GS2400 | Black&Decker GS2400 GARDEN SHREDDER instruction manual

555555-72 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
GS2400
11
12
9
10
8
15
14
13
A1
2
13
14
15
16
A2
20
16
17
17
20
18
14
19
A3
2
21
3
21
6
1
B
C
3
D
E
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
•
Rozdrabniarka ogrodowa firmy BLACK+DECKERTM
GS2400 jest przeznaczona do rozdrabniania odpadków
organicznych z ogrodu i kuchni, jak: gałązki, gałęzie,
papier i tektura. Rozdrobnione odpadki doskonale nadają
się do kompostowania lub łatwiej je usunąć ze względu
na mniejszą objętość.
•
Rozdrabniarka ta nie jest przeznaczona do celów
profesjonalnych ani ciągłej pracy. Czas rozdrabniania
nie powinien przekraczać 40 % całkowitego czasu pracy.
Sortowanie i zbieranie materiału na ogół wystarcza
dla uzyskania wystarczającego czasu pracy na biegu
jałowym.
•
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Uwaga! Przy posługiwaniu się urządzeniami
sieciowymi przestrzegaj podstawowych przepisów
bhp i wskazówek bezpieczeństwa zawartych w
tej instrukcji, by zminimalizować ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia
ciała.
Przed uruchomieniem rozdrabniarki po raz pierwszy
dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych
lub konserwacyjnych zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Bezpieczeństwo innych osób
•
•
•
Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
•
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
•
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
•
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób
regularne przerwy w pracy.
•
Pogorszenie słuchu.
•
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna, a
zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Nie pozwalaj używać rozdrabniarki dzieciom ani
innym osobom, które nie potrafią się nią posługiwać
i nie przeczytały tej instrukcji.
Pamiętaj, że za wypadki i szkody jest odpowiedzialny
użytkownik danego urządzenia.
Przygotowanie
•
•
•
•
•
•
•
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Zapoznanie się z rozdrabniarką
•
By nie uszkodzić mechanizmu rozdrabniającego,
usuwaj ziemię z korzeni. Nigdy nie próbuj rozdrabniać
kości, kamieni, szkła, metalu, tworzyw sztucznych
ani szmat.
Prze rozpoczęciem pracy sprawdź rozdrabniarkę i
kabel sieciowy, czy nie są uszkodzone i czy wszystkie
ruchome elementy są prawidłowo zamontowane.
Urządzenia zabezpieczające i wyłączniki, a także
sama maszyna, muszą być całkowicie sprawne.
Nie używaj rozdrabniarki, gdy jakaś jej część lub
wyłącznik nie działają prawidłowo.
Uszkodzone elementy powinny być naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie próbuj samemu naprawiać
maszyny.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu, by nie narażać się na
ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Wymień
uszkodzone i nieczytelne tabliczki.
Nie używaj rozdrabniarki w pobliżu innych osób.
Z rozdrabniarki korzystaj wyłącznie na wolnym
powietrzu (ale nie w pobliżu ściany lub innych stałych
obiektów) i tylko na mocnym, płaskim podłożu.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne.
W razie nadmiernego hałasu zakładaj specjalne
nauszniki ochronne.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą
one zostać pochwycone przez ruchome elementy
urządzenia. Godne polecenia są rękawice robocze
i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy
zakładaj specjalną siatkę.
Nie wystawiaj rozdrabniarki na działanie deszczu.
Nie używaj jej w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, jak np. w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Nie używaj rozdrabniarki ustawionej na kostce
brukowej lub żwirze, gdzie wyrzucany materiał może
doprowadzić do urazu.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
•
5
Rozdrabniarka musi być przyłączona do gniazda
sieciowego z zestykiem ochronnym lub przedłużacza
z żyłą uziemiającą.
•
•
•
Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego (30 mA/30 ms).
Rozdrabniarka jest przystosowana wyłącznie do
zasilania z sieci prądu przemiennego. Nie korzystaj
z żadnych innych źródeł prądu.
•
•
Przedłużacz
•
•
•
Przy pracy na wolnym powietrzu wolno stosować
tylko przedłużacze przeznaczone do tego celu.
3-żyłowy przedłużacz długości do 25 m o przekroju
żył 1,5 mm2 nie powoduje zauważalnego spadku
mocy.
•
Zasilanie sieciowe
Konserwacja i składowanie
Produkt ten spełnia wymagania techniczne normy
EN 61000-3-11. Należy go przyłączyć zgodnie z
przepisami, ewentualne w porozumieniu z zakładem
elektroenergetycznym, do źródła prądu o impedancji
0,087 +j0,087 oma.
•
•
Obsługa
•
•
•
•
•
•
•
W razie zatkania rozdrabniarki wyłącz ją, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i odczekaj, aż
się zatrzyma. Dopiero wtedy usuń przyczynę.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające i blachy
kierujące muszą być zamontowane na swoim
miejscu i znajdować się w nienagannym stanie
technicznym.
W czasie pracy nie przemieszczaj ani nie pochylaj
rozdrabniarki.
Nie pozostawiaj rozdrabniarki bez nadzoru. Przy
opuszczaniu miejsca pracy najpierw wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego, a następnie odczekaj,
aż maszyna się zatrzyma. Pilnuj dzieci, by nie bawiły
się rozdrabniarką.
Nie przechylaj rozdrabniarki podczas pracy.
Przed uruchomieniem rozdrabniarki zajrzyj do
gardzieli, by upewnić się, czy jest pusta.
Nie zbliżaj się do otworu wlotowego gardzieli, gdyż
długie gałęzie pochwycone przez mechanizm
rozdrabniający mogą smagnąć. Ręce, członki i
odzież utrzymuj z dala od gardzieli, wyrzutnika oraz
innych ruchomych elementów.
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Nie pochylaj się za bardzo
do przodu! Przy doprowadzaniu materiału nigdy nie
stawaj wyżej od podstawy rozdrabniarki.
Podczas pracy rozdrabniarki trzymaj się z dala od
obszaru wyrzutu.
Przy doprowadzaniu materiału zwracaj szczególną
uwagę, czy nie ma w nim jakichś metalowych
elementów, kamieni, butelek, puszek ani innych
obcych przedmiotów.
W razie przedostania się jakiegoś obcego przedmiotu
do mechanizmu rozdrabniającego lub gdyby
mechanizm zaczął wydawać nienormalne dźwięki
bądź wibrować, wyłącz rozdrabniarkę, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i odczekaj, aż
maszyna się zatrzyma.
- Sprawdź rozdrabniarkę, czy nie uległa
uszkodzeniu.
- Sprawdź, czy nie poluzowały się jakieś elementy.
W razie potrzeby dokręć je.
- Naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów
zlecaj tylko jednemu z naszych warsztatów
serwisowych, które stosują wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Nie pozwól, by materiał gromadził się w strefie
wyrzutu, gdyż może to uniemożliwić prawidłowe
wyrzucanie i doprowadzić do odrzutu przez otwór
wlotowy gardzieli.
Gdy rozdrabniarka ma być serwisowana,
sprawdzona lub składowana bądź w celu wymiany
jakichś akcesoriów, najpierw ją wyłącz i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Upewnij się,
czy wszystkie ruchome elementy na pewno się
zatrzymały.
Przechowuj rozdrabniarkę w suchym, zamkniętym
pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.
Oznaczenia na urządzeniu
Następujące piktogramy są umieszczone na urządzeniu
wraz z kodem daty:
t
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Niebezpieczeństwo - obracające się ostrza.
Ręce i nogi trzymaj z dala od otworów w
maszynie.
R
Nie używaj rozdrabniarki w wilgotnym otoczeniu
ani na deszczu.
F
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych zawsze wyłączaj
rozdrabniarkę i wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Nie dopuszczaj osób postronnych do maszyny.
Zawsze zakładaj okulary ochronne, nauszniki
ochronne i maskę przeciwpyłową.
6
•
Na czas pracy zakładaj rękawice!
•
•
Przykręć koło śrubą imbusową (19) przy zastosowaniu
podkładki płaskiej (18) i podkładki sprężystej (14).
Zamocuj kołpak (20) przez dociśnięcie go do koła.
Powtórz te same operacje z drugim kołem.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu, by nie narażać się na ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Zakładanie torby na zrębki (rys. B)
•
•
Elementy rozdrabniarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zastosowanie
Wyłącznik
Przełącznik kierunku
Przycisk wyłącznika przeciążeniowego
Gardziel
Stojak
Torba na zrębki
Przycisk nastawczy
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania rozdrabniarki.
•
Nie wyłączaj rozdrabniarki przed jej całkowitym
opróżnieniem, gdyż może to spowodować zapchanie
się mechanizmu rozdrabniającego i utrudnić
ponowny rozruch.
•
Przed rozdrobnieniem oczyść korzenie z ziemi i
kamieni.
•
Przy wprowadzaniu gałęzi do gardzieli mocno je
trzymaj.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
rozdrabniarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z
gniazda sieciowego.
Załączanie i wyłączanie (rys. C)
Załączanie
•
Przełącznik kierunku (2) obróć w lewo.
•
Naciśnij przycisk „I” wyłącznika.
Montaż stojaka (rys. A1 - A3)
Uwaga! Przy montażu stojaka poproś o pomoc drugą
osobę, gdyż dla jednej jest on za ciężki.
•
Obróć maszynę do góry nogami i połóż na ziemi.
•
Otwory w górnej części stojaka zgraj z otworami
w obudowie rozdrabniarki. Otwory są oznaczone
literami, przy czym:
- litera „L” oznacza lewą górną część, a
- litera „R” - prawą górną część.
•
Obydwie górne części stojaka przykręć śrubami
imbusowymi (z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym) (13) przy zastosowaniu podkładek
sprężystych (14) i podkładek wklęsłych (15) tak, jak
pokazano na rysunku A1.
•
Nasuń wygiętą poprzeczkę (8) na dolną prawą (10)
i lewą część stojaka (9).
•
Przykręć poprzeczkę wkrętami (11) przy
zastosowaniu podkładek zabezpieczających (12).
•
Zgraj otwory w osi (16) z otworami w stojaku
(rys. A2).
•
Przykręć oś śrubami imbusowymi (13) przy
zastosowaniu podkładek sprężystych (14) i
podkładek wklęsłych (15).
Wyłączanie
•
Naciśnij przycisk „O” wyłącznika.
Uwaga! Przełącznika kierunku/wyłącznika nie
uruchamiaj szybko po sobie, gdyż grozi to uszkodzeniem
rozdrabniarki.
Uwalnianie zablokowanej rozdrabniarki
(rys. C)
W razie zablokowania rozdrabniarki zbyt grubymi lub
twardymi gałęziami bądź innymi obcymi przedmiotami,
w większości przypadków rozdrabniarka uwalnia się
automatycznie w taki sposób, że samoczynnie zmienia
się kierunek obrotów i materiał wychodzi od góry. By
powrócić do normalnego kierunku obrotów, wykonaj
następujące operacje:
•
Wyłącz rozdrabniarkę i odczekaj aż do całkowitego
zatrzymania się mechanizmu tnącego.
•
Po ponownym załączeniu rozdrabniarka znów
pracuje normalnie.
W razie zablokowania się materiału:
•
Wyłącz maszynę.
•
Przełącznik kierunku (2) obróć w prawo.
•
Naciśnij przycisk „I” aż do usunięcia zakleszczonego
materialu.
Uwaga! Na biegu wstecznym gałęzie mogą być
wyrzucane przez otwór wlotowy gardzieli.
Montaż kół (rys. A3)
•
Umieść torbę na zrębki (6) pod wylotem wyrzutnika
tak, jak pokazano na rysunku.
Zahacz obydwie rączki torby o zaczepy (21).
Załóż koło (17) na oś (16).
7
Gdy blokada nie daje się usunąć:
•
Wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Kawałkiem drewna rozruszaj blokujący przedmiot w
mechanizmie rozdrabniającym.
•
Przyłącz maszynę do sieci i uruchom ją zgodnie
z powyższym opisem, by usunąć blokujący
przedmiot.
Uwaga! Przy usuwaniu blokady zawsze wyłączaj
maszynę i wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nigdy nie próbuj usuwania blokady przez wkładanie
ręki do gardzieli lub wyrzutnika. Trzymaj ręce z dala od
mechanizmu rozdrabniającego.
Bardzo powoli i ostrożnie obracaj pokrętło nastawcze
(7) w prawo, aż usłyszysz cichy odgłos szlifowania
bądź z wyrzutnika zaczną wypadać wióry aluminiowe
w niewielkiej ilości. Teraz materiał będzie cięty na
kawałki, jak pokazano na rysunku E.
Uwaga! W czasie regulacji rozdrabniarka musi być
załączona i pracować w normalnym kierunku. Regulacja
tarczy tnącej w wyłączonej maszynie może doprowadzić
do jej poważnego uszkodzenia.
•
Wyłącznik przeciążeniowy (rys. C)
Rozdrabniarka ta jest zabezpieczona przed przeciążeniem.
W razie zablokowania silnika automatycznie się
wyłącza.
•
Odczekaj 5 minut, aż obwód zabezpieczający
wyzeruje się.
•
Odłącz rozdrabniarkę od sieci.
•
Usuń blokadę zgodnie z powyższym opisem.
•
Przyłącz maszynę do sieci.
•
Naciśnij przycisk wyłącznika przeciążeniowego
(3).
•
Załącz rozdrabniarkę.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
•
•
•
•
Na samym końcu rozdrobnij suchy materiał, by
w ten sposób usunąć z rozdrabniarki wilgotne
pozostałości.
Nie składuj materiału zbyt długo przed
rozdrobnieniem, by nie zaczął gnić.
Rozdrobniony materiał można przepuścić przez
maszynę drugi raz, by jeszcze bardziej zmniejszyć
jego objętość.
Patrz tabela na końcu tego tekstu.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Konserwacja
Rozdrabniarka firmy BLACK+DECKER odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, jest niezbędne jej regularne
czyszczenie.
•
Dbaj o to, by rozdrabniarka zawsze była czysta i
sucha.
•
Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących
ani rozpuszczalników.
•
Regularnie miękką szczotką lub suchą szmatą czyść
szczeliny wentylacyjne w rozdrabniarce.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i
opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce
Regulacja tarczy tnącej
Gdy rozdrabniarka przestaje rozdrabniać materiał, trzeba
wyregulować tarczę tnącą.
•
Pokrętło nastawcze (7) obróć o pół obrotu w
prawo do pozycji cięcia, by całkowicie pociąć lekki
materiał.
•
Następnie pokrętło nastawcze obróć o pół obrotu
w lewo do pozycji rozdrabniania, by rozdrobnić
ciężki materiał. Kompletne pocięcie materiału może
wymagać dwukrotnego przepuszczenia go przez
maszynę.
•
Upewnij się, czy ostrze tnące nie dotyka ostrza
kowadłowego, gdyż mogłoby to doprowadzić do
zniszczenia rozdrabniarki.
Gdy rozdrabniany materiał zaczyna zwisać w postaci
łańcucha, jak pokazano na rysunku D, wykonaj
następujące czynności nastawcze:
•
Załącz rozdrabniarkę.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
8
Dane techniczne
GS2400 typ 1
Napięcie
V 230-240
Częstotliwość
Hz 50
Pobór mocy
W 2400
Współczynnik obciążenia
silnika:
przy mocy 2400 W
przy mocy 2000 W
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Maksymalna średnica
ciętego materiału
Masa
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
S6-40%
S1
obr/min 46
mm 40
kg 26,5
Wskazówka
Współczynnik obciążenia silnika S6-40% oznacza, że
silnik może pracować 4 minuty pod obciążeniem i 6 minut
na biegu jałowym.
Maksymalna średnica ciętego materiału: 40 mm
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
GS2400 - Rozdrabniacz
Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane
pod „dane techniczne“ są zgodne z następującymi
przepisami:
2006/42/WE, EN 60335-1:2012 +A11:2014
2000/14/EC, rozdrabniacz V
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 2000/14/WE
(Artykuł 13):
Ciśnienie akustyczne (LpA) 91 dB(A), niepewność (K)
3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 93 dB(A), niepewność (K)
3 dB(A)
Te produkty są również zgodne z wymogami dyrektywy
2004/108/WE (do 19/04/2016 r.), 2014/30/UE (od
20/04/2016 r.) oraz 2011/65/UE.
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować
się z firmą Black & Decker pod adresem podanym
poniżej lub na końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiada za zestawienie
informacji technicznych i złożenie deklaracji zgodności
w imieniu firmy Black & Decker.
zst00306628 - 03-06-2016
9
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising