo oblasť otvorov.
R
Nepoužívajte náradie za vlhka a nevystavujte
ho dažďu.
F
Vždy používajte ochranu zraku.
Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
Držte z dosahu okolitých osôb.
Vždy používajte ochranné okuliare, ochranná
slúchadlá a respirátor.
Pri práci so zariadením používajte pracovné
rukavice.
6
Elektrická bezpečnosť
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
BLACK+DECKER.
•
•
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Volič smeru chodu
Tlačidlo ochrany pred preťažením
Násypník
Stojan
Zberný vak
Nastavovací gombík
a k následným ťa žkostiam pr i opätovnom
zapnutí.
Pred drvením rastlín odstráňte z ich koreňov zeminu
a kamene.
Pri vkladaní vetví do násypníka drviča tieto vetvy
vždy pevne držte.
Zapnutie a vypnutie (obr. C)
Zapnutie
•
Volič smeru chodu (2) prepnite vľavo.
•
Stlačte tlačidlo I hlavného vypínača.
Vypnutie
•
Stlačte tlačidlo O hlavného vypínača.
Varovanie! Volič smeru chodu/vypínač neprepínajte
v r ýc hlom slede z a seb ou. N áhle prepínanie
môže vytvárať prúdové špičky a môže tak viesť
k potenciálnemu poškodeniu drviča.
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Nastavenie stojanu (obr. A1 - A3)
Uvoľnenie zachytených úlomkov (obr. C)
Varovanie! Pri nastavovaní stojanu budete potrebovať
niekoho na výpomoc.
Zariadenie je pre manipuláciu jednou osobou príliš
ťažké.
•
Otočte drvič naopak a postavte ho na podlahu.
•
Zarovnajte otvory v oporných nohách s otvormi
v zariadení. Zarovnajte značku na nohe so značkou
na kryte.
Značka na ľavej nohe „L“.
Značka na pravej nohe „R“.
•
Nohy upevnite k zariadeniu pomocou inbusových
skrutiek (13), perových podložiek (14) a sedlových
podložiek (15) podľa obrázku (obr. A1).
•
Koncovú časť rámu (8) nasuňte na pravú nohu (10)
a ľavú nohu (9).
•
Koncovú časť rámu zaistite pomocou skrutky (11)
a poistnej podložky (12).
•
Zarovnajte otvory v osi kolies (16) s otvormi
v stojane (obr. A2).
•
Os kolies zaistite pomocou sedlových podložiek
(15), perových podložiek (14) a inbusových skrutiek
(13) podľa obrázku.
Pokiaľ dôjde k zablokovaniu zariadenia príliš hrubými
alebo tvrdými vetvami, alebo cudzími telesami,
vo väčšine prípadov dôjde k odblokovaniu drviča
automaticky. Smer otáčania sa automaticky prepne na
opačný a materiál sa uvoľní posunom k hornej strane
zariadenia. Smer otáčania prepnite späť do normálnej
polohy nasledovne:
•
Drvič vypnite a počkajte, až sa rezné nože celkom
zastavia.
•
Drvič opäť zapnite a rotácia bude prebiehať znovu
smerom dopredu.
Pokiaľ je materiál zaseknutý:
•
Vypnite zariadenie.
•
Volič smeru chodu (2) prepnite vpravo.
•
Stlačte tlačidlo I do tej doby, až bude zablokovanie
odstránené.
Varovanie! Pokiaľ zariadenie beží v spätnom chode,
môže dôjsť k vymršteniu vetví z násypníka.
Pokiaľ nedošlo k odstráneniu zablokovaných vetví:
•
Vypnite zariadenie a odpojte ho od prívodného
zdroja.
•
Pomocou kúsku dreva uvoľnite zablokované vetvy
v sekacej komore.
•
Sieťový kábel pripojte späť k sieti a vyššie
uvedeným postupom odstráňte všetky úlomky.
Varovanie! Pri odstraňovaní zaseknutých vetví
zariadenie vždy vypnite a odpojte od prívodu napätia.
Nepokúšajte sa zablokované vetvy odstrániť rukami
cez násypník alebo výstupný otvor. Ruky držte mimo
oblasť sekacej komory.
Nasadenie kolies (obr. A3)
•
Na os (16) nasaďte koleso (17).
•
Koleso zaistite pomocou plochej podložky (18),
perovej podložky (14) a inbusovej skrutky (19).
•
Na koleso nacvaknutím upevnite krytku (20).
•
Vyššie uvedený postup zopakujte pre druhé
koleso.
