D21441 | DeWalt D21441 DRILL Type 2 instruction manual

555777-00 CZ
Přeloženo z původního návodu
D21441
A
8
9
6
7
3
4
5
11
2
1
2
B
C
6
9
5
5
D
F
4
E
10
3
D21441
ROTAČNÍ VRTAČKA
Blahopřejeme Vám!
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžné odhad vibrací působících na
obsluhu.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z
nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Max. průměr otvoru
při vrtání do
oceli / dřeva / betonu
Rozměr závitu sklíčidla
Průměr objímky
Maximální průměr vrtáku
Hmotnost
W
D21441
230
2
770
min-1
min-1
0 - 1100
0 - 2700
mm
UNF
mm
mm
kg
13/35/–
1/2” x 20
43
13
2.3
V
VAROVÁNÍ:
● Deklarované hodnoty vibrací se
vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná.
Tak se může během pracovní doby
značně zvýšit doba vystavení se
působení vibrací na obsluhu.
● Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může
během pracovní doby značně
zkrátit doba vystavení se působení
vibrací na obsluhu.
● Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací:
údržba nářadí a jeho příslušenství,
udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.
Hladina akustického tlaku podle normy EN
60745:
LPA (akustický tlak)
dB(A)
89
KPA (odchylka
akustického tlaku)
dB(A)
3
LWA (akustický výkon)
dB(A)
94
KWA (odchylka
akustického výkonu)
dB(A)
3
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
m/s²
3,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrací ah
Šroubování
ah =
m/s²
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Pojistky:
Evropa
nářadí 230 V
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ:Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede ke způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ:Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněn, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
10 A v napájecí síti
4
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ:Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Termín “elektrické nářadí” ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího
kabelu).
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
1
a
09
D21441
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/
EC (od 29. prosince 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-1.
b
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následujících adresách nebo je také naleznete na zadní straně
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
c
2
a
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
03.09.2009
b
Bezpečnostní pokyny
c
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
způsobení zranění.
d
5
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí
může vést ke způsobení nehody.
S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují
hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
látky. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí
vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
e
f
3
a
b
c
d
e
f
k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí
od elektrické sítě. Napájecí kabel držte
z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozený
nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v
napájecím okruhu proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
g
4
a
b
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s nářadím pracujte s
rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést k
vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá v odpovídajících
podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
c
d
e
f
g
6
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro prováděnou práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním údržby nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor.
Taková preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo
s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda u nářadí nejsou vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené díly
nebo jakékoliv jiné závady, které mohou
mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte je před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem nářadí,
berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí jiným způsobem a k jiným než
doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
5
a
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou uvedeny následující piktogramy:
Specifické doplňkové bezpečnostní
předpisy pro vrtačky
•
•
•
•
•
•
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může dojít
ke kontaktu pracovního nástroje se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s “živým” vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také “živé” a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým proudem.
Obrobek si k pevné podložce upněte
pomocí svorek či jiným vhodným způsobem. Přichycení obrobku rukou nebo
opření obrobku o tělo je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
ochranu zraku.Při vrtání dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky mohou
způsobit poranění zraku s trvalými následky.
Během použití dochází k velkému zahřátí
vrtáků i vrtaček. Při manipulaci s nimi
proto používejte rukavice.
Dbejte na to, aby byly rukojeti nářadí
suché, čisté a aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivem. Doporučujeme
vám používat gumové rukavice. Tak bude
umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA VÝROBY (OBR. 1)
Datový kód (11), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rotační vrtačka
1 Boční rukojeť
1 Hloubkový doraz
1 Kufřík (pouze modely K)
1 Návod k použití
1 Výkresová dokumentace
● Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
● Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Jiná nebezpečí
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá
zbytková rizika. Mezi tato rizika patří:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci se
dřevem.
Popis (obr. A, E)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k poškození.
1
2
3
4
5
6
7
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed / vzad
Dvourychlostní volič
Boční rukojeť
Stavitelná hloubková zarážka
7
8
9
10
Rychloupínací sklíčidlo
Objímka
Hlavní rukojeť
Šroub
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Použití výrobku
Vaše rotační vrtačka D21441 je určena pro
profesionální vrtání a šroubování.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí a
odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nepoužívejte toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato rotační vrtačka je elektrické nářadí pro
profesionální použití. Zabraňte dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používá-li
toto nářadí nezkušená osoba, je nutná přítomnost dozoru.
Vkládání a vyjímání násady (obr. A)
● Rozevřete sklíčidlo otočením objímky (8)
proti směru pohybu hodinových ručiček
a vložte do něj upínací stopku pracovního
nástroje.
● Násadu zasuňte co nejhlouběji a před dotažením ji mírně povytáhněte.
● Pevně dotáhněte otočením objímky ve
směru hodinových ručiček.
● Opačným postupem násadu vyjmete.
Automatické blokování hřídele
Automatické blokování hřídele je aktivováno,
je-li zastavena převodovka. Upínací hlavou se
lépe otáčí pouze jednou rukou, přičemž druhou
podpíráme přístroj.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
zdroj napětí odpovídá velikosti napětí uvedené na výkonovém štítku přístroje.
Montáž boční rukojeti (obr. A)
Boční rukojeť (5) je možné uchytit tak, aby vyhovovala pravákům i levákům.
VAROVÁNÍ: Vrtačku používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
Vaše nářadí DeWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
●
●
VAROVÁNÍ: 115 V přístroje musí
být napájeny bezpečnými izolovanými transformátory s uzemněným
oddělením primárního a sekundárního vinutí.
●
●
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky - nasaďte rukojeť na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky - nasaďte rukojeť na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vpravo.
Postranní rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Použití prodlužovacího kabelu
Nastavení hloubky vrtání (obr. B)
● Upněte do sklíčidla požadovaný vrták.
● Uvolněte postranní rukojeť (5).
● Stavitelnou hloubkovou zarážku (6) protáhněte otvorem upínadla postranní rukojeti.
● Podle obrázku nastavte hloubku vrtání.
● Přitáhněte boční rukojeť.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2;
maximální délka je 30 m.
Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. A)
● Chcete-li zvolit otáčení pracovního nástroje
vpřed nebo vzad, použijte přepínač chodu
vpřed/vzad (3) (viz šipka na nářadí).
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
DeWALT.
8
● Dávejte pozor na umístění elektrického vedení a potrubí.
● Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkon nářadí a může zkrátit
jeho provozní životnost.
VAROVÁNÍ: Před provedením změny směru otáčení vždy počkejte,
dokud se motor vrtačky zcela nezastaví.
Dvourychlostní volič (obr. D)
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním voličem (4) pro změnu poměru rychlosti / utahovacího momentu.
● Uvolněte spínač s regulací otáček a zvolte
požadovanou polohu. Tento úkon by měl
být proveden při vypnutém nářadí nebo
pokud nářadí není v činnosti. Vždy srovnejte šipku voliče režimu se symbolem vyraženým na motorovém krytu:
1 nízké otáčky / vysoký kroutící moment
(vrtání větších otvorů nebo šroubování
velkých šroubů)
2 vysoké otáčky / nízký kroutící moment
(menší otvory, vrtání do dřeva)
Hodnoty otáček jsou uvedeny v technických
údajích.
● Neprovádějte změnu rychlosti otáček
v maximálních otáčkách nebo během použití nářadí.
Správná poloha úchopu nářadí
(obr. C)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění VŽDY používejte správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí VŽDY bezpečně a očekávejte
nenadálé reakce.
Správná poloha úchopu nářadí vyžaduje,
abyste měli jednu ruku na boční rukojeti (5)
a druhou ruku na hlavní rukojeti (9).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
● Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
● V případě potřeby stiskněte zajišťovací
tlačítko (2), které zajistí nepřetržitý chod
nářadí a uvolněte spínač s plynulou regulací
otáček. Zajišťovací tlačítko je funkční pouze
v případě, pracuje-li nářadí s maximálními
otáčkami a je-li zvolen chod vpřed.
● Nářadí vypnete uvolněním tohoto spínače.
● Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, krátce stiskněte spínač
a uvolněte jej. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Sejmutí sklíčidla (obr. E & F)
● Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
● Do sklíčidla zasuňte šroubovák a otáčením
ve směru hodinových ručiček odšroubujte
přídržný šroub sklíčidla (10).
● Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj kladivem jako na uvedeném obrázku.
Před zahájením provozu
● Upněte si patřičnou násadu.
● Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
PROVOZ
Vrtání bez příklepu (obr. A)
● Stiskněte tlačítko (1).
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Šroubování
● Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
● Stiskněte tlačítko (1).
VAROVÁNÍ: Před prováděním
jakéhokoliv nastavení nebo před
nasazováním / snímáním příslušenství nebo přídavných zařízení, vypněte nářadí a odpojte
akumulátor, abyste snížili riziko
vážného úrazu.
Údržba
Vaše elektrické nářadí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
9
Ochrana životního prostředí
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika
vážného úrazu před prováděním
jakéhokoliv nastavování nebo
před nasazováním / snímáním
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vypněte a sejměte akumulátor.Náhodné spuštění
může způsobit zranění.
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Čištění
VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání
pilin a nečistot z krytu motoru pomocí suchého stlačeného vzduchu,
jakmile se vám bude zdát, že se
nečistoty nahromadily kolem větracích otvorů. Při provádění tohoto
úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a masku proti prachu.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto typy chemikálií mohou
plastové materiály nářadí poškodit.
Používejte pouze hadřík zvlhčený
jemným mýdlovým roztokem. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala žádná kapalina. Žádné části
nářadí neponořujte do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené
společností DeWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití takového příslušenství nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností DEWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u autorizovaného
prodejce.
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240788 - 09-07-2014
11
Vrtačka 2
©
D21441
12
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising