BDV012I | Black&Decker BDV012I JUMP STARTER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy
do zastosowań
nieprzemysłowych
555555-51 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDV012l
2
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wspomagacz rozruchu Black & Decker ze sprężarką
dostarcza dodatkowego prądu dla akumulatorów
kwasowo-ołowiowych przy rozruchu silnika pojazdu,
a oprócz tego służy do pompowania opon samochodowych
i sprzętu sportowego oraz jako przenośne źródło prądu
stałego o napięciu 12 V. Przyrząd ten nie nadaje się do
celów przemysłowych.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy
wspomagaczy rozruchu
Na przyrządzie umieszczono następujące symbole:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wyłącznik (7), włączony
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie przyrządu w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Wyłącznik (7), wyłączony
Gniazdo wtykowe 12 VDC
Wskaźnik przebiegunowania
•
Zastosowanie wspomagacza rozruchu
Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania przyrządu przez dzieci lub
osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Przyrząd nie jest zabawką.
•
Używaj przyrządu tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
•
•
•
Po użyciu
•
Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń przyrząd przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
•
•
•
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem przyrządu sprawdź, czy nie zawiera
jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
3
Pojazdy często zawierają układy elektryczne
i elektroniczne, jak np. układ sterowania silnika lub
telefon komórkowy, które mogą ulec uszkodzeniu
na skutek wystąpienia wysokich napięć w czasie
rozruchu. Dlatego przed przyłączeniem przyrządu
do pojazdu zajrzyj do instrukcji obsługi pojazdu, by
sprawdzić, czy zezwala na rozruch z zewnętrznego
źródła prądu.
Przestrzegaj niniejszej instrukcji obsługi oraz
wskazówek producenta akumulatora, producenta
pojazdu i producentów innych urządzeń, które
chcesz zastosować w połączeniu ze wspomagaczem
rozruchu. Zwróć uwagę na symbole ostrzegawcze
umieszczone na tych urządzeniach i pojeździe.
Przyrząd ten nie może być wykorzystywany
jako zamiennik akumulatora pojazdu. Nigdy nie
próbuj uruchamiania silnika bez przyłączonego
akumulatora.
Przyrząd może być przyłączany tylko do
akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu
12 V. Nie ładuj nim baterii ogniw suchych często
wykorzystywanych w sprzęcie gospodarstwa
domowego. Baterie te mogą pęknąć, co nieuchronnie
powoduje szkody rzeczowe i osobowe.
Przed przyłączeniem przyrządu upewnij się co do
polaryzacji biegunów akumulatora pojazdu. Najpierw
zawsze odłączaj kabel rozruchowy minusowy
(czarny), a następnie plusowy (czerwony).
Przed przyłączeniem źródła zasilania lub obciążenia
bądź gdy przyrząd ma być ładowany lub nieużywany
zawsze wyłączaj wyłącznik.
Uważaj, by nie zewrzeć czerwonego i czarnego
zacisku szczękowego i by nie przytknąć ich
jednocześnie do tego samego metalowego
przewodnika. Może to spowodować uszkodzenie
przyrządu lub wybuch na skutek zaiskrzenia.
Nieużywane zaciski szczękowe pozostawiaj
zaciśnięte na przewidzianych do tego celu
uchwytach.
Gdy przyrząd ten jest wykorzystywany w pobliżu
akumulatora i silnika pojazdu, umieść go na płaskiej
i wystarczająco stabilnej podkładce. Nie zbliżaj
zacisków szczękowych ani elementów odzieży
i członków ciała do ruchomych części pojazdu.
Wspomagacz rozruchu zawiera szczelny akumulator
kwasowo-ołowiowy. Dlatego przechowywany,
wykorzystywany lub ładowany przyrząd w miarę
możliwości powinien się znajdować w pionowej
pozycji.
Z akumulatorów kwasowo-ołowiowych może
wydzielać się wybuchowy gaz. Przy ładowaniu
w ekstremalnych warunkach może też wypływać
elektrolit. W czasie awaryjnego uruchamiania silnika
i ładowania zapewnij wystarczającą wentylację.
Nie ładuj przyrządu przez 12 V gniazdo zapalniczki,
gdy w pojeździe znajdują się pasażerowie. Zapewnij
wystarczającą wentylację.
Jeżeli zamierzasz wykonać jakieś czynności
związane z konserwacją lub czyszczeniem,
odłącz przyrząd od zasilania. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
By wykluczyć to ryzyko, nie wystarczy wyłączyć
przyrządu za pomocą odpowiednich elementów
obsługi.
Gniazdo wtykowe 12 VDC służy wyłącznie do zasilania
akcesoriów. Jego maksymalna obciążalność
prądowa wynosi 5 A. Nigdy nie przyłączaj do niego
zapalniczki samochodowej.
Przed rozruchem sprawdź, czy przyrząd jest
całkowicie odłączony od wszystkich źródeł prądu
ładowania.
Nie używaj jednocześnie ładowarki na prąd
przemienny i kabla do ładowania na prąd stały.
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się
do lekarza.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ładowarka
Ładowarka jest przystosowana tylko do określonego
napięcia. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej zgadza się z lokalnym napięciem
sieciowym.
Uwaga! Nigdy nie przyłączaj przyrządu bezpośrednio
do sieci.
Ładowarka Black & Decker jest przeznaczona wyłącznie
do zasilania przyrządu, z którym została dostarczona.
Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnie prowadzi
do szkód rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
•
Nie próbuj otwierać ładowarki.
•
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
W czasie ładowania akumulatora zapewnij wystarczającą
wentylację.
Na ładowarce umieszczono następujące symbole:
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje
się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
Akumulatory
•
W żadnym przypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie składuj akumulatora w temperaturach powyżej
40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturach otoczenia
od 10 °C do 40 °C.
•
Używaj wyłącznie ładowarek dostarczonych wraz
z przyrządem.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach pracy akumulatory
mogą stracić szczelność. W razie zauważenia
wypływu elektrolitu ostrożnie zbierz go szmatą.
Unikaj kontaktu ze skórą.
•
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady:
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór kwasu siarkowego,
który jest szkodliwy dla zdrowia i innych przedmiotów.
Gdyby środek ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. W razie zaczerwienienia,
podrażnienia lub innych niepokojących objawów zgłoś się
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przyrząd ten jest podwójnie zaizolowany
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tabliczce znamionowej przyrządu.
•
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć jego
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by
nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
Elementy przyrządu
Przyrząd ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Pomocniczy kabel rozruchowy
2. Gniazdo do ładowania prądem o napięciu 12 VDC
3. Gniazdo wtykowe wyjściowe o napięciu 12 VDC
4. Przycisk ładunku akumulatora
5. Uchwyt do przenoszenia
4
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wtyk do gniazda zapalniczki 12 VDC (12) nie zapewnia
automatycznego zakończenia operacji ładowania.
Uwaga! W czasie ładowania przyrządu przy użyciu
wtyku do gniazda zapalniczki 12 VDC (12) przestrzegaj
następujących wskazówek:
•
Ogranicz czas ładowania do 4 godzin.
•
Stale kontroluj przebieg ładowania.
Diody elektroluminescencyjne ładunku
akumulatora
Wyłącznik
Wyłącznik lampy diodowej
Wskaźnik przebiegunowania
Lampa diodowa
Ładowarka sieciowa
Wtyk pasujący do gniazda zapalniczki o napięciu
12 VDC
Miedziane zaciski szczękowe prądowe
Uchwyty do zacisków szczękowych
Obsada końcówki do pompowania
Ładowanie przyrządu przy użyciu wtyku do gniazda
zapalniczki 12 VDC (12).
•
Przyłącz wtyk (12) do gniazda zapalniczki pojazdu
lub łodzi o napięciu 12 VDC.
•
Drugi wtyk kabla (12) przyłącz do gniazda wtykowego
12 VDC (3) z przodu przyrządu.
•
W celu sprawdzenia ładunku akumulatora w czasie
ładowania wyjmij wtyk z gniazda wtykowego
i naciśnij przycisk ładunku akumulatora. Zobacz, ile
diod elektroluminescencyjnych się świeci. Ogranicz
czas ładowania do 3 lub maksymalnie 4 godzin.
•
Po zakończeniu ładowania odłącz wtyk (12)
i przechowuj go w odpowiednim miejscu.
Uwaga! Przed próbą rozruchu wyjmij samochodowy
kabel zasilający 12 VDC z gniazda zapalniczki pojazdu.
W przeciwnym razie w pewnych okolicznościach może
nastąpić ponowne uruchomienie silnika pomimo wyjętego
kluczyka zapłonowego, co grozi doznaniem szkód
rzeczowych i osobowych.
Zastosowanie
Ładowanie wspomagacza rozruchu (rys. A)
W chwili dostawy akumulator przyrządu jest częściowo
naładowany.
•
Przed pierwszym użyciem naładuj go przez 48
godzin za pomocą ładowarki sieciowej (11).
Akumulatory kwasowo-ołowiowe muszą być regularnie
konserwowane, by nie straciły pojemności i mogły być
długo użytkowane. Wszystkie akumulatory z biegiem
czasu tracą energię na skutek samorozładowania.
Zjawisko to uwidacznia się silniej w wyższych
temperaturach. Gdy przyrząd nie jest wykorzystywany,
zaleca się doładowywać akumulator przynajmniej co
60 dni.
•
Ładunek akumulatora można w każdej chwili
sprawdzić przez naciśnięcie przycisku (4).
O ładunku akumulatora informuje wskaźnik
elektroluminescencyjny (6). Gdy świeci się tylko jedna
czerwona dioda, przyrząd należy naładować.
Wskazówka: Trwałość akumulatora zwiększa się,
gdy doładowuje się go po każdym użyciu. Trwałość
akumulatora zmniejsza się na skutek głębokiego
rozładowania i/lub przeładowania.
Zastosowanie przyrządu do rozruchu awaryjnego
(rys. rys. A i B)
Uwaga! Hamulec ręczny pojazdu musi być zaciągnięty.
•
Przed wykonaniem połączenia wyłącz zapłon
pojazdu i wszystkie odbiorniki.
•
Sprawdź, czy wyłącznik przyrządu (7) jest
wyłączony.
•
Poniższa instrukcja odnosi się do instalacji
pokładowej, w której masa elektryczna (karoseria)
jest połączona z biegunem ujemnym akumulatora.
•
Czerwony zacisk plusowy (+) przyłącz do bieguna
dodatniego akumulatora pojazdu.
•
Czarny zacisk minusowy (-) przyłącz do
niepomalowanego miejsca karoserii lub do stabilnej,
nieruchomej części metalowej pojazdu bądź
podwozia.
Wskazówka: W razie nieprawidłowego przyłączenia
przyrząd wydaje ciągły sygnał akustyczny i zapala się
czerwony wskaźnik przebiegunowania (9), nawet gdy
wyłącznik (7) jest wyłączony. Niezwłocznie popraw
połączenie.
•
Włącz wyłącznik (7).
•
Włącz zapłon pojazdu i uruchom rozrusznik na 3 do
6 sekund.
Gdy silnik nie zaskoczy w ciągu 6 sekund, przed
wykonaniem ponownej próby odczekaj 3 minuty aż do
ochłodzenia się akumulatora przyrządu.
•
Gdy tylko silnik pojazdu zacznie pracować, wyłącz
wyłącznik (7).
•
Pozostaw silnik na biegu jałowym.
•
Najpierw odłącz czarny zacisk minusowy (-)
połączony z silnikiem lub podwoziem, a następnie
czerwony zacisk plusowy (+) połączony z biegunem
dodatnim akumulatora.
Akumulator można ładować z sieci przy użyciu ładowarki
(11) lub z akumulatora pojazdu przy użyciu specjalnego
wtyku (12), pasującego do gniazda zapalniczki.
Ładowanie przyrządu przy użyciu ładowarki sieciowej
(rys. A)
W czasie ładowania wyłącznik (7) i lampa diodowa (10)
muszą być wyłączone.
Ze wzrostem ładunku akumulatora zapalają się kolejne
czerwone diody świecące.
•
Ładuj przyrząd aż do zapalenia się zielonej
diody świecącej, która informuje o całkowitym
naładowaniu.
•
Kontynuuj ładowanie przez jedną lub dwie
godziny.
Wskazówka: Ładowarka sieciowa może pozostawać
przyłączona najwyżej przez 60 godzin.
•
Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę (11)
od sieci i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.
Ładowanie przyrządu przy użyciu wtyku pasującego
do gniazda zapalniczki o napięciu 12 VDC (rys. A)
W czasie ładowania wyłącznik (7) i lampa diodowa (10)
muszą być wyłączone.
5
•
•
•
•
•
Uwaga! Prąd obciążenia nie może przekraczać 5 A.
•
Załącz zasilany przyrząd i normalnie z niego
korzystaj.
•
Regularnie naciskaj przycisk ładunku akumulatora
(4), by sprawdzać jego ładunek.
Uwaga! Przy korzystaniu z gniazda wtykowego 12 VDC
(3) przyrządu upewnij się, czy wyłącznik (7) przyrządu
jest wyłączony.
Uwaga! Pobór prądu przez urządzenie zasilane z gniazda
wtykowego 12 VDC nie może przekraczać 5 A.
Uwaga! Do gniazda wtykowego 12 VDC (3) nigdy nie
przyłączaj zapalniczki pojazdu.
Czarny kabel minusowy ostrożnie nawiń na uchwyt,
zaczynając od końca przeciwnego do zacisku
szczękowego.
Czarny zacisk minusowy (-) zaciśnij na uchwycie
(14).
Czerwony kabel plusowy (+) ostrożnie nawiń na
uchwyt, zaczynając od końca przeciwnego do
zacisku szczękowego.
Czerwony zacisk plusowy zaciśnij na uchwycie
(14).
Możliwie jak najszybciej naładuj przyrząd.
Zastosowanie sprężarki (rys. C)
Uwaga! Przy korzystaniu ze sprężarki:
•
Nigdy nie kieruj końcówki na osoby ani zwierzęta.
•
Nigdy nie pozostawiaj załączonej sprężarki bez
nadzoru.
•
Używaj wyłącznie dostarczonych końcówek.
•
Dłuższa praca przyrządu może spowodować
przegrzanie i zadziałanie zabezpieczenia
termicznego. W takim przypadku wyłącz sprężarkę
i odczekaj 30 minut, aż się ochłodzi.
•
Przechowuj sprężarkę poza zasięgiem dzieci.
•
Manometr pokazuje tylko przybliżoną wartość.
Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach przy
użyciu specjalnego przyrządu pomiarowego.
•
Nie używaj przyrządu do pompowania innych
przedmiotów, gdyż może to doprowadzić do urazu.
Sprężarka może być wykorzystywana do pompowania
opon samochodowych i sprzętu sportowego.
•
Wyjmij wąż sprężarki z kieszeni.
•
W razie potrzeby wybierz końcówkę (18) odpowiednią
do sprzętu, który chcesz napompować, i wkręć ją
w obsadę (15).
•
Obsadę (15) bądź odpowiednią końcówkę (18)
przyłącz do zaworka przedmiotu, który zamierzasz
napompować. Upewnij się, czy obsada (15) jest
dobrze przyłączona do zaworka.
•
Wyłącznik sprężarki (16) ustaw w pozycji (I).
•
Kontroluj wskazania ciśnienia na manometrze
(17).
•
Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia ustaw
wyłącznik sprężarki (16) w pozycji (0).
•
Ściągnij obsadę (15), ewentualnie z końcówką (18),
z zaworka pompowanego sprzętu.
•
W razie potrzeby zdejmij końcówkę (18) i przechowaj
ją w bezpiecznym miejscu. Z powrotem włóż wąż
sprężarki do kieszeni.
Zastosowanie lampy diodowej (rys. A)
Przy całkowicie naładowanym akumulatorze lampa
diodowa (10) może działać przez 114 godzin. Jej trwałość
użytkowa wynosi 100.000 godzin pracy.
•
By załączyć lampę diodową (10), włącz wyłącznik
suwakowy (8) na górze panelu sterowniczego
przyrządu.
•
By wyłączyć lampę diodową (10), wyłącz wyłącznik
suwakowy (8) na górze panelu sterowniczego
przyrządu.
W czasie ładowania i przechowywania przyrządu lampa
diodowa musi być wyłączona.
Konserwacja
Wspomagacz rozruchu firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne
czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia
przyrządu odłącz go od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj przyrząd wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
Wymiana bezpiecznika w samochodowym kablu
zasilającym
•
Zdejmij żółty kapturek przez obrócenie go w lewo.
•
Zdejmij pierścień gumowy, kołek centrujący
i sprężynę.
•
Wyjmij bezpiecznik.
•
Włóż nowy bezpiecznik tego samego rodzaju
i o takim samym natężeniu prądu (8 A).
•
Załóż kołek centrujący, sprężynę i pierścień
gumowy.
•
Zamocuj żółty kapturek przez obrócenie go
w prawo.
Zastosowanie jako przenośnego źródła zasilania
12 VDC (rys. A)
Do tego przenośnego źródła zasilania można przyłączać
urządzenia o napięciu 12 VDC wyposażone w odpowiedni
wtyk wytrzymujący prąd o natężeniu maks. 5 A.
Uwaga! Nie próbuj wykorzystywania lub ładowania
przyrządu, gdy do gniazda wtykowego 12 VDC (3) jest
przyłączony inny przyrząd.
•
Otwórz przykrywkę gniazda wtykowego 12 VDC
(3).
•
Wtyk 12 VDC zasilanego przyrządu włóż w gniazdo
wtykowe 12 VDC (3) na górze przenośnego źródła
zasilania.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
6
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dane techniczne
Akumulator
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Prąd wyjściowy (przy
obciążeniu chwilowym)
A
Prąd wyjściowy (przy stałym
obciążeniu przez 5 sekund) A
Ciśnienie tłoczenia
psi
Masa
kg
Ładowarka do akumulatorów
Napięcie wejściowe
VAC
Przybliżony czas ładowania h
Masa
kg
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje wszystkie stare
urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. By skorzystać z tej usługi, oddaj niepotrzebne
urządzenia do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
•
•
•
300
120
7,9
230
48
0,2
Firma Black & Decker deklaruje, że wspomagacz
rozruchu BDV0121 jest zgodny z następującymi
normami i przepisami: 95/54/EG, 2006/95/EC, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
Akumulatory firmy Black& Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
450
Deklaracja zgodności z normami UE
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
•
BDV012I
Typ 12 V, 17 Ah,
kwasowo-ołowiowy,
zamknięty
hermetycznie
Kevin Hewitt
Dyrektor ds technologii
użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
04.07.2007
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, gdyż może to
doprowadzić do wybuchu.
Akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą być
powtórnie wykorzystywane. Nie wolno ich wyrzucać
do śmieci z gospodarstw domowych. Gdy nie masz
dostępu do zakładu utylizacji odpadów, wyjmij
akumulator zgodnie z poniższym opisem i oddaj
go do punktu zbiorczego w swoim najbliższym
sąsiedztwie.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Zwraca się uwagę, że akumulator jest ciężki.
Jeżeli to możliwe, rozładuj akumulator.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Rysunek wspomagacza rozruchu w rozłożeniu na
części, zamieszczony na tylnej okładce instrukcji obsługi,
pokazuje, jak demontuje się akumulator.
Włóż akumulator do odpowiedniego pojemnika, by nie
mogło dojść do zwarcia biegunów.
Oddaj akumulator do autoryzowanego warsztatu
serwisowego lub do punktu zbiorczego w swojej okolicy.
Zużyte akumulatory są następnie fachowo utylizowane
jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego.
7
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00056779 - 14-11-2007
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising