D21441 | DeWalt D21441 DRILL Type 2 instruction manual

382013-73 BAL
D21441
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
12
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
A
8
9
6
7
4
3
1
2
5
11
3
B
C
6
9
5
5
D
4
E
10
4
F
SLOVENŠČINA
ROTACIJSKI VRTALNIK SERIJE
D21441
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
(Velika Britanija in Irska)
Tip
Vhodna moč
Hitrost vrtenja brez obremenitve
1. prestava
2. prestava
Največja kapaciteta vrtanja
v kovino/les/beton
Velikost navoja vretena
vpenjalne čeljusti
Premer ustja
Maksimalna kapaciteta
vpenjalne čeljusti
Teža
W
D21441
230
230/115
2
770
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
mm
13/35/–
UNF
mm
1/2" x 20
43
mm
kg
13
2,3
V
V
Raven zvočnega tlaka, skladno z EN 60745:
dB(A)
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (negotovost zvočnega tlaka) dB(A)
dB(A)
LWA (raven zvočne moči)
dB(A)
KWA (negotovost zvočne moči)
89
3
94
3
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisije vibracij ah
Vrtanje v kovino
ah,D =
Negotovost K =
Vrednost emisij vibracij ah
Vijačenje
ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
3,5
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Varovalke:
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 13 A, v vtičih
Velika Britanija in Irska 115 V orodja 16 A, v omrežju
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO:
● Naveden nivo emisij vibracij predstavlja
nivo pri glavnih načinih uporabe orodja.
Toda če orodje uporabljate za druge
vrste dela, z različnim priborom ali če
ga slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
● Ocena nivoja izpostavljenosti mora
upoštevati tudi čas, kolikokrat je
orodje izključeno oz. ko deluje, vendar
dejansko ne opravlja dela. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
● Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo, ampak
bi, če je ne preprečite, lahko povzročila
poškodbo lastnine.
5
SLOVENŠČINA
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
D21441
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 98/37/ES (do 28.
decembra 2009), 2006/42/ES (od 29. decembra
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES. Za več informacij se posvetujte z DEWALT na
spodnjih naslovih ali poiščite podatke na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v korist DEWALT-a.
Horst Grossmann
Podpredsednik načrtovanja in oddelka za razvoj
izdelkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
03.09.2009
Varnostni napotki
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
OPOZORILO: Preberite vsa opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to privede do električnega udara,
požara in/ali telesnih poškodb.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz "električno orodje", uporabljen v opozorilih,
se nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim
kablom) ali akumulatorsko orodje (brez
napajalnega kabla).
6
1 Varnost na delovnem mestu
a Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem povzroča
iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
c Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite
nadzor nad orodjem.
2 Varnost pri delu z električnim tokom
a Vtikači električnih orodij morajo ustrezati
vtičnicam. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Ne
uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev
skupaj z ozemljenimi električnimi orodji.
Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo
rizik eventualnega električnega udara.
b Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje povečuje tveganje električnega udara.
d Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba inštalacijskega
odklopnika RCD zmanjšuje možnost
električnega udara.
3 Osebna varnost
a Pri uporabi električnega orodja bodite
pozorni, spremljajte dogajanje in ravnajte
v skladu z zdravo pametjo. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že
SLOVENŠČINA
b
c
d
e
f
g
trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev,
ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha,
glede na vrsto in uporabo električnega orodja,
zmanjšuje nevarnost poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja
zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem
položaju. Nošenje električnega orodja s prstom
na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja v električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje
se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
4 Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno
in varneje na način, kot je to predpisano.
b Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega
zagona električnega orodja.
d Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Pred uporabo električnega aparata, pustite
da popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se zgodi
zaradi neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5 Servis
a Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. S tem bo
ohranjena varnost aparata.
Dodatni varnostni napotki za
delo z vrtalniki
•
•
•
•
•
Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
Ko opravljate taka dela, kjer se lahko
pribor z rezilom dotakne skrite napeljave
ali lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano
površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo
vsi metalni deli orodja pod napetostjo in
posledično električni šok upravljavcu.
Uporabite primež ali drug varen način
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, postane
nestabilen in izgubite lahko nadzor.
Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito
za oči. Vrtanje lahko povzroči odletavanje
odkruškov. Odletavajoči kosi materiala
lahko povzročijo trajno poškodbo oči.
Med delovanjem se svedri in drug
pribor segrejejo. Če se jih dotikate, nosite
rokavice.
7
SLOVENŠČINA
•
Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in brez
ostankov olja ali masti. Priporočena je
uporaba gumijastih rokavic. Tako boste
imeli boljši nadzor nad orodjem.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z vrtalniki:
● Preverite, ali se niso na orodju, delih in priboru
med transportom pojavile morebitne poškodbe.
● Vzemite si čas in skrbno preberite navodila za
uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. A, E)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se ali
vročih delov orodja.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki
nastane pri delu z lesom.
1 Stikalo za spreminjanje hitrosti
2 Gumb za vklop zapore
3 Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
4 Selektor za dve hitrosti
5 Stransko držalo
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
6 Drog za nastavitev globine
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
8 Obroč
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
7 Hitrovpenjalna glava
9 Glavno držalo
10Vijak
Namen uporabe
Rotacijski vrtalnik D21441 se uporablja za
profesionalno vrtanje in privijanje/odvijanje vijakov.
Ne uporabljajte orodja v dežju, vlagi ali v ozračju
z vnetljivimi tekočinami ali plini.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
Ta rotacijski vrtalnik je profesionalno električno
orodje. Ne dovolite otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Podatkovna koda (11), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave je odtisnjena na ohišju.
Samodejna zapora gredi
Vedno nosite zaščitna očala.
Primer:
2009 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 rotacijski vrtalnik
1 stransko držalo
1 merilec globine
1 kovček (samo K modeli)
1 navodila za uporabo
1 nazorna risba
8
Samodejna zapora gredi se vključi, če prenos ne
deluje. Obroč sklopke je moč z lahkoto zavrteti
z no roko, medtem ko druga podpira orodje.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vašo DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z standardom EN 60745 in
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
SLOVENŠČINA
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
Uporaba napajalnega
podaljška
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke). Najmanjši premer kabla mora
znašati 1 mm2; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
MONTAŽA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Vstavljanje in odstranjevanje svedra (sl. A)
● Odprite vpenjalno glavo, tako da zavrtite obroč
(8) v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca in
vstavite vsadnik svedra.
● Potisnite sveder v vpenjalno glavo, dokler se
ne ustavi, in ga rahlo privzdignite, preden ga
privijete.
● Močno privijte, tako da zavrtite objemko v smeri
urinega kazalca.
● Sveder odstranite, tako da upoštevate zgornje
napotke v obratnem vrstnem redu.
Namestitev stranskega držala (sl. A)
Stransko držalo (5) je mogoče pritrditi tako, da ga
lahko uporabljajo desničarji in levičarji.
OPOZORILO: Vedno upravljajte orodje
s pravilno sestavljenim stranskim
držalom.
● Odvijte stransko držalo.
● Za desničarje potisnite sponko stranskega
držala nad objemko za vpenjalom, z držalom
na levi.
● Za levičarje potisnite sponko stranskega držala
nad objemko za vpenjalom, z držalom na desni.
● Zavrtite stransko držalo na ustrezni položaj in
ga privijte.
Nastavitev globine vrtanja (sl. B)
● Vstavite ustrezno vrtalni sveder v vpenjalo.
● Popustite stransko držalo (5).
● Vstavite drog za nastavitev globine (6) skozi
luknjo v sponki stranskega držala.
● Prilagodite globino vrtanja, kot je prikazano.
● Privijte stransko držalo.
Stikalo za delovanje naprej/nazaj (sl. A)
● Za izbiro vrtenja v smeri naprej ali nazaj
uporabite stikalo za rotacijo naprej/nazaj (3)
(glejte puščico na orodju).
OPOZORILO: Pred zamenjavo smeri
rotacije vedno počakajte, dokler se
motor popolnoma ne ustavi.
Selektor za dve hitrosti (sl. D)
Orodje je opremljeno s selektorjem za dve hitrosti
(4), ki omogoča spreminjanje razmerja hitrosti/
vrtilnega momenta.
● Sprostite stikalo za spreminjanje hitrosti in
izberite ustrezni položaj stikala. To lahko
opravite bodisi z izključenim orodjem ali
z orodjem, ki deluje v prostem teku (brez
obremenitve). Vedno poravnajte selektor
s puščico na ohišju menjalnika:
1 nizka hitrost/visok vrtilni moment
(vrtanje velikih lukenj, privijanje velikih vijakov)
2 visoka hitrost/nizek vrtilni moment
(vrtanje majhnih lukenj, vrtanje v les)
Hitrosti preverite v tehničnih podatkih.
9
SLOVENŠČINA
● Ne spreminjajte razmerja pri polni hitrosti ali
med delom.
Odstranitev vpenjala (sl. E & F)
● Če je potrebno, pritisnite na gumb za vklop
zapore (2) za neprekinjeno delovanje in
sprostite stikalo. Gumb za vklop zapore deluje
samo pri polni hitrosti in v načinu vrtenja naprej.
● Odprite čeljusti vpenjala, kolikor je mogoče.
● Za izklop orodja sprostite stikalo.
● Vstavite izvijač v vpenjalo in odstranite zaporni
vijak vpenjala (10), tako da ga odvijete v smeri
gibanja urinega kazalca.
● Za ustavitev neprekinjenega delovanja
kratko pritisnite na stikalo in ga sprostite.
Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
● Privijte šesterorobi stebelni ključ v vpenjalo in
udarite s kladivom, kot kaže ilustracija.
Pred obratovanjem
● Vstavite ustrezni sveder.
● Označite mesto, kjer boste izvrtali luknjo.
DELOVANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
● Preverite lokacije cevovodov n
napeljav.
● Na orodje vzpostavljajte samo rahel
pritisk. Prekomerna sila ne zviša hitrosti
vrtanja, pač pa zmanjša delovno
učinkovitost orodja in lahko skrajša
njegovo življenjsko dobo.
Pravilni položaj rok (sl. C)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je, ko je ena roka na stranskem
držalu (5) in druga roka na glavnem držalu (9).
Rotacijsko vrtanje (sl. A)
● Pritisnite na stikalo (1).
Privijanje in odvijanje
● Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj.
● Pritisnite na stikalo (1).
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se prah
nabere v in okoli odprtin za zračenje.
Med opravljanjem tega postopka nosite
ustrezno zaščito za oči in masko za
obraz.
Vklop in izklop (sl. A)
● Orodje vključite s pritiskom na stikalo za izbiro
hitrosti (1). Pritisk, s katerim pritisnete na stikalo
za spreminjanje hitrosti, določa hitrost orodja.
10
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
SLOVENŠČINA
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da zmanjšate tveganje
poškodb, na vaših orodjih uporabljajte
le originalno DEWALT, dodatno opremo
oz. pribor.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALTOV izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za
ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
11
HRVATSKI
ROTACIJSKA BUŠILICA
D21441
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
Napon
(samo U.K. i Irska)
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
1. brzina
2. brzina
Maksimalni raspon bušenja
u čelik/drvo/beton
Veličina navoja na osovini
zatezne glave
Promjer obujmice
Maksimalni kapacitet zatezne glave
Masa
W
D21441
230
230/115
2
770
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
mm
13/35/–
UNF
mm
mm
kg
1/2" x 20
43
13
2,3
V
V
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
dB(A)
LPA (zvučni tlak)
dB(A)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
dB(A)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage) dB(A)
89
3
94
3
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
Bušenje metala
ah,D =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
3,5
1,5
Emisija vibracija ah
Rad s vijcima
ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V za alate
230 V alati
115 V alati
10 Ampera, mreža
13 Ampera, u utikačima
16 Ampera, mreža
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE:
● Deklarirana razina emisije vibracija
predstavljena je za glavne primjene
alata. Međutim, ako se alat koristi
u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
● Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
● Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih obrazaca i sl.
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se ne
izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz osobne ozljede,
12
HRVATSKI
a ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
D21441
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 98/37/EC (do 28. prosinca 2009.),
2006/42/EC (od 29. prosinca 2009.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.09.2009
Sigurnosne upute
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1 Sigurnost radnog prostora
a Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2 Zaštita od električne struje
a Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od strujnog udara.
d Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3 Osobna sigurnost
a Budite na oprezu, usredotočeni i rukovodite
se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
13
HRVATSKI
b Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili
zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
c Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja akumulatorske baterije, kao i prije
uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li
prekidač u isključenom položaju. Nošenje
električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem
dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g Ako je omogućeno priključivanje uređaja za
izvlačenje i prikupljanje prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4 Upotreba i čuvanje električnih alata
a Ne preopterećujte električni alat. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite
utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
osobama koje nisu upoznate s alatom ili
ovim uputama da rade s njim. Električni alati
opasni su u rukama neobučenih korisnika.
14
e Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5 Servisiranje
a Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za bušilice
•
•
•
•
•
•
Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci
može uzrokovati gubitak sluha.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi pribor mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove
alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stege ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka nadzora.
Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
zaštite za oči. Tijekom bušenja komadići
materijala mogu se odlomiti i poletjeti. Leteći
komadići mogu izazvati trajno oštećenje
vida.
Nastavci i alati zagrijavaju se tijekom
rada. Prilikom dodirivanja nosite zaštitne
rukavice.
Ruke održavajte čistima te pazite da ne
budu masne. Preporučuje se uporaba
gumenih rukavica. Time ćete omogućiti
bolje kontroliranje alata.
HRVATSKI
Stalno prisutni rizici
Opis (sl. A, E)
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe bušilice:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih ili
vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od priklještenja prstiju prilikom izmjene
pribora.
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
1 Regulator brzine
2 Tipka za blokiranje
3 Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
4 Dvostupanjski birač
5 Bočni rukohvat
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u drvu.
6 Šipka za prilagođavanje dubine
– Rizik od tjelesnih ozljeda uzrokovanih letećim
česticama.
8 Obujmica
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
7 Samozatezna glava
9 Glavni rukohvat
10Vijak
Oznake na alatu
Namjena
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Vaša rotacijska bušilica D21441 projektirana je za
profesionalne radove bušenja i odvijanja.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
Ovaj alat ne upotrebljavajte u vlažnim uvjetima ili
u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
Ova rotacijska bušilica je profesionalan električni
alat. Ne dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom.
Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik potreban
je nadzor.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Automatska blokada vretena
Datumska oznaka (11), koja obuhvaća i godinu
proizvodnje, otisnuta je na kućištu.
Automatska blokada vretena aktivirana je kad je
prijenos u mirovanju. Obujmica glave može se
lagano okretati jednom rukom, dok se drugom
rukom pridržava kućište.
Primjer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Bušilica
1 Bočni rukohvat
1 Mjerač dubine
1 Kutija s kompletom (samo modeli K)
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
● Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
● Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj alat tvrtke DEWALT dvostruko
je izoliran u skladu s dokumentom
EN 60745 te žica uzemljenja nije
potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
navoja ima zaštitu uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
15
HRVATSKI
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm2, a maksimalna
duljina je 30 m.
Prilikom upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PRILAGOĐAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Postavljanje i uklanjanje nastavaka (sl. A)
UPOZORENJE: Bušilicu uvijek
upotrebljavajte s pravilno postavljenim
bočnim rukohvatom.
● Olabavite bočni rukohvat.
● Za desnoruke korisnike: Stegu bočnog
rukohvata navucite preko navlake i namjestite
iza glave, tako da je rukohvat okrenut ulijevo.
● Za ljevoruke korisnike: Stegu bočnog rukohvata
navucite preko navlake i namjestite iza glave,
tako da je rukohvat okrenut udesno.
● Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj
i pritegnite rukohvat.
Prilagođavanje dubine bušenja (sl. B)
● U glavu umetnite potreban nastavak za
bušenje.
● Olabavite bočni rukohvat (5).
● Šipku za prilagođavanje dubine (6) postavite
u otvor na stezi bočnog rukohvata.
● Dubinu bušenja prilagodite na prikazani način.
● Zategnite bočni rukohvat.
Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (sl. A)
● Pomoću kliznog preklopnika naprijed/natrag (3)
odaberite smjer vrtnje (pogledajte strelicu na
alatu).
UPOZORENJE: Prije promjene smjera
vrtnje, uvijek pričekajte da se motor
u potpunosti zaustavi.
Dvostupanjski birač (sl. D)
Vaš alat opremljen je s dvostupanjskim biračem (4)
za variranje omjera brzina/moment.
● Pustite prekidač s regulatorom brzine
i odaberite potreban položaj. To se može izvesti
dok je alat isključen ili dok radi bez opterećenja.
Birač uvijek poravnajte sa strelicom na kućištu
prijenosa:
● Otvorite glavu zakretanjem obujmice (8)
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu
i umetnite prihvatni dio nastavka.
1 mala brzina / veliki moment (bušenje velikih
otvora, odvijanja/uvijanja velikih vijaka)
● Nastavak umetnite u glavu do kraja, a zatim ga
malo izvucite prije pritezanja.
2 velika brzina / mali moment (bušenje manjih
otvora, bušenje u drvu)
● Čvrsto pritegnite okretanjem obujmice u smjeru
kazaljki na satu.
Za vrijednosti brzina pogledajte tehničke podatke.
● Za uklanjanje nastavka primijenite gornji
postupak, ali obrnutim redoslijedom.
● Ne mijenjajte stupnjeve pri punoj brzini ili
tijekom korištenja.
Uklanjanje glave (crteži E i F)
Postavljanje bočnog rukohvata (sl. A)
● Čeljusti glave otvorite najviše koliko je moguće.
Bočni rukohvat (5) može se postaviti na način koji
je prilagođen podjednako ljevorukim i desnorukim
korisnicima.
● Umetnite odvijač u glavu i uklonite vijak držača
glave (10) zakrećući ga u smjeru kazaljki na
satu.
16
HRVATSKI
● U glavu pritegnite šesterokutni ključ i udarite ga
čekićem kako je prikazano na crtežu.
Prije rada
Rotacijsko bušenje (sl. A)
● Pritisnite prekidač (1).
Rad s vijcima
● Umetnite odgovarajući nastavak.
● Odaberite prednji ili stražnji smjer vrtnje.
● Označite mjesto za bušenje rupe.
● Pritisnite prekidač (1).
UPOTREBA
ODRŽAVANJE
Upute za upotrebu
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
● Upoznajte se s razmještajem
cjevovoda i ožičenja.
● Na alat primijenite isključivo lagani
pritisak. Suvišna sila ne ubrzava
bušenje, već smanjuje učinkovitost
alata i može skratiti njegov životni vijek.
Pravilan položaj ruku (sl. C)
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite bočni rukohvat (5), dok drugom rukom držite
glavni rukohvat (9).
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
● Za uključivanje alata pritisnite prekidač
s regulatorom brzine (1). Jačina pritiska na
prekidač s regulatorom brzine određuje brzinu
rada alata.
● Ako je potrebno, za neprestani rad pritisnite
tipku za blokiranje (2) i pustite prekidač. Tipka
za blokiranje funkcionira samo pri punoj brzini
i uobičajenom smjeru vrtnje ("prema naprijed").
● Za isključivanje alata otpustite prekidač.
● Da biste prekinuli neprestani rad alata, nakratko
pritisnite i otpustite prekidač. Alat uvijek
isključite po završetku rada i prije isključivanja
utikača iz utičnice napajanja.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog
postupka nosite zaštitu za oči
i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribori,
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT, nisu
ispitani s ovim proizvodom, upotreba
17
HRVATSKI
ovakvog pribora uz ovaj alat može
biti opasna. Da biste smanjili rizik od
ozljeda, potrebno je koristiti samo
pribor koji preporučuje tvrtka DEWALT.
Od svog lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako je vaš DEWALT proizvod potrebno zamijeniti
ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju Vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svojeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
naznačenoj u ovom priručniku. Dodatno, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
18
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
♦
♦
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
19
SRPSKI
BUŠILICA-ODVIJAČ
D21441
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
V
(U.K. i Irska)
V
Tip
Ulazna snaga
W
Brzina bez opterećenja
1. brzina
min-1
2. brzina
min-1
Maksimalni domet bušenja
u čelik/drvo/beton
mm
Veličina navoja osovine stezne glave UNF
Prečnik prstena
mm
Maks. kapacitet stezne glave
mm
Težina
kg
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
dB(A)
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje) dB(A)
dB(A)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje) dB(A)
D21441
230
230/115
2
770
0 - 1100
0 - 2700
13/35/1/2" x 20
43
13
2,3
89
3
94
3
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
Bušenje u metalu
ah,D =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
3,5
1,5
Ukupna vrednost vibracija ah
Odvijanje
ah =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Osigurači:
Evropa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
115 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
16 ampera, mrežni
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
20
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE:
● Deklarisani emisioni nivo vibracija važi
za glavne primene alata. Međutim,
ako se alat koristi za druge aplikacije,
sa drugim priborima ili ako je loše
održavan, emisiona vrednost vibracija
se može razlikovati. To može značajno
povećati nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
● Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
● Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu operatera od efekata
vibracija kao što su: održavajte alat
i pribore, održavajte ruke toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
nije povezana sa telesnim povredama
koja, ako se ne izbegne, može dovesti
do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
SRPSKI
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
D21441
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 98/37/EC (do 28.
decembra 2009.), 2006/42/EC (od 29. decembra
2009.), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
03.09.2009
Sigurnosna uputstva
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1 Bezbednost radnog područja
a Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2 Električna bezbednost
a Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili
pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi
povećavaju opasnost od električnog udara.
e Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3 Lična bezbednost
a Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
21
SRPSKI
c
d
e
f
g
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da
umanji opasnosti povezane sa prašinom.
4 Upotreba i održavanje električnih alata
a Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata. Takve
preventivne bezbednosne mere smanjuju
opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
d Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim
alatom ili ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
e Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
22
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5 Servis
a Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će
koristiti samo originalne rezervne delove.
Time se osigurava bezbednost električnog
alata.
Dodatna specifična
bezbednosna pravila za
bušilice
•
•
•
•
•
•
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni
pribor dodirne skrivene vodove ili
preseče sopstveni kabl. Rezni pribor
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata
i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo
nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Nosite zaštitne naočare ili druga
sredstva za zaštitu očiju. Operacije
bušenja mogu dovesti do razletanja
opiljaka. Leteći opiljci mogu prouzrokovati
trajno oštećenje oka.
Bitovi i alati se jako zagrevaju tokom
rada. Nosite rukavice kada ih dodirujete.
Drške održavajte tako da budu čiste, bez
masti i ulja. Preporučuje se korišćenje
gumenih rukavica. To će omogućiti bolju
kontrolu nad alatom.
SRPSKI
Preostale opasnosti
Opis (sl. A, E)
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
bušilica:
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
1 Prekidač za regulaciju brzine
2 Dugme za blokadu u uključenom položaju
3 Klizač za hod napred/nazad
4 Dvobrzinski birač
5 Bočna drška
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri obradi drveta.
6 Graničnik za podešavanje dubine
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
8 Stezni prsten
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
7 Stezna glava bez ključa
9 Glavna drška
10Zavrtanj
Oznake na alatu
Namena
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Vaša bušilica-odvijač D21441 je dizajnirana
za profesionalne aplikacije bušenja, odvrtanja
i uvrtanja.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (11), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Bušilica-odvijač
1 Bočna drška
1 Skala za dubinu
1 Kutija sa priborom (samo modeli K)
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
● Proverite da li postoje transportna oštećenja na
alatu, njegovim delovima ili priboru.
● Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Ne koristite ovaj alat u uslovima vlage ili
u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ova bušilica-odvijač je profesionalan električni
alat. Ne dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Automatska blokada vretena
Automatska blokada vretena se uključuje kada je
prenos stacionaran. Stezni prsten stezne glave se
može lako okrenuti jednom rukom dok se drugom
podržava jedinica.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115 V
moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
23
SRPSKI
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
UPOZORENJE: Bušilicu uvek koristite
sa pravilno montiranom bočnom
drškom.
● Otpustite bočnu dršku.
● Desnoruki korisnici: gurnite spojnicu bočne
drške preko steznog prstena iza stezne glave,
dršku postavite na levu stranu.
● Levoruki korisnici: gurnite spojnicu bočne drške
preko steznog prstena iza stezne glave, dršku
postavite na desnu stranu.
● Okrenite bočnu dršku u željeni položaj
i pritegnite.
Podešavanje dubine bušenja (sl. B)
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
● Ubacite burgiju u steznu glavu.
Korišćenje produžnog kabla
● Namestite šipku za podešavanje dubine (6)
kroz otvor u spojnici bočne drške.
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
● Podesite dubinu bušenja kao što je pokazano
na slici.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Stavljanje i skidanje bita (sl. A)
● Otvorite steznu glavu okretanjem steznog
prstena (8) suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu i umetnite osovinu bita.
● Postavite bit u steznu glavu do kraja i malo ga
podignite pre nego što ga pritegnete.
● Dobro ga pritegnite okretanjem rukavca
u smeru kretanja kazaljke na satu.
● Da biste uklonili bit, postupite obrnutim
redosledom.
Nameštanje bočne drške (sl. A)
Bočna drška (5) se može montirati tako da bude
podesna i za levoruke i za desnoruke korisnike.
24
● Olabavite bočnu dršku (5).
● Zategnite bočnu dršku.
Klizač za promenu smera napred/nazad (sl. A)
● Da biste izabrali rotaciju unapred ili unazad,
koristite prekidač za hod napred/nazad (3)
(pogledajte strelicu na alatu).
UPOZORENJE: Uvek sačekajte da se
motor potpuno zaustavi pre promene
smera rotacije.
Dvobrzinski birač (sl. D)
Vaš alat ima dvobrzinski birač (4) za promenu
odnosa brzina/obrtni moment.
● Otpustite prekidač za regulaciju brzine
i izaberite željeni položaj. To se može uraditi
ili kada je alat isključen ili kada radi bez
opterećenja. Uvek poravnajte birač sa strelicom
na kućištu birača:
1 mala brzina/veliki obrtni moment
(bušenje velikih rupa, uvrtanje i odvrtanje velikih
zavrtnjeva)
2 velika brzina/mali obrtni moment
(bušenje manjih rupa, bušenje u drvetu)
U tehničkim podacima ćete naći vrednosti brzine.
● Ne menjajte brzine tokom upotrebe ili pri punoj
brzini.
Skidanje stezne glave (sl. E i F)
● Otvorite čeljust stezne glave što više.
● Umetnite odvijač u steznu glavu i izvadite
zadržni zavrtanj stezne glave (10) okretanjem
u smeru kretanja kazaljke na satu.
SRPSKI
● Pritegnite imbus u steznu glavu i udarite ga
čekićem kao što je pokazano na slici.
Pre radova
● Umetnite odgovarajući bit.
● Označite mesto na kome treba izbušiti rupu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
isključite alat kad završite rad i pre nego što ga
isključite iz struje.
Bušenje i odvijanje (sl. A)
● Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje
(1).
Odvrtanje i uvrtanje
● Izaberite rotaciju prema napred ili unazad.
● Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje
(1).
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
● Vodite računa o položaju vodovodnih
cevi i električnih kablova.
● Primenjujte samo blagi pritisak na alat.
Prevelika sila ne ubrzava bušenje, ali
smanjuje performanse alata i može
skratiti njegov vek trajanja.
Pravilan položaj ruke (sl. C)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti bočnu ručku (5), a drugom glavnu ručku
(9).
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
● Da biste pokrenuli alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(1). Pritisak koji se primenjuje na prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
određuje brzinu alata.
● Ako je potrebno, za neprekidan rad pritisnite
dugme za zaključavanje u uključenom položaju
(2) i pustite prekidač. Dugme za zaključavanje
u uključenom položaju funkcioniše samo pri
punoj brzini, sa smerom rotacije unapred.
● Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
● Da biste zaustavili neprekidan rad alata,
pritisnite kratko prekidač i pustite. Uvek
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
25
SRPSKI
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
26
МАКЕДОНСКИ
РОТИРАЧКА ДУПЧАЛКА
D21441
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
V
(Само Велика Британија и Ирска) V
Tип
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување
Прва брзина
min-1
Втора брзина
min-1
Максимален опсег на дупчење
во челик/дрво/бетон
mm
Големина на навој на вретено
на футер
UNF
Дијаметар на прстен
mm
Максимален капацитет на футер mm
Тежина
kg
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
dB(A)
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
dB(A)
dB(A)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна
моќност)
dB(A)
D21441
230
230/115
2
770
0 - 1100
0 - 2700
13/35/–
1/2" x 20
43
13
2,3
89
3
94
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
Дупчење во метал
ah,D =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
Вредност на емисијата на вибрации ah
Навртување/Одвртување
ah =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
3,5
1,5
< 2,5
1,5
Осигурувачи:
Европа
алатки од 230V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230V
осигурувач од 13 ампери во
приклучокот за струја
Велика Британија и Ирска
алатки од 115 V
осигурувач од 16 ампери на
електричниот вод
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
● Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период на
работа.
● Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период на
работа.
● За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување на
рацете, организација на работните
задачи.
27
МАКЕДОНСКИ
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа изјава во
име на DEWALT.
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан со
повреда на ракувачот и кој, доколку
не се избегне, може да предизвика
оштетување на имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
D21441
DEWALT изјавува дека производите опишани
под „технички податоци“ се во согласност со:
98/37/EЗ (до 28.12.2009 година), 2006/42/EЗ (од
29.12.2009 година), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации стапете во контакт со DEWALT на
следнава адреса или погледнете од другата
страна на упатството.
28
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
03.09.2009
Упатства за безбедна
употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност при употреба
на електрични алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во мерките за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка која работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка која работи на батерии
(без кабел).
1 Безбедност на работното место
a Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да изгубите
контрола.
МАКЕДОНСКИ
2 Безбедност при ракување со електрична
енергија
a Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар ако
Вашето тело е заземјено.
в Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето на
вода во електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка. Употребата
на заштитна диференцијална (FID) склопка
го намалува ризикот од електричен удар.
3 Лична безбедност
a Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
в
г
д
ѓ
е
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на извор на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки може да
доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете
таа да биде приклучена и правилно
употребувана. Собирањето на правот може
да ги намали опасностите поврзани со прав.
4 Употреба и одржување на електрични
алатки
a Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична алатка
што е соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со брзината
за која што била дизајнирана.
б Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
29
МАКЕДОНСКИ
г
д
ѓ
е
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба што
би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете
ја на поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради лошо
одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад
со овие упатства, имајќи ги предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
5 Сервисирање
a Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни посебни
безбедносни правила за
дупчалки
•
•
30
Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да
дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Додаток за
сечење што се допира на гола жица
•
•
•
•
може да ги наелектризира изложените
метални делови од електричната
алатка и да му нанесе електричен удар
на ракувачот.
Користете стеги или друг
практичен начин за зацврснување
и поддршка на работниот
материјал врз стабилна платформа.
Придржувањето на предметот на
обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Носете заштитни очила или друг
вид на заштита за очите. Дупчењето
предизвикува излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на очите.
Парчињата и алатките се
вжештуваат при употреба. Носете
ракавици кога ги допирате.
Рачките одржувајте ги суви,
чисти и без масло и маснотија. Се
препорачува да се користат гумени
ракавици. Ова ќе овозможи подобра
контрола врз алатката.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
дупчалки:
– Повреди предизвикани заради допирање
на вртечките или загреаните делови на
алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од приклештување на прстите кога
се менуваат додатоци.
– Опасности по здравје предизвикани од
вдишување на правта која се создава при
работа со бетон или градежен материјал.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (11), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2009 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Ротациона дупчалка
1 Странична рачка
1 Бројчаник за длабочина
1 Кутија за прибор (само за модели од
типот К)
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
● Проверете да не се оштетила алатката,
деловите или додатоците при транспортот.
● Детално прочитајте го и разберете го ова
упатство пред да започнете со работа.
Опис (скици А и Е)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
1 Прекинувач на менлива брзина
2 Сигурносно копче
3 Лизгач за напред и назад
4 Избирач на две брзини
5 Странична рачка
6 Прачка за подесување на длабочина
7 Стегач без клучалка
8 Навлака
9 Главна рачка
10Навртка
Вашата D21441 ротациона дупчалка
е дизајниарана за професионално дупчење
и одвртување и навртување.
Не ја употребувајте алатката во влажни услови
или во присуство на запалливи течности или
гасови.
Оваа ротациона дупчалка е професионална
електрична алатка. Немојте да дозволите
децата да дојдат во допир со алатката.
Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја
употребуваат оваа алатка.
Осигурач за автоматско вретено
Автоматското блокирање на вретеното се
активира кога емисијата е непроменета.
Обвивката на стегачот може лесно да биде
свртена со една рака додека другата го
поддржува делот.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
31
МАКЕДОНСКИ
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци). Минималниот попречен пресек на
проводникот е 1 mm2; максималната должина
е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање и отстранување на дел
(скица А)
● Отворете го стегачот со вртење на
обвивката (8) спротивно на насоката на
стрелката на часовникот и вметнете го
делот.
● Ставете го делот во стегачот колку што може
и малку кренете го пред да го зацврснете.
● Зацврснете го силно со вртење на обвивката
во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
32
● За да го отстраните додатокот, извршете ги
чекорите по обратен редослед.
Монтирање на страничната рачка
(скица А)
Страничната рачка (5) може да биде монтирана
за да им биде удобна и на деснораките и на
левораките корисници.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
користете ја дучалката со
правилно монтирана странична
рачка.
● Олабавете ја страничната рачка.
● За деснораки корисници, лизнете ја спојката
на страничната рачка врз прстенот зад
стегачот, со рачката на лево.
● За левоораки корисници, лизнете ја спојката
на страничната рачка врз прстенот зад
стегачот, со рачката на десно.
● Ротирајте ја страничната рака до саканата
позиција и зацврснете ја рачката.
Поставување на длабочината на дупчење
(скица В)
● Вметнете го потребниот дел на дупчалката
во стегачот.
● Олабавете ја страничната рачка (5).
● Сместете ја прачката за подесување на
длабочина (6) низ дупката во спојката на
страничната рачка.
● Подесете ја длабочината на дупчење како
што е прикажано.
● Зацврстете ја страничната рачка.
Лизгач за напред и назад (скица А)
● За да изберете ротација за напред
и наназад, употребете го прекинувачот за
напред и назад (3) (видете ја стрелката на
алатката).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
сочекајте моторот целосно да
застане пред да започнете со
менување на насоката на вртење.
Избирач на две брзини (скица D)
Вашата алатка е опремена со избирач на две
брзини (4) за да ја менува стапката на брзина/
сила на вртење.
● Ослободете го прекинувачот на менлива
брзина и изберете ја потребната положба.
Ова може да се стори само ако алатката
е исклучена или ако работи во услови
МАКЕДОНСКИ
без оптеретување. Секогаш порамнете го
избирачот со стрелката на куќиштето на
опремата:
1 мала брзина/голем обртен момент
(дупчење на големи дупки, заштрафување
на големи навртки)
2 голема брзина/мал обртен момент
(дупчење на помали дупки, дупчење во
дрво)
За да ги видите брзините на работа, погледнете
во техничките податоци.
● Не менувајте брзини при најголема брзина
или при употреба.
Вадење на стегач (скица Е и F)
● Отворете ги вилиците на стегачот што
е можно повеќе.
Правилна положба на рацете
(скица С)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете наложува
едната рака да биде на страничната рачка (5),
а другата рака на главната рачка (9).
Вклучување и исклучување (скица A)
● Ставете штрафцигер во стегачот и извадете
ја потпорната навртка на стегачот (10) со
вртење спротивно од насоката на стреликте
на часовникот.
● За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Притисокот што е нанесен
на прекинувачот за менување на брзината ја
определува брзината на алатката.
● Прицврстете хексагонален клуч во стегачот
и удрете го со чекан како што е прикажано.
● Ако има потреба, притиснете го сигурносното
копче (2) за непречена работа и ослободете
го прекинувачот. Сигурносното копче работи
само при најголема брзина и со ротација
нанапред.
Пред употреба
● Вметнете го соодветниот додаток.
● Обележете го местото каде што ќе се врши
дупчењето на дупката.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
● Бидете свесни за местоположбата
на цевките и инсталациите.
● Нанесете само лесен притисок
врз алатката. Преголемата
сила не го забрзува дупчењето
туку ги намалува работните
карактеристики на алатката
и може да го скрати нејзиниот
работен век.
● За да ја запрете алатката, отпуштете го
прекинувачот.
● За да ја исклучите алатката во непречена
работа, притиснете го прекинувачот кратко
и ослободете го. Секогаш исклучувајте ја
алатката кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
Ротационо дупчење (скица А)
● Притиснете го прекинувачот (1).
Одвртување и навртување
● Изберете ротација нанапред или наназад.
● Притиснете го прекинувачот (1).
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е дизајнирана да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
33
МАКЕДОНСКИ
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
zst00221049 - 05-11-2013
34
Download PDF

advertising