Uchytenie zberného vaku (obr. B)
•
Zberný vak (6) umiestnite pod výstupný otvor podľa
obrázku.
•
Rukoväti zberného vaku navlečte cez háčiky (21).
Užitočné rady pre prácu s drvičom
•
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Nevypínajte drvič pred jeho úplným vyprázdnením,
pretože by mohlo dôjsť k jeho zaneseniu
•
•
7
Ako posledné drvte suché materiály, pretože takéto
materiály pomáhajú odstrániť väčšinu rozdrveného
materiálu z drviča.
Nehromaďte a nekompostujte materiál pred jeho
drvením.
Ak chcete zmenšiť objem drveného materiálu,
môžete ešte raz previesť jeho drvenie.
•
Viď tabuľka na konci tohto textu.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Likvidujte ho v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalov ých mater iálov. Recyklácia
napomáha chrániť životné prostredie
a znižuje spotrebu surovín.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Zariadenie udržujte čisté a suché.
•
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na prístroji
pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Nastavenie reznej dosky
Pokiaľ drvenie materiálu zlyháva, je nutné vykonať
nastavenie reznej dosky.
•
Nastavovací gombík (7) otočte o polovicu otáčky
v smere chodu hodinových ručičiek do polohy
pre rezanie na kompletné rozdrvenie drobného
materiálu.
•
Gombík otočte o polovicu otáčky proti smeru pohybu
hodinových ručičiek do polohy pre drvenie hrubších
materiálov. Pre kompletné rozrezanie môže byť
nutné dvojnásobné pretiahnutie drvičom.
•
Uistite sa, či sa rezné ostrie nedotýka ostria
kovadliny, aby nedošlo k poškodeniu drviča.
Pokiaľ drvený materiál začne visieť jako reťaz, ak
je znázornené na obr. D, vykonajte nasledujúce
nastavenie:
•
Zapnite zariadenie.
•
Veľmi pomaly otáčajte gombíkom (7) v smere
pohybu hodinových ručičiek, až začujete zvuk
mierneho drvenia, alebo až budú z výstupného
otvoru vypadávať drobné hliníkové hobliny. Drvený
materiál sa bude teraz oddeľovať tak, ako je
znázornené na obrázku E.
Varovanie! Zaistite, aby bolo zariadenie zapnuté a aby
pracovalo normálne smerom dopredu. Nastavovanie
reznej dosky pri vypnutom drviči vedie k vážnemu
poškodeniu zariadenia.
Po ukončení životnosti výrobkov BLACK+DECKER
poskytuje spoločnosť BLACK+DECKER možnosť
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, vráťte prosím Váš výrobok ktorémukoľvek
servisnému stredisku, ktoré náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Kontakty na Vaše regionálne strediská BLACK+DECKER
nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk BLACK+DECKER a všetky podrobnosti
týkajúce sa popredajného servisu nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
Kmitočet
Príkon
Záťažová trieda motora
pri 2 400
pri 2 000
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer
rezaného materiálu
Hmotnosť
GS2400 Typ 1
V 230-240
Hz 50
W 2 400
W S6-40%
W S1
min -1 46
mm 40
kg 26,5
Poznámky
Záťažová trieda motora: S6-40% značí zavádzací profil
4 min záťaže a 6 min doby nečinnosti.
Maximálny priemer rezaného materiálu: 40 mm.
Ochrana pred preťažením (obr. C)
Toto zariadenie má ochranu pred preťažením. Pokiaľ
sa zariadenie zablokuje a motor stojí, napájanie sa
automaticky vypne.
•
Počkajte dobu okolo 5 minút, až sa ochrana
zresetuje.
•
Odpojte prívodný kábel náradia od siete.
•
Vyš šie popísaným spôsobom odstráňte
zablokované vetvy.
•
Prívodný kábel náradia pripojte k elektrickej sieti.
•
Stlačte tlačidlo ochrany pred preťažením (3).
•
Zapnite zariadenie.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
8
Záruka Black & Decker 2 roky
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
GS2400 - Drvič záhradného odpadu
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
2000/14/EC, Drvič záhradného odpadu, príloha V
Hladina akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Článok 13):
Akustický tlak (LpA) 91 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
Akustický výkon (LWA) 93 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
Tieto v ýrobk y sp ĺňajú aj požiadavk y smer níc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4.
2016) a 2011/65/EÚ.
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
Naviac servis BL ACK+DECKER poskytuje
na všetky vykonávané prevedené opravy
a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
zst00306625 - 03-06-2016
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising